Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
FImu - Fyzika - informatika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
Garant:
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
Garant:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - informatika
 

Študijná časť
Povinné predmety Min. 87 Kreditov

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/OOP1/04  Objektovo-orientované programovanie 44C    Novotný 
ÚINF/DIN1a/04  Didaktika informatiky 33C    Guniš, Šnajder 
DPb  Diplomová práca
   - ÚINF/DPIUa/04  Diplomová práca z informatiky U 22C    Andrejková, Jirásek, Krajči, Semanišin, Šnajder 
ÚINF/MPPb/03  Súvislá pedagogická prax I 13tC     Guniš, Kontírová, Sarková 
ÚINF/DIN1b/03  Didaktika informatiky 52P + 2C    Guniš, Šnajder 
DPc  Diplomová práca
   - ÚINF/DPIUb/04  Diplomová práca z informatiky U 22C    Andrejková, Jirásek, Krajči, Semanišin, Török, Šnajder 
ÚINF/MPPc/05  Súvislá pedagogická prax II 22tC    Guniš, Kontírová, Sarková, Šnajder 
DPd  Diplomová práca
   - ÚINF/DPIUc/04  Diplomová práca z informatiky U 24    Andrejková, Jirásek, Krajči, Semanišin, Török, Šnajder 
ÚINF/MPPd/05  Súvislá pedagogická prax III 23tC    Guniš, Kontírová, Sarková, Šnajder 
ÚFV/FYU1/04  Fyzikálne úlohy 41P + 2C    Ješková, Kireš 
ÚFV/PSP1a/05  Praktikum školských pokusov 23C    Degro, Ješková, Kireš, Onderová 
DPa  Diplomová práca
   - ÚFV/DPF2a/03  Diplomová práca 2     
ÚFV/DF1a/04  Didaktika fyziky I 41P + 2C    Degro, Kireš 
ÚFV/PSP1b/04  Praktikum školských pokusov II 23C    Degro, Ješková, Kireš, Onderová 
ÚFV/MPPb/03  Súvislá pedagogická prax I 13tC    Kontírová, Onderová, Sarková 
DPb  Diplomová práca
   - ÚFV/DPF2b/03  Diplomová práca 2     
ÚFV/DF1b/04  Didaktika fyziky II 31P + 2C ÚFV/DF1a/04   Degro, Kireš 
ÚFV/NET1/04  Netradičný pohľad na vybrané poznatky zo všeobecnej fyziky 22P    Kireš 
ÚFV/MPPc/03  Súvislá pedagogická prax II 24tC ÚFV/MPPb/03  *(2)   Kontírová, Onderová, Sarková 
DPc  Diplomová práca
   - ÚFV/DPF2c/03  Diplomová práca 2     
ÚFV/MPPd/05  Súvislá pedagogická prax III 23tC ÚFV/MPPc/03  *(2)   Kontírová, Onderová, Sarková 
DPd  Diplomová práca
   - ÚFV/DPF2d/03  Diplomová práca 24     
KPPaPZ/MPPa/08  Priebežná pedagogicko-psychologická prax 236C    Gajdošová, Kontírová, Sarková 
KPPaPZ/PPGS/04  Psychológia a pedagogická psychológia 52P + 2C PaS    Gajdošová, Orosová 
KPE/VPD/03  Všeobecná pedagogika a didaktika 52P + 2C PaS    Bajtoš, Harčárová, Orosová 
KPPaPZ/ZMPPV/05  Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu 42P + 2C PaS    Bačíková, Salonna 
KPPaPZ/SDaM/09  Sociológia detí a mládeže 22P     

 
Povinne voliteľné predmety Min. 21 Kreditov

Blok - Teoretické základy informatiky Min. 5  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/UGR1/04  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C 1, 2 ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/UNS1/04  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C 1, 2 ÚINF/PAZ1b/03   Andrejková 
ÚINF/KKV1/06  Klasické a kvantové výpočty 63P + 1C 1, 2    Katrenič, Mikeš, Semanišin 
ÚINF/FUZ1/09  Fuzzy množiny a fuzzy logika52P + 1C 1, 2     
ÚINF/FO1/04  Formálne jazyky a automaty 52P + 1C 1, 2 ÚINF/AFJ1a/03   Cmorik, Gajdoš, Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/UKR1/09  Úvod do kryptológie 63P + 1C 1, 2 ÚMV/ALG1a/03  *(4)   Jirásek 


Blok - PV - I Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/TSM1a/09  Tvorba a spracovanie multimédií 22C    Guniš, Šnajder 
ÚINF/TSM1b/09  Tvorba a spracovanie multimédií 22C    Guniš, Šnajder 
ÚINF/LOP1/04  Logické programovanie 52P + 2C    Repický 
ÚINF/VIV1/04  Využitie internetu vo vzdelávaní 41P + 2C 1, 2    Šnajder 
ÚINF/DSU1a/03  Diplomový seminár z informatiky pre XI 22C    Šnajder 
ÚINF/DSU1b/03  Diplomový seminár z informatiky pre XI 22C ÚINF/DSU1a/03   Šnajder 


Blok - Fyzika Min. 8  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/TRS/03  Špeciálna teória relativity 32P    Bobák 
ÚFV/FEP1/04  Školský fyzikálny experiment podporovaný PC 41P + 2C 1, 2    Ješková 
ÚFV/AAG1/99  Astronómia, astrofyzika, geofyzika 43P + 1C 1, 2    Vargová 
ÚFV/VBF1/03  Všeobecná biofyzika 43P 1, 2    Jancura 
ÚFV/MFDF/08  Moderná fyzika z pohľadu didaktiky fyziky 42P + 2C 1, 2    Hanč 
ÚFV/VMV1/04  Využitie multimédií vo vzdelávaní 41P + 2C    Kireš 
ÚFV/SJF1/03  Subjadrová fyzika 53P    Vokál 
ÚFV/FPK1/07  Fázové prechody a kritické javy 43P    Bobák 
ÚFV/FVE1/03  Fyzika vesmíru 53P    Gális, Parimucha 
ÚFV/VKL/07  Vybrané kapitoly z kondenzovaných látok 43P    Feher, Kollár, Sovák, Čižmár 
ÚFV/DEX/04  Vybrané demonštračné experimenty 42P + 1C    Onderová 


Blok - Spoločný základ Min. 2  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/PDZ/09  Prevencia drogových závislostí 42P + 1C PaS    Orosová, Salonna 
KPPaPZ/KK/07  Komunikácia, kooperácia 22C    Sarková 
KPPaPZ/RSEI/03  Rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie 22C    Gajdošová 
KPE/MT/09  Manažment triedy 22C    Orosová 
KPE/PVC/09  Pedagogika voľného času 22C    Bajtoš, Orosová 

 
Výberové predmety Min. 12 Kreditov

Blok - Fyzika
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚFV/TRS/03  Špeciálna teória relativity 32P    Bobák 
ÚFV/KOVY2/03  Úvod do fyziky kovov43P    Sovák 
ÚFV/FMJ/06  Fyzika magnetických javov 32P    Varga 
ÚFV/NFY1/03  Netradičný pohľad na vybrané poznatky zo všeobecnej fyziky II. 32P 1, 2    Kireš 
ÚFV/MAFV/06  Mimovyučovacie aktivity na podporu fyzikálneho vzdelávania 41P + 2C 1, 2    Kireš 
ÚFV/MDT06/06  Moderná didaktická technika 32C 1, 2    Kireš 
ÚFV/DSD/04  Diplomový seminár 22C     
ÚFV/JZP1/03  Jadrové žiarenie v životnom prostredí 32P    Vokál, Vrláková 
ÚFV/SVKD/04  Študentská vedecká odborná činnosť 4    Ješková 
ÚFV/ENVI/03  Environmentálna fyzika 32P    Degro 
ÚFV/DEJ1/99  Dejiny fyziky 22P    Martinská, Vokál 
ÚFV/DSD2/08  Diplomový seminár 22C     
ÚFV/DSD/04  Diplomový seminár 22C     
ÚFV/VPSP/04  Výberové praktikum školských pokusov 33C    Ješková, Kireš, Onderová 
ÚFV/TRV1/00  Všeobecná teória relativity 32P ÚFV/TRS/03   Bobák, Jurčišin 
ÚFV/UNT1/99  Vybrané kapitoly z fyziky nízkych teplôt 32P    Feher 


Blok - Spoločenské vedy
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KFaDF/FVp/04  Kapitoly z filozofie výchovy 22C    Tholt 
ÚFV/VMV1/04  Využitie multimédií vo vzdelávaní 41P + 2C    Kireš 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 21P + 1C    Paulíková, Salonna 
KPE/SL1/05  Školská legislatíva 22C    Orosová 
KPE/ALP/06  Alternatívna pedagogika 22C    Bajtoš 
KPE/MT/09  Manažment triedy 22C    Orosová 
KAE/ZET2/07  Základy etiky 2 32C KAE/ZE1/07   Palaščak 
KAE/KAp/03  Kultúrna antropológia 22C    Palaščak, Tholt 
KFaDF/KDF/05  Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ) 22C    Tholt 
KFaDF/IH1/03  Idea humanitas 1 (všeobecný základ) 22C    Nezník 
KFaDF/AFS/05  Antická filozofia a súčasnosť 22C    Tholt 
KPPaPZ/PAPZ/07  Psychologické aspekty prevencie drogových závislostí 22C    Orosová, Salonna 
KPPaPZ/SPVKE/07  Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií 22C    Orosová, Salonna, Sedlák Vendelová 
KPPaPZ/UPR/03  Umenie pomáhať rozhovorom 22C    Linha, Orosová, Salonna 
KPPaPZ/RET/08  Rétorika 22C    Sarková 
KFaDF/IH2/03  Idea humanitas 2 (všeobecný základ)22C KFaDF/IH1/07   Nezník 
KPE/APV/09  Akčný pedagogický výskum 22C    Bajtoš, Orosová 
KPE/KSP/09  Kapitoly zo špeciálnej pedagogiky 22C    Bajtoš, Orosová 


Blok - Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/AIKT/07  Aplikácie IKT do vyučovania prírodovedných predmetov 22C     Ganajová, Hanč, Hochmuth, Kimáková, Kireš, Lešková, Lukáč, Tomášiková, Šnajder 
ÚFV/FEP1/07  Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 41P + 2C     Ješková 
ÚFV/MDT06/06  Moderná didaktická technika 32C     Kireš 
KROKF/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C     Bednáriková 
KGER/AN/07  Akademická nemčina 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C     Medeová, Orságová 
ÚINF/PES1/04  Pedagogický softvér 41P + 2C     Šnajder 


Blok - TV
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTV UPJŠ/TV1b/08  Telesná výchova II 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV1a/08  Telesná výchova I 22C     
ÚTV UPJŠ/TV2a/08  Telesná výchova III 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2b/08  Telesná výchova IV 22C     
Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 120 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 2 kredity.

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/EUIA/01  Informatika a didaktika informatiky   SS   ÚINF/UKR1/09  *(6)    
ÚINF/ODPU/02  Obhajoba diplomovej práce   OB   ÚINF/DSU1b/03    
ÚFV/FDFA/04  Fyzika a didaktika fyziky   SS   ÚFV/DF1b/04  *(3)    
ÚFV/FDFB/04  Fyzika a didaktika fyziky   SS   ÚFV/DF1b/04  *(3)    
ÚFV/FDFC/04  Fyzika a didaktika fyziky   SS   ÚFV/DF1b/04  *(3)    
ÚFV/FDFD/04  Fyzika a didaktika fyziky   SS   ÚFV/DF1b/04  *(3)    
ÚFV/ODPU/03  Obhajoba diplomovej práce   OB       
KPE/PPD/01  Pedagogika a psychológia   SS       

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov