Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/UPR/03
Názov: Umenie pomáhať rozhovorom
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Ferdinand Salonna, PhDr. Marek Linha, doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Zadanie-40 b; poster, flip-chart papier, prezentácia na seminári

témy:

- sebareflexia možností pomáhania

- využitie metódy rozhovoru v mojej profesnej budúcnosti

• Aktívna účasť-50 b; aktivita v diskusii,zapájanie do modelových situácií

• Sebahodnotenie- 10b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa priebežnej kontroly.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie o systemickom prístupe k pomáhaniu. Trénovať vedenie rozhovoru, ujasňovanie objednávok. Reflektovať možnosti pomáhania.

Stručná osnova predmetu: 

Psychologická príprava pre vedenie rozhovoru. Sebareflexia vlastných možností, schopností viesť rozhovor, pomáhať. Možnosti pomáhania rozhovorom z pohľadu vybraných psychologických prístupov.Systemický prístup k pomáhaniu. Rozhovor a profesionálne spôsoby pomáhania a kontroly. Objektivistický a konštruktivistický rámec rozhovoru v teórii a praxi. Je možné pomáhať kontrolou? Otvorenie rozhovoru, dojednávanie priebehu, priebeh, ukončenie rozhovor.Konštruktivistické otázky v rozhovore.Analýza jednotlivých fáz vedenia rozhovoru. Reflexný tím možnosti pomoci pri rozhovore.Modely reflexných tímov. Modelové situácie vedenia rozhovoru s jednotlivcom. Modelové situácie vedenia rozhovoru so skupinou.Profesionálne možnosti, výhody a úskalia riešenia problémov s jednotlivcom, so skupinou.

Sylabus predmetu: 

Témy seminárov:

prístupy rôznych psychologických škôl k rozhovoru ako metóde

pomoc a kontrola

neverbálna komunikácia a jej význam v rozhovore

typy rozhovoru, sociálne spôsobilosti uľahčujúce komunikáciu

fázy rozhovoru a typy otázok

pomáhajúce profesie a rozhovor

Literatúra: 

Yalom,I.: Chvála psychoterapie, Praha, Portál, 2003

Ulehla, I.: Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996

Ludewig, K.: Systemická terapie. Praha: Pallata 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/AFS/05
Názov: Antická filozofia a súčasnosť
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% - priebežné hodnotenie aktivity študentov na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poukazať na korene západnej civilizácie, ktoré siahajú ku Grékom, ako jednému z 3 pilierov Európskej kultúry. Práve zdôraznením previazanosti antickej filozofie a EPISTEME umožní lepšie pochopiť otázky formovania matematickej prírodovedy 17. storočia a niektoré závažné otázky dnešnej podoby vedy a kultúry

Stručná osnova predmetu: 

Edmund Husserl o podstate antickej filozofie. Mýtus a filozofia. Filozofia predsokratikov a F.Nietzsche. Predsokratici a M.Heidegger. Starogrécky atomizmus. Platón a jeho vplyv na vznik renesančnej a novovekej prírodovedy. Platónova "teória poznania". Aristotelova syntéza antického vedenia. Epikuros. Antická filozofia a rané kresťanstvo. Skepticizmus - problém agnosticizmu.

Literatúra: 

Patočka, J.: Aristoteles jeho předchůdci a dědicové. Praha. ČSAV l964.

Patočka, J.: Nejstarší řecká filosofie. Praha. Vyšehrad l996.

Höffding, H., Král, J.: Přehledné dějiny filosofie. Praha. Unie l947, s. 5 – 84.

Hussey, E.: Presokratici.Praha. Rezek 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/TCB1/03
Názov: Terénne cvičenie z botaniky
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5d
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Poznávanie rastlín

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa poznávať a určovať bežné druhy slovenskej flóry.

Stručná osnova predmetu: 

Poznávanie rastlín v rôznych biotopoch. Určovanie rastlín. Vyhotovovanie floristických zápisov.

Literatúra: 

Dostál J., Červenka M.: Veľký kľúč na určovanie rastlín I. a II. - Veda, Bratislava 1991 a 1992.

Kubát K. (ed.): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha, 2002.

Marhold K. a Hindák F. (eds.): Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. - Veda, Bratislava 1998.

Krejča J. (ilustr.): Veľká kniha rastlín. - Bratislava (rôzne vydania).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/EH1/01
Názov: Experimentálna hematológia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi experimentálnej hematológie na úrovni kmeňových buniek krvotvorby, riadenia proliferácie a diferenciácie krvotvorných buniek a významu poznania porúch krvotvorných kmeňových buniek pre klinickú prax.

Stručná osnova predmetu: 

Pojem kmeňovej bunky, hemopoetické mikroprostredie, pluripotentná hemopoetická kmeňová bunka, unipotentné kmeňové bunky, vyšetrovacie metódy kmeňových buniek, úloha hemopoetických rastových faktorov a interleukínov v hemopoéze, význam porúch hemopoetických kmeňových buniek pre klinickú prax.

Sylabus predmetu: 

1. Pojem kmeňovej bunky

2. Modely funkčnej organizácie populácie krvotvorných kmeňových buniek

3. Diferenciačné antigény

4. Krvotvorné mikroprostredie

5. Usídlenie a mobilizácia kmeňových buniek

6. Myeloidná krvotvorná kmeňová bunka – multipotentná kmeňová bunka

7. Progenitorová bunka granulocytov a makrofágov

8. Progenitorové bunky erytrocytov

9. Progenitorová bunka megakaryocytov

10. Kmeňové bunky lymfocytov

11. Cytokíny

12. Klinické využitie cytokínov a krvotvorných kmeňových buniek

13. Plasticita kmeňových buniek

Literatúra: 

P. Fedoročko: Základy experimentálnej hematológie, Vysokoškolské učebné texty PF UPJŠ, 2007

J. Neuwirt a E. Nečas: Kmeňové buňky a krevní choroby. Avicenum Praha, 1981

P. Klener a kol.: Cytokiny ve vnitřním lékařství. Grada, Avicenum Praha, 1997

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/CTP1/01
Názov: Cytopatológia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚBEV/EH1/01
Obsahová prerekvizita: 

ÚBEV/EH1/01, ÚBEVEH1a/00

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je podať základné informácie o molekulárno-biologických základoch karcinogenézy a jednotlivých typoch karcinoterapie

Stručná osnova predmetu: 

1. Konverzia normálnej bunky na nádorovú.

2. Všeobecné vlastnosti nádorových buniek, pseudotumory.

3. Chemické a fyzikálne karcinogény.

4. Vírusy ako indukčné agens karcinogenézy.

5. Biológia onkodna vírusov, onkoproteíny papovavírusov.

6. Nádorové vírusy s RNA-génomom.

7. Protoonkogén a onkogén, klasifikácia protoonkogénov.

8. Protoonkogény kódujúce rastové faktory a receptory rastových faktorov.

9. Protoonkogény kódujúce nereceptorové proteinkinázy a transkripčné faktory.

10. Aktivácia protoonkogénu.

11. Nádorové supresorové gény, apoptóza a nekróza.

12. Biologické markery malígnych buniek, imunológia metastatického procesu.

13. Imunoterapia, chemoterapia a rádioterapia.

Sylabus predmetu: 

1. Konverzia normálnej bunky na nádorovú

2. Všeobecné vlastnosti nádorových buniek, pseudotumory

3. Chemické a fyzikálne karcinogény

4. Protoonkogén a onkogén, klasifikácia protoonkogénov

5. Aktivácia protoonkogénu

6. Protoonkogény kódujúce rastové faktory a receptory rastových faktorov

7. Protoonkogény kódujúce nereceptorové proteinkinázy a transkripčné faktory

8. Nádorové supresorové gény, apoptóza a nekróza

9. Vírusy ako indukčné agens karcinogenézy

10. Biológia onkodna vírusov, onkoproteíny papovavírusov

11. Nádorové vírusy s RNA-génomom

12. Metastatický proces a biologické markery malígnych buniek

13. Imunoterapia, chemoterapia a rádioterapia

Literatúra: 

S. Rosypal: Úvod do molekulární biologie, II. a III. diel. Brno, 1999, 2000

M. Buc: Klinická imunológia. Veda Bratislava, 1997

P. Klener a kol.: Cytokiny ve vnitřním lékařství. Grada, Avicenum Praha, 1997

I. Hulín a kol.: Patofyziológia. Slovak Academic Press, s.r.o. 1998

B. Alberts a kol. Základy buněčné biológie. Úvod do molekulárni biológie buňky. Euro Publishing, Ústi nad Labem, 1998

G.V. Sherbet and M.S. Lakshmi: The Genetics of Cancer. Academic Press, 1997

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/SVK/01
Názov: Študentská vedecká konferencia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 

Tento predmet je možné zapísať si len vtedy keď poslucháč predpokladá, že bude mať také výsledky v rámci riešenia problematiky diplomovej práce, že je možné ich prezentovať na verejnom fóre. (Nutné konzultovať s vedúcim DP!)

Literatúra: 

Podľa odporučenia konzultanta

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/IH1/03
Názov: Idea humanitas 1 (všeobecný základ)
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; (DF2)

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné hodnotenie na základe spracovania samostatného projektu

Cieľ predmetu: 

Priviesť študenta prostredníctvom sokratovskúho dialógu k angažovanému spôsobu života, rozvinutiu schopnosti kritického myslenia, aktívnej pozícii v odbornom, verejnom a súkromnom živote. Podstatným cieľom je prekročenie úzko špecializovaných pohľadov na svet, ako aj ochotu a schopnosť pomôcť druhému človeku nezištným spôsobom.

Stručná osnova predmetu: 

<b>Jazyk ako rozmer ľudskej existencie. </b>Čo je filozofia. Záhada jedného slova - <i>LOGOS</i> Späť ku Grékom - láska, zápas, rivalita.

<b>Idea "humanitas" ako kľúčový termín renesancie. </b> Demiurgijná múdrosť, <i>epistéme poietiké</i>. Človek ako pán a vlastník prírody. Bláznivosť a pochabosť.

<b>Mocenský vzťah ku svetu </b>- zrod optimistického pohľadu na svet, projektívnosť myslenia; experiment a projekty šťastia. Vzťah panstva a podriadenosti. Moc a technika moci. Animalita proti racionalite.

<b>Idea človeka. </b> List o humanizme. Princíp <i>starostlivosti o dušu </i>versus <i>jasnosť a zreteľnosť</i>. Pravda a absurd - dilema cesty. Problém zvaný <i>rozum</i>. Múdrosť a chytrosť.

Sylabus predmetu: 

Štúdiom filozofických textov - Platon - Politeia - študent hlbšie preniknúť k otázkam, ktoré zamestnávajú filozofické myslenie aj dnes. Spravodlivosť, múdrosť, výchova, vedenie, starostlivosť o dušu - to všetko sú témy, ktoré okrem toho, že sú filozofickými problémami zamestnávajú myslenie aj bežného človeka (a mladého človeka, ktorý hľadá orientáciu svojho života zvlášť). Antika, stredovek, renesancia, novovek - novoveká veda (vznik matematickej prírodovedy), panský vzťah ku svetu. Príroda a svet ako objekt podmaňujúcej moci človeka - jediného a zvrchovaného pána sveta. Boh- duša- svet na ceste človeka za šťastím, slasťou a utrpením. Človek v súradniciach moci. Gadamer: Späť ku Grékom. Heidegger: List o humanizme. Niekoľko slov k jednému problému: Čo je človek? Čo je humanizmus? Čo je myslenie? Čo zostáva za hrizontom nášho pýtania sa?

Literatúra: 

1.Antológia z diel filozofov. Bratislava. Epocha; Pravda 1968 – 1978; I. – X. zv.

2. Welsch, W.(1996): Naše postmoderní moderna, Praha

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
08.07.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/IH2/03
Názov: Idea humanitas 2 (všeobecný základ)
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KFaDF/IH1/07
Obsahová prerekvizita: 

DF1; (DF2); IH1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotený zápočet

Cieľ predmetu: 

Doplniť a rozšíriť záujem študentov prírodných vied o spoločenskovednú problematiku súvisiacu s otázkami vývoja filozofie, vedy a vedenia človeka, ktoré sa prejavujú v naliehavých problémoch dnešného sveta a spoločnosti. Zvláštny dôraz je kladený na formovanie humanistických ideí, ich vznik, transformáciu a možné úskalia a riziká. Okrem premýšľania nad vážnymi otázkami minulosti a súčasnosti je súčasťou aj uvažovanie o súčasnosti a súčasných kontextoch veľkých tém filozofie a západnej kultúry zvlášť. Preto ako praktický výstup je chápaná aj príprava a realizácia programu zameraného na spoluprácu s alternatívnymi smermi pedagogiky v podmienkach nášho transformujúceho sa školstva.

Stručná osnova predmetu: 

<b>Vek obrazu sveta. </b>Pochybnosť ako princíp filozofie. Vznik obrazu sveta (Weltbild);odlišnosti antickej theoria,stredovekej scientia,vznik matematickej prírodovedy. Veda ako prevádzka (Betrieb); inštitucionalizácia vedy.

<b>Filozofia, veda a moderný svet. </b> Pohyb života človeka: akceptácia, obrana, sloboda ako zápas, prihlásenie sa ku konečnosti

<b>Moderný svet a hľadanie zmyslu. </b> Byrokracia, odosobnenosť, prevaha technokratických prístupov. Únava ako novodobá hrozba Európe. Cesty k slobode vedú cez znovuobjavenie vlastného Ja. Základná podmienka výchovnosti každého vzdelávania je <i>starostlivosť o dušu</i>.

<b>Kríza európskeho ľudstva. </b> Antika. Filozofia-vznik zvláštnej pospolitosti ľudí, počiatky vzdelanosti <i>paideia</i>. Kľukatá cesta vedenia. Rodný list <i>kalkulujúceho myslenia. </i>

<b>Európa a doba poeurópska. </b> <i>Starostlivosť o dušu </i>- základná idea Patočkovej filozofie. Odlišnosť pozície Platóna a Demokrita v chápaní starostlivosti o dušu. Idea starostlivosti o dušu a Aristoteles.

Literatúra: 

Hegel, G. W. F.: Fenomenologie ducha. Praha. NČSAV 1960

Husserl, E.: Krize evropského lidství a filosofie. In: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha. Academie 1996

Patočka,J.: Péče o duši I. Praha. OIKOYMENH 1996

Patočka,J.: Péče o duši II. Praha. OIKOYMENH 1999

Wright von, G.H.: Humanizmus ako životný postoj. Bratislava, Kalligram 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/RSEI/03
Názov: Rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. samostatná práca: Činitele efektívnej komunikácie a kooperácie.

(4. cvičenie), 2. samostatná práca Narácia: "...nemáme zraňovať city druhých, lepšie je zraniť seba???" (8. cvičenie)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe priebežnej kontroly.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie z vybraných kapitol psychológie. Pracovať so sociálno-osobnostným prístupom k sociálnej inteligencii na teoretickej a výcvikovej úrovni. Rozvíjať percepčno-kognitívne a behaviorálne zložky modelu emocionálnej inteligencie.

Stručná osnova predmetu: 

Emocionálna inteligencia, sebareflexia a možnosti rozvoja (prežívanie, uvedomovanie si a zvládanie vlastného citového života, reflexia, vnímavosť voči citovému prežívaniu iných ľudí, empatia), sociálna inteligencia, zvládanie sociálnych problémov v medziľudských vzťahoch, (sociálne a životné spôsobilosti, sebareflexia a možnosti ich rozvoja, umenie vyhľadávania, prijímania a poskytovania citovej a sociálnej opory), tréning priamej komunikácie, vzájomne rešpektujúcej komunikácie.

Literatúra: 

Goleman, D.: Emoční inteligencie. Praha. Columbus 1997.

Englanderová – Goldenová, P., Golden, D. E.: Povedz to priamo (Say it straight – S.I.S.) Tréning priamej komunikácie. Bratislava. CPPS pre jedinca, pár a rodinu 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KAE/KAp/03
Názov: Kultúrna antropológia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD., Ing. ThDr. Jozef Palaščak
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF 1; resp.DF 2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%- priebežné hodnotenie aktivity študentov, (záverečná samostatná práca študenta)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Poskytnúť prehľad ľudskej aktivity v súčasnosti a v dejinách, a to vo vede i umení, v politike i v spoločenskom živote, tak, aby v praktickom živote vytváralo komplexnú a zmysluplnú humánnu jednotu.

Stručná osnova predmetu: 

Ľudská existencia v aspekte kultúrnej antropológie. Z dejín myslenia o človeku. Podstata kultúry: identifikačné hodnoty. Kultúrne epochy-motivácia zmeny. Humanizujúce hodnoty-tolerancia, dialóg, demokracia. Kultúra práce-zmysel sebarozvoja a pokrok ľudstva.

Sylabus predmetu: 

KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA

Počet kreditov: 2 Rozsah výučby: 2 hod. týždenne

Zabezpečuje: Ing. ThDr. Jozef Palaščák

ANOTÁCIA: Ľudská existencia v kontexte kultúrnej antropológie. Z dejín myslenia o človeku. Podtstat kultúry: identifikačné hodnoty. Kultúrne epochy - motivácia zmeny. Humanizujúce hodnoty. Kultúra práce - zmysel sebarozvoja a pokrok ľudstva.

CIEĽ: Poskytnúť prehľad ľudskej aktivity v súčasnosti a dejinách, a to vo vede i umení, v politike i spoločenskom živote, tak aby v praktickom živote vytváralo komplexnú a zmysluplnú humánnu jednotu.

HODNOTENIE: 100% priebežné hodnotenie aktivity študentov a záverečná samostatná práca študenta.

• Kultúra a civilizácia. Podstata kultúry a jej vymedzenie. Kultúrne epochy .

• Kultúrnosť a kultúra. Vedecký pokrok - perspektíva kultúrnosti

• Antropológia a kultúra. Kultúra vyučujúceho procesu - druhy poznania.

• Hľadanie ideovej totožnosti - svetonázorová orientácia. Obsah a tvorba svetonázorov.

• Moderný človek a kultúra. Ústredne postavenie osoby. Pramene sebarealizácie.

• Kultúra práce. Dimenzie ľudskej práce. Formy práce a ich význam. Ciele ľudskej práce. Práca a mzda.

• Dôstojnosť práce. Komparácia modelov práce. Zmysel práce. Kultúra voľného času.

• Miesto človeka v prírode. Ekológia a kultúra.

• Filozofia slobody. Možnosti sebarealizácie človeka v slobode. Pluralizmus a jednota ..

• Úloha komunikácie - pravdivosť. Sociálna dimenzia pravdy. Demokracia a pravda.

• Vznik svetového spoločenstva. Prosociálnosť v globálnej dimenzii. Kultúrny styk medzi národmi.

• Evolúcia vedy ako súčasť kultúrnej evolúcie.

• Ciele náuky kultúrnej antropológie i smer jej rozvoja. Veda v službe globalizmu.

• Workshop k jednotlivým uvedeným paradigmárn kultúrnej antropológie.

Hanus, L. Človeka kultúra. Bratislava 1997

Krupiec, A. U základov chápania kultúry. Lublin 1991

Kolektív. Príroda a kultúra. 1990

Coreth, E. Co je člověk. Praha 1994

Schweitzer, A. Kultúra a etika. Bratislava 1986.

Literatúra: 

Hanus,L.: Človek a kultúra, Bratislava 1997

Krupiec,A.: U základov chápania kultúry. Lublin 1991

Kolektív: Príroda a kultúra. Praha 1990

Coreth,E.: Co je člověk. Praha 1994

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/VPD/03
Názov: Všeobecná pedagogika a didaktika
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Jana Harčárová
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základy školskej pedagogiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Študent na základe priebežného hodnotenia získa maximálny počet 50 bodov. Priebežné hodnotenie sa realizuje na seminároch, a to hodnotením seminárnej práce, hodnotením výstupu v rámci mikrovyučovania a hodnotením priebežného vedomostného testu . Za seminárnu prácu môže študent získať body v rozpätí 0 - 15 bodov, požadované minimum je 8 bodov. V prípade nedosiahnutia 8 - ich bodov za seminárnu prácu, bude študentovi poskytnutá možnosť spracovať seminárnu prácu na náhradnú tému.

Za výstup v rámci mikrovyučovania študent môže získať body v rozpätí 0 – 20 bodov, požadované minimum je 10 bodov. V prípade nedosiahnutia 10 - ich bodov za výstup, bude študentovi poskytnutá možnosť realizovať výstup v náhradnom termíne určenom vyučujúcim. Za priebežný vedomostný test môže študent získať maximálne 15 bodov, požadované minimum je 8 bodov. V prípade nezískania minimálnej hranice úspešnosti testu, t.j. 8 - ich bodov, bude vedomostný test riešiť v náhradnom termíne určenom vyučujúcim.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Študent na základe výsledkov práce na seminároch môže získať maximálne 50 bodov, požadované minimum je 26 bodov a pristúpiť k realizácii ústnej skúšky.

Študent na základe výsledku ústnej skúšky môže získať maximálne 50 bodov, požadované minimum je 25 bodov.

Celkové (sumatívne) hodnotenie (pozostáva zo súčtu priebežného a záverečného hodnotenia) je prevodom získaných bodov podľa nasledovného transformačného kľúča:

A - výborne: 91 - 100 bodov; B - veľmi dobre: 81 - 90 bodov; C - dobre: 71 - 80 bodov; D - uspokojivo: 61 - 70 bodov; E - dostatočne: 51 - 60 bodov; FX - nedostatočne: 0 - 50 bodov.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o teoretických základoch pedagogiky ako disciplíny potrebnej pre prácu budúcich učiteľov, a to v náväznosti na predmet Základy školskej pedagogiky. Analyzovať podstatu edukačných javov na základe poznania pedagogiky a jej subdisciplín. Teoreticky analyzovať obsah didaktiky, kriticky hodnotiť a aplikovaťvšeobecnú didaktiku vo svojej učiteľskej praxi. Špecifikovať edukačné postupy učiteľa v tvorivej výučbe. Rozvíjať edukačné zručnosti budúcich učiteľov. Vytvoriť východiskové predpoklady pre štúdium následných psycho–didaktických disciplín.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogika, pojem a predmet pedagogiky, základné pedagogické kategórie. Vznik pedagogiky ako vedy. Sústava pedagogických vedných disciplín, charakteristika základných pedagogických disciplín, vzťah pedagogiky k iným vedám. Vonkajšie a vnútorné stránky výchovy a vzdelávania. Humanizácia výchovy a vzdelávania..Proces výchovy, ciele, metódy a zásady výchovy.

Didaktika, pojem a predmet didaktiky, súčasné východiská didaktiky. Vznik didaktiky ako vedy. Vzťah všeobecnej didaktiky a predmetových didaktík. Perspektívy a problémy rozvoja didaktiky. Didaktické zásady vyučovacieho procesu. Didaktická klasifikácia učiva, vzdelávacie štandardy. Základné pedagogické dokumenty. Tematický plán. Učebnica. Ciele školskej edukácie, ich funkcia a klasifikácia. Vyučovacie metódy, klasifikácia, funkcie a výber vyučovacích metód. Súčasné koncepcie vyučovacieho procesu. Organizačné formy vyučovania, klasifikácia a charakteristika jednotlivých organizačných foriem. Vyučovacia hodina ako základná organizačná forma, etapy vyučovacej hodiny, typy vyučovacích hodín. Preverovanie a hodnotenie v školskej edukácii. Plánovanie práce učiteľa. Tvorivé vyučovanie.

Sylabus predmetu: 

OBSAH PREDNÁŠOK

1. Všeobecná didaktika. Vymedzenie pojmu didaktika, jej historické východiská a súčasnosť. Predmet didaktiky. Druhy didaktík. Systém didaktiky. Miesto didaktiky v pedagogických vedách. Základné problémy didaktiky. Vyučovací proces.

2. Ciele vyučovacieho procesu. Vymedzenie základných pojmov. Hierarchia cieľov. Požiadavky na ciele vyučovania. Taxonómie cieľov. Postup pri formulovaní cieľov. Práca učiteľa s cieľmi vyučovacieho procesu. Zhodnotenie problematiky cieľov vyučovania.

3. Didaktické testy.Charakteristika, klasifikácia a vlastnosti didaktických testov. Formy úloh didaktických testov. Konštrukcia didaktických testov. Klasifikácia a vyhodnocovanie didaktických testov. Využitie didaktických testov v školskej praxi.

4. Obsah vzdelávania. Vymedzenie základných pojmov. Prvky a zložky učiva. Didaktická analýza učiva. Základné pedagogické dokumenty. Učebnice. Vzdelávacie štandardy. Kľúčové kompetencie.

5. Plánovacia činnosť učiteľa. Projektovanie a modelovanie vyučovacieho procesu. Požiadavky na plánovaciu činnosť. Príprava učiteľa na vyučovací proces. Tematický plán, písomná príprava.

6. Vyučovacie metódy. Základné pojmy a klasifikácia vyučovacích metód. Faktory ovplyvňujúce výber metód. Všeobecno-didaktické metódy. Metódy konkretizácie všeobecno-didaktických metód. Metódy rozvoja tvorivého myslenia. Metódy rozvoja kritického myslenia.

7. Moderné koncepcie vyučovacieho procesu. Kooperatívne vyučovanie. Projektové vyučovanie. Programové vyučovanie. Globálna výchova. Otvorené a dištančné vzdelávanie. Konštruktivizmus. Autentické vyučovanie.

8. Organizačné formy vyučovania. Vymedzenie základných pojmov. Sociálne formy práce žiakov. Vyučovacia hodina ako základná organizačná forma. Ďalšie organizačné formy vyučovacieho procesu.

9. Preverovanie a hodnotenie výkonov žiakov. Základné pojmy spojené s preverovaním a hodnotením výsledkov žiakov. Funkcie kontroly výsledkov vyučovacieho procesu. Metódy a formy pedagogickej kontroly. Nedostatky preverovania a hodnotenia. Súčasné trendy v preverovaní a hodnotení.

10. Didaktické zásady. Vymedzenie základných pojmov. Prehľad didaktických zásad.

11. Úvod do pedagogiky. Pojem a predmet pedagogiky, vznik pedagogiky ako vedy, sústava pedagogických vedných disciplín, vzťah pedagogiky k iným vedám. Význam pedagogiky, východiská pedagogických vied.

12. Kompendium pedagogiky. Pojem výchova, charakteristika činiteľov výchovy (vnútorné a vonkajšie činitele), všeobecné rysy výchovy, základné funkcie výchovy. Činitele výchovy.

13. Kompendium pedagogiky. Prostriedky a metódy výchovy. Tvorivo-humanistická koncepcia výchovy a vzdelávania, humanizácia výchovy.

OBSAH SEMINÁROV

cvič. č.1 Úvod do štúdia predmetu „Všeobecná pedagogika a didaktika“.

obsah

cvičenia Organizácia, obsah a priebeh výučby predmetu „Všeobecná pedagogika a didaktika“, študijná literatúra, formy a kritériá hodnotenia práce študenta. Požiadavky na prácu študenta.

metóda Informačno-receptívna, rozhovor.

cvič. č.2 Domáce zadania a projekty

obsah

cvičenia Zadanie a výber domácich zadaní a projektov. Návod na spracovanie domácich zadaní a projektov. Požadované podklady k spracovaniu domácich zadaní a projektov.

metóda Inštruktáž, diskusia v skupine.

cvič. č.3 Ciele vyučovacieho procesu.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Návrh cieľov vyučovania pre vybranú tému.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.4 Didaktické testy.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Návrh priebežného didaktického testu.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.5 Didaktické testy.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Vyhodnotenie a klasifikácia priebežného didaktického testu.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.6 Písomná príprava na vyučovanie.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Návrh písomnej prípravy na vyučovanie pre vybranú tému.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.7 Kontrolný priebežný test.

obsah

cvičenia Riešenie priebežného testu a jeho vyhodnotenie.

metóda Písomný test.

cvič. č.8 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.9 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.10 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.11 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cvič. č.12 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.13 Zhrnutie poznatkov štúdia predmetu „Všeobecná pedagogika a didaktika“.

obsah

cvičenia Hodnotenie mikrovyučovania.

Vyhodnotenie práce na seminároch, záverečné vyhodnotenie výstupov a písomného priebežného testu.

metóda Dotazník, diagnostické metódy.

Literatúra: 

Bajtoš, J.: Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. Equilibria, Košice 2007.

Bajtoš, J.: Teória a prax didaktiky. ŽU, Žilina 2003.

Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Equilibria, Košice 2008.

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzelávání. Portál, Praha 1998.

Černotová,M. a kol.: Kapitoly z pedagogiky pre študentov učiteľstva. FHPV PU, Prešov 1997.

Dargová, J.: Tvorivé kompetencie učiteľa. Privat Press, Prešov 2001.

Havran, J.: Pedagogika. Košice, PdF 1992.

Kominarec, I. a kol.: Základy pedagogiky. Vybrané pedagogické problémy. PU Prešov 1997.

Kurelová, M. a kol.: Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího procesu. PF OU Ostrava, 1990.

Kyriacou, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 1996.

Maňák, J.: Nárys didaktiky. MU, Brno 1990.

Petersen W.H.: Učebnica všeobecnej didaktiky. SPN, Bratislava 1993.

Petlák, E.: Všeobecná didaktika. IRIS, Bratislava 1997.

Petty,G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996.

Prucha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.

Skalková, J.: Obecná didaktika. ISV, Praha 1999.

Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. IRIS, Bratislava 1995.

Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. MC, Bratislava 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/FVp/04
Názov: Kapitoly z filozofie výchovy
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% - priebežné hodnotenie aktivity na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Doplniť a rozšíriť filozofickú, metodologickú a svetonázorovú bázu ako východiska a oporného piliera v rámci pedagogickej prípravy budúcich učiteľov. Významné je aj oboznamovanie študentov s alternatívnymi formami pedagogiky.

Stručná osnova predmetu: 

Celkové zameranie seminára vychádza z presvedčenia, že základom každej koncepcie pedagogiky, každého cieľavedomého výchovného pôsobenia je určitý koncept filozofie, predovšetkým koncept filozofie človeka, resp. filozofickej antropológie. Cieľom disciplíny je priblížiť budúcim pedagógom filozofické základy pedagogiky, najmä výchovy k humanizmu, základy axiológie, východiská etickej a estetickej výchovy, výchovy k tvorivosti, ako aj vzťahu kultúry a výchovy.

Literatúra: 

Anzenbacher,A.: Úvod do filosofie. SPN Praha 1990

Blížkovský,B.: Systémová pedagogika. (Celistvé a otevřené pojetí vzdelávaní a výchovy). Ostrava Amosium servis. 1997

Kučerová, S.: Člověk, hodnoty, výchova. (Kapitoly z filosofie výchovy). ManaCon Prešov, 1996

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PPGS/04
Názov: Psychológia a pedagogická psychológia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Informácie zverejnené prostredníctvom Elektronickej nástenky AIS.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si základy psychologického uvažovania, poznatkového systému všeobecnej, sociálnej, vývinovej psychológie, vybraných kapitol pedagogickej psychológie, ako predpokladu pre psychologickú komunikáciu a aplikáciu psychologických poznatkov do školskej praxe.

Stručná osnova predmetu: 

1. Psychológia a prax. Predmet psychológie. Otázky Pedagogickej a Školskej psychológie; Pozitívnej psychológie a Psychológie zdravia; otázky Poradenskej psychológie. Poradenský proces. Krízová intervencia.

2. Zdravie a nemoc; rizikové/protektívne faktory so zdravým súvisiaceho rizikového správania sa; programy prevencie rizikového správania sa.

3. Psychologické koncepcie osobnosti I. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily (Klasická a súčasná psychoanalytická teória, Analytická psychológia, Individuálna psychológia I).

4. Psychologické koncepcie osobnosti II. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily a zamerania na prežívajúceho človeka (Individuálna psychológia II, Humanistická psychológia, Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy; Kognitivizmus a Teória osobných konštruktov).

5. Psychologické koncepcie osobnosti III. Prežívanie a správanie z pohľadu konštitučných a genetických názorov, zamerania na učenie a prostredie, socializácia).

6. Psychologické aspekty ľudskej činnosti a ich rozbor Poznávacie/kognitívne procesy; Druhy učenia; Motivácia, sociálna motivácia, emócie a vôľové procesy).

7. Kognitívny a psychosociálny vývin jednotlivca.

8. Sociálne poznávanie, sociálna komunikácia, sociálna inteligencia a kompetencia, agresia a prosociálne správanie. Bolesť šikanovania.

9. Malé sociálne skupiny, rozvoj skupiny. Sociálny/skupinový vplyv. Sociálna opora, druhy sociálnej opory.

10. Záťažové situácie, psychická záťaž a vulnerabilita osobnosti. Stratégie zvládania záťaže. Syndróm vyhorenia.

Sylabus predmetu: 

1. Psychológia a prax. Predmet psychológie. Otázky Pedagogickej a Školskej psychológie; Pozitívnej psychológie a Psychológie zdravia; otázky Poradenskej psychológie. Poradenský proces. Krízová intervencia v škole.

2. Zdravie a nemoc; rizikové/protektívne faktory so zdravým súvisiaceho rizikového správania sa žiakov; programy prevencie rizikového správania sa v školskej praxi.

3. Psychologické koncepcie osobnosti a perspektíva edukáce I. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily (Klasická a súčasná psychoanalytická teória, Analytická psychológia, Individuálna psychológia I).

4. Psychologické koncepcie osobnosti a perspektíva edukáce II. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily a zamerania na prežívajúceho človeka (Individuálna psychológia II, Humanistická psychológia, Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy; Kognitivizmus a Teória osobných konštruktov).

5. Psychologické koncepcie osobnosti a perspektíva edukáce III. Prežívanie a správanie z pohľadu konštitučných a genetických názorov, zamerania na učenie a prostredie, socializácia).

6. Psychologické aspekty ľudskej činnosti a ich rozbor Poznávacie/kognitívne procesy; Druhy učenia; Motivácia, sociálna motivácia, emócie a vôľové procesy).

7. Kognitívny a psychosociálny vývin jednotlivca.

8. Sociálne poznávanie, sociálna komunikácia, sociálna inteligencia a kompetencia, agresia a prosociálne správanie. Bolesť šikanovania.

9. Malé sociálne skupiny, rozvoj skupiny. Sociálny/skupinový vplyv. Sociálna opora, druhy sociálnej opory.

10. Záťažové situácie, psychická záťaž a vulnerabilita osobnosti. Stratégie zvládania záťaže. Syndróm vyhorenia.

Literatúra: 

Prednášky

Orosová, O.a kol: Psychológia a pedagogická psychológia 1. Košice: UPJŠ, 2005.

Orosová, O.: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 2002, 46, 2, 138 – 149.

Schnitzerová, E.: Učiteľská psychológia 2. Košice: UPJŠ 2002.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál 2002.

Fontana, D. : Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 1997.

Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava, Iris: 1996.

Vágnerová, M.: Vývojová psychológie. Praha: Portál 2000.

Výrost, J., Salměník, I.: Sociální psychológie. Praha: Grada 2008.

Výrost, J., Salměník, I.: Aplikovaná sociální psychológie I. Praha: Portál 1998.

Křivohlavý, J.: Pozitívni psychologie. Praha: Portál 2004.

Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál 2003.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/KDF/05
Názov: Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ)
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

100% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom informácie a nadviazať na dejiny filozofie s cieľom poukázať na súvislosti filozofie 19. a 20.storočia, ako podstatné zlomy a smerovania západnej civilizácie a súvislosti s otázkami dnešných dní a možných smerovaní

Stručná osnova predmetu: 

Predmet filozofie v západnej filozofii l9. a 20. storočia. Filozofia I.Kanta ako východisko filozofie l9. a 2O.storočia. Filozofia života. Pragmatizmus a jeho hlavní predstavitelia. Existencializmus. Pozitivizmus ako hlavný smer scientistickej línie vo vývoji filozofie. Fenomenológia a fenomenologické hnutie. Súčasná náboženská filozofia.

Literatúra: 

Mihina, F., Leško, V. a kol.: Metamorfózy poklasickej filozofie. Bratislava. Iris l994.

Novosád, F.: Premeny buržoáznej filozofie. Bratislava. Archa l986.

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha. Zvon l99l.

Antológia z diel filozofov VIII.-X. Bratislava, Epocha; Pravda 1968-1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/ZMPPV/05
Názov: Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Bačíková, PhD., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie z oblasti metodológie výskumu a štatistiky (základné pojmy metodológie vedeckej práce, metódy a plány výskumu, prehľad štatistických metód vyhodnocovania dát). Naučiť študentov získavať, spracovávať a prezentovať vedecké poznatky. Práca s databázami, štatistickými programami, odbornou literatúrou. Formy prezentovania výsledkov (vedecký článok, prezentácia, poster).

Stručná osnova predmetu: 

Ciele vedy (popísanie, porozumenie, vysvetlenie, predikcia, kontrola). Etické aspekty vedeckého bádania. Hlavné fázy a základné kroky výskumného procesu. Výber a definovanie výskumných problémov. Definovanie pojmu premenná (kategorizácia a typy premenných). Vnútorná a vonkajšia validita experimentu (nežiaduce premenné, základné spôsoby kontroly nežiaducich premenných: použitie kontrolných skupín, znárodňovanie, vyrovnávanie, opakovanie). Hypotézy (typológia, charakteristiky, formulovanie a testovanie hypotéz). Definícia, princípy a ciele výskumného plánu. Experimenty, kváziexperimenty, neexperimentálne výskumné plány. Teória výberov (reprezentatívny/nereprezentatívny, náhodný/zámerný. Prehľad základných výskumných metód (pozorovanie, rozhovor, posudzovacie škály, dotazníkové metódy). Kritériá na výber a hodnotenie meracích nástrojov (validita, reliabilita, položková analýza). Analýza dát. Deskriptívna štatistika (frekvencie, miery centrálnej tendencie, univariátne/bivariátne rozdelenia), inferenciálna štatistika (testovanie hypotéz, t-testy, korelácie, regresné analýzy). Parametrická vs. neparametrická štatistika. Komunikácia vo výskumnom procese (vedecký článok, prezentácia, poster).

Literatúra: 

Claus G., Ebner H.: Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988

Ferjenčík J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha 2000

Kerlinger F.: Základy výskumu chování. Akademie, Praha 1972

Maršálová a kol.: Metodológia a metódy psychologického výskumu. SPN, Bratislava

Polit D. F., Hungler B. P.: Nursing Research: Principles and Methods. J. B. Lippincott Company, Philadelphia 1991

1990

Říčan P.: Základy psychometrie. Psychodiagnostické testy, Bratislava 1980

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/SL1/05
Názov: Školská legislatíva
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

vedomostný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vstupné informácie o type a obsahu základných právnych noriem, predpisov a dokumentov záväzných pre oblasť regionálneho školstva.

Stručná osnova predmetu: 

Základné právne predpisy. Organizačná štruktúra regionálneho školstva. Organizácia a realizácia vyučovacieho procesu a života školy. Odborná a pedagogická spôsobilosť, vzdelávanie a rozsah činností pedagogických pracovníkov. Financovanie regionálneho školstva. Špecifické oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hodnotenie žiakov). Štruktúra a obsah Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu.

Sylabus predmetu: 

Obsah cvičení zo Školskej legislatívy

1.téma Úvod do štúdia predmetu Školská legislatíva

obsah organizácia, obsah a priebeh výučby, študijná literatúra, formy a kritéria hodnotenia práce študenta

metóda informačno-receptívna, rozhovor

2.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah všeobecné ustanovenia (obsah zákona, základné pojmy); výchovno-vzdelávacie programy (ciele, formy, obsah, stupne vzdelania); povinná školská dochádzka (formy)

sústava škôl (+ Vyhláška MŠSR 320/2008 o ZŠ); formy organizácie výchovy a vzdelávania, hodnotenie a klasifikácia výchovy a vzdelávania; prijímanie na výchovu a vzdelávanie (podmienky, proces, rozhodovanie o prijatí); ukončovanie výchovy a vzdelávania v SŠ (formy, obsah, komisie)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

3.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah špeciálne školstvo – nadaní žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (typy škôl, formy výchovno-vzdelávacieho procesu); školy pod správou štátnej správy; školské zariadenia (výchovno-vzdelávacie zariadenia, špeciálne výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie / Vyhláška MŠSR 325/2008), školské účelové zariadenia; spoločné ustanovenia (práva a povinnosti žiakov a jeho zákonných zástupcov, výmenné programy, štipendiá, školský poriadok, monitoring, registrácia žiakov)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

4.téma Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

obsah štátna správa a školská samospráva; riaditeľ (vymenúvanie, odvolanie, výberové konanie, kompetencie); pôsobnosť orgánov územnej samosprávy (mestá a obce, samosprávne kraje); pôsobnosť orgánov miestnej štátnej správy (KŠÚ) a orgánov štátnej správy (školská inšpekcia, MŠ SR); sieť škôl, školských zariadení (zaraďovanie a vyraďovanie do/zo siete, zriaďovanie a zrušovanie); školská samospráva (rada školy, obecná školská rada, územná školská rada, žiacka školská rada)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

5.téma Financovanie škôl (Z 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a škol.zar., NV 630/2008 podrobnosti rozpisu finnancií)

obsah financovanie škôl štátom (typy a spôsoby); zdroje financovania regionálneho školstva, štruktúra finančných prostriedkov; normatívy (mzdové, prevádzkové, na žiaka, pre špeciálne školy a školské zariadenia); vzdelávacie poukazy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

6.téma Pedagogickí pracovníci

Vyhláška 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti, Vyhláška 42/1996 o ďalšom vzdelávaní, NV 238/2004 o rozsahu vyučovacej činnosti

obsah odborná a pedagogická spôsobilosť, prax a vzdelanie podľa kategórií (prílohy 41/1996); kvalifikačné skúšky; formy ďalšieho vzdelávania; pracovné úväzky podľa funkcie a typu školy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

7.téma Vzdelávacie programy

obsah štátny vzdelávací program pre 2.st. ZŠ a pre gymnáziá (štruktúra a obsah); školský vzdelávací program (štruktúra, obsah, metodika tvorby)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

8.konzultačný týždeň

bez výuky

9.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

10.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

11.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

12.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

13.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

14.téma Zhrnutie poznatkov štúdia predmetu "Školská legislatíva"

obsah záverečné zhrnutie, hodnotenie a uzavretie cvičení

metóda Záverečný test, Informačno-receptívna, rozhovor

Literatúra: 

1.Zákon 245/2008 Z.z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

2.Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

3.Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení

4.Vyhláška MŠSR 320/2008 Z.z. o základnej škole

5.Vyhláška MŠSR 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

6.Vyhláška MŠSR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

7.Nariadenie vlády SR 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

8.Nariadenie vlády SR 630/2008 Z.z. rozpis financií pre školy a školské zariadenia

9.Rezortné predpisy, Metodické pokyny a usmernenia MŠSR (www.minedu.sk)

10.Štátny vzdelávací program a vzor Školského vzdelávacieho programu (www.minedu.sk)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/ALP/06
Názov: Alternatívna pedagogika
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práci

Cieľ predmetu: 

Poznať príčiny vzniku reformných pedagogických smerov.

Vymedziť pojem alternatívna škola a poznať klasifikáciu alternatívnych škôl.

Charakterizovať alternatívne školy prvej polovice a druhej polovice 20.storočia.

Porovnať a zhodnotiť alternatívne školy.

Poznať moderné koncepcia alternatívnych škôl a spôsoby vyučovania a výchovy vo svete.

Stručná osnova predmetu: 

Tradície a príčiny vzniku reformného pedagogického hnutia vo svete. Pojem alternatívnych škôl.

Rozdelenie reformných pedagogických smerov a ich charakteristika. Pedagogické východiská alternatívnych škôl.

Alternatívne školy prvej polovice 20.storočia.

Alternatívne školy druhej polovice 20.storočia.

Organizácia vyučovania v alternatívnych školách.

Porovnanie a hodnotenie alternatívnych škôl.

Alternatívne školstvo na Slovensku.

Pedagogické inovácie.

Literatúra: 

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzelávání. Portál, Praha 1998.

Hrdličková, D.: Alternatívní pedagogické koncepce. České Budějovice 1994.

Lukáč, E.: Reformné pedagogické hnutie v ČSR – zdroj inšpirácií pre súčasnú školu. MC, Prešov 2000.

Průcha, J.: Alternatívni školy. Portál, Praha 1996.

Rýdl, K.: Alternatívní pedagogické hnutí v současné společnosti. M.Zeman, Brno 1994.

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: 1992.

Václavík, V.: Cesta ke svobodné škole. Lip, Hradec Králové, 1997.

Zelina, M.: Alternatívne školstvo. IRIS, Bratislava 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/VCD1/03
Názov: Výberové cvičenie z didaktiky biológie
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., PaedDr. Andrea Lešková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚBEV/DIB1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Rozšírenie pedagogických zručností o nové vyučovacie techniky, praktické precvičenie vybraných vyučovacích postupov.

Stručná osnova predmetu: 

Čitateľská dielňa na biológii, čítanie z viacerých zdrojov, učíme žiakov písať odborný biologický text, kooperatívno-projektovacie postupy na vyučovacej hodine biológie, ako pracovať so žiackym portfóliom, informačné technológie a e-vzdelávanie, učiteľ a žiak - partneri pri učení

Literatúra: 

Pozri UBEV/DIB1

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/DIB1/03
Názov: Didaktika biológie
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., PaedDr. Andrea Lešková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 3 Za obdobie štúdia: 28 / 42
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: KPE/PAD/03 , KPPaPZ/PPGS/04
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie vypracovaných a odovzdaných zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška.

Cieľ predmetu: 

Spoznať špecifiká vyučovania predmetov prírodopis a biológia, naučiť sa aplikovať všeobecnopedagogické a didaktické poznatky na konkrétne témy učiva s rešpektovaním psychologických zákonitostí učenia. Prakticky precvičiť vybrané vyučovacie matódy, techniky a metodické postupy.

Stručná osnova predmetu: 

Ciele biologického vzdelávania. Štruktúra biologického učiva, analýza učiva prírodopisu a biológie, zostavovanie pojmových máp a formulácia výchovno-vzdelávacích cieľov vyučovacích jednotiek. Rámec EUR a fázy vyčovacej hodiny. Vyučovacie stratégie a metódy na hodinách prírodopisu a biológie. Pojmotvorný proces vo vyučovaní prírodopisu a biológie a jeho logika. Organizácia práce žiakov. Problémové vyučovanie a otázky vyššieho rádu. Význam reflexie. Overovanie biologických vedomostí a zručností. Hodnotenie a klasifikácia. Výchovné aspekty biologického vzdelávania, výchova ku kritickému mysleniu. Materiálne prostriedky vyučovania biológie. Inovácia obsahu a foriem vyučovania, nové informačné a komunikačné technológie v biologickom vzdelávaní. Zásady tvorby učebnice a metodických materiálov pre vyučovanie biológie. Školská záhrada a kútik živej prírody.

Dejiny didaktiky biológie. Rôzne koncepcie vyučovanie biológie v zahraničí. Fakultatívna činnosť v biologickom vzdelávaní.

Nácvik zručností a príprava na pedagogickú prax z aprobačného predmetu biológia.

Sylabus predmetu: 

Ciele biologického vzdelávania. Štruktúra biologického učiva, analýza učiva prírodopisu a biológie, zostavovanie pojmových máp a formulácia výchovno-vzdelávacích cieľov vyučovacích jednotiek. Rámec EUR a fázy vyčovacej hodiny. Vyučovacie stratégie a metódy na hodinách prírodopisu a biológie. Pojmotvorný proces vo vyučovaní prírodopisu a biológie a jeho logika. Organizácia práce žiakov. Problémové vyučovanie a otázky vyššieho rádu. Význam reflexie. Overovanie biologických vedomostí a zručností. Hodnotenie a klasifikácia. Výchovné aspekty biologického vzdelávania, výchova ku kritickému mysleniu. Materiálne prostriedky vyučovania biológie. Inovácia obsahu a foriem vyučovania, nové informačné a komunikačné technológie v biologickom vzdelávaní. Zásady tvorby učebnice a metodických materiálov pre vyučovanie biológie. Školská záhrada a kútik živej prírody.

Dejiny didaktiky biológie. Rôzne koncepcie vyučovanie biológie v zahraničí. Fakultatívna činnosť v biologickom vzdelávaní.

Nácvik zručností a príprava na pedagogickú prax z aprobačného predmetu biológia.

Literatúra: 

Dorko, J., Kimáková, K.: Základy didaktiky prírodopisu a biológie, PF UPJŠ 1990

Kimáková, K.: Úvod do štúdia didaktiky biológie, elektronický študijný text, 2008

Kimáková, K., Dunayová, D., Luczyová P.: Inovačné metódy vyučovania prírodopisu a biológie, MC Prešov, 2001

Švecová, M.: Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu a biologie, Karolinum Praha 2001

Platné učebnice prírodopisu a biológie pre základné a stredné školy

Hudáková, A., Kimáková, K.: Demonštračné pokusy a pozorovania z biológie rastlín, UPJŠ Košice 2005

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/IMU1/03
Názov: Imunológia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚBEV/IMUF/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Spoznať funkcie imunitného systému a jej význam pre zachovanie integrity organizmu.

Stručná osnova predmetu: 

Bunky a tkanivá lymfatického systému. Kooperácia medzi T a B bunkami a makrofágmi. Nešpecifická stimulácia lymfocytov. Vrodená imunita. Antigény a protilátky. Imunitná odpoveď. Komplement. Interakcia antigénu s protilátkou. Hypersenzitivita. Transplantačná imunológia. Vybrané ochorenia imunitného systému.

Literatúra: 

Šterzl J.: Imunitní systém a jeho fyziol.funkce. Vydavateľstvo Praha 1993

Hořejší V., Bartůňková J.: Základy imunologie. Triton, 2002

Janeway Ch. A., Travers P., Walport M., Schlomchik M.: Immunobiology. Garland Science, 2004

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/PMZ1/03
Názov: Porovnávacia morfológia živočíchov
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc., RNDr. Andrej Mock, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test z pojmov, spracovanie eseje

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

písomná skúška, opravná ústne

Cieľ predmetu: 

porovnávaním stavby, tvaru a funkcie orgánov poukázať na evolučné zákonitosti a mieru fylogenetickej príbuznosti medzi živočíchmi

Stručná osnova predmetu: 

Predmet podáva teoretický výklad princípov vzniku tvaru, stavby a významu jednotlivých orgánových štruktúr živočíchov vo vzťahu k evolúcii základných stavebných plánov živočíšnych kmeňov, s cieľom uľahčiť chápanie hierarchie kritérií pri tvorbe zoologického systému.

Literatúra: 

Kunz, J., 1979: Obecná zoologie II. SPN, Praha.

Gaisler, J., 1983: Zoologie obratlovců. Academia, Praha.

Beláková, A., 1998: Organológia. UK, Bratislava.

Roček, Zb., 2002: Obecná morfologie živočíchů. http//rocek.gli.cas.cz/Courses/courses.htm

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DIN1b/03
Názov: Didaktika informatiky
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DIN1a Didaktika informatiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátov k moderným didaktickým metódam, didaktický test k výučbe programovania.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška, na ktorej študenti v písomnej časti preukážu prehľad teoretických poznatkov z oblasti vyučovania informatiky a v ústnej časti odprezentujú vlastný didaktický projekt k vybranej téme školskej informatiky (obsahujúci ciele, okomentovaný a vyriešený systém gradovaných úloh a didaktický test).

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad v oblasti cieľov, obsahu, moderných didaktických prostriedkov v školskej informatike. Získať zručnosti pri stanovovaní učebných cieľov, tvorbe systémov úloh, zostavovaní didaktických testov. Oboznámiť sa s obsahom a metodikou výučby vybraných kapitol školskej informatiky (programovanie, informácie okolo nás, oblasti využitia informatiky).

Stručná osnova predmetu: 

Cieľ, obsah, didaktické prostriedky vyučovania školskej informatiky. Pojmotvorný proces v školskej informatike. Stanovovanie učebných cieľov. Postavenie úloh v školskej informatike, tvorba systémov úloh. Hodnotenie žiackych výkonov, didaktické testy. Tvorba didaktických projektov. Výučba štruktúrovaného a objektového programovania. Metodika výučby vybraných kapitol školskej informatiky.

Sylabus predmetu: 

1. Cieľ a obsah vyučovania školskej informatiky. Maturita z informatiky.

2. Didaktické prostriedky vyučovania školskej informatiky.

3. Pojmotvorný proces v školskej informatike.

4. Stanovovanie učebných cieľov v školskej informatike.

5. Postavenie úloh v školskej informatike, didaktické funkcie a formulácie úloh, tvorba systémov úloh. Didaktický projekt.

6. Hodnotenie žiackych výkonov, didaktické testy.

7. Výučba štruktúrovaného a objektového programovania. Aritmetika počítača. Matematické modelovanie a simulácie.

8. Metodika výučby tematických oblastí: Informácie okolo nás, Počítačové systémy, Informačná spoločnosť, Oblasti využitia informatiky (kancelársky balík, Internet, multimédiá).

Literatúra: 

KALAŠ, I. et al. Informatika pre stredné školy, Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-10-00157-0.

Roland Mittermeir (Ed.): Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers, International Conference in Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006, Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006, Proceedings. Springer 2006, ISBN 3-540-48218-0.

Didaktický časopis Matematika-fyzika-informatika. Praha : Nakladatelství Prometheus, s.r.o. ISSN 1210-1761.

Didaktický časopis Matematika Informatika Fyzika. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Prešov. ISSN 1335-7794.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSU1a/03
Názov: Diplomový seminár z informatiky pre XI
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/PDSI1/04 Preddiplomový seminár

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátu študenta s priebežnými výsledkami diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov študenta počas semestra na diplomovej práci na základe jeho referátu aj vytvoreného diplomového webu. Základnými kritériami hodnotenia sú: úroveň predbežných výsledkov, plnenie harmonogramu, miera vyriešenia daných problémov, predstava o činnosti v ďalšom období.

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa priebežne pracovať na svojej diplomovej práci, prezentovať čiastkové výsledky svojej odbornej resp. pedagogickej výskumnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogický výskum v oblasti vyučovania informatiky. Prehľad výskumných metód, štúdium oficiálnych pedagogických dokumentov, pozorovanie, škálovanie. dotazníková metóda. Každý študent vystúpi aspoň raz so svojim referátom počas semestra a raz spoločne na celoústavnom seminári (CÚS) na konci semestra. Zároveň je povinnosťou študenta upresniť a doplniť vlastný diplomový web o dosiahnuté čiastkové výsledky (podľa charakteru práce ide o niektorý alebo viacero z nasledovných výsledkov: zbierku úloh, učebné texty, scenár pedagogického softvéru, zozipovanú prvú funkčnú verziu programovej aplikácie, prvú verziu kompilátu). Referát každého študenta na CÚS trvá 10 minút, obsahujúci: názov práce, ciele práce, meno školiteľa, vymedzenie v čom tkvie problém práce, čo sa podarilo doposiaľ urobiť - prezentácia predbežných výsledkov, aké sú problémy, predstava o ďalšom postupe na diplomovej práci. Študentovi sa priradí podľa zamerania práce vhodný oponent diplomovej práce.

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSU1b/03
Názov: Diplomový seminár z informatiky pre XI
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DSU1a/03
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DSU1a/03 Diplomový seminár z informatiky pre IX

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátu študenta s priebežnými výsledkami diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov študenta počas semestra na diplomovej práci na základe jeho referátu aj vytvoreného diplomového webu. Základnými kritériami hodnotenia sú: miera naplnenia cieľov diplomovej práce, miera jej dokončenosti, kvalita a prínos práce, jej použiteľnosť v praxi.

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa priebežne pracovať na svojej diplomovej práci, prezentovať čiastkové výsledky svojej odbornej resp. pedagogickej výskumnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Návrh a realizácia pedagogického experimentu, didaktické testy, matematicko-štatistické postupy vyhodnotenia výsledkov experimentu. Každý študent vystúpi aspoň raz so svojim referátom počas semestra a raz spoločne na celoústavnom seminári (CÚS) na konci semestra. Zároveň je povinnosťou študenta upresniť a doplniť vlastný diplomový web o dosiahnuté čiastkové výsledky (podľa charakteru práce ide o niektorý alebo viacero z nasledovných výsledkov: informácie o priebehu pedagogického experimentu, prípravy a rozbory vyučovacích hodín, zozipovaná funkčná verzia programovej aplikácie, záznam o overení edukačného softvéru na cieľovej skupine, metodická príručka k používaniu softvéru, druhú takmer finálnu verziu kompilátu). Referát každého študenta na CÚS trvá 10 minút, obsahujúci: názov práce, ciele práce, meno školiteľa, vymedzenie v čom tkvie problém práce, čo sa podarilo doposiaľ urobiť – prezentácia hrubých výsledkov práce (študent tu by mal byť v štádiu tesne pred započatím spisovania textu diplomovej práce), sebareflexia, vlastný prínos výsledkov diplomovej práce).

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/BOT1/03
Názov: Botanika II.
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚBEV/TCB1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Test, zhotovenie herbára

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Praktická a písomná skúška

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad v poznatkoch a metódach systematiky cievnatých rastlín

Stručná osnova predmetu: 

Z histórie a súčasnosti rastlinnej systematiky. Prístupy ku klasifikácii rastlín. Princípy kladistiky a molekulárnej systematiky. Cievnaté rastliny, evolučné vetvy plavúňov, prasličiek a papradí. Semenné rastliny. Nahosemenné rastliny a ich evolúcia: cykasy, ginká, ihličiny, gnetumy. Krytosemenné rastliny. Evolúcia a všeobecná charakteristika. Bazálne vetvy a Magnoliidová vetva. Jednoklíčnolistovité rastliny. Bazálne skupiny pravých dvojklíčnolistových rastlín a Caryophyllidová vetva. Rosidová a Asteridová vetva pravých dvojklíčnolistovitých rastlín.

Cvičenia sú zamerané na praktické poznávanie najvýznamnejších čeľadí cievnatých rastlín k predmetu Botanika II. Fosílne doklady prvohorných rastlín. Tropická a subtropická flóra. Papraďorasty. Praktické poznávanie ihličín. Vybrané čeľade krytosemenných rastlín (<i>Magnoliaceae, Araceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Cyperaceae, Poaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Caryophyllaceae, Euphorbiaceae, Violaceae, Fabaceae, Rosaceae, Betulaceae, Brassicaceae, Boraginaceae, Plantaginaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae</i>). Poznávanie ďalších druhov rastlín, určovanie podľa kľúča.

Literatúra: 

Mártonfi P.: Systematika cievnatých rastlín, 3. vydanie. - Vydavateľstvo UPJŠ, Košice, 2007.

Mártonfi P.: Systematika cievnatých rastlín. - ES UPJŠ, Košice, 1. vyd. 2003, 2. upr. vyd. 2006.

Judd W. S., Campbell Ch. S., Kellogg E. A. & Stevens P. F., Donoghue M. J.: Plant Systematics. A phylogenetic Approach, 3rd ed. - Sinauer Associates, Sunderland, 2007.

Simpson M. G.: Plant Systematics. - Elsevier - Academic Press, 2006.

Dostál J., Červenka M.: Veľký kľúč na určovanie rastlín I. a II. - SPN, Bratislava, 1991 a 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/BO1/03
Názov: Botanika I.
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD., RNDr. Adriana Eliašová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Test (7. a 13. týždeň)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná skúška.

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov so základmi systému a evolúcie tzv. nižších rastlín.

Stručná osnova predmetu: 

Morfológia, cytológia, ekológia, fylogenéza a systém všetkých skupín tzv. nižších rastlín. Sinice a riasy (Cyanophyta, Prochlorophyta,Glaucophyta, Rhodophyta, Heterocontophyta, Haptophyta, Cryptophyta, Dinophyta, Euglenophyta, Chlorarachniophyta, Chlorophyta). Slizovky (Plasmodiophoromycota, Dictyosteliomycota, Acrasiomycota, Labyrinthulomycota). Huby (Oomycota, Hyphochytriomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota). Lišajníky. Machorasty.

Literatúra: 

Bačkor, M.: Systematika nižších rastlín I. (sinice, riasy a slizovky). UPJŠ, Košice 2007

Bačkor, M.: Systematika nižších rastlín II. (huby, lišajníky a machorasty). UPJŠ, Košice, 2007

Deacon, J.W. (1998) Modern Mycology. Blackwell Science Ltd.

Van den Hoek, C. a kol. 1995: Algae, an introduction to phycology,

Záhorovská E. a kol.: Systém a evolúcia nižších rastlín. UK Bratislava 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/TCZ/03
Názov: Terénne cvičenie zo zoológie
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD., RNDr. Andrej Mock, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 5d
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

poznávanie živočíchov

Cieľ predmetu: 

naučiť študentov základom všetkých stupňov práce zoológa v teréne

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium fauny priamo v teréne na rôznych habitatoch Slovenska. pozorovanie, zber, evidencia, konzervacia a determinacia. Poznávanie zástupcov fauny spojene so zasadami ochrany prírody.

Literatúra: 

Viď ZO1 a ZOO1

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/DP2a/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/DP2b/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/DP2c/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/DP2d/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 24
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/ZOO1/03
Názov: Zoológia II.
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Andrej Mock, PhD., RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚBEV/ZO1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test a ústna škúška

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť systematiku a fylogenézu stavovcov.

Pochopiť ekologické postavenie modelových zástupcov našej a svetovej fauny.

Stručná osnova predmetu: 

Základné otázky systematického postavenia chordátov, fylogenetické vzťahy, hospodársky význam s dôrazom na modelových zástupcov našej a svetovej fauny.

Literatúra: 

Gaisler, J., 1983: Zoologie obratlovců. Academia, Praha

Kminiak, J., 1988: Zoologia stavovcov. UK Bratislava

Vostal, Z., 1989: Zoológia II. Chordáty. UPJŠ Košice

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/ZOG1/03
Názov: Zoogeografia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚBEV/ZO1/03

ÚBEV/VEK1/03

ÚBEV/ZOO1/03

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktívna účasť na seminároch

príprava prezentácie na zadanú tému

semestrálna písomná previerka

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť so základnými príčinami súčasného rozšírenia živočíchov na zemi, so zoogeografickou rajonizáciou zemského povrchu a s vplyvom človeka na rozšírenie fauny.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet poskytuje prehľad o súčasnom chápaní zákonitostí rozšírenia živočíchov a procesy, ktoré ovplyvňujú rozšírenie druhov a ich vlastnosti. Zoogeografia integruje informácie o historickej a súčasnej ekológii, genetiky a fyziológii živočíchov a ich interakcií s procesmi v prostredí (kontinentálny drift, klíma) pri regulovaní ich geografického rozšírenia. Predmet zdôrazňuje opisné a analytické prístupy využiteľné pri testovaní hypotéz a ilustruje aplikovanú povahu zoogeografie (napr. využitie existencie živočíšnych refúgií v ochrane prírody, a pod.).

Literatúra: 

Buchar, J., 1983: Zoogeografie. SPN Praha

Darlington, P.J., 1998: Zoogeography: The geographical distribution of animals. Krieger, USA

Lomolino M.V., Brown J.H., Riddle B. R., 2005: Biogeography. Sinauer Associates, 1-845

Plesník, P., Zatkalík, F., 1996: Biogeografia. Vysokoškolské skriptá, PríFUK Bratislava

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/MPPb/03
Názov: Súvislá pedagogická prax I
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3t
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: ÚBEV/DIB1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Slovné hodnotenie výstupov študenta cvičným učiteľom pri rozbore vyučovacej hodiny.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomné hodnotenie práce študenta cvičným učiteľom.

Cieľ predmetu: 

Získavanie didaktických zručností a spoznávanie organizácie školskej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Prax trvá 3 týždne a celá sa realizuje na jednej základnej alebo strednej škole. V priebehu praxe študenti hospitujú minimálne na šiestich a odučia minimálne desať vyučovacích hodín z aprobačného predmetu biológia. Súčasťou praxe je aj metodický a odborný rozbor odučených hodín. študenti majú povinnosť zapájať sa do života školy a zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných školou.

Literatúra: 

Platné učebnice prírodopisu a biológie pre základné a stredné školy.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/MPPc/03
Názov: Súvislá pedagogická prax II
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 4t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚBEV/MPPb/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Slpvné hodnotenie výstupu študenta cvičným učiteľom pri rozbore vyučovacje hodiny.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomné hodnotenie študenta cvičným učiteľom.

Cieľ predmetu: 

Získavať a precvičovať didaktické zručnosti, zoznamovať sa s organizáciou práce v škole.

Stručná osnova predmetu: 

Prax trvá štyri týždne na škole, ktorá nemá byť totožná s tou, kde bol poslucháč na predchádzajúcej súvislej praxi. Z aprobačného predmetu biológia je potrebné absolvovať minimálne 6 hospitácií a 18 výstupov.

Literatúra: 

Platné učebnice prírodopisu a biológie pre základné a stredné školy.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/ETO1/03
Názov: Etológia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Igor Majláth, PhD., RNDr. Martin Bona
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚBEV/FZ1/03 alebo ÚBEV/FZE1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Referáty k zadaným témam.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomný test.

Cieľ predmetu: 

Prezentovať najdôležitejšie poznatky o biológii správania zvierat a človeka.

Stručná osnova predmetu: 

História a rozvoj etológie v systéme prírodných vied. Metodológia etológie. Vrodené správanie a jeho formy. Najjednoduchšie formy učenia - podmieňovanie a inštrumentálne učenie. Vyššie formy učenia. Vzťahy medzi vrodeným správaním a učením. Sociálne správanie zvierat. Sexuálne správanie. Hravé správanie. Biologické rytmy v správaní živočíchov. Migrácia živočíchov. Komunikačné systémy zvierat. Emócie. Agresia v správaní zvierat a človeka. Abnormálne prejavy správania.

Literatúra: 

M.Novacký, M.Czako: Základy etológie. SPN, Bratislava, 1987.

D.Franck: Etologie. Vydavatelství Karolinum, Praha, 1996.

Z.Veselovský: Chováme se jako zvířata ? Panorama, Praha, 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/FG1/03
Názov: Fytogeografia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Seminárna práca.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška.

Cieľ predmetu: 

Získať vedomosti a praktické skúsenosti z fytogeografie

Stručná osnova predmetu: 

História predmetu. Rastliny a prostredie. Dynamika zemského povrchu. Abiotické a biotické faktory prostredia rastlín. Chorológia, areál, areálové disjunkcie. Relikty, endemizmus, vikarizmus, elementy flóry. Hlavné rysy florogenézy. Paleozoikum, Mezozoikum, Kenozoikum. Hlavné rysy florogenézy. Kenozoikum - Pleistocén, Holocén. Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska. Využitie geografických informačných systémov pri mapovaní vegetácie. Regionálna fytogeografia Zeme. Geografické pomery a členenie Slovenska. Zmeny zemskej vegetácie a ich štúdium. Geografia vegetácie: od tropických dažďových pralesov po tundru. Zemepisný pôvod kultúrnych rastlín.

Semináre: Prehľad fytogeografickej literatúry. Atlasy rozšírenia rastlín a ich význam. Typy mapovania. Celodenná terénna exkurzia so zameranín na súvislosti a podmienenosť rozšírenia rastlín. Typy areálov. Floristické elementy. Typy disjunkcií. Endemizmus a vikarizmus. Práca s mapami konkrétnych taxónov v rámci celej Európy. Historický prehľad názorov na fytogeografické (floristické) členenie Slovenska. Čo je to Carpaticum a Pannonicum? Študentské semináre na vybrané témy z fytogeografie.

Literatúra: 

Hendrych R.: Fytogeografie. - SPN, Praha 1984.

Lomolino M. V., Riddle B. R., Brown J. H.: Biogeography. - Sinauer Associates, Sunderland, 2006.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UNS1/04
Názov: Úvod do neurónových sietí
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie projektov vytvorených pre aplikácie neurónových sietí.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť a vedieť aplikovať základné paradigmy neurónových sietí a genetických algoritmov. Naučiť sa pracovať so softwarom modelujúcim neurónové siete.

Stručná osnova predmetu: 

Základné modely neurónov (lineárne prahové jednotky, polynomiálne jednotky, perceptróny), ich výpočtové schopnosti, algoritmy adaptácie. Dopredné neurónové siete, back-propagation algoritmus pre adaptáciu sietí. Riešenie problémov predikcie pomocou neurónových sietí. Základy genetických a evolučných algoritmov. Aplikácie genetických algoritmov pri riešení niektorých problémov.

Literatúra: 

J. Hertz, A.Krogh, R.G. Palmer: Introduction to the theory of neural computation, Addison Wesley, 1991

V. Kvasnička a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS, Bratislava, 1997

P. Sinčák, G. Andrejková: Úvod do neurónových sietí, I. a II. diel, ELFA, Košice, 1996

V. Kvasnička a kol.: Evolučné algoritmy, IRIS, Bratislava, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/LOP1/04
Názov: Logické programovanie
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie aktívnej účasti na cvičení a domácej prípravy, test z teoretických znalostí v priebehu semestra. Práca na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústná skúška spolu s hodnotením z cvičení.

Cieľ predmetu: 

Základné programovacie techniky a sémantika logického programovania: zdieľanie premenných, akumulátory, rekurzia reprezentácia údajov, priebeh výpočtu

Stručná osnova predmetu: 

Úvodná motivácia do logického programovania ako paradigmy deklaratívneho programovania pre umelú inteligenciu.

Jazyk Amzi! Prolog. Základné programovacie techniky: zdieľanie premenných, akumulátory, rekurzia. Vstavané a definované dátové štruktúry. Rôzne triediace algoritmy. Porgramovanie metódou "generuj a testuj". Algoritmus pre konštrukciu výpočtového stromu logického programu. Praktické programovanie.

Sylabus predmetu: 

Fakty a pravidlá v Prologu. Unifikácia termov (Robinsonov unifikačný algoritmus). Rekurzia a backtrack v Prologu. Výpočtový krok a výpočtový strom. Klasifikácia termov. Zoznamy. Funktory a operátory v zložených termoch. Predikáty pre vstup a výstup. Dynamická databáza. Cykly (repeat-fail, for). Predikáty ovplyvňujúce backtrack. Rez. Predikáty vyhodnocujúce aritmetické výrazy.

Literatúra: 

J. Csontó: Aplikácie jazyka Prolog v UI, Skripta TU Košice, 1992, (2. vydanie Elfa, Košice, 1994).

V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský: Umělá inteligencie 2, Academia, Praha, 1997.

J. Kelemen, M. Ftáčnik, I. Kalaš, P. Mikulecký: Základy umelej inteligencie, Alfa, Bratislava, 1992.

W. F. Clocksin and C. S. Mellish: Programming in Prolog, Third, revised and extended edition, Springer-Verlag, 1987

K. R. Apt: From logic programing to Prolog, Practice Hall International Series in Computer Science, 1996.

The Arity/Prolog language reference manual, Arity Corporation, 1988.

Amzi! Prolog language reference, 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/OOP1/04
Názov: Objektovo-orientované programovanie
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Test z teoretických znalostí v polovici semestra.

Hodnotenie práce na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Programovanie v konkrétnom objektovo-orientovanom jazyku. Naučiť študentov vytvárať zložitejšie systémy objektovo-orientované.

Stručná osnova predmetu: 

Triedy a objekty, podtriedy a dedičnosť. Inštančné a triedové premenné a metódy. Predefinovanie metód, skrytie a zapúzdrenie dát. Abstraktné triedy a rozhrania. Polymorfizmus a jeho použitie. Spracovanie výnimiek. Applety a aplikácie. Grafické používateľské rozhranie. Sieťové programovanie. Programovanie vláken. Programovanie multimédií. Programovanie v konkrétnom objektovo-orientovanom jazyku.

Literatúra: 

M. Chan, S. Griffith, A, Iasi: 1001 tipů JAVA, Unis, 1997.

B. Eckel: Thinking in Java, Prentice Hall, 1996.(www.bruce-eckel.com)

D. Flanagan: Programování v jazyce Java, Computer Press, 1997.

JavaSoft: Java Tutorial, (www.javasoft.com)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/VIV1/04
Názov: Využitie internetu vo vzdelávaní
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri riešení priebežných zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška, na ktorej študenti v písomnej časti preukážu prehľad z oblasti využitia internetu vo vzdelávaní a v ústnej časti odprezentujú a obhajujú svoju semestrálnu prácu.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o možnostiach využitia internetu vo vzdelávaní, prehĺbiť zručnosti spojené s vyhľadávaním, získavaním, výmenou a prezentovaním informácií prostredníctvom internetu, navrhnúť, vytvoriť a v školskej praxi overiť vybranú internetovú aktivitu (teleprojekt, on-line súťaž, webquest, e-learningový kurz, videokonferenčnú prednášku).

Stručná osnova predmetu: 

Vyhľadávanie edukačných zdrojov na Internete. Realizácia interaktívnych edukačných aktivít pomocou videokonferenčných programov. Metodika návrhu, realizácie a vyhodnotenia e-learningových kurzov a edukačných teleprojektov. On-line súťaže a teleexperimenty vo vzdelávaní. Sociálne, zdravotné, etické a právne aspekty využívania internetu

Sylabus predmetu: 

1. Prehľad možnosti využitia internetu vo vzdelávaní.

2. Edukačné weby a vyhľadávacie servery.

3. Tvorba, realizácia a vyhodnotenie e-learningových kurzov (LMS Moodle).

4. Edukačné teleprojekty, on-line súťaže, teleexperimenty.

5. Komunikácia pomocou internetu (VOIP, diskusné fóra, blogy, videokonferencie).

6. Sociálne, zdravotné, etické a právne aspekty využívania internetu

Literatúra: 

MANN, B. L. Selected Styles in Web-based Educational. Information Science Pub, 2005. ISBN 15-9140-732-X.

BARANOVIČ, R. et al. Internet pre stredné školy - Učebnica Internetu. Praha : Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 80-251-0088-X.

ŠNAJDER, Ľ. et al. Edukačné teleprojekty. Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2000. ISBN 80-7097-450-8.

webové stránky organizácii a projektov: ESPA, I*EARN, Kidlink, European Schoolnet, Global SchoolHouse, ThinkQuest.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PES1/04
Názov: Pedagogický softvér
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri počítačoch na viacerých čiastkových zadaniach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Študenti preukážu prehľad z oblasti typov, posudzovania a tvorby edukačného softvéru v didaktickom teste a odprezentujú a obhajujú vlastný kombinovaný edukačný multimediálny hypertext (obsahujúci motivačný výklad, zbierku úloh, slovník, autotesty) včítane metodickej príručky pre učiteľa.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o typoch edukačného softvéru, jeho posudzovaní a využití vo vzdelávaní. Vytvoriť vlastný kombinovaný edukačný hypertext s doprovodnou metodickou príručkou.

Stručná osnova predmetu: 

Typy edukačného softvéru. Kritéria kvality a posudzovanie edukačného softvéru. Životný cyklus pedagogického softvéru. Vývojové prostredia. Tvorba vlastného edukačného softvéru.

Sylabus predmetu: 

1. Klasifikácia edukačného softvéru. Využitie vybraných typov edukačného softvéru vo výučbe (didaktické počítačové hry, testovacie systémy, demonštračné, simulačné a modelovacie programy, matematické programy).

2. Kritériá kvality a posudzovanie edukačného softvéru.

3. Životný cyklus edukačného softvéru.

4. Vývojové prostredia edukačného softvéru.

5. Návrh a implementácia vlastného edukačného softvéru, tvorba metodickej príručky.

Literatúra: 

LACHS, V. Making Multimedia in the Classroom. London : RoutledgeFalemer, 2000. ISBN 0415216842.

GÖBEL, S. et al. Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment (LNCS 4326). Darmstadt : Springer, 2006. ISBN 3540499342.

SCHURMANN, E. M., PARDI, W. J. Dynamické HTML v akci. Praha : Computer Press, 2001. ISBN 807226401X.

KOSEK, J. Téměř vše o WWW. [online] Dostupné na internete: <http://www.kosek.cz>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DIN1a/04
Názov: Didaktika informatiky
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚHV/VPD Všeobecná pedagogika a didaktika

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri počítačoch na viacerých čiastkových zadaniach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná previerka z problematiky riešenia algoritmických problémov pre zadaných vykonávateľov algoritmov a kresliacich a výpočtových úloh v prostredí Imagine LOGO.

Cieľ predmetu: 

Vedieť vyriešiť vybrané algoritmické problémy v prostredí vybraných vykonávateľov algoritmov alebo v prostredí Imagine LOGO s použitím rôznych zápisov a vizualizácii algoritmov. Naučiť sa programovať v prostredí Imagine LOGO (vytvoriť edukačnú aplikáciu), osvojiť si metodiku výučby algoritmizácie a programovania v prostredí Imagine LOGO.

Stručná osnova predmetu: 

Metodika výučby algoritmizácie - vykonávatele algoritmov, miskoncepcie žiakov, zážitkové metódy rozvíjajúce algoritmické myslenie. Spôsoby zápisu a vizualizácie vybraných algoritmov, procesov a údajových štruktúr. Metodika výučby programovania v prostredí Imagine LOGO.

Sylabus predmetu: 

1. Vykonávatele algoritmov (VA) - formálne vymedzenie, jazyk VA, typy chýb, zápis algoritmu, ladiace tabuľky, riešenie vybraných problémov.

2. Zážitkové metódy rozvíjajúce algoritmické myslenie. Spôsoby zápisu a vizualizácie vybraných algoritmov (triedenie, vyhľadávanie, kódovanie, šifrovanie, komprimácia, numerické výpočty), procesov (putovanie paketov po internete, procesy v OS, fungovanie automatov) a údajových štruktúr (zásobník, front, strom).

3. Metodika výučby programovania v prostredí Imagine LOGO.

3.1. Základy korytnačej grafiky.

3.2. Tvorba vlastných procedúr a operácií.

3.3. Vstup, výstup, priradenie.

3.4. Príkazy opakovania, vetvenia.

3.5. Rekurzia.

3.6. Viaceré korytnačky.

3.7. Zoznamy. Riešenie vybraných algoritmických problémov pomocou zoznamov.

3.8. Práca so súbormi.

3.9. Vizuálne komponenty.

3.10. Udalosti.

3.11. Multimédiá.

3.12. Siete.

3.13. OOP.

Literatúra: 

FELLOWS, M., Bell, T., Witten, I. Computer Science Unplugged. Computer Science Unplugged, 2002.

KALAŠ, I. et al. Informatika pre stredné školy, Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-10-00157-0.

BLAHO, A., KALAŠ, I. Tvorivá informatika – 1. zošit z programovania. Učebnica pre ZŠ. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 48 s. ISBN 80-10-00019-1.

VARGA, M. et al. Algoritmy s Logom – tematický zošit pre gymnáziá. Bratislava : SPN Mediatrade, 1999. ISBN 80-10-00534-7.

ŠNAJDER, Ľ. Vykonávatele (procesory) algoritmov. In Matematika Informatika Fyzika. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2003. ISSN 1335-7794. s. 35-41.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPIUb/04
Názov: Diplomová práca z informatiky U
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DPIUa/04

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci počas semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci na konci semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

Analýza problému

Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPIUc/04
Názov: Diplomová práca z informatiky U
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 24
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DPIUb/04

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci počas semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci na konci semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

Analýza problému

Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPIUa/04
Názov: Diplomová práca z informatiky U
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/PDSI1/04

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci počas semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci na konci semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

Analýza problému

Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UGR1/04
Názov: Úvod do počítačovej grafiky
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03 alebo ÚINF/RPR1b/05
Obsahová prerekvizita: 

Základy analytickej geometrie v rovine a v priestore.

Základy programovania, agoritmizácie a odhady zložitosti.

Analyticko-geometrické vlastnosti kriviek.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

ískať prehľad o činnosti vstupných a výstupných grafických zariadení. Vedieť implementovať jednoduché procedúry na vykreslenie úsečiek, kružníc, polynómov, vyplňovanie oblastí a orezávanie. Pochopiť význam homogénnych súradníc pre popis transformácií v rovine i priestore a možnosti premietania scény do roviny.

Stručná osnova predmetu: 

Technické prostriedky počítačovej grafiky, vstupné a výstupne zariadenia. Vnímanie farieb, palety, farebné modely. Rýchle prírastkové algoritmy pre kresbu úsečiek, kružníc, polynómov. Vyplňovanie oblastí, orezávanie. Modelovanie kriviek, Fergusonova interpolácia, spline krivky, Bézierove a B-spline krivky, modelovanie plôch. Homogénne súradnice, transformácie v rovine a priestore, stredové a rovnobežné premietanie. Určovanie viditeľnosti, osvetľovacie modely, tieňovanie. Realistické zobrazovanie, textúry, sledovanie lúča, vyžarovacia metóda. Reprezentácie údajov, popis scény, zobrazovací reťazec, postupy počítačovej animácie, virtuálna realita.

Literatúra: 

J.D. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, 2.ed., Addison-Wesley, 1996.

K. Agoston: Computer Graphics and Geometric Modelling: Implementation & Algorithms, Springer, 2005.

J. Žára, B. Beneš, P. Felkel: Moderní počítačová grafika, 2. vyd., Computer Press, 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/VMV1/04
Názov: Využitie multimédií vo vzdelávaní
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

9 modulov 45 bodov

záverečný projekt 30 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test 25 bodov

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o súčasných možnostiach využívania multimédií vo vzdelávaní a základné zručnosti pri príprave digitálneho edukačného obsahu aprobačného predmetu.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je prezentovať súčasné technické možnosti a metodiku využívania multimédií vo vzdelávaní, poukázať na výhody a prínos informačno-komunikačných technológií v oblasti skvalitňovania vyučovacieho procesu. V rámci prednášky je prezentovaná široká škála dostupných edukačných produktov. Dôraz je kladený na využívanie metódy aktívneho osvojovania poznatkov žiakmi s využitím moderných technológií.

Cieľom cvičení nadväzujúcich na prednášku je poskytnúť priestor pre získanie praktických zručnosti pri práci s multimédiami a s tvorbou edukačných produktov pre vyučovanie vybraného akademického predmetu.

Sylabus predmetu: 

1. Získavanie grafických súborov

1.1.Prečo potrebujeme používať grafiku v pedagogických dokumentoch?

1.2.Princípy digitalizácie obrazu.

1.3.Prehľad najpoužívanejších grafických formátov

1.4.Prehliadače grafických súborov

1.4.1. Základy práce s IrfanView

1.4.2. Základy práce s ACDSee

1.5.Získavanie grafiky

1.5.1. Grafika vo vlastnom PC – cliparty

1.5.2. Grafika na Internete – kopírovanie, galérie obrázkov

1.5.3. Grafika na multimediálnych CD

1.5.4. Grafika z obrazovky – Print Screen

1.6.Skenery a skenovanie

1.6.1.Skenujeme s HP Scan Jet

1.6.2.Desk Scan – softvér na skenovanie

1.7.Získavanie grafiky pomocou „televíznej“ karty

1.8.Webová kamera a príprava statických obrázkov

2. Úprava a tvorba grafických súborov na počítači

2.0.Prečo potrebujeme upravovať a vytvárať obrázky na počítači?

2.1.Bitmapová grafika, maľujeme na počítači

2.1.1. Maľovanie

2.1.2. MS PhotoDraw

2.1.3. Prečo prejsť od rastrovej k vektorovej grafike?

2.2.Vektorová grafika v prostredí MS Office

2.2.1 Automatické tvary

2.2.2 Galéria clipartov

2.2.3 WordArt

2.3.Vektorová grafika, základy práce v Zoner Callisto

2.4.Základy práce v Corel Draw

3. Tvorba počítačových animácií

3.1.Animácia a jej použitie vo vzdelávaní

3.2.Formáty súborov obsahujúcich 2D animáciu

3.3.Prezeranie animácií

3.4.Nástroje a postupy pri tvorbe bitmapovej 2D animácie

3.4.1. Tvorba animácií v LogoMotion

3.4.2. Tvorba animácií v Jacs Animation Shop 3

3.5.Nástroje a postupy pri tvorbe vektorovej 2D animácie

3.5.1 Macromedia Flash

3.6.Základné prvky 3D animácie

4. Digitálne spracovanie zvuku na počítači

4.1 Od analógového zvuku k digitálnemu, charakteristiky zvuku

4.2 Princíp uloženia zvuku na disk, vzorkovanie, zvukové formáty

4.3 Nastavenia, záznam a prehrávanie zvukov

4.4 Jednoduché použitie zvukov

4.5 Vytvorenie vlastného zvukového súboru

4.6. Odstránenie nežiaducich zvukov a šumu zo zvukovej vzorky, úprava amplitúdy

4.7. Aplikácia zvukových efektov, generovanie zvukov, export do súboru

4.8. Audacity

5. Spracovanie digitálneho videa

5.1. Možnosti získavania digitálneho videa

5.2. Parametre a formáty súborov digitálneho videa

5.3. Vyhľadávanie a prehrávanie videosúborov

5.4. Prečo potrebujeme vlastné videosúbory?

5.5. Zásady tvorby vlastných video súborov

5.6. Základy editácie digitálneho videa

5.7. Úprava digitálneho videa Windows Movie Maker

6. Využitie multimediálnych CD vo vzdelávaní

6.1. Základné prvky multimediálnych CD

6.2. Prehľad multimediálnych produktov

6.3. Opis vybraných CD

7. Multimédiá na Internete

7.1. Multimédia na webových stránkach

7.2. Multimediálna komunikácia

7.3. VRVS/EVO

8. Počítačom podporované školské laboratórium

8.1. Prehľad a charakteristika softvérových produktov

8.2. Prehľad a charakteristika hardvérových produktov

8.3. Modelovanie vybraných javov na počítači

8.4. Meranie a spracovanie údajov na počítači

8.5. Videomerania a ich analýza

9. Tvorba multimediálnej prezentácie

9.1. Možnosti využitia prezentácií

9.2. Požiadavky na multimediálnu prezentáciu

9.3. Postup pri vytváraní multimediálnej prezentácie

9.4. Multimediálna prezentácia v MS PowerPoint

10. Tvorba záverečného projektu

10.1.Požiadavky na záverečný projekt

10.2.Prvky projektu

10.2.Zásady prezentácie projektu

Literatúra: 

1.Kireš, M.., Šnajder Ľ., Kalakay, R.: Multimédiá pre učiteľa, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, 96 strán, 400 ks, ISBN 80-7098-317-5

2.Kireš, M. a kol.: IKT pre učiteľa fyziky, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, 79 strán, 400 ks, ISBN 80-7098-316-7

3.http://physedu.science.upjs.sk

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/ZO1/04
Názov: Zoológia I
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc., RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚBEV/PMZ1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/FO1/04
Názov: Formálne jazyky a automaty
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Roland Cmorik, RNDr. Jozef Gajdoš, prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/AFJ1a/03
Obsahová prerekvizita: 

Základné pojmy z matematickej logiky -dôkaz sporom, dôkaz matematickou indukciou

Základné pojmy z teórie množín -prienik, zjednotenie, doplnok, kartézsky súčin, potenčná množina

Základné pojmy z teórie vyčísliteľnosti -rekurzívna funkcia, čiastočne rekurzívna funkcia, Turingov stroj, a ich vlastnosti

Základné pojmy z teórie formálnych jazykov -regulárny jazyk, konečnostavový automat (deterministický, nedeterministický),

regulárny výraz, základné definície Chomského hierarie gramatík

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomný test zameraný na príklady z oblasti regulárnych výrazov, bezkontextových gramatík, a zásobníkových automatov, počas cvičení v prebehu semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná závečná skúška. Do celkového hodnotenia sa zohľadňuje aj výsledok písomného testu z cvičení počas semestra (30% váhou do váženého priemeru).

Cieľ predmetu: 

Získať základné poznatky z oblasti formálnych jazykov a gramatík.

Oboznámiť sa s problematikou efektívneho rozpoznávania deterministických bezkontextových jazykov, ako aj problematikou kontextových a rekurzívne očíslovateľných jazykov. Nadobudnúť základné poznatky o algoritmicky nerozhodnuteľných problémoch súvisiacich s rozpoznávaním textu.

Stručná osnova predmetu: 

Chomského a Greibachovej normálne tvary bezkontextových gramatík. Deterministické zásobníkové automaty. Pumping lema. Uzáverové vlastnosti bezkontextových a deterministických bezkontextových jazykov. Kontextové gramatiky a lineárne ohraničené Turingove stroje. Deterministické lineárne ohraničené Turingove stroje. Pojem priestorovo ohraničeného Turingovho stroja. Frázové gramatiky a Turingove stroje. Nerozhodnuteľnosť problému zastavenia Turingovho stroja. Postov korešpondenčný problém. Algoritmicky nerozhodnuteľné problémy z oblasti teórie jazykov.

Literatúra: 

J.E. Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman: Introduction to automata theory, languages, and computation, Addison-Wesley, 2001.

M.Chytil: Automaty a gramatiky, SNTL, 1984.

J.van Leeuwen (ed.): Handbook of theoretical science, North-Holland, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/MPPc/05
Názov: Súvislá pedagogická prax II
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Ján Guniš, Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 2t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/MPPb Súvislá pedagogická prax I

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Úroveň písomných príprav, výstupov a rozborov odučených vyučovacích hodín informatiky na SŠ resp. ZŠ - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Celková uroveň odbornej, metodickej a komunikačnej prípravy na vyučovanie predmetu informatika - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom. Študent odovzdá hodnotenie od cvičného učiteľa, správu, výkaz odučených hodín a hospitácií, kópiu jednej svojej prípravy na vyučovanie.

Cieľ predmetu: 

Získať a rozvíjať praktické pedagogické spôsobilostí pre výučbu informatiky.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogickú prax v určenom rozsahu študenti vykonávajú spravidla na cvičných základných a stredných školách podľa zaradenia.

Sylabus predmetu: 

Počas pedagogickej praxe na cvičnej škole študent realizuje vlastné výstupy na hodinách informatiky, zúčastňuje hospitácií a rozborov, porád a ďalších aktivít predmetovej komisie informatiky.

Hospitácie: 6 hodín.

Výstupy: 18 hodín.

Literatúra: 

BAJTOŠ, J. Teória a prax didaktiky. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2003. ISBN 80-8070-130-X.

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Nakladatelství Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele – cesty k lepšímu vyučování. Praha : Nakladatelství Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/MPPd/05
Názov: Súvislá pedagogická prax III
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Ján Guniš, Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/MPPc Súvislá pedagogická prax II

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Úroveň písomných príprav, výstupov a rozborov odučených vyučovacích hodín informatiky na SŠ resp. ZŠ - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Celková uroveň odbornej, metodickej a komunikačnej prípravy na vyučovanie predmetu informatika - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom. Študent odovzdá hodnotenie od cvičného učiteľa, správu, výkaz odučených hodín a hospitácií, kópiu jednej svojej prípravy na vyučovanie.

Cieľ predmetu: 

Získať a rozvíjať praktické pedagogické spôsobilostí pre výučbu informatiky.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogickú prax v určenom rozsahu študenti vykonávajú spravidla na cvičných základných a stredných školách podľa zaradenia.

Sylabus predmetu: 

Počas pedagogickej praxe na cvičnej škole študent realizuje vlastné výstupy na hodinách informatiky, zúčastňuje hospitácií a rozborov, porád a ďalších aktivít predmetovej komisie informatiky.

Hospitácie: 4 hodiny.

Výstupy: 15 hodín.

Literatúra: 

BAJTOŠ, J. Teória a prax didaktiky. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2003. ISBN 80-8070-130-X.

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Nakladatelství Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele – cesty k lepšímu vyučování. Praha : Nakladatelství Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/BDD/05
Názov: Biológia dieťaťa a dorastu
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomný test.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je dosiahnuť požadovanú úroveň vedomostí o ľudskom tele a jeho vývine nevyhnutnú pre pochopenie vývinovo viazaných biologických špecifík u detí a adolescentov.

Stručná osnova predmetu: 

Ontogenéza človeka. Vývin po narodení. Vekové osobitosti opornej a pohybovej, obehovej, dýchacej, tráviacej a močovej sústavy. Pohlavná sústava. Žľazy s vnútorným vylučovaním. Nervová sústava. Vekové špecifiká vzniku vybraných chorôb a závislostí na návykových látkach. Človek a životné prostredie.

Literatúra: 

Drobný I., Drobná M.: Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I. a II. Bratislava, PdF UK, 1994

Liptáková V.: Somatický a fyziologický vývoj dieťaťa. Osveta Bratislava, 198O

Malá H., Klementa J.: Biológia detí a dorastu. Bratislava, SPN, 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/MPPd/05
Názov: Súvislá pedagogická prax III
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Silvia Kontírová, PhD., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., Mgr. Mária Sarková, PaedDr. Andrea Lešková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚBEV/MPPc/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Slovné hodnotenie výstupov študenta cvičným učiteľom pri rozbore vyučovacej hodiny.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomné hodnotenie študenta cvičným učiteľom.

Cieľ predmetu: 

Precvičovanie didaktických zručností.

Stručná osnova predmetu: 

Prax trvá 3 týždne a celá sa realizuje na jednej základnej alebo strednej škole. V priebehu praxe študenti hospitujú minimálne na šiestich a odučia minimálne desať vyučovacích hodín z aprobačného predmetu biológia. Súčasťou praxe je aj metodický a odborný rozbor odučených hodín. Študenti majú povinnosť zapájať sa do života školy a zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných školou. Prax MPPd môže byť uznaná na základe žiadosti študenta, ak doloží, že vyučoval predmet alebo viedol aktivity v rámci záujmovej činnosti z biológie.

Literatúra: 

Učebnice prírodopisu a biológie pre základné a stredné školy.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GEP2/05
Názov: Geológia a petrografia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD., Mgr. Michal Gallay
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 2 Za obdobie štúdia: 42 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚGE/GEP2/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Poznávanie hornín a vypracovanie zadaní, priebežná písomná kontrola

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška (písomná kontrola, poznávanie hornín)

Cieľ predmetu: 

Predmet má poskytnúť základné informácie o planéte Zem, jej tvare, štruktúre a stavbe ako aj o procesoch, ktoré prebiehajú predovšetkým v zemskej kôre. Predmet má pomôcť študentom pochopiť, ako "pracujú" geologické procesy a aký vzťah majú k ostatným fenoménom krajiny. Cieľom predmetu je tiež poznávanie hlavných minerálov a hornín, ktoré zaznamenávajú všetky geologické javy podieľajúce sa na ich tvorbe, ako aj poukázať na ich hospodársky význam resp. praktické využitie.

Stručná osnova predmetu: 

Solídne geologické vedomosti tvoria neoddeliteľný predpoklad pre ďalšie náväzné štúdium najmä fyzickej geografie (geomorfológia, pedogeografia). Na prednáške budú charakterizované procesy prebiehajúce v zemskej kôre (globálna tektonika, plutonizmus, vulkanizmus), horninotvorné minerály, systematika magmatických, sedimentárnych a metamorfovaných hornín, stručná genetická klasifikácia ložísk nerastných surovín, základy stratigrafie a paleontológie a základy regionálnej geológie Slovenska.

Literatúra: 

Bizubová, M., 2002: Základy geológie pre geografov, UK Bratislava, 140.

Reichwalder, P., Jablonský, J., 2003: Všeobecná geológia I. UK Bratislava, 246.

Dávidová Š., 2003: Základy mineralógie. UK Bratislava, 1-121.

Hovorka, D., 1990: Sopky-vznik-produkty-dôsledky, Veda, Bratislava, 151.

Hók, J., Kahan, Š., Aubrecht, R., 2001: Geológia Slovenska, PF UK, Bratislava, 47.

Grecula, P., Hovorka, D. & Putiš, M. (eds.), 1997: Geological evolution of the Western Carpathians. Miner. Slov.-Monograph., 370.

Krist, E., Krivý, M., 1985: Petrológia. Alfa, Praha, STNL, Bratislava, 461.

Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1985: Stratigrafická a historická geológia, SPN, Bratislava, 461.

Rojkovič, I., 1997: Rudné ložiská Slovenska. UK, Bratislava, 99.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/KKV1/06
Názov: Klasické a kvantové výpočty
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Mgr. Ladislav Mikeš, RNDr. Ján Katrenič
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základy lineárnej algebry, teória grúp, teória pravdepodobnosti, teória algoritmov. Vhodným doplnkom je predmet Úvod do kvantových počítačov.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

písomná previerka v priebehu semestra

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška pozostávajúca z písomnej časti a ústnej časti

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s princípmi kvantových počítačov a kvantových výpočtov. Porovnať klasické a kvantové výpočtové modely a metódy.

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do klasickej teórie zložitosti. Turingove stroje. Boolovské okruhy. Pravdepodobnostné algoritmy. Základné princípy kvantového počítania. Elementárne kvantové algoritmy. Groverov algoritmus. Shorov algoritmus.

Literatúra: 

BERMAN,G.P., DOOLEN,G.D., MAINIERI, R., TSIFRINOVIC, V.I. Introduction to Quantum Computers. World Scientific, 2003.

GRUSKA, J. Quantum Computing. McGraw-Hill, 1999.

JOHNSON, G. Zkratka napříč časem. Argo a Dokořán Praha, 2004.

KITAEV, A.Y., SHEN, A.H., VYALYI, M.N. Classical and Quantum Computation. American Mathematical Society, 2002.

NIELSEN, M.A., CHUANG, I.L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/MDT06/06
Názov: Moderná didaktická technika
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

nie je

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Odovzdané všetky priebežné zadania k jednotlivým témam predmetu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Aktívna účasť na 80 % cvičení a uznané všetky odovzdané zadania podľa stanovených kritérií.

Cieľ predmetu: 

študent pri absolvovaní predmetu získa:

- prehľad o aktuálne dostupnej didaktickej technike a jej tehnických parametroch,

- základné zručnosti pri využívaní modernej didaktickej techniky vo vyučovaní prírodovedných predmetov svojej aprobácie,

- dokáže navrhnúť a realizovať vzdelávacie aktivity s aktívnym využívaním modernej didaktickej techniky,

Stručná osnova predmetu: 

Študenti v rámci predmetu získajú prehľad o dostupných didaktických prostriedkoch a možnostiach ich využitia vo vzdelávaní, osvoja si základné postupy pri práci s modernou didaktickou technikou a získajú základné zručnosti pri tvorbe didaktických materiálov.

Sylabus predmetu: 

1. Vybavenie učebne prírodovedného predmetu modernou didaktickou technikou

• klasifikácia didaktickej techniky,

• výrobcovia (webové stránky, katalógy, CD),

• zariadenie odbornej učebne prírodovedného predmetu.

Aktivity:

- vyhľadať na internete webové stránky výrobcov DT (Phywe, Leybold, Pasco, NTL),

Zadanie:

Vyhľadajte učebnú pomôcku, ktorú by ste iste chceli mať vo výbave vášho kabinetu a stručne opíšte aktivity, ktoré by ste pomocou nej so študentmi realizovali.

2. Základné vybavenie didaktickou technikou

• klasická didaktická technika (meotar, diaprojektor, episkop, TV okruh),

• základné meracie prístroje (ampérmeter, voltmeter, osciloskop, hlukomer, luxmeter),

Aktivity:

- oboznámiť sa s ovládaním klasickej DT,

- realizovať meranie veličín pomocou dostupných prístrojov,

Zadanie:

Navrhnite nákup didaktickej techniky pre kabinet prírodovedného predmetu. Uvažujte o jednorazovom nákupe v cene do 150 tis. Sk a o troch nákupoch po 30 tis. Sk. Odôvodnite výber požadovanej DT.

3. VHS a DVD prehrávač

• technické možnosti VHS rekordéra,

• technické možnosti DVD prehrávača,

• možnosti pripojenia na TV, dataprojektor,

• možnosti využitia VHS a DVD prehrávačov v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si zapojenie videorekordéra a DVD prehrávača na TV a dataprojektor,

- zvládnuť prehrávanie, nahrávanie a časované nahrávanie vybraného programu,

Zadanie:

Na dostupných televíznych kanáloch vyhľadať v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov vzdelávacie programy na podporu výučby prírodovedného predmetu. Zoznam s číselnými kódmi programov pripraviť v podobe materiálu na nástenku (webovú stránku).

Na internete vyhľadať dostupné DVD pre využitie vo vyučovaní prírodovedného predmetu. Anotáciu DVD pripraviť v podobe materiálu na nástenku (webovú stránku).

4. Digitálny fotoaparát

• technické prvky digitálneho fotoaparátu,

• zásady fotografovania,

• softvér na spracovanie a dodatočné úpravy digitálnych fotografií,

• digitálna obrazová galéria,

• možnosti využitia digitálneho fotoaparátu v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si nastavenie parametrov digitálneho fotoaparátu,

- pripraviť vhodnú kompozíciu pre digitálnu fotografiu,

- zvládnuť základy digitálneho spracovania fotografie na počítači,

Zadanie:

Pre vybraný pojem z digitálnej obrazovej galérie vyhľadajte na internete fotografie a minimálnym rozlíšením 1600x1200 bodov.

5. Digitálna videokamera

• technické možnosti digitálnej videokamery,

• zásady tvorby výučbového videozáznamu,

• možnosti prepojenia kamery a počítača,

• spracovanie digitálneho videa na počítači,

• možnosti využitia výučbového videozáznamu v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si základy práce s digitálnou videokamerou,

- pripraviť krátky videozáznam použiteľný pri tvorbe digitálneho edukačného obsahu,

- zvládnuť základy strihu digitálneho videa na počítači,

Zadanie:

Upravte krátku videosekvenciu do podoby výučbového videozáznamu.

6. Digitálny záznam zvuku

• technické možnosti digitálneho záznamu zvuku (minidisk, MP3 prehrávač, zvuková karta, videokamera - záznamník),

• softvérové možnosti spracovania a tvorby zvukových záznamov,

• možnosti využitia digitálneho zvukového záznamu v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si základy práce pri nahrávaní zvuku pomocou digitálnych médií,

- pripraviť krátku zvukovú nahrávku vhodnú na zaradenie do vyučovania,

- upraviť zvukovú vzorku,

Zadanie:

Na pripravenej zvukovej vzorke realizujte frekvenčnú analýzu. Vytvorte hudobný tón zložením základného tónu a vyšších harmonických tónov.

7. Webová kamera

• technické parametre webových kamier,

• druhy a možnosti využitia webových kamier (video spojenie, konferencia, VRVS),

• prepojenie webovej kamery a počítača,

• spracovanie obrazu (zvuku) z webovej kamery,

• možnosti využitia webovej kamery v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- zvládnutie pripojenie a nastavenie webovej kamery,

- získať zručnosti pri použití webovej kamery vo vybraných aplikáciách (Skype, MSN Messenger, VRVS, EVO),

Zadanie:

Vyhľadať na internete on-line kamery s tematikou využiteľnou v prírodovednom vzdelávaní. Spracovať krátku anotáciu portálu s on-line kamerou, získať obrázky a pripraviť ich do podoby materiálu na nástenku (webovú stránku).

8. AD/DA prevodník a meracie sondy

• technické možnosti pri získavaní experimentálnych údajov v digitálnej forme,

• Coach, ISES – meracia konzola a sondy na snímanie veličín,

• spracovanie s prezentácia nameraných veličín,

• realizácia počítačom podporovaného prírodovedného vzdelávania,

Aktivity:

- oboznámiť sa so základnými možnosťami práce v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu,

- realizovať jednoduché meranie, namerané veličiny graficky zobraziť,

Zadanie:

Vyhľadať na internete realizácie vybavenia počítačom podporovaného prírodovedného laboratória.

9. Lego Dacta

• technické možnosti stavebnice Lego Dacta využiteľné v prírodovednom vzdelávaní,

• zaradenie stavebnice Lego Dacta do výučby v prírodovednom laboratóriu,

Aktivity:

- oboznámiť sa s pripravenými vzdelávacími aktivitami so stavebnicou Lego Dacta,

- realizovať jednoduché meranie v rámci pripravenej vzdelávacej aktivity,

Zadanie:

Vyhľadať na internete technické údaje o možnostiach merania a spracovania experimentálnych údajov pre potreby prírodovedného vzdelávania.

10. Interaktívna tabuľa eBeam a hlasovacie zariadenie Interwriter

• technické možnosti interaktívnej tabule e-Beam využiteľné v prírodovednom vzdelávaní,

• nácvik výučbových aktivít s interaktívnou tabuľou,

• opis prostredia pre tvorbu a administrovanie spätnoväzbových aktivít Interwriter,

• ukážka práce s hlasovacím zariadením,

• tvorba spätnoväzbových prvkov,

Aktivity:

- oboznámiť sa s inštaláciou, nastavením, ovládaním a jednotlivými režimami práce s interaktívnou tabuľou,

- realizovať základné vzdelávacej aktivity s použitím interaktívnej tabule a záznam práce uložiť a distribuovať v elektronickej podobe,

- získať skúsenosť s tvorbou postojových dotazníkov a didaktických testov v prostreí Interwriter,

- zúčastniť sa na interaktívnej výučbe s okamžitou spätnou väzbou pomocou diaľkového hlasovacieho zariadenia,

Zadanie:

Pripravte metodický materiál pre realizáciu vyučovacej jednotky so zaradením interaktívnej tabule.

Zostavte tri testové otázky s voľbou odpovede pre použite elektronického hlasovacieho zariadenia.

Literatúra: 

1. aktuálne informácie z webovývh stránok výrobcov didaktickej techniky a učebných pomôcok,

2. katalógy učebných pomôcok od renomovaných výrobcov učebných pomôcok,

3. aktuálne didaktické publikácie k využívaniu modernej didaktickej techniky vo výučbe prírodovedných predmetov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/FEP1/07
Názov: Počítačom podporované prírodovedné laboratórium
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežná previerka 30 bodov

aktivita na cvičení 10 bodov

realizácia projektu (matematické modely+videomeranie+fyzikálny experiment) 60 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie sa udeľuje na základe čiastkových výsledkov:

priebežná previerka 30 bodov

aktivita na cvičení 10 bodov

realizácia a prezentácia projektu (matematické modely+videomeranie+fyzikálny experiment) 60 bodov

Hodnotenie:

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

V rámci predmetu má študent získať prehľad o možnostiach využitia počítača pri školských fyzikálnych, biologických a chemických experimentoch, pri realizovaní videomeraní a pri matematickom modelovaní javov na počítači a nadobudnúť základné zručnosti pri tvorbe modelov, príprave a realizácii počítačom podporovaných experimentov a videomeraní.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je poukázať na možnosti využitia počítača vo vyučovaní fyziky, chémie a biológie v oblasti modelovania zberu a spracovania experimentálnych dát počítačom a v oblasti videomeraní. Súčasťou prednášky je praktická realizácia počítačom podporovaných experimentov z vybraných tematických celkov učiva fyziky strednej školy (mechanika, elektrina, magnetizmus, termika, tepelné deje v plynoch, optika, akustika), chémie a biológie v systéme COACH.

Sylabus predmetu: 

1.týždeň:

Úvod. Podmienky hodnotenia predmetu.

Postavenie počítača vo vyučovaní prírodných vied, možnosti využitia, systém COACH.

2.týždeň:

Modelovanie javov na počítači, metóda dynamického modelovania

3.týždeň:

Modelovanie javov na počítači – prezentácia hotových a tvorba nových modelov

4.týždeň:

Videomerania v prostredí COACH, iné prostredia určené k videoanalýze

5.týždeň:

Počítačom podporovaný experiment v systéme COACH, ISES.

6.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

7.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

8.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

9.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

10.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

11.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

12.týždeň:

Práca na projekte

13-týždeň:

Prezentovanie výsledkov projektu.. Hodnotenie predmetu.

Literatúra: 

[1]Koubek, V., Pecen, I.: Fyzikálne experimenty a modely v školskom mikropočítačom podporovanom laboratóriu, Univerzita Komenského, Bratislava, 1999

[2]Príručka IP COACH, Famulus, ISES

[3]http://physedu.science.upjs.sk/sis/fyzika/experimenty/index.htm

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/AIKT/07
Názov: Aplikácie IKT do vyučovania prírodovedných predmetov
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stanislav Lukáč, PhD., RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Vladimíra Tomášiková, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., PaedDr. Andrea Lešková, PhD., RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

vypracovanie námetov na aplikácie IKT do výučby prírodovedných predmetov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

vypracovanie a prezentácia záverečného projektu

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je nadviazať na štandardné informatické vedomosti a zručnosti získané v predmete IKT a rozvíjať hodnotiace a tvorivé schopnosti študentov umožňujúce aplikáciu moderných technológií do prírodovedného vzdelávania. Naučiť študentov tvoriť interaktívne učebné materiály a pomôcky pre podporu jednotlivých etáp vzdelávacieho procesu, pre zaznamenanie a vyhodnocovanie učebných výsledkov.

Stručná osnova predmetu: 

Technologická podpora prírodovedného vzdelávania, internet a vzdelávanie, využitie IKT pri hodnotení učebných výsledkov, tvorba a využívanie modelov umožňujúcich riešenie problémov z rôznych prírodovedných disciplín a z reálneho života, inovácia didaktických metód a foriem vyučovania prírodovedných predmetov pomocou IKT.

Literatúra: 

1. Černochová, M. a kol.: Využití počítače při vyučování. Portál, Praha, 1998.

2. Lukáč, S., Šveda, D., Semanišinová, I., Jodas, V.: IKT vo vyučovaní matematiky. Asociácia projektu Infovek, 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/KK/07
Názov: Komunikácia, kooperácia
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

spoločný projekt skupiny

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu Komunikácia. Kooperácia. je utváranie a rozvoj jazykových a komunikačných spôsobilostí študentov prostredníctvom zážitkových aktivít

Stručná osnova predmetu: 

Komunikácia

o teória komunikácie

o neverbálna komunikácia a jej prostriedky

o verbálna komunikácia (základné zložky komunikácie, jazykové komunikačné prostriedky)

o aktívne načúvanie

o empatia

o krátky rozhovor a efektívna komunikácia (princípy a zásady efektívnej komunikácie)

Kooperácia

o základy kooperácie

o typy, znaky, druhy a faktory kooperácie

o charakteristika tímu (pozície v tíme)

o malá sociálna skupina (štruktúra, vývin, znaky malej sociálnej skupiny, pozícia jednotlivca v skupine)

o vodcovtsvo (charakteristika vodcu, vedenie, vodcovské štýly)

Sylabus predmetu: 

Komunikácia

teória komunikácie. neverbálna komunikácia. verbálna komunikácia

Kooperácia

základy kooperácie. tím. malá sociálna skupina. vodcovstvo

Literatúra: 

 Birkenbihlová, Vera F.: Umenie komunikácie alebo ... ako úspešne utvárať vzťahy k ľuďom. Bratislava: Aktuell 1999, 319 s., ISBN 80-88915-20-1

 DeVito, Joseph A.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing 2001, ISBN: 80-7169-988-8

 Janoušek, J.: Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada Publushing 2007, 176 s., ISBN 978-80-247-1594-0

 McLaganová, P.-Krembs, P.: Komunikace na úrovni. Praha: Management Press 1998

 Mesárošová, M.: Výcvik sociálnych a manažérskýňych spôsobilostí. UPJŠ Košice 2006, 200 s., ISBN 80-7097-622-5

 Mistrík, Jozef : Pohyb ako reč. Bratislava: Národné divadelné centrum 1998, 116 s.

 Naumann, Rank: Umění konverzace. Praha: Portál 2002.

 Oravcová, Jitka: Interpersonálna interakcia. Banská Bystrica: vydala Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bella 2002, 153 s.

 Pease, A.: Řeč těla. Praha: Portál 2001, 144 s., ISB 80-7178-582-2

 Sabol, J. a kol.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006, 255 s., ISBN 80-8068-398-0

 Scharlau, Ch.: Techniky vedení rozhovoru. Praha: Grada Publushing 2008, 208 s., ISBN 978-80-247-2234-4

 Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996, 178 s.

 Vybíral, Z.: Psychologie lidksé komunikace. Praha: Portál 2000, 264 s., ISBN 80-7178291-2

 Wolf W. Lasko: Krátky rozhovor a kariéra. S úspechom nadviazať kontakty. Košice: VSŽ Infoconsult 1998, 168 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PAPZ/07
Názov: Psychologické aspekty prevencie drogových závislostí
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Práca vo výcvikovej skupine prevencie drogových závislostí a prezentácia osvojených vedomostí a spôsobilostí v modelovej situácii na záver výcvikového sústredenia.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie práce vo výcvikovej skupine PDZ a zvládnutie modelovej situácie.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom informácie o etape intuície, teórie a výskumu v prevencii drogových závislostí. Rozvoj životných spôsobilostí.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, rizikové/protektívne faktory v prevencii užívania drog, zložky efektívnych programov prevencie drogových závislostí, rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, rovesnícke programy prevencie, spoluzávislosť.

Literatúra: 

Orosová, O. a kol.: Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi. Československá psychologie, 51, 2007, 1, 32-47 .

Orosová, O.:: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 46,2002, 2, 138-149.

Orosová, O.: Prevencia-pomoc-rovesníci... Inovatívne metódy pomoci v prevencii drogových závislostí. Košice: UPJŠ 2002, ISBN 80-7097-502-4.

Orosová, O., Schnitzerová, E.: Prevencia drogových závislostí. Košice: ES UPJŠ, 2000.

Ondrejkovič P. – Poliaková E.: Protidrogová výchova. Bratislava: Veda 1999.

Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava: SPN 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/SPVKE/07
Názov: Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna, Mgr. Natália Sedlák Vendelová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. .samostatná práca: Stratégie zvládania situácií psychickej záťaže očami pozorovateľa.

2. .samostatná práca: Sociálno-psychologický výcvik vs. sebareflexia zvládania situácií psychickej záťaže.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie (Práca v skupine Sociálno-psychologického výcviku; vyhodnotenie prác priebežného hodnotenia.)

Cieľ predmetu: 

Rozvíjať stratégie zvládania záťažových životných situácií študentov teoretickou prípravou z vybraných kapitol psychológie a sociálno-psychologickým výcvikom. Rozvoj sociálnych spôsobilostí.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Analýza situácií psychickej záťaže (typy situácií, situácie psychickej záťaže v celoživotnom kontexte, dôsledky situácií psychickej záťaže, odolnosť na záťaž). Frustrujúce situácie a frustrácia, frustrácia a konflikt, vnútorné a vonkajšie konflikty, stratégie zvládania konfliktných situácií. Čo pomáha sebareflexii a posilňovaniu zvládacích zdrojov a zvyšovaniu odolnosti? Rozvoj schopnosti komunikovať a kooperovať. Riešenie problémov a kreativita. Samostatnosť a výkonnosť. Schopnosť prijímať zodpovednosť. Schopnosť premýšľať a učiť sa. Schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť.

Literatúra: 

Belz, H., Siegriest, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha. Portál 2001.

Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava. SPN 1992.

Bratská, M.: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava. Práca 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KAE/ZET2/07
Názov: Základy etiky 2
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: Ing. ThDr. Jozef Palaščak
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: KAE/ZE1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100% - priebežné hodnotenie aktivity študentov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečná samostatná práca študentov

Cieľ predmetu: 

Analýza aktuálnych etických otázok, s ktorými sa dnes stretávame pri ochrane životného prostredia, počítačových a masmediálnych informácií, ako aj v hospodárstve a ekonomike

Stručná osnova predmetu: 

Disciplína bezprostredne nadväzuje na Základy etiky 1 a obsahovo rieši problém vzájomného prepojenia každodenného života s rôznymi sofistikovanými formami ľudského vedomia - v technike, v medicíne, ekonómii, pri získavaní a odovzdávaní informácií, ako aj pri ochrane a tvorbe životného prostredia

Sylabus predmetu: 

• Etika a právo. Základné ľudské práva. Ochrana ľudských práv.

• Nove etické hodnoty: Tolerancia, dialóg, konsezus a demokracia.

• Miesto etiky v postmoderne. Problém mnohosti právd. Etika nového typu.

• Metaetika a etika. Základné tézy metaetiky. Diskurz o jazyku.

• B) Metaetika a etika. Fakty a hodnoty. Rozlišovanie medzi hodnotiacim postojom a hodnotou. Hodnotový realizmus.

• Analýza individualizmu, pozitivizmu, emotivizmu a preskriptivizmu.

• Otázky.viny a previnenia. Kriminálna vina, morálna vina, politická vina a metafyzická vina.

• Ekologická etika. Komponenty ekosystému. Trofické zložky ekosystému. Stabilita ekosystému.

• Ekoetika. Rôzne východiska a varianty ekoetiky . Definícia životného prostredia.

• Prirodzené práva prírody. Homeostáza ako autoregulačný mechanizmus prírody.

• Pluralistická koncepcia ekoetiky. Zdokonaľovanie poznania - človek a príroda.

• Workshop k etickému rozhodovaniu rozborom dilematických situácii v praxi ..

• Diskurz študentov k zložitým etickým problémom z ich prírodovedeckej praxe.

Literatúra: 

Leškanin 1.: Človek - veda - etika. Košice. TU 1992

Lévinas E.: Etika a nekonečno. Praha. Oikumené 1994

Frolov l. - Ludin B.: Etika vedy. Bratislava. Pravda 1989

Rich A.: Etika hospodárstva. Praha. Oikumené 1994

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJAKA/07
Názov: Akademická angličtina
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zameriava na osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu (rozdiely medzi formálnou a neformálnou korešpondenciou, robenie si poznámok z prednášky, napísať zhrnutia, závery, krátke eseje v rozsahu 400-450 slov, správne citovať, písať s využitím porovnania a kontrastu, štruktúr príčin a dôsledkov, napísať esej v rozsahu 1000-1500 slov obsahujúcu citácie a bibliografiu), akademického čítania (porozumieť akademickým textom, vyhľadávať detaily a parafrázovať časti akademických textov, rozvíjať rychločítanie), akademického hovorenia a počúvania (rozvoj kritického myslenia a rozoznávania medzi názorom a faktom, účasť v diskusiách, vedenie diskusie na rôzne témy so spolužiakmi a vyučujúcimi). Študenti sú vedení k samostatnosti pri štúdiu a dokumentácii vlastného študijného pokroku a sebahodnotenia.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJKKA/07
Názov: Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný písomný test

Min.počet bodov: 56

Povolené max. 2 absencie počas semestra

Cieľ predmetu: 

Zvýšiť úroveň komunikatívnych kompetencií v anglickom jazyku

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom príležitosť na uplatnenie svojich teoretických vedomostí v praktických komunikačných situáciách. Výučba je zameraná na zdokonalenie jazykových vedomostí a zručností študenta, rečovej, pragmatickej a vecnej kompetencie. Študenti sa učia viesť komunikáciu, prijímať a formulovať výpovede, efektívne vyjadrovať svoje myšlienky ako aj orientovať sa v obsahovom pláne výpovede. Súčasťou výučby je precvičovanie rečových intencií kontaktných (napr. pozdravy, oslovenia, pozvanie, oslovenie), informatívnych (napr. získavanie a podávanie informácií, vyjadrenie priestorových a časových vzťahov), regulačných (napr. prosba, poďakovanie, zákaz, pochvala, súhlas, nesúhlas) a hodnotiacich (napr. vyjadrenie vlastného názoru, stanoviska, želania, emócií). Výsledkom budovania praktickej jazykovej kompetencie majú byť vedomosti a zručnosti zodpovedajúce požiadavkám a kritériám dokumentu Spoločný európsky referenčný rámec pre vyučovanie jazykov.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJGA/07
Názov: Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je identifikovať a odstrániť nafrekventovanejšie gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z morfológie a syntaxe angličtiny s cieľom ukázať súvislosti v gramatike ako celku. Predmet je určený študentom, ktorí často robia gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku. Prostredníctvom rozboru textov, audio nahrávok, testov, gramatických cvičení, monologických a dialogických prejavov študentov zameraných na špecifické gramatické štruktúry sa individuálne aj skupinovo riešia problematické prípady. Dôraz sa kladie na vyvážený rozvoj gramatického myslenia v procese komunikácie, čo v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju všetkých štyroch jazykových zručností.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJKK/07
Názov: Komunikatívne kompetencie v NJ
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJKG/07
Názov: Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je identifikovať a odstrániť najfrekventovanejšie gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z morfológie a syntaxe angličtiny s cieľom ukázať súvislosti v gramatike ako celku. Predmet je určený študentom, ktorí často robia gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku. Prostredníctvom rozboru textov, audio nahrávok, testov, gramatických cvičení, monologických a dialogických prejavov študentov zameraných na špecifické gramatické štruktúry sa individuálne aj skupinovo riešia problematické prípady. Dôraz sa kladie na vyvážený rozvoj gramatického myslenia v procese komunikácie, čo v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju všetkých štyroch jazykových zručností.

Literatúra: 

interné materály Katedry germanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/AN/07
Názov: Akademická nemčina
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zameriava na osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu (rozdiely medzi formálnou a neformálnou korešpondenciou, robenie si poznámok z prednášky, napísať zhrnutia, závery, krátke eseje v rozsahu 400-450 slov, správne citovať, písať s využitím porovnania a kontrastu, štruktúr príčin a dôsledkov, napísať esej v rozsahu 1000-1500 slov obsahujúcu citácie a bibliografiu), akademického čítania (porozumieť akademickým textom, vyhľadávať detaily a parafrázovať časti akademických textov, rozvíjať rychločítanie), akademického hovorenia a počúvania (rozvoj kritického myslenia a rozoznávania medzi názorom a faktom, účasť v diskusiách, vedenie diskusie na rôzne témy so spolužiakmi a vyučujúcimi). Študenti sú vedení k samostatnosti pri štúdiu a dokumentácii vlastného študijného pokroku a sebahodnotenia.

Literatúra: 

interné materiály Katedry germanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/SPP/08
Názov: Školské pokusy a pozorovania
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Andrea Lešková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Slovné, pri didaktickom rozbore realizovaných pokusov a pozorovaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Seminárna práca.

Cieľ predmetu: 

Príprava študentov na realizáciu školských pokusov a pozorovaní v rámci prírodopisu na zš a biológie na sš.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na nácvik a aplikáciu zručností, ktoré sú potrebné pri realizácii pokusov a pozorovania na vyučovaní. Napomáha rozvoju teoretických poznatkov študentov pri praktickej práci počas cvičení a zoznamuje ich s didaktickými postupmi pri demonštrácii biologických pozorovaní a školských experimentov. Zameriava sa na možnosti uplatnenia týchto metód v rámci jednotlivých fáz vyučovacej jednotky.

Sylabus predmetu: 

Zásady bezpečnosti práce v biologickom laboratóriu. Postup pri príprave natívnych preparátov. Zásady mikroskopovania. Demonštračný a žiacky experiment. Rastlinná a živočíšna bunka. Pletivá a tkanivá. Rastlinné vegetatívne a generatívne orgány. Pozorovania a pokusy v rámci zoológie, biológie človeka, mineralógie a geológie.Netradičné pokusy a pozorovania. Využitie IKT pri praktickej práci v biologickom laboratóriu.

Literatúra: 

BAER, W.-H. 1968. Biologické pokusy ve škole. Praha: SPN, 241 s.

HUDÁKOVÁ, A., KIMÁKOVÁ, K. 2005. Demonštračné pokusy a pozorovania z biológie rastlín. Košice: UPJŠ; Prírodovedecká fakulta, 84 s. ISBN 80-7097-610-1.

HUSS, C. 1993. Biology demonstration manual. Peace Corps Central. African Republic. 39 s.

Platné učebnice prírodopisu a biológie.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
28.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/RET/08
Názov: Rétorika
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

osobná prezentácia na zvolenú tému

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu Rétorika je utváranie a zlepšovanie rečníckeho prejavu študentov

Stručná osnova predmetu: 

Moderná rétorika (vznik a história rétoriky)

Príprava rečníckeho prejavu I (čo musí rečník vedieť pred a počas prípravy rečníckeho prejavu, prezentačné desatoro, výber jazykových prostriedkov k jednotlivým druhom prezentácií, myšlienková mapa)

Príprava rečníckeho prejavu II (čo musí rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu, psychologické aspekty rétorických schopností, tréma a práca s ňou)

Druhy rečníckeho prejavu (výber a využitie jazykových prostriedkov pri príprave prejavu)

Základy spoločenského správania sa ( zásady dodržovania pravidiel slušného správania sa na verejnosti, zásady dodržovania pravidiel slušnosti pri verbálnej komunikácii a v písomnom a v elektronickom styku, zákon spoločenskej významnosti)

Sylabus predmetu: 

Moderná rétorika. Príprava rečníckeho prejavu I (čo musí rečník vedieť pred a počas prípravy rečníckeho prejavu). Príprava rečníckeho prejavu II (čo musí rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu). Druhy rečníckeho prejavu. Rečník.

Literatúra: 

 Bindasová, Silvia: Zdokonaľujme sa!, Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška 2000, 89 s.

 Buchtová, B.: Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006, 212 s., ISBN 80-247-0868-X

 Bradbury, Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Computer Press, Praha 2003

 Holič, Š.: Rétorika. Enigma, Nitra 2002

 Mistrík, J.-Škvareninová,O.:Štylistika a rétorika. UK Bratislava 1992

 Sabol, J. a kol.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006, 255 s., ISBN 80-8068-398-0

 Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996, 178 s.

 Špačková, Alena: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing 2003, 120 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1a/08
Názov: Telesná výchova I
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1b/08
Názov: Telesná výchova II
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2a/08
Názov: Telesná výchova III
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2b/08
Názov: Telesná výchova IV
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/MPPa/08
Názov: Priebežná pedagogicko-psychologická prax
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Silvia Kontírová, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 36 Za obdobie štúdia: 504
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UKR1/09
Názov: Úvod do kryptológie
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚMV/ALG1a/03 alebo ÚMV/IMZa/09 alebo ÚMV/IMAC1/03 alebo ÚMV/IMA1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si základné algoritmy symetrickej a asymetrickej kryptografie, vedieť ich implementovať a porozumieť možnostiam kryptoanalýzy. Vedieť aplikovať kryptografické systémy v autentizačných a identifikačných postupoch. Pochopiť metódy a bezpečnostné riziká generovania a distribúcie kryptografických kľúčov, vedieť posúdiť bezpečnosť komunikačných protokolov a implementovať a využívať certifikačné postupy.

Stručná osnova predmetu: 

Kryptografické modely, konvenčná symetrická kryptografia, metódy a možnosti kryptoanalýzy. Asymetrické kryptografické systémy, elementy teórie čísel, autentizácia, hašovacie funkcie a systémy elektronického podpisu. Generovanie a distribúcia kľúčov, autentizačné protokoly a ich zraniteľnosť. Certifikácia, bezpečné elektronické platobné systémy.

Literatúra: 

STINSON, D. R. Cryptography: Theory and Practie. CRC Press, 2005.

MAO, W. Modern Cryptography: Theory and Practice. Prentice Hall, 2003.

SCHNEIER, B. Applied Cryptography. Wiley, 1996.

MENEZES, A., OORSCHOT, P. van, VANSTONE, S. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/TSM1a/09
Názov: Tvorba a spracovanie multimédií
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečný multimediálny projekt

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov základné princípy a postupy pri tvorbe a spracovaní multimédií.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy tvorby a spracovania bitmapovej grafiky, bitmapovej animácie, vektorovej grafiky, vektorovej animácie, zvuku a videa.

Sylabus predmetu: 

Tvorba a spracovanie bitmapovej grafiky, bitmapovej animácie, vektorovej grafiky, vektorovej animácie, zvukov a videa.

Literatúra: 

CHALUPA, R. Fotografie, hudba a video ve Windows XP. 2005. ISBN 8072269313.

KŘÍŽ, M. Zvuk na PC. 2002. ISBN 8086593061.

RUBIN, M. Digitální video pro úplné začátečníky. 2003. ISBN 8025100316.

REBENSCHIED, S. Macromedia Flash 8 Professional. 2007. ISBN 80-251-1696-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/TSM1b/09
Názov: Tvorba a spracovanie multimédií
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

TSM1a/09 Tvorba a spracovanie multimédií

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečný projekt obsahujúci naprogramované multimédiá.

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov základné princípy a postupy pri programovaní multimédií.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy programovania bitmapovej grafiky, bitmapovej animácie, vektorovej grafiky, vektorovej animácie, zvuku a videa.

Sylabus predmetu: 

Programovanie rastrovej grafiky (napr. Imagine LOGO), zvuku (napr. Imagine LOGO, AudaCity), videa a animácií (napr. Action Script v Adobe Flash).

Literatúra: 

DUNN, J. R. Digitální video. 2003. ISBN 8025100383.

Audacity: Programování v Nyquistu. [online] Dostupné na internete: <http://audacity.sourceforge.net/help/nyquist2>.

ARMSTRONG, J., DEHAAN, J. Macromedia Flash 8 - výukový průvodce. 2006. ISBN 8025103358.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/FUZ1/09
Názov: Fuzzy množiny a fuzzy logika
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce úlohy, písomná previerka.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť základné pojmy teórie fuzzy množín a fuzzy logiky a vzťahy medzi nimi.

Stručná osnova predmetu: 

Motivácia pojmu fuzzy množiny, definícia fuzzy množiny, reziduálny zväz, viachodnotová predikátová logika, lingvistická logika.

Sylabus predmetu: 

Motivácia pojmu fuzzy množiny, definícia fuzzy množiny, reziduálny zväz, viachodnotová predikátová logika, lingvistická logika.

Literatúra: 

Novák V.: Fuzzy množiny a jejich aplikace, SNTL? Praha, 1990

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PDZ/09
Názov: Prevencia drogových závislostí
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Požiadavky na skúšku:

Vzhľadom na zvláštnosť predmetu Prevencia drogových závislostí, ktorý pozostáva z procesu konštruovania a rozvoja poznatkového systému a výcvikovej časti, budú požiadavky na skúšku formulované nasledovne:

0-50 bodov získaných aktívnou prácou počas výcvikovej časti predmetu s blokmi prednášok.

Skúška: Esej v rozsahu priblizne 1000 slov. Téma eseje bude zadaná na skúške.

Hodnotenie:

A 94 – 100 bodov

B 93 – 87

C 86 – 80

D 79 – 73

E 72 – 66

FX 65 – 0

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Požiadavky na skúšku:

Vzhľadom na zvláštnosť predmetu Prevencia drogových závislostí, ktorý pozostáva z procesu konštruovania a rozvoja poznatkového systému a výcvikovej časti, budú požiadavky na skúšku formulované nasledovne:

0-50 bodov získaných aktívnou prácou počas výcvikovej časti predmetu s blokmi prednášok.

Skúška: Esej v rozsahu priblizne 1000 slov. Téma eseje bude zadaná na skúške.

Hodnotenie:

A 94 – 100 bodov

B 93 – 87

C 86 – 80

D 79 – 73

E 72 – 66

FX 65 – 0

Cieľ predmetu: 

Prezentovať účinné stratégie prevencie drogových závislostí. Rozvíjať sociálne, kognitívne a emocionálne spôsobilosti.

Stručná osnova predmetu: 

Sylabus blokovo realizovaných prednášok a cvičení/výcvikových častí:

Prednášky: Rizikové / protektívne faktory užívania drog (Individuálne, interpersonálne, environmentálne/rodina, škola, rovesnícke skupiny, spoločnosť). Intuícia v prevencii drogových závislostí, osobné príbehy „drogovej kariéry“ v prevencii. Teória v prevencii drogových závislostí (Psychoanalýzy, Individuálna psychológia, Logoterapia, Teória sociálneho učenia v prevencii drogových závislostí). Výskum v prevencii drogových závislostí, kritéria účinnosti programov prevencie drogových závislostí. Záťažové životné situácie a stratégie ich zvládania. Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, univerzálna, selektívna a indikovaná prevencia. Programy prevencie behaviorálnych a sociálnych problémov. Stratégie prevenčnej práce. Stratégia šírenia informácií, afektívne vzdelávanie, stratégia sociálneho vplyvu (Rovesnícke programy prevencie drogových závislostí, normatívne očakávania, rozvoj asertívnych spôsobilostí, spôsobilostí odmietania v prevencii drogových závislostí), stratégia rozvoja životných spôsobilostí (sociálnych, kogitívnych, afektívnych, behaviorálnych), trénovanie životných spôsobilostí. Aktivita/podujatia primárnej prevencie drogových závislostí v SR.

Cvičenia: Rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, ukážky rozvoja sociálnych osobnostných a didaktických spôsobilostí v prevencii drogových závislostí.

Sylabus predmetu: 

Sylabus blokovo realizovaných prednášok a cvičení/výcvikových častí:

Prednášky: Rizikové / protektívne faktory užívania drog (Individuálne, interpersonálne, environmentálne/rodina, škola, rovesnícke skupiny, spoločnosť). Intuícia v prevencii drogových závislostí, osobné príbehy „drogovej kariéry“ v prevencii. Teória v prevencii drogových závislostí (Psychoanalýzy, Individuálna psychológia, Logoterapia, Teória sociálneho učenia v prevencii drogových závislostí). Výskum v prevencii drogových závislostí, kritéria účinnosti programov prevencie drogových závislostí. Záťažové životné situácie a stratégie ich zvládania. Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, univerzálna, selektívna a indikovaná prevencia. Programy prevencie behaviorálnych a sociálnych problémov. Stratégie prevenčnej práce. Stratégia šírenia informácií, afektívne vzdelávanie, stratégia sociálneho vplyvu (Rovesnícke programy prevencie drogových závislostí, normatívne očakávania, rozvoj asertívnych spôsobilostí, spôsobilostí odmietania v prevencii drogových závislostí), stratégia rozvoja životných spôsobilostí (sociálnych, kogitívnych, afektívnych, behaviorálnych), trénovanie životných spôsobilostí. Aktivita/podujatia primárnej prevencie drogových závislostí v SR.

Cvičenia: Rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, ukážky rozvoja sociálnych osobnostných a didaktických spôsobilostí v prevencii drogových závislostí.

Literatúra: 

Orosová, O. a kol.: Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi . Československá psychologie, 51, 2007, 1, 32-47 .

Orosová, O.: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 46, 2002, 2, 138-149.

Ondrejkovič, O., Poliaková, E.: Protidrogová výchova. Bratislava: Veda, 1999, s. 168 – 197.

Orosová, O.: Prevencia-pomoc-rovesníci... Inovatívne metódy pomoci v prevencii drogových závislostí. Košice: UPJŠ 2002, ISBN 80-7097-502-4, 185 s.

Orosová, O., Schnitzerová, E.: Prevencia drogových závislostí, Košice: ES UPJŠ, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
19.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/SDaM/09
Názov: Sociológia detí a mládeže
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/MT/09
Názov: Manažment triedy
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práci

Cieľ predmetu: 

Orientovať sa v problematike triedneho učiteľa ako dôležitého činiteľa v práci školy. Diagnostikovať žiaka a školskú triedu, formulovať objektívnu pedagogickú diagnózu a prognózu žiaka a školskej triedy, plánovať výchovnú činnosť v triede, aplikovať jednotlivé metódy a organizačné formy výchovnej práce, rešpektovať výchovné zásady v praktickej činnosti. Koordinovať výchovno-vzdelávacie pôsobenie rôznych učiteľov vo zverenej triede, viesť pedagogickú dokumentáciu triedneho učiteľa, upevňovať a rozvíjať zdravie žiakov zverenej triedy, spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov a ďalšími výchovnými činiteľmi (výchovným poradcom školy ap.).

Stručná osnova predmetu: 

Postavenie triedneho učiteľa na základnej a strednej škole. Funkcia a úlohy triedneho učiteľa. Diagnostická, projekčná a realizačná zložka v práci triedneho učiteľa. Výchovná práca triedneho učiteľa. Triedny učiteľ vo vzdelávacom procese, v procese výchovy mimo vyučovania. Triedny učiteľ pri riešení a prevencii výchovných problémov. Spolupráca triedneho učiteľa so zákonnými zástupcami žiaka a ostatnými výchovnými činiteľmi. Administratívna práca triedneho učiteľa.

Literatúra: 

Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Košice: EQUILIBRIA s.r.o., 2008. 1. vyd. s. 202. ISBN 978-80-89284-14-

Bolžidár,J., Štecová, G.: Príručka pre triedneho učiteľa na strednej škole. Prešov: Metodické centrum, 1996.

Gajdošová, L., Šatánek, J.: Otázky poznávania osobnosti žiaka a školskej triedy. Banská Bystrica: UMB, 1996.

Neuman, J. et al.: Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000.

Pávková a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003.

Říčan, P.: Agresivita a šikanovanie medzi deťmi. Bratislava: Educatio, 1998.

Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej republike. MV SR. Bratislava 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/PVC/09
Názov: Pedagogika voľného času
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práci

Cieľ predmetu: 

Rozšíriť základné vedomosti z pedagogiky o oblasť voľného času, jeho efektívneho využitia na výchovu, vzdelanie, oddych a zábavu ako súčasť všestranného formovania osobnosti. Poukázať na špecifiká práce s deťmi a mládežou v rámci voliteľných krúžkov v Centrách voľného času a na školách mimo vyučovania.

Stručná osnova predmetu: 

Záujmy detí a mládeže a ich klasifikácia. Životný štýl, duševná hygiena a podpora duševného zdravia. Voľný čas a pedagogické aspekty jeho tvorby a prežívania. Výchova mimo vyučovania a jej dimenzie. Vzťah a komunikácia v rámci výchovy mimo vyučovania. Organizácia, prístupy, formy a metódy práce pri výchove mimo vyučovania. Klasifikácia záujmovej činnosti vo výchove mimo vyučovania. Osobnosť pedagóga vo výchove mimo vyučovania. Inštitúcie pre výchovu mimo vyučovania. Voľný čas a výchova mimo vyučovania v medzinárodnom kontexte. Perspektívy výchovy mimo vyučovania do budúcnosti.

Literatúra: 

Povinná:

Kratochvílová, E.: Pedagogika voľného času: výchova v čase mimo vyučovania v pedagogické teorii a v praxi. Bratislava: UK 2004.

Kominarec, I.: Úvod do pedagogiky voľného času. Prešov: Privatpress 2003.

Odporúčaná:

Pávková,J. a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál 2002.

Spousta,V. a kol.: Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno: Masarykova univerzita, 1996

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/APV/09
Názov: Akčný pedagogický výskum
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práce

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť v rámci akčného pedagogického výskumu informácie zo základných metód akčného pedagogického výskumu v podmienkach školy a získať zručnosti s realizáciou akčného pedagogického výskumu.

Stručná osnova predmetu: 

Vysvetlenie pojmov – vedecká metodológia, vedecký výskum, akčný pedagogický výskum, vedecká metóda. Analýza jednotlivých krokov v pedagogickom výskume. Charakteristika metódy pozorovania. Charakteristika dotazníkovej metódy. Charakteristika metódy experiment. Charakteristika metódy interview. Charakteristika metódy sociometria. Analýza textových dokumentov. Empirická mikroanalýza. Projektová metóda. Metóda kauzistiky.

Literatúra: 

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava, UK 1999.

Maňák, J. a kol. : Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno, Masarykova univerzita 1996.

Skalková, J. a kol. : Úvod do metodologie a metód pedagogického výzkumu. Praha, SPN, 1983.

Švec, Š. a kol. : Metodológia vied o výchove. Bratislava, Iris 1998.

Turek, I. : K základom pedagogického výskumu. Prešov, KPÚ 1991.

Turek, I. : Učiteľ a pedagogický výskum. Bratislava, Metodické centrum 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/KSP/09
Názov: Kapitoly zo špeciálnej pedagogiky
Študijný program:  BImu - Biológia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné poznatky zo špeciálnej pedagogiky potrebné pre primerané zvládnutie integrovaného vzdelávania žiakov s postihnutím a narušením v bežných základných školách.

Stručná osnova predmetu: 

Špeciálna pedagogika – terminológia, systém, jej miesto v sústave vied

Norma a normalita v špeciálnej pedagogike

Základy pedagogiky mentálne postihnutých, pedagogiky zrakovo postihnutých, pedagogiky sluchovo postihnutých, pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených, logopédie, pedagogiky emocionálne a sociálne narušených, pedagogiky viacnásobne postihnutých, pedagogiky nadaných a talentovaných a problematika špecifických vývinových poruch učenia.

Literatúra: 

Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky, Sapientia, Bratislava 2003, 2007

Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika – terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN 1994, 1995

Vančová, A.: Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava, Sapientia 2001

Periodiká: Efeta, Speciální pedagogika

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009