Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
BImu - Biológia - informatika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
Garant:
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - biológia
Garant:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - informatika
 

Študijná časť
Povinné predmety Min. 76 Kreditov

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
DPa  Diplomová práca
   - ÚBEV/DP2a/03  Diplomová práca 2     
ÚBEV/DIB1/03  Didaktika biológie 62P + 3C KPE/PAD/03  *(2)   Kimáková, Lešková 
ÚBEV/MPPb/03  Súvislá pedagogická prax I 13tC ÚBEV/DIB1/03   Kontírová, Sarková 
DPb  Diplomová práca
   - ÚBEV/DP2b/03  Diplomová práca 2     
ÚBEV/MPPc/03  Súvislá pedagogická prax II 24tC ÚBEV/MPPb/03    
DPc  Diplomová práca
   - ÚBEV/DP2c/03  Diplomová práca 2     
ÚBEV/MPPd/05  Súvislá pedagogická prax III 23tC ÚBEV/MPPc/03   Kimáková, Kontírová, Lešková, Sarková 
DPd  Diplomová práca
   - ÚBEV/DP2d/03  Diplomová práca 24     
ÚINF/OOP1/04  Objektovo-orientované programovanie 44C    Novotný 
ÚINF/DIN1a/04  Didaktika informatiky 33C    Guniš, Šnajder 
DPb  Diplomová práca
   - ÚINF/DPIUa/04  Diplomová práca z informatiky U 22C    Andrejková, Jirásek, Krajči, Semanišin, Šnajder 
ÚINF/MPPb/03  Súvislá pedagogická prax I 13tC     Guniš, Kontírová, Sarková 
ÚINF/DIN1b/03  Didaktika informatiky 52P + 2C    Guniš, Šnajder 
DPc  Diplomová práca
   - ÚINF/DPIUb/04  Diplomová práca z informatiky U 22C    Andrejková, Jirásek, Krajči, Semanišin, Török, Šnajder 
ÚINF/MPPc/05  Súvislá pedagogická prax II 22tC    Guniš, Kontírová, Sarková, Šnajder 
DPd  Diplomová práca
   - ÚINF/DPIUc/04  Diplomová práca z informatiky U 24    Andrejková, Jirásek, Krajči, Semanišin, Török, Šnajder 
ÚINF/MPPd/05  Súvislá pedagogická prax III 23tC    Guniš, Kontírová, Sarková, Šnajder 
KPPaPZ/MPPa/08  Priebežná pedagogicko-psychologická prax 236C    Gajdošová, Kontírová, Sarková 
KPPaPZ/PPGS/04  Psychológia a pedagogická psychológia 52P + 2C PaS    Gajdošová, Orosová 
KPE/VPD/03  Všeobecná pedagogika a didaktika 52P + 2C PaS    Bajtoš, Harčárová, Orosová 
KPPaPZ/ZMPPV/05  Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu 42P + 2C PaS    Bačíková, Salonna 
KPPaPZ/SDaM/09  Sociológia detí a mládeže 22P     

 
Povinne voliteľné predmety Min. 32 Kreditov

Blok - Biológia Min. 19  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚBEV/BO1/03  Botanika I. 52P + 2C    Bačkor, Eliašová 
ÚBEV/ZO1/04  Zoológia I 52P + 2C ÚBEV/PMZ1/03   Panigaj, Ľuptáčik 
ÚBEV/PMZ1/03  Porovnávacia morfológia živočíchov 52P + 1C    Mock, Panigaj 
ÚBEV/ZOO1/03  Zoológia II. 52P + 2C ÚBEV/ZO1/03   Mock, Ľuptáčik 
ÚBEV/BOT1/03  Botanika II. 52P + 2C ÚBEV/TCB1/03   Mártonfi 
ÚBEV/EH1/01  Experimentálna hematológia 32P    Fedoročko 
ÚBEV/TCB1/03  Terénne cvičenie z botaniky 25dC    Bačkor, Mártonfi 
ÚBEV/TCZ/03  Terénne cvičenie zo zoológie 25dC    Mock, Panigaj, Ľuptáčik 
ÚBEV/CTP1/01  Cytopatológia 32P ÚBEV/EH1/01   Fedoročko 
ÚBEV/SVK/01  Študentská vedecká konferencia 4     
ÚBEV/IMU1/03  Imunológia 32P    Paulíková 
ÚGE/GEP2/05  Geológia a petrografia 63P + 2C    Bónová, Gallay, Hochmuth 
ÚBEV/ETO1/03  Etológia 62P + 2C ÚBEV/FZE1/03  *(2)   Bona, Majláth 
ÚBEV/ZOG1/03  Zoogeografia 62P + 2C    Kováč 
ÚBEV/FG1/03  Fytogeografia 52P + 1C    Mártonfi 
ÚBEV/VCD1/03  Výberové cvičenie z didaktiky biológie 32C ÚBEV/DIB1/03   Kimáková, Lešková 
ÚBEV/SPP/08  Školské pokusy a pozorovania 22C     Lešková 


Blok - Teoretické základy informatiky Min. 5  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/UGR1/04  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C 1, 2 ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/UNS1/04  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C 1, 2 ÚINF/PAZ1b/03   Andrejková 
ÚINF/KKV1/06  Klasické a kvantové výpočty 63P + 1C 1, 2    Katrenič, Mikeš, Semanišin 
ÚINF/FUZ1/09  Fuzzy množiny a fuzzy logika52P + 1C 1, 2     
ÚINF/FO1/04  Formálne jazyky a automaty 52P + 1C 1, 2 ÚINF/AFJ1a/03   Cmorik, Gajdoš, Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/UKR1/09  Úvod do kryptológie 63P + 1C 1, 2 ÚMV/ALG1a/03  *(4)   Jirásek 


Blok - PV - I Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/TSM1a/09  Tvorba a spracovanie multimédií 22C    Guniš, Šnajder 
ÚINF/TSM1b/09  Tvorba a spracovanie multimédií 22C    Guniš, Šnajder 
ÚINF/LOP1/04  Logické programovanie 52P + 2C    Repický 
ÚINF/VIV1/04  Využitie internetu vo vzdelávaní 41P + 2C 1, 2    Šnajder 
ÚINF/DSU1a/03  Diplomový seminár z informatiky pre XI 22C    Šnajder 
ÚINF/DSU1b/03  Diplomový seminár z informatiky pre XI 22C ÚINF/DSU1a/03   Šnajder 


Blok - Spoločný základ Min. 2  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/PDZ/09  Prevencia drogových závislostí 42P + 1C PaS    Orosová, Salonna 
KPPaPZ/KK/07  Komunikácia, kooperácia 22C    Sarková 
KPPaPZ/RSEI/03  Rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie 22C    Gajdošová 
KPE/MT/09  Manažment triedy 22C    Orosová 
KPE/PVC/09  Pedagogika voľného času 22C    Bajtoš, Orosová 

 
Výberové predmety Min. 12 Kreditov

Blok - Spoločenské vedy
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KFaDF/FVp/04  Kapitoly z filozofie výchovy 22C    Tholt 
ÚFV/VMV1/04  Využitie multimédií vo vzdelávaní 41P + 2C    Kireš 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 21P + 1C    Paulíková, Salonna 
KPE/SL1/05  Školská legislatíva 22C    Orosová 
KPE/ALP/06  Alternatívna pedagogika 22C    Bajtoš 
KPE/MT/09  Manažment triedy 22C    Orosová 
KAE/ZET2/07  Základy etiky 2 32C KAE/ZE1/07   Palaščak 
KAE/KAp/03  Kultúrna antropológia 22C    Palaščak, Tholt 
KFaDF/KDF/05  Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ) 22C    Tholt 
KFaDF/IH1/03  Idea humanitas 1 (všeobecný základ) 22C    Nezník 
KFaDF/AFS/05  Antická filozofia a súčasnosť 22C    Tholt 
KPPaPZ/PAPZ/07  Psychologické aspekty prevencie drogových závislostí 22C    Orosová, Salonna 
KPPaPZ/SPVKE/07  Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií 22C    Orosová, Salonna, Sedlák Vendelová 
KPPaPZ/UPR/03  Umenie pomáhať rozhovorom 22C    Linha, Orosová, Salonna 
KPPaPZ/RET/08  Rétorika 22C    Sarková 
KFaDF/IH2/03  Idea humanitas 2 (všeobecný základ)22C KFaDF/IH1/07   Nezník 
KPE/APV/09  Akčný pedagogický výskum 22C    Bajtoš, Orosová 
KPE/KSP/09  Kapitoly zo špeciálnej pedagogiky 22C    Bajtoš, Orosová 


Blok - Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/AIKT/07  Aplikácie IKT do vyučovania prírodovedných predmetov 22C     Ganajová, Hanč, Hochmuth, Kimáková, Kireš, Lešková, Lukáč, Tomášiková, Šnajder 
ÚFV/FEP1/07  Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 41P + 2C     Ješková 
ÚFV/MDT06/06  Moderná didaktická technika 32C     Kireš 
KROKF/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C     Bednáriková 
KGER/AN/07  Akademická nemčina 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C     Medeová, Orságová 
ÚINF/PES1/04  Pedagogický softvér 41P + 2C     Šnajder 


Blok - TV
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTV UPJŠ/TV1b/08  Telesná výchova II 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV1a/08  Telesná výchova I 22C     
ÚTV UPJŠ/TV2a/08  Telesná výchova III 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2b/08  Telesná výchova IV 22C     
Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 120 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 2 kredity.

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚBEV/BIOA/01  Biológia a didaktika biológie A   SS   ÚBEV/ZOO1/03  *(4)    
ÚBEV/BIOB/01  Biológia a didaktika biológie B   SS   ÚBEV/ZOO1/03  *(4)    
ÚBEV/ODP2/03  Obhajoba diplomovej práce   OB   ÚBEV/BIOA/01  *(2)    
ÚINF/EUIA/01  Informatika a didaktika informatiky   SS   ÚINF/UKR1/09  *(6)    
ÚINF/ODPU/02  Obhajoba diplomovej práce   OB   ÚINF/DSU1b/03    
KPE/PPD/01  Pedagogika a psychológia   SS       

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov