Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/UPR/03
Názov: Umenie pomáhať rozhovorom
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Ferdinand Salonna, PhDr. Marek Linha, doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Zadanie-40 b; poster, flip-chart papier, prezentácia na seminári

témy:

- sebareflexia možností pomáhania

- využitie metódy rozhovoru v mojej profesnej budúcnosti

• Aktívna účasť-50 b; aktivita v diskusii,zapájanie do modelových situácií

• Sebahodnotenie- 10b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa priebežnej kontroly.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie o systemickom prístupe k pomáhaniu. Trénovať vedenie rozhovoru, ujasňovanie objednávok. Reflektovať možnosti pomáhania.

Stručná osnova predmetu: 

Psychologická príprava pre vedenie rozhovoru. Sebareflexia vlastných možností, schopností viesť rozhovor, pomáhať. Možnosti pomáhania rozhovorom z pohľadu vybraných psychologických prístupov.Systemický prístup k pomáhaniu. Rozhovor a profesionálne spôsoby pomáhania a kontroly. Objektivistický a konštruktivistický rámec rozhovoru v teórii a praxi. Je možné pomáhať kontrolou? Otvorenie rozhovoru, dojednávanie priebehu, priebeh, ukončenie rozhovor.Konštruktivistické otázky v rozhovore.Analýza jednotlivých fáz vedenia rozhovoru. Reflexný tím možnosti pomoci pri rozhovore.Modely reflexných tímov. Modelové situácie vedenia rozhovoru s jednotlivcom. Modelové situácie vedenia rozhovoru so skupinou.Profesionálne možnosti, výhody a úskalia riešenia problémov s jednotlivcom, so skupinou.

Sylabus predmetu: 

Témy seminárov:

prístupy rôznych psychologických škôl k rozhovoru ako metóde

pomoc a kontrola

neverbálna komunikácia a jej význam v rozhovore

typy rozhovoru, sociálne spôsobilosti uľahčujúce komunikáciu

fázy rozhovoru a typy otázok

pomáhajúce profesie a rozhovor

Literatúra: 

Yalom,I.: Chvála psychoterapie, Praha, Portál, 2003

Ulehla, I.: Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996

Ludewig, K.: Systemická terapie. Praha: Pallata 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/AFS/05
Názov: Antická filozofia a súčasnosť
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% - priebežné hodnotenie aktivity študentov na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poukazať na korene západnej civilizácie, ktoré siahajú ku Grékom, ako jednému z 3 pilierov Európskej kultúry. Práve zdôraznením previazanosti antickej filozofie a EPISTEME umožní lepšie pochopiť otázky formovania matematickej prírodovedy 17. storočia a niektoré závažné otázky dnešnej podoby vedy a kultúry

Stručná osnova predmetu: 

Edmund Husserl o podstate antickej filozofie. Mýtus a filozofia. Filozofia predsokratikov a F.Nietzsche. Predsokratici a M.Heidegger. Starogrécky atomizmus. Platón a jeho vplyv na vznik renesančnej a novovekej prírodovedy. Platónova "teória poznania". Aristotelova syntéza antického vedenia. Epikuros. Antická filozofia a rané kresťanstvo. Skepticizmus - problém agnosticizmu.

Literatúra: 

Patočka, J.: Aristoteles jeho předchůdci a dědicové. Praha. ČSAV l964.

Patočka, J.: Nejstarší řecká filosofie. Praha. Vyšehrad l996.

Höffding, H., Král, J.: Přehledné dějiny filosofie. Praha. Unie l947, s. 5 – 84.

Hussey, E.: Presokratici.Praha. Rezek 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/UNT1/99
Názov: Vybrané kapitoly z fyziky nízkych teplôt
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Dr.h.c.prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné kontroly po tematických celkoch: supratekutosť, supravodivosť.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Celkové hodnotenie bude určené na základe hodnotení z priebežných kontrôl po týchto tématických celkoch: supratekutosť, supravodivosť.

Cieľ predmetu: 

Získať základné znalosti o fyzike nízkych teplôt, oboznámiť sa s úvodom do fyziky makroskopických kvantových javov, ako napríklad supravodivosť a supratekutosť.

Stručná osnova predmetu: 

Metódy získavania a merania nízkych a veľmi nízkych teplôt. Objav supravodivosti. Supravodič v magnetickom poli. Teória supravodivosti. Vysokoteplotná supravodivosť. Aplikácie supravodivosti. Vlastnosti kvantových kvapalín hélia-3 a hélia-4. Supratekutosť, supravodivosť a astrofyzika.

Literatúra: 

Jánoš Š.: Fyzika nízkych teplôt, ALFA Bratislava 1980

Takács S., Cesnak L.: Supravodivosť, ALFA Bratislava 1979

Šafrata S. a kol.: Fyzika nízkych teplôt, Matfyzpress. MFF KU Praha 1988

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DEJ1/99
Názov: Dejiny fyziky
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc., prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov so základnými faktami z histórie fyziky.

Stručná osnova predmetu: 

Fyzikálne poznanie pred Galileom. Klasická fyzika a mechanistický obraz sveta. Klasická fyzika a relativistický nekvantový obraz sveta. Od kvantovej hypotézy ku kvantovej teórii. Atómová a jadrová fyzika. Subjadrová fyzika, objavy nových fundamentálnych častíc a súčasná predstava o štruktúre matérie a zložení nášho sveta.

Sylabus predmetu: 

Fyzikálne poznatky v antike a v stredoveku.

Obdobie konštituovania fyziky ako vedy.

Klasická fyzika a mechanistický obraz sveta .

Vznik a vývoj klasickej elektrodynamiky.

Teória relativity.

Klasická fyzika a relativistický nekvantový obraz sveta.

Klasická fyzika a kvantový obraz sveta (od kvantovej hypotézy ku kvantovej teórii).

Atómová fyzika (od hypotéz a prvých relatívnych meraní ku presným parametrom atómu).

Jadrová fyzika a jadrová energetika (od stavby atómu ku stavbe atomového jadra a jeho praktickému využitiu)

Subjadrová fyzika (od rozvoja urýchľovačov k objavom nových fundamentálnych častíc a k súčasným predstavám o štruktúre matérie a zložení nášho sveta)

Literatúra: 

1. R. Zajac, J. Chrapan: Dejiny fyziky, MFF UK, Bratislava, 1982.

2. V. Malíšek: Co víte o dejinách fyziky, Horizont, Praha, 1986.

3. B.I. Spasskij: Istoria fiziky I, II, Vyššaja škola, Moskva, 1977.

4. A.I. Abramov: Istoria jadernoj fiziky, KomKniga, Moskva, 2006.

5.L.I. Ponomarev: Pod znakom kvanta, Fizmatlit, Moskva, 2006.

6.www-stránky na Internete.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/AAG1/99
Názov: Astronómia, astrofyzika, geofyzika
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Eva Vargová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚGE/PLG/04 ÚGE/PLG/07 alebo ÚGE/PLG/05
Obsahová prerekvizita: 

Obsahová prerekvizita nie je k tomuto predmetu požadovaná.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Kvôli skrátenému semestru (pedagogická prax) sa test z riešenia príkladov koná až v čase konania skúšky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie je formou " klasickej " skúšky, kde si študenti ťahajú dve otázky z asi 40-tich otázok, ktoré sú dopredu známe. Sôčasťou hodnotenia je i výsledok, dosiahnutý z písomky.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť frekventantom učiteľského štúdia základné poznatky z astronómie,astrofyziky a geofyziky, potrebné pre výučbu na základných a stredných školách.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet poskytuje základné poznatky z astronómie, astrofyziky a geofyziky so zameraním na učiteľské štúdium.

Sylabus predmetu: 

Súradnicové sústavy: Krivočiare súradnice v priestore, horizontové súradnice, ekvatoreálne súradnice I. a II. druhu, súradnice ekliptikálne a galaktické, základy sférickej trigonometrie, nautický trojuholník, určovanie zemepisnej šírky pomocou nautického trojuholníka, určenie orthodromickej vzdialenosti miest na Zemi pomocou sférickej trigonometrie.1. – 4. týždeň

Centrálne pole: Parametrické rovnice kužeľosečiek, Keplerove zákony 5. – 6. týždeň

Slnečná sústava: Charakteristika objektov Slnečnej sústavy, dĺžkové jednotky v astronómii, Titius – Bodeho zákon, objavenie pásu asteroidov, paralaktický pohyb stálic a planét, zatmenia a zákryty7. – 8 týždeň

Astrofyzika: Charakteristika hviezd, hmotnosť a zisťovanie polomeru, vývoj hviezd, HRD diagram, magnitúdy, Pogsonova rovnica.9. týždeňGeofyzika: Tvar a pohyby Zeme – precesia a nutácia, seizmika a drift kontinentov, magnetické pole Zeme a magnetosféra, magnetické mapy.10. – 13. týždeň

Literatúra: 

Vanýsek V.: Základy astronómie a astrofyziky. Academia Praha, 1980

Andrle P.: Základy nebeské mechaniky. Academia Praha, 1971

Ochaba S.: Geofyzika. SNP Bratislava, 1982

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/TRV1/00
Názov: Všeobecná teória relativity
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc., RNDr. Marián Jurčišin, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚFV/TRS/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

V ôsmom týždni test z matematického aparátu.

Individuálny referát na konci semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov základy tenzorového počtu a zoznámiť ich s jeho použitím vo všeobecnej teórii relativity.

Stručná osnova predmetu: 

Prehľad základných poznatkov špeciálnej teórie relativity. Rovnomerne zrýchlený pohyb v ŠTR. Lokálny princíp ekvivalencie - Eőtvősov pokus. Tenzorový počet v pseudoriemannovskej metrike. Einsteinove rovnice gravitačného poľa. Schwarzschildovo riešenie pre prípad sféricky symetrického metrického poľa. Experimentálne overenie VTR. Čierne diery. Riešenie pre homogénne a izotrópne rozloženie hmotností v priestore. Kozmologické aplikácie. Prehľad o vplyve kvantových efektov.

Literatúra: 

Landau L.D., Lifshitz E.M.: The classical theory of fields. Addison- Wesley, Reading, Mass., USA, 1977

Kuchař K. : Základy obecné teorie relativity. Academia, Praha,1968

Novikov I.D. : Vývoj vesmíru. Pravda, Bratislava, 1983

a iné.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/IH1/03
Názov: Idea humanitas 1 (všeobecný základ)
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; (DF2)

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné hodnotenie na základe spracovania samostatného projektu

Cieľ predmetu: 

Priviesť študenta prostredníctvom sokratovskúho dialógu k angažovanému spôsobu života, rozvinutiu schopnosti kritického myslenia, aktívnej pozícii v odbornom, verejnom a súkromnom živote. Podstatným cieľom je prekročenie úzko špecializovaných pohľadov na svet, ako aj ochotu a schopnosť pomôcť druhému človeku nezištným spôsobom.

Stručná osnova predmetu: 

<b>Jazyk ako rozmer ľudskej existencie. </b>Čo je filozofia. Záhada jedného slova - <i>LOGOS</i> Späť ku Grékom - láska, zápas, rivalita.

<b>Idea "humanitas" ako kľúčový termín renesancie. </b> Demiurgijná múdrosť, <i>epistéme poietiké</i>. Človek ako pán a vlastník prírody. Bláznivosť a pochabosť.

<b>Mocenský vzťah ku svetu </b>- zrod optimistického pohľadu na svet, projektívnosť myslenia; experiment a projekty šťastia. Vzťah panstva a podriadenosti. Moc a technika moci. Animalita proti racionalite.

<b>Idea človeka. </b> List o humanizme. Princíp <i>starostlivosti o dušu </i>versus <i>jasnosť a zreteľnosť</i>. Pravda a absurd - dilema cesty. Problém zvaný <i>rozum</i>. Múdrosť a chytrosť.

Sylabus predmetu: 

Štúdiom filozofických textov - Platon - Politeia - študent hlbšie preniknúť k otázkam, ktoré zamestnávajú filozofické myslenie aj dnes. Spravodlivosť, múdrosť, výchova, vedenie, starostlivosť o dušu - to všetko sú témy, ktoré okrem toho, že sú filozofickými problémami zamestnávajú myslenie aj bežného človeka (a mladého človeka, ktorý hľadá orientáciu svojho života zvlášť). Antika, stredovek, renesancia, novovek - novoveká veda (vznik matematickej prírodovedy), panský vzťah ku svetu. Príroda a svet ako objekt podmaňujúcej moci človeka - jediného a zvrchovaného pána sveta. Boh- duša- svet na ceste človeka za šťastím, slasťou a utrpením. Človek v súradniciach moci. Gadamer: Späť ku Grékom. Heidegger: List o humanizme. Niekoľko slov k jednému problému: Čo je človek? Čo je humanizmus? Čo je myslenie? Čo zostáva za hrizontom nášho pýtania sa?

Literatúra: 

1.Antológia z diel filozofov. Bratislava. Epocha; Pravda 1968 – 1978; I. – X. zv.

2. Welsch, W.(1996): Naše postmoderní moderna, Praha

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
08.07.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/IH2/03
Názov: Idea humanitas 2 (všeobecný základ)
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KFaDF/IH1/07
Obsahová prerekvizita: 

DF1; (DF2); IH1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotený zápočet

Cieľ predmetu: 

Doplniť a rozšíriť záujem študentov prírodných vied o spoločenskovednú problematiku súvisiacu s otázkami vývoja filozofie, vedy a vedenia človeka, ktoré sa prejavujú v naliehavých problémoch dnešného sveta a spoločnosti. Zvláštny dôraz je kladený na formovanie humanistických ideí, ich vznik, transformáciu a možné úskalia a riziká. Okrem premýšľania nad vážnymi otázkami minulosti a súčasnosti je súčasťou aj uvažovanie o súčasnosti a súčasných kontextoch veľkých tém filozofie a západnej kultúry zvlášť. Preto ako praktický výstup je chápaná aj príprava a realizácia programu zameraného na spoluprácu s alternatívnymi smermi pedagogiky v podmienkach nášho transformujúceho sa školstva.

Stručná osnova predmetu: 

<b>Vek obrazu sveta. </b>Pochybnosť ako princíp filozofie. Vznik obrazu sveta (Weltbild);odlišnosti antickej theoria,stredovekej scientia,vznik matematickej prírodovedy. Veda ako prevádzka (Betrieb); inštitucionalizácia vedy.

<b>Filozofia, veda a moderný svet. </b> Pohyb života človeka: akceptácia, obrana, sloboda ako zápas, prihlásenie sa ku konečnosti

<b>Moderný svet a hľadanie zmyslu. </b> Byrokracia, odosobnenosť, prevaha technokratických prístupov. Únava ako novodobá hrozba Európe. Cesty k slobode vedú cez znovuobjavenie vlastného Ja. Základná podmienka výchovnosti každého vzdelávania je <i>starostlivosť o dušu</i>.

<b>Kríza európskeho ľudstva. </b> Antika. Filozofia-vznik zvláštnej pospolitosti ľudí, počiatky vzdelanosti <i>paideia</i>. Kľukatá cesta vedenia. Rodný list <i>kalkulujúceho myslenia. </i>

<b>Európa a doba poeurópska. </b> <i>Starostlivosť o dušu </i>- základná idea Patočkovej filozofie. Odlišnosť pozície Platóna a Demokrita v chápaní starostlivosti o dušu. Idea starostlivosti o dušu a Aristoteles.

Literatúra: 

Hegel, G. W. F.: Fenomenologie ducha. Praha. NČSAV 1960

Husserl, E.: Krize evropského lidství a filosofie. In: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha. Academie 1996

Patočka,J.: Péče o duši I. Praha. OIKOYMENH 1996

Patočka,J.: Péče o duši II. Praha. OIKOYMENH 1999

Wright von, G.H.: Humanizmus ako životný postoj. Bratislava, Kalligram 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/RSEI/03
Názov: Rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. samostatná práca: Činitele efektívnej komunikácie a kooperácie.

(4. cvičenie), 2. samostatná práca Narácia: "...nemáme zraňovať city druhých, lepšie je zraniť seba???" (8. cvičenie)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe priebežnej kontroly.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie z vybraných kapitol psychológie. Pracovať so sociálno-osobnostným prístupom k sociálnej inteligencii na teoretickej a výcvikovej úrovni. Rozvíjať percepčno-kognitívne a behaviorálne zložky modelu emocionálnej inteligencie.

Stručná osnova predmetu: 

Emocionálna inteligencia, sebareflexia a možnosti rozvoja (prežívanie, uvedomovanie si a zvládanie vlastného citového života, reflexia, vnímavosť voči citovému prežívaniu iných ľudí, empatia), sociálna inteligencia, zvládanie sociálnych problémov v medziľudských vzťahoch, (sociálne a životné spôsobilosti, sebareflexia a možnosti ich rozvoja, umenie vyhľadávania, prijímania a poskytovania citovej a sociálnej opory), tréning priamej komunikácie, vzájomne rešpektujúcej komunikácie.

Literatúra: 

Goleman, D.: Emoční inteligencie. Praha. Columbus 1997.

Englanderová – Goldenová, P., Golden, D. E.: Povedz to priamo (Say it straight – S.I.S.) Tréning priamej komunikácie. Bratislava. CPPS pre jedinca, pár a rodinu 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KAE/KAp/03
Názov: Kultúrna antropológia
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD., Ing. ThDr. Jozef Palaščak
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF 1; resp.DF 2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%- priebežné hodnotenie aktivity študentov, (záverečná samostatná práca študenta)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Poskytnúť prehľad ľudskej aktivity v súčasnosti a v dejinách, a to vo vede i umení, v politike i v spoločenskom živote, tak, aby v praktickom živote vytváralo komplexnú a zmysluplnú humánnu jednotu.

Stručná osnova predmetu: 

Ľudská existencia v aspekte kultúrnej antropológie. Z dejín myslenia o človeku. Podstata kultúry: identifikačné hodnoty. Kultúrne epochy-motivácia zmeny. Humanizujúce hodnoty-tolerancia, dialóg, demokracia. Kultúra práce-zmysel sebarozvoja a pokrok ľudstva.

Sylabus predmetu: 

KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA

Počet kreditov: 2 Rozsah výučby: 2 hod. týždenne

Zabezpečuje: Ing. ThDr. Jozef Palaščák

ANOTÁCIA: Ľudská existencia v kontexte kultúrnej antropológie. Z dejín myslenia o človeku. Podtstat kultúry: identifikačné hodnoty. Kultúrne epochy - motivácia zmeny. Humanizujúce hodnoty. Kultúra práce - zmysel sebarozvoja a pokrok ľudstva.

CIEĽ: Poskytnúť prehľad ľudskej aktivity v súčasnosti a dejinách, a to vo vede i umení, v politike i spoločenskom živote, tak aby v praktickom živote vytváralo komplexnú a zmysluplnú humánnu jednotu.

HODNOTENIE: 100% priebežné hodnotenie aktivity študentov a záverečná samostatná práca študenta.

• Kultúra a civilizácia. Podstata kultúry a jej vymedzenie. Kultúrne epochy .

• Kultúrnosť a kultúra. Vedecký pokrok - perspektíva kultúrnosti

• Antropológia a kultúra. Kultúra vyučujúceho procesu - druhy poznania.

• Hľadanie ideovej totožnosti - svetonázorová orientácia. Obsah a tvorba svetonázorov.

• Moderný človek a kultúra. Ústredne postavenie osoby. Pramene sebarealizácie.

• Kultúra práce. Dimenzie ľudskej práce. Formy práce a ich význam. Ciele ľudskej práce. Práca a mzda.

• Dôstojnosť práce. Komparácia modelov práce. Zmysel práce. Kultúra voľného času.

• Miesto človeka v prírode. Ekológia a kultúra.

• Filozofia slobody. Možnosti sebarealizácie človeka v slobode. Pluralizmus a jednota ..

• Úloha komunikácie - pravdivosť. Sociálna dimenzia pravdy. Demokracia a pravda.

• Vznik svetového spoločenstva. Prosociálnosť v globálnej dimenzii. Kultúrny styk medzi národmi.

• Evolúcia vedy ako súčasť kultúrnej evolúcie.

• Ciele náuky kultúrnej antropológie i smer jej rozvoja. Veda v službe globalizmu.

• Workshop k jednotlivým uvedeným paradigmárn kultúrnej antropológie.

Hanus, L. Človeka kultúra. Bratislava 1997

Krupiec, A. U základov chápania kultúry. Lublin 1991

Kolektív. Príroda a kultúra. 1990

Coreth, E. Co je člověk. Praha 1994

Schweitzer, A. Kultúra a etika. Bratislava 1986.

Literatúra: 

Hanus,L.: Človek a kultúra, Bratislava 1997

Krupiec,A.: U základov chápania kultúry. Lublin 1991

Kolektív: Príroda a kultúra. Praha 1990

Coreth,E.: Co je člověk. Praha 1994

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/VPD/03
Názov: Všeobecná pedagogika a didaktika
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Jana Harčárová
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základy školskej pedagogiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Študent na základe priebežného hodnotenia získa maximálny počet 50 bodov. Priebežné hodnotenie sa realizuje na seminároch, a to hodnotením seminárnej práce, hodnotením výstupu v rámci mikrovyučovania a hodnotením priebežného vedomostného testu . Za seminárnu prácu môže študent získať body v rozpätí 0 - 15 bodov, požadované minimum je 8 bodov. V prípade nedosiahnutia 8 - ich bodov za seminárnu prácu, bude študentovi poskytnutá možnosť spracovať seminárnu prácu na náhradnú tému.

Za výstup v rámci mikrovyučovania študent môže získať body v rozpätí 0 – 20 bodov, požadované minimum je 10 bodov. V prípade nedosiahnutia 10 - ich bodov za výstup, bude študentovi poskytnutá možnosť realizovať výstup v náhradnom termíne určenom vyučujúcim. Za priebežný vedomostný test môže študent získať maximálne 15 bodov, požadované minimum je 8 bodov. V prípade nezískania minimálnej hranice úspešnosti testu, t.j. 8 - ich bodov, bude vedomostný test riešiť v náhradnom termíne určenom vyučujúcim.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Študent na základe výsledkov práce na seminároch môže získať maximálne 50 bodov, požadované minimum je 26 bodov a pristúpiť k realizácii ústnej skúšky.

Študent na základe výsledku ústnej skúšky môže získať maximálne 50 bodov, požadované minimum je 25 bodov.

Celkové (sumatívne) hodnotenie (pozostáva zo súčtu priebežného a záverečného hodnotenia) je prevodom získaných bodov podľa nasledovného transformačného kľúča:

A - výborne: 91 - 100 bodov; B - veľmi dobre: 81 - 90 bodov; C - dobre: 71 - 80 bodov; D - uspokojivo: 61 - 70 bodov; E - dostatočne: 51 - 60 bodov; FX - nedostatočne: 0 - 50 bodov.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o teoretických základoch pedagogiky ako disciplíny potrebnej pre prácu budúcich učiteľov, a to v náväznosti na predmet Základy školskej pedagogiky. Analyzovať podstatu edukačných javov na základe poznania pedagogiky a jej subdisciplín. Teoreticky analyzovať obsah didaktiky, kriticky hodnotiť a aplikovaťvšeobecnú didaktiku vo svojej učiteľskej praxi. Špecifikovať edukačné postupy učiteľa v tvorivej výučbe. Rozvíjať edukačné zručnosti budúcich učiteľov. Vytvoriť východiskové predpoklady pre štúdium následných psycho–didaktických disciplín.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogika, pojem a predmet pedagogiky, základné pedagogické kategórie. Vznik pedagogiky ako vedy. Sústava pedagogických vedných disciplín, charakteristika základných pedagogických disciplín, vzťah pedagogiky k iným vedám. Vonkajšie a vnútorné stránky výchovy a vzdelávania. Humanizácia výchovy a vzdelávania..Proces výchovy, ciele, metódy a zásady výchovy.

Didaktika, pojem a predmet didaktiky, súčasné východiská didaktiky. Vznik didaktiky ako vedy. Vzťah všeobecnej didaktiky a predmetových didaktík. Perspektívy a problémy rozvoja didaktiky. Didaktické zásady vyučovacieho procesu. Didaktická klasifikácia učiva, vzdelávacie štandardy. Základné pedagogické dokumenty. Tematický plán. Učebnica. Ciele školskej edukácie, ich funkcia a klasifikácia. Vyučovacie metódy, klasifikácia, funkcie a výber vyučovacích metód. Súčasné koncepcie vyučovacieho procesu. Organizačné formy vyučovania, klasifikácia a charakteristika jednotlivých organizačných foriem. Vyučovacia hodina ako základná organizačná forma, etapy vyučovacej hodiny, typy vyučovacích hodín. Preverovanie a hodnotenie v školskej edukácii. Plánovanie práce učiteľa. Tvorivé vyučovanie.

Sylabus predmetu: 

OBSAH PREDNÁŠOK

1. Všeobecná didaktika. Vymedzenie pojmu didaktika, jej historické východiská a súčasnosť. Predmet didaktiky. Druhy didaktík. Systém didaktiky. Miesto didaktiky v pedagogických vedách. Základné problémy didaktiky. Vyučovací proces.

2. Ciele vyučovacieho procesu. Vymedzenie základných pojmov. Hierarchia cieľov. Požiadavky na ciele vyučovania. Taxonómie cieľov. Postup pri formulovaní cieľov. Práca učiteľa s cieľmi vyučovacieho procesu. Zhodnotenie problematiky cieľov vyučovania.

3. Didaktické testy.Charakteristika, klasifikácia a vlastnosti didaktických testov. Formy úloh didaktických testov. Konštrukcia didaktických testov. Klasifikácia a vyhodnocovanie didaktických testov. Využitie didaktických testov v školskej praxi.

4. Obsah vzdelávania. Vymedzenie základných pojmov. Prvky a zložky učiva. Didaktická analýza učiva. Základné pedagogické dokumenty. Učebnice. Vzdelávacie štandardy. Kľúčové kompetencie.

5. Plánovacia činnosť učiteľa. Projektovanie a modelovanie vyučovacieho procesu. Požiadavky na plánovaciu činnosť. Príprava učiteľa na vyučovací proces. Tematický plán, písomná príprava.

6. Vyučovacie metódy. Základné pojmy a klasifikácia vyučovacích metód. Faktory ovplyvňujúce výber metód. Všeobecno-didaktické metódy. Metódy konkretizácie všeobecno-didaktických metód. Metódy rozvoja tvorivého myslenia. Metódy rozvoja kritického myslenia.

7. Moderné koncepcie vyučovacieho procesu. Kooperatívne vyučovanie. Projektové vyučovanie. Programové vyučovanie. Globálna výchova. Otvorené a dištančné vzdelávanie. Konštruktivizmus. Autentické vyučovanie.

8. Organizačné formy vyučovania. Vymedzenie základných pojmov. Sociálne formy práce žiakov. Vyučovacia hodina ako základná organizačná forma. Ďalšie organizačné formy vyučovacieho procesu.

9. Preverovanie a hodnotenie výkonov žiakov. Základné pojmy spojené s preverovaním a hodnotením výsledkov žiakov. Funkcie kontroly výsledkov vyučovacieho procesu. Metódy a formy pedagogickej kontroly. Nedostatky preverovania a hodnotenia. Súčasné trendy v preverovaní a hodnotení.

10. Didaktické zásady. Vymedzenie základných pojmov. Prehľad didaktických zásad.

11. Úvod do pedagogiky. Pojem a predmet pedagogiky, vznik pedagogiky ako vedy, sústava pedagogických vedných disciplín, vzťah pedagogiky k iným vedám. Význam pedagogiky, východiská pedagogických vied.

12. Kompendium pedagogiky. Pojem výchova, charakteristika činiteľov výchovy (vnútorné a vonkajšie činitele), všeobecné rysy výchovy, základné funkcie výchovy. Činitele výchovy.

13. Kompendium pedagogiky. Prostriedky a metódy výchovy. Tvorivo-humanistická koncepcia výchovy a vzdelávania, humanizácia výchovy.

OBSAH SEMINÁROV

cvič. č.1 Úvod do štúdia predmetu „Všeobecná pedagogika a didaktika“.

obsah

cvičenia Organizácia, obsah a priebeh výučby predmetu „Všeobecná pedagogika a didaktika“, študijná literatúra, formy a kritériá hodnotenia práce študenta. Požiadavky na prácu študenta.

metóda Informačno-receptívna, rozhovor.

cvič. č.2 Domáce zadania a projekty

obsah

cvičenia Zadanie a výber domácich zadaní a projektov. Návod na spracovanie domácich zadaní a projektov. Požadované podklady k spracovaniu domácich zadaní a projektov.

metóda Inštruktáž, diskusia v skupine.

cvič. č.3 Ciele vyučovacieho procesu.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Návrh cieľov vyučovania pre vybranú tému.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.4 Didaktické testy.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Návrh priebežného didaktického testu.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.5 Didaktické testy.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Vyhodnotenie a klasifikácia priebežného didaktického testu.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.6 Písomná príprava na vyučovanie.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Návrh písomnej prípravy na vyučovanie pre vybranú tému.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.7 Kontrolný priebežný test.

obsah

cvičenia Riešenie priebežného testu a jeho vyhodnotenie.

metóda Písomný test.

cvič. č.8 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.9 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.10 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.11 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cvič. č.12 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.13 Zhrnutie poznatkov štúdia predmetu „Všeobecná pedagogika a didaktika“.

obsah

cvičenia Hodnotenie mikrovyučovania.

Vyhodnotenie práce na seminároch, záverečné vyhodnotenie výstupov a písomného priebežného testu.

metóda Dotazník, diagnostické metódy.

Literatúra: 

Bajtoš, J.: Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. Equilibria, Košice 2007.

Bajtoš, J.: Teória a prax didaktiky. ŽU, Žilina 2003.

Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Equilibria, Košice 2008.

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzelávání. Portál, Praha 1998.

Černotová,M. a kol.: Kapitoly z pedagogiky pre študentov učiteľstva. FHPV PU, Prešov 1997.

Dargová, J.: Tvorivé kompetencie učiteľa. Privat Press, Prešov 2001.

Havran, J.: Pedagogika. Košice, PdF 1992.

Kominarec, I. a kol.: Základy pedagogiky. Vybrané pedagogické problémy. PU Prešov 1997.

Kurelová, M. a kol.: Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího procesu. PF OU Ostrava, 1990.

Kyriacou, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 1996.

Maňák, J.: Nárys didaktiky. MU, Brno 1990.

Petersen W.H.: Učebnica všeobecnej didaktiky. SPN, Bratislava 1993.

Petlák, E.: Všeobecná didaktika. IRIS, Bratislava 1997.

Petty,G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996.

Prucha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.

Skalková, J.: Obecná didaktika. ISV, Praha 1999.

Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. IRIS, Bratislava 1995.

Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. MC, Bratislava 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/FVp/04
Názov: Kapitoly z filozofie výchovy
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% - priebežné hodnotenie aktivity na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Doplniť a rozšíriť filozofickú, metodologickú a svetonázorovú bázu ako východiska a oporného piliera v rámci pedagogickej prípravy budúcich učiteľov. Významné je aj oboznamovanie študentov s alternatívnymi formami pedagogiky.

Stručná osnova predmetu: 

Celkové zameranie seminára vychádza z presvedčenia, že základom každej koncepcie pedagogiky, každého cieľavedomého výchovného pôsobenia je určitý koncept filozofie, predovšetkým koncept filozofie človeka, resp. filozofickej antropológie. Cieľom disciplíny je priblížiť budúcim pedagógom filozofické základy pedagogiky, najmä výchovy k humanizmu, základy axiológie, východiská etickej a estetickej výchovy, výchovy k tvorivosti, ako aj vzťahu kultúry a výchovy.

Literatúra: 

Anzenbacher,A.: Úvod do filosofie. SPN Praha 1990

Blížkovský,B.: Systémová pedagogika. (Celistvé a otevřené pojetí vzdelávaní a výchovy). Ostrava Amosium servis. 1997

Kučerová, S.: Člověk, hodnoty, výchova. (Kapitoly z filosofie výchovy). ManaCon Prešov, 1996

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PPGS/04
Názov: Psychológia a pedagogická psychológia
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Informácie zverejnené prostredníctvom Elektronickej nástenky AIS.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si základy psychologického uvažovania, poznatkového systému všeobecnej, sociálnej, vývinovej psychológie, vybraných kapitol pedagogickej psychológie, ako predpokladu pre psychologickú komunikáciu a aplikáciu psychologických poznatkov do školskej praxe.

Stručná osnova predmetu: 

1. Psychológia a prax. Predmet psychológie. Otázky Pedagogickej a Školskej psychológie; Pozitívnej psychológie a Psychológie zdravia; otázky Poradenskej psychológie. Poradenský proces. Krízová intervencia.

2. Zdravie a nemoc; rizikové/protektívne faktory so zdravým súvisiaceho rizikového správania sa; programy prevencie rizikového správania sa.

3. Psychologické koncepcie osobnosti I. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily (Klasická a súčasná psychoanalytická teória, Analytická psychológia, Individuálna psychológia I).

4. Psychologické koncepcie osobnosti II. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily a zamerania na prežívajúceho človeka (Individuálna psychológia II, Humanistická psychológia, Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy; Kognitivizmus a Teória osobných konštruktov).

5. Psychologické koncepcie osobnosti III. Prežívanie a správanie z pohľadu konštitučných a genetických názorov, zamerania na učenie a prostredie, socializácia).

6. Psychologické aspekty ľudskej činnosti a ich rozbor Poznávacie/kognitívne procesy; Druhy učenia; Motivácia, sociálna motivácia, emócie a vôľové procesy).

7. Kognitívny a psychosociálny vývin jednotlivca.

8. Sociálne poznávanie, sociálna komunikácia, sociálna inteligencia a kompetencia, agresia a prosociálne správanie. Bolesť šikanovania.

9. Malé sociálne skupiny, rozvoj skupiny. Sociálny/skupinový vplyv. Sociálna opora, druhy sociálnej opory.

10. Záťažové situácie, psychická záťaž a vulnerabilita osobnosti. Stratégie zvládania záťaže. Syndróm vyhorenia.

Sylabus predmetu: 

1. Psychológia a prax. Predmet psychológie. Otázky Pedagogickej a Školskej psychológie; Pozitívnej psychológie a Psychológie zdravia; otázky Poradenskej psychológie. Poradenský proces. Krízová intervencia v škole.

2. Zdravie a nemoc; rizikové/protektívne faktory so zdravým súvisiaceho rizikového správania sa žiakov; programy prevencie rizikového správania sa v školskej praxi.

3. Psychologické koncepcie osobnosti a perspektíva edukáce I. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily (Klasická a súčasná psychoanalytická teória, Analytická psychológia, Individuálna psychológia I).

4. Psychologické koncepcie osobnosti a perspektíva edukáce II. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily a zamerania na prežívajúceho človeka (Individuálna psychológia II, Humanistická psychológia, Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy; Kognitivizmus a Teória osobných konštruktov).

5. Psychologické koncepcie osobnosti a perspektíva edukáce III. Prežívanie a správanie z pohľadu konštitučných a genetických názorov, zamerania na učenie a prostredie, socializácia).

6. Psychologické aspekty ľudskej činnosti a ich rozbor Poznávacie/kognitívne procesy; Druhy učenia; Motivácia, sociálna motivácia, emócie a vôľové procesy).

7. Kognitívny a psychosociálny vývin jednotlivca.

8. Sociálne poznávanie, sociálna komunikácia, sociálna inteligencia a kompetencia, agresia a prosociálne správanie. Bolesť šikanovania.

9. Malé sociálne skupiny, rozvoj skupiny. Sociálny/skupinový vplyv. Sociálna opora, druhy sociálnej opory.

10. Záťažové situácie, psychická záťaž a vulnerabilita osobnosti. Stratégie zvládania záťaže. Syndróm vyhorenia.

Literatúra: 

Prednášky

Orosová, O.a kol: Psychológia a pedagogická psychológia 1. Košice: UPJŠ, 2005.

Orosová, O.: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 2002, 46, 2, 138 – 149.

Schnitzerová, E.: Učiteľská psychológia 2. Košice: UPJŠ 2002.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál 2002.

Fontana, D. : Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 1997.

Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava, Iris: 1996.

Vágnerová, M.: Vývojová psychológie. Praha: Portál 2000.

Výrost, J., Salměník, I.: Sociální psychológie. Praha: Grada 2008.

Výrost, J., Salměník, I.: Aplikovaná sociální psychológie I. Praha: Portál 1998.

Křivohlavý, J.: Pozitívni psychologie. Praha: Portál 2004.

Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál 2003.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/KDF/05
Názov: Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ)
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

100% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom informácie a nadviazať na dejiny filozofie s cieľom poukázať na súvislosti filozofie 19. a 20.storočia, ako podstatné zlomy a smerovania západnej civilizácie a súvislosti s otázkami dnešných dní a možných smerovaní

Stručná osnova predmetu: 

Predmet filozofie v západnej filozofii l9. a 20. storočia. Filozofia I.Kanta ako východisko filozofie l9. a 2O.storočia. Filozofia života. Pragmatizmus a jeho hlavní predstavitelia. Existencializmus. Pozitivizmus ako hlavný smer scientistickej línie vo vývoji filozofie. Fenomenológia a fenomenologické hnutie. Súčasná náboženská filozofia.

Literatúra: 

Mihina, F., Leško, V. a kol.: Metamorfózy poklasickej filozofie. Bratislava. Iris l994.

Novosád, F.: Premeny buržoáznej filozofie. Bratislava. Archa l986.

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha. Zvon l99l.

Antológia z diel filozofov VIII.-X. Bratislava, Epocha; Pravda 1968-1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/ZMPPV/05
Názov: Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Bačíková, PhD., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie z oblasti metodológie výskumu a štatistiky (základné pojmy metodológie vedeckej práce, metódy a plány výskumu, prehľad štatistických metód vyhodnocovania dát). Naučiť študentov získavať, spracovávať a prezentovať vedecké poznatky. Práca s databázami, štatistickými programami, odbornou literatúrou. Formy prezentovania výsledkov (vedecký článok, prezentácia, poster).

Stručná osnova predmetu: 

Ciele vedy (popísanie, porozumenie, vysvetlenie, predikcia, kontrola). Etické aspekty vedeckého bádania. Hlavné fázy a základné kroky výskumného procesu. Výber a definovanie výskumných problémov. Definovanie pojmu premenná (kategorizácia a typy premenných). Vnútorná a vonkajšia validita experimentu (nežiaduce premenné, základné spôsoby kontroly nežiaducich premenných: použitie kontrolných skupín, znárodňovanie, vyrovnávanie, opakovanie). Hypotézy (typológia, charakteristiky, formulovanie a testovanie hypotéz). Definícia, princípy a ciele výskumného plánu. Experimenty, kváziexperimenty, neexperimentálne výskumné plány. Teória výberov (reprezentatívny/nereprezentatívny, náhodný/zámerný. Prehľad základných výskumných metód (pozorovanie, rozhovor, posudzovacie škály, dotazníkové metódy). Kritériá na výber a hodnotenie meracích nástrojov (validita, reliabilita, položková analýza). Analýza dát. Deskriptívna štatistika (frekvencie, miery centrálnej tendencie, univariátne/bivariátne rozdelenia), inferenciálna štatistika (testovanie hypotéz, t-testy, korelácie, regresné analýzy). Parametrická vs. neparametrická štatistika. Komunikácia vo výskumnom procese (vedecký článok, prezentácia, poster).

Literatúra: 

Claus G., Ebner H.: Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988

Ferjenčík J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha 2000

Kerlinger F.: Základy výskumu chování. Akademie, Praha 1972

Maršálová a kol.: Metodológia a metódy psychologického výskumu. SPN, Bratislava

Polit D. F., Hungler B. P.: Nursing Research: Principles and Methods. J. B. Lippincott Company, Philadelphia 1991

1990

Říčan P.: Základy psychometrie. Psychodiagnostické testy, Bratislava 1980

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/SL1/05
Názov: Školská legislatíva
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

vedomostný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vstupné informácie o type a obsahu základných právnych noriem, predpisov a dokumentov záväzných pre oblasť regionálneho školstva.

Stručná osnova predmetu: 

Základné právne predpisy. Organizačná štruktúra regionálneho školstva. Organizácia a realizácia vyučovacieho procesu a života školy. Odborná a pedagogická spôsobilosť, vzdelávanie a rozsah činností pedagogických pracovníkov. Financovanie regionálneho školstva. Špecifické oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hodnotenie žiakov). Štruktúra a obsah Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu.

Sylabus predmetu: 

Obsah cvičení zo Školskej legislatívy

1.téma Úvod do štúdia predmetu Školská legislatíva

obsah organizácia, obsah a priebeh výučby, študijná literatúra, formy a kritéria hodnotenia práce študenta

metóda informačno-receptívna, rozhovor

2.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah všeobecné ustanovenia (obsah zákona, základné pojmy); výchovno-vzdelávacie programy (ciele, formy, obsah, stupne vzdelania); povinná školská dochádzka (formy)

sústava škôl (+ Vyhláška MŠSR 320/2008 o ZŠ); formy organizácie výchovy a vzdelávania, hodnotenie a klasifikácia výchovy a vzdelávania; prijímanie na výchovu a vzdelávanie (podmienky, proces, rozhodovanie o prijatí); ukončovanie výchovy a vzdelávania v SŠ (formy, obsah, komisie)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

3.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah špeciálne školstvo – nadaní žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (typy škôl, formy výchovno-vzdelávacieho procesu); školy pod správou štátnej správy; školské zariadenia (výchovno-vzdelávacie zariadenia, špeciálne výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie / Vyhláška MŠSR 325/2008), školské účelové zariadenia; spoločné ustanovenia (práva a povinnosti žiakov a jeho zákonných zástupcov, výmenné programy, štipendiá, školský poriadok, monitoring, registrácia žiakov)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

4.téma Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

obsah štátna správa a školská samospráva; riaditeľ (vymenúvanie, odvolanie, výberové konanie, kompetencie); pôsobnosť orgánov územnej samosprávy (mestá a obce, samosprávne kraje); pôsobnosť orgánov miestnej štátnej správy (KŠÚ) a orgánov štátnej správy (školská inšpekcia, MŠ SR); sieť škôl, školských zariadení (zaraďovanie a vyraďovanie do/zo siete, zriaďovanie a zrušovanie); školská samospráva (rada školy, obecná školská rada, územná školská rada, žiacka školská rada)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

5.téma Financovanie škôl (Z 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a škol.zar., NV 630/2008 podrobnosti rozpisu finnancií)

obsah financovanie škôl štátom (typy a spôsoby); zdroje financovania regionálneho školstva, štruktúra finančných prostriedkov; normatívy (mzdové, prevádzkové, na žiaka, pre špeciálne školy a školské zariadenia); vzdelávacie poukazy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

6.téma Pedagogickí pracovníci

Vyhláška 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti, Vyhláška 42/1996 o ďalšom vzdelávaní, NV 238/2004 o rozsahu vyučovacej činnosti

obsah odborná a pedagogická spôsobilosť, prax a vzdelanie podľa kategórií (prílohy 41/1996); kvalifikačné skúšky; formy ďalšieho vzdelávania; pracovné úväzky podľa funkcie a typu školy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

7.téma Vzdelávacie programy

obsah štátny vzdelávací program pre 2.st. ZŠ a pre gymnáziá (štruktúra a obsah); školský vzdelávací program (štruktúra, obsah, metodika tvorby)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

8.konzultačný týždeň

bez výuky

9.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

10.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

11.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

12.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

13.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

14.téma Zhrnutie poznatkov štúdia predmetu "Školská legislatíva"

obsah záverečné zhrnutie, hodnotenie a uzavretie cvičení

metóda Záverečný test, Informačno-receptívna, rozhovor

Literatúra: 

1.Zákon 245/2008 Z.z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

2.Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

3.Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení

4.Vyhláška MŠSR 320/2008 Z.z. o základnej škole

5.Vyhláška MŠSR 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

6.Vyhláška MŠSR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

7.Nariadenie vlády SR 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

8.Nariadenie vlády SR 630/2008 Z.z. rozpis financií pre školy a školské zariadenia

9.Rezortné predpisy, Metodické pokyny a usmernenia MŠSR (www.minedu.sk)

10.Štátny vzdelávací program a vzor Školského vzdelávacieho programu (www.minedu.sk)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/ALP/06
Názov: Alternatívna pedagogika
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práci

Cieľ predmetu: 

Poznať príčiny vzniku reformných pedagogických smerov.

Vymedziť pojem alternatívna škola a poznať klasifikáciu alternatívnych škôl.

Charakterizovať alternatívne školy prvej polovice a druhej polovice 20.storočia.

Porovnať a zhodnotiť alternatívne školy.

Poznať moderné koncepcia alternatívnych škôl a spôsoby vyučovania a výchovy vo svete.

Stručná osnova predmetu: 

Tradície a príčiny vzniku reformného pedagogického hnutia vo svete. Pojem alternatívnych škôl.

Rozdelenie reformných pedagogických smerov a ich charakteristika. Pedagogické východiská alternatívnych škôl.

Alternatívne školy prvej polovice 20.storočia.

Alternatívne školy druhej polovice 20.storočia.

Organizácia vyučovania v alternatívnych školách.

Porovnanie a hodnotenie alternatívnych škôl.

Alternatívne školstvo na Slovensku.

Pedagogické inovácie.

Literatúra: 

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzelávání. Portál, Praha 1998.

Hrdličková, D.: Alternatívní pedagogické koncepce. České Budějovice 1994.

Lukáč, E.: Reformné pedagogické hnutie v ČSR – zdroj inšpirácií pre súčasnú školu. MC, Prešov 2000.

Průcha, J.: Alternatívni školy. Portál, Praha 1996.

Rýdl, K.: Alternatívní pedagogické hnutí v současné společnosti. M.Zeman, Brno 1994.

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: 1992.

Václavík, V.: Cesta ke svobodné škole. Lip, Hradec Králové, 1997.

Zelina, M.: Alternatívne školstvo. IRIS, Bratislava 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DIN1b/03
Názov: Didaktika informatiky
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DIN1a Didaktika informatiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátov k moderným didaktickým metódam, didaktický test k výučbe programovania.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška, na ktorej študenti v písomnej časti preukážu prehľad teoretických poznatkov z oblasti vyučovania informatiky a v ústnej časti odprezentujú vlastný didaktický projekt k vybranej téme školskej informatiky (obsahujúci ciele, okomentovaný a vyriešený systém gradovaných úloh a didaktický test).

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad v oblasti cieľov, obsahu, moderných didaktických prostriedkov v školskej informatike. Získať zručnosti pri stanovovaní učebných cieľov, tvorbe systémov úloh, zostavovaní didaktických testov. Oboznámiť sa s obsahom a metodikou výučby vybraných kapitol školskej informatiky (programovanie, informácie okolo nás, oblasti využitia informatiky).

Stručná osnova predmetu: 

Cieľ, obsah, didaktické prostriedky vyučovania školskej informatiky. Pojmotvorný proces v školskej informatike. Stanovovanie učebných cieľov. Postavenie úloh v školskej informatike, tvorba systémov úloh. Hodnotenie žiackych výkonov, didaktické testy. Tvorba didaktických projektov. Výučba štruktúrovaného a objektového programovania. Metodika výučby vybraných kapitol školskej informatiky.

Sylabus predmetu: 

1. Cieľ a obsah vyučovania školskej informatiky. Maturita z informatiky.

2. Didaktické prostriedky vyučovania školskej informatiky.

3. Pojmotvorný proces v školskej informatike.

4. Stanovovanie učebných cieľov v školskej informatike.

5. Postavenie úloh v školskej informatike, didaktické funkcie a formulácie úloh, tvorba systémov úloh. Didaktický projekt.

6. Hodnotenie žiackych výkonov, didaktické testy.

7. Výučba štruktúrovaného a objektového programovania. Aritmetika počítača. Matematické modelovanie a simulácie.

8. Metodika výučby tematických oblastí: Informácie okolo nás, Počítačové systémy, Informačná spoločnosť, Oblasti využitia informatiky (kancelársky balík, Internet, multimédiá).

Literatúra: 

KALAŠ, I. et al. Informatika pre stredné školy, Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-10-00157-0.

Roland Mittermeir (Ed.): Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers, International Conference in Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006, Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006, Proceedings. Springer 2006, ISBN 3-540-48218-0.

Didaktický časopis Matematika-fyzika-informatika. Praha : Nakladatelství Prometheus, s.r.o. ISSN 1210-1761.

Didaktický časopis Matematika Informatika Fyzika. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Prešov. ISSN 1335-7794.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSU1a/03
Názov: Diplomový seminár z informatiky pre XI
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/PDSI1/04 Preddiplomový seminár

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátu študenta s priebežnými výsledkami diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov študenta počas semestra na diplomovej práci na základe jeho referátu aj vytvoreného diplomového webu. Základnými kritériami hodnotenia sú: úroveň predbežných výsledkov, plnenie harmonogramu, miera vyriešenia daných problémov, predstava o činnosti v ďalšom období.

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa priebežne pracovať na svojej diplomovej práci, prezentovať čiastkové výsledky svojej odbornej resp. pedagogickej výskumnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogický výskum v oblasti vyučovania informatiky. Prehľad výskumných metód, štúdium oficiálnych pedagogických dokumentov, pozorovanie, škálovanie. dotazníková metóda. Každý študent vystúpi aspoň raz so svojim referátom počas semestra a raz spoločne na celoústavnom seminári (CÚS) na konci semestra. Zároveň je povinnosťou študenta upresniť a doplniť vlastný diplomový web o dosiahnuté čiastkové výsledky (podľa charakteru práce ide o niektorý alebo viacero z nasledovných výsledkov: zbierku úloh, učebné texty, scenár pedagogického softvéru, zozipovanú prvú funkčnú verziu programovej aplikácie, prvú verziu kompilátu). Referát každého študenta na CÚS trvá 10 minút, obsahujúci: názov práce, ciele práce, meno školiteľa, vymedzenie v čom tkvie problém práce, čo sa podarilo doposiaľ urobiť - prezentácia predbežných výsledkov, aké sú problémy, predstava o ďalšom postupe na diplomovej práci. Študentovi sa priradí podľa zamerania práce vhodný oponent diplomovej práce.

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSU1b/03
Názov: Diplomový seminár z informatiky pre XI
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DSU1a/03
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DSU1a/03 Diplomový seminár z informatiky pre IX

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátu študenta s priebežnými výsledkami diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov študenta počas semestra na diplomovej práci na základe jeho referátu aj vytvoreného diplomového webu. Základnými kritériami hodnotenia sú: miera naplnenia cieľov diplomovej práce, miera jej dokončenosti, kvalita a prínos práce, jej použiteľnosť v praxi.

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa priebežne pracovať na svojej diplomovej práci, prezentovať čiastkové výsledky svojej odbornej resp. pedagogickej výskumnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Návrh a realizácia pedagogického experimentu, didaktické testy, matematicko-štatistické postupy vyhodnotenia výsledkov experimentu. Každý študent vystúpi aspoň raz so svojim referátom počas semestra a raz spoločne na celoústavnom seminári (CÚS) na konci semestra. Zároveň je povinnosťou študenta upresniť a doplniť vlastný diplomový web o dosiahnuté čiastkové výsledky (podľa charakteru práce ide o niektorý alebo viacero z nasledovných výsledkov: informácie o priebehu pedagogického experimentu, prípravy a rozbory vyučovacích hodín, zozipovaná funkčná verzia programovej aplikácie, záznam o overení edukačného softvéru na cieľovej skupine, metodická príručka k používaniu softvéru, druhú takmer finálnu verziu kompilátu). Referát každého študenta na CÚS trvá 10 minút, obsahujúci: názov práce, ciele práce, meno školiteľa, vymedzenie v čom tkvie problém práce, čo sa podarilo doposiaľ urobiť – prezentácia hrubých výsledkov práce (študent tu by mal byť v štádiu tesne pred započatím spisovania textu diplomovej práce), sebareflexia, vlastný prínos výsledkov diplomovej práce).

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/VBF1/03
Názov: Všeobecná biofyzika
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je prehĺbenie a aktualizovanie poznatkov z oblastí tvoriacich objekt biofyzikálneho výskumu. Pozornosť bude predovšetkým venovaná kinetickým a termodynamickým aspektom biofyzikálnych a biochemických procesov.

Stručná osnova predmetu: 

Molekulová biofyzika: Vnútromolekulové a medzimolekulové interakcie v biologických systémoch. Funkcie a štruktúry významných biomakromolekúl (nukleové kyseliny, proteíny, biologické membrány, cukry). Konformačné zmeny v biopolyméroch, prechod špirála-klbko v DNA, denaturácia proteínov, fázové prechody v biomembránach.

Termodynamika biologických procesov: Gibbsova energia a chemická rovnováha, chemický potenciál, membránový potenciál, väzobné konštanty interakcie ligand-makromolekula, kooperativita pri väzbe medzi biologicky významnými molekulami, alosterické interakcie.

Kinetika chemických a biofyzikálnych procesov: Základy chemickej a biochemickej kinetiky, enzymatické reakcie, inhibícia enzýmov, kinetika fotofyzikálnych a fotochemických procesov, membránový transport, úvod do farmakokinetiky.

Bunková biofyzika: Základné bioenergetické procesy, oxidatívna fosforylácia, fotosyntéza. Mechanizmy regulačných a kontrolných mechanizmov v bunkách-základné pojmy a princípy.

Medicínska biofyzika: Biofyzikálne princípy niektorých diagnostických a liečebných metód.

Radiačná a ekologická biofyzika: Vplyv vonkajších fyzikálno-chemických faktorov na biologické systémy.

Literatúra: 

1. M. B. Jackson, Molecular and cellular biophysics, Cambridge, University Press, 2006.

2. M. Daune, Molecular biophysics-Structures in motion, Oxford University Press, 2004.

3. R. Glaser, Biophysics, Springer Verlag, 2001.

4. M.V. Volkenštein, Biofizika, Nauka, Moskva 1988.

5. W.Hoppe and W. Lohmann, Biophysics, Springer Verlag, 1988.

6. K.E.van Holde, W.C. Johnson and P. Shing Ho, Principles of physical biochemistry, Simon and Schuster, Prentice Hall, 1998.

7. D.G. Nichols and S.J. Ferguson, Bioenergetics 3, Academic Press, Elsevier Science Ltd., 2002.

8. A. Ottová-Leitmanová, Základy biofyziky, Vydavateľstvo Alfa, Bratislava,1993.

9. D.T. Haynie, Biological thermodynamics, Cambridge University Press, 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/SJF1/03
Názov: Subjadrová fyzika
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

vypracovanie písomnej práce

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška

Cieľ predmetu: 

Podať prehľad základných charakteristík a klasifikácie elementárnych častíc, ich štruktúr, teoretického popisu a experimentálnej techniky.

Stručná osnova predmetu: 

Prednáška je venovaná základným poznatkom zo subjadrovej fyziky. Začína sa historickým prierezom jednotlivými etapami vývoja subjadrovej fyziky. Ďalej sa venuje silám v prírode , symetriám , zákonom zachovania a klasifikácii častíc. Uvádza niekoľko príkladov objavenia elementárnych časíc. Pozornosť je venovaná systematike elementárnych častíc- osmičková cesta, kvarkový model hadrónov. Experimentálne pozorovanie štruktúry hadrónov- partóny a kvarky. Kvantová chromodynamika - teória kvarkov. Zjednotenie slabej a elektromagnetickej interakcie, štandartný model. Za hranicami štandartného modelu. Kozmológia, časticová fyzika a Big-Bang (Veľký výbuch). Subnukleárna fyzika a experimentálna technika.

Sylabus predmetu: 

1. týždeň - Historický prierez jednotlivými etapami vývoja subjadrovej fyziky.

2. týždeň - Interakcie medzi časticami - silná, elektromagnetická, slabá a gravitačná.

3. týždeň - Veličiny charakterizujúce elementárne častice - hmotnosť, hybnosť, energia, elektrický náboj, doba života, moment hybnosti a spin,

izotopický spin a nábojové multiplety, baryónový náboj, leptónové číslo, podivnosť, hypernáboj, pôvab, krása, parita.

4. týždeň - Zákony zachovania a symetrie, Feynmanove diagramy.

5. týždeň - Klasifikácia častíc - leptóny a hadróny , fermióny a bozóny, antičastice, výmenné bozóny, baryóny a mezóny, podivné častice.

6. týždeň - Objavy elementárnych častíc - elektrónove neutríno a antineutríno (experiment Reinesa a Cowana), mión (experiment Andersona a

Neddermayera), doba života miónu, miónové neutríno (experiment Ledermana, Schwartza a Steinbergera), Čerenkovov detektor a

identifikácia častíc, objav antiprotónu (experiment Chamberlaina)

7. týždeň - Leptóny - elektrón, mión a tau-leptón, neutríno a antineutríno, elektrónové, miónové a tau neutríno, hmotnosť a oscilácie neutrín.

8. týždeň - Nukleóny a pióny - objav pi-mezónu (experiment Powella), izospin, doba života, rezonancie.

9. týždeň - Podivné častice - K-mezóny a hyperóny, párna produkcia podivných častíc, neutrálne kaóny.

10. týždeň - Kvarky a gluóny - uväznenie kvarkov, farba a vôňa, gluóny, kvantová chromodynamika, štruktúra hadrónov- kvarky a partóny, osmičková cesta, izospinové

multiplety a supermultiplety.

11. týždeň - Ťažké kvarky - objav J/Psi častice, pôvabné častice, piaty kvark, D-a B-mezóny.

12. týždeň - Spojenie slabej a elektromagnetickej inerakcie - od Fermiho teórie beta-rozpadu ku teórii elektroslabých interakcií, neutrálne toky a

hmotnosti W+, W- a Z0 bozónov , objav výmenných bozónov.

13. týždeň - Štandartný model - základné predpoklady a myšlienky, počet pokolení, posledný kvark (t-kvark), Higgsove bozóny.

Literatúra: 

1. Muchin K.N: Experimentaľnaja Jadernaja Fizika I,II, Moskva, 1993.

2. Ljubimov A., Kiss D.: Vvedenije v Experimentaľnuju Fiziku Častic, Dubna, 1999.

3. Close F.: The Cosmic Onion - Quarks and the Nature of the Universe, Oxford, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/FVE1/03
Názov: Fyzika vesmíru
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD., RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základné znalosti fyziky.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

- 1 test

- 1 semestrálna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

- na základe priebežného hodnotenia alebo ústna skúška s prípravou

- 3 otázky v rozsahu odprednášaného učiva

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť so základnými poznatkami astronómie a astrofyziky.

Stručná osnova predmetu: 

Slnečná sústava a charakteristiky jej objektov. Hviezdy, ich základné vlastosti a evolúcia. Premenné hviezdy. Štruktúra a rozloženie hmoty vo vesmíre. Vznik, vývoj a budúcnosť vesmíru.

Sylabus predmetu: 

Slnečná sústava a charakteristiky jej členov: základné vlastnosti planét slnečnej sústavy a ich mesiacov. Malé telesá slnečnej sústavy, trpasličie planéty, planétky, kométy, rozloženie a vlastnosti medziplanetárnej hmoty. Vznik a vývoj slnečnej sústavy. Exoplanéty.

(1.-2. týždeň)

Základné vlastnosti hviezd: Intenzita a tok žiarenia, magnitúda, Pogsonov vzťah, zdanlivá a absolútna magnitúda, bolometrická magnitúda. Farba hviezd, farebné indexy, farebný exces, fotometrické systémy. Teplota hviezd, žiarenie AČT, spektrá atómov a molekúl, žiarenie netepelného pôvodu. Spektrálne klasifikácie, typy svietivostí, H.-R. diagram. Hmotnosti, rozmery, vzdialenosti hviezd a metódy ich určovania, rotácia hviezd, magnetické pole hviezd.

(3.-4. týždeň)

Štruktúra a vývoj hviezd: Základné rovnice hviezdnej stavby, rovnica hydrostatickej rovnováhy, prenos energie žiarením a konvekciou. Tvorba energie vo hviezdach, termonukleárne reakcie. Medzihviezdna hmota a vznik hviezd a hviezdnych sústav, Jeansovo kritérium, protohviezdy, evolúcia hviezd, hviezdy hlavnej postupnosti, obri, záverečné štádia vývoja hviezd - bieli trpaslíci, neutrónové hviezdy a čierne diery.

(5.-7. týždeň)

Premenné hviezdy: geometrické a fyzikálne, zákrytové a spektroskopické dvojhviezdy. Pulzujúce premenné hviezdy. Prenos látky medzi zložkami dvojhvizd, interagujúce dvojhviezdy, kataklizmatické premenné hviezdy, novy a supernovy.

(8.-9 týždeň)

Štruktúra a rozloženie hmoty vo vesmíre: Galaxia, jej štruktúra, dynamika a evolúcia. Typy galaxií, kvazary, medzigalaktická hmota. Miestna skupina galaxií, kopy a superkopy galaxií, veľkoškálová štruktúra vesmíru.

(10.-11. týždeň)

Vznik, vývoj a budúcnosť vesmíru: Reliktové žiarenie, rozpínanie vesmíru, Olbersonov paradox, gravitačný paradox, kozmologický princíp – homogenita a izotrópnosť vesmíru. Relativistické modely vývoja vesmíru, teória Veľkého tresku. Zloženie vesmíru – temná hmota a temná energia. Budúcnosť vesmíru.

(12.-13. týždeň)

Literatúra: 

Vanýsek, V.: 1980, Základy astronomie a astrofyziky, Academia, Praha.

Grygar, J., Horský, Z., Mayer, P., 1979, Vesmír, Mladá fronta, Praha

Pittich, E., Kalmančok, D., 1981, Obloha na dlani, Obzor, Bratislava

Kleczek, J., 2002, Velká encyklopedie vesmíru, Academia, Praha

Čeman, R., Pittich, E., 2002, Vesmír 1 - Slnečná sústava, MAPA Slovakia, Bratislava

Čeman, R., Pittich, E., 2003, Vesmír 2 - Hviezdy - Galaxie, MAPA Slovakia, Bratislava

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/JZP1/03
Názov: Jadrové žiarenie v životnom prostredí
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc., RNDr. Janka Vrláková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

referát

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška

Cieľ predmetu: 

Oboznámenie sa s prírodnými a umelými zdrojmi ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí, s jeho účinkami na živý organizmus a s ochranou pred ním. Prehľad základných dozimetrických veličín a radiačných limitov.

Stručná osnova predmetu: 

Zdroje ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí. Interakcia jadrového žiarenia s látkou.Dozimetrické veličiny. Biologické účinky rádioaktívneho žiarenia na živý organizmus a ochrana pred ním. Prírodná rádioaktivita prostredia.Umelá rádioaktivita prostredia. Praktické aplikácie rádionuklidov. Jadrové zbrane. Jadrová energetika, likvidácia jadrového odpadu a ich dôsledky pre životné prostredie.

Sylabus predmetu: 

1.-2. Základné vlastnosti rádionuklidov, základné pojmy, rádioaktivita, objav, história. Zákon rádioaktívnej premeny, polčas rozpadu, rozpadová konštanta. Aktivita rádionuklidu. Typy rozpadov: rádioaktivita alfa, energetické spektrum emitovaných alfa častíc; rádioaktivita beta, premena beta mínus, beta plus, energetické spektrá emitovaných elektrónov, resp. pozitrónov. Elektrónový záchyt. Vnútorná konverzia. Rádioaktivita gama. Spontánne štiepenie jadier. Indukované delenie rádionuklidov, praktický význam – štiepenie ťažkých jadier pomalými neutrónmi.

3. Interakcia jadrového žiarenia s látkovým prostredím. Interakcia žiarenia alfa s látkovým prostredím. Energetické straty ionizáciou. Dolet alfa častíc v danom prostredí. Interakcia žiarenia beta s látkovým prostredím. Radiačné straty. Rozptyl. Dolet beta častíc v danom prostredí. Interakcia žiarenia gama s látkovým prostredím. Fotoefekt. Comptonov rozptyl. Tvorba párov. Absorbcia gama žiarenia.

4. Dozimetria. Systém dozimetrických veličín. Veličiny charakterizujúce zdroje, pole a pôsobenie ionizujúceho žiarenia. Ekvivalentná a efektívna dávka.

5.-6.Prírodná rádioaktivita prostredia. Zdroje ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí. Prírodná rádioaktivita prostredia.Primordiálne rádionuklidy, premenové rady, transurány a kozmogénne rádionuklidy. Prehľad významných kozmogénnych rádionuklidov, ich vlastnosti. Popis kozmogénnych rádionuklidov podľa skupín: dlhožijúce, so strednou dobou života, krátkožijúce.

Prírodné rádionuklidy v horninách, stavebných materiáloch, vode, atmosfére, potravinovom reťazci a v organizme. Radón a jeho vlastnosti.

7.-9. Ochrana pred rádioaktívnym žiarením. Cesty vstupu rádionuklidov do organizmu, ich distribúcia a vylučovanie. Účinky rádioaktívneho žiarenia na živý organizmus, mechanizmus biologického účinku žiarenia, teória priameho zásahu, radikálová teória. Účinky IŽ na molekulovej úrovni, radiačné zmeny na úrovni buniek, poškodenie orgánov žiarením, radiačná citlivosť, choroba z ožiarenia – akútna, chronická. Radiačné limity. Fyzikálna, chemická a biologická ochrana pred žiarením.

10.-13. Umelá rádioaktivita prostredia. Zdroje umelej rádioaktivity. Rádionuklidy v priemysle, v poľnohospodárstve a v lekárstve. Jadrové zbrane a ich skúšky v atmosfére. Rádioaktívny spad. Rádionuklidy produkované pri jadrových explóziách.Jadrová energetika, princíp činnosti reaktorov, exhalácie pri normálnej prevádzke, ožiarenie obyvateľstva v blízkosti JE, havárie JE. Prevádzky súvisiace s jadrovou energetikou, ťažba a spracovanie uránových rúd, prepracovanie vyhoreného paliva, likvidácia rádioaktívnych odpadov.

Literatúra: 

Šáro Š., Tölgyessy J.: Rádioaktivita prostredia, Bratislava, 1985.

Šeda J. a kol.: Dozimetrie ionizujícího záření, Praha, 1983.

Jandl J., Petr I.: Ionizující záření v životním prostředí, Praha,1988

Cooper J.R, Randle K., Sokhi R.S.: Radioactive releases in the environment, J.Wiley &Sons, Ltd. 2003

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DPF2a/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DPF2b/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DPF2c/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DPF2d/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 24
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/MPPb/03
Názov: Súvislá pedagogická prax I
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3t
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

VD1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Rozbor odučených hodín uvádzajúcim učiteľom, príp. kontrola učiteľom z oddelenia didaktiky fyziky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Realizuje cvičný učiteľ na škole, na ktorej študent absolvuje súvislú pedagogickú prax. Na zápočet študent predloží výkaz hospitácií a výstupov na ped. praxi, hospitačné záznamy, písomné prípravy na VH, odsúhlasené cvičným učiteľom, hodnotenie študenta na pedagogickej praxi

Cieľ predmetu: 

Študent má získať praktické skúsenosti s vyučovaním predmetu fyzika na danom type školy (ZŠ, G, SOŠ, SOU), oboznámiť sa so životom školy, mimotriednou a mimoškolskou činnosťou školy.

Stručná osnova predmetu: 

Študent absolvuje v priebehu 3 týždňov 8 hodín hospitácií na vyučovacích hodinách uvádzacieho učiteľa a 10 vlastných výstupov z predmetu fyzika. Študent si vedie hospitačné záznamy a vypracúva písomnú prípravu na každú VH, ktorú konzultuje s uvádzajúcim učiteľom. Študent sa zúčastňuje na poradách predmetovej komisie a pomáha uvádzaciemu učiteľovi v kabinete, pri pedagogickom dozore a pri plnení úloh vyplývajúcich z vnútorného poriadku školy.

Literatúra: 

J. Janovič a kol.: Didaktika fyziky, MFF UK Bratislava, 1990

J. Janovič a kol.: Vybrané kapitoly didaktiky fyziky, MFF UK Bratislava, 1999

E. Kašpar a kol.: Didaktika fyziky, SPN Praha, 1978

Učebnice fyziky pre ZŠ, SŠ a G

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/MPPc/03
Názov: Súvislá pedagogická prax II
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 4t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚFV/MPPb/03 , ÚFV/DF1a/04
Obsahová prerekvizita: 

DF1a, DF1b, MPPa, MPPb

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

rozbor odučených hodín uvádzajúcim učiteľom, príp. kontrola učiteľom z oddelenia didaktiky fyziky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Realizuje cvičný učiteľ na škole, na ktorej študent absolvuje súvislú pedagogickú prax. Na zápočet študent predloží výkaz hospitácií a výstupov na ped. praxi, hospitačné záznamy, písomné prípravy na VH, odsúhlasené cvičným učiteľom, hodnotenie študenta na pedagogickej praxi.

Cieľ predmetu: 

Študent má získať praktické skúsenosti s vyučovaním predmetu fyzika na inom type školy (ZŠ, G, SOŠ, SOU) ako MPPb, oboznámiť sa so životom školy, mimotriednou a mimoškolskou činnosťou školy.

Stručná osnova predmetu: 

Študent absolvuje 4 týždne na inom type školy ako súvislú pedagogickú prax I. V rámci toho vykoná 6 hospitácií na vyučovacích hodinách uvádzacieho učiteľa a 18 vlastných výstupov z predmetu fyzika. Študent si vedie hospitačné záznamy a vypracúva písomnú prípravu na každú VH, ktorú konzultuje s uvádzajúcim učiteľom. Študent sa zúčastňuje na poradách predmetovej komisie a pomáha uvádzaciemu učiteľovi v kabinete, pri pedagogickom dozore a pri plnení úloh vyplývajúcich z vnútorného poriadku školy.

Literatúra: 

J. Janovič a kol.: Didaktika fyziky, MFF UK Bratislava, 1990

J. Janovič a kol.: Vybrané kapitoly didaktiky fyziky, MFF UK Bratislava, 1999

E. Kašpar a kol.: Didaktika fyziky, SPN Praha, 1978

Učebnice fyziky pre ZŠ, SŠ a G

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/KOVY2/03
Názov: Úvod do fyziky kovov
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

70% na základe výsledku testu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Obsahom skúšky je osnova predmetu.

Cieľ predmetu: 

Získať základné vedomosti z oblasti fyziky kovov a fyzikálnej metalurgie.

Stručná osnova predmetu: 

Prednáška odhaľuje zákonitosti vzniku a existencie dvojrozmerných porúch (dislokácií ) v kovoch. Mechanizmy pohybu dislokácií, multiplikačné mechanizmy. Vplyv plastickej deformácie na dislokačnú štruktúru kovu. Spevnenie kovov ( dislokačné, precipitačné, roztokové).Termodynamika fázových transformácií v kovoch.Rovnovážne diagramy.Základy elektrónovej mikroskopie a jej využitie pri štúdiu štruktúry kovov.

Sylabus predmetu: 

1.-3. týždeň: Bodové a dvojrozmerné poruchy(dislokácie) v kovoch. Mechanizmy pohybu dislokácií, multiplikačné mechanizmy. 4,- 6. týždeň: Vplyv plastickej deformácie na dislokačnú štruktúru kovu. Spevnenie kovov ( dislokačné, precipitačné, roztokové). 6.-8. týždeň:Termodynamika fázových transformácií v kovoch.Rovnovážne diagramy. 9. - 12. týždeň: Základy elektrónovej mikroskopie a jej využitie pri štúdiu štruktúry kovov (TEM, REM). Mikroanalytické met´dy štúdia chemického zloženia povrchov TL (EDX, WDX, AUGE, STM, AFM). 1. test: 6. týždeň, 2. test: 13. týždeň.

Literatúra: 

William D.Callister, Materials science and engineering, John Wiley and sons, Inc., NY,1993

Karel, Fyzika kovov II, VŠ skriptá, HF TU Košice,1984.

Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovu I, SNTL/ALFA, Praha, 1984.

P. Sovák et al, Vybrané moderné metódy štruktúrnej analýzy kovov, VŠ učebné texty, UPJŠ, 2007

P.W. Hawkes, J.C.H Spence, Science of Microscopy, Springer, ISBN10: 0-387-25296-7, 2007

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/ENVI/03
Názov: Environmentálna fyzika
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Ján Degro, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška:

50% - aktívna účasť na environmentálnych experimentoch.

50% - obhájenie projektu.

Cieľ predmetu: 

Pripraviť budúcich učiteľov fyziky pre implementáciu environmentálneho prístupu do vyučovania aprobačného predmetu s cieľom formovať hodnotovú orientáciu žiaka vo vzťahu k životnému prostrediu. Študentov Environmentálnej ekológie a študentov ostatných prírodovedných aprobácii zoznámiť s fyzikálnymi faktormi v životnom prostredí tak, aby vedeli zaujat opostoj k využívaniu fyzikálnyhc poznatkov v praxi.

Stručná osnova predmetu: 

Environmentálny prístup vo fyzikálnom vzdelávaní. Globálne a lokálne problémy ľudstva. Fyzikálne faktory v životnom prostredí: gravitačné polia, vysoké a nízke tlaky, vibrácie, zvuk a hluk, svetlo a osvetlenie, elektrické polia, magnetické polia, elektromagnetické polia, tepelná pododa, tepelné straty v bytoch. Atmosféra ochranný závoj Zeme. Skleníkový efekt. Ozónová diera. Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie s dôrazom na elektrárne na Slovensku. Demonštrácie vybraných environmentálnych experimentov.

Sylabus predmetu: 

Časový rozvrh výučby:

1. týždeň:

Ciele a obsah a predmetu Environmentálna fyzika. Environmentálny prístup vo fyzikálnom vzdelávaní. Vymedzenie základných problémov: ekológia, environmentalistika, environmentálne minimum. Globálne problémy ľudstva. Znečistenie vzduchu, vody a pôdy. Odpady. Modrá planéta Zem - jeden z najväčších divov sveta: ideálna pozícia Zeme, Mesiac, atmosféra, zemská kôra, voda, život.

2. týždeň:

Fyzikálne faktory v životnom prostredí. Životné prostredie - supersystém. Biofyzikálne prostredie a duševné prostredie. Fyzikálne faktory v priebehu evolúcie a v pretechnizovanej spoločnosti. Klasifikácia a rizikovosť fyzikálnych faktorov. Hodnotenie fyzikálnych faktorov v životnom prostredí.

3. týždeň:

Gravitačné polia. Stav beztiaže. Kladné a záporné preťaženie. Kinetózy. Vysoké a nízke tlaky. Dysbarizmus. Vplyv pretlaku a podtlaku na organizmus.

4. týždeň:

Vibrácie. Základné pojmy. Pôsobenie vibrácii na človeka. Choroba z vibrácii. Ochrana pred pôsobením vibrácií.

5. týždeň:

Zvuk a hluk. Základné vlastnosti zvuku. Ako počujeme - biofyzikálna funkcia ucha. Zdroje hluku. Vplyv hluku na organizmus človeka. Formy a prostriedky znižovania hluku. Meranie hluku. Pokusy s hlukomerom.

6.týždeň:

Svetlo a osvetlenie. Základné vlastnosti svetla. Človek a svetlo. Zdroje svetla: žiarovky, žiarivky. Denné, umelé a združené osvetlenie. Druhy osvetlenia. Zraková únava. Meranie osvetlenia. Pokusy s luxmetrom.

7.týždeň:

Magnetické polia. Zem obrovský magnet. Magnetosféra ochranný závoj Zeme. Magnetobiológia. Magnetizmus a hygiena práce. Vplyv elektrických zariadení na človeka. Pokusy s nízkofrekvenčným analyzátorom elmag . polí. Meranie B(nT).

8.týždeň:

Elektrické polia. Elektrické pole Zeme. Elektrické polia a biologické objekty. Jednosmerné a striedavé prúdy. Vplyv elektrických zariadení na človeka. Pokusy s nízkofrekvenčným analyzátorom elmag . polí. Meranie E(V/m).

9.týždeň:

Elektromagnetické polia. Prirodzené elektromagnetické pole Zeme. Biologické účinky (vf., vvf.) elektromagnetických polí. Prípustné hodnoty elektromagnetických polí. Pokusy s vysokofrekvenčným analyzátorom elmag. poľa.

10.týždeň:

Atmosféra - ochranný obal Zeme. Zloženie atmosféry. Ozónová diera. Skleníkový efekt. Práca UV monitorom.

11.týždeň:

Energetický šetrný prístup k životu. Energia v prírode technike a spoločnosti. Generátory a elektromotory. Slnko, energia a Zem. Rovnica a života. Energia v potravinách. Zdroje energie. Neobnoviteľné zdroje energie: tepelné, jadrové elektrárne. Termonukleárna energia.

12.týždeň:

Obnoviteľné zdroje energie. Energia Slnka: solárne kolektory, fotovoltaické články. Energia vody: vodných tokov a nádrží, morí a oceánov. Energia vetra: veterné generátory, fyzikálne základy využitia energie vetra. (CD-ROM). Geotermálna energia: zemské jadro, tepelné čerpadlo. Energia biomasy. Využívanie energie na Slovensku a svete. Pokusy so solárnymi panelmi.

13.týždeň:

Tepelná pohoda. Termomechanika. Mechanizmy vedenia tepla. Prechod tepla stenou. Tepelný odpor. Tepelné izolácie. Pokusy bezkontaktné meranie teploty. Radón v bytoch. Práca s dozimetrom.

Literatúra: 

1. Degro, J., Environmentálne vzdelávanie vo vyučovaní fyziky, PF UPJŠ Košice, 2006.

2. Degro, J., Vybrané kapitoly z environmentálnej fyziky. Diel 1. PF UPJŠ Košice, 2006.

3. Degro,J., Energia v prírode, technike a společnosti, Metodické centrum Prešov, 1999.

4. Mason N., Hughes, P., Introduction to Environmental Physics, Taylor &Francis, London and NewYork, 2001.

5. Hrazdira, I. a kolektív., Biofyzika, Avicenum, Praha, 1983.

6. Nováček, P., Huba, M., Ohrožena planéta, Univerzita Palackého, Olomouc 1994.

7. Ághová, Ľ. a kolektív, Hygiena, Osveta, Martin, 1993.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/TRS/03
Názov: Špeciálna teória relativity
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Kurz všeobecnej fyziky, teoretická mechanika, teória elektromagnetického poľa.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

-

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečná skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojenie si pojmov a vzťahov ŠTR ako základu každej modernej fyzikálnej teórie.

Stručná osnova predmetu: 

Galileiho transformácia a Galileiho princíp relativity. Hypotézy éteru, Michelsonov experiment. Princípy špeciálnej teórie relativity. Lorentzova transformácia a jej fyzikálne dôsledky. Interval a svetelný kužeľ. Minkowského priestoročas, matematický aparát špeciálnej teórie relativity. Relativistická elektrodynamika, kovariantný zápis Maxwellových rovníc. Relativistická mechanika, pohybové rovnice, ekvivalencia hmotnosti a energie.

Sylabus predmetu: 

1.Základy špeciálnej teórie relativity. Galileiho transformácia; klasický princíp relativity.

2. Hypotézy éteru a experimenty vedúce k formulácii špeciálnej teórie relativity.

3. Michelsonov experiment. Einsteinove princípy špeciálnej teórie relativity.

4. Merania priestorových a časových vzťahov, ideálne štandardy, synchronizácia.

5. Lorentzova transformácia a jej fyzikálne dôsledky: kontrakcia dĺžok, dilatácia času, relatívnosť súčasnosti.

6. Zákon skladania rýchlostí a zrýchlení.

7. Interval a svetelný kužeľ. Vlastný čas.

8. Matematický aparát špeciálnej teórie relativity. Minkowského priestoročas.

9. Definícia štvorrozmerného vektora a tenzora. Štvorvektor rýchlosti a zrýchlenia.

10. Relativistická elektrodynamika. Štvorrozmerný potenciál a štvorrozmerná hustota prúdu. Invariantnosť náboja.

11. Maxwellove rovnice vo vákuu v kovariantnom tvare. Tenzor elektromagnetického poľa.

12. Štvorvektor hustoty Lorentzovej sily.

13. Tenzor energie a hybnosti elektromagnetického poľa.

14. Relativistická mechanika. Pohybové rovnice hmotného bodu. Závislosť hmotnosti na rýchlosti. Vzťah medzi hmotnosťou a energiou. Zákony zachovania energie a hybnosti.

Literatúra: 

Tóth Ľ.: Teória relativity, PF UPJŠ Košice, 1984.

Votruba V.: Základy speciální teorie relativity, Academia Praha, 1969.

Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia Praha, 1985.

Horský J.: Úvod do teorie relativity, SNTL Praha, 1975.

Landau L.D., Lifšic J.M.: Úvod do teoretickej fyziky 1, Alfa Bratislava, 1980.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/NFY1/03
Názov: Netradičný pohľad na vybrané poznatky zo všeobecnej fyziky II.
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. písomná previerka 20 bodov

2. písomná previerka 20 bodov

vypracovanie vlastnej témy 30 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna odpoveď 30 bodov

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

Prostredníctvom fyzikálnej interpretácie vybraných javov z bežného života prispieť ku komplexnému chápaniu fyzikálnych zákonov a princípov.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je z fyzikálneho pohľadu prezentovať vybrané javy známe z každodenného života, ktoré svojou podstatou nadväzujú na poznatky zo základného kurzu fyziky avšak vyžadujú komplexnejší prístup. Analýza vybraných javov podporuje lepšie pochopenie fyzikálnych princípov, prispieva k skvalitneniu fyzikálneho myslenia, k ucelenejšiemu pohľadu na fyzikálne zákonitosti a je zameraná na hľadanie súvislostí medzi poznatkami školskej fyziky a každodenným životom.

Literatúra: 

1.Nahodil, J.: Fyzika v bežnom živote, Prometheus, Praha, 1996

2.Tulčinskyj, : Zbierka kvalitatívnych úloh z fyziky, SPN, Bratislava, 1990

3.Kašpar, E. : Problémové vyučovanie a problémové úlohy, SPN, Praha1982

4.Feynman, R.P. : Feynmanove prednášky z fyziky 1-5, Alfa, 1985

5.Landau, Kitajgorodskij : Fyzika pre každého, Alfa 1972

6.Lange, V.: To chce vtip!, Alfa, Bratislava, 1988

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UNS1/04
Názov: Úvod do neurónových sietí
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie projektov vytvorených pre aplikácie neurónových sietí.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť a vedieť aplikovať základné paradigmy neurónových sietí a genetických algoritmov. Naučiť sa pracovať so softwarom modelujúcim neurónové siete.

Stručná osnova predmetu: 

Základné modely neurónov (lineárne prahové jednotky, polynomiálne jednotky, perceptróny), ich výpočtové schopnosti, algoritmy adaptácie. Dopredné neurónové siete, back-propagation algoritmus pre adaptáciu sietí. Riešenie problémov predikcie pomocou neurónových sietí. Základy genetických a evolučných algoritmov. Aplikácie genetických algoritmov pri riešení niektorých problémov.

Literatúra: 

J. Hertz, A.Krogh, R.G. Palmer: Introduction to the theory of neural computation, Addison Wesley, 1991

V. Kvasnička a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS, Bratislava, 1997

P. Sinčák, G. Andrejková: Úvod do neurónových sietí, I. a II. diel, ELFA, Košice, 1996

V. Kvasnička a kol.: Evolučné algoritmy, IRIS, Bratislava, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/LOP1/04
Názov: Logické programovanie
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie aktívnej účasti na cvičení a domácej prípravy, test z teoretických znalostí v priebehu semestra. Práca na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústná skúška spolu s hodnotením z cvičení.

Cieľ predmetu: 

Základné programovacie techniky a sémantika logického programovania: zdieľanie premenných, akumulátory, rekurzia reprezentácia údajov, priebeh výpočtu

Stručná osnova predmetu: 

Úvodná motivácia do logického programovania ako paradigmy deklaratívneho programovania pre umelú inteligenciu.

Jazyk Amzi! Prolog. Základné programovacie techniky: zdieľanie premenných, akumulátory, rekurzia. Vstavané a definované dátové štruktúry. Rôzne triediace algoritmy. Porgramovanie metódou "generuj a testuj". Algoritmus pre konštrukciu výpočtového stromu logického programu. Praktické programovanie.

Sylabus predmetu: 

Fakty a pravidlá v Prologu. Unifikácia termov (Robinsonov unifikačný algoritmus). Rekurzia a backtrack v Prologu. Výpočtový krok a výpočtový strom. Klasifikácia termov. Zoznamy. Funktory a operátory v zložených termoch. Predikáty pre vstup a výstup. Dynamická databáza. Cykly (repeat-fail, for). Predikáty ovplyvňujúce backtrack. Rez. Predikáty vyhodnocujúce aritmetické výrazy.

Literatúra: 

J. Csontó: Aplikácie jazyka Prolog v UI, Skripta TU Košice, 1992, (2. vydanie Elfa, Košice, 1994).

V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský: Umělá inteligencie 2, Academia, Praha, 1997.

J. Kelemen, M. Ftáčnik, I. Kalaš, P. Mikulecký: Základy umelej inteligencie, Alfa, Bratislava, 1992.

W. F. Clocksin and C. S. Mellish: Programming in Prolog, Third, revised and extended edition, Springer-Verlag, 1987

K. R. Apt: From logic programing to Prolog, Practice Hall International Series in Computer Science, 1996.

The Arity/Prolog language reference manual, Arity Corporation, 1988.

Amzi! Prolog language reference, 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/OOP1/04
Názov: Objektovo-orientované programovanie
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Test z teoretických znalostí v polovici semestra.

Hodnotenie práce na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Programovanie v konkrétnom objektovo-orientovanom jazyku. Naučiť študentov vytvárať zložitejšie systémy objektovo-orientované.

Stručná osnova predmetu: 

Triedy a objekty, podtriedy a dedičnosť. Inštančné a triedové premenné a metódy. Predefinovanie metód, skrytie a zapúzdrenie dát. Abstraktné triedy a rozhrania. Polymorfizmus a jeho použitie. Spracovanie výnimiek. Applety a aplikácie. Grafické používateľské rozhranie. Sieťové programovanie. Programovanie vláken. Programovanie multimédií. Programovanie v konkrétnom objektovo-orientovanom jazyku.

Literatúra: 

M. Chan, S. Griffith, A, Iasi: 1001 tipů JAVA, Unis, 1997.

B. Eckel: Thinking in Java, Prentice Hall, 1996.(www.bruce-eckel.com)

D. Flanagan: Programování v jazyce Java, Computer Press, 1997.

JavaSoft: Java Tutorial, (www.javasoft.com)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/VIV1/04
Názov: Využitie internetu vo vzdelávaní
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri riešení priebežných zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška, na ktorej študenti v písomnej časti preukážu prehľad z oblasti využitia internetu vo vzdelávaní a v ústnej časti odprezentujú a obhajujú svoju semestrálnu prácu.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o možnostiach využitia internetu vo vzdelávaní, prehĺbiť zručnosti spojené s vyhľadávaním, získavaním, výmenou a prezentovaním informácií prostredníctvom internetu, navrhnúť, vytvoriť a v školskej praxi overiť vybranú internetovú aktivitu (teleprojekt, on-line súťaž, webquest, e-learningový kurz, videokonferenčnú prednášku).

Stručná osnova predmetu: 

Vyhľadávanie edukačných zdrojov na Internete. Realizácia interaktívnych edukačných aktivít pomocou videokonferenčných programov. Metodika návrhu, realizácie a vyhodnotenia e-learningových kurzov a edukačných teleprojektov. On-line súťaže a teleexperimenty vo vzdelávaní. Sociálne, zdravotné, etické a právne aspekty využívania internetu

Sylabus predmetu: 

1. Prehľad možnosti využitia internetu vo vzdelávaní.

2. Edukačné weby a vyhľadávacie servery.

3. Tvorba, realizácia a vyhodnotenie e-learningových kurzov (LMS Moodle).

4. Edukačné teleprojekty, on-line súťaže, teleexperimenty.

5. Komunikácia pomocou internetu (VOIP, diskusné fóra, blogy, videokonferencie).

6. Sociálne, zdravotné, etické a právne aspekty využívania internetu

Literatúra: 

MANN, B. L. Selected Styles in Web-based Educational. Information Science Pub, 2005. ISBN 15-9140-732-X.

BARANOVIČ, R. et al. Internet pre stredné školy - Učebnica Internetu. Praha : Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 80-251-0088-X.

ŠNAJDER, Ľ. et al. Edukačné teleprojekty. Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2000. ISBN 80-7097-450-8.

webové stránky organizácii a projektov: ESPA, I*EARN, Kidlink, European Schoolnet, Global SchoolHouse, ThinkQuest.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PES1/04
Názov: Pedagogický softvér
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri počítačoch na viacerých čiastkových zadaniach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Študenti preukážu prehľad z oblasti typov, posudzovania a tvorby edukačného softvéru v didaktickom teste a odprezentujú a obhajujú vlastný kombinovaný edukačný multimediálny hypertext (obsahujúci motivačný výklad, zbierku úloh, slovník, autotesty) včítane metodickej príručky pre učiteľa.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o typoch edukačného softvéru, jeho posudzovaní a využití vo vzdelávaní. Vytvoriť vlastný kombinovaný edukačný hypertext s doprovodnou metodickou príručkou.

Stručná osnova predmetu: 

Typy edukačného softvéru. Kritéria kvality a posudzovanie edukačného softvéru. Životný cyklus pedagogického softvéru. Vývojové prostredia. Tvorba vlastného edukačného softvéru.

Sylabus predmetu: 

1. Klasifikácia edukačného softvéru. Využitie vybraných typov edukačného softvéru vo výučbe (didaktické počítačové hry, testovacie systémy, demonštračné, simulačné a modelovacie programy, matematické programy).

2. Kritériá kvality a posudzovanie edukačného softvéru.

3. Životný cyklus edukačného softvéru.

4. Vývojové prostredia edukačného softvéru.

5. Návrh a implementácia vlastného edukačného softvéru, tvorba metodickej príručky.

Literatúra: 

LACHS, V. Making Multimedia in the Classroom. London : RoutledgeFalemer, 2000. ISBN 0415216842.

GÖBEL, S. et al. Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment (LNCS 4326). Darmstadt : Springer, 2006. ISBN 3540499342.

SCHURMANN, E. M., PARDI, W. J. Dynamické HTML v akci. Praha : Computer Press, 2001. ISBN 807226401X.

KOSEK, J. Téměř vše o WWW. [online] Dostupné na internete: <http://www.kosek.cz>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DIN1a/04
Názov: Didaktika informatiky
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚHV/VPD Všeobecná pedagogika a didaktika

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri počítačoch na viacerých čiastkových zadaniach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná previerka z problematiky riešenia algoritmických problémov pre zadaných vykonávateľov algoritmov a kresliacich a výpočtových úloh v prostredí Imagine LOGO.

Cieľ predmetu: 

Vedieť vyriešiť vybrané algoritmické problémy v prostredí vybraných vykonávateľov algoritmov alebo v prostredí Imagine LOGO s použitím rôznych zápisov a vizualizácii algoritmov. Naučiť sa programovať v prostredí Imagine LOGO (vytvoriť edukačnú aplikáciu), osvojiť si metodiku výučby algoritmizácie a programovania v prostredí Imagine LOGO.

Stručná osnova predmetu: 

Metodika výučby algoritmizácie - vykonávatele algoritmov, miskoncepcie žiakov, zážitkové metódy rozvíjajúce algoritmické myslenie. Spôsoby zápisu a vizualizácie vybraných algoritmov, procesov a údajových štruktúr. Metodika výučby programovania v prostredí Imagine LOGO.

Sylabus predmetu: 

1. Vykonávatele algoritmov (VA) - formálne vymedzenie, jazyk VA, typy chýb, zápis algoritmu, ladiace tabuľky, riešenie vybraných problémov.

2. Zážitkové metódy rozvíjajúce algoritmické myslenie. Spôsoby zápisu a vizualizácie vybraných algoritmov (triedenie, vyhľadávanie, kódovanie, šifrovanie, komprimácia, numerické výpočty), procesov (putovanie paketov po internete, procesy v OS, fungovanie automatov) a údajových štruktúr (zásobník, front, strom).

3. Metodika výučby programovania v prostredí Imagine LOGO.

3.1. Základy korytnačej grafiky.

3.2. Tvorba vlastných procedúr a operácií.

3.3. Vstup, výstup, priradenie.

3.4. Príkazy opakovania, vetvenia.

3.5. Rekurzia.

3.6. Viaceré korytnačky.

3.7. Zoznamy. Riešenie vybraných algoritmických problémov pomocou zoznamov.

3.8. Práca so súbormi.

3.9. Vizuálne komponenty.

3.10. Udalosti.

3.11. Multimédiá.

3.12. Siete.

3.13. OOP.

Literatúra: 

FELLOWS, M., Bell, T., Witten, I. Computer Science Unplugged. Computer Science Unplugged, 2002.

KALAŠ, I. et al. Informatika pre stredné školy, Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-10-00157-0.

BLAHO, A., KALAŠ, I. Tvorivá informatika – 1. zošit z programovania. Učebnica pre ZŠ. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 48 s. ISBN 80-10-00019-1.

VARGA, M. et al. Algoritmy s Logom – tematický zošit pre gymnáziá. Bratislava : SPN Mediatrade, 1999. ISBN 80-10-00534-7.

ŠNAJDER, Ľ. Vykonávatele (procesory) algoritmov. In Matematika Informatika Fyzika. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2003. ISSN 1335-7794. s. 35-41.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPIUb/04
Názov: Diplomová práca z informatiky U
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DPIUa/04

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci počas semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci na konci semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

Analýza problému

Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPIUc/04
Názov: Diplomová práca z informatiky U
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 24
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DPIUb/04

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci počas semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci na konci semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

Analýza problému

Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPIUa/04
Názov: Diplomová práca z informatiky U
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/PDSI1/04

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci počas semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci na konci semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

Analýza problému

Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UGR1/04
Názov: Úvod do počítačovej grafiky
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03 alebo ÚINF/RPR1b/05
Obsahová prerekvizita: 

Základy analytickej geometrie v rovine a v priestore.

Základy programovania, agoritmizácie a odhady zložitosti.

Analyticko-geometrické vlastnosti kriviek.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

ískať prehľad o činnosti vstupných a výstupných grafických zariadení. Vedieť implementovať jednoduché procedúry na vykreslenie úsečiek, kružníc, polynómov, vyplňovanie oblastí a orezávanie. Pochopiť význam homogénnych súradníc pre popis transformácií v rovine i priestore a možnosti premietania scény do roviny.

Stručná osnova predmetu: 

Technické prostriedky počítačovej grafiky, vstupné a výstupne zariadenia. Vnímanie farieb, palety, farebné modely. Rýchle prírastkové algoritmy pre kresbu úsečiek, kružníc, polynómov. Vyplňovanie oblastí, orezávanie. Modelovanie kriviek, Fergusonova interpolácia, spline krivky, Bézierove a B-spline krivky, modelovanie plôch. Homogénne súradnice, transformácie v rovine a priestore, stredové a rovnobežné premietanie. Určovanie viditeľnosti, osvetľovacie modely, tieňovanie. Realistické zobrazovanie, textúry, sledovanie lúča, vyžarovacia metóda. Reprezentácie údajov, popis scény, zobrazovací reťazec, postupy počítačovej animácie, virtuálna realita.

Literatúra: 

J.D. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, 2.ed., Addison-Wesley, 1996.

K. Agoston: Computer Graphics and Geometric Modelling: Implementation & Algorithms, Springer, 2005.

J. Žára, B. Beneš, P. Felkel: Moderní počítačová grafika, 2. vyd., Computer Press, 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/FYU1/04
Názov: Fyzikálne úlohy
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD., RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Študenti na prvom cvičení obdržia zbierku fyzikálnych úloh, ktorej riešením sa budú v priebehu semestra zaoberať. Na začiatku každého cvičenia študenti samostatne riešia jednu vybranú úlohu z témy cvičenia. Riešenie úloh je priebežne hodnotené. V priebehu semestra má študent navrhnúť a vyriešiť tri vlastné fyzikálne úlohy rôznej náročnosti. S ich návrhom a riešením oboznámi svojich spolužiakov na poslednom cvičení. Vypracované úlohy sú odovzdávané v elektronickej podobe najneskôr týždeň pred posledným cvičením.

samostatné riešenie úloh 60 bodov

aktivita na cvičení 10 bodov

vlastné úlohy 30 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

10 písomných previerok na cvičení 50 b

1 teoretická otázka na skúške 10 b

3 vyriešené vlastné úlohy a ich prezentácia 30 b

1 vyriešená zadaná úloha 10 b

Záverečné hodnotenie:

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

Vytvoriť prehľad o vyskytujúcich sa problémoch a metódach riešenia fyzikálnych úloh žiakmi strednej školy pre podporu aktívneho fyzikálneho poznávania.

Stručná osnova predmetu: 

V rámci cvičenia budú prezentované základné metódy riešenia fyzikálnych úloh rôznych úrovní osvojenia. Na vybraných úlohách je poukázané na typické problémy, s ktorými sa budúci učitelia v praxi môžu stretnúť. Počas cvičenia sa preriešia kľúčové fyzikálne úlohy podľa učebných osnov fyziky gymnázia. Ťažiskom cvičenia sú analýza zadania, návrh vhodného postupu riešenia a fyzikálna interpretácie výsledku riešenia fyzikálnej úlohy. Pri každej téme je zvláštna pozornosť venovaná úlohám z fyzikálnej olympiády.

Sylabus predmetu: 

Sylabus prednášky

1.Klasifikácia a zásady riešenie fyzikálnej úlohy

2.Metódy riešenia fyzikálnych úloh

3.Funkcie fyzikálnych úloh pri rozvíjaní žiackych schopností

4.Vizualizácia zadania a riešenia fyzikálnej úlohy

5.Využitie grafov pri riešení fyzikálnych úloh

6.Riešenie fyzikálnych úloh podporené reálnym experimentom

7.Využitie počítača pri modelovaní fyzikálnych úloh

8.Fyzikálna úloha a žiacka tvorivosť

9.Príprava žiakov pre riešenie úloh fyzikálnych súťaží

10.Elektronické zbierky fyzikálnych úloh

11.Prezentácia vytvorených fyzikálnych úloh

12.Prezentácia vytvorených fyzikálnych úloh

Sylabus cvičení

1. týždeň:

Kinematika

rovnomerný priamočiary pohyb, priemerná rýchlosť, rovnomerne zrýchlený pohyb, zrýchlenie, grafické riešenie úloh na pohyb,

2. týždeň:

Dynamika

Newtonove zákony dynamiky, hybnosť, impulz sily, práca, výkon, energia, zákon zachovania energie a jeho využitie pri riešení úloh,

3. týždeň:

Hydrostatika

hydrostatický tlak, Pascalov zákon, hydraulický lis, Archimedov zákon, plávanie telies,

4. týždeň:

Hydrodynamika

rovnica spojitosti, Bernoulliho rovnica, odporová sila, vztlaková sila, obtekanie telies,

5. týždeň:

Molekulová fyzika

povrchové napätie, povrchová sila, povrchová energia, kapilárna elevácia a depresia,

6. týždeň:

Termika a termodynamika

zmeny skupenstva, termodynamická rovnováha, kalorimetrická rovnica, izolovaná sústava, tepelná výmena, šírenie tepla,

7. týždeň:

Elektrický prúd

elektrický odpor, Ohmov zákon, elektrické obvody, elektrický prúd v polovodičoch, elektrolytoch, plynoch a vo vákuu,

8. týždeň:

Magnetické pole

elektromagnetická indukcia, Faradayov zákon, silové pôsobenie medzi elektromagnetmi, pohyb nabitej častice v magnetickom poli,

9. týždeň:

Mechanické kmitanie a rezonancia

matematické, fyzikálne, torzné, pružinové kyvadlo, rezonancia, redukovaná dĺžka, rýchlosť a zrýchlenie kmitavého pohybu,

10. týždeň:

Mechanické vlnenie a akustika

kinematická rovnica mechanického vlnenia, vlastnosti vlnenia, Dopplerov jav, rázy, intenzita zvuku, hladina hlasitosti,

11. týždeň:

Lúčová optika

optické sústavy, zobrazovacia rovnica, optická mohutnosť, prične zväčšenie, optické prístroje, index lomu prostredia,

12. týždeň:

Vlnová optika

vlnové vlastnosti svetla, interferencia, disperzia, polarizácia, ohyb svetla na otvore, dvojštrbine a mriežke,

13. týždeň:

Prezentácia študentmi vytvorených úloh

Literatúra: 

1.Baláž, P. : Zbierka úloh z fyziky, SPN Bratislava, 1971

2.Bartuška,K: Postup při řešení fyzikálních úloh, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I, Praha, Prometheus, 1997, s. 5-10.

3.Halpern, A.: 3000 solved problems in Physics, McGraw-Hill, Inc., USA, 1988

4.Janovič,J., Koubek,V. Pecen,I.: Vybrané kapitoly z didaktiky fyziky. Bratislava, UK, 1999,

5.Jurčová, M., Dohňanská, J., Pišút, J., Velmovská, K.: Didaktika fyziky – rozvíjanie tvorivosti žiakov a študentov. Bratislava, UK, 2001,

6.Kružík, M.: Sbírka úloh z fyziky pro žáky strědních škol, SPN, Praha, 1984

7.Lindner, H.: Riešené úlohy z fyziky, Alfa, Bratislava, 1973

8.Linhart, J. (1976): In: Volf, I.: Metodika řešení úloh ve výuce fyziky na základní škole. Hradec Králové, MAFY, 1998,

9.Pietrasiński, Z. (1964): In: Volf, I.: Metodika řešení úloh ve výuce fyziky na základní škole. Hradec Králové, MAFY, 1998,

10.Scholtz, E., Kireš, M.: Fyzika – kinematika pre gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava, SPN, 2001,

11.Šedivý,P., Volf, I.: Dopravní kinematika a grafy. Hradec Králové, MAFY, 1998.

12.Volf,I. (1975): In: Bednařík, M., Lepil, O.: Netradiční typy fyzikálních úloh. Praha, PROMETHEUS,1995,

13.Volf,I.: Jak řešit úlohy fyzikální olympiády, XXIII. Ročník soutěze fyzikální olympiády ve školním roce 1981/82, Praha, SPN, 1981,

14.Volf,I.: Metodika řešení úloh ve výuce fyziky na základní škole. Hradec Králové, MAFY, 1998.

15.Halpern, A.: 3000 solved problems in Physics, McGraw-Hill, Inc., USA, 1988

16.http://kekule.science.upjs.sk/fyzika

17.http://physedu.science.upjs.sk

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DF1a/04
Názov: Didaktika fyziky I
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Ján Degro, CSc., RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

odovzdať v elektronickej podobe prípravy na dva mikrovýstupy 10 b + 10 b

priebežné hodnotenie aktivity na seminári 15 b

odovzdať v elektronickej podobe semestrálny projekt 15 b

didaktický test priebežného hodnotenia 20 b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podmienky priebežného hodnotenia

odovzdať v elektronickej podobe dve prípravy na vyučovacie hodiny 10b

prezentovať dva mikrovýstupy 10b

priebežné hodnotenie aktivity na seminári 10b

prezentovať a odovzdať v elektronickej podobe semestrálny projekt 20b

odpovede k odprednášaným témam 10b

Skúška

Logicko-didaktická analýza tematického celku učiva základnej školy 10b

Výklad vybraného fyzikálneho pojmu alebo javu 10b

Dve teoretické otázky z didaktiky fyziky 20b

Celkové hodnotenie: A nad 90 b, B nad 80 b, C nad 70 b, D nad 60 b, E nad 50 b

Cieľ predmetu: 

Na základe osvojenia vybraných didaktických metód a foriem práce vedieť využiť nadobudnuté fyzikálne vedomosti pri príprave a realizácii vyučovacieho procesu.

Stručná osnova predmetu: 

1. Cieľom prednášky je podať výklad základnej didaktickej terminológie, pojednať o oblastiach výskumu, metódach a formách práce v didaktike fyziky, prezentovať vybrané didaktické technológie využiteľné vo vyučovaní fyziky na základnej a strednej škole a poukázať na nevyhnutnosť prepojenia fyzikálnych a didaktických vedomostí a zručností.

Sylabus predmetu: 

1. týždeň: FYZIKA AKO VYUČOVACÍ PREDMET, fyzika ako všeobecnovzdelávací predmet. Ciele fyzikálneho vzdelávania; ciele a úlohy vyučovania fyziky na ZŠ a SŠ.

DIDAKTIKA FYZIKY AKO VEDECKÁ DISCIPLÍNA, objekt, predmet a základné problémové oblasti didaktiky fyziky; vedecký systém poznatkov didaktiky fyziky; ciele a úlohy študijného predmetu didaktiky fyziky.

seminár: Príprava na seminár z didaktiky fyziky, klasifikácia mikrovýstupu, semestrálneho projektu, príprava na vyučovaciu hodinu, hospitačný záznam

2. týždeň: UČEBNÉ OSNOVY, VZDELÁVACIE ŠTANDARDY, ČASOVO-TEMATICKÉ PLÁNY PREDMETU FYZIKA,

Didaktické zásady konštrukcie časovo-tematických plánov,

seminár: Logicko-didaktická analýza tematického celku, Didaktická analýza učiva, pojmy látka a teleso, vlastnosti látok, zavedenie pojmu pole a jeho opis

3. týždeň: UČITEĽ FYZIKY, Vyučovanie, učenie, Príprava učiteľov, Spôsobilosť učiteľa fyziky, Odborná fyzikálna príprava učiteľa fyziky, Odborná didaktická a všeobecná príprava učiteľa fyziky, Pojmový aparát učiteľa fyziky, Všeobecná didaktika vo vzdelávaní učiteľa fyziky, Didaktické zásady a vyučovanie fyziky, Psychológia ako súčasť prípravy učiteľa, Štúdium učiteľstva fyziky, Spôsobilosti učiteľa fyziky, Pojmový aparát učiteľa fyziky

seminár: príprava učiteľa na vyučovanie, etapy prípravy, Didaktická analýza časovotematického plánu tematického celku „Mechanické vlastnosti kvapalín a plynov“ -7.roč. ZŠ

4. týždeň: ŠKOLSKÝ FYZIKÁLNY EXPERIMENT, klasifikácia experimentov, jednoduchý, domáci, demonštračný, počítačom podporovaný, laboratórna úloha, teleexperiment, samostatné osvojovanie fyzikálnych poznatkov.

seminár: Príprava učiteľa na vyučovanie, prezentácia vlastných príprav na vybranú vyučovaciu hodinu, Elektrické a magnetické vlastnosti látok (6.roč.ZŠ)

5. týždeň: FYZIKÁLNA ÚLOHA, Klasifikácia fyzikálnych úloh, metódy riešenia fyzikálnych úloh, fyzikálna úloha ako prostriedok učenia sa žiaka. Konvergentná a divergentná fyzikálne úloha. Problémová fyzikálna úloha

seminár: Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch (6.roč.ZŠ) mikrovýstup, idealizácia objektov

6. týždeň:. MODELY A MODELOVANIE Modely, modelovanie, Empirické modely objektov, Teoretické modely objektov, Modelovanie vedenia elektrického prúdu v kovovom vodiči, Materiálne realizované modely fyzikálnych objektov, Ideálne modely fyzikálnych objektov, Matematické modelovanie, Matematický model fyzikálneho zákona, Interaktívne modely fyzikálnych objektov

seminár: Mechanické vlastnosti kvapalín (7.roč.ZŠ), mikrovýstup

7. týždeň: FYZIKÁLNE POZNANIE Vlastnosti prírodných objektov. Fyzikálne pojmy a veličiny, Fyzikálne súvislosti, Poznanie, poznávanie, Empirické a teoretické poznávanie, Klasifikácia metód poznania, Empirické metódy poznania, Teoretické metódy poznania,

seminár: Posuvné účinky sily. Pohybové zákony (7.roč.ZŠ), empirické modely objektov, mikrovýstup

8. týždeň: MOTIVÁCIA ŽIAKOV PRE FYZIKÁLNE POZNÁVANIE, Motivácia vnútorná a vonkajšia, Motivácia pri poznávaní javov. Detské encyklopédie, Motivácia úlohovou situáciou, Vedeckofantastické námety, Fyzikálne súťaže, Fyzikálna olympiáda, Korešpondenčné semináre, Turnaj mladých fyzikov,

seminár: Práce energia, teplo – školský fyzikálny experiment, mikrovýstup

9. týždeň: PROJEKTOVANIE VYUČOVACEJ JEDNOTKY,

seminár: Sila a pohyb - konvergentná a divergentná fyzikálna úloha, mikrovýstup

10. týždeň: ROZVÍJANIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV

seminár: Svetelné javy - motivácia žiakov pre fyzikálne poznávanie, mikrovýstup

11. týždeň: AKTUÁLNE OTÁZKY FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA

seminár: mikrovýstupy, záverečné hodnotenie seminára

Literatúra: 

1.J. Janovič a kol.: Didaktika fyziky, MFF UK Bratislava, 1990

2.J. Janovič a kol.: Vybrané kapitoly didaktiky fyziky, MFF UK Bratislava, 1999

3.E. Kašpar a kol.: Didaktika fyziky, SPN Praha, 1978

4.E. Mechlová: Didaktika fyziky 1, 2, PdF Ostrava, 1989

5.J. Fenclová: Úvod do teórie a metodológie didaktiky fyziky, SPN Praha, 1982

6.Janovič, J., Kolářová, R., Černá, A.: Fyzika pre 6. ročník základnej školy, A,B. SPN, Bratislava, 1989.

7.Procházková, E. a kol.: Fyzika pro 7. ročník základní školy, A,B. SPN, Praha, 1982.

8.Chytilová, M. a kol.: Fyzika pre 8. ročník základnej školy, A, B. SPN, Bratislava, 1983.

9.J. Janovič a kol.: Fyzika pre 9.ročník záladných škôl, SPN Bratislava, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/PSP1b/04
Názov: Praktikum školských pokusov II
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Zuzana Ješková, PhD., doc. RNDr. Ján Degro, CSc., RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

PSP1a

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežné testy 50 b

aktivita na praktiku 20 b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné preskúšanie 30 b

A nad 90 b, B nad 80 b, C nad 70 b, D nad 60 b, E nad 50 b

Cieľ predmetu: 

Študenti majú získať vedomosti, rozšíriť si zručnosti a spôsobilosti potrebné k metodike, technike a fyzikálnej interpretácii všetkých typov školských fyzikálnych experimentov zaradených do učiva fyziky na ZŠ a SŠ.

Stručná osnova predmetu: 

Praktikum je zamerané na praktickú realizáciu a fyzikálnu interpretáciu školských demonštračných experimentov z vybraných tematických celkov učiva fyziky pre žiakov základných a stredných škôl a ich vhodné metodické začlenenie a využitie vo vyučovacom procese. Dôraz je kladený oboznámenie sa s účebnými pomôckami a didaktickou technikou využívanou pri realizácii školských fyzikálnych experimentov a na rozšírenie zručností pri ich využívaní vo vyučovaní fyziky.

Sylabus predmetu: 

1. Harmonický kmitavý pohyb

2. Mechanické vlnenie a akustika

3. Elektrostatika

4. Elektrický prúd v látkach

5. Stacionárne magnetické pole

6. Nestacionárne magnetické pole

7. Striedavé napätie

8. Geometrická optika

Literatúra: 

1.Onderová, Ľ., Kireš, M., Ješková, Z., Degro, J.: Praktikum školských pokusov z fyziky II., PF UPJŠ

2.Kašpar, E., Vachek, J.: Pokusy z fyziky na středních školách, I. díl, SPN Praha, 1967

3.Žouželka,, J., Fuka, J.: Pokusy z fyziky na středních školách, II. díl, SPN Praha, 1971

4.http://physedu.science.upjs.sk/sis/fyzika/experimenty/index.htm

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DF1b/04
Názov: Didaktika fyziky II
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Ján Degro, CSc., RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚFV/DF1a/04
Obsahová prerekvizita: 

DF1a/04 Didaktika fyziky I

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

odovzdať v elektronickej podobe prípravy na dva mikrovýstupy 10b +10b

priebežné hodnotenie aktivity na seminári 15b

prezentovať a odovzdať v elektronickej podobe semestrálny projekt 15b

didaktický test priebežného hodnotenia 20b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podmienky priebežného hodnotenia

prípravy na dve vyučovacie hodiny 10b

dva mikrovýstupy 10b

aktivita na seminári 10b

semestrálny projekt 20b

priebežné otázky k prednáškam 10b

Skúška

Študent na skúške prezentuje:

• teoretické vedomosti z vybraných kapitol didaktiky fyziky,

• logicko-didaktickú analýzu tematického celku gymnaziálneho učiva fyziky,

• návrh a postup pri realizácii vyučovacej hodiny fyziky

• výklad fyzikálneho pojmu a javu na úrovni učiva strednej školy.

ústna skúška 40b

Celkové hodnotenie: A nad 90 b, B nad 80 b, C nad 70 b, D nad 60 b, E nad 50 b

Cieľ predmetu: 

Vytvoriť komplexný prehľad možností, metód, foriem a dostupných prostriedkov pre aktívne fyzikálne poznávanie a nadobudnúť základné zručnosti s uplatňovaním didaktických zásad pri konštrukcii vyučovacej jednotky.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s vybranými didaktickými postupmi pri žiackom aktívnom osvojovaní fyzikálnych poznatkov, poukázať na zásady hodnotenia a klasifikácie žiackych vedomostí a zručností, pojednať a možnostiach využitia poznatkov z každodenného života a mimovýučbových aktivít pre zvýšenie záujmu žiakov o fyziku a o prínose využívania informačno komunikačných technologií vo vyučovaní fyziky.

Sylabus predmetu: 

1. týždeň: DIDAKTICKÉ METÓDY, FORMY A PROSTRIEDKY VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ,

seminár: Hodnotenie pedagogickej praxe, stanovenie priebežného hodnotenia, zadelenie mikrovýstupov, semestrálnych projektov, kritériá hodnotenia

2. týždeň: FYZIKÁLNE INFORMÁCIE SPRACOVANÉ A PREZENTOVANÉ GRAFOM,

seminár: Kinematika hmotného bodu. Dynamika pohybov hmotného bodu, využitie grafu pri osvojovaní fyzikálnych poznatkov, výklad, precvičovanie, systematizácia a spätná väzba s využitím grafov.

3. týždeň: KONTROLA, HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIACKYCH VEDOMOSTÍ, PORTFÓLIO ŽIAKA,

seminár: Energia hmotných bodov. Mechanika tuhého telesa, systém hodnotenia a klasifikácie ústnej odpovede, písomnej práce, referátu, projektu,

4. týždeň: KLASIFIKÁCIA, ZÁSADY TVORBY, POUŽITIA A VYHODNOTENIA DIDAKTICKÝCH TESTOV,

seminár: Gravitačné pole. Pohyby telies v gravitačnom poli, návrh a analýza vstupného, priebežného a výstupného didaktického testu,

5. týždeň: VYUŽÍVANIE POZNATKOV Z KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA A SKVALITŇOVANIE MEDZIPREDMETOVÝCH VZŤAHOV,

seminár: Štruktúra a vlastnosti plynného skupenstva látok. Kruhový dej s ideálnym plynom, návrh tém pre prácu fyzikálneho krúžku, príprava jedného stretnutia, fyzikálne súťaže,

6. týždeň:. POČÍTAČOM PODPOROVANÉ LABORATÓRIUM

seminár: Vznik elektrického prúdu. Elektrický prúd v polovodičoch. Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu, príprava a realizácia školského fyzikálneho experimentu v počítačom podporovanom laboratóriu,

7. týždeň: VYUŽITIE INTERNETU VO VYUČOVANÍ FYZIKY

seminár: Stacionárne magnetické pole. Nestacionárne magnetické pole, návrh vyučovacej hodiny s využitím informácií z Internetu, vyučovacia hodina fyziky v počítačovej učebni,

8. týždeň: VYUŽITIE MULTIMÉDIÍ VO VYUČOVANÍ FYZIKY

seminár: Vlastné kmitanie oscilátora. Striedavý prúd, oboznamovanie sa s dostupnými CD pre vyučovanie fyziky, zásady hodnotenia edukačných produktov,

9. týždeň: MIMOVYUČOVACIE AKTIVITY NA PODPORU FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA

seminár: Vlnové vlastnosti svetla. Elektromagnetické žiarenie a jeho energia, využitie kvalitatívnych úloh a jednoduchých žiackych experimentov pri aktívnom poznávaní fyzikálnych pojmov a javov,

10. týždeň: SYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV FYZIKY

seminár: Základné pojmy kvantovej fyziky. Atómové jadrá a elementárne častice, návrh vyučovacej hodiny s využitím multimediálnych CD, vyučovacia hodina fyziky v počítačovej učebni,

11. týždeň: PREZENTÁDCIA SEMESTRÁLNYCH PROJEKTOV

seminár: Prezentácia semestrálnych projektov

Literatúra: 

1.J. Janovič a kol.: Didaktika fyziky, MFF UK Bratislava, 1990

2.J. Janovič a kol.: Vybrané kapitoly didaktiky fyziky, MFF UK Bratislava, 1999

3.E. Kašpar a kol.: Didaktika fyziky, SPN Praha, 1978

4.E. Mechlová: Didaktika fyziky 1, 2, PdF Ostrava, 1989

5.J. Fenclová: Úvod do teórie a metodológie didaktiky fyziky, SPN Praha, 1982

6.Vachek, J. a kol.: Fyzika pre 1. ročník gymnázia. SPN, Bratislava, 1984.

7.Svoboda, E. a kol. Fyzika pre 2. ročník gymnázia. SPN, Bratislava, 1985.

8.Lepil, O. a kol.: Fyzika pre 3. ročník gymnázia. SPN, Bratislava, 1986.

9.Pišút, J. a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázia. SPN, Bratislava, 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/NET1/04
Názov: Netradičný pohľad na vybrané poznatky zo všeobecnej fyziky
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. písomná previerka 20 bodov

2. písomná previerka 20 bodov

vypracovanie vlastných úloh 30 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna odpoveď 30 bodov

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

Prostredníctvom fyzikálnej interpretácie javov z bežného života podporiť hlbšie pochopenie podstaty fyzikálnych javov.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je prezentovať vybrané fyzikálne poznatky prostredníctvom javov z bežného života, ktoré sú nám častokrát známe, ale nezamýšľame sa nad ich fyzikálnou podstatou. Zložitosť reálnych javov, ich originalita a úzka prepojenosť s teoretickými fyzikálnymi poznatkami, vytvárajú priestor pre skutočné pochopenie podstaty fyzikálnych problémov. V prednáške budú prostredníctvom kvalitatívnych fyzikálnych úloh prezentované vybrané fyzikálne poznatky zo základného kurzu všeobecnej fyziky. Prednáška bude dopĺňaná reálnymi fyzikálnymi experimentmi, námetmi na pozorovania, videozáznamami fyzikálnych javov v bežnom živote a počítačovými animáciami.

Sylabus predmetu: 

1. týždeň: Kinematika a dynamika

Vnímanie vzťažnej sústavy, Statika pevných a kvapalných telies, Kinematika v bežnom živote, Sila a jej účinok, Newtonovská dynamika a jej „rozpor” s našou každodennou skúsenosťou.

2. týždeň: Hydrostatika a hydrodynamika

Atmosferické úkazy, Tlak vzduchu, jeho prejavy a meranie, Pochopili ste Archimedov zákon?, Plávanie telies, Pozoruhodné javy súvisiace s prúdiacou tekutinou.

3. týždeň: Povrchové vlastnosti kvapalín

Saponátové roztoky, stabilita a životnosť bublín, Fascinujúca kapilarita v prírode, Matematické modelovanie kapilárnych javov, Kapilárna hysterézia, Priľnavosť, zmáčavosť a nezmáčavosť, Živé organizmy a minimalizácia energie.

4. týždeň: Termika a termodynamika I

Javy súvisiace s jednotlivými zmenami skupenstva, Tepelné javy v atmosfére, Teplo, teplota a hygiena.

5. týždeň: Termika a termodynamika II

Teplotná objemová rozťažnosť a jej prejavy v bežnej praxi, Tepelná výmena – prúdením, vedením, žiarením, Komplexné fyzikálne problémy z termiky.

6. týždeň: Elektrostatika

Elektrizovanie telies, Atmosferická elektrina, Zariadenia využívajúce silové účinky elektrického poľa, Elektrické pole a živé organizmy, Elektrostatické hračky.

7. týždeň: Elektrické pole v látkovom prostredí

Elektrický prúd a jeho účinky v látkovom prostredí, Elektrické zariadenia a meracie prístroje, Zdroje elektrickej energie.

8. týždeň: Magnetické pole

Zemský a kozmický magnetizmus, Magnetické pole a živé organizmy, Zdroje magnetického poľa v bežnom živote a ich vplyv na ľudský organizmus, Využitie magnetických polí v priemysle, medicíne, doprave.

9. týždeň: Mechanické kmitanie, rezonancia a mechanické vlnenie

Kmitanie okolo nás, Žiadúce a nežiadúce prejavy rezonancie, Zdroje mechanického vlnenia v prírode, Zvuk a živé organizmy, Ultrazvuk a infrazvuk, Morské vlny.

10. týždeň: Hudobná a technická akustika

Praktické základy hudobnej akustiky, Ľudský sluch a jeho obmedzenia, Ozvučovanie miestností, Moderné hudobné systémy a kvalitná reprodukcia hudby, Dopplerov jav, Rázové vlny.

11. týždeň: Lúčová optika

Atmosferická optika, Optické klamy, Zobrazovanie optickými zariadeniami, Nedokonalosť ľudského zraku, Priestorové zobrazovanie.

12. týždeň: Vlnová optika

Vlnové vlastnosti svetla a ich bežné pozorovanie, Hra farieb v bežnom živote, Farba v živej prírode, Vlnová optika v modernej technike.

13. týždeň: Prezentácia študentských projektov a udeľovanie zápočtov

Literatúra: 

1.Nahodil, J.: Fyzika v bežnom živote, Prometheus, Praha, 1996

2.Tulčinskyj, : Zbierka kvalitatívnych úloh z fyziky, SPN, Bratislava, 1990

3.Kašpar, E. : Problémové vyučovanie a problémové úlohy, SPN, Praha1982

4.Feynman, R.P. : Feynmanove prednášky z fyziky 1-5, Alfa, 1985

5.Landau, Kitajgorodskij : Fyzika pre každého, Alfa 1972

6.Lange, V.: To chce vtip!, Alfa, Bratislava, 1988

7.http://kekule.science.upjs.sk/fyzika

8.http://physedu.science.upjs.sk

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/FEP1/04
Názov: Školský fyzikálny experiment podporovaný PC
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežná previerka 30 bodov

aktivita na cvičení 10 bodov

realizácia projektu (matematické modely+videomeranie+fyzikálny experiment) 60 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie sa udeľuje na základe čiastkových výsledkov:

priebežná previerka 30 bodov

aktivita na cvičení 10 bodov

realizácia a prezentácia projektu (matematické modely+videomeranie+fyzikálny experiment) 60 bodov

Hodnotenie:

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

V rámci predmetu má študent získať prehľad o možnostiach využitia počítača pri školských fyzikálnych experimentoch, pri realizoivaní videomeraní a pri matematickom modelovaní fyzikálnych javov na počítači a nadobudnúť základné zručnosti pri tvorbe modelov, príprave a realizácii počítačom podporovaných experimentov.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je poukázať na možnosti využitia počítača vo vyučovaní fyziky, v oblasti modelovania fyzikálnych javov, zberu a spracovania experimentálnych dát počítačom a v oblasti videomeraní. Modelovanie fyzikálnych javov na počítači je prezentované metódou dynamického modelovania v systéme COACH. Súčasťou prednášky je praktická realizácia počítačom podporovaných experimentov z vybraných tematických celkov učiva fyziky strednej školy (mechanika, elektrina, magnetizmus, termika, tepelné deje v plynoch, optika, akustika) v systéme COACH.

Sylabus predmetu: 

1.týždeň:

Úvod. Podmienky hodnotenia predmetu.

Postavenie počítača vo vyučovaní fyziky, možnosti využitia, systém COACH.

2.týždeň:

Modelovanie fyzikálnych javov na počítači, metóda dynamického modelovania, modelovanie rôznych druhov pohybov

3.týždeň:

Modelovanie fyzikálnych javov na počítači – prezentácia hotových a tvorba nových modelov, modelovanie dejov v elektrických obvodoch

4.týždeň:

Videomerania v prostredí COACH, iné prostredia určené k videoanalýze

5.týždeň:

Počítačom podporovaný experiment v systéme COACH, ISES.

6.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Jednosmerný elektrický prúd.

7.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Striedavý elektrický prúd.

8.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Jav elektromagnetickej indukcie

9.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Tepelné deje v plynoch

10.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Akustika

11.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Optika

12.týždeň:

Práca na projekte

13-týždeň:

Prezentovanie výsledkov projektu.. Hodnotenie predmetu.

Literatúra: 

[1]Koubek, V., Pecen, I.: Fyzikálne experimenty a modely v školskom mikropočítačom podporovanom laboratóriu, Univerzita Komenského, Bratislava, 1999

[2]Príručka COACH, Famulus, ISES

[3]http://physedu.science.upjs.sk/sis/fyzika/experimenty/index.htm

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/VMV1/04
Názov: Využitie multimédií vo vzdelávaní
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

9 modulov 45 bodov

záverečný projekt 30 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test 25 bodov

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o súčasných možnostiach využívania multimédií vo vzdelávaní a základné zručnosti pri príprave digitálneho edukačného obsahu aprobačného predmetu.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je prezentovať súčasné technické možnosti a metodiku využívania multimédií vo vzdelávaní, poukázať na výhody a prínos informačno-komunikačných technológií v oblasti skvalitňovania vyučovacieho procesu. V rámci prednášky je prezentovaná široká škála dostupných edukačných produktov. Dôraz je kladený na využívanie metódy aktívneho osvojovania poznatkov žiakmi s využitím moderných technológií.

Cieľom cvičení nadväzujúcich na prednášku je poskytnúť priestor pre získanie praktických zručnosti pri práci s multimédiami a s tvorbou edukačných produktov pre vyučovanie vybraného akademického predmetu.

Sylabus predmetu: 

1. Získavanie grafických súborov

1.1.Prečo potrebujeme používať grafiku v pedagogických dokumentoch?

1.2.Princípy digitalizácie obrazu.

1.3.Prehľad najpoužívanejších grafických formátov

1.4.Prehliadače grafických súborov

1.4.1. Základy práce s IrfanView

1.4.2. Základy práce s ACDSee

1.5.Získavanie grafiky

1.5.1. Grafika vo vlastnom PC – cliparty

1.5.2. Grafika na Internete – kopírovanie, galérie obrázkov

1.5.3. Grafika na multimediálnych CD

1.5.4. Grafika z obrazovky – Print Screen

1.6.Skenery a skenovanie

1.6.1.Skenujeme s HP Scan Jet

1.6.2.Desk Scan – softvér na skenovanie

1.7.Získavanie grafiky pomocou „televíznej“ karty

1.8.Webová kamera a príprava statických obrázkov

2. Úprava a tvorba grafických súborov na počítači

2.0.Prečo potrebujeme upravovať a vytvárať obrázky na počítači?

2.1.Bitmapová grafika, maľujeme na počítači

2.1.1. Maľovanie

2.1.2. MS PhotoDraw

2.1.3. Prečo prejsť od rastrovej k vektorovej grafike?

2.2.Vektorová grafika v prostredí MS Office

2.2.1 Automatické tvary

2.2.2 Galéria clipartov

2.2.3 WordArt

2.3.Vektorová grafika, základy práce v Zoner Callisto

2.4.Základy práce v Corel Draw

3. Tvorba počítačových animácií

3.1.Animácia a jej použitie vo vzdelávaní

3.2.Formáty súborov obsahujúcich 2D animáciu

3.3.Prezeranie animácií

3.4.Nástroje a postupy pri tvorbe bitmapovej 2D animácie

3.4.1. Tvorba animácií v LogoMotion

3.4.2. Tvorba animácií v Jacs Animation Shop 3

3.5.Nástroje a postupy pri tvorbe vektorovej 2D animácie

3.5.1 Macromedia Flash

3.6.Základné prvky 3D animácie

4. Digitálne spracovanie zvuku na počítači

4.1 Od analógového zvuku k digitálnemu, charakteristiky zvuku

4.2 Princíp uloženia zvuku na disk, vzorkovanie, zvukové formáty

4.3 Nastavenia, záznam a prehrávanie zvukov

4.4 Jednoduché použitie zvukov

4.5 Vytvorenie vlastného zvukového súboru

4.6. Odstránenie nežiaducich zvukov a šumu zo zvukovej vzorky, úprava amplitúdy

4.7. Aplikácia zvukových efektov, generovanie zvukov, export do súboru

4.8. Audacity

5. Spracovanie digitálneho videa

5.1. Možnosti získavania digitálneho videa

5.2. Parametre a formáty súborov digitálneho videa

5.3. Vyhľadávanie a prehrávanie videosúborov

5.4. Prečo potrebujeme vlastné videosúbory?

5.5. Zásady tvorby vlastných video súborov

5.6. Základy editácie digitálneho videa

5.7. Úprava digitálneho videa Windows Movie Maker

6. Využitie multimediálnych CD vo vzdelávaní

6.1. Základné prvky multimediálnych CD

6.2. Prehľad multimediálnych produktov

6.3. Opis vybraných CD

7. Multimédiá na Internete

7.1. Multimédia na webových stránkach

7.2. Multimediálna komunikácia

7.3. VRVS/EVO

8. Počítačom podporované školské laboratórium

8.1. Prehľad a charakteristika softvérových produktov

8.2. Prehľad a charakteristika hardvérových produktov

8.3. Modelovanie vybraných javov na počítači

8.4. Meranie a spracovanie údajov na počítači

8.5. Videomerania a ich analýza

9. Tvorba multimediálnej prezentácie

9.1. Možnosti využitia prezentácií

9.2. Požiadavky na multimediálnu prezentáciu

9.3. Postup pri vytváraní multimediálnej prezentácie

9.4. Multimediálna prezentácia v MS PowerPoint

10. Tvorba záverečného projektu

10.1.Požiadavky na záverečný projekt

10.2.Prvky projektu

10.2.Zásady prezentácie projektu

Literatúra: 

1.Kireš, M.., Šnajder Ľ., Kalakay, R.: Multimédiá pre učiteľa, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, 96 strán, 400 ks, ISBN 80-7098-317-5

2.Kireš, M. a kol.: IKT pre učiteľa fyziky, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, 79 strán, 400 ks, ISBN 80-7098-316-7

3.http://physedu.science.upjs.sk

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DEX/04
Názov: Vybrané demonštračné experimenty
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Preskúšanie 30 b

Vypracovanie semestrálneho projektu 20 b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Prezentácia semestrálneho projektu 20 b

Samostatná realizácia jednoduchých demonštračných experimentov k vybraným témam učiva fyziky. 30 b

Cieľ predmetu: 

Rozvíjať pedagogickú tvorivosť a samostatnosť budúcich učiteľov fyziky pri realizácii netradičných fyzikálnych experimentov.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je s využitím praktických ukážok oboznámiť študentov s množstvom netradičných fyzikálnych pokusov a ich fyzikálnou interpretáciou. Jedná sa hlavne o jednoduché fyzikálne experimenty realizované improvizovanými, resp. svojpomocne vyrobenými pomôckami, ktoré predstavujú významný motivačný prvok vo vyučovaní fyziky a poskytujú odpovede na mnoho otázok dotýkajúcich sa každodenného života žiakov.

Sylabus predmetu: 

1.týždeň: Jednoduchý fyzikálny experiment a jeho miesto vo vyučovaní fyziky

2.týždeň: Metóda čiernej skrinky a aktívne poznávanie žiakov

3.týždeň Čierne skrinky vo vyučovaní fyziky

4.týždeň: Pokusy so vzduchom

5.týždeň: Pokusy s vodou.

6.týždeň: Pokusy z termiky

7.týždeň : Preskúšanie.

8.týždeň: Pokusy z elektriny a magnetizmu

9.týždeň: Pokusy z optiky I

10.týždeň: Pokusy z optiky II.

11.týždeň:Vystavený fyzikálny experiment.

12.týždeň: Uplatnenie hračiek vo vyučovaní fyziky

13.týždeň: Prezentácia semestrálnych projektov

Literatúra: 

1. Onderová Ľ.:Netradičné experimenty vo vyučovaní fyziky, MC Prešov,2002

2. Lorbeer,G.L.,Nelsonová, L.W.: Fyzikální pokusy pro děti, Portál, Praha, 1998

3. Kostič, Ž.: Medzi hrou a fyzikou, Alfa, Bratislava, 1971

4. Kireš, M., Onderová, Ľ.: Fyzika každodenného života v experimentoch a úlohách, JSMF Bratislava 2001, ISBN 80-7097-446-X

5. http://physedu.science.upjs.sk/sis/fyzika/experimenty/index.htm

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/SVKD/04
Názov: Študentská vedecká odborná činnosť
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/VPSP/04
Názov: Výberové praktikum školských pokusov
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., RNDr. Marián Kireš, PhD., RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

PSP1, PSP2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežné testy 50 b

aktivita na praktiku 20 b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné preskúšanie 30 b

A nad 90 b, B nad 80 b, C nad 70 b, D nad 60 b, E nad 50 b

Cieľ predmetu: 

Študenti majú získať vedomosti, rozšíriť si zručnosti a spôsobilosti pre samostatné organizovanie a riešenie experimentálnych úlohy a ich zaradenie do vyučovacieho procesu.

Stručná osnova predmetu: 

Cvičenie je zamerané na praktickú realizáciu a fyzikálnu interpretáciu rôznych foriem vybraných školských demonštračných experimentov. Dôraz je kladený na tvorivé využívanie dostupných účebných pomôcok, modernej didaktickej techniky a na realizáciu experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu s cieľom zvýšenia kvality sprístupňovania učiva fyziky žiakom stredných škôl.

Sylabus predmetu: 

1. Elektrické stroje - generátory, elektromotory

2. Transformátory

3. Experimenty z elektriny a magnetizmu v systéme IP COACH

4. Dióda, tranzistor a ich technické využitie. Zapojenia z elektroniky

5. Pokusy s demonštračnou súpravou z elektriny

6. Elektromagnetické kmity, elektromagnetické vlnenie

7. Pokusy z vlnovej optiky

8. Pokusy s rozkladným a pomalobežným osciloskopom

Literatúra: 

1.Šucha, J.: Metodická príručka pre rozkladný transformátor, Učebné pomôcky B.Bystrica, 1973

2.Kireš, M.., Šnajder Ľ., Kalakay, R.: Multimédiá pre učiteľa, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, ISBN 80-7098-317-5

3.Kireš, M. a kol.: IKT pre učiteľa fyziky, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, ISBN 80-7098-316-7

4.Onderová Ľ.: Netradičné experimenty vo vyučovaní fyziky, MC Prešov,2002

5.Ješková, Z., Degro, J., Onderová, Ľ.: Počítačom podporovaná výučba fyziky, PF UPJŠ, Košice, ISBN 80 - 7097 - 451 -6

6.Onderová, Ľ., Kireš, M.,: Fyzika každodenného života v experimentoch a úlohách, JSMF Bratislava 2001, ISBN 80-7097-446-X

7.http://physedu.science.upjs.sk/sis/fyzika/experimenty/index.htm

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DSD/04
Názov: Diplomový seminár
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/FO1/04
Názov: Formálne jazyky a automaty
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Roland Cmorik, RNDr. Jozef Gajdoš, prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/AFJ1a/03
Obsahová prerekvizita: 

Základné pojmy z matematickej logiky -dôkaz sporom, dôkaz matematickou indukciou

Základné pojmy z teórie množín -prienik, zjednotenie, doplnok, kartézsky súčin, potenčná množina

Základné pojmy z teórie vyčísliteľnosti -rekurzívna funkcia, čiastočne rekurzívna funkcia, Turingov stroj, a ich vlastnosti

Základné pojmy z teórie formálnych jazykov -regulárny jazyk, konečnostavový automat (deterministický, nedeterministický),

regulárny výraz, základné definície Chomského hierarie gramatík

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomný test zameraný na príklady z oblasti regulárnych výrazov, bezkontextových gramatík, a zásobníkových automatov, počas cvičení v prebehu semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná závečná skúška. Do celkového hodnotenia sa zohľadňuje aj výsledok písomného testu z cvičení počas semestra (30% váhou do váženého priemeru).

Cieľ predmetu: 

Získať základné poznatky z oblasti formálnych jazykov a gramatík.

Oboznámiť sa s problematikou efektívneho rozpoznávania deterministických bezkontextových jazykov, ako aj problematikou kontextových a rekurzívne očíslovateľných jazykov. Nadobudnúť základné poznatky o algoritmicky nerozhodnuteľných problémoch súvisiacich s rozpoznávaním textu.

Stručná osnova predmetu: 

Chomského a Greibachovej normálne tvary bezkontextových gramatík. Deterministické zásobníkové automaty. Pumping lema. Uzáverové vlastnosti bezkontextových a deterministických bezkontextových jazykov. Kontextové gramatiky a lineárne ohraničené Turingove stroje. Deterministické lineárne ohraničené Turingove stroje. Pojem priestorovo ohraničeného Turingovho stroja. Frázové gramatiky a Turingove stroje. Nerozhodnuteľnosť problému zastavenia Turingovho stroja. Postov korešpondenčný problém. Algoritmicky nerozhodnuteľné problémy z oblasti teórie jazykov.

Literatúra: 

J.E. Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman: Introduction to automata theory, languages, and computation, Addison-Wesley, 2001.

M.Chytil: Automaty a gramatiky, SNTL, 1984.

J.van Leeuwen (ed.): Handbook of theoretical science, North-Holland, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/MPPc/05
Názov: Súvislá pedagogická prax II
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Ján Guniš, Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 2t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/MPPb Súvislá pedagogická prax I

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Úroveň písomných príprav, výstupov a rozborov odučených vyučovacích hodín informatiky na SŠ resp. ZŠ - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Celková uroveň odbornej, metodickej a komunikačnej prípravy na vyučovanie predmetu informatika - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom. Študent odovzdá hodnotenie od cvičného učiteľa, správu, výkaz odučených hodín a hospitácií, kópiu jednej svojej prípravy na vyučovanie.

Cieľ predmetu: 

Získať a rozvíjať praktické pedagogické spôsobilostí pre výučbu informatiky.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogickú prax v určenom rozsahu študenti vykonávajú spravidla na cvičných základných a stredných školách podľa zaradenia.

Sylabus predmetu: 

Počas pedagogickej praxe na cvičnej škole študent realizuje vlastné výstupy na hodinách informatiky, zúčastňuje hospitácií a rozborov, porád a ďalších aktivít predmetovej komisie informatiky.

Hospitácie: 6 hodín.

Výstupy: 18 hodín.

Literatúra: 

BAJTOŠ, J. Teória a prax didaktiky. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2003. ISBN 80-8070-130-X.

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Nakladatelství Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele – cesty k lepšímu vyučování. Praha : Nakladatelství Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/MPPd/05
Názov: Súvislá pedagogická prax III
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Ján Guniš, Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/MPPc Súvislá pedagogická prax II

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Úroveň písomných príprav, výstupov a rozborov odučených vyučovacích hodín informatiky na SŠ resp. ZŠ - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Celková uroveň odbornej, metodickej a komunikačnej prípravy na vyučovanie predmetu informatika - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom. Študent odovzdá hodnotenie od cvičného učiteľa, správu, výkaz odučených hodín a hospitácií, kópiu jednej svojej prípravy na vyučovanie.

Cieľ predmetu: 

Získať a rozvíjať praktické pedagogické spôsobilostí pre výučbu informatiky.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogickú prax v určenom rozsahu študenti vykonávajú spravidla na cvičných základných a stredných školách podľa zaradenia.

Sylabus predmetu: 

Počas pedagogickej praxe na cvičnej škole študent realizuje vlastné výstupy na hodinách informatiky, zúčastňuje hospitácií a rozborov, porád a ďalších aktivít predmetovej komisie informatiky.

Hospitácie: 4 hodiny.

Výstupy: 15 hodín.

Literatúra: 

BAJTOŠ, J. Teória a prax didaktiky. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2003. ISBN 80-8070-130-X.

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Nakladatelství Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele – cesty k lepšímu vyučování. Praha : Nakladatelství Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/BDD/05
Názov: Biológia dieťaťa a dorastu
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomný test.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je dosiahnuť požadovanú úroveň vedomostí o ľudskom tele a jeho vývine nevyhnutnú pre pochopenie vývinovo viazaných biologických špecifík u detí a adolescentov.

Stručná osnova predmetu: 

Ontogenéza človeka. Vývin po narodení. Vekové osobitosti opornej a pohybovej, obehovej, dýchacej, tráviacej a močovej sústavy. Pohlavná sústava. Žľazy s vnútorným vylučovaním. Nervová sústava. Vekové špecifiká vzniku vybraných chorôb a závislostí na návykových látkach. Človek a životné prostredie.

Literatúra: 

Drobný I., Drobná M.: Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I. a II. Bratislava, PdF UK, 1994

Liptáková V.: Somatický a fyziologický vývoj dieťaťa. Osveta Bratislava, 198O

Malá H., Klementa J.: Biológia detí a dorastu. Bratislava, SPN, 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/MPPd/05
Názov: Súvislá pedagogická prax III
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚFV/MPPc/03 , ÚFV/DF1b/04
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Rozbor odučených hodín uvádzajúcim učiteľom, príp. kontrola učiteľom z oddelenia didaktiky fyziky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Realizuje cvičný učiteľ na škole, na ktorej študent absolvuje súvislú pedagogickú prax. Na zápočet študent predloží výkaz hospitácií a výstupov na ped. praxi, hospitačné záznamy, písomné prípravy na VH, odsúhlasené cvičným učiteľom, hodnotenie študenta na pedagogickej praxi,správu o pedagogickej praxi.

Cieľ predmetu: 

Študent má získať praktické skúsenosti s vyučovaním predmetu fyzika na inom type školy (ZŠ, G, SOŠ, SOU) ako MPPb, MPPc, oboznámiť sa so životom školy, mimotriednou a mimoškolskou činnosťou školy.

Stručná osnova predmetu: 

Študent absolvuje 3 týždne na inom type školy ako súvislú pedagogickú prax I.,II. V rámci toho vykoná 4 hospitácie na vyučovacích hodinách uvádzacieho učiteľa a 15 vlastných výstupov z predmetu fyzika. Študent si vedie hospitačné záznamy a vypracúva písomnú prípravu na každú VH, ktorú konzultuje s uvádzajúcim učiteľom. Študent sa zúčastňuje na poradách predmetovej komisie a pomáha uvádzaciemu učiteľovi v kabinete, pri pedagogickom dozore a pri plnení úloh vyplývajúcich z vnútorného poriadku školy.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/PSP1a/05
Názov: Praktikum školských pokusov
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Ján Degro, CSc., RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., RNDr. Marián Kireš, PhD., RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežné testy 50 b

aktivita na praktiku 20 b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné preskúšanie 30 b

A nad 90 b, B nad 80 b, C nad 70 b, D nad 60 b, E nad 50 b

Cieľ predmetu: 

Nadobudnúť základné zručnosti pri demonštrovaní a fyzikálnej interpretácii školských fyzikálnych experimentov zaradených do učiva fyziky na ZŠ a SŠ. Osvojiť si didaktické postupy pri využívaní školských experimentov v rôznych fázach vyučovacieho procesu.

Stručná osnova predmetu: 

Cvičenie je zamerané na praktickú realizáciu a fyzikálnu interpretáciu školských demonštračných experimentov z vybraných tematických celkov učiva fyziky pre žiakov základných a stredných škôl. Dôraz je kladený oboznámenie sa s účebnými pomôckami a didaktickou technikou využívanou pri realizácii školských fyzikálnych experimentov a na získanie základných zručností pri ich využívaní vo vyučovaní fyziky.

Sylabus predmetu: 

1. Kinematika

− Rovnomerný a rovnomerne zrýchlený pohyb: overenie vzťahov pre rýchlosť a dráhu, pokusy so vzduchovou lavicou v prostredí IP COACH, voľný pád – určenie zrýchlenia, nezávislosť tiažového zrýchlenia na hmotnosti.

− Skladanie pohybov, vrhy: princíp nezávislosti pohybov, model vodorovného a šikmého vrhu.

2. Newtonove zákony dynamiky

− Zákon zotrvačnosti

− Zákon sily: jednotka sily, demonštrácia vzťahov pre zrýchlenie pohybu, experimenty so vzduchovou lavicou.

− Zákon akcie a reakcie: pri ponorení telesa do kvapaliny, použitím silomerov.

3. Mechanika dokonale tuhých telies

− Trenie: závislosť trecej sily od tlakovej sily na podložku, od akosti stykových plôch; trenie šmykové a trenie valivé.

− Skladanie síl: rovnako orientovaných v jednej priamke, nerovnako orientovaných v jednej priamke; pôsobiacich v rôznych bodoch tuhého telesa; rozklad sily.

− Moment sily: vzhľadom na os kolmú k smeru sily, momenty dvoch síl.

4. Hydrostatika

− Základné vlastnosti kvapalín a plynov.

− Pascalov zákon.

− Hydrostatický tlak.

− Archimedov zákon.

− Atmosferický tlak

5. Hydrodynamika

− Prúdenie ideálnej kvapaliny: prúdové čiary, tlak v prúdiacom plyne, vodná výveva.

− Prúdenie skutočnej kvapaliny: vnútorné trenie, prúdenie kvapaliny trubicou.

− Dynamika obtekania telesa prúdiacim vzduchom: odpor prostredia, vztlak na krídlo lietadla.

− Reakcia vytekajúcej kvapaliny.

6. Molekulová fyzika

− Medzimolekulárne medzery a pohyb molekúl: Brownov pohyb, difúzia.

− Medzimolekulárne pôsobenie: priľnavosť, súdržnosť vody.

− Povrchové javy: smer a veľkosť povrchového napätia, povrchové blany, kapilárna elevácia a depresia.

− Modelovanie javov z kinetickej teórie plynov.

7. Mechanika dokonale tuhých telies II

− Práca a energia: Galileiho kyvadlo, ZZE

− Jednoduché stroje: páka, kladka pevná a voľná, naklonená rovina.

− Ťažisko, rovnovážne polohy telies.

− Odstredivá sila: odstredivý stroj s príslušenstvom

8. Termika I

− Teplota: bod mrazu, bod varu.

− Teplotná rozťažnosť: dĺžková a objemová rozťažnosť tuhých látok, objemová rozťažnosť kvapalín.

− Šírenie tepla: rozdielna vodivosť látok, voda ako vodič tepla, šírenie tepla prúdením a žiarením.

9. Termika II-III

− Skupenstvá: topenie a tuhnutie, experimenty v prostredí IP COACH, Franklinov pokus.

− Tepelné deje s plynmi: stavová rovnica plynu, Boyle – Mariotteov zákon, Gay – Lussacove zákony.

− Teplo. Tepelné stroje: hmotnostná tepelná kapacita vody a kovu, učenie c kovov, Heronova parná banka.

10. Hydrostatika a hydrodynamika – Diapanely

− Hydrostatický tlak, hydrostatický paradox, tlak kvapaliny na steny nádoby.

− Pascalov zákon, princíp hydraulického lisu.

− Pumpy.

− Prúdenie kvapalín: prúdové čiary, overenie rovnice spojitosti, overenie Bernoulliho rovnice, princíp rozprašovača.

Literatúra: 

1.Kašpar,E.,Vachek,J.: Pokusy z fyziky na středních školách, I.díl, SPN Praha,1967

2.Koubek, V. a kol.: Školské pokusy z fyziky, SPN Bratislava, 1992

3.http://physedu.science.upjs.sk/sis/fyzika/experimenty/index.htm

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/KKV1/06
Názov: Klasické a kvantové výpočty
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Mgr. Ladislav Mikeš, RNDr. Ján Katrenič
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základy lineárnej algebry, teória grúp, teória pravdepodobnosti, teória algoritmov. Vhodným doplnkom je predmet Úvod do kvantových počítačov.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

písomná previerka v priebehu semestra

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška pozostávajúca z písomnej časti a ústnej časti

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s princípmi kvantových počítačov a kvantových výpočtov. Porovnať klasické a kvantové výpočtové modely a metódy.

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do klasickej teórie zložitosti. Turingove stroje. Boolovské okruhy. Pravdepodobnostné algoritmy. Základné princípy kvantového počítania. Elementárne kvantové algoritmy. Groverov algoritmus. Shorov algoritmus.

Literatúra: 

BERMAN,G.P., DOOLEN,G.D., MAINIERI, R., TSIFRINOVIC, V.I. Introduction to Quantum Computers. World Scientific, 2003.

GRUSKA, J. Quantum Computing. McGraw-Hill, 1999.

JOHNSON, G. Zkratka napříč časem. Argo a Dokořán Praha, 2004.

KITAEV, A.Y., SHEN, A.H., VYALYI, M.N. Classical and Quantum Computation. American Mathematical Society, 2002.

NIELSEN, M.A., CHUANG, I.L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/MDT06/06
Názov: Moderná didaktická technika
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

nie je

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Odovzdané všetky priebežné zadania k jednotlivým témam predmetu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Aktívna účasť na 80 % cvičení a uznané všetky odovzdané zadania podľa stanovených kritérií.

Cieľ predmetu: 

študent pri absolvovaní predmetu získa:

- prehľad o aktuálne dostupnej didaktickej technike a jej tehnických parametroch,

- základné zručnosti pri využívaní modernej didaktickej techniky vo vyučovaní prírodovedných predmetov svojej aprobácie,

- dokáže navrhnúť a realizovať vzdelávacie aktivity s aktívnym využívaním modernej didaktickej techniky,

Stručná osnova predmetu: 

Študenti v rámci predmetu získajú prehľad o dostupných didaktických prostriedkoch a možnostiach ich využitia vo vzdelávaní, osvoja si základné postupy pri práci s modernou didaktickou technikou a získajú základné zručnosti pri tvorbe didaktických materiálov.

Sylabus predmetu: 

1. Vybavenie učebne prírodovedného predmetu modernou didaktickou technikou

• klasifikácia didaktickej techniky,

• výrobcovia (webové stránky, katalógy, CD),

• zariadenie odbornej učebne prírodovedného predmetu.

Aktivity:

- vyhľadať na internete webové stránky výrobcov DT (Phywe, Leybold, Pasco, NTL),

Zadanie:

Vyhľadajte učebnú pomôcku, ktorú by ste iste chceli mať vo výbave vášho kabinetu a stručne opíšte aktivity, ktoré by ste pomocou nej so študentmi realizovali.

2. Základné vybavenie didaktickou technikou

• klasická didaktická technika (meotar, diaprojektor, episkop, TV okruh),

• základné meracie prístroje (ampérmeter, voltmeter, osciloskop, hlukomer, luxmeter),

Aktivity:

- oboznámiť sa s ovládaním klasickej DT,

- realizovať meranie veličín pomocou dostupných prístrojov,

Zadanie:

Navrhnite nákup didaktickej techniky pre kabinet prírodovedného predmetu. Uvažujte o jednorazovom nákupe v cene do 150 tis. Sk a o troch nákupoch po 30 tis. Sk. Odôvodnite výber požadovanej DT.

3. VHS a DVD prehrávač

• technické možnosti VHS rekordéra,

• technické možnosti DVD prehrávača,

• možnosti pripojenia na TV, dataprojektor,

• možnosti využitia VHS a DVD prehrávačov v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si zapojenie videorekordéra a DVD prehrávača na TV a dataprojektor,

- zvládnuť prehrávanie, nahrávanie a časované nahrávanie vybraného programu,

Zadanie:

Na dostupných televíznych kanáloch vyhľadať v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov vzdelávacie programy na podporu výučby prírodovedného predmetu. Zoznam s číselnými kódmi programov pripraviť v podobe materiálu na nástenku (webovú stránku).

Na internete vyhľadať dostupné DVD pre využitie vo vyučovaní prírodovedného predmetu. Anotáciu DVD pripraviť v podobe materiálu na nástenku (webovú stránku).

4. Digitálny fotoaparát

• technické prvky digitálneho fotoaparátu,

• zásady fotografovania,

• softvér na spracovanie a dodatočné úpravy digitálnych fotografií,

• digitálna obrazová galéria,

• možnosti využitia digitálneho fotoaparátu v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si nastavenie parametrov digitálneho fotoaparátu,

- pripraviť vhodnú kompozíciu pre digitálnu fotografiu,

- zvládnuť základy digitálneho spracovania fotografie na počítači,

Zadanie:

Pre vybraný pojem z digitálnej obrazovej galérie vyhľadajte na internete fotografie a minimálnym rozlíšením 1600x1200 bodov.

5. Digitálna videokamera

• technické možnosti digitálnej videokamery,

• zásady tvorby výučbového videozáznamu,

• možnosti prepojenia kamery a počítača,

• spracovanie digitálneho videa na počítači,

• možnosti využitia výučbového videozáznamu v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si základy práce s digitálnou videokamerou,

- pripraviť krátky videozáznam použiteľný pri tvorbe digitálneho edukačného obsahu,

- zvládnuť základy strihu digitálneho videa na počítači,

Zadanie:

Upravte krátku videosekvenciu do podoby výučbového videozáznamu.

6. Digitálny záznam zvuku

• technické možnosti digitálneho záznamu zvuku (minidisk, MP3 prehrávač, zvuková karta, videokamera - záznamník),

• softvérové možnosti spracovania a tvorby zvukových záznamov,

• možnosti využitia digitálneho zvukového záznamu v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si základy práce pri nahrávaní zvuku pomocou digitálnych médií,

- pripraviť krátku zvukovú nahrávku vhodnú na zaradenie do vyučovania,

- upraviť zvukovú vzorku,

Zadanie:

Na pripravenej zvukovej vzorke realizujte frekvenčnú analýzu. Vytvorte hudobný tón zložením základného tónu a vyšších harmonických tónov.

7. Webová kamera

• technické parametre webových kamier,

• druhy a možnosti využitia webových kamier (video spojenie, konferencia, VRVS),

• prepojenie webovej kamery a počítača,

• spracovanie obrazu (zvuku) z webovej kamery,

• možnosti využitia webovej kamery v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- zvládnutie pripojenie a nastavenie webovej kamery,

- získať zručnosti pri použití webovej kamery vo vybraných aplikáciách (Skype, MSN Messenger, VRVS, EVO),

Zadanie:

Vyhľadať na internete on-line kamery s tematikou využiteľnou v prírodovednom vzdelávaní. Spracovať krátku anotáciu portálu s on-line kamerou, získať obrázky a pripraviť ich do podoby materiálu na nástenku (webovú stránku).

8. AD/DA prevodník a meracie sondy

• technické možnosti pri získavaní experimentálnych údajov v digitálnej forme,

• Coach, ISES – meracia konzola a sondy na snímanie veličín,

• spracovanie s prezentácia nameraných veličín,

• realizácia počítačom podporovaného prírodovedného vzdelávania,

Aktivity:

- oboznámiť sa so základnými možnosťami práce v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu,

- realizovať jednoduché meranie, namerané veličiny graficky zobraziť,

Zadanie:

Vyhľadať na internete realizácie vybavenia počítačom podporovaného prírodovedného laboratória.

9. Lego Dacta

• technické možnosti stavebnice Lego Dacta využiteľné v prírodovednom vzdelávaní,

• zaradenie stavebnice Lego Dacta do výučby v prírodovednom laboratóriu,

Aktivity:

- oboznámiť sa s pripravenými vzdelávacími aktivitami so stavebnicou Lego Dacta,

- realizovať jednoduché meranie v rámci pripravenej vzdelávacej aktivity,

Zadanie:

Vyhľadať na internete technické údaje o možnostiach merania a spracovania experimentálnych údajov pre potreby prírodovedného vzdelávania.

10. Interaktívna tabuľa eBeam a hlasovacie zariadenie Interwriter

• technické možnosti interaktívnej tabule e-Beam využiteľné v prírodovednom vzdelávaní,

• nácvik výučbových aktivít s interaktívnou tabuľou,

• opis prostredia pre tvorbu a administrovanie spätnoväzbových aktivít Interwriter,

• ukážka práce s hlasovacím zariadením,

• tvorba spätnoväzbových prvkov,

Aktivity:

- oboznámiť sa s inštaláciou, nastavením, ovládaním a jednotlivými režimami práce s interaktívnou tabuľou,

- realizovať základné vzdelávacej aktivity s použitím interaktívnej tabule a záznam práce uložiť a distribuovať v elektronickej podobe,

- získať skúsenosť s tvorbou postojových dotazníkov a didaktických testov v prostreí Interwriter,

- zúčastniť sa na interaktívnej výučbe s okamžitou spätnou väzbou pomocou diaľkového hlasovacieho zariadenia,

Zadanie:

Pripravte metodický materiál pre realizáciu vyučovacej jednotky so zaradením interaktívnej tabule.

Zostavte tri testové otázky s voľbou odpovede pre použite elektronického hlasovacieho zariadenia.

Literatúra: 

1. aktuálne informácie z webovývh stránok výrobcov didaktickej techniky a učebných pomôcok,

2. katalógy učebných pomôcok od renomovaných výrobcov učebných pomôcok,

3. aktuálne didaktické publikácie k využívaniu modernej didaktickej techniky vo výučbe prírodovedných predmetov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/MAFV/06
Názov: Mimovyučovacie aktivity na podporu fyzikálneho vzdelávania
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

- dve teoretické otázky, 20 b

- tri spracované úlohy z rôznych druhov súťaží, 30 b

- vlastná navrhnutá úloha pre vybranú súťaž + vzorové riešenie, 20 b

- uznané všetky on-line zadania 30 b

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

V príprave budúcich učiteľov považujeme za potrebné venovať väčšiu pozornosť zručnostiam študentov v práci s talentovanou mládežou a v mimovýučbových vzdelávacím aktivitách. Budúci učiteľ má byť pripravený na pútavé, obsahovo bohaté a didakticky vhodné naplnenie práce fyzikálneho záujmového útvaru.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet podáva prehľad o súčasných možnostiach zapojenia žiakov do mimovýučbových vzdelávacích aktivít na podporu fyzikálneho vzdelávania. Analyzované sú typy riešených úloh Fyzikálnej olympiády, Fyzikálneho korešpondenčného seminára, pozorovania a fyzikálne experimenty Turnaja mladých fyzikov a námety na prácu fyzikálnych záujmových útvarov.

Sylabus predmetu: 

Motivácia žiakov pre fyzikálne vzdelávanie

Možnosti zapojenia žiakov do mimovyučovacích aktivít

Fyzikálna olympiáda kategórie: E,F,G

Fyzikálna olympiáda kategórie: D,C,B,A

Fyzikálny korešpondenčný seminár

FYZIQ, PIKOFYZ

Stredoškolská odborná činnosť

Turnaj mladých fyzikov

Webové portály pre talentovanú mládež

TALNET - práca s talentovanou mládežou s využitím internetu

Fyzikálny krúžok

Exkurzia s fyzikálnou tematikou

Literatúra: 

- elektronické zbierky úloh k jednotlivým súťažiam,

- zbierky riešených úloh FO

- CD pre riešiteľov FO

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/FMJ/06
Názov: Fyzika magnetických javov
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

1. Úvod, jednotky

2. Základné magnetické veličiny

3. Magnetizmus atómov

4. Magnetické usporiadanie

5. Magnetické anisotropie

6. Doménová štruktúra

7. Magnetizačné procesy

8. Magnetická hysterézia

9. Magnetické merania

10. Dynamika magnetizačných procesov

11. Vybrané magnetizačné procesy

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Podľa potreby

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s fyzikálnou podstatou magnetických javov.

Stručná osnova predmetu: 

Veličiny charakterizujúce feromagnetikum, Druhy energií feromagnetík, Doménová štruktúra feromagnetík, Elementárne magnetizačné procesy, Magnetická hysterézia, Dynamika magnetizačných procesov, Vybrané magnetizačné procesy: Potenciál doménovej steny, Dynamika pohybu doménovej steny, Magnetické oneskorenie, GMI, a pod., Experimentálne techniky.

Sylabus predmetu: 

História magnetizmu; Základné jednotky používanév magnetizme; Základné magnetické veličiny; Pôvod magnetického momentu v elektróne a atóme; Rozdelenie kondenzovaných látok na dia-, para- feri- a feromagnetické podľa magnetického usporiadania; Základné magnetické anisotropie - ich fyzikálny pôvod a veľkosť; Príčiny vzniku doménovej štruktúry - fyzikálne príčiny a výpočty jednoduchých doménových štruktúr; Magnetizačné procesy- fyzikálne príčiny zmeny magnetizácie v kondenzovaných látkach, typy magnetizačných procesov v rôznych materiáloch; Magnetická hysterézia- fyzikálne príčiny nevratnej zmeny magnetizácie kondenzovaných látok; Základné magnetické merania - , magnetizácia, susceptibilita, magn. pole; Dynamika magnetizačných procesov - dynamika pohybu doménovej steny, rotácie vektora; Vybrané magnetizačné procesy - Javy ako:Giant magnetoresistance, Giant magnetoimpedance, Magnetický tvarový pamäťový jav (Magnetic Shape Memory effect) a ich využitie v spintronike.

Literatúra: 

1; B.D. Cullity, Introduction to magnetic materials. Addison-Wesley, Reading, Mass., 1972

2; S. Chikazumi, Physics of Ferromagnetism, Claredon Press, 1997

3; C.W. Chen, Magnetism and metallurgy of soft magnetic materials, Dover Publ.,1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/FEP1/07
Názov: Počítačom podporované prírodovedné laboratórium
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežná previerka 30 bodov

aktivita na cvičení 10 bodov

realizácia projektu (matematické modely+videomeranie+fyzikálny experiment) 60 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie sa udeľuje na základe čiastkových výsledkov:

priebežná previerka 30 bodov

aktivita na cvičení 10 bodov

realizácia a prezentácia projektu (matematické modely+videomeranie+fyzikálny experiment) 60 bodov

Hodnotenie:

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

V rámci predmetu má študent získať prehľad o možnostiach využitia počítača pri školských fyzikálnych, biologických a chemických experimentoch, pri realizovaní videomeraní a pri matematickom modelovaní javov na počítači a nadobudnúť základné zručnosti pri tvorbe modelov, príprave a realizácii počítačom podporovaných experimentov a videomeraní.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je poukázať na možnosti využitia počítača vo vyučovaní fyziky, chémie a biológie v oblasti modelovania zberu a spracovania experimentálnych dát počítačom a v oblasti videomeraní. Súčasťou prednášky je praktická realizácia počítačom podporovaných experimentov z vybraných tematických celkov učiva fyziky strednej školy (mechanika, elektrina, magnetizmus, termika, tepelné deje v plynoch, optika, akustika), chémie a biológie v systéme COACH.

Sylabus predmetu: 

1.týždeň:

Úvod. Podmienky hodnotenia predmetu.

Postavenie počítača vo vyučovaní prírodných vied, možnosti využitia, systém COACH.

2.týždeň:

Modelovanie javov na počítači, metóda dynamického modelovania

3.týždeň:

Modelovanie javov na počítači – prezentácia hotových a tvorba nových modelov

4.týždeň:

Videomerania v prostredí COACH, iné prostredia určené k videoanalýze

5.týždeň:

Počítačom podporovaný experiment v systéme COACH, ISES.

6.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

7.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

8.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

9.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

10.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

11.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

12.týždeň:

Práca na projekte

13-týždeň:

Prezentovanie výsledkov projektu.. Hodnotenie predmetu.

Literatúra: 

[1]Koubek, V., Pecen, I.: Fyzikálne experimenty a modely v školskom mikropočítačom podporovanom laboratóriu, Univerzita Komenského, Bratislava, 1999

[2]Príručka IP COACH, Famulus, ISES

[3]http://physedu.science.upjs.sk/sis/fyzika/experimenty/index.htm

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/AIKT/07
Názov: Aplikácie IKT do vyučovania prírodovedných predmetov
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Stanislav Lukáč, PhD., RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Vladimíra Tomášiková, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., PaedDr. Andrea Lešková, PhD., RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

vypracovanie námetov na aplikácie IKT do výučby prírodovedných predmetov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

vypracovanie a prezentácia záverečného projektu

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je nadviazať na štandardné informatické vedomosti a zručnosti získané v predmete IKT a rozvíjať hodnotiace a tvorivé schopnosti študentov umožňujúce aplikáciu moderných technológií do prírodovedného vzdelávania. Naučiť študentov tvoriť interaktívne učebné materiály a pomôcky pre podporu jednotlivých etáp vzdelávacieho procesu, pre zaznamenanie a vyhodnocovanie učebných výsledkov.

Stručná osnova predmetu: 

Technologická podpora prírodovedného vzdelávania, internet a vzdelávanie, využitie IKT pri hodnotení učebných výsledkov, tvorba a využívanie modelov umožňujúcich riešenie problémov z rôznych prírodovedných disciplín a z reálneho života, inovácia didaktických metód a foriem vyučovania prírodovedných predmetov pomocou IKT.

Literatúra: 

1. Černochová, M. a kol.: Využití počítače při vyučování. Portál, Praha, 1998.

2. Lukáč, S., Šveda, D., Semanišinová, I., Jodas, V.: IKT vo vyučovaní matematiky. Asociácia projektu Infovek, 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/VKL/07
Názov: Vybrané kapitoly z kondenzovaných látok
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Dr.h.c.prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., prof. RNDr. Peter Kollár, CSc., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., RNDr. Erik Čižmár, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

4 priebežné testy u každého vyučujúceho

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Vysledné hodnotenie na základe výsledkov 4 testov, v prípade nevyhovujúceho hodnotenia testov ústná skúška.

Cieľ predmetu: 

Vysvetliť podstatu fyzikálnych javov, ktoré vznikajú v makroskopických kvantových systémoch, ďalej v systémoch s magnetickým usporiadaním a taktiež pri interakcii elektromagnetického žiarenia a častíc s látkou. Diskutovať fyzikálne javy, na ktorých sú založené princípy metód rádiospektroskopie a neutrónového rozptylu využívané pri skúmaní vlastností látok. Priblížiť moderné trendy vo vývoji elektrónovej mikroskopie a použitie jednotlivých metód v praxi.

Stručná osnova predmetu: 

Vybrané kapitoly z fyziky kondenzovaných látok (Makroskopické kvantové javy, magnetizmus, spektroskopia a štruktúrna analýza látok)

Sylabus predmetu: 

1.týždeň

Makroskopické kvantové javy.

2.týždeň

Boseho-Einsteinova kondenzácia.

3.týždeň

Nefermiovské správanie elektrónov.

4.týždeň

Nekonvenčná supravodivosť.

5.týždeň

Druhy magnetického usporiadania.

Feromagnetizmus.

6.týždeň

Antiferomagnetizmus.

Ferimagnetizmus.

7.týždeň

Parazitný feromagnetizmus

Miktomagnetizmus a spinové sklá.

8.týždeň

Spektroskopia.

Infračervená spektroskopia. Elektrónová paramagnetická rezonancia.

9.týždeň

Jadrová magnetická rezonancia.

10.týždeň

Neutrónový rozptyl.

11.týždeň

Moderné trendy vo vývoji elektrónovej mikroskopie (transmisnej i rastrovacej).

12.týždeň

Elektrónová mikroanalýza (EDA, VDA, AUGEA), Možnosti využitia synchrotronového žiarenia pri štúdiu štruktúry látok. Moderné metódy štúdia povrchov TL – AFM, IEM...)

Literatúra: 

Rákoš M.: Rádiospektroskopické metódy. Alfa, Bratislava 1988.

Kittel Ch., Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985.

S. Chikazumi: Physics of Magnetism, J. Willey and Sons, Inc. New York, London, Sydney, 1997.

V. Hajko, L. Potocký, A. Zentko: Magnetizačné procesy, Alfa, Bratislava, 1982.

R. S. Šafrata: Fyzika nízkych teplot, Matfyzpress, Praha, 1998.

Š. Jánoš: Fyzika nízkych teplôt, SPN, Bratislava, 1979.

Časopisecká literatúra.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/FPK1/07
Názov: Fázové prechody a kritické javy
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Žiadne

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa so základnými problémami teórie fázových prechodov a kritických javov.

Stručná osnova predmetu: 

Termodynamika a fázové prechody. Klasifikácia fázových prechodov. Kritické javy, univerzalita. Mikroskopické modely magnetických fázových prechodov a ich riešenie. Landauova teória fázových prechodov.

Sylabus predmetu: 

1. Termodynamika a fázové prechody. Funkcie charakterizujúce odozvu magnetickej sústavy na vonkajšie pôsobenie: merné teplo a susceptibilita.

2. Podmienky stability rovnovážneho stavu magnetickej sústavy.

3. Rovnováha fáz, fázové prechody. Clausiusova-Clapeyronova rovnica.

4. Klasická (Ehrenfestova) klasifikácia fázových prechodov: fázové prechody prvého a druhého druhu.

5. Landauov popis fázových prechodov druhého druhu: parameter usporiadania a spontánne narušenie symetrie.

6. Kritické indexy, univerzalita. Definícia kritických indexov pre magnetickú sústavu. Termodynamické vzťahy medzi kritickými indexmi.

7. Základné mikroskopické modely magnetických fázových prechodov. Heisenbergov a Isingov model.

8. Exaktné riešenia mikroskopických modelov: jednorozmerný a dvojrozmerný Isingov model. Výpočet štatistickej sumy pre jednorozmerný Isingov model vo vonkajšom magnetickom poli pomocou „transfer“ matice.

9. Gibbsova voľná energia, magnetizácia, susceptibilita, entropia a merné teplo pre jednorozmerný Isingov model.

10. Párová korelačná funkcia a korelačná dĺžka pre jednorozmerný Isingov model.

11. Niektoré aproximatívne metódy riešenia Isingovho modelu. Aproximácia stredného (molekulárneho) poľa. Magnetizácia a kritická teplota v aproximácii stredného poľa.

12. Magnetická susceptibilita, vnútorná energia a merné teplo v aproximácii stredného poľa. Kritické indexy.

13. Fenomenologická teória fázových prechodov. Landauova teória fázových prechodov druhého druhu.

14. Landauova teória fázových prechodov prvého druhu. Trikritický bod.

Literatúra: 

Stanley H.G.: Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena, Clarendon Press Oxford, 1971.

A. Bobák, Phase Transitions and Critical Phenomena, Project 2005/NP1-051 11230100466, European Social Fund, Košice 2007.

Landau L.D., Lifšic E.M.: Statističeskaja fizika, Nauka Moskva, 1973.

Plischke M., Bergersen B.: Equilibrium Statistical Physics, World Scientific, 1994.

Kadanoff L.P.: Statistical Physics, Statistics, Dynamics and Renormalization, World Scientific, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/KK/07
Názov: Komunikácia, kooperácia
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

spoločný projekt skupiny

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu Komunikácia. Kooperácia. je utváranie a rozvoj jazykových a komunikačných spôsobilostí študentov prostredníctvom zážitkových aktivít

Stručná osnova predmetu: 

Komunikácia

o teória komunikácie

o neverbálna komunikácia a jej prostriedky

o verbálna komunikácia (základné zložky komunikácie, jazykové komunikačné prostriedky)

o aktívne načúvanie

o empatia

o krátky rozhovor a efektívna komunikácia (princípy a zásady efektívnej komunikácie)

Kooperácia

o základy kooperácie

o typy, znaky, druhy a faktory kooperácie

o charakteristika tímu (pozície v tíme)

o malá sociálna skupina (štruktúra, vývin, znaky malej sociálnej skupiny, pozícia jednotlivca v skupine)

o vodcovtsvo (charakteristika vodcu, vedenie, vodcovské štýly)

Sylabus predmetu: 

Komunikácia

teória komunikácie. neverbálna komunikácia. verbálna komunikácia

Kooperácia

základy kooperácie. tím. malá sociálna skupina. vodcovstvo

Literatúra: 

 Birkenbihlová, Vera F.: Umenie komunikácie alebo ... ako úspešne utvárať vzťahy k ľuďom. Bratislava: Aktuell 1999, 319 s., ISBN 80-88915-20-1

 DeVito, Joseph A.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing 2001, ISBN: 80-7169-988-8

 Janoušek, J.: Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada Publushing 2007, 176 s., ISBN 978-80-247-1594-0

 McLaganová, P.-Krembs, P.: Komunikace na úrovni. Praha: Management Press 1998

 Mesárošová, M.: Výcvik sociálnych a manažérskýňych spôsobilostí. UPJŠ Košice 2006, 200 s., ISBN 80-7097-622-5

 Mistrík, Jozef : Pohyb ako reč. Bratislava: Národné divadelné centrum 1998, 116 s.

 Naumann, Rank: Umění konverzace. Praha: Portál 2002.

 Oravcová, Jitka: Interpersonálna interakcia. Banská Bystrica: vydala Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bella 2002, 153 s.

 Pease, A.: Řeč těla. Praha: Portál 2001, 144 s., ISB 80-7178-582-2

 Sabol, J. a kol.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006, 255 s., ISBN 80-8068-398-0

 Scharlau, Ch.: Techniky vedení rozhovoru. Praha: Grada Publushing 2008, 208 s., ISBN 978-80-247-2234-4

 Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996, 178 s.

 Vybíral, Z.: Psychologie lidksé komunikace. Praha: Portál 2000, 264 s., ISBN 80-7178291-2

 Wolf W. Lasko: Krátky rozhovor a kariéra. S úspechom nadviazať kontakty. Košice: VSŽ Infoconsult 1998, 168 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PAPZ/07
Názov: Psychologické aspekty prevencie drogových závislostí
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Práca vo výcvikovej skupine prevencie drogových závislostí a prezentácia osvojených vedomostí a spôsobilostí v modelovej situácii na záver výcvikového sústredenia.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie práce vo výcvikovej skupine PDZ a zvládnutie modelovej situácie.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom informácie o etape intuície, teórie a výskumu v prevencii drogových závislostí. Rozvoj životných spôsobilostí.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, rizikové/protektívne faktory v prevencii užívania drog, zložky efektívnych programov prevencie drogových závislostí, rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, rovesnícke programy prevencie, spoluzávislosť.

Literatúra: 

Orosová, O. a kol.: Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi. Československá psychologie, 51, 2007, 1, 32-47 .

Orosová, O.:: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 46,2002, 2, 138-149.

Orosová, O.: Prevencia-pomoc-rovesníci... Inovatívne metódy pomoci v prevencii drogových závislostí. Košice: UPJŠ 2002, ISBN 80-7097-502-4.

Orosová, O., Schnitzerová, E.: Prevencia drogových závislostí. Košice: ES UPJŠ, 2000.

Ondrejkovič P. – Poliaková E.: Protidrogová výchova. Bratislava: Veda 1999.

Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava: SPN 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/SPVKE/07
Názov: Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna, Mgr. Natália Sedlák Vendelová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. .samostatná práca: Stratégie zvládania situácií psychickej záťaže očami pozorovateľa.

2. .samostatná práca: Sociálno-psychologický výcvik vs. sebareflexia zvládania situácií psychickej záťaže.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie (Práca v skupine Sociálno-psychologického výcviku; vyhodnotenie prác priebežného hodnotenia.)

Cieľ predmetu: 

Rozvíjať stratégie zvládania záťažových životných situácií študentov teoretickou prípravou z vybraných kapitol psychológie a sociálno-psychologickým výcvikom. Rozvoj sociálnych spôsobilostí.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Analýza situácií psychickej záťaže (typy situácií, situácie psychickej záťaže v celoživotnom kontexte, dôsledky situácií psychickej záťaže, odolnosť na záťaž). Frustrujúce situácie a frustrácia, frustrácia a konflikt, vnútorné a vonkajšie konflikty, stratégie zvládania konfliktných situácií. Čo pomáha sebareflexii a posilňovaniu zvládacích zdrojov a zvyšovaniu odolnosti? Rozvoj schopnosti komunikovať a kooperovať. Riešenie problémov a kreativita. Samostatnosť a výkonnosť. Schopnosť prijímať zodpovednosť. Schopnosť premýšľať a učiť sa. Schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť.

Literatúra: 

Belz, H., Siegriest, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha. Portál 2001.

Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava. SPN 1992.

Bratská, M.: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava. Práca 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KAE/ZET2/07
Názov: Základy etiky 2
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Ing. ThDr. Jozef Palaščak
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: KAE/ZE1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100% - priebežné hodnotenie aktivity študentov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečná samostatná práca študentov

Cieľ predmetu: 

Analýza aktuálnych etických otázok, s ktorými sa dnes stretávame pri ochrane životného prostredia, počítačových a masmediálnych informácií, ako aj v hospodárstve a ekonomike

Stručná osnova predmetu: 

Disciplína bezprostredne nadväzuje na Základy etiky 1 a obsahovo rieši problém vzájomného prepojenia každodenného života s rôznymi sofistikovanými formami ľudského vedomia - v technike, v medicíne, ekonómii, pri získavaní a odovzdávaní informácií, ako aj pri ochrane a tvorbe životného prostredia

Sylabus predmetu: 

• Etika a právo. Základné ľudské práva. Ochrana ľudských práv.

• Nove etické hodnoty: Tolerancia, dialóg, konsezus a demokracia.

• Miesto etiky v postmoderne. Problém mnohosti právd. Etika nového typu.

• Metaetika a etika. Základné tézy metaetiky. Diskurz o jazyku.

• B) Metaetika a etika. Fakty a hodnoty. Rozlišovanie medzi hodnotiacim postojom a hodnotou. Hodnotový realizmus.

• Analýza individualizmu, pozitivizmu, emotivizmu a preskriptivizmu.

• Otázky.viny a previnenia. Kriminálna vina, morálna vina, politická vina a metafyzická vina.

• Ekologická etika. Komponenty ekosystému. Trofické zložky ekosystému. Stabilita ekosystému.

• Ekoetika. Rôzne východiska a varianty ekoetiky . Definícia životného prostredia.

• Prirodzené práva prírody. Homeostáza ako autoregulačný mechanizmus prírody.

• Pluralistická koncepcia ekoetiky. Zdokonaľovanie poznania - človek a príroda.

• Workshop k etickému rozhodovaniu rozborom dilematických situácii v praxi ..

• Diskurz študentov k zložitým etickým problémom z ich prírodovedeckej praxe.

Literatúra: 

Leškanin 1.: Človek - veda - etika. Košice. TU 1992

Lévinas E.: Etika a nekonečno. Praha. Oikumené 1994

Frolov l. - Ludin B.: Etika vedy. Bratislava. Pravda 1989

Rich A.: Etika hospodárstva. Praha. Oikumené 1994

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJAKA/07
Názov: Akademická angličtina
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zameriava na osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu (rozdiely medzi formálnou a neformálnou korešpondenciou, robenie si poznámok z prednášky, napísať zhrnutia, závery, krátke eseje v rozsahu 400-450 slov, správne citovať, písať s využitím porovnania a kontrastu, štruktúr príčin a dôsledkov, napísať esej v rozsahu 1000-1500 slov obsahujúcu citácie a bibliografiu), akademického čítania (porozumieť akademickým textom, vyhľadávať detaily a parafrázovať časti akademických textov, rozvíjať rychločítanie), akademického hovorenia a počúvania (rozvoj kritického myslenia a rozoznávania medzi názorom a faktom, účasť v diskusiách, vedenie diskusie na rôzne témy so spolužiakmi a vyučujúcimi). Študenti sú vedení k samostatnosti pri štúdiu a dokumentácii vlastného študijného pokroku a sebahodnotenia.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJKKA/07
Názov: Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný písomný test

Min.počet bodov: 56

Povolené max. 2 absencie počas semestra

Cieľ predmetu: 

Zvýšiť úroveň komunikatívnych kompetencií v anglickom jazyku

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom príležitosť na uplatnenie svojich teoretických vedomostí v praktických komunikačných situáciách. Výučba je zameraná na zdokonalenie jazykových vedomostí a zručností študenta, rečovej, pragmatickej a vecnej kompetencie. Študenti sa učia viesť komunikáciu, prijímať a formulovať výpovede, efektívne vyjadrovať svoje myšlienky ako aj orientovať sa v obsahovom pláne výpovede. Súčasťou výučby je precvičovanie rečových intencií kontaktných (napr. pozdravy, oslovenia, pozvanie, oslovenie), informatívnych (napr. získavanie a podávanie informácií, vyjadrenie priestorových a časových vzťahov), regulačných (napr. prosba, poďakovanie, zákaz, pochvala, súhlas, nesúhlas) a hodnotiacich (napr. vyjadrenie vlastného názoru, stanoviska, želania, emócií). Výsledkom budovania praktickej jazykovej kompetencie majú byť vedomosti a zručnosti zodpovedajúce požiadavkám a kritériám dokumentu Spoločný európsky referenčný rámec pre vyučovanie jazykov.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJGA/07
Názov: Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je identifikovať a odstrániť nafrekventovanejšie gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z morfológie a syntaxe angličtiny s cieľom ukázať súvislosti v gramatike ako celku. Predmet je určený študentom, ktorí často robia gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku. Prostredníctvom rozboru textov, audio nahrávok, testov, gramatických cvičení, monologických a dialogických prejavov študentov zameraných na špecifické gramatické štruktúry sa individuálne aj skupinovo riešia problematické prípady. Dôraz sa kladie na vyvážený rozvoj gramatického myslenia v procese komunikácie, čo v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju všetkých štyroch jazykových zručností.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJKK/07
Názov: Komunikatívne kompetencie v NJ
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJKG/07
Názov: Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je identifikovať a odstrániť najfrekventovanejšie gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z morfológie a syntaxe angličtiny s cieľom ukázať súvislosti v gramatike ako celku. Predmet je určený študentom, ktorí často robia gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku. Prostredníctvom rozboru textov, audio nahrávok, testov, gramatických cvičení, monologických a dialogických prejavov študentov zameraných na špecifické gramatické štruktúry sa individuálne aj skupinovo riešia problematické prípady. Dôraz sa kladie na vyvážený rozvoj gramatického myslenia v procese komunikácie, čo v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju všetkých štyroch jazykových zručností.

Literatúra: 

interné materály Katedry germanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/AN/07
Názov: Akademická nemčina
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zameriava na osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu (rozdiely medzi formálnou a neformálnou korešpondenciou, robenie si poznámok z prednášky, napísať zhrnutia, závery, krátke eseje v rozsahu 400-450 slov, správne citovať, písať s využitím porovnania a kontrastu, štruktúr príčin a dôsledkov, napísať esej v rozsahu 1000-1500 slov obsahujúcu citácie a bibliografiu), akademického čítania (porozumieť akademickým textom, vyhľadávať detaily a parafrázovať časti akademických textov, rozvíjať rychločítanie), akademického hovorenia a počúvania (rozvoj kritického myslenia a rozoznávania medzi názorom a faktom, účasť v diskusiách, vedenie diskusie na rôzne témy so spolužiakmi a vyučujúcimi). Študenti sú vedení k samostatnosti pri štúdiu a dokumentácii vlastného študijného pokroku a sebahodnotenia.

Literatúra: 

interné materiály Katedry germanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/DSD2/08
Názov: Diplomový seminár
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/MFDF/08
Názov: Moderná fyzika z pohľadu didaktiky fyziky
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Vypracovanie projektu s praktickou aplikáciou na vybranú tému modernej fyziky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška + obhajoba projektu

Cieľ predmetu: 

1. Získanie vyššej úrovne kvalitatívneho (fyzikálneho) pochopenia a získanie zjednocujúceho pohľadu na fundamentálne myšlienky súčasnej modernej fyziky, ktorý by mal mať budúci vedec, či učiteľ fyziky. Dôraz sa nekladie na abstraktné matematické metódy, ale na využitie najnovších poznatkov a prostriedkov didaktiky fyziky - modelovanie javov na počítači a používanie len stredoškolskej matematiky.

2. Získanie intuície a skúsenosti pri praktických aplikáciách (napr. vedieť odpovedať aj na otázky z každodenného života, napr. prečo práčka postavená podľa teórie chaosu je omnoho úspornejšia; prečo funguje GPS len vďaka teórii relativity; ako možno zviditeľniť činnosť mozgu na základe modernej fyziky; prečo je kvantová kryptografia oveľa bezpečnejšia pri prenose dát v banke a pod.)

Stručná osnova predmetu: 

1. Základné myšlienky modernej mechaniky: udalosť, svetočiara, priestoročasový diagram, princíp virtuálnych prác, princíp najmenšieho účinku, zákony zachovania, diagram energie, fázový diagram, deterministický chaos; aplikácie v praxi.

2. Základné myšlienky teórie relativity: princíp relativity, priestoročasový interval, zákon zachovania hybenergie, metrika ako zovšeobecnenie intervalu, princíp maximálneho starnutia, aplikácie v praxi.

3. Základné myšlienky kvantovej mechaniky: amplitúda pravdepodobnosti, princíp „rovnosti“ všetkých histórii, pravidlá pre počítanie s amplitúdami, propagátor, Schrödingerova rovnica, stacionárne stavy, Coulombov zákon v kvantovej elektrodynamike, Feynmanove diagramy, aplikácie v praxi.

Literatúra: 

1. Feynman, R.P., QED - nezvyčajná teória svetla a látky, Enigma, Nitra, 2000

2. Pišút, J., Zajac, R., Hanč, J., Šebesta, J., O atómoch a kvantovaní pre učiteľa fyziky, UK, Bratislava, 2006

3. Hey, A., Walters, P., Nový kvantový vesmír, Argo, Dokorán, Praha, 2005

4. Taylor, E. F, Wheeler, J. A., Exploring Black Holes: Introduction to General Relativity,

Addison-Wesley Longman, New York, 2000

5. Hanč, J., Tuleja, S., Teória relativity s príkladmi, UPJŠ, Košice, 2007

6. Thorne, K. S., Černé díry a zborcený čas, Mladá fronta, Praha, 2005

7. Gleick, J., Chaos, Vznik nove vědy, Ando Publishing, Brno, 2002

8. Relevantné zdroje zo súčasnej časopiseckej literatúry (American Journal of Physics, European Journal of Physics, ...)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/RET/08
Názov: Rétorika
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

osobná prezentácia na zvolenú tému

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu Rétorika je utváranie a zlepšovanie rečníckeho prejavu študentov

Stručná osnova predmetu: 

Moderná rétorika (vznik a história rétoriky)

Príprava rečníckeho prejavu I (čo musí rečník vedieť pred a počas prípravy rečníckeho prejavu, prezentačné desatoro, výber jazykových prostriedkov k jednotlivým druhom prezentácií, myšlienková mapa)

Príprava rečníckeho prejavu II (čo musí rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu, psychologické aspekty rétorických schopností, tréma a práca s ňou)

Druhy rečníckeho prejavu (výber a využitie jazykových prostriedkov pri príprave prejavu)

Základy spoločenského správania sa ( zásady dodržovania pravidiel slušného správania sa na verejnosti, zásady dodržovania pravidiel slušnosti pri verbálnej komunikácii a v písomnom a v elektronickom styku, zákon spoločenskej významnosti)

Sylabus predmetu: 

Moderná rétorika. Príprava rečníckeho prejavu I (čo musí rečník vedieť pred a počas prípravy rečníckeho prejavu). Príprava rečníckeho prejavu II (čo musí rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu). Druhy rečníckeho prejavu. Rečník.

Literatúra: 

 Bindasová, Silvia: Zdokonaľujme sa!, Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška 2000, 89 s.

 Buchtová, B.: Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006, 212 s., ISBN 80-247-0868-X

 Bradbury, Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Computer Press, Praha 2003

 Holič, Š.: Rétorika. Enigma, Nitra 2002

 Mistrík, J.-Škvareninová,O.:Štylistika a rétorika. UK Bratislava 1992

 Sabol, J. a kol.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006, 255 s., ISBN 80-8068-398-0

 Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996, 178 s.

 Špačková, Alena: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing 2003, 120 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1a/08
Názov: Telesná výchova I
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1b/08
Názov: Telesná výchova II
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2a/08
Názov: Telesná výchova III
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2b/08
Názov: Telesná výchova IV
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/MPPa/08
Názov: Priebežná pedagogicko-psychologická prax
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PhDr. Silvia Kontírová, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 36 Za obdobie štúdia: 504
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UKR1/09
Názov: Úvod do kryptológie
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚMV/ALG1a/03 alebo ÚMV/IMZa/09 alebo ÚMV/IMAC1/03 alebo ÚMV/IMA1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si základné algoritmy symetrickej a asymetrickej kryptografie, vedieť ich implementovať a porozumieť možnostiam kryptoanalýzy. Vedieť aplikovať kryptografické systémy v autentizačných a identifikačných postupoch. Pochopiť metódy a bezpečnostné riziká generovania a distribúcie kryptografických kľúčov, vedieť posúdiť bezpečnosť komunikačných protokolov a implementovať a využívať certifikačné postupy.

Stručná osnova predmetu: 

Kryptografické modely, konvenčná symetrická kryptografia, metódy a možnosti kryptoanalýzy. Asymetrické kryptografické systémy, elementy teórie čísel, autentizácia, hašovacie funkcie a systémy elektronického podpisu. Generovanie a distribúcia kľúčov, autentizačné protokoly a ich zraniteľnosť. Certifikácia, bezpečné elektronické platobné systémy.

Literatúra: 

STINSON, D. R. Cryptography: Theory and Practie. CRC Press, 2005.

MAO, W. Modern Cryptography: Theory and Practice. Prentice Hall, 2003.

SCHNEIER, B. Applied Cryptography. Wiley, 1996.

MENEZES, A., OORSCHOT, P. van, VANSTONE, S. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/TSM1a/09
Názov: Tvorba a spracovanie multimédií
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečný multimediálny projekt

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov základné princípy a postupy pri tvorbe a spracovaní multimédií.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy tvorby a spracovania bitmapovej grafiky, bitmapovej animácie, vektorovej grafiky, vektorovej animácie, zvuku a videa.

Sylabus predmetu: 

Tvorba a spracovanie bitmapovej grafiky, bitmapovej animácie, vektorovej grafiky, vektorovej animácie, zvukov a videa.

Literatúra: 

CHALUPA, R. Fotografie, hudba a video ve Windows XP. 2005. ISBN 8072269313.

KŘÍŽ, M. Zvuk na PC. 2002. ISBN 8086593061.

RUBIN, M. Digitální video pro úplné začátečníky. 2003. ISBN 8025100316.

REBENSCHIED, S. Macromedia Flash 8 Professional. 2007. ISBN 80-251-1696-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/TSM1b/09
Názov: Tvorba a spracovanie multimédií
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

TSM1a/09 Tvorba a spracovanie multimédií

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečný projekt obsahujúci naprogramované multimédiá.

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov základné princípy a postupy pri programovaní multimédií.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy programovania bitmapovej grafiky, bitmapovej animácie, vektorovej grafiky, vektorovej animácie, zvuku a videa.

Sylabus predmetu: 

Programovanie rastrovej grafiky (napr. Imagine LOGO), zvuku (napr. Imagine LOGO, AudaCity), videa a animácií (napr. Action Script v Adobe Flash).

Literatúra: 

DUNN, J. R. Digitální video. 2003. ISBN 8025100383.

Audacity: Programování v Nyquistu. [online] Dostupné na internete: <http://audacity.sourceforge.net/help/nyquist2>.

ARMSTRONG, J., DEHAAN, J. Macromedia Flash 8 - výukový průvodce. 2006. ISBN 8025103358.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/FUZ1/09
Názov: Fuzzy množiny a fuzzy logika
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce úlohy, písomná previerka.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť základné pojmy teórie fuzzy množín a fuzzy logiky a vzťahy medzi nimi.

Stručná osnova predmetu: 

Motivácia pojmu fuzzy množiny, definícia fuzzy množiny, reziduálny zväz, viachodnotová predikátová logika, lingvistická logika.

Sylabus predmetu: 

Motivácia pojmu fuzzy množiny, definícia fuzzy množiny, reziduálny zväz, viachodnotová predikátová logika, lingvistická logika.

Literatúra: 

Novák V.: Fuzzy množiny a jejich aplikace, SNTL? Praha, 1990

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PDZ/09
Názov: Prevencia drogových závislostí
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Požiadavky na skúšku:

Vzhľadom na zvláštnosť predmetu Prevencia drogových závislostí, ktorý pozostáva z procesu konštruovania a rozvoja poznatkového systému a výcvikovej časti, budú požiadavky na skúšku formulované nasledovne:

0-50 bodov získaných aktívnou prácou počas výcvikovej časti predmetu s blokmi prednášok.

Skúška: Esej v rozsahu priblizne 1000 slov. Téma eseje bude zadaná na skúške.

Hodnotenie:

A 94 – 100 bodov

B 93 – 87

C 86 – 80

D 79 – 73

E 72 – 66

FX 65 – 0

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Požiadavky na skúšku:

Vzhľadom na zvláštnosť predmetu Prevencia drogových závislostí, ktorý pozostáva z procesu konštruovania a rozvoja poznatkového systému a výcvikovej časti, budú požiadavky na skúšku formulované nasledovne:

0-50 bodov získaných aktívnou prácou počas výcvikovej časti predmetu s blokmi prednášok.

Skúška: Esej v rozsahu priblizne 1000 slov. Téma eseje bude zadaná na skúške.

Hodnotenie:

A 94 – 100 bodov

B 93 – 87

C 86 – 80

D 79 – 73

E 72 – 66

FX 65 – 0

Cieľ predmetu: 

Prezentovať účinné stratégie prevencie drogových závislostí. Rozvíjať sociálne, kognitívne a emocionálne spôsobilosti.

Stručná osnova predmetu: 

Sylabus blokovo realizovaných prednášok a cvičení/výcvikových častí:

Prednášky: Rizikové / protektívne faktory užívania drog (Individuálne, interpersonálne, environmentálne/rodina, škola, rovesnícke skupiny, spoločnosť). Intuícia v prevencii drogových závislostí, osobné príbehy „drogovej kariéry“ v prevencii. Teória v prevencii drogových závislostí (Psychoanalýzy, Individuálna psychológia, Logoterapia, Teória sociálneho učenia v prevencii drogových závislostí). Výskum v prevencii drogových závislostí, kritéria účinnosti programov prevencie drogových závislostí. Záťažové životné situácie a stratégie ich zvládania. Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, univerzálna, selektívna a indikovaná prevencia. Programy prevencie behaviorálnych a sociálnych problémov. Stratégie prevenčnej práce. Stratégia šírenia informácií, afektívne vzdelávanie, stratégia sociálneho vplyvu (Rovesnícke programy prevencie drogových závislostí, normatívne očakávania, rozvoj asertívnych spôsobilostí, spôsobilostí odmietania v prevencii drogových závislostí), stratégia rozvoja životných spôsobilostí (sociálnych, kogitívnych, afektívnych, behaviorálnych), trénovanie životných spôsobilostí. Aktivita/podujatia primárnej prevencie drogových závislostí v SR.

Cvičenia: Rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, ukážky rozvoja sociálnych osobnostných a didaktických spôsobilostí v prevencii drogových závislostí.

Sylabus predmetu: 

Sylabus blokovo realizovaných prednášok a cvičení/výcvikových častí:

Prednášky: Rizikové / protektívne faktory užívania drog (Individuálne, interpersonálne, environmentálne/rodina, škola, rovesnícke skupiny, spoločnosť). Intuícia v prevencii drogových závislostí, osobné príbehy „drogovej kariéry“ v prevencii. Teória v prevencii drogových závislostí (Psychoanalýzy, Individuálna psychológia, Logoterapia, Teória sociálneho učenia v prevencii drogových závislostí). Výskum v prevencii drogových závislostí, kritéria účinnosti programov prevencie drogových závislostí. Záťažové životné situácie a stratégie ich zvládania. Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, univerzálna, selektívna a indikovaná prevencia. Programy prevencie behaviorálnych a sociálnych problémov. Stratégie prevenčnej práce. Stratégia šírenia informácií, afektívne vzdelávanie, stratégia sociálneho vplyvu (Rovesnícke programy prevencie drogových závislostí, normatívne očakávania, rozvoj asertívnych spôsobilostí, spôsobilostí odmietania v prevencii drogových závislostí), stratégia rozvoja životných spôsobilostí (sociálnych, kogitívnych, afektívnych, behaviorálnych), trénovanie životných spôsobilostí. Aktivita/podujatia primárnej prevencie drogových závislostí v SR.

Cvičenia: Rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, ukážky rozvoja sociálnych osobnostných a didaktických spôsobilostí v prevencii drogových závislostí.

Literatúra: 

Orosová, O. a kol.: Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi . Československá psychologie, 51, 2007, 1, 32-47 .

Orosová, O.: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 46, 2002, 2, 138-149.

Ondrejkovič, O., Poliaková, E.: Protidrogová výchova. Bratislava: Veda, 1999, s. 168 – 197.

Orosová, O.: Prevencia-pomoc-rovesníci... Inovatívne metódy pomoci v prevencii drogových závislostí. Košice: UPJŠ 2002, ISBN 80-7097-502-4, 185 s.

Orosová, O., Schnitzerová, E.: Prevencia drogových závislostí, Košice: ES UPJŠ, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
19.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/SDaM/09
Názov: Sociológia detí a mládeže
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/MT/09
Názov: Manažment triedy
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práci

Cieľ predmetu: 

Orientovať sa v problematike triedneho učiteľa ako dôležitého činiteľa v práci školy. Diagnostikovať žiaka a školskú triedu, formulovať objektívnu pedagogickú diagnózu a prognózu žiaka a školskej triedy, plánovať výchovnú činnosť v triede, aplikovať jednotlivé metódy a organizačné formy výchovnej práce, rešpektovať výchovné zásady v praktickej činnosti. Koordinovať výchovno-vzdelávacie pôsobenie rôznych učiteľov vo zverenej triede, viesť pedagogickú dokumentáciu triedneho učiteľa, upevňovať a rozvíjať zdravie žiakov zverenej triedy, spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov a ďalšími výchovnými činiteľmi (výchovným poradcom školy ap.).

Stručná osnova predmetu: 

Postavenie triedneho učiteľa na základnej a strednej škole. Funkcia a úlohy triedneho učiteľa. Diagnostická, projekčná a realizačná zložka v práci triedneho učiteľa. Výchovná práca triedneho učiteľa. Triedny učiteľ vo vzdelávacom procese, v procese výchovy mimo vyučovania. Triedny učiteľ pri riešení a prevencii výchovných problémov. Spolupráca triedneho učiteľa so zákonnými zástupcami žiaka a ostatnými výchovnými činiteľmi. Administratívna práca triedneho učiteľa.

Literatúra: 

Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Košice: EQUILIBRIA s.r.o., 2008. 1. vyd. s. 202. ISBN 978-80-89284-14-

Bolžidár,J., Štecová, G.: Príručka pre triedneho učiteľa na strednej škole. Prešov: Metodické centrum, 1996.

Gajdošová, L., Šatánek, J.: Otázky poznávania osobnosti žiaka a školskej triedy. Banská Bystrica: UMB, 1996.

Neuman, J. et al.: Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000.

Pávková a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003.

Říčan, P.: Agresivita a šikanovanie medzi deťmi. Bratislava: Educatio, 1998.

Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej republike. MV SR. Bratislava 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/PVC/09
Názov: Pedagogika voľného času
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práci

Cieľ predmetu: 

Rozšíriť základné vedomosti z pedagogiky o oblasť voľného času, jeho efektívneho využitia na výchovu, vzdelanie, oddych a zábavu ako súčasť všestranného formovania osobnosti. Poukázať na špecifiká práce s deťmi a mládežou v rámci voliteľných krúžkov v Centrách voľného času a na školách mimo vyučovania.

Stručná osnova predmetu: 

Záujmy detí a mládeže a ich klasifikácia. Životný štýl, duševná hygiena a podpora duševného zdravia. Voľný čas a pedagogické aspekty jeho tvorby a prežívania. Výchova mimo vyučovania a jej dimenzie. Vzťah a komunikácia v rámci výchovy mimo vyučovania. Organizácia, prístupy, formy a metódy práce pri výchove mimo vyučovania. Klasifikácia záujmovej činnosti vo výchove mimo vyučovania. Osobnosť pedagóga vo výchove mimo vyučovania. Inštitúcie pre výchovu mimo vyučovania. Voľný čas a výchova mimo vyučovania v medzinárodnom kontexte. Perspektívy výchovy mimo vyučovania do budúcnosti.

Literatúra: 

Povinná:

Kratochvílová, E.: Pedagogika voľného času: výchova v čase mimo vyučovania v pedagogické teorii a v praxi. Bratislava: UK 2004.

Kominarec, I.: Úvod do pedagogiky voľného času. Prešov: Privatpress 2003.

Odporúčaná:

Pávková,J. a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál 2002.

Spousta,V. a kol.: Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno: Masarykova univerzita, 1996

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/APV/09
Názov: Akčný pedagogický výskum
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práce

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť v rámci akčného pedagogického výskumu informácie zo základných metód akčného pedagogického výskumu v podmienkach školy a získať zručnosti s realizáciou akčného pedagogického výskumu.

Stručná osnova predmetu: 

Vysvetlenie pojmov – vedecká metodológia, vedecký výskum, akčný pedagogický výskum, vedecká metóda. Analýza jednotlivých krokov v pedagogickom výskume. Charakteristika metódy pozorovania. Charakteristika dotazníkovej metódy. Charakteristika metódy experiment. Charakteristika metódy interview. Charakteristika metódy sociometria. Analýza textových dokumentov. Empirická mikroanalýza. Projektová metóda. Metóda kauzistiky.

Literatúra: 

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava, UK 1999.

Maňák, J. a kol. : Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno, Masarykova univerzita 1996.

Skalková, J. a kol. : Úvod do metodologie a metód pedagogického výzkumu. Praha, SPN, 1983.

Švec, Š. a kol. : Metodológia vied o výchove. Bratislava, Iris 1998.

Turek, I. : K základom pedagogického výskumu. Prešov, KPÚ 1991.

Turek, I. : Učiteľ a pedagogický výskum. Bratislava, Metodické centrum 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/KSP/09
Názov: Kapitoly zo špeciálnej pedagogiky
Študijný program:  FImu - Fyzika - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné poznatky zo špeciálnej pedagogiky potrebné pre primerané zvládnutie integrovaného vzdelávania žiakov s postihnutím a narušením v bežných základných školách.

Stručná osnova predmetu: 

Špeciálna pedagogika – terminológia, systém, jej miesto v sústave vied

Norma a normalita v špeciálnej pedagogike

Základy pedagogiky mentálne postihnutých, pedagogiky zrakovo postihnutých, pedagogiky sluchovo postihnutých, pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených, logopédie, pedagogiky emocionálne a sociálne narušených, pedagogiky viacnásobne postihnutých, pedagogiky nadaných a talentovaných a problematika špecifických vývinových poruch učenia.

Literatúra: 

Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky, Sapientia, Bratislava 2003, 2007

Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika – terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN 1994, 1995

Vančová, A.: Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava, Sapientia 2001

Periodiká: Efeta, Speciální pedagogika

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009