Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SVK1/00
Názov: Študentská vedecká konferencia
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Posúdenie vhodnosti témy a výsledkov na vystúpenie na ŠVK.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie sa uskutoční priamo na konferencii.

Cieľ predmetu: 

Prezentovať výsledky samostatnej práce na verejnom fóre.

Stručná osnova predmetu: 

Práca na samostatných úlohách, ktoré budú prezentované na študentskej vedeckej konferencii.

Literatúra: 

Podľa témy predloženej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/RETp/03
Názov: Rétorika
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

naučiť študentov efektívne komunikovať a úspešne sa pohybovať v rôznych oblastiach súkromného a verejného života

Stručná osnova predmetu: 

Príprava študenta pre bežné i zložitejšie situácie spoločenského a profesijného styku. Základné spoločenské pravidlá správania sa. Schopnosť úspešne zvládať prezentácie z hľadiska verbálnej i neverbálnej komunikácie. Základné pravidlá a stratégie verejného vystúpenia.

Literatúra: 

Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996

Mistrík,J.-Škvareninová,O.:Štylistika a rétorika. UK Bratislava 1992

Mistrík,J.:Učiteľská rétorika.Metodické centrum Banská Bystrica 1997

Hubáček,J.:Rétorické minimum pre studium učitelství.PedF Ostrava 1989

Gallo, J.: Rétorika v téorii a praxi, Dominanto,Prešov 1996

Pease, A.:Řeč těla. Portál, Praha 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/DF1/05
Názov: Dejiny filozofie a filozofie výchovy - kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD., PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40%(hodnotená aktivita na seminároch)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% (záverečný vedomostný test a ústna skúška)

Cieľ predmetu: 

Cieľom je sprostredkovanie poznatkov o vzniku a vývoji duchovnej kultúry v európskom duchovnom priestore a poukázanie na najdôležitejšie zdroje tohto vývoja: (1)na antickú filozofiu a vedu, (2) na kresťanstvo ako druhý pilier duchovnej Európy, (3) na renesanciu a na vznik novovekej vedy ako na tretí pilier európskeho vývinu. Cieľom je ukázať tradíciu filozofie najmä ako starostlivosti o dušu, a na peripetie spojené s plnením tejto úlohy vo výchove. Disciplína chce zároveň upozorniť na potrebu renesancie duchovnej kultúry v súčasnom období.

Stručná osnova predmetu: 

Pojem a podstata filozofie. Vznik filozofie. Filozofia a kultúra. Filozofia ako metodológia a ako unnum necesarium pedagogiky a vied o človeku a spoločnosti. Filozofia ako starostlivosť o dušu a antická paideia. Filozofia ako vediace nevedenie. Filozofia ako učenie o prírode a ako filozofická antropológia. Antika - kozmocentrizmus a antropocentrizmus (makrokozmos a mikrokozmos). Stredovek – podstata kresťanského teocentrizmu a kresťanské formy antropocentrizmu. Prerastanie kresťanského antropocentrizmu do personalizmu. Stredoveká univerzita. Renesancia ako návrat k prameňom antického antropocentrizmu. Novovek - noetický obrat vo vývine filozofie a vznik exaktných vied. Osvietenstvo – výchova a vzdelávanie. Zavŕšenie klasickej filozofie v nemeckej klasickej filozofii. Antropologizmus a scientizmus vo filozofii l9. a 20.storočia.

Literatúra: 

Antológia z diel filozofov I.-X. Bratislava. Epocha; Pravda 1968-1978.

Anzenbacher,A.: Úvod do filozofie. Praha. SPN 1990

Blížkovský,B.: Systémová pedagogika. (Celistvé a otevřené pojetí vzdelávaní a výchovy). Ostrava Amosium servis. 1997

Kučerová, S.: Člověk, hodnoty, výchova. (Kapitoly z filosofie výchovy). ManaCon Prešov, 1996

Leško, V.: Dejiny filozofie I. (Od Tálesa po Galileiho), Prešov 2004.

Leško,V., Mihina, F. a kol.: Dejiny filozofie. Bratislava. Iris 1993.

Störig,H.J.:Malé dějiny filozofie. Praha. Zvon 1991.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.03.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KPE/SL1/05
Názov: Školská legislatíva
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

vedomostný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vstupné informácie o type a obsahu základných právnych noriem, predpisov a dokumentov záväzných pre oblasť regionálneho školstva.

Stručná osnova predmetu: 

Základné právne predpisy. Organizačná štruktúra regionálneho školstva. Organizácia a realizácia vyučovacieho procesu a života školy. Odborná a pedagogická spôsobilosť, vzdelávanie a rozsah činností pedagogických pracovníkov. Financovanie regionálneho školstva. Špecifické oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hodnotenie žiakov). Štruktúra a obsah Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu.

Sylabus predmetu: 

Obsah cvičení zo Školskej legislatívy

1.téma Úvod do štúdia predmetu Školská legislatíva

obsah organizácia, obsah a priebeh výučby, študijná literatúra, formy a kritéria hodnotenia práce študenta

metóda informačno-receptívna, rozhovor

2.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah všeobecné ustanovenia (obsah zákona, základné pojmy); výchovno-vzdelávacie programy (ciele, formy, obsah, stupne vzdelania); povinná školská dochádzka (formy)

sústava škôl (+ Vyhláška MŠSR 320/2008 o ZŠ); formy organizácie výchovy a vzdelávania, hodnotenie a klasifikácia výchovy a vzdelávania; prijímanie na výchovu a vzdelávanie (podmienky, proces, rozhodovanie o prijatí); ukončovanie výchovy a vzdelávania v SŠ (formy, obsah, komisie)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

3.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah špeciálne školstvo – nadaní žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (typy škôl, formy výchovno-vzdelávacieho procesu); školy pod správou štátnej správy; školské zariadenia (výchovno-vzdelávacie zariadenia, špeciálne výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie / Vyhláška MŠSR 325/2008), školské účelové zariadenia; spoločné ustanovenia (práva a povinnosti žiakov a jeho zákonných zástupcov, výmenné programy, štipendiá, školský poriadok, monitoring, registrácia žiakov)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

4.téma Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

obsah štátna správa a školská samospráva; riaditeľ (vymenúvanie, odvolanie, výberové konanie, kompetencie); pôsobnosť orgánov územnej samosprávy (mestá a obce, samosprávne kraje); pôsobnosť orgánov miestnej štátnej správy (KŠÚ) a orgánov štátnej správy (školská inšpekcia, MŠ SR); sieť škôl, školských zariadení (zaraďovanie a vyraďovanie do/zo siete, zriaďovanie a zrušovanie); školská samospráva (rada školy, obecná školská rada, územná školská rada, žiacka školská rada)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

5.téma Financovanie škôl (Z 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a škol.zar., NV 630/2008 podrobnosti rozpisu finnancií)

obsah financovanie škôl štátom (typy a spôsoby); zdroje financovania regionálneho školstva, štruktúra finančných prostriedkov; normatívy (mzdové, prevádzkové, na žiaka, pre špeciálne školy a školské zariadenia); vzdelávacie poukazy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

6.téma Pedagogickí pracovníci

Vyhláška 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti, Vyhláška 42/1996 o ďalšom vzdelávaní, NV 238/2004 o rozsahu vyučovacej činnosti

obsah odborná a pedagogická spôsobilosť, prax a vzdelanie podľa kategórií (prílohy 41/1996); kvalifikačné skúšky; formy ďalšieho vzdelávania; pracovné úväzky podľa funkcie a typu školy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

7.téma Vzdelávacie programy

obsah štátny vzdelávací program pre 2.st. ZŠ a pre gymnáziá (štruktúra a obsah); školský vzdelávací program (štruktúra, obsah, metodika tvorby)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

8.konzultačný týždeň

bez výuky

9.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

10.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

11.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

12.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

13.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

14.téma Zhrnutie poznatkov štúdia predmetu "Školská legislatíva"

obsah záverečné zhrnutie, hodnotenie a uzavretie cvičení

metóda Záverečný test, Informačno-receptívna, rozhovor

Literatúra: 

1.Zákon 245/2008 Z.z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

2.Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

3.Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení

4.Vyhláška MŠSR 320/2008 Z.z. o základnej škole

5.Vyhláška MŠSR 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

6.Vyhláška MŠSR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

7.Nariadenie vlády SR 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

8.Nariadenie vlády SR 630/2008 Z.z. rozpis financií pre školy a školské zariadenia

9.Rezortné predpisy, Metodické pokyny a usmernenia MŠSR (www.minedu.sk)

10.Štátny vzdelávací program a vzor Školského vzdelávacieho programu (www.minedu.sk)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KPE/ZSKP/05
Názov: Základy školskej pedagogiky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Jana Harčárová
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40 % - seminárna práca + priebežný vedomostný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60 % záverečný vedomostný test

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o teoretických základoch pedagogiky ako disciplíny zaoberajúcej sa výchovou v tej najvšeobecnejšej rovine. Aplikovať teoretickú bázu poznatkov z pedagogickej teórie do výchovnej praxe. Analyzovať podstatu edukačných javov na základe poznania všeobecnej pedagogiky a jej subdisciplín. Vytvoriť východiskové predpoklady pre štúdium následných psycho–didaktických disciplín.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogika, pojem a predmet pedagogiky, základné pedagogické kategórie. Vznik pedagogiky ako vedy. Význam pedagogiky. Sústava pedagogických vedných disciplín, charakteristika základných pedagogických disciplín, vzťah pedagogiky k iným vedám. Vonkajšie a vnútorné stránky výchovy a vzdelávania. Funkcie a zložky výchovy. Výchovné ciele. Výchova, proces výchovy, výchovné metódy.Pedagogické princípy. Výchovno–vzdelávací proces. Formy výchovy. Škola a jej funkcie. Pedagóg a vychovávaný jedinec v edukačnom procese. Humanizácia výchovy a vzdelávania.

Literatúra: 

Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Equilibria, Košice 2008.

Baďuríková, Z., Bazalíková, J., Kompolt,P., Timková, B.: Školská pedagogika. UK, Bratislava 2001.

Jůva, J.: Úvod do pedagogiky. Paido, Brno 1999.

Kaiser, A., Kaiserová, R.: Učebnica pedagogiky. SPN, Bratislava 1992.

Konôpka, J. a kol.: Vybrané kapitoly z pedagogiky, UK, Bratislava 1995.

Lassahn, R.: Úvod do pedagogiky. SPN, Bratislava 1992.

Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Portál, Praha 2000.

Prucha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 1997.

Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. IRIS, Bratislava 1995.

Višňovský, Ľ., Kačáni, V.: Základy školskej pedagogiky. IRIS, Bratislava 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAZ1a/03
Názov: Programovanie, algoritmy, zložitosť
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. František Galčík, PhD., RNDr. Peter Gurský, PhD., RNDr. Veronika Vaneková, Mgr. Roland Cmorik, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 4 Za obdobie štúdia: 42 / 56
Počet kreditov: 9
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Bez nadväznosti.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy, samostatná práca pri tvorbe a ladení algoritmov a programov.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Systém priebežného hodnotenia vo forme domácich zadaní, písomiek overujúcich teoretické znalosti tvorby algoritmov a programov, a praktických testov overujúcich implementačné a ladiace schopnosti pri počítači. Časťou praktických testov je záverečný praktický test.

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť základy tvorby algoritmov a objektovo - orientovaného programovania v Jave.

Predmet je tiež zameraný na získanie základných poznatkov potrebných pri tvorbe algoritmov, preto cieľom je

a) naučiť študentov vytvárať algoritmy pre jednoduché a stredne obtiažné algoritmické problémy a vyhodnotiť ich,

b) naučiť študentov základným postupom pri testovaní a ladení programov,

c) získať praktické skúsenosti pri ladení programov,

d) naučiť študentov základy objektovo-orientovaného programovania.

Stručná osnova predmetu: 

Prednáška prináša nový prístup vo využití Javy, ako prvého programovacieho jazyka. Objektovo - orientovaný prístup podporený využitím korytnačej grafiky zohráva dôležitú úlohu v metodológii výučby programovania.

Čo je Java a prečo sa začíname učiť programovať v Jave. Práca v prostredí Eclipse, jednoduché programy formou GUI interakcie s objektami.

Premenné, zakladné príkazy, príkazy vetvenia, cykly. Funkcie, debugovania, práca s reťazcami. Polia, premenné referenčního typu. Výnimky, práca s textovými súbormi. Jednoduchý projekt.

Princípy OOP: trieda, objekt, konštruktor, metódy, dedenie, polymorfizmus, zapúzdrenie. Modifikátory viditelnosti, rozhrania, balíčky.

JCF, vlastné výnimky, binárne súbory.

Sylabus predmetu: 

Úvod do Javy v prostredí Eclipse. Prvé projekty korytnačej grafiky s využitím JPAZ frameworku.

Premenné primitivného typu, podmienky, cykly, rozsah platnosti premenných.

Metódy vo forme funkcie, príkaz return, ladenie programu, práca s reťazcami.

Instančná premenná, pole ako premenná referenčného typu, algoritmy nad poľom.

Výnimky, práca s textovými súbormi, 2-rozmerné pole.

Triedy a objekty, princípy objektovo-orientovaného programovania (zapúzdrenie, dedičnosť, ...).

Jednoduchý projekt. Abstraktné triedy. Modifikátory viditeľnosti, rozhranie, balíky.

Java Collection Framework.

Statické metódy, vlastné výnimky, binárne súbory.

Literatúra: 

S. J. Chapman: Začínáme programovat v jazyce Java, Computer Press, Brno, 2003

D. Flanagan: Programování v jazyce Java, Computer Press, Brno, 1997

K. Sierra, B. Bates: Head First Java, O’Reilly, Cambridge, 2003, 2005

G. Andrejková: Programovanie a algoritmy. Skriptum PF UPJŠ, Košice, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAZ1b/03
Názov: Programovanie, algoritmy, zložitosť
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. František Galčík, PhD., RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 4 Za obdobie štúdia: 28 / 56
Počet kreditov: 7
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy a samostané ladenie jednoduchých projektov.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška pozostávajúca z dvoch častí:

1. teoretické poznatky z objektovo-orientovaného programovania

2. praktické odladenie jednoduchého algoritmu.

Cieľ predmetu: 

Pokračovanie základného kurzu programovania pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia informatiky, matematiky a medziodborového štúdia s predmetom informatika. Výučba nadväzuje na predmet PAZ1a. Sú prednášané hlavne algoritmy a ich programová realizácia, postupy a techniky používané pri tvorbe programov. Sú rozvíjané tiež základy objektovo - orientovaného programovania a práca v súčasných vývojových prostrediach. Programuje sa v jazyku Java.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy tvorby algoritmov, analýza zložitosti algoritmov, efektívna implementácia algoritmov.

Metóda backtrack a jej použitie pri riešení problémov, problém 8 dám, problém jazdca na šachovnici. Triediace algoritmy – Quicksort a jeho zložitosť.

Možnosti programovacieho jazyka Java, použitie kolekcií (kontajnerov).

Problém stabilného priradenia, základná analýza algoritmov. Riešenie daného problému použitím zásobníkov a radov.

Topologické triedenie, použitie orientovaných aj neorientovaných grafov a ich implementácia.

Greedy algoritmy, najkratšia cesta v grafe, minimálna kostra grafu.

Prehľadávanie textov. Metódy návrhu efektívnych algoritmov - rozdeľuj a panuj, dynamické programovanie.

Stromy a ich reprezentácia, binárne stromy.

Aritmetické výrazy, výpočet hodnoty aritmetického výrazu v rôznych notáciách. Odstráňovanie rekurzie a optimalizácia algoritmov.

Sylabus predmetu: 

1. Metóda backtrack a jej použitie pri riešení problémov, problém 8 dám, problém jazdca na šachovnici.

2. Ďalšie možnosti programovacieho jazyka Java, použitie kolekcií (kontajnerov).

3. Problém stabilného priradenia, základná analýza algoritmov. Riešenie daného problému použitím zásobníkov a radov.

4. Topologické triedenie, použitie orientovaných aj neorientovaných grafov a ich implementácia.

5. Greedy algoritmy, najkratšia cesta v grafe, minimálna kostra grafu.

6. Písomná skúška I.

7. Prehľadávanie textov.

8. Metódy návrhu efektívnych algoritmov - rozdeľuj a panuj, dynamické programovanie.

9. Stromy a ich reprezentácia, binárne stromy.

10. Aritmetické výrazy, výpočet hodnoty aritmetického výrazu v rôznych notáciách.

11. Odstráňovanie rekurzie a optimalizácia algoritmov.

12. Písomná skúška II.

13. Príprava na skúšku a rekapitulácia učiva

Literatúra: 

S. Zakhour a kol.: Java, výukový kurz, Computer Press, a.s., Brno, 2007

J. Keogh, M. Giannini: OOP bez předchozích znalostí, Computer Press, Brno, 2006

J. Kleinberg, E. Tardos: Algorithm Design, Cornell University, Addison Wesley, New York, 2006

P. Toepfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha, 1995

P. Wroblewski: Algoritmy, datové struktury a programovací techniky. Computer Press, Brno, 2004

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAZ1c/03
Názov: Programovanie, algoritmy, zložitosť
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Veronika Vaneková, RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03 , ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie práce na menších projektoch.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie semestrálneho projektu.

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov pracovať so zložitejšími štruktúrami údajov, objektami, vytvárať algoritmy založené na objektovo-orientovaných princípoch.

Stručná osnova predmetu: 

Objektovo-orientované programovanie v programovacom jazyku Java.

Procedurálne aspekty jazyka Java - podmienky, cykly. Použitie objektov v Jave. Triedy a inštancie. Stavové premenné a metódy. Balíčky. Zapúzdrenie. Špecifikácie viditeľnosti. Dedičnosť. Virtuálne metódy. Polymorfizmus. Kolekcie - vektory, dynamické polia, množiny. Vstupno-výstupné metódy v jazyku Java. Interfejsy a vnútorné triedy. Výnimky.

Tvorba samostatných projektov. Metodika tvorby a konkrétna tvorba projektov - analýza problému, návrh riešenia, diskusia o riešení z rôznych hľadísk, modifikácia a samotná implementácia. Zoznámenie sa s návrhovými vzormi (design patterns). Ich znalosť študent demonštruje jednak na jednom projekte, ktorý si sám vyberie, jednak na písomnom teste.

Literatúra: 

ECKEL, B. Myslíme v jazyku Java, Knihovna programátora. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-9010-6.

ECKEL, B. Myslíme v jazyku Java, Knihovna zkušeného programátora. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0027-1.

ECKEL, B. Thinking in Java, 3rd Edition. [online] Dostupné na internete: <http://mindview.net/Books/DownloadSites>

PECINOVSKÝ, R. Myslíme objektově v jazyku Java. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0941-4.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/AFJ1a/03
Názov: Automaty a formálne jazyky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., Mgr. Roland Cmorik, RNDr. Jozef Gajdoš, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základné pojmy z matematickej logiky -dôkaz sporom, dôkaz matematickou indukciou

Základné pojmy z teórie množín -prienik, zjednotenie, doplnok, kartézsky súčin, potenčná množina

Základné pojmy z teórie vyčísliteľnosti -rekurzívna funkcia, čiastočne rekurzívna funkcia, Turingov stroj, a ich vlastnosti

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomný test zameraný na príklady z oblasti konštrukcie konečnostavovývh automatov a ich optimalizácie, počas cvičení v prebehu semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná závečná skúška. Do celkového hodnotenia sa zohľadňuje aj výsledok písomného testu z cvičení počas semestra (30% váhou do váženého priemeru).

Cieľ predmetu: 

Získať základné poznatky z oblasti formálnych jazykov a gramatík.

Oboznámiť sa s problematikou regulárnych jazykov, naučiť sa konštruovať konečnostavové automaty a akceptory, ako aj ich transformáciu na optimálny tvar.

Naučiť sa využívať tieto poznatky na konštrukciu efektívnych algoritmov pre spracovávanie a vyhľadávanie textových informácií.

Stručná osnova predmetu: 

Základné pojmy - abeceda, jazyk, gramatika. Chomského hierachia jazykov a gramatík. Konečnostavový automat, regulárne zobrazenia, konštrukcia redukovaného automatu. Konečnostavové akceptory, nedeterministické akceptory a akceptory s epsilon-prechodmi. Regulárne výrazy. Uzáverové vlastnosti triedy regulárnych jazykov.

Literatúra: 

J.E. Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman: Introduction to automata theory, languages, and computation, Addison-Wesley, 2001.

M.Chytil: Automaty a gramatiky, SNTL, 1984.

J.van Leeuwen (ed.): Handbook of theoretical science, North-Holland, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/OSY1/03
Názov: Operačné systémy
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc., Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03
Obsahová prerekvizita: 

Znalosť základov programovania.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežné testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Získať znalosti o základnej architektúre operačného systému. Pochopiť algoritmy pre prideľovanie procesora viacerým procesom, medziprocesovú komunikáciu a prideľovanie pamäte. Vedieť uplatniť základné synchronizačné postupy a riešiť problémy prideľovania spoločných zdrojov pre vstupno-výstupné operácie. Rozumieť organizácii súborov a ich ochrane prístupovými právami. Vedieť prakticky využívať služby operačného systému typu Unix a Windows.

Stručná osnova predmetu: 

Štruktúra a funkcie operačného systému. Vytváranie obrazu úlohy a jej vykonanie. Charakteristiky druhov OS a ich historický vývoj. Multiprogramové prostredie, prepínanie kontextu, prerušenia, zdieľanie času, interaktivita. Proces, správa procesov, stratégie prideľovania, komunikácia medzi procesmi, klasické problémy konkurencie a ich riešenia (vzájomné vylúčenie, uviaznutie, vyhladovanie). Správa pamäte, relokácia, segmentácia, stránkovanie, virtualizácia pamäte. Riadenie vstupno-výstupných zariadení, systémové ovládače, prideľovanie zdrojov. Organizácia externých pamätí - so sekvenčným i s priamym prístupom. Súbor, súborový systém, základné funkcie systému pre prácu so súbormi, adresáre, bezpečnosť a ochrana prístupovými právami.

Sylabus predmetu: 

1. Vývoj OS. Čo je OS. Základné funkcie OS. Charakteristiky druhov OS a ich historický vývoj. Princíp dávkového spracovania úloh, spooling, multiprogramové prostredie, systémy zdieľania času, multiprocesororové systémy, distribuované systémy, systémy reálneho času. Migrácia funkcií OS.

2. Štruktúra počítača a OS. Mechanizmus prerušení. I/O prerušenia. Komponenty OS. Služby OS. Systémové volania. Systémové programy. Štruktúra OS. Virtuálne stroje.

3. Správa procesov. Koncept procesu. Stavy procesu a prechody medzi nimi, prepínanie kontextu. Rozvrhovanie procesov. Operácie na procesoch – vytváranie a ukončenie procesov. Plánovanie procesov. Kritériá plánovania. Plánovacie algoritmy. Vláknový model, prideľovanie procesora vláknam, paralelizácia výpočtu.

4. Kooperácia a komunikácia procesov. Ilustrácia konceptu kooperácie na probléme producent–konzument. Medziprocesová komunikácia priama a nepriama, rúry, bariéry. Komunikácia v klient–server systémoch.

5. Synchronizácia procesov. Problém kritickej sekcie. Synchronizačné algoritmy. Synchronizačný hardvér. Semafory. Ošetrenie kolízií s aktívnym a pasívnym čakaním.

6. Klasické problémy synchronizácie. Kritické regióny. Monitory. Synchronizácia v OS Solaris a Windows.

7. Uviaznutia procesov. Charakterizácia uviaznutia. Metódy spracovania uviaznutia: prevencia, zabránenie, detekcia a liečenie uviaznutia.

8. Správa pamäte. Vytváranie obrazu úlohy a jej vykonanie – prideľovanie adries. Logický a fyzický adresovací priestor. Dynamické zavádzanie a spájanie. Prekrývanie (overlay). Swapping.

9. Metódy prideľovania pamäte. Súvislé prideľovanie pamäte. Stránkovanie. Segmentácia. Segmentácia so stránkovaním. Stránkovanie na žiadosť. Virtualizácia pamäte. Viacúrovňové riadenie prideľovania stránok.

10. Správa súborov. Pamäťová hierarchia počítačového systému – význam externých pamätí. Koncept súboru. Organizácia systému súborov. Pojem a význam štrukturovania údajov v súboroch. Atribúty súborov a spôsoby ich použitia. Ukladanie atribútov v adresároch. Prístupové metódy k súborom. Adresárové štruktúry. Základné funkcie pre prácu so súbormi. Priebeh otvárania, zatvárania súborov, vytváranie a mazanie, zmena atribútov. Problémy konkurencie v prístupe k súboru, zamykanie, zdieľanie súboru, význam zamykania na zápis a čítanie. Bezpečnosť a ochrana súborového systému prístupovými právami. Špecifiká prístupových práv v sieťach Microsoft, Novell NetWare, NFS.

11. Štruktúra súborového systému. Implementácia súborového systému. Implementácia adresárov. Alokačné metódy – súvislá alokácia, zreťazená alokácia, indexovaná alokácia, viacúrovňové indexy, FAT, UFS – Unix File System.

12. Správa periférnych zariadení. Spôsoby komunikácie procesora s okolím. Radiče zariadení a komunikácia cez vstupno–výstupné porty. Mechanizmus hardwarového (asynchrónneho) prerušenia, priamy prístup do pamäte. Význam a funkcia ovládačov, začlenenie do systému, spôsoby použitia. Práca štandardných systémových zariadení – systémový čas, správa napájania, hardvérové testy. Štandardné sériové a paralelné rozhrania, znakové vstupno–výstupné zariadenia (klávesnica, myš, scanner, tlačiareň). BIOS, priebeh zavádzania operačného systému. Zdieľateľné zariadenia, problémy prideľovania nezdieľateľných zariadení ¬– uviaznutie.

13. Funkcie znakových terminálov, význam pre viacpoužívateľské systémy, terminálové siete. Grafické adaptéry – rastrová grafika, režimy zobrazovania. Blokové zariadenia s priamym a sekvenčným prístupom. Organizácia priestoru na disku – povrch, stopa (cylinder), sektor, mechanizmus prístupu k sektoru, formátovanie. Špecifiká pevných diskov, a pružných diskov, CD a DVD médií.

Literatúra: 

A. Silberschatz, G. Gagne, P. Baer: Operating System Concepts, Wiley, 2002

A.S. Tanenbaum: Modern Operating Systems, Prentice-Hall, 2001

F. Plášil, J. Staudek: Operační systémy, SNTL Praha, 1992

Systémová dokumentácia Linux, MS Windows

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PSE1/03
Názov: Počítačové siete
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/OSY1/03 alebo ÚINF/ROS1/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Pochopiť vrstvový referenčný model ISO OSI pre sieťovú komunikáciu. Vedieť posúdiť parametre komunikačných kanálov, ovládať základné prístupové metódy, rozumieť funkcii prepájacích zariadení (opakovačov, mostov, smerovačov, brán). Rozumieť štruktúre IP paketov, adresácii a spôsobu prenášania paketov. Porozumieť zabezpečenému transportnému prenosu protokolom TCP. Vedieť využívať transportné rozhranie v komunikácii prostredníctvom schránok. Poznať základné aplikačné protokoly siete Internet a vedieť ich implementovať do programu. Ovládať spôsoby zabezpečenia siete pomocou bezpečnostných brán a zástupných serverov.

Stručná osnova predmetu: 

Vrstvový ISO OSI referenčný model. Charakteristiky prenosových kanálov, teoretické ohraničenia, prenosové techniky. Prístupové metódy CSMA/CD, Token Ring, vysokorýchlostné siete. Prepájanie sietí, opakovače, mosty, smerovače. Sieťová vrstva v sieťach TCP/IP, adresová štruktúra, ARP, ES-IS komunikácia. Protokol IP, ICMP riadenie, spojované a bezspojové transportné protokoly TCP a UDP. Aplikačné protokoly Telnet, FTP, SMTP, SNMP, systém doménových mien DNS, tvorba sieťových a distribuovaných aplikácií typu klient-server, agent-manažér. Ochrana počítačových sietí bezpečnostnými bránami a zástupnými servermi, zabepečené protokoly.

Literatúra: 

A.S. Tanenbaum: Computer Networks, Prentice Hall, 2002

W. Stallings: Local and Metropolitan Area Networks, Prentice Hall, 2000

E. Comer, R.E. Droms: Computer Networks and Internets, Prentice Hall, 2003

W.R. Stevens: TCP/IP Illustrated, Vol.1: The Protocols, Addison-Wesley, 1994

L. Dostálek, A. Kabelová: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SPR1a/03
Názov: Systémové programovanie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PSE1/03 alebo ÚINF/RPS1/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy na znalosť použitia OS Linux, programovania v shelli a v jazyku C.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Pozostáva z dvoch častí:

1. Vytvorenie skriptu v jazyku bash (1h).

2. Vytvorenie systémového programu v jazyku C (3h).

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa ovládať operačný systém Linux na používateľskej úrovni. Zvládnuť jazyk C a služby jadra operačného systému.

Stručná osnova predmetu: 

Príkazy OS Linux. Tvorba skriptov. Jazyk C. Služby jadra operačného systému. Spúšťanie a klonovanie procesov. Signály.

Sylabus predmetu: 

Príkazy OS Linux. Tvorba skriptov. Jazyk C. Služby jadra operačného systému. Spúšťanie a klonovanie procesov. Signály.

Literatúra: 

B.W. Kernighan, D. Ritchie: C Programming Language, Prentice Hall, 1988

R. Stones, N. Mathew: Beginnig Linux Programming, Wrox Press, 1999

K. Haviland, M. Gray, B. Salama: UNIX System Programming, Addison-Wesley, 1998

W. Stallings: Operating Systems - Internals and Design Principles, Prentice Hall, 2000

A. Silberschatz, G. Gagne, P. Baer: Operating System Concepts, Wiley, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SPR1b/03
Názov: Systémové programovanie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/SPR1a/03
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/SPR1a/03

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Dva testy:

1. Medziprocesová komunikácia v jazyku C.

2. Vlákna a synchronizácia paralelných procesov v jazyku C.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška pozostáva z dvoch častí

1. Teoretické znalosti z prednášok (1h).

2. Naprogramovanie rozvetvených paralelných procesov v jazyku C (3h).

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť paralelné programovanie a medziprocesovú komunikáciu na jednom počítači,

vlákna a ich synchronizáciu.

Stručná osnova predmetu: 

Teoretické problémy synchronizácie paralelných procesov: Algoritmy Deckerov,

pekára, problém producent-konzument a čitateľ-zapisovateľ. Využitie petriho

sietí na modelovanie synchronizačných problémov. Tvorba paralelných programov.

Teoretické a praktické programovanie medziprocesovej komunikácie v operačných

systémoch Unixového typu v jazyku C: Vlákna, semafory, rúry, pomenované rúry,

zdieľaná pamäť, fronty správ. Architektúra jadra operačného systému Unix/Windows.

Sylabus predmetu: 

Teoretické problémy synchronizácie paralelných procesov: Algoritmy Deckerov,

pekára, problém producent-konzument a čitateľ-zapisovateľ. Využitie petriho

sietí na modelovanie synchronizačných problémov. Tvorba paralelných programov.

Teoretické a praktické programovanie medziprocesovej komunikácie v operačných

systémoch Unixového typu v jazyku C: Vlákna, semafory, rúry, pomenované rúry,

zdieľaná pamäť, fronty správ. Architektúra jadra operačného systému Unix/Windows.

Literatúra: 

M.L. Mitchell, A. Samuel, J. Oldham: Advanced Linux Programming, SAMS, 2001

M.J. Bach: Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1986

D.P. Bovet, M. Cesati: Understanding the Linux Kernel, O'Reilly, 2000

N. Matthew, R. Stones: Professional Linux Programming, Wrox Press Inc., 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DBS1a/03
Názov: Databázové systémy
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Csaba Török, CSc., RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test, zadanie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Vedieť princípy databázového modelovania a osvojit si základy dopytovacích jazykov. Pochopiť formálne základy databázových systémov - databázovú logiku, relačnú algebru.

Stručná osnova predmetu: 

Modely dát. Jazyky na definovanie a manipuláciu dát (DDL, DML). Tabuľky, atribúty, záznamy a integritné obmedzenia. Dopyty: select, where, group by, agregačné a systémové funkcie. Viac tabuliek: join, union; primárny, cudzí kľúč; vnorené dopyty, pohľady. Relačná algebra: formalizácia tabuľky, databázová logika: termy, podmienky, Transformácia, projekcia stĺpcov, Cartesiansky súčin, selekcia riadkov.

Literatúra: 

S.Krajčí: Databázové systémy, UPJŠ, 2005

J.Ullman: Principles of database and knowledge – base systems, Comp. Sci. Press., 1988.

K.Henderson: The Guru's Guide to SQL Server Stored Procedures, XML, and HTML, Addison Wesley Professional, 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DBS1b/03
Názov: Databázové systémy
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Csaba Török, CSc., RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DBS1a/03
Obsahová prerekvizita: 

Databázové systémy 1a - DBS1a/03

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test, zadanie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa navrhnúť a normalizovať databázy. Získať informácie o fyzickej organizácii dát a indexoch. Vedieť uložené procedúry a triggery. Porozumieť transakciám. Pochopiť princípy distribuovaných a hierarchických databáz, XML a jeho dopytovacie jazyky.

Stručná osnova predmetu: 

Závislosti, normalizácia. Fyzická organizácia dát: B-stromy, hašované súbory. Pomocné tabuľky, rekurzia, kurzory. Uložené procedúry: vstupno-výstupné argumenty, systémové procedúry. Indexy a štatistiky: klastrové a neklastrové indexy, údržba indexov a štatistík. Triggery a integrita. Transakcie. Distribuované databázy. XML: prvky, atribúty, menné priestory; schéma: reštrikcie na hodnoty; jednoduché a zložité prvky, indikátory; XPath: uzly, osy, funkcie a operátory; XQuery: FLWOR, doc, vzťahy, predikáty.

Literatúra: 

S.Krajčí, Databázové systémy, UPJŠ, 2005

J. Ullman: Principles of database and knowledge – base systems, Comp. Sci. Press., 1988

K.Henderson: The Guru's Guide to Transact SQL, Addison Wesley Professional, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PRP2/03
Názov: Princípy počítačov
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Novotný, Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o histórii, klasifikácii a konštrukčných princípoch počítačov von Neumannovho typu. Ovládať binárne kódovanie celých a reálnych čísel, základné aritmetické a logické operácie s nimi. Vedieť ich realizovať pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Vedieť spôsoby realizácie pamätí, aritmeticko-logickej jednotky a časového riadenia strojového cyklu. Pochopiť význam mikroinštrukčného riadenia, kompletnej a redukovanej sady inštrukcií. Vedieť popísať postup spracovania jednotlivých typov strojových inštrukcií. Rozumieť spôsobu komunikácie procesora so vstupno-výstupnými zariadeniami, mechanizmu prerušenia a priameho prístupu do pamäte. Pochopiť funkciu radiča a ovládačov pri tejto komunikácii a porozumieť mechanizmu, umožňujúcemu prenositeľnosť programov.

Stručná osnova predmetu: 

Počítače von Neumannovho typu, história, súčasné technologické hranice. Kódovanie celých a reálnych čísel, aritmetické operácie. Realizácia základných funkčných a riadiacich prvkov počítača pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Pamäťová bunka, organizácia pamäťovej matice, typy pamätí. Architektúra procesora na úrovni digitálnej logiky, časová synchronizácia, strojový cyklus. Mikroinštrukcie, riadenie inštrukčného cyklu. Typy strojových inštrukcií, adresovacie režimy, postup pri ich spracovaní. Vstupno-výstupné brány, mechanizmus prerušenia, priamy prístup do pamäte. Funkcia radiča, ovládače a ich začlenenie do jadra operačného systému. Prenositeľnosť programov. Základy jazyka assembler.

Literatúra: 

A. S. Tanenbaum: Structured Computer Organization, 4.ed., Prentice-Hall, 1999.

W. Stallings: Computer Organization and Architecture, 4.ed., Prentice-Hall, 1996.

J. Blieberger, G. H. Schildt, U. Schmid, S. Stoeckler: Informatik, Springer-Verlag, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PSO1/03
Názov: Prezentačný software
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Studenovský, CSc., Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

projekt

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

projekt

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov čo najširšie používať možnosti prezentačného softvéru.

Stručná osnova predmetu: 

Základné druhy prezentácií a princípy ich tvorby. Program MS Power Point a jeho použitie. Sprievodcovia a šablóny - využívať ale nepreceňovať. Grafika, využitie dát a ich aplikácií (MS Word osnova, MS Excel,...). Podľa možností využitie animácií, zvukov, atď. Šírenie prezentácií.

Sylabus predmetu: 

1 – 2. Oboznámenie sa s prezentačným softvérom Power Point.

3 – 4. Prehliadka projektov z predchádzajúcich rokov.

5 – 9. Tvorba vlastných projektov.

10–12. Prehliadka a hodnotenie vlastných projektov.

Literatúra: 

Dokumentácia k PowerPoint podľa vlastného výberu.

Projekty študentov na stránke s.ics.upjs.sk/~studenovsky/PSO

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/TVY1/03
Názov: Teória vypočítateľnosti
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., Mgr. Lenka Pisková
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomné kontroly v súlade so študijným poriadkom PF UPJŠ

Hodnotenie aktivity na cvičeniach

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Pochopiť pojem algoritmu a miery zložitosti výpočtu v širšom kontexte.

Stručná osnova predmetu: 

Turingov stroj ako jedna z formalizácií pojmu algoritmus. Čiastočne rekurzívne funkcie. Ekvivalencia vypočítateľnosti Turingovým strojom, programom Pascal a čiastočnej rekurzivity. Algoritmická neriešiteľnosť problému zastavenia sa Turingovho stroja a programu Pascal. Elementárne vlastnosti rekurzívne očíslovateľných množín.

Základy invariantnej teórie vypočítateľnosti: univerzálny systém programov, jeho základné vlastnosti, vety o preklade a izomorfnosti.

Dynamická miera zložitosti a jej vlastnosti.

Literatúra: 

L. Bukovský, Teória algoritmov, ES UPJŠ, Košice 1999

O. Demuth, R. Kryl a A. Kučera, Teorie algoritmu I,II, SPN, Praha 1984

M. Machtey and P. Young, An Introduction to the General Theory of Algorithms, North--Holland, Amsterdam 1978

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UNS1/04
Názov: Úvod do neurónových sietí
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie projektov vytvorených pre aplikácie neurónových sietí.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť a vedieť aplikovať základné paradigmy neurónových sietí a genetických algoritmov. Naučiť sa pracovať so softwarom modelujúcim neurónové siete.

Stručná osnova predmetu: 

Základné modely neurónov (lineárne prahové jednotky, polynomiálne jednotky, perceptróny), ich výpočtové schopnosti, algoritmy adaptácie. Dopredné neurónové siete, back-propagation algoritmus pre adaptáciu sietí. Riešenie problémov predikcie pomocou neurónových sietí. Základy genetických a evolučných algoritmov. Aplikácie genetických algoritmov pri riešení niektorých problémov.

Literatúra: 

J. Hertz, A.Krogh, R.G. Palmer: Introduction to the theory of neural computation, Addison Wesley, 1991

V. Kvasnička a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS, Bratislava, 1997

P. Sinčák, G. Andrejková: Úvod do neurónových sietí, I. a II. diel, ELFA, Košice, 1996

V. Kvasnička a kol.: Evolučné algoritmy, IRIS, Bratislava, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/FUN1/04
Názov: Funkcionálne programovanie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1c/03 alebo ÚINF/RPR1c/05 alebo ÚFV/SDF1/99
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie aktívnej účasti na cvičení a domácej prípravy, test z teoretických znalostí v priebehu semestra. Práca na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústná skúška spolu s hodnotením z cvičení.

Cieľ predmetu: 

Základné programovacie techniky a sémantika programovania vo funkcionálnom jazyku..

Stručná osnova predmetu: 

Princípy funkcionálneho programovania. Lambda kalkulus z hľadiska funkcionálnych programovacích jazykov. Vlastnosti funkcionálnych programovacích jazykov. Programovací jazyk SCHEME: štruktúra jazyka a základné výpočtové‚ pravidlo, práca so symbolickými výrazmi, bloková štruktúra a statické vnáranie, funkcionálne objekty a makrá. Porovnávanie symbolických štruktúr a unifikácia. Pravidlový systém, logický systém, rámcový systém (porovnávanie a indexovanie).

Sylabus predmetu: 

Symbolické výrazy. Konštruktory a selektory symbolických výrazov. Klasifikácia dát. Kombinácie Špeciálne formy. Definícia procedúry. Volanie procedúry. Lambda výrazy. Lokálne premenné. Formy quote a quasiquote. Rámcový model a pojem prostredia. Vyhodnocovanie výrazov v rámcovom modeli. Makrá.

Literatúra: 

H. Abelson, G. J. Sussman, J. Sussman, Structure and interpretation of computer programs, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1985.

M. Felleisen, R. B. Findler, M. Flatt, S. Krishnamurthi, How to design programs, The MIT Press, 2001.

I. Kalaš, Iné programovanie. Stretnutie s jazykom Lisp, Alfa, Bratislava, 1990.

J. Kelemen, M. Ftáčnik, I. Kalaš, P. Mikulecký, Základy umelej inteligencie, Alfa, Bratislava, 1992.

R. Kelsey, W. Clinger, J. Rees, eds., Revised5 report on the algorithmic language Scheme, 1998.

B. J. MacLennan, Functional programming: practice and theory, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

Ľ. Molnár, P. Návrat, Programovanie v jazyku Lisp, Alfa, Bratislava, 1988.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/BSI1a/04
Názov: Seminár z informatiky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie spracovaných zadaní, hodnotenie referátov, písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie je udelené na základe výsledkov získaných v rámci priebežného hodnotenia a záverečného testu

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti informatiky s výhľadom na využitie získaných poznatkov v záverečných prácach. Získať skúsenosti s riešením úloh z programátoských súťaží a seminárov.

Stručná osnova predmetu: 

Referáty o vybraných úlohách z korešpondečných programátorských seminárov a súťaží. Prezentácia referátov o súčasných trendoch v oblasti informatiky.

Literatúra: 

Korešpondenčný seminár z programovania. Dostupný na internete: <http://www.ksp.sk>.

Programátoská liaheň. Dostupná na internete: <https://liahen.ksp.sk>.

Programátorská súťaž PALMA. Dostupná na internete: <http://palma.strom.sk>.

Programátoská súťaž TOPCODER. Dostupná na internete: <http://www.topcoder.com>.

PLESNÍK,J. Grafové algoritmy. VEDA Bratislava, 1983.

SWAMY, M.N.S., THULASIRAMAN, K. Graphs, Networks, and Algorithms. Krieger Pub Co, 1980.

Wolfram Math World. Dostupný na internete: <http://mathworld.wolfram.com/topics/ComputerScience.html>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/BSI1b/04
Názov: Seminár z informatiky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie spracovaných zadaní, hodnotenie referátov, písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie je udelené na základe výsledkov získaných v rámci priebežného hodnotenia a záverečného testu

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti informatiky s výhľadom na využitie získaných poznatkov v záverečných prácach. Získať skúsenosti s riešením úloh z programátoských súťaží a seminárov.

Stručná osnova predmetu: 

Referáty o vybraných úlohách z korešpondečných programátorských seminárov a súťaží. Prezentácia referátov o súčasných trendoch v oblasti informatiky.

Literatúra: 

Korešpondenčný seminár z programovania. Dostupný na internete: <http://www.ksp.sk>.

Programátoská liaheň. Dostupná na internete: <https://liahen.ksp.sk>.

Programátorská súťaž PALMA. Dostupná na internete: <http://palma.strom.sk>.

Programátoská súťaž TOPCODER. Dostupná na internete: <http://www.topcoder.com>.

PLESNÍK,J. Grafové algoritmy. VEDA Bratislava, 1983.

SWAMY, M.N.S., THULASIRAMAN, K. Graphs, Networks, and Algorithms. Krieger Pub Co, 1980.

Wolfram Math World. Dostupný na internete: <http://mathworld.wolfram.com/topics/ComputerScience.html>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ZPIRa/04
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., Mgr. Jozef Zápotocký, RNDr. Tomáš Horváth, PhD., RNDr. Jozef Studenovský, CSc., Mgr. Ján Guniš, Mgr. Peter Mlynárčik, doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. Peter Gurský, PhD., doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., Ing. Milan Schmotzer, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PBS/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie spracovaných materiálov z problematiky týkajúcej sa záverečnej práce. Detailnejšie hodnotenie je stanovené v požiadavkách na záverečnú prácu z informatiky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy. Naučiť sa spracovať riešenie v písomnej forme - východiská riešenia, dôvody výberu metód a dokumentáciu riešenia.

Stručná osnova predmetu: 

Upresnenie formulácie témy a návrh na riešenie úlohy

Overenie riešenia

Písomná prezentácia riešenia úlohy

Ústná prezentácia získaných výsledkov

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ZPIRb/04
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., RNDr. Jozef Studenovský, CSc., RNDr. Tomáš Horváth, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Mgr. Peter Mlynárčik, Mgr. Ján Guniš, doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie spracovaných materiálov z problematiky týkajúcej sa záverečnej práce. Detailnejšie hodnotenie je stanovené v požiadavkách na záverečnú prácu z informatiky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy. Naučiť sa spracovať riešenie v písomnej forme - východiská riešenia, dôvody výberu metód a dokumentáciu riešenia.

Stručná osnova predmetu: 

1. Upresnenie formulácie témy a návrh na riešenie úlohy

2. Overenie riešenia

3. Písomná prezentácia riešenia úlohy

4. Ústná prezentácia získaných výsledkov

Literatúra: 

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

SO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UGR1/04
Názov: Úvod do počítačovej grafiky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03 alebo ÚINF/RPR1b/05
Obsahová prerekvizita: 

Základy analytickej geometrie v rovine a v priestore.

Základy programovania, agoritmizácie a odhady zložitosti.

Analyticko-geometrické vlastnosti kriviek.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

ískať prehľad o činnosti vstupných a výstupných grafických zariadení. Vedieť implementovať jednoduché procedúry na vykreslenie úsečiek, kružníc, polynómov, vyplňovanie oblastí a orezávanie. Pochopiť význam homogénnych súradníc pre popis transformácií v rovine i priestore a možnosti premietania scény do roviny.

Stručná osnova predmetu: 

Technické prostriedky počítačovej grafiky, vstupné a výstupne zariadenia. Vnímanie farieb, palety, farebné modely. Rýchle prírastkové algoritmy pre kresbu úsečiek, kružníc, polynómov. Vyplňovanie oblastí, orezávanie. Modelovanie kriviek, Fergusonova interpolácia, spline krivky, Bézierove a B-spline krivky, modelovanie plôch. Homogénne súradnice, transformácie v rovine a priestore, stredové a rovnobežné premietanie. Určovanie viditeľnosti, osvetľovacie modely, tieňovanie. Realistické zobrazovanie, textúry, sledovanie lúča, vyžarovacia metóda. Reprezentácie údajov, popis scény, zobrazovací reťazec, postupy počítačovej animácie, virtuálna realita.

Literatúra: 

J.D. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, 2.ed., Addison-Wesley, 1996.

K. Agoston: Computer Graphics and Geometric Modelling: Implementation & Algorithms, Springer, 2005.

J. Žára, B. Beneš, P. Felkel: Moderní počítačová grafika, 2. vyd., Computer Press, 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/KOUI/04
Názov: Kombinatorika pre učiteľov informatiky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚMV/KOI/03 , ÚMV/DM1a/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

2 semestrálne testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Priebežné hodnotenie a skúška (písomnou formou)

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov so základmi kombinatoriky a jej aplikáciami v informatike.

Stručná osnova predmetu: 

Princíp matematickej indukcie. Dirichletov princíp. Základy kombinatorického počítania. Pravidlo súčtu a súčinu. Permutácie, variácie, kombinácie. Výbery s opakovaním. Princíp inklúzie a exklúzie. Rekurentné vzťahy. Úvod do teórie grafov. Prehľadávacie algoritmy v grafoch. Stromy. Eulerovské a hamiltonovské grafy. Rovinné grafy. Farebnosť grafov, chromatické číslo.

Literatúra: 

S. Jendroľ, P. Mihók: Diskrétna matematika I., UPJŠ Košice 1992

J. Nešetřil, J. Matoušek: Kapitoly z diskrétni matematiky

http://umv.science.upjs.sk/madaras/DIM-text Hlineny.pdf

http://umv.science.upjs.sk/madaras/DiskretniMatematika Univerzita Olomouc.pdf

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/BDD/05
Názov: Biológia dieťaťa a dorastu
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomný test.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je dosiahnuť požadovanú úroveň vedomostí o ľudskom tele a jeho vývine nevyhnutnú pre pochopenie vývinovo viazaných biologických špecifík u detí a adolescentov.

Stručná osnova predmetu: 

Ontogenéza človeka. Vývin po narodení. Vekové osobitosti opornej a pohybovej, obehovej, dýchacej, tráviacej a močovej sústavy. Pohlavná sústava. Žľazy s vnútorným vylučovaním. Nervová sústava. Vekové špecifiká vzniku vybraných chorôb a závislostí na návykových látkach. Človek a životné prostredie.

Literatúra: 

Drobný I., Drobná M.: Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I. a II. Bratislava, PdF UK, 1994

Liptáková V.: Somatický a fyziologický vývoj dieťaťa. Osveta Bratislava, 198O

Malá H., Klementa J.: Biológia detí a dorastu. Bratislava, SPN, 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PSW1/06
Názov: Programovanie webových stránok
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

TWR1a/03 Tvorba www stránok

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Vytvorenie bezpečnej dynamickej webovej aplikácie využítím JavaScript-u, PHP, MySQL.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o moderných technológiách pre tvorbu dynamických webových stránok. Využívať technológie pre programovanie webových stránok na strane klienta (JavaScript) a na strane servera (PHP). Rozumieť a vedieť používať relačné databázy (MySQL) pri tvorbe aplikačných webových stránok. Poznať bezpečnostné riziká dynamických webových stránok a vedieť ich eliminovať.

Stručná osnova predmetu: 

Programovanie dynamických webových stránok. Programovanie na strane klienta - JavaScript. Jednoduché skripty pre dynamizáciu webových stránok. Programovanie na strane servera, jazyk PHP. Tvorba aplikácií založených na PHP. Systém správy relačných databáz - MySQL. Vzájomné prepojenie použitých technológií. Vybrané problémy riešiteľné technológiami na strane servera a technológiami na strane klienta. Bezpečnosť aplikácií založených na JavaScript-e, PHP a MySQL.

Sylabus predmetu: 

Dynamické webové stránky. Technológie na strane servera a technológie na strane klienta.

JavaScript. Práca s oknom, funkcie, udalosti. Spracovanie dát z formulára..

PHP. Inštalácia PHP a HTTP servera. Premenné. Programové konštrukcie. Spracovanie dát z formulára pomocou PHP. Práca so súbormi, prísupové práva. Vlastné funkcie.

MySQL, relačné databázy. Pripojenie k serveru. Práca s jednou a s viacerými tabuľkami. Použitie kľúčov. Normalizácia databázy.

PHP, MySQL a bezpečnosť. Bezpečnosť aplikácií založených na PHP a MySQL. Bezpečnostné riziká a možnosti ich eliminácie.

Literatúra: 

KOSEK, J. PHP. 1999. ISBN 80-7169-373-1.

ŠKULTÉTY, R. JavaScript. 2001. ISBN 80-7226-457-5.

ULLMAN, L. PHP a MySQL. 2005. ISBN 80-251-0397-8.

KOSEK, J. Vše o WWW. [online] Dostupné na internete: <http://www.kosek.cz>.

SVERRE, H. H. Zranitelný kód. 2006. ISBN 80-251-1180-6.

Grafika Publishing, s.r.o. Builder - Informační server o programování. [online] Dostupné na internete: <http://builder.cz>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ASU1/06
Názov: Algoritmy a štruktúry údajov
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, Mgr. Roland Cmorik, RNDr. Jozef Gajdoš
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Pochopiť a naučiť sa pracovať s dátovými štruktúrami a algoritmami na nich. Analyzovať výpočtovú zložitosť na týchto algoritmoch.

Stručná osnova predmetu: 

Analýza algoritmov, Asymptotická notácia, Základné dátové štruktúry, Dátové typy a abstrakcia, Zásobníky a rady, Usporiadané a zotriedené zoznamy, Hašovanie a hašovacie tabuľky, Stromy, Vyhľadávacie stromy, Haldy, Množiny a partície, Dynamická alokácia priestoru, Triediace algoritmy, Grafy a grafové algoritmy

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PRJ1a/06
Názov: Softvérový projekt
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚINF/RPR1c/05 alebo ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Osvojiť si spôsob práce nad väčším softwarovým dielom vo všetkých fázach jeho životného cyklu. Vedieť analyzovať a explicitne vyjadrovať požiadavky používateľa, presne úlohu vyšpecifikovať, navrhnúť riešenie a vyhodnotiť alternatívy. Efektívne a korektne navrhnuté riešenie implementovať a otestovať. Naučiť sa viesť podrobnú dokumentáciu a prezentovať výsledky práce písomne i verejným vystúpením. Naučiť sa spolupracovať vo vývojovom kolektíve, efektívne si deliť prácu a vymieňať nápady.

Stručná osnova predmetu: 

Samostatná alebo tímová práca na projekte pod vedením vedúceho projektu. Kredity sa udeľujú na doporučenie vedúceho projektu za písomné spracovanie špecifikácií zadania, analýzy a návrhu riešenia. Študent si môže zapísať jeden zo seminárov k tematickým celkom SGB, SLI, SNS alebo STI.

Literatúra: 

. Sommerville: Software engineering, Addison Wesley, 2000

S. McConnell: Rapid Development, Microsoft Press, 1996

L. Král, J. Demner: Softwarové inženýrství, UK Praha, 1988

S. Russev, M. Adamec, J. Brdjar: Softvérové inžinierstvo a systémy case, EU Bratislava, 1993

Študijná literatúra, viazaná na vybraný projekt (podľa doporučenia zadávateľa).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PRJ1b/06
Názov: Softvérový projekt
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PRJ1a/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Osvojiť si spôsob práce nad väčším softwarovým dielom vo všetkých fázach jeho životného cyklu. Vedieť analyzovať a explicitne vyjadrovať požiadavky používateľa, presne úlohu vyšpecifikovať, navrhnúť riešenie a vyhodnotiť alternatívy. Efektívne a korektne navrhnuté riešenie implementovať a otestovať. Naučiť sa viesť podrobnú dokumentáciu a prezentovať výsledky práce písomne i verejným vystúpením. Naučiť sa spolupracovať vo vývojovom kolektíve, efektívne si deliť prácu a vymieňať nápady.

Stručná osnova predmetu: 

Pokračovanie práce na projekte realizáciou navrhnutého riešenia, spracovanie podrobnej dokumentácie a verejná prezentácia výsledkov.

Literatúra: 

I. Sommerville: Software engineering, Addison Wesley, 2000

S. McConnell: Rapid Development, Microsoft Press, 1996

L. Král, J. Demner: Softwarové inženýrství, UK Praha, 1988

S. Russev, M. Adamec, J. Brdjar: Softvérové inžinierstvo a systémy case, EU Bratislava, 1993

Študijná literatúra, viazaná na vybraný projekt (podľa doporučenia zadávateľa).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SLO1a/06
Názov: Symbolická logika
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., RNDr. Ondrej Krídlo
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Znalosť základných matematických pojmov - množina, funkcia, relácia, ...

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce úlohy, písomná previerka.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť základné pojmy výrokovej a predikátovej logiky - výrok, výroková schéma, dokázateľnosť, splniteľnosť, term, formula.

Stručná osnova predmetu: 

Základné pojmy výrokovej a predikátovej logiky - výrok, výroková schéma, dokázateľnosť, splniteľnosť, term, formula. Korektnosť a úplnosť výrokového počtu.

Literatúra: 

Goldstern M., Judah H.: The Incompleteness Phenomenon, A New Course in Mathematical Logic, A K Peters, Wellesley, Massachusetts, 1995

Krajči S., Symbolická logika - elektronické učebné texty dostupné na adrese <http://cs.ics.upjs.sk/~krajci/skola/vyucba/ucebneTexty/logika/logika.pdf>

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJFj1/06
Názov: Nemecký jazyk pre filológov I
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

2 kontrolné písomné práce počas semestra

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Schopnosť odbornej jazykovej komunikácie v písomnej aj ústnej forme na úrovni pokročilých jazykových znalostí a zručností.

Stručná osnova predmetu: 

V rámci úvodnej/akademickej častisa pozornosť bude venovať tématickým celkom:

Einfuhrung in das Studium der deutschn Fachsprache, Hochschulwesen, Mein Beruf, Die P.J.Šafárik Universität, Schriftliche Mitteilungen, Lebenslauf, Umweltschutz, EU, Massenmedien und offentliche Meinung, Multikulturelle Gesellschaft, Die deutsche Sprache, Deutsche Nationalsymbole, Bundesfarben, Deutsche Nationalhymne, Anrede, Grussformel, Schlussformel a iné.

Literatúra: 

Dittelová,E.,Zavatčanová M.: Einfuhrung in das Studium der deutschen Fachsprache. Košice: ES UPJŠ, 2000

Hoppnerová,V.: Moderná učebnica nemčiny. Bratislava 2000.

Dreyer/Schmitt : Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Max Hueber Verlag , Ismaning, Deutschland 2008

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: Dek. FF UPJŠ/IKT/06
Názov: Informačno-komunikačné technológie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: Mgr. Emília Sotáková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Zvýšiť úroveň a štandardizovať informatickú gramotnosť absolventa na úrovni ECDL štandardov.

Stručná osnova predmetu: 

Výklad základných pojmov informatiky, pochopenie princípov činnosti a funkcií základných častí počítača, využívanie základných vlastností a funkcií operačného systému, uchovávanie a spracovávanie informácií, správa súborov, bezpečnosť údajov, základy spracovania grafických informácií, práca s textom v prostredí textového procesora, základné princípy a služby informačných sietí, vyhľadávanie informácií na Internete, základy spracovania údajov v tabuľkách, grafická interpretácia závislosti medzi údajmi, tvorba elektronických prezentácií obsahujúcich rôzne typy údajov.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.03.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/MORFm/06
Názov: Morfológia
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Renáta Panocová, PhD., prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: KAaA/UJm/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Active participation in the seminars.

Achievement of a positive percentage (pass level 65 %) from the test in week 12 is a condition for being admitted to the exam. There will be no retake test for those who fail.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

exam – written test

100 - 92% = A = 1

91 - 87% = B = 1.5

86 - 82% = C = 2

81 - 77% = D = 2.5

76 - 65% = E = 3

64 - 0 % = FX = 4 = failed

Cieľ predmetu: 

To introduce fundamental concepts of linguistic morphology. The course concentrates on the study of the internal structure of words and their relationship to one another. It also examines the interface between morphology and other linguistic disciplines.

Stručná osnova predmetu: 

Course content:

1.Theory of sign.

2.Origins of morphology, basic units of morphology.

3.The scope of morphology. The criteria for the distinction between inflectional and derivational morphology I

4.The criteria for the distinction between inflectional and derivational morphology II

5.The morphology/phonology interface.

6.The morphology/syntax interface.

7.Bybee’s theory of morphology.

8.Semantic approaches to morphology.

9.Lexicon. Its role in various theoretical approaches.

10.Level-ordering theories

11.Principles of natural morphology.

12.Morphological typology and language universals I

13.Morphological typology and language universals II

14.Typological features of English

Seminars:

1. Introductory seminar – aims of the course, assessment criteria

2. Basic units of morphology, introduction to morphological analysis – handout 1

3. Basic units of morphology, morphological analysis – handout 2

4. Inflection versus Derivation - handout 3

5. Inflection versus Derivation - handout 4

6. The morphology/phonology interface – handout 5

7. The morphology/phonology interface – handout 6

8. The morphology/syntax interface – handout 7

9. Reading week

10. The morphology/syntax interface – handout 8

11. Revision - handout 9

12. Written test

13. Tutorials

14. Tutorials

Sylabus predmetu: 

LECTURES - DESCRIPTION

1.Theory of sign. Saussure, Pierce, Horecký, Ogden & Richards.

2.Origins of morphology, basic units of morphology, types of morphemes – distributional and functional classifications, types of affixes, combining forms, portmanteau morphemes and suppletion, cumulative exponence and extended exponence, syncretism, apophony, zero morpeme and empty morph, linking elements, phonestemes, morpheme and allomorph, phonologically and morphologically conditioned allomorphs, root, stem, base, morphological analysis, morphological models, immediate constituent analysis.

3.The scope of morphology. The criteria for the distinction between inflectional and derivational morphology I

4.The criteria for the distinction between inflectional and derivational morphology II

5.The morphology/phonology interface. Allomorphy. Prosodic morphology. Root and pattern morphology. Reduplication. Primary and secondary affixes. Exaptation, leveling, and analogy. Morphophonology.

6.The morphology/syntax interface. Deviations from the one-to-one pattern. The structure of morphosyntactic representations. Layering within representations. Rules of referral.The peripherality constraint.

7.Bybee’s theory of morphology.The principles of relevance, generality; fusion

8.Beard’s Lexeme-Morheme-Based Morphology. Szymanek’s Cognitive Grounding Condition.

9.Lexicon. Its role in various theoretical approaches – Halle, Allen, Lieber, Di Sciullo and Williams, Anderson ...

10.Level-ordering morphology, lexical phonology and morphology. Siegel, Allen, Kiparsky.

11.Principles of natural morphology. Dressler’s theory.

12.Morphological typology and language universals I

13.Morphological typology and language universals II

14.Typological features of English

SEMINARS - DESCRIPTION

Students are asked to download a handout with homework exercises for each seminar from the Internet.

Achievement of a positive percentage (pass level 60 %) from the test in week 10 is a condition for being admitted to the exam. There will be one retake test for those who fail in week 11.

1.Introductory seminar – aims of the course, assessment criteria.

2.Basic units of morphology, introduction to morphological analysis – handout 1

3.Basic units of morphology, morphological analysis – handout 2

4.Inflection versus Derivation - handout 3

5.Inflection versus Derivation - handout 4

6.Morphology/phonology interface – handout 5

7.Morphology/phonology interface – handout 6

8.Morphology/syntax interface – handout 7

9.Morphology/syntax interface – handout 8

10.Written test

11.Retake

12.Tutorials

13.Tutorials

Literatúra: 

B. Szymanek. (1998). Introduction to Morhological Analysis, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.A.

Carstairs-McCarthy. (2002). An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press

P.H. Matthews. 1974. Morphology. An Introduction to the Theory of Word-structure. Cambridge University Press

P. Štekauer (1993) Essentials of English Linguistics. Prešov. Slovacontact.

P. Štekauer (ed.) 2000. Rudiments of English Linguistics. Prešov. Slovacontact.

Lectures, seminars.

Any other available book on morphology

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/EAJ/06
Názov: e-mailová angličtina
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Július Rozenfeld
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Students will be graded on attendance, active in class and online participation, completed homework assignments, and two credit tests.

1. Students are expected to attend each class according to the schedule. No transfers among the groups are allowed. In case you miss a class you are required to excuse your absence. In case you miss more than two classes (4 lessons), you will not receive credits for the course no matter what your overall results. You must be on time for class. If you miss the first 10 minutes of a particular seminar session, you will be marked as absent.

2. Students are expected to make their own copies of the required materials and complete the assigned tasks and exercises. Should you fail to bring your own copy or a completed home assignment for a particular seminar, your presence in class will not count. If you arrange with the instructor in advance not to attend a class session, you will be expected to submit any assignment due by e-mail by the time the class meets.

3. The first credit test will take place in week 6 and the second one in week 12. The pass level is 65 points from the two tests together. The tests will include grammar, reading and vocabulary exercises similar to those done during the seminar sessions. There will be one retake test in the last tutorial week only for the students who failed one or more credit tests. The retake test will contain questions from the whole term.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

According to the two credit tests.

1st CREDIT TEST maximum 50 points

2nd CREDIT TEST maximum 50 points

Final result is calculated accordung to the following formula:

(1st CREDIT TEST) + (2nd CREDIT TEST) = FINAL MARK

A 100 - 93

B 92 - 86

C 85 - 78

D 77 - 72

E 71 - 65

FX 64 - 0

Cieľ predmetu: 

The aim of this subject is to develop and improve skills involved in online communication, especially with regard to reading and writing business e-mails. Focal areas include a comparison of formal and informal grammar and new trends in electronic communication.

Stručná osnova predmetu: 

This course discusses how business English has changed in the wake of the Internet and related technologies. Grammar, spelling and even reading habits have become noticeably different. This course will emphasize proper grammar, spelling and style but will enable students to read texts composed in formal, neutral and informal usage. Common mistakes made by native speakers will be emphasized so that the students may learn to avoid such errors, while making themselves clearly understood. The issues involved in “internationalizing” English, both among native speakers from different realms, and among non-native speakers will also be examined.

1st Week

1 Introduction

2 Forms of Business Correspondence

2nd Week

3 Basics of Business Correspondence

4 Components of an Email Message

3rd Week

5 Opening and Closing of an Email

6 Formulaic Phrasing and Basic Expressions Commonly Used In Business Correspondence

4th Week

7 Getting the Right Tone

8 Being Friendly versus Being Formal

5th Week

9 Punctuation and Spelling in Written Communication

10 Grammar in Emails

6th Week

1st CREDIT TEST

7th Week

CONSULTATIONS

8th Week

11 Requests, Replies, and Follow Up

12 Asking for Better Terms, Replying and Agreeing Terms

9th Week

13 Making an Order and Confirming an Order

14 Asking for Payment

10th Week

15 Complaints

16 Apologies

11th Week

17 Report Structure

18 Job Application

12th Week

2nd CREDIT TEST

Sylabus predmetu: 

1st Week

1 Introduction

2 Forms of Business Correspondence

2nd Week

3 Basics of Business Correspondence

4 Components of an Email Message

3rd Week

5 Opening and Closing of an Email

6 Formulaic Phrasing and Basic Expressions Commonly Used In Business Correspondence

4th Week

7 Getting the Right Tone

8 Being Friendly versus Being Informal

5th Week

9 Punctuation and Spelling in Written Communication

10 Grammar in Emails

6th Week

1# CREDIT TEST

7th Week

CONSULTATIONS

8th Week

11 Requests, Replies, and Follow Up

12 Asking for Better Terms, Replying and Agreeing Terms

9th Week

13 Making an Order and Confirming an Order

14 Asking for Payment

10th Week

15 Complaints

16 Apologies

11th Week

17 Report Structure

18 Job Application

12th Week

2# CREDIT TEST

Literatúra: 

Paul Emmerson: email English, Macmillan Publishing Company 2004, ISBN: 1405012943

Crispin Michael Geoghegan, Jacqueline Gonthierová: Praktická anglická a americká korešpondencia, Mladé Letá 1994, ISBN: 8006004862

http://owl.english.purdue.edu/

Additionally, course materials will be published on kosice.upjs.sk/~ffweb. Students are expected to print them!

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/JZ1/06
Názov: Jazykové zručnosti 1
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Viera Nováková, Mgr. Boris Mudrák, Mgr. Adriana Saboviková, Mgr. Renáta Panocová, PhD., Mgr. Katarína Hajduková, Mgr. Marek Havrila, Mgr. Martina Martausová
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 6 Za obdobie štúdia: 84
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. Attendance - students are expected to attend each class according to the schedule. No transfers among the groups are allowed. Students are allowed to miss two classes at the most. Should they miss three or more classes, they will not receive credits for the course no matter what their overall results are on tests. Students must be on time for class or they will be marked as absent.

2. Active participation, completed homework assignments - students are required to do their best with respect to active participation in seminar sessions. They are expected to bring their own copies of the required materials and complete the assigned tasks and exercises. Should they fail to bring their own copy or a completed home assignment for a particular seminar, they will be marked as absent.

3. CONTINUOUS ASSESSMENT – Language skills ( LS ) as a subject comprises 3 parts (1- reading and grammar, 2- listening and vocabulary, 3- speaking and vocabulary ) .Within each part of LS students will take minimum 2 credit tests (written or oral form) - as assigned by individual lecturers. The form and the date (week) of the tests depend on the decision of individual lecturers. At the end of the semester , within each part of LS separately, your partial scores will be calculated based on the results of all credit tests. The pass level is 65% from the tests together. There will not be any re-take tests for those who failed to achieve the pass level.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Final assessment and evaluation:

The student will receive final credits when getting minimum 65% for each part of the Language skills (LS). In such case the final credits will be calculated as an average of all percentage results ( 65% and more ) from all LS parts. If students fail one part of LS, they fail the whole subject and cannot receive any credits.

FINAL EVALUATION :

A 93-100%

B 86-92%

C 78-85%

D 72-77%

E 65-71%

FX 64 and less

Should you have any questions on the above explained forms of assessment, address them to your individual lecturer at the beginning of the semester.

Cieľ predmetu: 

Aims and objectives:

To develop and improve essential language skills on advanced level(listening, speaking, reading, writing) and increase students´ language competence with a special focus on how to use real language.

The course introduces various interesting topics, revises useful points of English grammar (verbs, nouns, pronouns, articles, linking words, determiners, conditionals, reported speech, etc.) and language functions, familiarises students with word formation, new vocabulary, provides systematic practice of phrasal verbs, prepositional phrases, idioms.

Stručná osnova predmetu: 

Week 1:

Introductory lesson

Week 2:

Listening 1

Speaking 1

Vocabulary 1

Reading 1

Grammar 1

Week 3:

Listening 2

Speaking 2

Vocabulary 2

Reading 2

Grammar 2

Week 4:

Listening 3

Speaking 3

Vocabulary 3

Reading 3

Grammar 3

Week 5:

Listening 4

Speaking 4

Vocabulary 4

Reading 4

Grammar 4

Week 6:

REVISION

Week 7:

TUTORIALS

Week 8:

Listening 5

Speaking 5

Vocabulary 5

Reading 5

Grammar 5

Week 9:

Listening 6

Speaking 6

Vocabulary 6

Reading 6

Grammar 6

Week 10:

Listening 7

Speaking 7

Vocabulary 7

Reading 7

Grammar 7

Week 11:

Listening 8

Speaking 8

Vocabulary 8

Reading 8

Grammar 8

Week 12:

REVISION

Week 13:

Tutorials

Week 14 :

Tutorials

Detailed information for each week can be found on http://kosice.upjs.sk/~ffweb

Literatúra: 

Recommended texts:

Evans, Virginia (1995, 2004): Round up 6. (upper-intermediate). Longman.

Materials given by the lecturer can be found on : http://kosice.upjs.sk/~ffweb

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJF2/06
Názov: Nemecký jazyk pre filológov II
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KGER/NJFj1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UIN2/07
Názov: Úvod do štúdia informatiky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚINF/UIN1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce úlohy, písomná previerka.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotí sa úroveň zvládnutia preberaných pojmov.

Cieľ predmetu: 

Cieľom je oboznámiť študentov so základnými matematickými pojmami využívanými v ďalšom štúdiu informatiky, ako sú množiny, relácie, funkcie, mohutnosti či číselné sústavy.

Stručná osnova predmetu: 

Opakovanie: dôkazové úlohy a úlohy z logiky zo stredoškolskej matematiky. Základné dátové štruktúry používané v informatike: množiny, zoznamy a slová a základné operácie na nich. Rôzne reprerzentácie relácií, funkcií, čísiel a stromov. Ohodnotené stromy ako modely výpočtových procesov. Formálne modely v informatike.

Literatúra: 

J. Kolář, O. Štěpánková, M. Chytil. Logika, algebry a grafy, SNTL Praha 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/BCOR/06
Názov: Jazykové zručnosti-obchodná korešpondencia
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Attendance:

Students are expected to attend classes regularly and arrive on time. A maximum of two absences are allowed, however it is in the best interest of the students not to miss classes. In case of a third or further absence appropriate documentation (doctors letter etc.) is to be produced to the lecturer within a week after having missed the class/es. No later excuses will be accepted.

Active participation:

Students are required to complete the home assignments and bring them to class. Please note: failure to produce the required material (written task etc.) for the class equals absence.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):

The final examination will be a written test based on the seminars.

The final mark will be based on the final test result. There is one test at the end of the course (11th week). The specific criteria according to which the final test will be assessed are to be discussed in class. The pass mark for the course is 65%. There is no retake for the test. Plagiarism is an offence and will not be tolerated.

FINAL EVALUATION ( test result (100%) :

Mark %

A 93 – 100

B 86 – 92

C 78 – 85

D 72 – 77

E 65 – 71

FX 64 and less

Cieľ predmetu: 

Aims and objectives: The aim of this course is an introduction to business communications.

Stručná osnova predmetu: 

Course content:

The course will acquaint students with the various aspects of communication in organisations: such as how communication in organizations works; the types of communications one engages with before starting to work (preparation for an interview, writing CV’s etc.); writing planning, editing and revising business messages in general and specific guidelines for writing neutral and good-news messages, bad-news messages, persuasive messages and reports

Sylabus predmetu: 

Seminar description:

1. Introduction to the course. Understanding business communications.

2. Building towards a career.

3. Preparing for an interview and following up.

4. Planning business messages.

5. Writing business messages.

6. Editing and revising business messages.

7. Routine, good news and goodwill messages.

8. Bad-news messages.

9. Persuasive message.

10. Report writing.

11. Test

Literatúra: 

Course material:

Material for the course is based on the course book Communication in Organisations 2006 compiled by Prof. Adelia Carstens at the University of Pretoria. All required information will be presented in the seminars additional material will have been posted on relevant websites in due course.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/BRST1/06
Názov: Britské štúdiá 1
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: prof. Francois Poirier
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: KAaA/UKUS/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

CONTINUOUS ASSESSMENT:

Social institutions:

To qualify for the final exam each student MUST give one presentation and take the written test in week 12 and miss no more than two seminars. There are NO RETAKES.

100% = presentation 40% & test 60%

The sum of the scores for the presentation and test must be at least 65% in order for a student to be allowed to take the final exam.

Activity: Each of the students is expected to read and analyse the class materials before the lesson, to bring and use them in the seminars, to contribute actively to seminar discussions by presenting information, ideas and comments.

Attendance: Students are allowed to miss NO MORE THAN 2 seminars during the semester. All the students MUST be present at seminar in week 12 and the week s/he is having the presentation. Should students miss more than two seminars s/he will receive no credits for the course and therefore will receive FX.

Presentation: Each student must give a 10 minute presentation on one of the topics on the syllabus at the beginning of a seminar lesson. These presentations should not be essays which s/he reads out, but should present new or important information in a manner which his/her peers will be able to absorb. S/He should use the blackboard, handouts, tape, video, etc. The students will be given the information about sources and specific tasks in advance. The students should mainly focus on essential approaches and theories, explaining them to their peers. The students will not be allowed to read from a paper. They have to provide the teacher with the copy of the text of their presentation in advance via e-mail at a.sabovikova@gmail.com. The student MUST be present at the seminar s/he is supposed to have his/her presentation. Otherwise s/he gets no points for this part of evaluation.

British social history:

Online course prepared by prof. Francois Poirier and administered by Slavka Tomascikova.

http://www.univ-paris13.fr/ANGLICISTES/POIRIER/UEL2-2.htm

Pictures of Britain 2nd semester.

Login: bgfosnoci

Password: k1sk13fr93

Study materials on the website regularly, every week. Films are available (contact your seminar teacher).

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

FINAL ASSESSMENT :

After qualifying for the final exam, a student’s score on the final exam, written test covering social institutions (50 percent) in Week 12 and written 3 hour composition (50 percent) covering British social history in Week 14, will be used to determine their grade. Every part has to have a minimum pass mark 65 percent. Average mark will be calculated when both parts reach a minimum pass mark.

The following grading scale will be used:

Mark points %o

A 100 – 93

B 92 – 86

C 85 – 78

D 77 – 72

E 71 – 65

FX 64 and less

Cieľ predmetu: 

To achieve an understanding of the key theoretical terminology related to the themes and to acquire theoretical information on the given issues as well as an insight into the recent development of the situation in the set areas of British society.

Stručná osnova predmetu: 

The course British Studies 1 develops on some of the themes that were introduced in the course Introduction to British Studies. The problem of social institutions (generation, gender, race and class) in GB are at the target of the course work based on the usage of both theoretical materials and information from media (journals, newspapers, broadcasting).

The lecture part - British social history is based on the analysis of primary material - photos, pictures, and films portraying social aspects of the given period of the 20th century.

Sylabus predmetu: 

Week 1:

Introduction to the course. Course organization.

Reading (R): Internet sources

Presentation material(PM): none

Documents(D): none

Week 2 - 3:

Ethnicity, race & minorities in British society

R: Royle (trends in post-war….), Hiro (Introduction…. ), Hiro (The future …)

PM: Articles – Britain, Slovakia

D: Minorities

Week 4 – 5 :

Class in British society

R: Storry( Class and politics), literary texts and articles

PM: Changing class attitudes

D: Sitcom

Week 6 – 7:

Gender in British society

R: Storry (Gender, sex…), Summerfield (Women in Britain), Brackenbridge (Gender inequalities)

PM: Articles

D: Lesbian wedding

Week 8:

Tutorials – no class

Week 9:

Family in British society

R: Harris (The family…), Bernardes (Families in society)

PM: Articles

D: Sitcom

Week 10:

Homosexuality in British society

R: none

PM: attitudes towards homosexuality, articles

D: Slovakia

Week 11:

Drugs in British society

R: none

PM: articles, present drug scene

D: Club culture

Week 12:

REVISION - TEST

Week 13:

Tutorials

Week 14 :

Tutorials

Literatúra: 

Recommended texts:

Bilton, T et al.: Introductory Sociology. Macmillan, London, 1996

Bassnett, S. (ed.): Studying British Cultures. Routledge, London, 1997

Bennett, T.: Understanding Everyday Life. The Open University, 2002

Braham, P.: Social Differences and Divisions. The Open University, 2002

Spittles, B.: Britain since 1960. Macmillan, London, 1995

Storry, M. (ed.): British Cultural Identities. Routledge, London, 1997

Bernardes, I.: Family Studies, An Introduction. London, Routledge, 1997

Hiro, D.: Black British, White British, A History of Race Relations in Britain. London, Grafton Books, 1991

Solomon, J.: Race and Racism in Contemporary Britain. London, Macmillan, 1991

Kearney, H.: The British isles. A history of four nations. Cambridge university press 1995.

Maurois, A.: Dĕjiny Anglie. Praha 1995.

McDowall, D.: An illustrated history of Britain. Longman 1992.

Morgan, O. K.: The Oxford history of Britain. Oxford university press 1993.

Peprník, J.: Úvod do dějin a kultury Velké Británie. Praha 1975.

http://www.univ-paris13.fr/ANGLICISTES/POIRIER/UEL2-2.htm

Pictures of Britain 2nd semester.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/AMST1/06
Názov: Americké štúdiá 1
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Boris Mudrák
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: KAaA/UKUS/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/SYNTm/06
Názov: Syntax
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: KAaA/UJm/06 , KAaA/LEXI/06 , KAaA/MORFm/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/BASE1m/06
Názov: Seminár k záverečnej práci 1
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Continuous assessment:

1. Preparation and active participation – all students are required to contribute to the class analyses and discussions.

Preparation – every student MUST have their own copies of the materials, their own written preparation and be prepared to discuss them. Otherwise they will be considered absent.

2. BA thesis project – draft of introduction.

All students are supposed to submit the text of introduction to their BA thesis (its draft) during week 11.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

The SUM of the scores from the 2 parts (Preparation, active participation & BA thesis project) must be AT LEAST 65%. There are NO RETAKES.

Final mark 100% A 100-93% B 92-86% C 85-78% D 77-72% E 71-65% FX 64 and less

Cieľ predmetu: 

Aims and objectives:

The goal of the course is to teach students basic rules of scientific research, primary/secondary sources analysis, drawing conclusions. They are supposed to learn how to structure the thesis, and how to use various methods and approaches in the progress of their research.

Stručná osnova predmetu: 

Course content:

Week 1: Introduction to the course.

Week 2-3: Principles and methods, primary and secondary sources, collection and selection of material for analysis.

Week 4-6: Research rules. Libraries. Use of sources, databases, online sources.

Week 7: Tutorials

Week 8-9: Regulations and rules for BA thesis at Safarik University and Department of British and US Studies. Structure of BA thesis, formal requirements. BA thesis defences – preparation and procedure.

Week 10: Plagiarism.

Week 11: Writing as a process, synthesis of secondary sources information and primary sources analysis, drawing conclusions. Submission of the project.

Week 12: BA thesis – comments and corrections.

Week 13-14: Tutorials. Review of projects.

Literatúra: 

Recommended texts:

Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Votobia 1997.

Kimlička, Štefan. Akademická príručka. Akademia, 2005.

Departmental Website materials available in Bachelor’s Theses section.

Materials distributed by the seminar teachers.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/COMP/06
Názov: Jazykové zručnosti-kompozícia
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Kurt Magsamen
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/JAZZ2/06 , KAaA/JZ1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

You will write two short papers and two longer papers. Detailed assignment descriptions and due dates will be available on ffweb.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Plagiarism may be defined as: “Intentionally or unintentionally representing, either by direct quotation or by paraphrase, the work of another person as your own.”

If you plagiarize, you will fail the course, and I will refer you to the head of the department for additional punishment. Feigning or claiming ignorance or lack of intent is no excuse.

Scale: A - 93 - 100%, B - 86 - 92%, C - 78 - 85%, D - 72 - 77%, E - 65 - 71%, FX - 64 and less%

Cieľ predmetu: 

Lecturer: Kurt Magsamen

Office hours: Mondays, 2:00-3:30

Email: kurt.magsamen@usu.edu

The aim of this course is to teach students necessary skills required to produce a research paper of satisfactory formal, stylistic, and literary quality, while incorporating the use of appropriate writing strategies.

Stručná osnova predmetu: 

Week 1 24.9 Introduction to the course.

Week 2 1.10 Writing Process.

Week 3 8.10 Essay Forms. Paper #1 due.

Week 4 15.10 Rhetorical Goals.

Week 5 22.10 Choosing a Thesis.

Week 6 29.10 Research and documentation. Paper #2 due.

Week 7 5.11 Tutorials. No Class.

Week 8 12.11 Plagiarism and incorporating research.

Week 9 19.11 Senctence structures.

Week 10 26.11 Senctence structures. Paper #3 due.

Week 11 3.12 Development.

Week 12 10.12 Revision.

Week 13 17. 12 Tutorials. No Class.

Week 14 Tutorials. No Class. The Final Paper is due on Decmber 22.

Exam Period 4.1.2010 - 5.2.2010

Literatúra: 

MLA Handbook for Writers of Research Papers, seventh edition, 2009.

Additional material will be posted on ffweb in the folder named KaA/Comp/06C. Please print this material and bring it to class for discussion.

Useful websites:

http://owl.english.purdue.edu/handouts/grammar/index.html

Katuščák, D. (1998). Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul.

Kimlička, Š. (2002). Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov. Bratislava: Stimul

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/UKHIm/06
Názov: Dejiny Veľkej Británie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Karin Sabolíková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/INUK/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

1. Attendance - students are expected to attend each class according to the schedule. Should the student miss three or more classes, he/she will not receive credits for the course no matter what his/her overall results are on the test(s). The student must be on time for class or he/she will be marked as absent.

2. Active participation, completed homework assignments - students are required to do their best with respect to active participation in seminar sessions. Students are expected to bring their own copies of the required materials and complete the assigned tasks and exercises. Should you fail to bring your own copy or a completed home assignment for a particular seminar, you will be marked as absent.

3.

Continuous assessment – students will take 2 written tests – 1st in WEEK6, 2nd in WEEK12. There will not be any re-take tests for the students who failed in one or both credit tests.

Final assessment – The student who will get the credit has to achieve 65% after calculating a total of both tests.

The final grade for the course will be based on the following grading scale.

A 93-100%

B 86-92%

C 78-85%

D 72-77%

E 65-71%

FX 64 and less.

Should you have any questions on the above explained forms of assessment, address them to your lecturer at the beginning of the semester.

Cieľ predmetu: 

To consider the economic, social and political history of Britain from the 16th century. To provide an explanation of what happened and why. It examines how historians have interpreted the past and provides a conceptual framework through which the past can be illuminated.

Stručná osnova predmetu: 

Week 1:

Introductory lesson

Week 2:

Elizabethan England 1558-1603.

Week 3:

Civil War and Restoration 1642-1660.

Week 4:

Culture, economic and social change 1700-1850

Week 5:

Land of Hope and Glory

Week 6:

TEST I

Week 7:

Peace in the time

Week 8:

Winds of Change I

Week 9:

Winds of Change II

Week 10:

Winds of Change III

Week 11:

Winds of Change IV

Week 12 :

TEST II

Week 13 :

Tutorials

Week 14 :

Tutorials

Literatúra: 

Compulsory materials :

Materials given by the lecturer can be found on : http://kosice.upjs.sk/~ffweb

Recommended texts:

The History of Britain and Ireland, From Early People to the Present Day. Professor K.O.Morgan – general editor. Oxford University Press. 2006.

Society and Economy in Modern Britain, 1700-1850. Contributors: Richard Brown - author. Publisher: Routledge. Place of Publication: New York. Publication Year: 1991

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/UKMMm/06
Názov: Média Veľkej Británie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/UKUS/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Continuous assessment: 100 %:

1, The course work (activity and presentation) represents 20 % of your continuous assessment.

Activity: Each of you is expected to read and analyse the class materials before the lesson, to bring and use them in our seminars, to contribute actively to seminar discussions by presenting information, ideas and comments.

Presentation: Each student must give a 10 minute presentation on one of the topics on the syllabus assigned by the teacher. You will be given the information about sources and specific tasks in advance. You should mainly focus on essential approaches and theories, explaining them to your peers. These presentations should not be essays which you read out, but should present new or important information in a manner which your peers will be able to absorb. You should use the blackboard, handouts, tape, video, etc. You will not be allowed to read from a paper. You have to provide your teacher with the copy of the text of your presentation at the beginning of a lesson.

2, Individual /pair project represents 40 % of your continuous assessment.

You will be assigned a specific task (e.g. analysis of media product, case analysis, etc.) on which you will work on your own /in pairs. You will present your project outcomes to the rest of the class.

3, Final written test represents 40 % of your continuous assessment. It is provisionally planned for week 12.

The written test will examine all the material covered in lessons over the semester.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Final assessment: 100% continuous assessment.

FINAL EVALUATION

Mark points %

A 100 – 93

B 92 – 86

C 85 – 78

D 77 – 72

E 71 – 65

FX 64 and less

Cieľ predmetu: 

Aims and objectives:

General introduction to subject of mass media in Britain, the most important aspects of functioning of mass media in British society, analysis of various media and their products, their importance, functions, discourses and aspects, how these operate within contemporary British and Slovak societies.

Stručná osnova predmetu: 

Course content:

Week 1: Introduction to the course. Course organisation.

Week 2: Media and society. Status, functions, influences and changes.

Week 3: British media.

Week 4: Reading week.

Week 5-6: News journalism in Britain - print and broadcast news.

Week 7: Advertising in Britain - in print and broadcast media.

Week 8: Tutorials.

Week 9: British sitcom.

Week 10: British soap opera.

Week 11: British reality show.

Week 12: Test

Weeks 13-14: Tutorials.

Literatúra: 

Recommended texts:

ALLAN, Robert C. (editor). 1995. To Be Continued... : Soap Operas around the World. 1st ed. London; New York : Routledge, 1995. 398 p. ISBN 0-415-11007-6.

CARTER, Cynthia – BRANSTON, Gill – ALLEN, Stuart (editors). 1998. News, Gender and Power. 1st ed. London; New York : Routledge, 1998. 298 p. ISBN 0-415-17016-8.

COOK, Guy. 1992. The Discourse of Advertising. 1st ed. London; New York : Routledge, 1992. 250 p. ISBN 0-415-04171-6.

DINES, Gail – HUMEZ, Jean M. (editors). 1995. Gender, Race and Class in Media : A Text-Reader. 1st ed. Thousand Oaks; London; New Delhi : Sage, 1995. 648 p. ISBN 0-8039-5164-7.

EDGINTON, Beth – MONTGOMERY, Martin. 1996. The Media. 1st ed. London : The British Council, 1996. 155 p. ISBN 0-86355-177-7.

FISKE, John. 1987. Television Culture. 1st ed. London; New York : Routledge, 1987. 353 p. ISBN 0-416-92440-9.

FULTON, Helen at al. 2005. Narrative and Media. 1st ed. Melbourne; New York : Cambridge University Press, 2005. 329 p. ISBN 0-521-61742-1.

MIRZOEFF, Nicholas (editor). 1998b. The Visual Culture Reader. 1st ed. London; New York : Routledge, 1998. 530 p. ISBN 0-415-14134-6.

TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka. 2005. Television News Discourse : Textbook for Mass Media Communication Courses [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2005. 113 p. [cit. 2007-06-10]. Available at: <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Tomascikova1/index.htm> ISBN 80-8068-393-X.

BASSNETT, Susan (ed). 1997. Studying British Cultures. 1st wd. London : Routledge, 1997.

SPITTLES, Brian. 1995. Britain since 1960. 1st ed. London : Macmillan, 1995.

Briggs, A. and Burke, M. A Social History of the Media. Polity, London, 2002.

McNair, B. News and Journalism in the UK. Routledge, London, 1996.

Seymour-Ure, C. The British Press and Broadcasting since 1945. Blackwell, London, 1994.

Negrine, R. Politics and Mass Media in Britain. Routledge, London, 1992.

Lowell, T. Television Situation Comedy. 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/USMMm/06
Názov: Médiá USA
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Jaroslav Marcin
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/UKUS/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Students are required to attend classes regularly and to prepare for each class in advance. Active participation is a must. After the first week no more than two absences will be tolerated. Should a student come to class without proper home preparation (learning new vocabulary, reading required articles, etc.) he/she will be considered absent from this class. All assignments and handouts will be available on my website (www.pprof.net/courses).

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Course assessment will be organized on two levels:

1. Students will be divided into small groups (of 2-4) to provide a list of basic vocabulary from the chapter to read, and two articles as reading assignments (accessible on the web), relevant to the topic assigned, with a set of 7-10 broader discussion questions to go with each (see Instructor's handout for Week 1).* Their suggestions should be submitted to the instructor via email (see above) in the body of the message. Please, do not forget to include the names of all students in the group at the end. The deadline for each group is Thursday, one week before their regularly scheduled class. The only exception is the first group (Week 2), whose deadline will be extended until Sunday, Feb 22. Late submissions and no submissions will result in a fail grade. Remember, this is one third of your grade.

2. The remaining two thirds of your grade will be determined by your score on the written final exam.

The grading symbols (A, B, C, D, E) will then be converted to numerical values (1, 1.5, 2, 2.5, 3, correspondingly) to calculate the average. The average will then be converted back into a grading symbol (A-E). For instance,

Student's grades are A (group work) and D (final exam, double value) = 1 + 2.5 + 2.5

6 / 3 = 2, which means the final grade in this case is C.

However, a fail grade (Fx) in either of the two segments will result in a overall fail grade (for the whole course).

The grading scale for small group assignments and the final exam is: A [100-93], B [92-86], C [85-78], D [77-72], E [71-65], Fx [64-0].

-----

* Your overall grade for group work will be calculated in this way: Each of the five segments (vocab list, article 1, discussion questions for article 1, article 2, discussion questions for article 2) will be evaluated as “acceptable” or “unacceptable” by the instructor. Five “acceptables” make an A; zero “acceptables” make an Fx.

Cieľ predmetu: 

Course will relate to the students the mass media in the United States: their brief history, their role, the ways they work, their impact and other issues involved. Students will be encouraged to use this theoretical background knowledge to analyze media performance and to become critical observers of the media business.

Please, understand that although I require a good deal (and I will under no condition alter my requirements), I will not hesitate to give you my best. Also, I am here to help you so in case you have questions or are unsure about anything class-related (e.g. my rules) feel free to come and see me during my office hours (available on the web) or contact me via email. Finally, be ready to speak up. Active participation is required in class to make the time enjoyable for all of us. Even more importantly, class discussions will help us clear out confusing concepts and will bring in many great ideas in addition to helping you remember the subject matter much better. And even if your ideas aren't always great, don't worry. That is all a part of the learning process.

Stručná osnova predmetu: 

1. Introduction (pp. 1-33)

2. Newspapers (35-59)

3. Magazines (61-79)

4. Radio (101-125)

5. Television (146-175)

6. Internet (203-225)

7. Social Issues (267-289)

8. Regulation (308-343)

9. Ownership (291-307)

10. Fake news/parody

11. Highly addictive

Sylabus predmetu: 

Session 1:

Introduction

Print Media: Books, Newspapers, Magazines

Importance of mass media, media consumption, new media, economics of mass media, media ownership.

Cultures and values, power and politics, ideology, hegemony, race, class, gender, stereotypes, discourse. semiotics, metaphors, rhetoric.

Advertising

Session 2:

The U.S. Film Industry. Film in the 20th Century. Hollywood creates America. Film Noir, Science Fiction. Genre, Audience, Icons.

Great Depression-Modern Times (1936)Charlie Chaplin. Hollywood and McCarthyism.

Film and propaganda. War.

Documentary Cinema: Robert Flaherty, Frank Capra, Michael Moore

Session 3:

Radio Days: Beginnings of radio broadcasting and the rise of radio

Reading: Thomas H. White, "Battle of the Century": The WJY Story -- January 1, 2000, http://earlyradiohistory.us

Influence of Radio. Localism. Networks. Talk Radio. Public Radio.

Edward R. Murrow. Orson Welles-War of the Worlds.

US as TV nation

Cultural Impact of Television. Networks. Cable Television. Public Broadcasting. Mobile Television. Television Programming. Soap Operas. Humor in Sitcom. Game Shows. Reality TV.

Session 4:

Television News

Network News. 24-Hour Television News. New Media News. Global Media Models.

Walter Cronkite. Larry King.

News narrative. News values, ideology, bias, hegemony, identity.

Politics in TV News: Cold War, Watergate, War in Iraq, US Elections

News Discourse and News Analysis. Tabloidization of News. Reading: Chandler, Daniel. Notes on the construction of reality in TV news programmes. http:// www.aber.ac.uk

Internet, technology and virtual communities.

Session 5:

Media effects. Television and violence.

Mass media and society. Mass media and culture. Globalization, mass media and society.

Media and political systems.

Visual US History, Media and Culture:

Jazz Age Culture - Great Depression - Second World War - Post-war America - Cold War - 1960’s-Vietnam - 9/11 - War on Terror

Literatúra: 

Biagi, Shirley. Media Impact: An Introduction to Mass Media. 5th ed. Wadsworth. 2001.

Other reading assignments as indicated by the instructor throughout the course.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/INTC1/06
Názov: Tlmočenie 1 (konzekutívne)
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Štefan Franko, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/INLG/09
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Test max 20 points pass 12 points

Home preparation,

active participation

and presentation max 20 points pass 12 points

Written assignment max 20 points pass 12 points

Should any student miss more than 3 classes, they will receive FX at the end of the semester. Students are required to come to classes prepared and bring all the required materials to class. Every student must have their own copy. Should anyone fail to bring their materials or come to class unprepared, they will be marked as absent.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Final grade will be a combination of the 3 grades for continuous assessment.

max 60 points pass 36 points

Mark %

A 93 – 100

B 86-92

C 78-85

D 70-77

E 60-69

FX 59 and less

Cieľ predmetu: 

To provide basic knowledge of the principles and techniques of consecutive interpretation.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Week 1: Introductory lesson

Week 2: Basic principles of consecutive interpreting

Week 3: Understanding and analysis

Week 4: Identification of Main ideas

Week 5: Memory, re-expression

Week 6: Mid-term test

Week 7: Note taking

Week 8: Abbreviations and symbols, frequently occuring notions

Week 9: Links and separations, tenses

Week 10: Revision

Week 11: Final assessment

Literatúra: 

Jones, R. (1998) Conference Interpreting Explained. Manchester: St.Jerome Publishing

Makarová, V. (2004) Tlmočenie. Hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného. Bratislava: Stimul.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/SVPR1/06
Názov: Študentská vedecká práca 1
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: KAaA/UJm/06 , KAaA/UVLp/06 , KAaA/UKUS/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia.

Hodnotenie priebežného spracovania témy.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Vypracovanie študentskej vedeckej práce v rozsahu min. 10.000 slov. Odovzdanie práce v 13. týždni semestra.

Známka %

A 100 – 93

B 92 – 86

C 85 – 78

D 77 – 72

E 71 – 65

FX 64 a menej

Cieľ predmetu: 

Cieľom kurzu je viesť študentov ku kritickému prijímaniu poznatkov a k ich tvorivej aplikácii s cieľom postupne rozvíjať a demonštrovať schopnosť samostatnej vedeckej práce. Spracovanie problematiky sa môže stať východiskom pre jej rozvinutie do záverečnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Študent si vyberie tému, ktorú mu musí konzultant odsúhlasiť. V rámci konzultácií študent i príslušný konzultant spoločne vypracujú projekt a prehodnotia možnosti jeho spracovania z hľadiska dostupnej literatúry. Študent samostatne pracuje a pravidelne prichádza na konzultácie s priebežnými výsledkami a časťami vedeckej práce.

Sylabus predmetu: 

Študent absolvuje pravidelné konzultácie v rozsahu 2 hodiny týždenne.

Literatúra: 

Podľa zvolenej témy študentskej vedeckej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/USACm/06
Názov: Umenie a kultúra USA
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: M.A. Jack Lala III
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/UKUS/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Students are not allowed to miss more than two session. Absence of a higher number of seminars will result in an immediate failing of the course.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Research paper, 20%; Course Exam, 75%; Class participation, 5%.

Cieľ predmetu: 

Instructor: Jack Lala, M.A.

E-mail: ausjala@yahoo.com

Course Description: This course is an introduction to American culture in all its artistic manifestations. The course will explore such varied areas as politics, fine arts, architecture, popular culture, sports, journalism, films, radio and television. Each class will allow time for discussion of readings and topics.

Stručná osnova predmetu: 

Week 1: Introduction– “Politics as Culture” the Art of American Politics

Week 2: American Intellectualism (or Anti-Intellectualism)

Readings: Susman, Section II, “Ideology as Culture”

Week 3: American Exceptionalism

Readings: Excerpts from Chris Matthews’s American, Prologue, Chapter 1 and 10, Epilogue

Week 4: Twentieth Century American Art and Architecture.

Week 5: Democratic Vistas and Development

Reading: Cullen, Chapter 2 and 3

Week 6: Mediating Communities

Reading: Cullen, Chapter 4

Week 7: Movie-Made America

Reading: Excerpts from Robert Sklar’s Movie-Made America; “American Adam” conclusion from Gary Wills’s John Wayne’s America.

Week 8:Channeled Energies and Electonic Frontiers

Reading: Cullen, Chapter 5 and 6

Weeks 9 and 10: Film Weeks. Class will watch films depicting critical issues in American life and culture.

Weeks 11 and 12: Group discussion and presentations.

Literatúra: 

Course Resources: Texts

Jim Cullen. The Art of Democracy. New York: Monthly Review Press, 1996.

Warren Susman. Culture As History. New York: Pantheon Books, 1983.

Wayne Craven. American Art, History and Culture. New York: Brown and Benchmark, 1994.

Hollinger and Capper. The American Intellectual Tradition. Vol. II, 2nd edition. New York: Oxford, 1993.

Websites:

www.Americanrhetoric.com

www.Americanpopularculture.com

www.wsu.edu/~amerstu/pop

www.Africanamericans.com

www.Nativeamericans.com

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/INTC2m/06
Názov: Tlmočenie 2 (konzekutívne)
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Vladimír Pastirčák
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/INTC1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Credits will be awarded upon successful completion of all tasks assigned, two tests (combined percentage 65% minimum) and active participation. Students are allowed to be absent on no more than 2 lessons.

Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 

1. Introduction

2. World News

3. The EU

4. Business

5. Law

6. Medicine

7. Tutorials

8. Test

9. IT Language

10. Tourism

11. Test

12. Final Lesson

13. Tutorials

14. Tutorials

Sylabus predmetu: 

Week Topic Date

1 Introduction 21.9.

2 World News 28.9.

3 The EU 5.10.

4 Business 12.10.

5 Law 19.10.

6 Medicine 26.10.

7 Tutorials 2.11.

8 Test 9.11.

9 IT Language 16.11.

10 Tourism 23.11.

11 Test 30.11.

12 Final Lesson 7.12.

13 Tutorials 14.12.

14 Tutorials 21.12.

Literatúra: 

Jones, R. 1998. Conference Interpreting Explained. St. Jarome Publishing.

Nolan, J. 2005. Interpretation Techniques and Exercises. Channel View Publication Ltd. Multilingual Matters.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/CREAm/06
Názov: Kreatívny písomný prejav
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Alan Marshall
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/JZ1/06 KAaA/JZ2/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Students are not allowed to miss more than two session.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Assessment will be split 50:50 between a major presentation and a major piece of writing (essay).

Mark %

A 93 – 100

B 86 – 92

C 78 – 85

D 72 – 77

E 65 – 71

FX 64 - 0

Cieľ predmetu: 

This course will use non-fiction and fiction creative writing to explore major figures in the history of British Science. The students will be exposed to how to write popular articles and short stories using clear and expressive English about famous British scientists in history. Each student will have a project to produce a piece of 'pop' history writing or 'pop' science writing about a certain individual scientist such as Isaac Newton, Charles Darwin, Ernest Rutherford etc. Both research skills and especially writing skills will be conveyed.

Stručná osnova predmetu: 

Week 1: Introduction

Week 2: Lecture: Creative writing in science and history topics

Week 3: History of Darwinian Revolution

Week 4: History of Geology

Week 5: Field Trip

Week 6: Field Trip Discussions

Week 7: History of Environmentalk Science in the 20thC

Week 8: Creative presentation techniques

Week 9: Student Presntations part 1

Week 10 Student Presenttions part 2

Week 11 Student Presentations part 3

Week 12 Student Presentations part 4

Literatúra: 

The Hands-On Guide for Science Communicators: A Step-by-Step Approach to Public Outreach by Lars Lindberg Christensen (Paperback - Jan 1, 2007)

The Scientists: A History of Science Told Through the Lives of Its Greatest Inventors (Paperback)

by John Gribbin (Author), Adam Hook (Illustrator), 2004

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/TRAN1/06
Názov: Odborný preklad
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KROKF/TTT/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Continuous assessment - active seminar attendance

Test in terminology - intended in 7th week

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Assessment:

Terminology test 25% (no retakes of Terminology Test)

Translation of an ESP text 75%

Total number of points: 100%

Pass: 65%

Evaluation scale:

100%-92% A

91%-87% B

86%-82% C

81%-77% D

76%-65% E

64% and less Fx

Cieľ predmetu: 

Seminars are aimed to introduce basic translation methods and techniques, terminological registers, various stylistic layers of texts, concentrating on work with legal English texts.

Stručná osnova predmetu: 

1. ESP – classification of ESP, concentrating on English for law

2.-3- Distinguishing terminological registers of civil and criminal law

4.-7. Practical translation - English Contract

8. Tutorials

9.-11. Practical translation - Indictment/Judgment

12.Final Test - translation of texts - intended term

13.-14. Tutorials

Literatúra: 

Abbott, K. and Pendlebury, N.( 1991). Business Law. London: DP Publications Ltd,.

Janigová S., Vargová B., (2001). Introduction to Legal English.Košice: UPJŠ.

Chartrand, M. et al. (1997). English for Contract and Company Law. London: Sweet and Maxwell Limited.

Chromá, M. and Coats, T. (2003). New Introduction to Legal English I, II.. Praha: UK, 1998.

Kořenský,J., Cvrček, F., Novák, F. (1999) Juristická a lingvistická analýza právních textú. Praha: Academia.

Riley, A. (1996). English for Law. Hemel Hempstead: Prentice hall Macmillan.

Russell, F. and Locke, Ch.(1993). English law and language. Hempstead: Prentice Hall International.

Tomášek, M. (1998). Překlad v právní praxi. Praha: Linde Praha, a.s..

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/INUK/06
Názov: Úvod do britských štúdií
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Mgr. Adriana Saboviková
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

2 tests - the SUM of your scores from these 2 tests will make up your final grade and it must be at least 65%. A student cannot fail or pass a single test, it is the score of the two tests together what matters. There are NO RETAKES.

Active participation and presence at seminars – students are allowed to miss NO MORE THAN 2 seminars during the semester. All the students MUST be present at seminars in weeks 6 and 12.

Preparation – every student MUST have their own copies of the materials, their own written preparation and be prepared to discuss them. Otherwise they will be considered absent.

All the materials are available online at kosice.upjs.sk/~ffweb -> katedra anglistiky a amerikanistiky -> Sabovikova -> Intorduction to BS_double major

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):

Test 1 + Test 2 = 100%

A 93-100

B 86-92

C 78-85

D 72-77

E 65-71

Cieľ predmetu: 

This course focuses on the development of the institutions in the UK, the major forms of differentiation and inequalities within contemporary British society and how these are manifested in different areas of culture.

Stručná osnova predmetu: 

Stručná osnova predmetu:

Week 1 Introduction to the course. Course organization.

Week 2 Physical and Political Geography of the British Isles

Week 3 Regions of the UK

Week 4 Class and Work

Weeks 5 Politics, Monarchy, Parliament, Government, Parties, The Constitution

Week 6 Test 1

Week 7 Tutorials

Week 8 Britain in the World, Legal System, Welfare State

Week 9 Education

Week 10 The Multi-Ethnic Nature of British Society, Religion

Week 11 The Gender Issues and the British family, Mass Media

Week 12 Test 2

Weeks 13 – 14 Tutorials

Literatúra: 

Oakland, J.: British Civilisation. Routledge, London, 2002.

Oakland, J.: Contemporary Britain. Routledge, London, 2001.

Sevaldsen, J.: Contemporary British Society. Akademis, Copenhagen, 2005.

Bassnett, S. (ed.): Studying British Cultures. Routledge, London, 1997.

Marwick, A.:British Society since 1945. Penguin, London, 1990

Marwick, A.: Culture in Britain since 1945. ICBH, London, 1991.

Obelkevich, J. (ed.): Understanding Post-War British Society. Routledge, London, 1994.

Spittles, B.: Britain since 1960. Macmillan, London, 1995.

Storry, M. (ed.): British Cultural Identities, Routledge, London, 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/JAZZ2/06
Názov: Jazykové zručnosti 2
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: KAaA/JZ1/06
Obsahová prerekvizita: 

Language skills 1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Assessment and evaluation:

1. Attendance - students are expected to attend each class according to the schedule. No transfers among the groups are allowed. The students are allowed to miss two classes at the most. Should he/she miss three or more classes, he/she will not receive credits for the course no matter what his/her overall results are on the tests. The student must be on time for class or he/she will be marked as absent.

2. Active participation, completed homework assignments - students are required to do their best with respect to active participation in seminar sessions. They are expected to bring their own copies of the required materials and complete the assigned tasks and exercises. Should he/she fail to bring his/her own copy or a completed home assignment for a particular seminar, he/she will be marked as absent.

3.

CONTINUOUS ASSESSMENT – Language skills ( LS ) as a subject is composed of 3 parts (1- reading and grammar, 2- listening and vocabulary, 3- speaking and vocabulary ) or 2 parts (1- reading and grammar, 2- listening and speaking ).

Within each part of LS the students will take minimum 2 tests (written or oral form) - as assigned by an individual lecturer. The form and the date (week) of taking the test depend only on your individual lecturer. There will not be any re-take tests for the students who failed in one, both or more credit tests.

At the end of the semester - within each part of LS - your gained points of both or more tests will be summed up and the total sum must make minimum 65%. In case the student´s overall percentage result of both or more tests within each part of LS does not make minimum 65%, it cannot be involved into the final assessment. Therefore, the student will not receive credits for LS.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

FINAL ASSESSMENT :

Final score will be calculated as a sum of 3 ( in case LS has 3 parts ) or 2 ( in case LS has 2 parts ) overall percentage results and consequently divided by 3 ( in case LS has 3 parts ) or 2 ( in case LS has 2 parts ).

Getting minimum 65% is a pass mark for LS.

The final grade for the course will be based on the following grading scale.

A 93-100%

B 86-92%

C 78-85%

D 72-77%

E 65-71%

FX 64 and less.

Should you have any questions on the above explained forms of assessment, address them to your individual lecturer at the beginning of the semester.

Cieľ predmetu: 

Aims and objectives:

To develop and improve essential language skills on advanced level (listening, speaking, reading, writing) and increase students´ language competence.

Stručná osnova predmetu: 

Course content:

The course introduces various interesting topics, revises useful points of English grammar (verbs, nouns, pronouns, articles, linking words, determiners, conditionals, reported speech, etc.) and language functions, familiarises students with word formation, new vocabulary, provides systematic practice of phrasal verbs, prepositional phrases, idioms.

Sylabus predmetu: 

Week 1:

Introductory lesson

Week 2:

Listening 1

Speaking 1

Reading 1

Grammar 1

Week 3:

Listening 2

Speaking 2

Reading 2

Grammar 2

Week 4:

Listening 3

Speaking 3

Reading 3

Grammar 3

Week 5:

Listening 4

Speaking 4

Reading 4

Grammar 4

Week 6:

REVISION

Week 7:

Listening 5

Speaking 5

Reading 5

Grammar 5

Week 8:

Tutorials

Week 9:

Listening 6

Speaking 6

Reading 6

Grammar 6

Week 10:

Listening 7

Speaking 7

Reading 7

Grammar 7

Week 11:

Listening 8

Speaking 8

Reading 8

Grammar 8

Week 12:

REVISION

Week 13:

Tutorials

Week 14 :

Tutorials

Detailed information for each Week can be found on http://kosice.upjs.sk/~ffweb

Literatúra: 

Evans, Virginia (1995, 2004): Round up 6. (upper-intermediate). Longman.

Materials given by the lecturer can be found on : http://kosice.upjs.sk/~ffweb

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/TTTN/06
Názov: Teória translatológie a terminológie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Štefan Franko, PhD., doc. PhDr. František Šimon, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Získanie základnej orientácie v teórii odborného a umeleckého prekladu a v teórii termi-nológie.

Stručná osnova predmetu: 

- Druhy prekladu

- Organizácia procesu prekladu

- Komponenty prekladového procesu

- Kvalita prekladu

- Posuny v preklade

- Preklad a terminológia, vlastnosti a štruktúra termínov

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
16.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/RUS1/07
Názov: Ruský jazyk pre filológov 1
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Silvia Berecká
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolný diktát 3. - 12. týždeň

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

diktát a písomný test

Cieľ predmetu: 

Osvojenie si azbuky, ortografie a výslovnosti v ruskom jazyku. Získanie vybraných vedomostí o jazyku a nadobudnutie jazykových zručností podľa osnovy na úrovni začiatočníkov. Získanie prehľadu o najvýznamnejších reáliách rusky hovoriacich krajín.

Stručná osnova predmetu: 

Fonetika:

Základné pravidlá ruskej výslovnosti. Prízvuk, redukcia samohlások, spodobovanie. Intonácia a vybrané intonačné konštrukcie.

Ortografia:

Azbuka – osvojenie si jej tlačenej i písanej podoby.

Základné pravidlá ortografie, interpunkcie, písania veľkých písmen.

Morfológia:

Substantíva – skloňovanie, vybrané rozdiely v rode a čísle v porovnaní so slovenčinou.

Zámená – skloňovanie a používanie vybraných zámen.

Číslovky – základné.

Slovesá – tvorba a použitie minulého a budúceho času.

Syntax:

Vyjadrovanie slovies byť a mať. Vetný zápor.

Reálie:

Národné ruské a slovenské jedlá – posedenie pri samovare.

Sylabus predmetu: 

1. Oboznámenie sa s predmetom, požiadavkami.

2. Začlenenie a klasifikácia ruského jazyka. Základné charakteristiky ruštiny. Základné pravidlá ruskej výslovnosti. Prízvuk, redukcia samohlások, spodobovanie. Intonácia.

3. 1. lekcia: A, K, M, O, T, П, Ф, Э, Р, С, У.

4. Deklinácia vybraných substantív. Písaná azbuka.

5. 2. lekcia: Б, Г, Д, З, Й, Ы, В, Н, Х, Ц, Ж, Ш.

6. 3. lekcia: E, И, Ю, Я, ь po spoluhláskach.

7. Skloňovanie osobných, ukazovacích a privlastňovacích zámen. Reálie: boršč, šči.

8. 4. lekcia: Л. Minulý čas slovies 1. a 2. časovania a slovesa byť. K. D. Baľmont

9. 5. lekcia: E, И, Ю, Я na začiatku slova a po samohláskach K. Čukovskij. Reálie: SNŠ, Rusko.

10. 6. lekcia: Prídavné meno v prísudku. Hláskové spojenia v porovnaní so slovenčinou.

11. 7. lekcia: Poradie písmen azbuky. S. Jesenin: Breza

12. Záverečné opakovanie.

13. Test

Literatúra: 

Baláž, Gerhard, Čabala, Michal, Svetlík, Ján: Gramatika ruštiny. Bratislava: SPN, 1995.

Balcar Milan: Ruská gramatika v kostce. Praha: Leda, 1999.

Fozikoš, Andrej, Reiterová, Taťjana: Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.

Mistrová, Veronika, Oganesjanová Danuše, Tregubová, Jelena: Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polyglot, 2004.

Nekolová, Věra et al.: Ruština pro samouky. Praha: Leda, 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
ruský, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/RUS2/07
Názov: Ruský jazyk pre filológov 2
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Silvia Berecká
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KROKF/RUS1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

krátke kontrolné písomné práce v úvode hodiny

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test

Cieľ predmetu: 

Zdokonalenie sa vo výslovnosti a čítaní. Rozšírenie a prehĺbenie získaných vedomostí o jazyku a nadobudnutie jazykových zručností podľa osnovy na úrovni začiatočníkov. Rozšírenie prehľadu o ruských reáliách podľa osnovy.

Stručná osnova predmetu: 

Fonetika:

Zdokonaľovanie výslovnosti. Ďalšie intonačné konštrukcie.

Morfológia:

Substantíva – ďalšie vzory skloňovania

Adjektíva – skloňovanie

Číslovky – tvorba s skloňovanie radových čísloviek.

Slovesá – nepravidelné slovesá v prít., min. a bud. čase.

Syntax:

Vyjadrovanie nutnosti, možnosti, potreby, nevyhnutnosti.

Rekcia slovies.

Prehľad najdôležitejších vetných typov.

Konverzácia:

Predstavovanie. Oslovovanie. Telefonovanie (frázy)

Moja rodina. Môj deň. Škola a štúdium. Voľný čas.

Sylabus predmetu: 

1. Opakovanie učiva zimného semestra. Rozbor zápočtového testu. Diskusia a pripomienky k sylabám na letný semester.

2. Давайте познакомимся! Sloveso byť v ruskej vete.

3. 1. a 2. časovanie. Časovanie zvratných slovies. 8. lekcia

4. Как ваши дела? Budúci čas nedokonavých slovies. Vyjadrovanie slovesa mať. 9. lekcia

5. Konverzácia zameraná na precvičovanie fráz 8. a 9. lekcie.

6. Я вас слушаю. Číslovky - tvorba a ich použitie, tvar pod. mien po základných číslovkách.

7. Zhrnutie a prehľad základných vzorov skloňovania pod. mien.

8. Precvičovanie skloňovania pod. mien

9. Сегодня я занят. Minulý čas vybraných slovies. Slovesá надо, нужно + инфинитив. 11. lekcia.

10. Вы говорите по-русски? Zvratné slovesá. 12. lekcia.

11. У нас трое детей. Opakovanie tvorby základných čísloviek a skloňovania a systematizácia prebratých javov. Precvičovanie systematizovaných gram. javov. 13. lekcia.

12. На даче. Калинка. Opakovanie prebratých javov. 14. lekcia

13. Test.

Literatúra: 

Nekolová, Věra et al.: Ruština pro samouky, Praha: Leda, 2002

Fozikoš, Andrej, Reiterová, Taťjana: Reálie rusky mluvících zemí, Plzeň: Fraus, 1998

Sováková, Jana, Filipov, Vladimir: Prehľad ruskej literatúry, Plzeň: Fraus, 1999

Balcar Milan: Ruská gramatika v kostce, Praha: Leda, 1999

Mistrová, Veronika, Oganesjanová Danuše, Tregubová, Jelena: Cvičebnice ruské gramatiky, Praha: Polyglot, 2004

Baláž, Gerhard, Čabala, Michal, Svetlík, Ján: Gramatika ruštiny, Bratislava: SPN, 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/FRAN1/07
Názov: Francúzsky jazyk pre filológov 1
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Eva Borošová
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
francúzsky, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/FRAN2/07
Názov: Francúzsky jazyk pre filológov 2
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Eva Borošová
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KROKF/FRAN1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Mid-term test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomný test

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť základy komunikačných jazykových zručností s dôrazom na ústny prejav a porozumenie písaného textu a hovoreného prejavu (Rozvoj lexikálnych, sémantických a fonologických kompetencií). Učiaci sa bude schopný dorozumieť v jednoduchých, konkrétnych a predvídateľných situáciách, porozumieť štandardnému tempu reči a reagovať pomocou bežných fráz a vetných modelov. Absolvent rozumie jednoduchým vetám o jeho bezprostrednom okolí (rodina, zamestnanie). Je schopný opísať za použitia jednoduchých viet seba, svoje okolie, vie tvoriť otázky. Pozná a zvláda komunikáciu v bežných životných situáciách: nákupy, rozhovor na jednoduché témy, pozná ustálené frázy a slovné spojenia a vie ich modifikovať pre použitie v konkrétnej jednoduchej situácii. Vie si robiť poznámky, vyplniť jednoduchý osobný dotazník, napísať pozdrav z dovolenky. Absolvent rozumie jednoduchému monológu rodeného hovorcu na bežné témy: práca, voľný čas, cestovanie, hobby.

Stručná osnova predmetu: 

Zvládnuť základy komunikačných jazykových zručností s dôrazom na ústny prejav a porozumenie písaného textu a hovoreného prejavu (Rozvoj lexikálnych, sémantických a fonologických kompetencií). Učiaci sa bude schopný dorozumieť v jednoduchých, konkrétnych a predvídateľných situáciách, porozumieť štandardnému tempu reči a reagovať pomocou bežných fráz a vetných modelov. Absolvent rozumie jednoduchým vetám o jeho bezprostrednom okolí (rodina, zamestnanie). Je schopný opísať za použitia jednoduchých viet seba, svoje okolie, vie tvoriť otázky. Pozná a zvláda komunikáciu v bežných životných situáciách: nákupy, rozhovor na jednoduché témy, pozná ustálené frázy a slovné spojenia a vie ich modifikovať pre použitie v konkrétnej jednoduchej situácii. Vie si robiť poznámky, vyplniť jednoduchý osobný dotazník, napísať pozdrav z dovolenky. Absolvent rozumie jednoduchému monológu rodeného hovorcu na bežné témy: práca, voľný čas, cestovanie, hobby.

Sylabus predmetu: 

Seminár 1 a 2

Názov: Objavujeme okolie

Gramatika: ukazovacie adjektíva, privlastňovacie adjektíva, a, de

Slovná zásoba: mapa Francúzska, rytmus a spôsob života

Vyjadrovacie schopnosti: orientujeme sa v priestore

Výslovnosť: nosové samohlásky, opozícia /y/ /u/

Seminár 3 a 4

Názov: Vyjadrujeme vlastníctvo

Gramatika: zvratné slovesá, prítomný imperatív, výraz nutnosti il faut, slovesá II. kategórie

Slovná zásoba: denné aktivity, aktivity v meste

Vyjadrovacie schopnosti: vyjadrujeme vlasníctvo, popisujeme byt

Seminár 5 a 6

Názov: Informujeme sa

Gramatika: zložený minulý čas, quelqu´un, quelque chose

Slovná zásoba: škola vo Francúzsku, zdroje informácií

Vyjadrovacie schopnosti: informujeme sa o minulosti

Výslovnosť: koncová samohláska v zloženom minulom čase, tu es/tu as

Seminár 7 a 8

Názov: Pátrame po správnej informácii

Gramatika: ne...personne, ne....rien,

Slovná zásoba: slová derivované sufixami

Vyjadrovacie schopnosti: vysvetľujeme

Seminár 9 a 10

Názov: Príjemné starosti

Gramatika: delivý člen, výrazy množstva

Slovná zásoba: obchody, nákupy, oblečenie, móda,

Vyjadrovacie schopnopsti: nakupujeme, popisujeme predmety

Výslovnosť: viazanie, /o/ /oe/

Seminár 11

Upevňovanie a opakovanie.

Literatúra: 

Učebnica: Girardet J.: Campus 1, Vydavatelstvo Clé internationale, Paríž 2004, ISBN : 978-2-09-033248-3

Doplnková literatúra spracovaná do hand-outov

Walterová H: Francouzština známá, neznámá, Vyd. Jan Kanzelsberger, Praha 1993

Bohuslav Balcar and kol: Čtyřjazyčný tematický slovník v 50 kapitolách. Evropská agenda, Resonance, edice Kontakty, Praha, 2004, ISBN 80-902812-5-7

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
francúzsky, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SWI1/07
Názov: Softvérové inžinierstvo
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚINF/SWI1a/04
Obsahová prerekvizita: 

Databázové systémy. Objektovo-orientované programovanie.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie čiastkových úloh na projekte

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

výsledné hodnotenie je udelené na základe kvality spracovaného projektu a záverečného písomného testu

Cieľ predmetu: 

Získať informácie o projektovom riadení vývoja softvéru. Osvojiť si teoretické základy a praktické skúsenosti z modelovania softvéru.

Stručná osnova predmetu: 

Systém, subsystém, softvérový systém. Softvérové procesy. Základy projektového riadenia. Zber požiadaviek. Modelovanie softvéru. Architektúra SW aplikácií. Metodológie vývoja softvéru. Verifikácia a validácia SW. Riadenie a kontrola zdrojov.

Literatúra: 

BERKUN, S. The Art Of Project Management. O Reilly, 2005.

BJORNER, D. Software engineering 1,2,3. Springer-Verlag Berlin, 2006.

PRINCE2. Dostupné na internete: <http://www.prince2.com>.

SOMMERVILLE, I. Software Engineering. Addison-Wesley, 2007.

UML. Dostupné na internete: <http://www.uml.org>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PBS/07
Názov: Prípravný seminár pre záverečnú prácu
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

V polovici semestra hodnotenie spracovania pripravovanej témy, pripravenej literatúry a prezentácie niektorých známych výsledkov potrebných pre záverečnú prácu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie spracovanej témy, pripravenej literatúry a prezentácie niektorých známych výsledkov potrebných pre záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Cieľom seminára je zorientovať študentov v oblastiach informatiky, v ktorých môžu vypracovať záverečnú prácu. Na konci semestra má študent vybranú tému záverečnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom seminára je príprava študentov k obhajobám záverečných prác. Počas prezentácií aktuálneho stavu záverečnej práce študent získa prezentačné zručnosti, vylepší si svoju rétoriku a dostane spätnú väzbu ohľadom svojej témy a stavu vypracovanosti záverečnej práce. Na seminári bude študovaná problematika perspektívna pre prípravu záverečných prác.

Literatúra: 

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

Základná literatúra z rôznych oblastí, ktorá pomôže študentovi zorientovať sa pri výbere záverečnej práce. Výber tejto literatúry závisí od ponúkaných tém záverečných prác.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/VKI/08
Názov: Vybrané kapitoly z informatiky a informačných technológií
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomná previerka

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústna skúška. Do celkového hodnotenia sa započítavajú aj výsledky priebežného hodnotenia.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť základy počítania na jednoduchých teoretických strojoch RAM a RASP. Naučiť vyhodnocovať programy pomocou počtu operácií a počtu použitých buniek.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium teoretických modelov počítačov, RAM, RASP, Turingov stroj z hľadiska algoritmov a ich zložitosti. Po preštudovaní základného modelu budú riešené úlohy a bude určovaná časová a pamäťová zložitosť.

Literatúra: 

AHO, A. V., HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. The design and analysis of computer programming. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1974.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: Dek. PF UPJŠ/IKTP/08
Názov: Informačno-komunikačné technológie - prezenčne
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Emília Sotáková
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
06.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1a/08
Názov: Telesná výchova I
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3, 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1b/08
Názov: Telesná výchova II
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4, 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UKR1/09
Názov: Úvod do kryptológie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚMV/ALG1a/03 alebo ÚMV/IMZa/09 alebo ÚMV/IMAC1/03 alebo ÚMV/IMA1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si základné algoritmy symetrickej a asymetrickej kryptografie, vedieť ich implementovať a porozumieť možnostiam kryptoanalýzy. Vedieť aplikovať kryptografické systémy v autentizačných a identifikačných postupoch. Pochopiť metódy a bezpečnostné riziká generovania a distribúcie kryptografických kľúčov, vedieť posúdiť bezpečnosť komunikačných protokolov a implementovať a využívať certifikačné postupy.

Stručná osnova predmetu: 

Kryptografické modely, konvenčná symetrická kryptografia, metódy a možnosti kryptoanalýzy. Asymetrické kryptografické systémy, elementy teórie čísel, autentizácia, hašovacie funkcie a systémy elektronického podpisu. Generovanie a distribúcia kľúčov, autentizačné protokoly a ich zraniteľnosť. Certifikácia, bezpečné elektronické platobné systémy.

Literatúra: 

STINSON, D. R. Cryptography: Theory and Practie. CRC Press, 2005.

MAO, W. Modern Cryptography: Theory and Practice. Prentice Hall, 2003.

SCHNEIER, B. Applied Cryptography. Wiley, 1996.

MENEZES, A., OORSCHOT, P. van, VANSTONE, S. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/IMZa/09
Názov: Matematické základy informatiky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., Mgr. Dávid Hudák, Mgr. Ľudmila Bezegová
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Dva testy a vypracovanie individuálnych zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Udeľuje sa na základe priebežného hodnotenia a písomnej skúšky.

Cieľ predmetu: 

Získať základné matematické poznatky, naučiť sa používať metódy dôkazu a získané poznatky používať pri riešení úloh.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Celé čísla, deliteľnosť, kongruencie, zvyškové triedy. Polia, grupy. Sústavy lineárnych rovníc, matice, operácie s maticami, determinanty. Funkcie a ich vlastnosti, spojitosť, limita, derivácia. Priebeh funkcie.

Literatúra: 

Huťka, Benko, Ďurikovič: Matematika, Alfa, Bratislava 1991

D.Studenovská, T. Madaras, S. Mockovčiak: Zbierka úloh z matematiky pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

D.Studenovská, T. Madaras: Matematika pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

J. Ivan: Matematika 1, Alfa, Bratislava 1989

T. Katriňák a kol.: Algebra a teoretická aritmetika, Alfa, Bratislava 1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAI/09
Názov: Právne aspekty informatiky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim.prof.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

piebežné hodnotenie je realizované formou referátov a seminárnych prác

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné hodnotenie sa realizuje písomným testom, do záverečného hodnotenia sa započítavajú aj výsledky priebežného hodnotenia

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa so základnými právnikmi aspektmi tvorby softvéru a podnikania v informatike.

Stručná osnova predmetu: 

Autorské právo. Ochrana osobných informácií v informačných systémoch. Základy obchodného práva. Daňová sústava SR. Právne aspekty podnikania v informatike.

Literatúra: 

BABČÁK, V. Daňová správa a daňové konanie. Eurounion Bratislava, 1998.

SUCHOŽA, J. a kol., Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Eurounion Bratislava, 2007.

VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva. TypoPress Košice, 2004.

Zbierka zákonov SR. Dostupná na internete: <http://www.zbierka.sk>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
03.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/IMZb/09
Názov: Matematické základy informatiky
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Danica Studenovská, CSc., doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Dva testy a vypracovanie individuálnych zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Udeľuje sa na základe priebežného hodnotenia a písomnej skúšky.

Cieľ predmetu: 

Získané vedomosti z matematickej analýzy si rozšíriť o poznatky z integrálneho počtu, diferenciálnych rovníc a nekonečných radov.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Neurčitý integrál, určitý integrál a ich aplikácie. Diferenciálne rovnice. Číselné rady, kritériá konvergencie. Funkcionálne rady, Taylorov rozvoj. Periodické funkcie, trigonometrické rady, Fourierov rozvoj.

Literatúra: 

Huťka, Benko, Ďurikovič: Matematika, Alfa, Bratislava 1991

D.Studenovská, T. Madaras, S. Mockovčiak: Zbierka úloh z matematiky pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

D.Studenovská, T. Madaras: Matematika pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

J. Ivan: Matematika 2, Alfa, Bratislava 1989

T. Katriňák a kol.: Algebra a teoretická aritmetika, Alfa, Bratislava 1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/LEXG/09
Názov: Základy anglickej lexikografie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/INLG/09 KAaA/LEXI/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/INLG/09
Názov: Úvod do jazykovedy
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
23.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/UVLI/09
Názov: Úvod do literárnej vedy
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Štefan Franko, PhD., Mgr. Zuzana Buráková
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

TEXTS for seminar analysis are provided on the internet site http://kosice.upjs.sk/~ffweb.

Each student is required to bring their OWN copies of the materials as well as their own written preparation for the assignments given ahead of each seminar. Otherwise the student will be considered absent.

Students will be asked to sit one short credit test, which will NOT be announced in advance. The second part of the continuous assessment is the submission of a written essay (min. 2 –3 pages, Times New Roman (size 12), 1,5 format. The sample essay can be found on ffweb. Plagiarism will result in failing the course!

The SUM of the scores from the test and an essay must be 50% in order for a student to be allowed to take the final exam. Since there are NO RETAKES for the test or the essay, it is advisable for the students to be present at every seminar and prepare in advance.

Active participation and presence at seminars is also reflected in the evaluation mark.

Students are allowed to miss NO MORE THAN two seminars during the semester.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Assessment and evaluation:

Continuous assessment: short test, essay (50%)

Final assessment: exam test (50%)

Cieľ predmetu: 

Aims and objectives:

Students will get basic information about literary communication and the character of a literary work. Special attention will be paid to basic elements of poetry, fiction and drama.The aim of the course is also to sustain student’s abilities of literary analysis and interpretation.

Stručná osnova predmetu: 

Course content:

Literary communication. Author – text – reader. Literature and its functions. Semiotic aspects of a literary work. Denotation and connotation. Basic elements of poetry (speaker, tone, figurative language, prosody). Basic elements of fiction (narrator, character, setting, point of view). Narrative genres. Basic elements of drama (monolouge, dialogue, character, conflict). Dramatic genres. Axiological aspects of literature. Literary canon.

LECTURES - DESCRIPTION

1. Introduction to poetry. The summary – paraphrase

George Meredith, “Lucifer in Starlight”

2. Analysis of dominant image

V. R. Rodgers, “White Christmas”

3. Analysis of imagery

Robert Frost, “Design”

4. Analysis of structure

W. B. Yeats, “Lapiz Lazuli”

5. Analysis of prosody

E. Dickinson, “I Like to See It Lap the Miles”

6. Analysis of character and conflict in fiction

James Joyce, “An Encounter”

7. Analysis of character and conflict in drama

8. Analysis of symbol and purpose in fiction

9. Analysis of symbol and purpose in drama

10. Selected theoretical issus of literary analysis and/or interpretation

SEMINARS - DESCRIPTION

1. Literature, its concept and functions

Jonathan Culler: Literary Theory: A Short Introduction

2. Formal elements of Fiction I (plot, point of view...)

Texts: Lappin and Lapinova by Virginia Wolf

The Counterparts by James Joyce

The Blind Man by D.H. Lawrence

3. Formal elements of Fiction II: (character, setting...)

Texts: Pride and Prejudice by Jane Austen

Oliver Twist by Charles Dickens

Wuthering Heights by Emily Bronte

4. Formal elements of Poetry (Symbol, allegory, simile, assonance, alliteration, allusion)

Texts: Elegy written in the country churchyard by T.Gray

The Tiger, The Lamb by W. Blake

5. Formal elements of Poetry II (Meter, Rhyme...)

Texts: "I'm Happiest When Most Away" by Emily Brontë

She walks in beauty by G.Byron

When we Two parted by G. Byron

6. Basic elements of Drama

Texts: The importance of being Earnest by O.Wilde

Waiting for Godot by S. Beckett

7. Introduction to Literary Criticism I

Texts: Girl by Jamaica Kincaid

Young Goodman Brown by Nathaniel Hawthorne

8. Tutorials

9. Introduction to Literary Criticism II

Texts: Girl by Jamaica Kincaid

Young Goodman Brown by Nathaniel Hawthorne

10. NO classes 17th of November

11. How to write scholarly paper

12. Tutorials

13. Tutorials

Sylabus predmetu: 

LECTURES - DESCRIPTION

1. Introduction to poetry. The summary – paraphrase

George Meredith, “Lucifer in Starlight”

2. Analysis of dominant image

V. R. Rodgers, “White Christmas”

3. Analysis of imagery

Robert Frost, “Design”

4. Analysis of structure

W. B. Yeats, “Lapiz Lazuli”

5. Analysis of prosody

E. Dickinson, “I Like to See It Lap the Miles”

6. Analysis of character and conflict in fiction

James Joyce, “An Encounter”

7. Analysis of character and conflict in drama

8. Analysis of symbol and purpose in fiction

9. Analysis of symbol and purpose in drama

10. Selected theoretical issus of literary analysis and/or interpretation

SEMINARS - DESCRIPTION

1. Literature, its concept and functions

Jonathan Culler: Literary Theory: A Short Introduction

2. Formal elements of Fiction I (plot, point of view...)

Texts: Lappin and Lapinova by Virginia Wolf

The Counterparts by James Joyce

The Blind Man by D.H. Lawrence

3. Formal elements of Fiction II: (character, setting...)

Texts: Pride and Prejudice by Jane Austen

Oliver Twist by Charles Dickens

Wuthering Heights by Emily Bronte

4. Formal elements of Poetry (Symbol, allegory, simile, assonance, alliteration, allusion)

Texts: Elegy written in the country churchyard by T.Gray

The Tiger, The Lamb by W. Blake

5. Formal elements of Poetry II (Meter, Rhyme...)

Texts: "I'm Happiest When Most Away" by Emily Brontë

She walks in beauty by G.Byron

When we Two parted by G. Byron

6. Basic elements of Drama

Texts: The importance of being Earnest by O.Wilde

Waiting for Godot by S. Beckett

7. Introduction to Literary Criticism I

Texts: Girl by Jamaica Kincaid

Young Goodman Brown by Nathaniel Hawthorne

8. Tutorials

9. Introduction to Literary Criticism II

Texts: Girl by Jamaica Kincaid

Young Goodman Brown by Nathaniel Hawthorne

10. NO classes 17th of November

11. How to write scholarly paper

12. Tutorials

13. Tutorials

Literatúra: 

Recommended texts:

Franko, Š.: Theory of Anglophonic Literatures. Prešov: Slovacontact, 1994.

Culler, J.: Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford UP 2000.

Wellek, R., Warren, A.: Theory of Literature (new revised ed.). London: Penguin 1993.

Eagleton, T.: Literary Theory.: Introduction. Minneapolis: University of Minnesota, 1996.

Peprník, M. Směry literární interpretace XX. století. Texty, komentáře. Olomouc: UP, 2000.

Hrabák, J.: Úvod do studia literatury. Praha: SPN, 1977.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
23.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/UKRG/09
Názov: Regionálne štúdiá Veľkej Británie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Božena Velebná
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Active participation and presence at seminars

Students are allowed to miss NO MORE THAN 2 seminars during the semester. These 2 absences should therefore be reserved for when you are sick or have other serious reason to be absent. Should a student miss more than 2 seminars, they will automatically fail the course. All the students MUST be present at the seminar in week 12.

Every student MUST have their own copies of the materials, their own written preparation and be prepared to discuss them. Otherwise they will be considered absent and asked to leave the classroom.

All the materials are available online at kosice.upjs.sk/~ffweb -> katedra anglistiky a amerikanistiky -> Velebna -> Regions

Presentation

All the students are required, in pairs, to give a 15-20 minute presentation on a topic they have chosen from the list provided by the teacher. Each pair of students must have their own topic, selected no later than week 6.

When preparing your presentation, make sure to read the PRESENTATION INSTRUCTIONS concerning the form of your presentation, literature and online sources, the criteria according to which presentations are going to be evaluated. The instructions are available online at the ffweb and are BINDING for all the students. If you have any questions, feel free to ask.

Full version of each presentation including the bibliography must be emailed to the teacher NO LATER THAN Sunday – 4 days before the seminar. Should you fail to keep this deadline, you are not going to be allowed to give your presentation that week.

It is up to you to decide when to give your presentation on condition that there are 2-3 pairs of students presenting each seminar. There will be 4 seminars reserved for your presentations and, knowing how many students there are in your group, you should agree on the schedule so that everybody is able to give their presentation by the end of semester. Should any student fail to give a presentation, they will not be allowed to take the final test and will therefore not pass the course.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Presentation 40% + Test 60%

A 100-93%

B 92-86%

C 85-78%

D 77-72%

E 71-65%

FX 64 and less

The final test will cover the material discussed during the first 6 weeks of the semester as well as presentations.

Cieľ predmetu: 

Introduction and analysis of the most important aspects of the regions of the UK – nation, identity, individual identification from historical and contemporary perspective.

Stručná osnova predmetu: 

Week 1 Introduction to the course

Week 2 Multicultural character of the UK

Weeks 3-4 Regions of UK v. Nations of UK – historical perspective

Weeks 5-6 Regions of UK v. Nations of UK – contemporary situation

Week 7 Tutorials

Week 8 Presentations

Week 9 Presentations

Week 10 Presentations

Week 11 Presentations

Week 12 Test

Weeks 13-14 Tutorials

Literatúra: 

HUTCHINSON, J. and SMITH, A. (eds.). 1996. Ethnicity. Oxford: OUP, 1996.

BRYANT, C. 2006. The Nations of Britain. Oxford: OUP, 2006.

MORGAN, K. (ed.). 2006. The History of Britain and Ireland. Oxford: OUP, 2006.

OAKLAND, J. 2001. Contemporary Britain. Routledge: London, 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/BASE2m/09
Názov: Seminár k záverečnej práci 2
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: M.A. Jack Lala III, Mgr. Boris Mudrák, PhDr. Štefan Franko, PhD., doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Mgr. Adriana Saboviková, Mgr. Viktória Marcinová, Mgr. Renáta Panocová, PhD., Mgr. Martina Martausová, prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., Mgr. Július Rozenfeld, Mgr. Renáta Gregová, PhD., Mgr. Jaroslav Marcin, doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr., prof. Myroslava Fabian, DrSc., Mgr. Zuzana Buráková, Mgr. Renáta Timková, PhD., PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., Mgr. Božena Velebná, PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
26.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/BCTHm/09
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: M.A. Jack Lala III, Mgr. Boris Mudrák, PhDr. Štefan Franko, PhD., doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., Mgr. Adriana Saboviková, Mgr. Viktória Marcinová, Mgr. Renáta Panocová, PhD., Mgr. Martina Martausová, prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., Mgr. Július Rozenfeld, Mgr. Renáta Gregová, PhD., Mgr. Jaroslav Marcin, doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr., prof. Myroslava Fabian, DrSc., Mgr. Zuzana Buráková, Mgr. Renáta Timková, PhD., PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., Mgr. Božena Velebná, PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 10
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
26.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/UKAC/09
Názov: Umenie a kultúra Veľkej Británie
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Božena Velebná
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/UKUS/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
27.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/UKLI1/09
Názov: Dejiny britskej literatúry 1
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: KAaA/UVLI/09
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/PHON/09
Názov: Fonetika a fonológia
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: KAaA/INLG/09
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/BAST2/09
Názov: Britské a americké štúdiá 2
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Boris Mudrák, Mgr. Jaroslav Marcin, doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., prof. Francois Poirier
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: KAaA/INUK/06 KAaA/INUS/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/USLI1/09
Názov: Dejiny americkej literatúry 1
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: KAaA/UVLI/09
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KAaA/SPCO/09
Názov: Rečová komunikácia
Študijný program:  BASInfb - Britské a americké štúdiá - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KAaA/INLG/09 KAaA/SYNT/09 KAaA/MORFb/09
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.02.2009