Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
CHImu - Chémia - informatika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
Garant:
prof. RNDr. Katarína Györyová, DrSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - chémia
Garant:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - informatika
 

Študijná časť
Povinné predmety Min. 86 Kreditov

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/OOP1/04  Objektovo-orientované programovanie 44C    Novotný 
ÚINF/DIN1a/04  Didaktika informatiky 33C    Guniš, Šnajder 
DPb  Diplomová práca
   - ÚINF/DPIUa/04  Diplomová práca z informatiky U 22C    Andrejková, Jirásek, Krajči, Semanišin, Šnajder 
ÚINF/MPPb/03  Súvislá pedagogická prax I 13tC     Guniš, Kontírová, Sarková 
ÚINF/DIN1b/03  Didaktika informatiky 52P + 2C    Guniš, Šnajder 
DPc  Diplomová práca
   - ÚINF/DPIUb/04  Diplomová práca z informatiky U 22C    Andrejková, Jirásek, Krajči, Semanišin, Török, Šnajder 
ÚINF/MPPc/05  Súvislá pedagogická prax II 22tC    Guniš, Kontírová, Sarková, Šnajder 
DPd  Diplomová práca
   - ÚINF/DPIUc/04  Diplomová práca z informatiky U 24    Andrejková, Jirásek, Krajči, Semanišin, Török, Šnajder 
ÚINF/MPPd/05  Súvislá pedagogická prax III 23tC    Guniš, Kontírová, Sarková, Šnajder 
ÚCHV/SPC1a/03  Špeciálne praktikum školských pokusov I 54C    Ganajová, Kalafutová 
DPa  Diplomová práca
   - ÚCHV/DPCUa/04  Diplomová práca 2    Andruch, Ganajová, Györyová, Potočňák, Reháková, Vargová, Zeleňák, Černák 
ÚCHV/DCHa/03  Didaktika chémie I 31P + 1C ÚCHV/SPC1a/03   Ganajová, Kalafutová 
DPb  Diplomová práca
   - ÚCHV/DPCUb/04  Diplomová práca 2    Andruch, Ganajová, Györyová, Potočňák, Reháková, Vargová, Zeleňák, Černák 
ÚCHV/MPPb/03  Súvislá pedagogická prax I 13tC    Ganajová, Kalafutová, Kontírová, Sarková 
ÚCHV/SPC1b/03  Špeciálne praktikum školských pokusov II 33C    Ganajová, Koščík 
ÚCHV/MPPc/04  Súvislá pedagogická prax II 24tC ÚCHV/MPPb/03   Ganajová, Kalafutová, Kontírová, Sarková 
DPc  Diplomová práca
   - ÚCHV/DPCUc/04  Diplomová práca 2    Andruch, Ganajová, Györyová, Potočňák, Reháková, Vargová, Zeleňák, Černák 
ÚCHV/DCHb/03  Didaktika chémie II 52P + 2C ÚCHV/DCHa/03   Ganajová, Kalafutová 
DPd  Diplomová práca
   - ÚCHV/DPCUd/04  Diplomová práca 24    Ganajová, Györyová, Potočňák, Reháková, Vargová, Zeleňák, Černák 
ÚCHV/MPPd/05  Súvislá pedagogická prax III 23tC ÚCHV/MPPc/04  *(2)   Ganajová, Kalafutová, Kontírová, Sarková 
KPPaPZ/MPPa/08  Priebežná pedagogicko-psychologická prax 236C    Gajdošová, Kontírová, Sarková 
KPPaPZ/PPGS/04  Psychológia a pedagogická psychológia 52P + 2C PaS    Gajdošová, Orosová 
KPE/VPD/03  Všeobecná pedagogika a didaktika 52P + 2C PaS    Bajtoš, Harčárová, Orosová 
KPPaPZ/ZMPPV/05  Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu 42P + 2C PaS    Bačíková, Salonna 
KPPaPZ/SDaM/09  Sociológia detí a mládeže 22P     

 
Povinne voliteľné predmety Min. 22 Kreditov

Blok - Teoretické základy informatiky Min. 5  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/UGR1/04  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C 1, 2 ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/UNS1/04  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C 1, 2 ÚINF/PAZ1b/03   Andrejková 
ÚINF/KKV1/06  Klasické a kvantové výpočty 63P + 1C 1, 2    Katrenič, Mikeš, Semanišin 
ÚINF/FUZ1/09  Fuzzy množiny a fuzzy logika52P + 1C 1, 2     
ÚINF/FO1/04  Formálne jazyky a automaty 52P + 1C 1, 2 ÚINF/AFJ1a/03   Cmorik, Gajdoš, Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/UKR1/09  Úvod do kryptológie 63P + 1C 1, 2 ÚMV/ALG1a/03  *(4)   Jirásek 


Blok - PV - I Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/TSM1a/09  Tvorba a spracovanie multimédií 22C    Guniš, Šnajder 
ÚINF/TSM1b/09  Tvorba a spracovanie multimédií 22C    Guniš, Šnajder 
ÚINF/LOP1/04  Logické programovanie 52P + 2C    Repický 
ÚINF/VIV1/04  Využitie internetu vo vzdelávaní 41P + 2C 1, 2    Šnajder 
ÚINF/DSU1a/03  Diplomový seminár z informatiky pre XI 22C    Šnajder 
ÚINF/DSU1b/03  Diplomový seminár z informatiky pre XI 22C ÚINF/DSU1a/03   Šnajder 


Blok - Chémia Min. 9  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚCHV/ZTOX/04  Základy toxikológie 52P + 1C    Györyová 
ÚCHV/FMCHU/04  Farmaceutická chémia 53P    Kutschy 
ÚCHV/BAC1/04  Bioanorganická chémia I 52P + 1C    Reháková 
ÚCHV/UECH/03  Úvod do environmentálnej chémie 52P + 1C 1, 2    Markušová, Oriňák 
ÚCHV/AZPU/07  Analytická chémia životného prostredia 52P + 1C 1, 2    Andruch 
ÚCHV/ENZ/04  Enzymológia 53P 1, 2    Gažová, Sedlák 
ÚCHV/FEM1/03  Elektroanalytické metódy 52P + 1C 1, 2    Markušová 
ÚCHV/MOC1/00  Reakčné mechanizmy v organickej chémii 52P + 1C    Walko 
ÚCHV/NTVC/06  Nové trendy výučby chémie 52P + 1C    Ganajová, Kalafutová 
ÚCHV/IMACHU/05  Inštrumentálne metódy analytickej chémie 33C    Andruch, Meľuch 
ÚCHV/JCHU/04  Jadrová chémia52P + 1C    Kaľavský, Morovská Turoňová 
ÚCHV/BTC/03  Biotechnológia 53P    Kožurková, Sabolová 
ÚCHV/ZCVU/04  Základy chemických výrob 52P + 1C 1, 2    Vargová 
ÚCHV/VKOCH/03  Vybrané kapitoly z organickej chémie 52P + 1C    Imrich 
ÚCHV/OS/03  Organická syntéza 52P + 1C    Kutschy 
ÚCHV/DPV1/03  Dejiny prírodných vied so zameraním na chémiu 52P + 1C    Ganajová, Kalafutová 
ÚCHV/IKTCU/06  IKT vo výučbe chémie II 52P + 1C    Ganajová, Kalafutová 
ÚCHV/VKA/04  Vybrané kapitoly z anorganickej chémie 52P + 1C    Chomič, Györyová, Kuchár, Potočňák, Reháková, Vargová, Zeleňák, Černák 
ÚCHV/VKACH/03  Vybrané kapitoly z analytickej chémie 52P + 1C    Gondová 


Blok - Spoločný základ Min. 2  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/PDZ/09  Prevencia drogových závislostí 42P + 1C PaS    Orosová, Salonna 
KPPaPZ/KK/07  Komunikácia, kooperácia 22C    Sarková 
KPPaPZ/RSEI/03  Rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie 22C    Gajdošová 
KPE/MT/09  Manažment triedy 22C    Orosová 
KPE/PVC/09  Pedagogika voľného času 22C    Bajtoš, Orosová 

 
Výberové predmety Min. 12 Kreditov

Blok - Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/AIKT/07  Aplikácie IKT do vyučovania prírodovedných predmetov 22C     Ganajová, Hanč, Hochmuth, Kimáková, Kireš, Lešková, Lukáč, Tomášiková, Šnajder 
ÚFV/FEP1/07  Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 41P + 2C     Ješková 
ÚFV/MDT06/06  Moderná didaktická technika 32C     Kireš 
KROKF/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C     Bednáriková 
KGER/AN/07  Akademická nemčina 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C     Medeová, Orságová 
ÚINF/PES1/04  Pedagogický softvér 41P + 2C     Šnajder 


Blok - Spoločenské vedy
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KFaDF/FVp/04  Kapitoly z filozofie výchovy 22C    Tholt 
ÚFV/VMV1/04  Využitie multimédií vo vzdelávaní 41P + 2C    Kireš 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 21P + 1C    Paulíková, Salonna 
KPE/SL1/05  Školská legislatíva 22C    Orosová 
KPE/ALP/06  Alternatívna pedagogika 22C    Bajtoš 
KPE/MT/09  Manažment triedy 22C    Orosová 
KAE/ZET2/07  Základy etiky 2 32C KAE/ZE1/07   Palaščak 
KAE/KAp/03  Kultúrna antropológia 22C    Palaščak, Tholt 
KFaDF/KDF/05  Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ) 22C    Tholt 
KFaDF/IH1/03  Idea humanitas 1 (všeobecný základ) 22C    Nezník 
KFaDF/AFS/05  Antická filozofia a súčasnosť 22C    Tholt 
KPPaPZ/PAPZ/07  Psychologické aspekty prevencie drogových závislostí 22C    Orosová, Salonna 
KPPaPZ/SPVKE/07  Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií 22C    Orosová, Salonna, Sedlák Vendelová 
KPPaPZ/UPR/03  Umenie pomáhať rozhovorom 22C    Linha, Orosová, Salonna 
KPPaPZ/RET/08  Rétorika 22C    Sarková 
KFaDF/IH2/03  Idea humanitas 2 (všeobecný základ)22C KFaDF/IH1/07   Nezník 
KPE/APV/09  Akčný pedagogický výskum 22C    Bajtoš, Orosová 
KPE/KSP/09  Kapitoly zo špeciálnej pedagogiky 22C    Bajtoš, Orosová 


Blok - Chémia
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚCHV/BOC/03  Bioorganická chémia 53P    Gonda 
ÚCHV/CMG/03  Chemický management 53P    Koščík, Čonka 
ÚCHV/SAZ1/03  Stereochémia anorganických zlúčenín 43C    Zeleňák 
ÚCHV/HZ1/00  Heterocyklické zlúčeniny 42P + 1C    Kutschy 
ÚCHV/USA/03  Úvod do štruktúrnej analýzy 52P + 1C    Černák 
ÚCHV/MMC1/04  Makromolekulová chémia 43P 1, 2    Kladeková 
ÚCHV/ZEM1/04  Základy experimentálnych prístrojových metód 43C 1, 2    Györyová, Potočňák, Reháková, Zeleňák, Černák 
ÚCHV/FUMCH1/03  Úvod do chémie materiálov 52P + 1C 1, 2    Oriňáková 
ÚCHV/CHE2/03  Chemická exkurzia 41tC ÚCHV/ZCV1/08   Vargová 
ÚCHV/OKKU/03  Chémia organokovov a klastrov 42P + 1C    Černák 
ÚCHV/XBCH/04  Xenobiochémia 53P    Antalík, Sabolová 
ÚCHV/TA1/03  Termická analýza 52P + 1C 1, 2    Györyová 
ÚCHV/KC/03  Kozmetická chémia 42P + 1C    Martinková 
ÚCHV/FOCHP1/04  Korózne procesy a ochrana povrchov52P + 1C    Morovská Turoňová 
ÚCHV/STOX/04  Špeciálna toxikológia 52P + 1C ÚCHV/ZTOX/04   Györyová 


Blok - TV
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTV UPJŠ/TV1b/08  Telesná výchova II 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV1a/08  Telesná výchova I 22C     
ÚTV UPJŠ/TV2a/08  Telesná výchova III 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2b/08  Telesná výchova IV 22C     
Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 120 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 2 kredity.

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/EUIA/01  Informatika a didaktika informatiky   SS   ÚINF/UKR1/09  *(6)    
ÚINF/ODPU/02  Obhajoba diplomovej práce   OB   ÚINF/DSU1b/03    
KPE/PPD/01  Pedagogika a psychológia   SS       
ÚCHV/ODPU/03  Obhajoba diplomovej práce   OB       
ÚCHV/CDCA/01  Chémia a didaktika chémie I.   SS   ÚCHV/DCHa/03  *(4)    
ÚCHV/CDCB/01  Chémia a didaktika chémie II.   SS   ÚCHV/DCHa/03  *(4)    

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov