Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/AFS/05
Názov: Antická filozofia a súčasnosť
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% - priebežné hodnotenie aktivity študentov na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poukazať na korene západnej civilizácie, ktoré siahajú ku Grékom, ako jednému z 3 pilierov Európskej kultúry. Práve zdôraznením previazanosti antickej filozofie a EPISTEME umožní lepšie pochopiť otázky formovania matematickej prírodovedy 17. storočia a niektoré závažné otázky dnešnej podoby vedy a kultúry

Stručná osnova predmetu: 

Edmund Husserl o podstate antickej filozofie. Mýtus a filozofia. Filozofia predsokratikov a F.Nietzsche. Predsokratici a M.Heidegger. Starogrécky atomizmus. Platón a jeho vplyv na vznik renesančnej a novovekej prírodovedy. Platónova "teória poznania". Aristotelova syntéza antického vedenia. Epikuros. Antická filozofia a rané kresťanstvo. Skepticizmus - problém agnosticizmu.

Literatúra: 

Patočka, J.: Aristoteles jeho předchůdci a dědicové. Praha. ČSAV l964.

Patočka, J.: Nejstarší řecká filosofie. Praha. Vyšehrad l996.

Höffding, H., Král, J.: Přehledné dějiny filosofie. Praha. Unie l947, s. 5 – 84.

Hussey, E.: Presokratici.Praha. Rezek 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/AGS/08
Názov: Anglický geografický seminár
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrola portfólia

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je rozvíjať a prehĺbiť jazykové kompetencie s orientáciou na jazyk geografie v ústnom a písomnom prejave. Prezentovať odborné poznatky humánnogeografického a ekonomickogeografického charakteru na vybranom území, ktorým je svetadiel Európa.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je anglickým ekvivalentom predmetu Humánna geografia Európy. Študenti v ňom aktívne participujú na zadaných témach ako geografické vymedzenie Európy, obyvateľstvo a sídelné systémy Európy, hlavné trendy súčasnej ekonomiky Európy, charakteristika subregiónov Európy s dôrazom na vybraný modelový štát.

Sylabus predmetu: 

1. Europe – location, Europe - different realms, historical, political, cultural understanding of Europe

2. Population in Europe (national stereotypes, multicultural society)

3. Settlement systems in Europe (urban versus rural areas, global cities, conurbations)

4. European Union, euromyths

5. Regional policy of EU, NUTS classification

6. Industry in the EU countries

7. Agriculture in the EU countries

8. Transport of the EU countries

9. Discovering Norway

10. Discovering the Netherlands

11. Discovering Russia

12. Discovering the Czech Republic

Literatúra: 

Cihová, J. a kol., 2005: English for Students of Public Administration, Regional Development, European Integration. Bratislava: Geografika. ISBN 80-969338-2-5.

Clark, A. N., 1998: Dictionary of Geography. Second edition. Penguin Books. ISBN 0-14-051388-4

Jordan, R.R., 1980: Academic Writing Course. London: Collins ELT. ISBN 0-00-370004-6

Swan, M., 2006: Practical English Usage. Oxford: OUP. ISBN 9780194420983

materiály poskytnuté vyučujúcim

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SVK1/00
Názov: Študentská vedecká konferencia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Posúdenie vhodnosti témy a výsledkov na vystúpenie na ŠVK.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie sa uskutoční priamo na konferencii.

Cieľ predmetu: 

Prezentovať výsledky samostatnej práce na verejnom fóre.

Stručná osnova predmetu: 

Práca na samostatných úlohách, ktoré budú prezentované na študentskej vedeckej konferencii.

Literatúra: 

Podľa témy predloženej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/IH1/03
Názov: Idea humanitas 1 (všeobecný základ)
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; (DF2)

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné hodnotenie na základe spracovania samostatného projektu

Cieľ predmetu: 

Priviesť študenta prostredníctvom sokratovskúho dialógu k angažovanému spôsobu života, rozvinutiu schopnosti kritického myslenia, aktívnej pozícii v odbornom, verejnom a súkromnom živote. Podstatným cieľom je prekročenie úzko špecializovaných pohľadov na svet, ako aj ochotu a schopnosť pomôcť druhému človeku nezištným spôsobom.

Stručná osnova predmetu: 

<b>Jazyk ako rozmer ľudskej existencie. </b>Čo je filozofia. Záhada jedného slova - <i>LOGOS</i> Späť ku Grékom - láska, zápas, rivalita.

<b>Idea "humanitas" ako kľúčový termín renesancie. </b> Demiurgijná múdrosť, <i>epistéme poietiké</i>. Človek ako pán a vlastník prírody. Bláznivosť a pochabosť.

<b>Mocenský vzťah ku svetu </b>- zrod optimistického pohľadu na svet, projektívnosť myslenia; experiment a projekty šťastia. Vzťah panstva a podriadenosti. Moc a technika moci. Animalita proti racionalite.

<b>Idea človeka. </b> List o humanizme. Princíp <i>starostlivosti o dušu </i>versus <i>jasnosť a zreteľnosť</i>. Pravda a absurd - dilema cesty. Problém zvaný <i>rozum</i>. Múdrosť a chytrosť.

Sylabus predmetu: 

Štúdiom filozofických textov - Platon - Politeia - študent hlbšie preniknúť k otázkam, ktoré zamestnávajú filozofické myslenie aj dnes. Spravodlivosť, múdrosť, výchova, vedenie, starostlivosť o dušu - to všetko sú témy, ktoré okrem toho, že sú filozofickými problémami zamestnávajú myslenie aj bežného človeka (a mladého človeka, ktorý hľadá orientáciu svojho života zvlášť). Antika, stredovek, renesancia, novovek - novoveká veda (vznik matematickej prírodovedy), panský vzťah ku svetu. Príroda a svet ako objekt podmaňujúcej moci človeka - jediného a zvrchovaného pána sveta. Boh- duša- svet na ceste človeka za šťastím, slasťou a utrpením. Človek v súradniciach moci. Gadamer: Späť ku Grékom. Heidegger: List o humanizme. Niekoľko slov k jednému problému: Čo je človek? Čo je humanizmus? Čo je myslenie? Čo zostáva za hrizontom nášho pýtania sa?

Literatúra: 

1.Antológia z diel filozofov. Bratislava. Epocha; Pravda 1968 – 1978; I. – X. zv.

2. Welsch, W.(1996): Naše postmoderní moderna, Praha

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
08.07.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/FVp/04
Názov: Kapitoly z filozofie výchovy
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% - priebežné hodnotenie aktivity na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Doplniť a rozšíriť filozofickú, metodologickú a svetonázorovú bázu ako východiska a oporného piliera v rámci pedagogickej prípravy budúcich učiteľov. Významné je aj oboznamovanie študentov s alternatívnymi formami pedagogiky.

Stručná osnova predmetu: 

Celkové zameranie seminára vychádza z presvedčenia, že základom každej koncepcie pedagogiky, každého cieľavedomého výchovného pôsobenia je určitý koncept filozofie, predovšetkým koncept filozofie človeka, resp. filozofickej antropológie. Cieľom disciplíny je priblížiť budúcim pedagógom filozofické základy pedagogiky, najmä výchovy k humanizmu, základy axiológie, východiská etickej a estetickej výchovy, výchovy k tvorivosti, ako aj vzťahu kultúry a výchovy.

Literatúra: 

Anzenbacher,A.: Úvod do filosofie. SPN Praha 1990

Blížkovský,B.: Systémová pedagogika. (Celistvé a otevřené pojetí vzdelávaní a výchovy). Ostrava Amosium servis. 1997

Kučerová, S.: Člověk, hodnoty, výchova. (Kapitoly z filosofie výchovy). ManaCon Prešov, 1996

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/KDF/05
Názov: Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ)
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

100% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom informácie a nadviazať na dejiny filozofie s cieľom poukázať na súvislosti filozofie 19. a 20.storočia, ako podstatné zlomy a smerovania západnej civilizácie a súvislosti s otázkami dnešných dní a možných smerovaní

Stručná osnova predmetu: 

Predmet filozofie v západnej filozofii l9. a 20. storočia. Filozofia I.Kanta ako východisko filozofie l9. a 2O.storočia. Filozofia života. Pragmatizmus a jeho hlavní predstavitelia. Existencializmus. Pozitivizmus ako hlavný smer scientistickej línie vo vývoji filozofie. Fenomenológia a fenomenologické hnutie. Súčasná náboženská filozofia.

Literatúra: 

Mihina, F., Leško, V. a kol.: Metamorfózy poklasickej filozofie. Bratislava. Iris l994.

Novosád, F.: Premeny buržoáznej filozofie. Bratislava. Archa l986.

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha. Zvon l99l.

Antológia z diel filozofov VIII.-X. Bratislava, Epocha; Pravda 1968-1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/DF1/05
Názov: Dejiny filozofie a filozofie výchovy - kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD., PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40%(hodnotená aktivita na seminároch)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% (záverečný vedomostný test a ústna skúška)

Cieľ predmetu: 

Cieľom je sprostredkovanie poznatkov o vzniku a vývoji duchovnej kultúry v európskom duchovnom priestore a poukázanie na najdôležitejšie zdroje tohto vývoja: (1)na antickú filozofiu a vedu, (2) na kresťanstvo ako druhý pilier duchovnej Európy, (3) na renesanciu a na vznik novovekej vedy ako na tretí pilier európskeho vývinu. Cieľom je ukázať tradíciu filozofie najmä ako starostlivosti o dušu, a na peripetie spojené s plnením tejto úlohy vo výchove. Disciplína chce zároveň upozorniť na potrebu renesancie duchovnej kultúry v súčasnom období.

Stručná osnova predmetu: 

Pojem a podstata filozofie. Vznik filozofie. Filozofia a kultúra. Filozofia ako metodológia a ako unnum necesarium pedagogiky a vied o človeku a spoločnosti. Filozofia ako starostlivosť o dušu a antická paideia. Filozofia ako vediace nevedenie. Filozofia ako učenie o prírode a ako filozofická antropológia. Antika - kozmocentrizmus a antropocentrizmus (makrokozmos a mikrokozmos). Stredovek – podstata kresťanského teocentrizmu a kresťanské formy antropocentrizmu. Prerastanie kresťanského antropocentrizmu do personalizmu. Stredoveká univerzita. Renesancia ako návrat k prameňom antického antropocentrizmu. Novovek - noetický obrat vo vývine filozofie a vznik exaktných vied. Osvietenstvo – výchova a vzdelávanie. Zavŕšenie klasickej filozofie v nemeckej klasickej filozofii. Antropologizmus a scientizmus vo filozofii l9. a 20.storočia.

Literatúra: 

Antológia z diel filozofov I.-X. Bratislava. Epocha; Pravda 1968-1978.

Anzenbacher,A.: Úvod do filozofie. Praha. SPN 1990

Blížkovský,B.: Systémová pedagogika. (Celistvé a otevřené pojetí vzdelávaní a výchovy). Ostrava Amosium servis. 1997

Kučerová, S.: Člověk, hodnoty, výchova. (Kapitoly z filosofie výchovy). ManaCon Prešov, 1996

Leško, V.: Dejiny filozofie I. (Od Tálesa po Galileiho), Prešov 2004.

Leško,V., Mihina, F. a kol.: Dejiny filozofie. Bratislava. Iris 1993.

Störig,H.J.:Malé dějiny filozofie. Praha. Zvon 1991.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.03.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/SL1/05
Názov: Školská legislatíva
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

vedomostný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vstupné informácie o type a obsahu základných právnych noriem, predpisov a dokumentov záväzných pre oblasť regionálneho školstva.

Stručná osnova predmetu: 

Základné právne predpisy. Organizačná štruktúra regionálneho školstva. Organizácia a realizácia vyučovacieho procesu a života školy. Odborná a pedagogická spôsobilosť, vzdelávanie a rozsah činností pedagogických pracovníkov. Financovanie regionálneho školstva. Špecifické oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hodnotenie žiakov). Štruktúra a obsah Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu.

Sylabus predmetu: 

Obsah cvičení zo Školskej legislatívy

1.téma Úvod do štúdia predmetu Školská legislatíva

obsah organizácia, obsah a priebeh výučby, študijná literatúra, formy a kritéria hodnotenia práce študenta

metóda informačno-receptívna, rozhovor

2.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah všeobecné ustanovenia (obsah zákona, základné pojmy); výchovno-vzdelávacie programy (ciele, formy, obsah, stupne vzdelania); povinná školská dochádzka (formy)

sústava škôl (+ Vyhláška MŠSR 320/2008 o ZŠ); formy organizácie výchovy a vzdelávania, hodnotenie a klasifikácia výchovy a vzdelávania; prijímanie na výchovu a vzdelávanie (podmienky, proces, rozhodovanie o prijatí); ukončovanie výchovy a vzdelávania v SŠ (formy, obsah, komisie)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

3.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah špeciálne školstvo – nadaní žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (typy škôl, formy výchovno-vzdelávacieho procesu); školy pod správou štátnej správy; školské zariadenia (výchovno-vzdelávacie zariadenia, špeciálne výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie / Vyhláška MŠSR 325/2008), školské účelové zariadenia; spoločné ustanovenia (práva a povinnosti žiakov a jeho zákonných zástupcov, výmenné programy, štipendiá, školský poriadok, monitoring, registrácia žiakov)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

4.téma Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

obsah štátna správa a školská samospráva; riaditeľ (vymenúvanie, odvolanie, výberové konanie, kompetencie); pôsobnosť orgánov územnej samosprávy (mestá a obce, samosprávne kraje); pôsobnosť orgánov miestnej štátnej správy (KŠÚ) a orgánov štátnej správy (školská inšpekcia, MŠ SR); sieť škôl, školských zariadení (zaraďovanie a vyraďovanie do/zo siete, zriaďovanie a zrušovanie); školská samospráva (rada školy, obecná školská rada, územná školská rada, žiacka školská rada)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

5.téma Financovanie škôl (Z 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a škol.zar., NV 630/2008 podrobnosti rozpisu finnancií)

obsah financovanie škôl štátom (typy a spôsoby); zdroje financovania regionálneho školstva, štruktúra finančných prostriedkov; normatívy (mzdové, prevádzkové, na žiaka, pre špeciálne školy a školské zariadenia); vzdelávacie poukazy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

6.téma Pedagogickí pracovníci

Vyhláška 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti, Vyhláška 42/1996 o ďalšom vzdelávaní, NV 238/2004 o rozsahu vyučovacej činnosti

obsah odborná a pedagogická spôsobilosť, prax a vzdelanie podľa kategórií (prílohy 41/1996); kvalifikačné skúšky; formy ďalšieho vzdelávania; pracovné úväzky podľa funkcie a typu školy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

7.téma Vzdelávacie programy

obsah štátny vzdelávací program pre 2.st. ZŠ a pre gymnáziá (štruktúra a obsah); školský vzdelávací program (štruktúra, obsah, metodika tvorby)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

8.konzultačný týždeň

bez výuky

9.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

10.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

11.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

12.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

13.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

14.téma Zhrnutie poznatkov štúdia predmetu "Školská legislatíva"

obsah záverečné zhrnutie, hodnotenie a uzavretie cvičení

metóda Záverečný test, Informačno-receptívna, rozhovor

Literatúra: 

1.Zákon 245/2008 Z.z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

2.Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

3.Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení

4.Vyhláška MŠSR 320/2008 Z.z. o základnej škole

5.Vyhláška MŠSR 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

6.Vyhláška MŠSR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

7.Nariadenie vlády SR 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

8.Nariadenie vlády SR 630/2008 Z.z. rozpis financií pre školy a školské zariadenia

9.Rezortné predpisy, Metodické pokyny a usmernenia MŠSR (www.minedu.sk)

10.Štátny vzdelávací program a vzor Školského vzdelávacieho programu (www.minedu.sk)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/ZSKP/05
Názov: Základy školskej pedagogiky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Jana Harčárová
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40 % - seminárna práca + priebežný vedomostný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60 % záverečný vedomostný test

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o teoretických základoch pedagogiky ako disciplíny zaoberajúcej sa výchovou v tej najvšeobecnejšej rovine. Aplikovať teoretickú bázu poznatkov z pedagogickej teórie do výchovnej praxe. Analyzovať podstatu edukačných javov na základe poznania všeobecnej pedagogiky a jej subdisciplín. Vytvoriť východiskové predpoklady pre štúdium následných psycho–didaktických disciplín.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogika, pojem a predmet pedagogiky, základné pedagogické kategórie. Vznik pedagogiky ako vedy. Význam pedagogiky. Sústava pedagogických vedných disciplín, charakteristika základných pedagogických disciplín, vzťah pedagogiky k iným vedám. Vonkajšie a vnútorné stránky výchovy a vzdelávania. Funkcie a zložky výchovy. Výchovné ciele. Výchova, proces výchovy, výchovné metódy.Pedagogické princípy. Výchovno–vzdelávací proces. Formy výchovy. Škola a jej funkcie. Pedagóg a vychovávaný jedinec v edukačnom procese. Humanizácia výchovy a vzdelávania.

Literatúra: 

Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Equilibria, Košice 2008.

Baďuríková, Z., Bazalíková, J., Kompolt,P., Timková, B.: Školská pedagogika. UK, Bratislava 2001.

Jůva, J.: Úvod do pedagogiky. Paido, Brno 1999.

Kaiser, A., Kaiserová, R.: Učebnica pedagogiky. SPN, Bratislava 1992.

Konôpka, J. a kol.: Vybrané kapitoly z pedagogiky, UK, Bratislava 1995.

Lassahn, R.: Úvod do pedagogiky. SPN, Bratislava 1992.

Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Portál, Praha 2000.

Prucha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 1997.

Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. IRIS, Bratislava 1995.

Višňovský, Ľ., Kačáni, V.: Základy školskej pedagogiky. IRIS, Bratislava 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAZ1a/03
Názov: Programovanie, algoritmy, zložitosť
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. František Galčík, PhD., RNDr. Peter Gurský, PhD., RNDr. Veronika Vaneková, Mgr. Roland Cmorik, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 4 Za obdobie štúdia: 42 / 56
Počet kreditov: 9
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Bez nadväznosti.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy, samostatná práca pri tvorbe a ladení algoritmov a programov.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Systém priebežného hodnotenia vo forme domácich zadaní, písomiek overujúcich teoretické znalosti tvorby algoritmov a programov, a praktických testov overujúcich implementačné a ladiace schopnosti pri počítači. Časťou praktických testov je záverečný praktický test.

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť základy tvorby algoritmov a objektovo - orientovaného programovania v Jave.

Predmet je tiež zameraný na získanie základných poznatkov potrebných pri tvorbe algoritmov, preto cieľom je

a) naučiť študentov vytvárať algoritmy pre jednoduché a stredne obtiažné algoritmické problémy a vyhodnotiť ich,

b) naučiť študentov základným postupom pri testovaní a ladení programov,

c) získať praktické skúsenosti pri ladení programov,

d) naučiť študentov základy objektovo-orientovaného programovania.

Stručná osnova predmetu: 

Prednáška prináša nový prístup vo využití Javy, ako prvého programovacieho jazyka. Objektovo - orientovaný prístup podporený využitím korytnačej grafiky zohráva dôležitú úlohu v metodológii výučby programovania.

Čo je Java a prečo sa začíname učiť programovať v Jave. Práca v prostredí Eclipse, jednoduché programy formou GUI interakcie s objektami.

Premenné, zakladné príkazy, príkazy vetvenia, cykly. Funkcie, debugovania, práca s reťazcami. Polia, premenné referenčního typu. Výnimky, práca s textovými súbormi. Jednoduchý projekt.

Princípy OOP: trieda, objekt, konštruktor, metódy, dedenie, polymorfizmus, zapúzdrenie. Modifikátory viditelnosti, rozhrania, balíčky.

JCF, vlastné výnimky, binárne súbory.

Sylabus predmetu: 

Úvod do Javy v prostredí Eclipse. Prvé projekty korytnačej grafiky s využitím JPAZ frameworku.

Premenné primitivného typu, podmienky, cykly, rozsah platnosti premenných.

Metódy vo forme funkcie, príkaz return, ladenie programu, práca s reťazcami.

Instančná premenná, pole ako premenná referenčného typu, algoritmy nad poľom.

Výnimky, práca s textovými súbormi, 2-rozmerné pole.

Triedy a objekty, princípy objektovo-orientovaného programovania (zapúzdrenie, dedičnosť, ...).

Jednoduchý projekt. Abstraktné triedy. Modifikátory viditeľnosti, rozhranie, balíky.

Java Collection Framework.

Statické metódy, vlastné výnimky, binárne súbory.

Literatúra: 

S. J. Chapman: Začínáme programovat v jazyce Java, Computer Press, Brno, 2003

D. Flanagan: Programování v jazyce Java, Computer Press, Brno, 1997

K. Sierra, B. Bates: Head First Java, O’Reilly, Cambridge, 2003, 2005

G. Andrejková: Programovanie a algoritmy. Skriptum PF UPJŠ, Košice, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAZ1b/03
Názov: Programovanie, algoritmy, zložitosť
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. František Galčík, PhD., RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 4 Za obdobie štúdia: 28 / 56
Počet kreditov: 7
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy a samostané ladenie jednoduchých projektov.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška pozostávajúca z dvoch častí:

1. teoretické poznatky z objektovo-orientovaného programovania

2. praktické odladenie jednoduchého algoritmu.

Cieľ predmetu: 

Pokračovanie základného kurzu programovania pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia informatiky, matematiky a medziodborového štúdia s predmetom informatika. Výučba nadväzuje na predmet PAZ1a. Sú prednášané hlavne algoritmy a ich programová realizácia, postupy a techniky používané pri tvorbe programov. Sú rozvíjané tiež základy objektovo - orientovaného programovania a práca v súčasných vývojových prostrediach. Programuje sa v jazyku Java.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy tvorby algoritmov, analýza zložitosti algoritmov, efektívna implementácia algoritmov.

Metóda backtrack a jej použitie pri riešení problémov, problém 8 dám, problém jazdca na šachovnici. Triediace algoritmy – Quicksort a jeho zložitosť.

Možnosti programovacieho jazyka Java, použitie kolekcií (kontajnerov).

Problém stabilného priradenia, základná analýza algoritmov. Riešenie daného problému použitím zásobníkov a radov.

Topologické triedenie, použitie orientovaných aj neorientovaných grafov a ich implementácia.

Greedy algoritmy, najkratšia cesta v grafe, minimálna kostra grafu.

Prehľadávanie textov. Metódy návrhu efektívnych algoritmov - rozdeľuj a panuj, dynamické programovanie.

Stromy a ich reprezentácia, binárne stromy.

Aritmetické výrazy, výpočet hodnoty aritmetického výrazu v rôznych notáciách. Odstráňovanie rekurzie a optimalizácia algoritmov.

Sylabus predmetu: 

1. Metóda backtrack a jej použitie pri riešení problémov, problém 8 dám, problém jazdca na šachovnici.

2. Ďalšie možnosti programovacieho jazyka Java, použitie kolekcií (kontajnerov).

3. Problém stabilného priradenia, základná analýza algoritmov. Riešenie daného problému použitím zásobníkov a radov.

4. Topologické triedenie, použitie orientovaných aj neorientovaných grafov a ich implementácia.

5. Greedy algoritmy, najkratšia cesta v grafe, minimálna kostra grafu.

6. Písomná skúška I.

7. Prehľadávanie textov.

8. Metódy návrhu efektívnych algoritmov - rozdeľuj a panuj, dynamické programovanie.

9. Stromy a ich reprezentácia, binárne stromy.

10. Aritmetické výrazy, výpočet hodnoty aritmetického výrazu v rôznych notáciách.

11. Odstráňovanie rekurzie a optimalizácia algoritmov.

12. Písomná skúška II.

13. Príprava na skúšku a rekapitulácia učiva

Literatúra: 

S. Zakhour a kol.: Java, výukový kurz, Computer Press, a.s., Brno, 2007

J. Keogh, M. Giannini: OOP bez předchozích znalostí, Computer Press, Brno, 2006

J. Kleinberg, E. Tardos: Algorithm Design, Cornell University, Addison Wesley, New York, 2006

P. Toepfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha, 1995

P. Wroblewski: Algoritmy, datové struktury a programovací techniky. Computer Press, Brno, 2004

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAZ1c/03
Názov: Programovanie, algoritmy, zložitosť
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Veronika Vaneková, RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03 , ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie práce na menších projektoch.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie semestrálneho projektu.

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov pracovať so zložitejšími štruktúrami údajov, objektami, vytvárať algoritmy založené na objektovo-orientovaných princípoch.

Stručná osnova predmetu: 

Objektovo-orientované programovanie v programovacom jazyku Java.

Procedurálne aspekty jazyka Java - podmienky, cykly. Použitie objektov v Jave. Triedy a inštancie. Stavové premenné a metódy. Balíčky. Zapúzdrenie. Špecifikácie viditeľnosti. Dedičnosť. Virtuálne metódy. Polymorfizmus. Kolekcie - vektory, dynamické polia, množiny. Vstupno-výstupné metódy v jazyku Java. Interfejsy a vnútorné triedy. Výnimky.

Tvorba samostatných projektov. Metodika tvorby a konkrétna tvorba projektov - analýza problému, návrh riešenia, diskusia o riešení z rôznych hľadísk, modifikácia a samotná implementácia. Zoznámenie sa s návrhovými vzormi (design patterns). Ich znalosť študent demonštruje jednak na jednom projekte, ktorý si sám vyberie, jednak na písomnom teste.

Literatúra: 

ECKEL, B. Myslíme v jazyku Java, Knihovna programátora. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-9010-6.

ECKEL, B. Myslíme v jazyku Java, Knihovna zkušeného programátora. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0027-1.

ECKEL, B. Thinking in Java, 3rd Edition. [online] Dostupné na internete: <http://mindview.net/Books/DownloadSites>

PECINOVSKÝ, R. Myslíme objektově v jazyku Java. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0941-4.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/AFJ1a/03
Názov: Automaty a formálne jazyky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., Mgr. Roland Cmorik, RNDr. Jozef Gajdoš, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základné pojmy z matematickej logiky -dôkaz sporom, dôkaz matematickou indukciou

Základné pojmy z teórie množín -prienik, zjednotenie, doplnok, kartézsky súčin, potenčná množina

Základné pojmy z teórie vyčísliteľnosti -rekurzívna funkcia, čiastočne rekurzívna funkcia, Turingov stroj, a ich vlastnosti

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomný test zameraný na príklady z oblasti konštrukcie konečnostavovývh automatov a ich optimalizácie, počas cvičení v prebehu semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná závečná skúška. Do celkového hodnotenia sa zohľadňuje aj výsledok písomného testu z cvičení počas semestra (30% váhou do váženého priemeru).

Cieľ predmetu: 

Získať základné poznatky z oblasti formálnych jazykov a gramatík.

Oboznámiť sa s problematikou regulárnych jazykov, naučiť sa konštruovať konečnostavové automaty a akceptory, ako aj ich transformáciu na optimálny tvar.

Naučiť sa využívať tieto poznatky na konštrukciu efektívnych algoritmov pre spracovávanie a vyhľadávanie textových informácií.

Stručná osnova predmetu: 

Základné pojmy - abeceda, jazyk, gramatika. Chomského hierachia jazykov a gramatík. Konečnostavový automat, regulárne zobrazenia, konštrukcia redukovaného automatu. Konečnostavové akceptory, nedeterministické akceptory a akceptory s epsilon-prechodmi. Regulárne výrazy. Uzáverové vlastnosti triedy regulárnych jazykov.

Literatúra: 

J.E. Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman: Introduction to automata theory, languages, and computation, Addison-Wesley, 2001.

M.Chytil: Automaty a gramatiky, SNTL, 1984.

J.van Leeuwen (ed.): Handbook of theoretical science, North-Holland, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/OSY1/03
Názov: Operačné systémy
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc., Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03
Obsahová prerekvizita: 

Znalosť základov programovania.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežné testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Získať znalosti o základnej architektúre operačného systému. Pochopiť algoritmy pre prideľovanie procesora viacerým procesom, medziprocesovú komunikáciu a prideľovanie pamäte. Vedieť uplatniť základné synchronizačné postupy a riešiť problémy prideľovania spoločných zdrojov pre vstupno-výstupné operácie. Rozumieť organizácii súborov a ich ochrane prístupovými právami. Vedieť prakticky využívať služby operačného systému typu Unix a Windows.

Stručná osnova predmetu: 

Štruktúra a funkcie operačného systému. Vytváranie obrazu úlohy a jej vykonanie. Charakteristiky druhov OS a ich historický vývoj. Multiprogramové prostredie, prepínanie kontextu, prerušenia, zdieľanie času, interaktivita. Proces, správa procesov, stratégie prideľovania, komunikácia medzi procesmi, klasické problémy konkurencie a ich riešenia (vzájomné vylúčenie, uviaznutie, vyhladovanie). Správa pamäte, relokácia, segmentácia, stránkovanie, virtualizácia pamäte. Riadenie vstupno-výstupných zariadení, systémové ovládače, prideľovanie zdrojov. Organizácia externých pamätí - so sekvenčným i s priamym prístupom. Súbor, súborový systém, základné funkcie systému pre prácu so súbormi, adresáre, bezpečnosť a ochrana prístupovými právami.

Sylabus predmetu: 

1. Vývoj OS. Čo je OS. Základné funkcie OS. Charakteristiky druhov OS a ich historický vývoj. Princíp dávkového spracovania úloh, spooling, multiprogramové prostredie, systémy zdieľania času, multiprocesororové systémy, distribuované systémy, systémy reálneho času. Migrácia funkcií OS.

2. Štruktúra počítača a OS. Mechanizmus prerušení. I/O prerušenia. Komponenty OS. Služby OS. Systémové volania. Systémové programy. Štruktúra OS. Virtuálne stroje.

3. Správa procesov. Koncept procesu. Stavy procesu a prechody medzi nimi, prepínanie kontextu. Rozvrhovanie procesov. Operácie na procesoch – vytváranie a ukončenie procesov. Plánovanie procesov. Kritériá plánovania. Plánovacie algoritmy. Vláknový model, prideľovanie procesora vláknam, paralelizácia výpočtu.

4. Kooperácia a komunikácia procesov. Ilustrácia konceptu kooperácie na probléme producent–konzument. Medziprocesová komunikácia priama a nepriama, rúry, bariéry. Komunikácia v klient–server systémoch.

5. Synchronizácia procesov. Problém kritickej sekcie. Synchronizačné algoritmy. Synchronizačný hardvér. Semafory. Ošetrenie kolízií s aktívnym a pasívnym čakaním.

6. Klasické problémy synchronizácie. Kritické regióny. Monitory. Synchronizácia v OS Solaris a Windows.

7. Uviaznutia procesov. Charakterizácia uviaznutia. Metódy spracovania uviaznutia: prevencia, zabránenie, detekcia a liečenie uviaznutia.

8. Správa pamäte. Vytváranie obrazu úlohy a jej vykonanie – prideľovanie adries. Logický a fyzický adresovací priestor. Dynamické zavádzanie a spájanie. Prekrývanie (overlay). Swapping.

9. Metódy prideľovania pamäte. Súvislé prideľovanie pamäte. Stránkovanie. Segmentácia. Segmentácia so stránkovaním. Stránkovanie na žiadosť. Virtualizácia pamäte. Viacúrovňové riadenie prideľovania stránok.

10. Správa súborov. Pamäťová hierarchia počítačového systému – význam externých pamätí. Koncept súboru. Organizácia systému súborov. Pojem a význam štrukturovania údajov v súboroch. Atribúty súborov a spôsoby ich použitia. Ukladanie atribútov v adresároch. Prístupové metódy k súborom. Adresárové štruktúry. Základné funkcie pre prácu so súbormi. Priebeh otvárania, zatvárania súborov, vytváranie a mazanie, zmena atribútov. Problémy konkurencie v prístupe k súboru, zamykanie, zdieľanie súboru, význam zamykania na zápis a čítanie. Bezpečnosť a ochrana súborového systému prístupovými právami. Špecifiká prístupových práv v sieťach Microsoft, Novell NetWare, NFS.

11. Štruktúra súborového systému. Implementácia súborového systému. Implementácia adresárov. Alokačné metódy – súvislá alokácia, zreťazená alokácia, indexovaná alokácia, viacúrovňové indexy, FAT, UFS – Unix File System.

12. Správa periférnych zariadení. Spôsoby komunikácie procesora s okolím. Radiče zariadení a komunikácia cez vstupno–výstupné porty. Mechanizmus hardwarového (asynchrónneho) prerušenia, priamy prístup do pamäte. Význam a funkcia ovládačov, začlenenie do systému, spôsoby použitia. Práca štandardných systémových zariadení – systémový čas, správa napájania, hardvérové testy. Štandardné sériové a paralelné rozhrania, znakové vstupno–výstupné zariadenia (klávesnica, myš, scanner, tlačiareň). BIOS, priebeh zavádzania operačného systému. Zdieľateľné zariadenia, problémy prideľovania nezdieľateľných zariadení ¬– uviaznutie.

13. Funkcie znakových terminálov, význam pre viacpoužívateľské systémy, terminálové siete. Grafické adaptéry – rastrová grafika, režimy zobrazovania. Blokové zariadenia s priamym a sekvenčným prístupom. Organizácia priestoru na disku – povrch, stopa (cylinder), sektor, mechanizmus prístupu k sektoru, formátovanie. Špecifiká pevných diskov, a pružných diskov, CD a DVD médií.

Literatúra: 

A. Silberschatz, G. Gagne, P. Baer: Operating System Concepts, Wiley, 2002

A.S. Tanenbaum: Modern Operating Systems, Prentice-Hall, 2001

F. Plášil, J. Staudek: Operační systémy, SNTL Praha, 1992

Systémová dokumentácia Linux, MS Windows

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PSE1/03
Názov: Počítačové siete
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/OSY1/03 alebo ÚINF/ROS1/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Pochopiť vrstvový referenčný model ISO OSI pre sieťovú komunikáciu. Vedieť posúdiť parametre komunikačných kanálov, ovládať základné prístupové metódy, rozumieť funkcii prepájacích zariadení (opakovačov, mostov, smerovačov, brán). Rozumieť štruktúre IP paketov, adresácii a spôsobu prenášania paketov. Porozumieť zabezpečenému transportnému prenosu protokolom TCP. Vedieť využívať transportné rozhranie v komunikácii prostredníctvom schránok. Poznať základné aplikačné protokoly siete Internet a vedieť ich implementovať do programu. Ovládať spôsoby zabezpečenia siete pomocou bezpečnostných brán a zástupných serverov.

Stručná osnova predmetu: 

Vrstvový ISO OSI referenčný model. Charakteristiky prenosových kanálov, teoretické ohraničenia, prenosové techniky. Prístupové metódy CSMA/CD, Token Ring, vysokorýchlostné siete. Prepájanie sietí, opakovače, mosty, smerovače. Sieťová vrstva v sieťach TCP/IP, adresová štruktúra, ARP, ES-IS komunikácia. Protokol IP, ICMP riadenie, spojované a bezspojové transportné protokoly TCP a UDP. Aplikačné protokoly Telnet, FTP, SMTP, SNMP, systém doménových mien DNS, tvorba sieťových a distribuovaných aplikácií typu klient-server, agent-manažér. Ochrana počítačových sietí bezpečnostnými bránami a zástupnými servermi, zabepečené protokoly.

Literatúra: 

A.S. Tanenbaum: Computer Networks, Prentice Hall, 2002

W. Stallings: Local and Metropolitan Area Networks, Prentice Hall, 2000

E. Comer, R.E. Droms: Computer Networks and Internets, Prentice Hall, 2003

W.R. Stevens: TCP/IP Illustrated, Vol.1: The Protocols, Addison-Wesley, 1994

L. Dostálek, A. Kabelová: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/FYG1/03
Názov: Fyzická geografia 1
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Alena Petrvalská
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GEM2/05
Vylučujúce predmety: ÚGE/HYD/07 , ÚGE/PED/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Odovzdanie a hodnotenie programov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná práca z prebraného učiva (nad 50 %)a spracované všetky zadania programov, ústna odpoveď

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými hydrologickými javmi v prírode, ako i naučiť ich spracovať analýzu základných hydrologických prvkov. V časti pedologia pochopiť fyzikálne a chemické procesy pôsobiace pri vývoji pôd, ako i poznanie pôdnych profilov charakteristických pôdných typov.

Stručná osnova predmetu: 

Hydrológia tečúcich vôd, vznik a vývoj riečnej siete, meranie vodných stavov a prietokov. Vznik a hlavné typy jazier, teplotné pomery, pohyby vody. Výklad pohybov morskej vody, jej chemizmu, reliéf morského dna. Problematika podzemných vôd, glaciológie a kryopedológie.

V rámci pedológie a pedogeografie budú prebraté fyzikálne a chemické vlastnosti pôd, aktuálne i v súčasnosti používané systémy klasifikácie pôd, rozšírenie jednotlivých typov vo svete a na Slovensku, princípy zonality pôd.

Sylabus predmetu: 

Hydrológia tečúcich vôd, vznik a vývoj riečnej siete, metódy merania vodných stavov a prietokov. Vznik a hlavné typy jazier, teplotné pomery, pohyby vody. Výklad pohybov morskej vody, jej chemizmu, reliéf morského dna. Problematika podzemných vôd, glaciológie a kryopedológie.

V rámci pedológie a pedogeografie budú prebraté fyzikálne a chemické vlastnosti pôd, aktuálne i v súčasnosti používané systémy klasifikácie pôd, rozšírenie jednotlivých typov vo svete a na Slovensku, princípy zonality pôd.

Literatúra: 

Dub, O., 1957: Hydrológia, hydrografia, hydrometria. SVTL, Bratislava.

Trizna, M., 1996: Cvičenia z Hydrológie I. PF UK Bratislava.

Trizna, M., 2004: Klimageografia a hydrogeografia. PF UK Bratislava.

Horník, S., a kol., 1986: Fyzická geografie II. SPN, Praha.

Nemeček,J., Smolíková,L., Kutílek,M., 1990: Pedologie a paleopedologie. Akademia Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/OBY2/03
Názov: Geografia obyvateľstva a sídel
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚGE/KAT1/05 , ÚGE/UGE1/07
Vylučujúce predmety: ÚGE/GOB1/07 , ÚGE/GSI1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie pozostáva z pravidelnej práce na seminároch predmetu, ktorá je orientovaná na riešenie základných úloh z oblasti geografie obyvateľstva a sídiel, ktoré študent samostatne vypracováva. Študent o výsledkoch riešenej úlohy na záujmovom území ústne informuje svojich kolegov a vyučujúceho. Výsledky v písomnej forme riešených úloh odovzdáva študent v zápočtovom týždni vo forme prináležiacej vysokoškolskému vzdelávaniu. Priebežné hodnotenie pozostáva z 30% zo 100%. Nesplnenie kritérií priebežného hodnotenia (tj. 2 x nevedomosť výsledných informácii riešených úloh & neodovzdanie písomnej formy zadaných úloh v zápočtovom týždni vo forme prináležiacej vysokoškolskému vzdelávaniu & nesplnenie povinnej účasti na seminároch ) neoprávňuje študenta prihlásiť sa na skúšku.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

30% priebežné hodnotenie (5% účasť, 10% priebežné informovanie riešených úloh, 15% písomná forma semestrálnej práce), 40% písomný test v skúškovom období, 30% ústne preverovanie vedomostí v skúškovom období v termíne písomného testu.

Povinná účasť na výučbe seminárov. Ospravedlnenie len zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku UPJŠ v Košiciach.

Účasť na prednáškach predmetu je odporúčaná!

Cieľ predmetu: 

Geografia obyvateľstva a sídiel tvoria základné disciplíny humánnej (socioekonomickej) geografie. Cieľom tohto predmetu je preto približiť poslucháčom analýzu hlavných javov, procesov a zákonitosti, ktorými sa riadi vývoj, rozmiestnenie, dynamika a statika obyvateľstva, ako aj vývin a štruktúra miest, vidieckých sídiel a zložitých sídelných systémov.

Stručná osnova predmetu: 

Obsahovou náplňou geografie obyvateľstva je predmet a pozícia vednej disciplíny v systéme geografických, resp. spoločenských vied, vývoj počtu obyvateľov, rozmiestnenie obyvateľstva. V rámci dynamiky obyvateľstva sa zaoberáme prirodzeným, mechanickým pohybom obyvateľstva a syntetickým hodnotením dynamiky obyvateľstva. Z hľadiska statiky obyvateľstva sa oboznámime so štruktúrami podľa biologických znakov, podľa kultúrnych znakov, a podľa ekonomických znakov.

V rámci geografie sídel sa zameriame na geografickú a topografickú polohu sídel, ich priestorové usporiadanie a fyziognómiu. Ako samostatné časti sú študentom prezentované geografia miest (urbánna geografia), v rámci ktorej je študijná časť zameraná na vývoj urbánizácie a jej formy, priestorovú štruktúru a funkčné členenie miest, vývoj urbanizácie vo svete a v Európe, najväčšie mesta sveta. V rurálnej geografii je dôraz kladený na geografickú polohu vidieckých sídiel, morfogenetické typy, kompaktné a disperzné osídlenie.

Sylabus predmetu: 

1. Geografia obyvateľstva ako vedná disciplína., jej vznik, vývoj a predmet; literatúra + prehľadové materiály k disciplíne; Spôsoby zisťovania a pramene štatistických údajov o obyvateľstve.

2. Vývoj počtu obyvateľov sveta. Demografické prognózy a projekcie. Rozmiestnenie obyvateľstva.

3. Prirodzený pohyb obyvateľstva a jeho demogeografická interpretácia (parciálne populačné procesy - natalita, mortalita, sobášnosť, rozvodovosť, potratovosť, bilancia prirodzeného pohybu obyvateľstva, model demografického cyklu).

4. Mechanický pohyb obyvateľstva a jeho demogeografická interpretácia (migrácia obyvateľstva a jej typy, dôsledky, faktory).

5. Štruktúra obyvateľstva podľa biologických znakov (pohlavie, vek, rasová príslušnosť).

6. Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomických a kultúrnych znakov (jazyk, náboženské vierovyznanie).

7. Geografia sídiel ako vedná disciplína., jej vznik, vývoj a predmet; literatúra + prehľadové materiály sídiel

8. Základné jednotky územnej a sídelnej štruktúry. Sídelný vývoj. Územné zmeny v sídelnej štruktúre. Sídelné systémy.

9. Geografická poloha sídiel. Štruktúra sídiel podľa veľkosti, dynamiky rastu, morfológie, funkcií.

10. Hierarchia sídiel, medzisídelné väzby a spádovosť centier osídlenia. Vnútorná štruktúra sídiel.

11. Sídelné procesy. Urbanizácia - základné pojmy, ukazovatele, aspekty, metódy skúmania. Urbanizácia hlavných miest V4, Urbanizácia sveta, Súčasné trendy vo vývoji osídlenia (suburbanizácia, desurbanizácia, reurbanizácia...)

12. Rurálne sídelné systémy (rozptýlené a kompaktné vidiecke sídla a ich geografická interpretácia).

13. Súčasná transformácia sídelných procesov – v urbánnom a rurálnom priestore

Literatúra: 

Bašovský, O., Mládek J., 1989: Geografia obyvateľstva a sídel. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 221.

Hrúza,J., 1965:: Teorie města. ČSAV Praha

Chalupa, P., Tarabová, Z., 1990:: Geografie obyvatelstva, demografie, geografie sídel. MU, Brno

Matlovič, R., 1998: Geografia priestorovej štruktúry mesta Prešov. Geografické práce, r. VIII., č. 1, PU Prešov.

Matlovič, R., 2000: Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Urbánne a krajinné štúdie, Nr. 3, PU Prešov.

Mládek, J., 1992: Základy geografie obyvateľstva. SPN Bratislava, 230.

Mládek, J., a kol. 2006: Atlas obyvateľstva Slovenska. UK Bratislava, 168 s.

Mládek, J., Kusendová, D., Marenčáková, J., Podolák, P., Vaňo, B., 2006: Demogeografická analýza Slovenska. UK Bratislava, 222 s.

Pavlík,Z., Rychtaříková,J., Šubrtová,A., 1986: Základy demografie. Academia Praha.

Verešík,J., 1974: Geografická charakteristika väčších miest Slovenska. In Slovensko 3, ľud - 1.časť. Obzor Bratislava, 579-635.

Votrubec,C., 1980: Lidská sídla, jejich typy a rozmístnění ve světe. Academia Praha.

Short,J.R., 1994: Lidská sídla. Velká geografická encyklopedie světa. Nakladatelský dům OP Praha

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/MHG1/03
Názov: Mapovací kurz z humánnej geografie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Mgr. Marián Kulla, PhD., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 4d
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: ÚGE/HUG2a/05 , ÚGE/HUG/07
Obsahová prerekvizita: 

ÚGE/HUG/03

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe odovzdaných, získaných a následne spracovaných informácií formou textovej správy, tabuliek a máp, ktoré študent spracoval na základe výskumu v teréne.

Cieľ predmetu: 

Cieľom mapovacieho kurzu je využitie získaných teoretických vedomosti zo základných disciplín humánnej geografie v praxi.

Stručná osnova predmetu: 

Študent sa v rámci štvordňového mapovacieho kurzu oboznámi zo základnými metódami humánnogeografického výskumu v praxi. v rámci mapovanie v teréne je dôraz kladený na získavanie údajov o materiálno-technickej základni sídel, štatistických materiálov o zložení obyvateľstva, celkové zhodnotenie osídlenia krajiny a využitia pôdy, štatistické vyhodnotenie základného vybavenia vybraných domácností a bytov a následné kartografické spracovanie získaných údajov.

Literatúra: 

Ivanička, K., 1987: Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. SPN, Bratislava, 432s.

Štatistické materiály a mapy v príslušnej mierke zo skúmaného územia.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SPR1a/03
Názov: Systémové programovanie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PSE1/03 alebo ÚINF/RPS1/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy na znalosť použitia OS Linux, programovania v shelli a v jazyku C.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Pozostáva z dvoch častí:

1. Vytvorenie skriptu v jazyku bash (1h).

2. Vytvorenie systémového programu v jazyku C (3h).

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa ovládať operačný systém Linux na používateľskej úrovni. Zvládnuť jazyk C a služby jadra operačného systému.

Stručná osnova predmetu: 

Príkazy OS Linux. Tvorba skriptov. Jazyk C. Služby jadra operačného systému. Spúšťanie a klonovanie procesov. Signály.

Sylabus predmetu: 

Príkazy OS Linux. Tvorba skriptov. Jazyk C. Služby jadra operačného systému. Spúšťanie a klonovanie procesov. Signály.

Literatúra: 

B.W. Kernighan, D. Ritchie: C Programming Language, Prentice Hall, 1988

R. Stones, N. Mathew: Beginnig Linux Programming, Wrox Press, 1999

K. Haviland, M. Gray, B. Salama: UNIX System Programming, Addison-Wesley, 1998

W. Stallings: Operating Systems - Internals and Design Principles, Prentice Hall, 2000

A. Silberschatz, G. Gagne, P. Baer: Operating System Concepts, Wiley, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SPR1b/03
Názov: Systémové programovanie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/SPR1a/03
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/SPR1a/03

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Dva testy:

1. Medziprocesová komunikácia v jazyku C.

2. Vlákna a synchronizácia paralelných procesov v jazyku C.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška pozostáva z dvoch častí

1. Teoretické znalosti z prednášok (1h).

2. Naprogramovanie rozvetvených paralelných procesov v jazyku C (3h).

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť paralelné programovanie a medziprocesovú komunikáciu na jednom počítači,

vlákna a ich synchronizáciu.

Stručná osnova predmetu: 

Teoretické problémy synchronizácie paralelných procesov: Algoritmy Deckerov,

pekára, problém producent-konzument a čitateľ-zapisovateľ. Využitie petriho

sietí na modelovanie synchronizačných problémov. Tvorba paralelných programov.

Teoretické a praktické programovanie medziprocesovej komunikácie v operačných

systémoch Unixového typu v jazyku C: Vlákna, semafory, rúry, pomenované rúry,

zdieľaná pamäť, fronty správ. Architektúra jadra operačného systému Unix/Windows.

Sylabus predmetu: 

Teoretické problémy synchronizácie paralelných procesov: Algoritmy Deckerov,

pekára, problém producent-konzument a čitateľ-zapisovateľ. Využitie petriho

sietí na modelovanie synchronizačných problémov. Tvorba paralelných programov.

Teoretické a praktické programovanie medziprocesovej komunikácie v operačných

systémoch Unixového typu v jazyku C: Vlákna, semafory, rúry, pomenované rúry,

zdieľaná pamäť, fronty správ. Architektúra jadra operačného systému Unix/Windows.

Literatúra: 

M.L. Mitchell, A. Samuel, J. Oldham: Advanced Linux Programming, SAMS, 2001

M.J. Bach: Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1986

D.P. Bovet, M. Cesati: Understanding the Linux Kernel, O'Reilly, 2000

N. Matthew, R. Stones: Professional Linux Programming, Wrox Press Inc., 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DBS1a/03
Názov: Databázové systémy
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Csaba Török, CSc., RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test, zadanie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Vedieť princípy databázového modelovania a osvojit si základy dopytovacích jazykov. Pochopiť formálne základy databázových systémov - databázovú logiku, relačnú algebru.

Stručná osnova predmetu: 

Modely dát. Jazyky na definovanie a manipuláciu dát (DDL, DML). Tabuľky, atribúty, záznamy a integritné obmedzenia. Dopyty: select, where, group by, agregačné a systémové funkcie. Viac tabuliek: join, union; primárny, cudzí kľúč; vnorené dopyty, pohľady. Relačná algebra: formalizácia tabuľky, databázová logika: termy, podmienky, Transformácia, projekcia stĺpcov, Cartesiansky súčin, selekcia riadkov.

Literatúra: 

S.Krajčí: Databázové systémy, UPJŠ, 2005

J.Ullman: Principles of database and knowledge – base systems, Comp. Sci. Press., 1988.

K.Henderson: The Guru's Guide to SQL Server Stored Procedures, XML, and HTML, Addison Wesley Professional, 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DBS1b/03
Názov: Databázové systémy
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Csaba Török, CSc., RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DBS1a/03
Obsahová prerekvizita: 

Databázové systémy 1a - DBS1a/03

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test, zadanie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa navrhnúť a normalizovať databázy. Získať informácie o fyzickej organizácii dát a indexoch. Vedieť uložené procedúry a triggery. Porozumieť transakciám. Pochopiť princípy distribuovaných a hierarchických databáz, XML a jeho dopytovacie jazyky.

Stručná osnova predmetu: 

Závislosti, normalizácia. Fyzická organizácia dát: B-stromy, hašované súbory. Pomocné tabuľky, rekurzia, kurzory. Uložené procedúry: vstupno-výstupné argumenty, systémové procedúry. Indexy a štatistiky: klastrové a neklastrové indexy, údržba indexov a štatistík. Triggery a integrita. Transakcie. Distribuované databázy. XML: prvky, atribúty, menné priestory; schéma: reštrikcie na hodnoty; jednoduché a zložité prvky, indikátory; XPath: uzly, osy, funkcie a operátory; XQuery: FLWOR, doc, vzťahy, predikáty.

Literatúra: 

S.Krajčí, Databázové systémy, UPJŠ, 2005

J. Ullman: Principles of database and knowledge – base systems, Comp. Sci. Press., 1988

K.Henderson: The Guru's Guide to Transact SQL, Addison Wesley Professional, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PRP2/03
Názov: Princípy počítačov
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Novotný, Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o histórii, klasifikácii a konštrukčných princípoch počítačov von Neumannovho typu. Ovládať binárne kódovanie celých a reálnych čísel, základné aritmetické a logické operácie s nimi. Vedieť ich realizovať pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Vedieť spôsoby realizácie pamätí, aritmeticko-logickej jednotky a časového riadenia strojového cyklu. Pochopiť význam mikroinštrukčného riadenia, kompletnej a redukovanej sady inštrukcií. Vedieť popísať postup spracovania jednotlivých typov strojových inštrukcií. Rozumieť spôsobu komunikácie procesora so vstupno-výstupnými zariadeniami, mechanizmu prerušenia a priameho prístupu do pamäte. Pochopiť funkciu radiča a ovládačov pri tejto komunikácii a porozumieť mechanizmu, umožňujúcemu prenositeľnosť programov.

Stručná osnova predmetu: 

Počítače von Neumannovho typu, história, súčasné technologické hranice. Kódovanie celých a reálnych čísel, aritmetické operácie. Realizácia základných funkčných a riadiacich prvkov počítača pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Pamäťová bunka, organizácia pamäťovej matice, typy pamätí. Architektúra procesora na úrovni digitálnej logiky, časová synchronizácia, strojový cyklus. Mikroinštrukcie, riadenie inštrukčného cyklu. Typy strojových inštrukcií, adresovacie režimy, postup pri ich spracovaní. Vstupno-výstupné brány, mechanizmus prerušenia, priamy prístup do pamäte. Funkcia radiča, ovládače a ich začlenenie do jadra operačného systému. Prenositeľnosť programov. Základy jazyka assembler.

Literatúra: 

A. S. Tanenbaum: Structured Computer Organization, 4.ed., Prentice-Hall, 1999.

W. Stallings: Computer Organization and Architecture, 4.ed., Prentice-Hall, 1996.

J. Blieberger, G. H. Schildt, U. Schmid, S. Stoeckler: Informatik, Springer-Verlag, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PSO1/03
Názov: Prezentačný software
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Studenovský, CSc., Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

projekt

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

projekt

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov čo najširšie používať možnosti prezentačného softvéru.

Stručná osnova predmetu: 

Základné druhy prezentácií a princípy ich tvorby. Program MS Power Point a jeho použitie. Sprievodcovia a šablóny - využívať ale nepreceňovať. Grafika, využitie dát a ich aplikácií (MS Word osnova, MS Excel,...). Podľa možností využitie animácií, zvukov, atď. Šírenie prezentácií.

Sylabus predmetu: 

1 – 2. Oboznámenie sa s prezentačným softvérom Power Point.

3 – 4. Prehliadka projektov z predchádzajúcich rokov.

5 – 9. Tvorba vlastných projektov.

10–12. Prehliadka a hodnotenie vlastných projektov.

Literatúra: 

Dokumentácia k PowerPoint podľa vlastného výberu.

Projekty študentov na stránke s.ics.upjs.sk/~studenovsky/PSO

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/TVY1/03
Názov: Teória vypočítateľnosti
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., Mgr. Lenka Pisková
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomné kontroly v súlade so študijným poriadkom PF UPJŠ

Hodnotenie aktivity na cvičeniach

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Pochopiť pojem algoritmu a miery zložitosti výpočtu v širšom kontexte.

Stručná osnova predmetu: 

Turingov stroj ako jedna z formalizácií pojmu algoritmus. Čiastočne rekurzívne funkcie. Ekvivalencia vypočítateľnosti Turingovým strojom, programom Pascal a čiastočnej rekurzivity. Algoritmická neriešiteľnosť problému zastavenia sa Turingovho stroja a programu Pascal. Elementárne vlastnosti rekurzívne očíslovateľných množín.

Základy invariantnej teórie vypočítateľnosti: univerzálny systém programov, jeho základné vlastnosti, vety o preklade a izomorfnosti.

Dynamická miera zložitosti a jej vlastnosti.

Literatúra: 

L. Bukovský, Teória algoritmov, ES UPJŠ, Košice 1999

O. Demuth, R. Kryl a A. Kučera, Teorie algoritmu I,II, SPN, Praha 1984

M. Machtey and P. Young, An Introduction to the General Theory of Algorithms, North--Holland, Amsterdam 1978

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UNS1/04
Názov: Úvod do neurónových sietí
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie projektov vytvorených pre aplikácie neurónových sietí.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť a vedieť aplikovať základné paradigmy neurónových sietí a genetických algoritmov. Naučiť sa pracovať so softwarom modelujúcim neurónové siete.

Stručná osnova predmetu: 

Základné modely neurónov (lineárne prahové jednotky, polynomiálne jednotky, perceptróny), ich výpočtové schopnosti, algoritmy adaptácie. Dopredné neurónové siete, back-propagation algoritmus pre adaptáciu sietí. Riešenie problémov predikcie pomocou neurónových sietí. Základy genetických a evolučných algoritmov. Aplikácie genetických algoritmov pri riešení niektorých problémov.

Literatúra: 

J. Hertz, A.Krogh, R.G. Palmer: Introduction to the theory of neural computation, Addison Wesley, 1991

V. Kvasnička a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS, Bratislava, 1997

P. Sinčák, G. Andrejková: Úvod do neurónových sietí, I. a II. diel, ELFA, Košice, 1996

V. Kvasnička a kol.: Evolučné algoritmy, IRIS, Bratislava, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/FUN1/04
Názov: Funkcionálne programovanie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1c/03 alebo ÚINF/RPR1c/05 alebo ÚFV/SDF1/99
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie aktívnej účasti na cvičení a domácej prípravy, test z teoretických znalostí v priebehu semestra. Práca na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústná skúška spolu s hodnotením z cvičení.

Cieľ predmetu: 

Základné programovacie techniky a sémantika programovania vo funkcionálnom jazyku..

Stručná osnova predmetu: 

Princípy funkcionálneho programovania. Lambda kalkulus z hľadiska funkcionálnych programovacích jazykov. Vlastnosti funkcionálnych programovacích jazykov. Programovací jazyk SCHEME: štruktúra jazyka a základné výpočtové‚ pravidlo, práca so symbolickými výrazmi, bloková štruktúra a statické vnáranie, funkcionálne objekty a makrá. Porovnávanie symbolických štruktúr a unifikácia. Pravidlový systém, logický systém, rámcový systém (porovnávanie a indexovanie).

Sylabus predmetu: 

Symbolické výrazy. Konštruktory a selektory symbolických výrazov. Klasifikácia dát. Kombinácie Špeciálne formy. Definícia procedúry. Volanie procedúry. Lambda výrazy. Lokálne premenné. Formy quote a quasiquote. Rámcový model a pojem prostredia. Vyhodnocovanie výrazov v rámcovom modeli. Makrá.

Literatúra: 

H. Abelson, G. J. Sussman, J. Sussman, Structure and interpretation of computer programs, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1985.

M. Felleisen, R. B. Findler, M. Flatt, S. Krishnamurthi, How to design programs, The MIT Press, 2001.

I. Kalaš, Iné programovanie. Stretnutie s jazykom Lisp, Alfa, Bratislava, 1990.

J. Kelemen, M. Ftáčnik, I. Kalaš, P. Mikulecký, Základy umelej inteligencie, Alfa, Bratislava, 1992.

R. Kelsey, W. Clinger, J. Rees, eds., Revised5 report on the algorithmic language Scheme, 1998.

B. J. MacLennan, Functional programming: practice and theory, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

Ľ. Molnár, P. Návrat, Programovanie v jazyku Lisp, Alfa, Bratislava, 1988.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/BSI1a/04
Názov: Seminár z informatiky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie spracovaných zadaní, hodnotenie referátov, písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie je udelené na základe výsledkov získaných v rámci priebežného hodnotenia a záverečného testu

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti informatiky s výhľadom na využitie získaných poznatkov v záverečných prácach. Získať skúsenosti s riešením úloh z programátoských súťaží a seminárov.

Stručná osnova predmetu: 

Referáty o vybraných úlohách z korešpondečných programátorských seminárov a súťaží. Prezentácia referátov o súčasných trendoch v oblasti informatiky.

Literatúra: 

Korešpondenčný seminár z programovania. Dostupný na internete: <http://www.ksp.sk>.

Programátoská liaheň. Dostupná na internete: <https://liahen.ksp.sk>.

Programátorská súťaž PALMA. Dostupná na internete: <http://palma.strom.sk>.

Programátoská súťaž TOPCODER. Dostupná na internete: <http://www.topcoder.com>.

PLESNÍK,J. Grafové algoritmy. VEDA Bratislava, 1983.

SWAMY, M.N.S., THULASIRAMAN, K. Graphs, Networks, and Algorithms. Krieger Pub Co, 1980.

Wolfram Math World. Dostupný na internete: <http://mathworld.wolfram.com/topics/ComputerScience.html>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/BSI1b/04
Názov: Seminár z informatiky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie spracovaných zadaní, hodnotenie referátov, písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie je udelené na základe výsledkov získaných v rámci priebežného hodnotenia a záverečného testu

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti informatiky s výhľadom na využitie získaných poznatkov v záverečných prácach. Získať skúsenosti s riešením úloh z programátoských súťaží a seminárov.

Stručná osnova predmetu: 

Referáty o vybraných úlohách z korešpondečných programátorských seminárov a súťaží. Prezentácia referátov o súčasných trendoch v oblasti informatiky.

Literatúra: 

Korešpondenčný seminár z programovania. Dostupný na internete: <http://www.ksp.sk>.

Programátoská liaheň. Dostupná na internete: <https://liahen.ksp.sk>.

Programátorská súťaž PALMA. Dostupná na internete: <http://palma.strom.sk>.

Programátoská súťaž TOPCODER. Dostupná na internete: <http://www.topcoder.com>.

PLESNÍK,J. Grafové algoritmy. VEDA Bratislava, 1983.

SWAMY, M.N.S., THULASIRAMAN, K. Graphs, Networks, and Algorithms. Krieger Pub Co, 1980.

Wolfram Math World. Dostupný na internete: <http://mathworld.wolfram.com/topics/ComputerScience.html>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ZPIRa/04
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., Mgr. Jozef Zápotocký, RNDr. Tomáš Horváth, PhD., RNDr. Jozef Studenovský, CSc., Mgr. Ján Guniš, Mgr. Peter Mlynárčik, doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. Peter Gurský, PhD., doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., Ing. Milan Schmotzer, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PBS/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie spracovaných materiálov z problematiky týkajúcej sa záverečnej práce. Detailnejšie hodnotenie je stanovené v požiadavkách na záverečnú prácu z informatiky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy. Naučiť sa spracovať riešenie v písomnej forme - východiská riešenia, dôvody výberu metód a dokumentáciu riešenia.

Stručná osnova predmetu: 

Upresnenie formulácie témy a návrh na riešenie úlohy

Overenie riešenia

Písomná prezentácia riešenia úlohy

Ústná prezentácia získaných výsledkov

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ZPIRb/04
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., RNDr. Jozef Studenovský, CSc., RNDr. Tomáš Horváth, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Mgr. Peter Mlynárčik, Mgr. Ján Guniš, doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie spracovaných materiálov z problematiky týkajúcej sa záverečnej práce. Detailnejšie hodnotenie je stanovené v požiadavkách na záverečnú prácu z informatiky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy. Naučiť sa spracovať riešenie v písomnej forme - východiská riešenia, dôvody výberu metód a dokumentáciu riešenia.

Stručná osnova predmetu: 

1. Upresnenie formulácie témy a návrh na riešenie úlohy

2. Overenie riešenia

3. Písomná prezentácia riešenia úlohy

4. Ústná prezentácia získaných výsledkov

Literatúra: 

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

SO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UGR1/04
Názov: Úvod do počítačovej grafiky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03 alebo ÚINF/RPR1b/05
Obsahová prerekvizita: 

Základy analytickej geometrie v rovine a v priestore.

Základy programovania, agoritmizácie a odhady zložitosti.

Analyticko-geometrické vlastnosti kriviek.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

ískať prehľad o činnosti vstupných a výstupných grafických zariadení. Vedieť implementovať jednoduché procedúry na vykreslenie úsečiek, kružníc, polynómov, vyplňovanie oblastí a orezávanie. Pochopiť význam homogénnych súradníc pre popis transformácií v rovine i priestore a možnosti premietania scény do roviny.

Stručná osnova predmetu: 

Technické prostriedky počítačovej grafiky, vstupné a výstupne zariadenia. Vnímanie farieb, palety, farebné modely. Rýchle prírastkové algoritmy pre kresbu úsečiek, kružníc, polynómov. Vyplňovanie oblastí, orezávanie. Modelovanie kriviek, Fergusonova interpolácia, spline krivky, Bézierove a B-spline krivky, modelovanie plôch. Homogénne súradnice, transformácie v rovine a priestore, stredové a rovnobežné premietanie. Určovanie viditeľnosti, osvetľovacie modely, tieňovanie. Realistické zobrazovanie, textúry, sledovanie lúča, vyžarovacia metóda. Reprezentácie údajov, popis scény, zobrazovací reťazec, postupy počítačovej animácie, virtuálna realita.

Literatúra: 

J.D. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, 2.ed., Addison-Wesley, 1996.

K. Agoston: Computer Graphics and Geometric Modelling: Implementation & Algorithms, Springer, 2005.

J. Žára, B. Beneš, P. Felkel: Moderní počítačová grafika, 2. vyd., Computer Press, 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/SVG/04
Názov: Študentská vedecká konferencia z geografie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Alena Petrvalská, prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., RNDr. Ladislav Dzurovčin, CSc., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Anton Fogaš, Ing. Katarína Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na základe aktivity počas konzultácií s vedúcim príslušnej témy ŠVK

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa úrovne vystúpenia a kvality práce predloženej na ŠVK

Cieľ predmetu: 

Získať skúsenosti s riešením vedeckého problému menšieho rozsahu a jeho verejnej prezentácie

Stručná osnova predmetu: 

Definovanie dielčioeho vedeckého problému alebo problematiky v niektorej dielčej geografickej disciplíne podľa tém vypísaných školiteľmi alebo po vzájmnej konzultácii s vedúcim. Získanie skúsenosti s riešením takéhoto problému a jeho interpretácii a príprave k vystúpeniu na konferencii.

Literatúra: 

Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H., 1998: Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa UKF Nitra č. 41 (1998) 34 s.

Ďalšia literatúra sa doplní podľa príslušnej témy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/ZBGa/04
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Valéria Hochmuthová, doc. RNDr. Eva Vargová, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Mgr. Vladimíra Tomášiková, Mgr. Alena Petrvalská, RNDr. Stela Csachová, PhD., prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., RNDr. Ladislav Dzurovčin, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD., Mgr. Anton Fogaš, doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/HUG2a/05
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na konzultáciách s vedúcim bakalárskej práce

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa splnenia cieľov v príslušnom semestri

Cieľ predmetu: 

Preukázať schopnosť samostatného výskumu a interpretácie literárnych a iných pramenných údajov, ich kartografické a štatistické spracovanie.

Stručná osnova predmetu: 

Definovanie cieľa práce, oboznámenie sa s problematikou písania záverečnej práce, oboznámenie sa s doposiaľ dosiahnutými výsledkami v problematike, štúdium kartografických a štatistických materiálov, konzultácie na inštitúciách vlastniacich archívne materiály. Základná rekognoskácia terénu (pri prácach terénneho zamerania), zostavenie koncepcie práce, štúdium a rešeršovanie literatúry.

Literatúra: 

Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H., 1998: Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa UKF Nitra č. 41 (1998) 34 s.

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

Eco U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Podľa špecifík konkrétnej témy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/ZBGb/04
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Valéria Hochmuthová, doc. RNDr. Eva Vargová, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Mgr. Vladimíra Tomášiková, Mgr. Alena Petrvalská, RNDr. Stela Csachová, PhD., prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., RNDr. Ladislav Dzurovčin, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD., Mgr. Anton Fogaš, doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚGE/ZBGa/04
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na konzultáciách s vedúcim záverečnej práce

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa splnenia cieľov v príslušnom semestri

Cieľ predmetu: 

Cieľom je metodický pomôcť študentom pri spracovaní zaverečných prác

Stručná osnova predmetu: 

Terénny výskum, pri iných typoch prác zhromažďovanie, triedenie a základné spracovávanie materiálov, prvé kartografické (resp. grafické a štatistické) výstupy.Sumarizácia výsledkov terénneho výskumu, spracovanie štatistických materiálov do definitívnej podoby, spracovanie písomnej časti, uzavretie zoznamu literatúry a vytlačenie grafických podkladov a finalizácia práce.

Sylabus predmetu: 

Terénny výskum, pri iných typoch prác zhromažďovanie, triedenie a základné spracovávanie materiálov, prvé kartografické (resp. grafické a štatistické) výstupy.Sumarizácia výsledkov terénneho výskumu, spracovanie štatistických materiálov do definitívnej podoby, spracovanie písomnej časti, uzavretie zoznamu literatúry a vytlačenie grafických podkladov a finalizácia práce

Literatúra: 

Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H., 1998: Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa UKF Nitra č. 41 (1998) 34 s.

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

Eco U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Podľa špecifík konkrétnej témy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/KOUI/04
Názov: Kombinatorika pre učiteľov informatiky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚMV/KOI/03 , ÚMV/DM1a/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

2 semestrálne testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Priebežné hodnotenie a skúška (písomnou formou)

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov so základmi kombinatoriky a jej aplikáciami v informatike.

Stručná osnova predmetu: 

Princíp matematickej indukcie. Dirichletov princíp. Základy kombinatorického počítania. Pravidlo súčtu a súčinu. Permutácie, variácie, kombinácie. Výbery s opakovaním. Princíp inklúzie a exklúzie. Rekurentné vzťahy. Úvod do teórie grafov. Prehľadávacie algoritmy v grafoch. Stromy. Eulerovské a hamiltonovské grafy. Rovinné grafy. Farebnosť grafov, chromatické číslo.

Literatúra: 

S. Jendroľ, P. Mihók: Diskrétna matematika I., UPJŠ Košice 1992

J. Nešetřil, J. Matoušek: Kapitoly z diskrétni matematiky

http://umv.science.upjs.sk/madaras/DIM-text Hlineny.pdf

http://umv.science.upjs.sk/madaras/DiskretniMatematika Univerzita Olomouc.pdf

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/PVS/05
Názov: Populačný vývoj Slovenska
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Vladimíra Tomášiková
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/OBY2/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie čiastkových zadaní

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

na základe priebežného hodnotenia a vypracovania záverečného posteru na tému „Populačný vývoj vybraného kraja Slovenska“

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je analýza trendov vývoja obyvateľstva Slovenska: vývoj pôrodnosti, úmrtnosti, sobášnosti, rozvodovosti a potratovosti, hlavné trendy zahraničnej a vnútornej migrácie obyvateľstva, formovanie populačných štruktúr, ako aj poznanie charakteristických znakov priestorovej diferencovanosti populačného vývoja obyvateľstva Slovenska. Súčasťou náplne toho predmetu je aj návšteva príslušných inštitúcií, ktoré spracúvajú a poskytujú základné štatistické informácie.

Stručná osnova predmetu: 

Hlavnou náplňou tohto predmetu budú tieto populačné procesy:pôrodnosť (vek matky, rodinný stav, poradie narodených, vzdelanostná úroveň, pôrodnosť podľa krajov a obvodov),úmrtnosť (stredná dĺžka života pri narodení, úmrtnosť v prvom roku života, vek a pohlavie, príčiny smrti, úmrtnosť podľa krajov a obvodov),sobášnosť (vek a pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, poradie manželstva, sobášnosť podľa krajov a obvodov),rozvodovosť (vek a pohlavie, dĺžka trvania manželstva, počet maloletých detí, príčiny rozvodov, výsledky rozvodových konaní, rozvodovosť podľa krajov a obvodov), potratovosť (vek, rodinný stav a počet detí, potratovosť podľa krajov a obvodov). V rámci tohto predmetu budú navštívené príslušné inštitúcie, ktoré spracúvajú a poskytujú základné štatistické informácie.

Sylabus predmetu: 

1. – 2. Sobášnosť – rodinný stav, poradie sobáša, vek a pohlavie, vzdelanie, priestorová diferenciácia sobášnosti v krajoch a okresoch Slovenska

3. – 4. Rozvodovosť – vek a pohlavie, počet maloletých detí, príčiny rozvodov, vzdelanie, výsledky rozvodových konaní, priestorová diferenciácia rozvodovosti v krajoch a okresoch Slovenska

5. – 6. Pôrodnosť – vek matky, rodinný stav, poradie narodených, vzdelanostná úroveň, priestorová diferenciácia pôrodnosti v krajoch a okresoch Slovenska

7. – 8. Potratovosť – druh a vek, rodinný stav a počet detí, potraty podľa vzdelania, priestorová diferenciácia potratovosti v krajoch a okresoch Slovenska

9. – 10. Úmrtnosť – stredná dĺžka života, úmrtnosť v prvom roku života, vek a pohlavie, príčiny smrti, priestorová diferenciácia úmrtnosti v krajoch a okresoch Slovenska, tvorivá dielňa – „Anketa o perspektíve demografického vývoja“

11. Návšteva Matričného úradu na Miestnom úrade mestskej časti Košice - Západ

12. – 13. Tvorivá dielňa – poster na tému „Populačný vývoj vybraného kraja Slovenska“

Literatúra: 

Jurčová, D., 2003: Populačný vývoj v regiónoch SR 2001. Infostat, Bratislava, 105 s.

Jurčová, D., 2004: Demografická charakteristika obvodov Slovenskej republiky 1996 - 2003. Infostat, Bratislava, 113 s.

Jurčová, D., 2005: Slovník demografických pojmov. Infostat, Bratislava, 72s.

Jurčová, D., 2005: Populačný vývoj v okresoch Slovenskej republike 2005. Infostat, Bratislava, 74s.

Matlovič, R., 2005: Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu. Prešovská Univerzita, Prešov, 332 s.

Mládek, J., 1998: Demogeografia Slovenska - Vývoj obyvateľstva, jeho dynamika, vidiecke obyvateľstvo. UK Bratislava, 194 s.

Mládek, J., a kol. 2006: Atlas obyvateľstva Slovenska. UK Bratislava, 168 s..

Mládek, J., Kusendová, D., Marenčáková, J., Podolák, P., Vaňo, B., 2006: Demogeografická analýza Slovenska. UK Bratislava, 222 s.

Pilinská,V., Lukáčová, M., 2005: Obyvateľstvo Slovenska podľa výsledkov SODB. Infostat, Bratislava, 81 s.

Srb, V., 2002: Obyvateľstvo Slovenska 1918 - 1938. Infostat, Bratislava, 28 s.

Vaňo, B., 2005: Populačný vývoj v Slovenskej republike 2004. Infostat, Bratislava, 96s.

Vaňo, B., 2007: Populačný vývoj v Slovenskej republike 2006. Infostat, Bratislava, 80s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/BDD/05
Názov: Biológia dieťaťa a dorastu
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomný test.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je dosiahnuť požadovanú úroveň vedomostí o ľudskom tele a jeho vývine nevyhnutnú pre pochopenie vývinovo viazaných biologických špecifík u detí a adolescentov.

Stručná osnova predmetu: 

Ontogenéza človeka. Vývin po narodení. Vekové osobitosti opornej a pohybovej, obehovej, dýchacej, tráviacej a močovej sústavy. Pohlavná sústava. Žľazy s vnútorným vylučovaním. Nervová sústava. Vekové špecifiká vzniku vybraných chorôb a závislostí na návykových látkach. Človek a životné prostredie.

Literatúra: 

Drobný I., Drobná M.: Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I. a II. Bratislava, PdF UK, 1994

Liptáková V.: Somatický a fyziologický vývoj dieťaťa. Osveta Bratislava, 198O

Malá H., Klementa J.: Biológia detí a dorastu. Bratislava, SPN, 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GEP2/05
Názov: Geológia a petrografia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD., Mgr. Michal Gallay
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 2 Za obdobie štúdia: 42 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚGE/GEP2/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Poznávanie hornín a vypracovanie zadaní, priebežná písomná kontrola

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška (písomná kontrola, poznávanie hornín)

Cieľ predmetu: 

Predmet má poskytnúť základné informácie o planéte Zem, jej tvare, štruktúre a stavbe ako aj o procesoch, ktoré prebiehajú predovšetkým v zemskej kôre. Predmet má pomôcť študentom pochopiť, ako "pracujú" geologické procesy a aký vzťah majú k ostatným fenoménom krajiny. Cieľom predmetu je tiež poznávanie hlavných minerálov a hornín, ktoré zaznamenávajú všetky geologické javy podieľajúce sa na ich tvorbe, ako aj poukázať na ich hospodársky význam resp. praktické využitie.

Stručná osnova predmetu: 

Solídne geologické vedomosti tvoria neoddeliteľný predpoklad pre ďalšie náväzné štúdium najmä fyzickej geografie (geomorfológia, pedogeografia). Na prednáške budú charakterizované procesy prebiehajúce v zemskej kôre (globálna tektonika, plutonizmus, vulkanizmus), horninotvorné minerály, systematika magmatických, sedimentárnych a metamorfovaných hornín, stručná genetická klasifikácia ložísk nerastných surovín, základy stratigrafie a paleontológie a základy regionálnej geológie Slovenska.

Literatúra: 

Bizubová, M., 2002: Základy geológie pre geografov, UK Bratislava, 140.

Reichwalder, P., Jablonský, J., 2003: Všeobecná geológia I. UK Bratislava, 246.

Dávidová Š., 2003: Základy mineralógie. UK Bratislava, 1-121.

Hovorka, D., 1990: Sopky-vznik-produkty-dôsledky, Veda, Bratislava, 151.

Hók, J., Kahan, Š., Aubrecht, R., 2001: Geológia Slovenska, PF UK, Bratislava, 47.

Grecula, P., Hovorka, D. & Putiš, M. (eds.), 1997: Geological evolution of the Western Carpathians. Miner. Slov.-Monograph., 370.

Krist, E., Krivý, M., 1985: Petrológia. Alfa, Praha, STNL, Bratislava, 461.

Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1985: Stratigrafická a historická geológia, SPN, Bratislava, 461.

Rojkovič, I., 1997: Rudné ložiská Slovenska. UK, Bratislava, 99.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GEX1/05
Názov: Geologická exkurzia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Ing. Katarína Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3d
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GEP2/05
Vylučujúce predmety: ÚGE/GEX1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Vypracovať zbierku prírodnín v rozsahu 15 - 20 kusov a záverečnú správu z exkurzie.

Cieľ predmetu: 

Upevniť odprednášanú látku s overením poznatkov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Stručná osnova predmetu: 

Geologická exkurzia má za cieľ na území Slovenska, resp. regiónu východného Slovenska oboznámiť študentov so základnou problematikou rozpoznávania hornín priamo v teréne. Dôležitá bude návšteva jednotlivých lokalít v základných štruktúrnych jednotkách Západných Karpát - flyšovom, bradlovom pásme, centrálnych Západných Karpatoch. Počas exkurzie sa navštívia tiež niektoré lokality ťažby najdôležitejších nerastných surovín na Slovensku a študenti sa oboznámia s problematikou ťažby a spracovania surovín.

Literatúra: 

Booth, B., 1993: Horniny a minerály – Nová přehledná příručka a klíč. Volvox Globator, Praha, 80.

Jedickeová, L., 2003: Minerály a horniny. Poznávanie, určovanie, zber. Ottovo nakl., Praha, 192.

Mišík, M., 1973: Geologické exkurzie po Slovensku. SPN Bratislava.

Němec, F., 1987: Kľúč na určovanie nerastov a hornín. SPN Bratislava, 240.

Pellant, Ch., Pellantová, H., 1994: Horniny a minerály. Osveta, Martin, 256.

Regionálne geologické mapy Slovenska (1:50 000).

Biely, A. et al., 1996: Geologická mapa Slovenska 1:500 000. MŽP SR, GS SR, Bratislava.

Žec, B. et al., 2005: Exkurzný sprievodca ku kongresu Slovenskej geologickej spoločnosti. Zemplínska šírava - Medvedia hora. CompuGraph, Košice, 138s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GEM2/05
Názov: Geomorfológia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ladislav Dzurovčin, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Alena Petrvalská
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 2 Za obdobie štúdia: 42 / 28
Počet kreditov: 7
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GEP2/07 alebo ÚGE/GEP2/05
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Samostatná práca - vypracovať geomorfologickú charakteristiku vlastného bydliska 10%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška 90% celkového hodnotenia

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť poslucháčov so základnými geomorfologickými formami a vývojom Západných Karpát od neogénu po súčasnosť.

Stručná osnova predmetu: 

Základné poznatky zo štruktúrnej, klimatickej a aplikovanej geomorfológie. Podrobnejšie charakterizované budú formy zemského povrchu podmienené endogénnymi a exogénnymi silami. Klasifikácia foriem reliéfu, environmentálne využitie geomorfologických poznatkov. V rámci praktickej prípravy sa študenti zoznámia s konštrukciou poizdĺžkych a priečnych profilov, blokdiagramov, opisom a charakteristikou profilov v teréne, legendou.

Literatúra: 

Dzurovčin, L., 2000: Geomorfológia. Prešovská univerzita, 267s.

Bizubová ,M., Škvarček ,A., 1996: Geomorfológia, PF UK Bratislava

Lacika, J., 1997: Geomorfológia, TU Zvolen

Demek, J., 1987: Obecná geomorfológia, Academia, Praha

Sparks, B.W. 1961: Geomorphology, Geographies for advanced Study, Butler & Tanner, London

Butzer, K.W., 1986: A foldfelszín formakincse, Gondolat, Budapest

Karásek, J., 2001: Základy obecné geomorfologie, Masarykova uvniverzita, Brno

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/KAT1/05
Názov: Kartografia a topografia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Dušan Barabas, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 2 Za obdobie štúdia: 42 / 28
Počet kreditov: 7
Podmieňujúce predmety: ÚGE/UGE1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na základe spracovaných protokolov.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Dosiahnutých viac ako 50% bodov s písomnej práce a ústna skúška.

Cieľ predmetu: 

Cieľom je oboznámiť študentov s metódami, ktoré sa používajú v kartografii. Základmi spracovania kartografických diel a kartografickými zobrazeniami.

Stručná osnova predmetu: 

Základy kartografie a topografie sú nevyhnutné pre neskoršiu samostatnú prácu študentov geografie pri tvorbe samostatných, napr. rôznych tematických máp. V disciplíne sa bude riešiť problematika rôznych typov zobrazení zemského povrchu a ich aplikácia v rôznych geovedných disciplínach. Podrobnejšie budú tiež prebraté rôzne úlohy z merania na mapách a praktické vytváranie mapových diel. V rámci cvičení bude precvičovaná praktická tvorba kreslených mapových dokumentov a tiež na počítači práca s niektorými kartografickými programami.

Sylabus predmetu: 

Základy kartografie a topografie sú nevyhnutné pre neskoršiu samostatnú prácu študentov geografie pri tvorbe samostatných, napr. rôznych tematických máp. V disciplíne sa bude riešiť problematika rôznych typov zobrazení zemského povrchu a ich aplikácia v rôznych geovedných disciplínach. Podrobnejšie budú tiež prebraté rôzne úlohy z merania na mapách a praktické vytváranie mapových diel. V rámci cvičení bude precvičovaná praktická tvorba kreslených mapových dokumentov a tiež na počítači práca s niektorými kartografickými programami.

Literatúra: 

Makarová, E.,1996: Základy kartografie, UMB, B.Bystrica, 132 s.

Hojovec, V., a kol., 1987: Kartografie, Praha

Kuska, F.,1974: Vyššia geodézia. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/KAR/05
Názov: Základy karsológie a speleológie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Alena Petrvalská
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GEM2/05
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Overovanie vedomostí verbálnymi metódami na seminároch a terénnom cvičení.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie na základe aktivity počas cvičení a vypracovanej seminárnej práce z príslušnej problematiky.

Cieľ predmetu: 

Cieľom kurzu základov karsológie a speleológie je poskytnúť záujemcom o túto špeciálnu problematiku nadstavbu nad predmetmi Geomorfológia, hydrografia a kartografia potrebnú pre pochopenie procesov prebiehajúcich v krasovej krajine.

Stručná osnova predmetu: 

Definícia pojmu a jeho sémantika, vývoj a dejiny. Krasové horniny a ich rozšírenie. Krasová krajina, krasové formy povrchové. Speleológia, hlavní predstavitelia. Problematika podzemnej hydrografie, chemizmus krasových vôd. Rozšírenie krasu a jaskýň na Slovensku, rozšírenie krasu a jaskýň vo svete.

Základy speleologickej topografie, mapovanie, 3D zobrazenie.Exkurzia do krasového územia, praktické cvičenie zo speleokartografie.

Literatúra: 

Hochmuth, Z., Nižnanský, B., 1992: Základy speleokartografie. Slov. spel. spoločnosť, Prešov. s. 56

Hochmuth, Z., 1995: Mapovanie jaskýň. Slovenská speleologická spoločnosť, Lipt.Mikuláš, tlač Popradská tlačiareň Poprad, 82s.

Jakál, J., 1994: Karst geomorfology of Slovakia. Geographica Slovaca, 4/1993 SAV Bratislava.

Panoš, V., 2001: Karsologická a speleologická terminologie, Knižné centrum Žilina, 352s

Pulina, M., 1999: Kras, Formy i procesy, Katowice, 374s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/FYG2/05
Názov: Fyzická geografia 2
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Alena Petrvalská
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚGE/FYG1/03
Vylučujúce predmety: ÚGE/MEK/07 , ÚGE/BIG/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na základe hodnotenia seminárnych prác a písomného a praktického testu z poznávania rastlín.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška

Cieľ predmetu: 

Získať základné poznatky z dielčích a príbuzných disciplín fyzickej geografie - meteorológie, klimatológie, klimageografie a biogeografie.

Stručná osnova predmetu: 

Deje v ovzduší a ich fyzikálna podstata, všeobecná planetárna cirkulácia, hlavné klimatické typy a klíma Slovenska. Predpovedanie počasia, synoptická mapa. V praktickej časti študenti zvládnu meranie základných meteorologických prvkov, ich vyhodnotenie, štatistické spracovanie a grafické vyjadrenie.

V biogeografii sa výuka orientuje na biosféru ako súčasť FG sféry, funkciu a postavenie organizmov v krajine, hlavné zákonitosti rozšírenia organizmov na Zemi, fytogeografické a zoogeografické oblasti sveta a Slovenska. V praktickej časti študenti precvičia na konkrétnom materiáli určovanie typických rastlinných taxómov Slovenska a oboznámia sa s hlavnými rastlinnými spoločenstvami na Slovensku.

Literatúra: 

Bednář, J., 2003: Meteorologie. Portál, Praha, 223s.

Trizna, M., 2004: Klimageografia a hydrogeografia. Geografika Bratislava, 154s.

Kemel, M., 1996: Klimatologie, meteorologie, hydrologie, ČVUT Praha, 289s.

Netopil R. a kol., 1986: Fyzická geografie I SPN Praha, 272 s.

Horník S.a kol., 1986: Fyzická geografie II SPN Praha, 309 s.

Plesník, P., 2004: Všeobecná biogeografia, PF UK Bratislava, 425s.

Šamaj, F., Prošek, P., Čabajová Z., 1994: Agrometeorológia a bioklimatológia. UK Bratislava, 306s.

kol. 1968: Klimatické a fenologické pomery východoslovenského kraja, HMÚ Bratislava

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/HUG2a/05
Názov: Humánna geografia (výrobná sféra)
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Marián Kulla, PhD., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚGE/OBY2/03 , ÚGE/SMG/08
Vylučujúce predmety: ÚGE/GPD/07 , ÚGE/GPL/04
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Vypracovanie zadávaných programov.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečná hodnotenie výchádza z priebežného hodnotenia a záverečnej započtovej písomky.

Cieľ predmetu: 

Hlavným cieľom predmetu je zvládnutie základných poznatkov o geografii priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy. Ich štúdium má veľký význam pre prax.

Stručná osnova predmetu: 

Lokalizačné teórie, činitele a metódy hodnotenia priemyslu. Teritoriálne priemyslené útvary a regionalizácia priemyslu Slovenska. Geografický prehľad vybraných priemyslených odvetví. Vzťah priemyslu a životného prostredia. Tendencie vývoja a problémy svetového hospodárstva.

Vývoj poľnohospodárstva a zákonitosti priestorového usporiadania poľnohospodárstva. Poľnohospodárske krajiny a ich typológia. Mapa využívania Zeme. Geografia lesohospodárstva a jeho typológia.

Základné črty dopravy, lokalizácia ciest a zariadení, typológia útvarov dopravných sietí.Tendencie vývoja dopravy.

Literatúra: 

Bowler, I. R. 1990: Agricultural geography. Progress in Human Geography, 4, p. 569-578

Ivanička, K., 1987: Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. SPN, Bratislava.

Korec, P., 1989: Humánna geografia I. Vysokoškolské skriptá, Prirodovedecká fakulta UK, Bratislava, 180 s.

Mládek, J., a kol., 1983: Cvičenia zo socioekonomickej geografie. Vysokoškolské skriptá, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 185 s.

Mládek, J., 1990: Teritoriálne priemyslené útvary Slovenska. Vydala Univerzita Komenského v Bratislave pre Prídovedeckú fakultu UK, s.292.

Popjaková, D., 1997: Základné kapitoly z geografie priemyslu. Vysokoškolské texty, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, s. 141.

Spišiak, P., 2007: Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 140 s.

Toušek, V. a kol. 2008: Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, 2008, 411 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GSR1/05
Názov: Regionálna geografia Slovenska (fyzická geografia)
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Alena Petrvalská
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚGE/FYG2/05
Vylučujúce predmety: ÚGE/FGS/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Seminárna práca so zameraním na vytvorenie komplexnej fyzickogeografickej charakteristiky vybraného geomorfologického celku, orientácia na slepej mape SR so zameraním na polohu geomorfologických celkov, ich stavbu, zloženie a štruktúru riečnej siete. 40%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

písomný test a ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov s jednotlivými fyzickogeografickými zložkami krajiny na Slovensku (geológia, reliéf, klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo).

Stručná osnova predmetu: 

Geologická stavba Slovenska, základné jednotky v zmysle najnovšej koncepcie. Geomorfologické pomery a vývoj reliéfu, geomorfologické jednotky na úroveň celkov. Klimatické pomery, hydrografia Slovenska, podzemné a minerálne vody. Pôdne pomery, fytogeografia a zoogeografia, typy súčasnej krajiny.

Literatúra: 

Lauko, V., 2003: Fyzická geografia Slovenska I, PF UK Bratislava, 106 s.

Lauko, V., Tolmáči, L., Gurňák, D., 2003: Fyzická geografia Slovenskej republiky, Praktikum, Mapa Slovakia, 56s.

Michaeli, E., 2006: Fyzická geografia Slovenska, PF PU Prešov, 240s.

Kolektív, 1980: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. SAV Bratislava

Kolektív, 1968: Slovensko Príroda, veda Bratislava, 917s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GSR2/05
Názov: Regionálna geografia Slovenska (humánna geografia)
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Stela Csachová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GSR1/05
Vylučujúce predmety: ÚGE/HGS/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na základe aktívnej účasti na cvičeniach, previerok zo slepej mapy územnosprávneho členenia SR a vypracovanej seminárnej práce na vybranú tému, tvorí 20%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe aktívnej účasti na cvičeniach, previerok zo slepej mapy územnosprávneho členenia SR.

Cieľ predmetu: 

Cieľom je oboznámenie študentov so základnými humánnogeografickými charakteristikami s aplikáciou na jednotlivé regióny Slovenskej republiky. Zároveň poukázanie na problémové regióny.

Stručná osnova predmetu: 

Podmienky osídlenia na Slovensku a jeho historický vývoj. Národnostná, lingvistická a religijná štruktúra. Typy mestských sídel, typy vidieckych sídel. Administratívne členenie SR a jeho historický vývoj. Hospodárske odvetvia – ťažba a spracovanie surovín, poľnohospodárstvo, priemysel, doprava, zahraničný obchod, školstvo, turistika a cestovný ruch na Slovensku.

Sylabus predmetu: 

Semináre:

1. Úvod, požiadavky na zápočet

2. Sídelné systémy na Slovensku – sídelná štruktúra Slovenska, názvoslovie slovenských obcí a ich zmeny

3. Národnostná a religiózna štruktúra obyvateľov SR, Rómovia

4. Demografické procesy na Slovensku

5. Kultúrny potenciál Slovenska – kultúrne pamiatky, dedičstvo UNESCO, pamiatky ľudovej architektúry na Slovensku

6. Verejná správa na Slovensku – štátna správa a samospráva

7. Orientácia na mape I.

8. Priemysel na Slovensku – najvýznamnejšie priemyselné podniky a ich výrobky

9. Regionálny rozvoj Slovenska – endogénne a exogénne faktory rozvoja

10. Nezamestnanosť na Slovensku

11. Voľná téma

12. Orientácia na mape II.

Literatúra: 

Kolektív, 1980: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. SAV, Bratislava

Dubcová, A. a kol., 2008: Geografia Slovenska. Učebnica geografie pre regionálny rozvoj. 350 s.

Lauko, V., Tolmáči, L., Dubcová, A., 2006: Humánna geografia Slovenskej republiky, Kartprint Bratislava, 200 s.

Matlovič, R., 1996: Vybrané kapitoly z regionálnej geografie Slovenkej republiky, Obyvateľstvo a sídla. Metodické centrum, Prešov, 81 s.

Michaeli, E., 1996: Vybrané kapitoly z regionálnej geografie Slovenskej republiky, Cestovný ruch. Metodické centrum, Prešov, 65 s.

Michaeli, E. 1996: Vybrané kapitoly z regionálnej geografie Slovenskej republiky, Priemysel, poľnohospodárstvo. Metodické centrum, Prešov.

Súbor článkov o nových krajoch v časopise Trend, 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/AFAU/05
Názov: Regionálna geografia Afriky a Austrálie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚGE/HUG/07
Vylučujúce predmety: ÚGE/ZRGS/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje formou pravidelných kontrol z orientácie na "slepých" mapách.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie prebieha formou písomného testu, kde sa kladie dôraz na vedomosti absorbované na prednáškach a na všeobecný prehľad študenta z daného regiónu s prihliadnutím na priebežné hodnotenie a opätovným preskúšaním z orientácie na "slepej" mape. 80%

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom pedagogických kombinácií s geografiou poznatky týkajúce sa komplexnej fyzickej a humánnej geografie Afriky a Austrálie ako aj orientovanie sa v problematike predmetného regiónu( analýza geopolitickej situácie a pod.)

Stručná osnova predmetu: 

Geografická poloha, horizontálna a vertikálna členitosť Afriky a Austrálie.Geologický vývoj a stavba, geomorfologické celky, klimatické, hydrografické, pedogeografické a biogeografické(fytogeografické a zoogeografické) pomery Afriky a Austrálie. Ochrana prírody, súčasná krajina a jej premeny. Historicko-politický vývoj. Obyvateľstvo a sídla.Hospodárstvo. Regionalizácia Afriky a Austrálie. Komplexná fyzickogeografická a humánno-geografická charakteristika štátov Afriky a Austrálie.

Sylabus predmetu: 

Geografická poloha, horizontálna a vertikálna členitosť Afriky a Austrálie.Geologický vývoj a stavba, geomorfologické celky, klimatické, hydrografické, pedogeografické a biogeografické(fytogeografické a zoogeografické) pomery Afriky a Austrálie. Ochrana prírody, súčasná krajina a jej premeny. Historicko-politický vývoj. Obyvateľstvo a sídla.Hospodárstvo. Regionalizácia Afriky a Austrálie. Komplexná fyzickogeografická a humánno-geografická charakteristika štátov Afriky a Austrálie.

Literatúra: 

Baar,V.,Šindler,B.,1989: Regionální geografie světadílů a oceánů I. a II. díl. PdF, Ostrava.

Bateman,G.,Eganová,V.,1994: Encyklopedie Zeměpisu světa. Columbus, Praha.

Honzák,F., Pečenka,M., 1999: Státy a jejich představitelé. Libri,Praha.

Kandert,J., 1984: Afrika. Mladá fronta, Praha.

Kol., 1993: Geografický místopisný slovník. Academia, Praha.

Kol., 1999: Lexikon Zemí 2000. Fortuna Print, Praha.

Kol., 2001: Vreckový atlas sveta. VKÚ, Harmanec.

Kol., 1987: Země světa 2, Afrika, Amerika, Oceánie. Svoboda, Praha.

Kunský,J., Málek,R., Vrána,O a kol., 1971: Zeměpis světa Afrika. Orbis, Praha.

Kunský,J. a kolektív, 1964: Zeměpis světa – Austrálie a Oceánie, Orbis, Praha.

Votrubec,C., 1973: Afrika,zeměpisný přehled kontinentu. SPN, Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/MET/05
Názov: Metódy geografického výskumu
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GEM2/05 , ÚGE/GPL/04 alebo ÚGE/HUG2a/05
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Vypracovanie jednotlivých zadaní s cieľom grafického a metrického vyhodnotenia javov získaných počas terénnej praxe 25%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Vypracovanie protokolov z jednotlivých tematických celkov s využitím patričných metód výskumu (erózie pôd, znázornenia ťažkých minerálov, mikromorfologických výbrusov) - 75%

Cieľ predmetu: 

Poznať jednotlivé metódy používané vo fyzickej geografii - pedológii, kvartérnej geológii a geomorfológii.

Stručná osnova predmetu: 

V rámci disciplíny Metódy geografického výskumu sa študenti oboznámia so súčasnými metódami výskumu využívanými vo fyzickej geografii, geomorfológii, pedológii, speleológii, kde sa sústredíme na spracovanie vybraných vzoriek hornín, pôd a sedimentov pre štúdium mikromorfologické, mechanické, chemické (pH, humus, CaCO3), grafické vyhodnocovanie výsledkov a ich využitie v jednotlivých disciplínach.

Literatúra: 

Košťálik J. a kol. 1985: Metódy geografického výskumu, PdF UPJŠ Prešov

Trizna, M., 1996: Cvičenia z hydrolóogie I. UK Bratislava,78 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PSW1/06
Názov: Programovanie webových stránok
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

TWR1a/03 Tvorba www stránok

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Vytvorenie bezpečnej dynamickej webovej aplikácie využítím JavaScript-u, PHP, MySQL.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o moderných technológiách pre tvorbu dynamických webových stránok. Využívať technológie pre programovanie webových stránok na strane klienta (JavaScript) a na strane servera (PHP). Rozumieť a vedieť používať relačné databázy (MySQL) pri tvorbe aplikačných webových stránok. Poznať bezpečnostné riziká dynamických webových stránok a vedieť ich eliminovať.

Stručná osnova predmetu: 

Programovanie dynamických webových stránok. Programovanie na strane klienta - JavaScript. Jednoduché skripty pre dynamizáciu webových stránok. Programovanie na strane servera, jazyk PHP. Tvorba aplikácií založených na PHP. Systém správy relačných databáz - MySQL. Vzájomné prepojenie použitých technológií. Vybrané problémy riešiteľné technológiami na strane servera a technológiami na strane klienta. Bezpečnosť aplikácií založených na JavaScript-e, PHP a MySQL.

Sylabus predmetu: 

Dynamické webové stránky. Technológie na strane servera a technológie na strane klienta.

JavaScript. Práca s oknom, funkcie, udalosti. Spracovanie dát z formulára..

PHP. Inštalácia PHP a HTTP servera. Premenné. Programové konštrukcie. Spracovanie dát z formulára pomocou PHP. Práca so súbormi, prísupové práva. Vlastné funkcie.

MySQL, relačné databázy. Pripojenie k serveru. Práca s jednou a s viacerými tabuľkami. Použitie kľúčov. Normalizácia databázy.

PHP, MySQL a bezpečnosť. Bezpečnosť aplikácií založených na PHP a MySQL. Bezpečnostné riziká a možnosti ich eliminácie.

Literatúra: 

KOSEK, J. PHP. 1999. ISBN 80-7169-373-1.

ŠKULTÉTY, R. JavaScript. 2001. ISBN 80-7226-457-5.

ULLMAN, L. PHP a MySQL. 2005. ISBN 80-251-0397-8.

KOSEK, J. Vše o WWW. [online] Dostupné na internete: <http://www.kosek.cz>.

SVERRE, H. H. Zranitelný kód. 2006. ISBN 80-251-1180-6.

Grafika Publishing, s.r.o. Builder - Informační server o programování. [online] Dostupné na internete: <http://builder.cz>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ASU1/06
Názov: Algoritmy a štruktúry údajov
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, Mgr. Roland Cmorik, RNDr. Jozef Gajdoš
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Pochopiť a naučiť sa pracovať s dátovými štruktúrami a algoritmami na nich. Analyzovať výpočtovú zložitosť na týchto algoritmoch.

Stručná osnova predmetu: 

Analýza algoritmov, Asymptotická notácia, Základné dátové štruktúry, Dátové typy a abstrakcia, Zásobníky a rady, Usporiadané a zotriedené zoznamy, Hašovanie a hašovacie tabuľky, Stromy, Vyhľadávacie stromy, Haldy, Množiny a partície, Dynamická alokácia priestoru, Triediace algoritmy, Grafy a grafové algoritmy

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PRJ1a/06
Názov: Softvérový projekt
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚINF/RPR1c/05 alebo ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Osvojiť si spôsob práce nad väčším softwarovým dielom vo všetkých fázach jeho životného cyklu. Vedieť analyzovať a explicitne vyjadrovať požiadavky používateľa, presne úlohu vyšpecifikovať, navrhnúť riešenie a vyhodnotiť alternatívy. Efektívne a korektne navrhnuté riešenie implementovať a otestovať. Naučiť sa viesť podrobnú dokumentáciu a prezentovať výsledky práce písomne i verejným vystúpením. Naučiť sa spolupracovať vo vývojovom kolektíve, efektívne si deliť prácu a vymieňať nápady.

Stručná osnova predmetu: 

Samostatná alebo tímová práca na projekte pod vedením vedúceho projektu. Kredity sa udeľujú na doporučenie vedúceho projektu za písomné spracovanie špecifikácií zadania, analýzy a návrhu riešenia. Študent si môže zapísať jeden zo seminárov k tematickým celkom SGB, SLI, SNS alebo STI.

Literatúra: 

. Sommerville: Software engineering, Addison Wesley, 2000

S. McConnell: Rapid Development, Microsoft Press, 1996

L. Král, J. Demner: Softwarové inženýrství, UK Praha, 1988

S. Russev, M. Adamec, J. Brdjar: Softvérové inžinierstvo a systémy case, EU Bratislava, 1993

Študijná literatúra, viazaná na vybraný projekt (podľa doporučenia zadávateľa).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PRJ1b/06
Názov: Softvérový projekt
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PRJ1a/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Osvojiť si spôsob práce nad väčším softwarovým dielom vo všetkých fázach jeho životného cyklu. Vedieť analyzovať a explicitne vyjadrovať požiadavky používateľa, presne úlohu vyšpecifikovať, navrhnúť riešenie a vyhodnotiť alternatívy. Efektívne a korektne navrhnuté riešenie implementovať a otestovať. Naučiť sa viesť podrobnú dokumentáciu a prezentovať výsledky práce písomne i verejným vystúpením. Naučiť sa spolupracovať vo vývojovom kolektíve, efektívne si deliť prácu a vymieňať nápady.

Stručná osnova predmetu: 

Pokračovanie práce na projekte realizáciou navrhnutého riešenia, spracovanie podrobnej dokumentácie a verejná prezentácia výsledkov.

Literatúra: 

I. Sommerville: Software engineering, Addison Wesley, 2000

S. McConnell: Rapid Development, Microsoft Press, 1996

L. Král, J. Demner: Softwarové inženýrství, UK Praha, 1988

S. Russev, M. Adamec, J. Brdjar: Softvérové inžinierstvo a systémy case, EU Bratislava, 1993

Študijná literatúra, viazaná na vybraný projekt (podľa doporučenia zadávateľa).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SLO1a/06
Názov: Symbolická logika
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., RNDr. Ondrej Krídlo
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Znalosť základných matematických pojmov - množina, funkcia, relácia, ...

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce úlohy, písomná previerka.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť základné pojmy výrokovej a predikátovej logiky - výrok, výroková schéma, dokázateľnosť, splniteľnosť, term, formula.

Stručná osnova predmetu: 

Základné pojmy výrokovej a predikátovej logiky - výrok, výroková schéma, dokázateľnosť, splniteľnosť, term, formula. Korektnosť a úplnosť výrokového počtu.

Literatúra: 

Goldstern M., Judah H.: The Incompleteness Phenomenon, A New Course in Mathematical Logic, A K Peters, Wellesley, Massachusetts, 1995

Krajči S., Symbolická logika - elektronické učebné texty dostupné na adrese <http://cs.ics.upjs.sk/~krajci/skola/vyucba/ucebneTexty/logika/logika.pdf>

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/HYP/06
Názov: Hydrologické praktikum
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Dušan Barabas, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/KAT1/05 , ÚGE/FYG1/03
Vylučujúce predmety: ÚGE/HYD/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

na základe hodnotenia spracovaných a nameraných hodnôt v teréne

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je naučiť študentov metódy zberu, triedenia a spracovania hydrologických údajov a ich interpretácia.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na:

- na zber, metódy hodnotenia a spracovanie hydrologických údajov

- interpretáciu údajov

- spracovanie bilancií

Sylabus predmetu: 

Predmet je zameraný na:

- na zber, metódy hodnotenia a spracovanie hydrologických údajov

- interpretáciu údajov

- spracovanie bilancií

Literatúra: 

Dub,O., 1960: Hydrológia, hydrografia, hydrometria. Bratislava, 509 s.

Horník, a kol., 1986: Fyzická geografie II. Praha, s.319.

Kříž, H., 1983: Hydrologie podzemních vod. Academia Praha.

Mucha, I., Šestakov, V., 1983: Hydraulika podzemných vôd. Skripta, Prif. UK Bratislava.

Netopil, R., a kol., 1984: Fyzická geografie I. Praha, 272 s.

Trizna, M., 2004:Klimageografia a hydrogeografia. Geografika, Bratislava 2004

Trizna, M., 1996: Cvičenia z hydrolóogie I. UK Bratislava,78 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/NGS/06
Názov: Nemecký geografický seminár
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Alena Petrvalská
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na základe aktívnej účasti na cvičeniach

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie na základe účasti na cvičeniach a na vypracovaní a prezentácii zadaných úloh

Cieľ predmetu: 

Cieľom daného predmetu je zdokonalenie sa v odbornom nemeckom jazyku, rozšírenie slovnej zásoby, získanie prehľadu v nemeckej odbornej literatúre a geografii Nemecka.

Stručná osnova predmetu: 

Odborná nemecká geografická terminológia po jednotlivých parciálnych disciplínach fyzickej aj humánnej geografie (geológia, geomorfológia, klimatológia, hydrografia, pedogeografia, biogeografia atď). Osobnosti geografických disciplín v Nemecku v minulosti a dnes. Systém vysokoškolského štúdia. Nemecké geografické periodiká, monografie. Geografia Nemecka

Vypracovanie anotácií vybraných časopisov a referátov na vybrané témy. Prednes a diskusia v nemeckom jazyku.

Sylabus predmetu: 

1. Predstavenie našej partnerskej katedry geografie v Kolíne nad Rýnom, Nemecko

2. Systém štúdia v Nemecku, prezentácia webovej stránky UNI zu Koeln

3. Nemecká geografická terminológia po jednotlivých parciálnych disciplínach – geológia, geomorfológia

4. Nemecká geografická terminológia po jednotlivých parciálnych disciplínach - klimatológia, hydrografia

5. Nemecká geografická terminológia po jednotlivých parciálnych disciplínach - pedogeografia, biogeografia.

6. Osobnosti geografických disciplín v Nemecku v minulosti a dnes

7. Nemecké geografické periodiká, monografie.

8. Vypracovanie anotácií vybraných časopisov.

9. Vypracovanie referátov na vybrané témy a ich predmet v nemeckom jazyku.

Literatúra: 

Bauer, J., Englert, W., Meier, U., Morgeneyer, F., Waldeck, W., 2002: Physische Geographie kompakt. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg. s. 192.

Hollerbach, E., Ness, N., 2002: Rhein- von Mainz bis Koeln. Rahmel - Verlag GmbH, Pulheim. s. 96.

Kolektiv, 2004: Deutschland. Verlag Karl Baedecker Ostfildern. s. 1182.

Kuballa, S., 2001: Unbekanntes Deutschland. ADAC Verlag GmbH Munchen. s. 432.

Strahler, H.A., Strahler, N.A., 1999: Physische Geographie. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. s.294.

Zepp, H., Müller, M.J., 1999: Landschaftsökologie Erfassungsstandards. Flensburg. s.312.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/MGS/06
Názov: Maďarský geografický seminár
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ladislav Tajták, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

aktívna účasť na seminári

Cieľ predmetu: 

Zdokonalenie v odbornej maďarčine, získanie prehľadu v literatúre a geografii Maďarska

Stručná osnova predmetu: 

Maďarská geografická terminológia po jednotlivých parciálnych disciplínach – geológia, geomorfológia, klimatológia, hydrografia, pedogeografia, biogeografia. Osobnosti geografických disciplín v Maďarsku a Uhorsku s osobitým zreteľom na literatúru o Slovensku v minulosti a dnes. Systém štúdia. Maďarské geografické periodiká, monografie.

Vypracovanie anotácií vybraných časopisov a referátov na vybrané témy. Prednes a diskusia v maďarskom jazyku.

Literatúra: 

Takács, P., Udvari, I., 1995: Zemplén Megei jobbágy, Periférián K. Nyregyháza 1995

Magyárok és a Szent Galleni Apátság, A., 1999: Zurichi Magyar Torténelmi Egyesulet kiadványi,

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
maďarský, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/HIG/06
Názov: Historická geografia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ladislav Tajták, PhD., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/UGE1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie prebieha aktívnou účasťou pri jednotlivých prednesených príspevkoch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe samostatnej práci (formou referátov) s tematikou historickogeografického výskumu vybraných javov, objektov a procesov na príklade rôznych lokalít a regiónov spojená s terénnou rekognoskáciou.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť sa so základnými kategóriami, výskumnými metódami a technikami historickej geografie, teda geografie, ktorá prispieva k pochopeniu súčasnosti prostredníctvom relevantného návratu do minulosti.

Stručná osnova predmetu: 

Náplňou predmetu Historická geografia sú tieto okruhy problémov:

1.Historická geografia, objekt a predmet výskumu a pozícia v systéme geografických vied

2.Prehľad tematiky historickej geografie na Slovensku a v zahraničí a predstavitelia historickej geografie

3.Etapy vývoja civilizácie

4.Populačný historicko-geografický výskum

5.Osídľovanie a etapy vývoja urbanizácie

6.Ekonomické aktivity a transformácia prírodnej a kultúrnej krajiny v priebehu histórie

7.Historické artefakty a pamiatky a udalosti ako objekty turizmu

Súčasťou výuky je terénny výskum archívnych databáz k vybraným témam spracovávaných formou referátov na príklade rôznych taxonomických úrovni regiónov.

Sylabus predmetu: 

Náplňou predmetu Historická geografia sú tieto okruhy problémov:

1.Historická geografia, objekt a predmet výskumu a pozícia v systéme geografických vied

2.Prehľad tematiky historickej geografie na Slovensku a v zahraničí a predstavitelia historickej geografie

3.Etapy vývoja civilizácie

4.Populačný historicko-geografický výskum

5.Osídľovanie a etapy vývoja urbanizácie

6.Ekonomické aktivity a transformácia prírodnej a kultúrnej krajiny v priebehu histórie

7.Historické artefakty a pamiatky a udalosti ako objekty turizmu

Súčasťou výuky je terénny výskum archívnych databáz k vybraným témam spracovávaných formou referátov na príklade rôznych taxonomických úrovni regiónov.

Literatúra: 

Atlas SSR, Bratislava 1980.

Baker, A.R.H., 1987: Některé aspekty vývoje britské historické geografie v letech 1966-1986. In: Historická geografie 26. Praha, 25-43.

Chrastina,P., : Historická geografia na Slovensku: minulosť, súčasnosť a perspektívy.

Jelenček, L., : Tři alternativní koncepce historické geografie v Česku

Kašpar, J., 1966: O předmětu a úkolech historické geografie. In: Z českých dějin. Praha

Martinka, J.: Historická geografia. In: Zborník Acta geologica et geografica, UK, č. 3, 1963.

Riedlová, M. - Demek, J. - Pech, J.: Úvod do studia geografie a dějiny geografie. Praha 1980.

Semotanová, E.: Historická geografie – zmizelý prostor a čas. In: Český časopis historický 2/1995.

Vaniš, J.: Historická geografie jako vědný obor. In: Historická geografie 2/1969.

VLASTIVEDNÝ SLOVNÍK OBCÍ NA SLOVENSKU 3 zv. Bratislava 1977/1978.

Zwettler, O (1992): Historická geografie světa. I. Evropa (15.-17. století). Brno

Žudel, J.: Stolice na Slovensku, Bratislava 1984.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/EGP/06
Názov: Endogénne geologické procesy
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Ing. Katarína Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GEP2/05 alebo ÚGE/GEP2/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Vypracovanie a prezentácia zadania

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie seminárnej práce

Cieľ predmetu: 

Predmet má poskytnúť detailnejšie informácie o magmatickej a vulkanickej činnosti, o príčinách tvorby magmy, vzniku magmatických hornín a príčinách vzniku i prejavoch zemetrasenia.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zaoberá geodynamickými procesmi a javmi prebiehajúcimi v zemskom telese. Informuje o pôvode geologických síl a ich prejavoch na zemskom povrchu. Detailnejšie bude diskutovaný vulkanizmus – základná terminológia, druhy a charakter vulkanických produktov, typy vulkanických erupcií a geotermálne systémy. Detailnejšie budú diskutované príčiny neogénneho vulkanizmu karpatského oblúka ako aj distribúcia a charakter vulkanických produktov v priestore Západných Karpát.

Literatúra: 

Cháb, J., Jakeš, P., Kukal, Z., Tomek, Č., 1983: Desková tektonika. UÚG, Praha.

Hovorka, D., 1990: Sopky-vznik-produkty-dôsledky. VEDA, Bratislava, 151.

Kearey, P., Vine, F. J., 1996: Global Tectonics. Blackwell Science, 333.

Mc Geary, D., Plummer, Ch. C., 1992: Physical Geology - Earth Revealed. Wm. C. Brown Publ., 550.

Janočko, J. & Žec, B., 1994: Úlomkové prúdy - klasifikácia, sedimentologická charakteristika a návrh slovenskej terminológie. Miner. Slov., 26, 55-62.

Žec, B., 1999: Vulkanoklastiká. In: Janočko, J. et al.: Základy environmentálnej sedimentológie. Nakl. M. Vaška, Prešov, 214-241.

Regionálne geologické mapy Slovenska (1:50 000) + Vysvetlivky.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/ZVS/06
Názov: Základy verejnej správy
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GSI1/07 alebo ÚGE/OBY2/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Spracovanie viacerých tém podľa vopred zadaných inštrukcií - systém verejnej správy vybraného štátu, štúdium lokálnej samosprávy na Slovensku výberom jednej z obcí SR.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomka

Cieľ predmetu: 

Hlavnou úlohou tohto predmetu je poskytnúť základné poznatky problematiky verejnej správy s orientáciou na geografické aspekty. Študenti sa oboznámia s dvomi okruhmi problémov: prvým je systém verejnej správy na Slovensku a v okolitých krajinách, druhým je všobecná problematika územno-správneho členenia.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom tohto predmetu je dať základné poznatky z problematiky verejnej správy s dominantnou orientáciou na geografické aspekty. Prehľad študijnej literatúry, informačných zdrojov, práce s právnymi dokumentami a foriem vzdelávania vo verejnej správe. V osobitných blokoch je analyzovaná problematika samosprávy a štátnej správy v SR so zameraním na základné právne dokumenty, podrobný prehľad sústavy orgánov a symbolov samosprávy a štátnej správy. Posledný blok je uvedením do problematiky medzinárodných organizácií verejnej správy a súvisiacich dokumentov.

Sylabus predmetu: 

Prednášky:

1. Verejný sektor a verejná správa - prehľad základnej terminológie, zdroje informácií o verejnej správy

2. Organizačná štruktúra verejnej správy na Slovensku

3. Charakteristika a definícia územnej samosprávy

4. Územné zmeny obcí na Slovensku

5. Sídelná štruktúra Slovenska v európskom kontexte

6. Komunálna reforma – riešenie problematika malých obcí

7. Orgány obce

8. Regionálna samospráva, ekonomika obce a VÚC

9. E- government na Slovensku

10. Územnosprávne členenie – teoretické východiská, modely, kritériá

11. Územnosprávne členenie SR

12. Účasť občanov na správe vecí verejných

Literatúra: 

Belajová, A., Balážová, E., 2004: Ekonomika a manažment územnej samosprávy. Nitra: SPU, 185 s. ISBN 80-8069-458-3

Ištok, R., Matlovič, R., Michaeli, E., 1999: Geografia verejnej správy. Prešovská Univerzita v Prešove.

Klimovský, D., 2008: Základy verejnej správy, Fakulta verejnej správy UPJŠ, 268 s. ISBN 978-80-7097-713-2

Lovacká, S. 2009: Geografické aspekty komunálnej reformy v Slovenskej republike. Geographia Cassoviensis 3, 1, 104 s. ISSN 1337-6748

Slavík, V., 2006: Verejná správa. UK Bratislava, 154 s. (manuscript).

Wokoun, R., Mates, P. (eds.), 2006: Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Praha: Linde Praha. ISBN 80-7201-547-8

publikácie uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/EXHG/07
Názov: Exkurzia z humánnej geografie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD., RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Mgr. Marián Kulla, PhD., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 6d
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GSR2/05
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie na základe vypracovanej záverečnej správy z exkurzie a aktivity počas exkurzie

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je overenie teoretických poznatkov študentov v praxi, počas exkurzie po jednotlivých typoch regiónov v rámci Slovenskej republiky.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom exkurzie je oboznámenie sa humánnogeografickými javmi na Slovensku a ich priestorovou distribúciou. Počas exkurzie sa navštívia typické sídelné útvary, navštívia sa oblasti s atypickým národnostným zložením, priemyselný závod, poľnohospodársky podnik s príslušným výkladom.

Literatúra: 

Matlovič, R., Kandráčová, V., Michaeli, E., 1998: Trasy za poznaním Slovenska. ATA, Akademická turistická agentúra, Prešov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/PLG/07
Názov: Planetárna geografia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Eva Vargová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Formou jedného kontrolného testu počas semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Formou ústnej skúšky.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je dať študentom odboru geografia základy z astronómie , astrofyziky a geofyziky

Stručná osnova predmetu: 

Predmet poskytuje základné pojmy a definície pre ďalšie štúdium geografie.

Sylabus predmetu: 

Súradnicové sústavy a kužeľosečky: priamočiare súradnice, súradnice polárne, valcové a sférické, zemepisné súradnice, definícia kužeľosečiek, konštrukcia kužeľosečiek pomocou vodiacej priamky, parametrická rovnica kužeľosečiek, excentricita elipsy a jej súvislosť s polosami. Príklady.

1. – 2. týždeň

Súradnicové sústavy v astronómii: horizontové súradnice, ekvatoreálne súradnice I. a II. druhu, denný a nočný paralaktický pohyb oblohy, cirkumpolárne objekty, ekliptika a Jarný bod, ročný pohyb oblohy. Príklady.

2.– 5. týždeň

Nautický trojuholník: základy sférickej trigonometrie, veta sínusová a kosínusová vo sférickom trojuholníku, určovanie orthodromickej vzdialenosti medzi miestami na Zemi. Príklady.

6. – 8. týždeň

Pohyb v centrálnom poli: definícia rýchlostí pri pohybe po kužeľosečke, Keplerove zákony.

9. – 10. týždeň

Aspekty: konštelácie planét, zatmenia a zákryty, Titius - Bodeho zákon, siderická a synodická obežná doba. Príklady.

11. týždeň

Seizmika Zeme a planét: druhy seizmických vĺn, parameter seizmického lúča, hodograf seizmického lúča, hlbinná seizmická sondáž, škála zemetrasení.

12. týždeň

Magnetické pole planéty Zem: zložky magnetického poľa zeme, magnetické póly, izolínie magnetického poľa, časové variácie magnetického poľa, zdroje magnetického poľa Zeme, magnetosféra.

13. týždeň

Literatúra: 

Brázdil, R.,Mucha, L.,Okáč, Z.,1984: Matematická geografie. SPN Praha UJEP Brno.

Jakeš, P.,1984: Planeta Země. Ml.fronta Praha.

Andrle, P., 1984: Základy nebeskej mechaniky. Academia Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/UGE1/07
Názov: Úvod do geografie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

dva písomné testy (jeden u RNDr. S. Csachovej, PhD., druhý u Mgr. Antona Fogaša + slepé mapy)

Cieľ predmetu: 

Cieľom je oboznámiť študentov so základými kategóriami geografie ako vedy, poznať jej objekt a predmet štúdia, metódy geografického výskumu, postavenie geografie v systéme vied, jej štruktúru a vývoj od staroveku po súčasnosť so zameraním na najväčšie objavy, osobnosti a diela.

Stručná osnova predmetu: 

Prednášaná disciplína má poskytovať študentom základnú orientáciu v postavení a štruktúre odboru, súčasných rozvojových trendoch a literatúre. Vysvetlené budú najnovšie názory na zaradenie geografie v systéme vied, jej podrobnejšia štruktúra a charakter sprievodných disciplín. Bude tu stručne charakterizovaná história geografických výskumov vo svete i v zahraničí s uvedením najdôležitejších osobností a medzníkov vývoja. Študenti sa oboznámia s najdôležitejšími inštitúciami v geografii a príbuzných disciplínach doma aj v zahraničí. Nevyhnutná je tiež základná orientácia v najdôležitejšej literatúre, hlavne v domácich a zahraničných periodikách.

Sylabus predmetu: 

Prednášky (Csachová):

1. Definícia, objekt, predmet a metódy geografie, geografické pracoviská na Slovensku a v zahraničí, geografická literatúra slovenská a inojazyčná

2. Objekt a predmet geografie

3. Postavenie geografie v systéme vied a systém geografických vied

4. Metódy v geografii, kvalitatívny a kvantitatívny výskum, jazyk geografie

5. Paradigma geografie, vývoj geografického myslenia od najstarších dôb až po súčasnosť

6. písomka 1. časť

Prednášky (Fogaš)

1.Staroveká geografia

2. Stredoveká geografia

3. Novoveká geografia

4.Českí a slovenskí cestovatelia a ich význam pre rozvoj geografie v jednotlivých historických epochách

5.Obdobie súčasnej vedeckej geografie

6. písomka 2. časť

Literatúra: 

Čižmárová, K. 2006: Úvod od štúdia geografie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica.

Demek, J.,1987: Úvod do štúdia teoretickej geografie. SPN, Bratislava.

Matlovič, R. – Ira, V. (eds). 2006: Vývoj, súčasný stav a perspektívy slovenskej geografie v 21. storočí. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia geographica 9. Prešov: Prešovská univerzita, 93 s. ISSN 1336-6157

Mečiar, J., 2006: Úvod do studia geografie. Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Brno.

Riedlová,M., Demek J., Pech, J., 1980: Úvod do studia geografie, dějiny geografie. SPN, Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/PTM1/07
Názov: Počítačová tvorba máp v programe Corel
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Alena Petrvalská, Mgr. Michal Gallay
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/KAT1/05
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktívna účasť na cvičeniach

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Praktická skúška formou vytvorenia vlastnej digitálnej tematickej mapy prostredníctvom dostupných nástrojov programu Corel Draw.

Cieľ predmetu: 

Cieľ predmetu spočíva v tvorbe správnych a korektných tematických mapách v digitálnej podobe pomocou dostupných nástrojov.

Stručná osnova predmetu: 

Študent absolvovaním tohto predmetu si osvojí princípy kompozície tematických máp, grafických metód pre znázornenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov do mapy, znázornenia kvantitatívnych údajov do mapy, delenia stupníc, využitia farieb v tematických mapách pre kvalitatívne a kvantitatívne rozlíšenie javov. Zároveň študent pochopí a osvojí si princípy práce s rastrovou grafikou v programe Corel Photo-Paint 11 a vektorovou grafikou v programe Corel Draw 11 .

Sylabus predmetu: 

Práca s rastrovou grafikou v programe Corel PHOTO–PAINT 11

1. Pracovné prostredie programu Corel PHOTO–PAINT 11 (panely nástrojov, pracovná plocha, nástroje,…)

2. Postupy pre zefektívnenie práce (vodiace čiary, mriežky, symboly, vrstvy a správca objektov, hľadanie a nahradzovanie, klávesové skratky, štýly grafiky a textu, …)

3. Globálne úpravy (panel info, úprava tónového rozsahu, korekcia farieb,...)

4. Retušovanie, orezanie obrázka, úpravy rozmerov rastrovej grafiky, zaostrenie, masky, objekty, kanály, efekty, prevedenie do iného farebného tónu,...)

Práca s vektorovou grafikou v programe CorelDRAW 11

5.Pracovné prostredie programu CorelDRAW 11 (panely nástrojov, pracovná plocha, nástroje,…)

6.Postupy pre zefektívnenie práce (vodiace čiary, mriežky, symboly, vrstvy a správca objektov, hľadanie a nahradzovanie, klávesové skratky, štýly grafiky a textu, …)

7.Základy kreslenia (kreslenie a spájanie čiar, kreslenie základných tvarov, presné kreslenie kriviek,…)

8.Základy práce s objektmi (vyberanie objektov, transformácia objektov, kopírovanie a duplikovanie objektov, usporiadanie objektov, zoskupovanie objektov, skladanie objektov – zložené objekty, logické operácie s objektmi, zamykanie objektov,…)

9.Vyfarbovanie (priraďovanie atribútov obrysom a výplne objektom, maliarske techniky, pretlač)

10.Práca s textom (písmo, náhrady písma, typy textu, práca s reťazovým textom, práca s odstavcovým textom, prevádzanie textu do kriviek, …)

11.Import a export (import bitmapovej grafiky, import textových súborov, špecifiká exportu do vektorového formátu, export do bitmapových formátov, export textu, …)

12.Praktická skúška formou vytvorenia vlastnej digitálnej tematickej mapy.

Literatúra: 

Kaňok, J., 1999: Tematická kartografie. Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita Ostrava, 318s..

Kadavý, D., 2003: CorelDraw 11. Užívatelská příručka. Computer Press, Brno, 215s.

Kusendová, D., Bačík, V., 2005: Počítačová tvorba tematických máp. Cvičenia v Mapinfo Professional. Geo-grafika, Bratislava, 88.s.

Pravda, J., Kusendová, D., 2004: Počítačová tvorba tematických máp. Univerzita Komenského Bratislava, 264s.

Schwartz, S., Davis, P., 2004: CorelDRAW 11, Názorný průvodce. Computer Press, Brno, 248s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/EXFG/07
Názov: Exkurzia z fyzickej geografie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Alena Petrvalská, Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 6d
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: ÚGE/FYG1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie prebieha formou aktívnej účasti študentov na exkurzii

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie na základe vypracovanej záverečnej správy z exkurzie a aktivity počas exkurzie

Cieľ predmetu: 

Cieľom exkurzie z fyzickej geografie je preštudovanie konkrétnych slovenských lokalít z hľadiska geologického, geomorfologického, pedogeografického, hydrogeografického, klimageografického a biogeografockého.

Stručná osnova predmetu: 

Študenti sa v rámci exkurzie oboznámia so základnými typmi reliéfu Slovenska - štruktúrnym na flyšových, sedimentárnych i vyvrelých horninách, reliéfom krasovým, eolickým, glaciálnym a antropogénnym a zarovnaným povrchom. Z ostatných zložiek prír. prostredia sa oboznámia s našou riečnou sieťou, podami a základnými vegetačnými stupňami.

Sylabus predmetu: 

Študenti sa v rámci exkurzie oboznámia so základnými typmi reliéfu Slovenska - štruktúrnym na flyšových, sedimentárnych i vyvrelých horninách, reliéfom krasovým, eolickým, glaciálnym a antropogénnym a zarovnaným povrchom. Z ostatných zložiek prír. prostredia sa oboznámia s našou riečnou sieťou, podami a základnými vegetačnými stupňami.

Literatúra: 

Kolektív, 1972: Slovensko, Príroda, Obzor Bratislava

Matlovič, R., Kandráčová, V., Michaeli, E., 1998: Trasy za poznaním Slovenska. ATA, Akademická turistická agentúra, Prešov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/HUG/07
Názov: Humánna geografia (nevýrobná sféra)
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Marián Kulla, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚGE/HUG2a/05
Vylučujúce predmety: ÚGE/GCZ/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1, Aktívna účasť na cvičeniach

2, Prezentácia zadaných projektov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

1,100% priebežného hodnotenia na cvičeniach

2,Zvládnutie záverečného testu minimálne na 50%

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu humánna geografia II (nevýrobná sféra) je poskytnúť študentom základné vedomosti z oblasti cestovného ruchu (domáci aj zahraničný) a z oblasti zahraničného obchodu (komoditná štruktúra a teritoriálne zameranie).

Stručná osnova predmetu: 

Geografia cestovného ruchu jeho teoretické a metodologické otázky. Potencionál krajiny pre rozvoj cestovného ruchu a jeho lokalizačné, realizačné a selektívne predpoklady. Typizácia sídel a rajonizácia oblastí cestovného ruchu Slovenska. Vzťahy medzi jednotlivými regiónmi cestovného ruchu. Zahraničný cestovný ruch, cestovný ruch európskych krajín. Význam vnútorného a zahraničného obchodu.Komoditná štruktúra a teritoriálne zameranie zahraničného obchodu. Zákonitosti pohybu tovarov.

Literatúra: 

Jakoby, M., Krautmannová, I., 1998: Zahraničný obchod. In: Sľuby a realita. Slovenská ekonomika 1995-1998. M.E.S.A. 10, Nadácia otvorenej spoločnosti, Inštitút pre verejné otázky, s. 95-101.

Halás, M., 2000: Zahraničný obchod SR s ČR. Geographical Studies 7, Constantine the Philosopher University Nitra, s. 98-107.

Hall, C.M. - Page, S.J. 2002: The geography of tourism and recreation, 2. edition, London and New York, 399 p.

Havrlant, J., 2007: Geografie cestovního ruchu I. Základy geografie cestovního ruchu, Ostravská univerzita, 41 s.

Havrlant, J., 2007: Geografie cestovního ruchu II. Geografie cestovního ruchu ČR, Ostravská univerzita, 48 s.

Kopšo, E., a kol.1992: Geografia cestovného ruchu. 1. vyd., SPN, Bratislava, 327 s.

Korčmároš, J., 1998: Medzinárodný obchod. In: Ekonómia. Všeobecná ekonomická teória, NHF EU Bratislava, s. 387-399.

Mariot, P., 1983: Geografia cestovného ruchu. Veda, Bratislava, 224 s.

Mládek, J., a kol., 1983: Cvičenia zo socioekonomickej geografie. Vysokoškolské skriptá, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 185 s.

Očovský, Š., 1989: Domy, byty, bývanie. Veda, SAV, Bratislava, 230 s.

Otrubová E., 2003: Humánna geografia II (Geografia zahraničného obchodu, Geografia cestovného ruchu). Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, 105 s.

Štepánek, Kopačka, Šíp, 2001: Geografie cestovního ruchu,Vydalo Karolinum Praha,228s.

Ústav turizmu, 2005: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike, Ministerstvo hospodárstva SR, odbor cestovného ruchu, 114 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GEE2/07
Názov: Geoekológia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Alena Petrvalská
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚGE/BIG/07 alebo ÚGE/FYG2/05
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

na základe vypracovaných programov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

písomná odpoveď (nad 50 %) a ústna odpoveď

Cieľ predmetu: 

Cieľom je pripraviť študentov na samostatnu analýzu a syntézu fyzicko-geografických komplexov ako i na samostatne hodnotenie a návrhy využitia fyzicko-geografických komplexov.

Stručná osnova predmetu: 

Zaoberá sa vývojom disciplíny, jednotlivými dimenziami fyzickogeografických komplexov, zákonitosťami priestorovej diferenciácie fyzickogeografickej sféry, základmi fyzickogeografickej regionalizácie, metódami hodnotenia fyzickogeografickej sféry, evolúciou, dynamikou a rytmikou fyzickogeografických komplexov.

Sylabus predmetu: 

Zaoberá sa vývojom disciplíny, jednotlivými dimenziami fyzickogeografických komplexov, zákonitosťami priestorovej diferenciácie fyzickogeografickej sféry, základmi fyzickogeografickej regionalizácie, metódami hodnotenia fyzickogeografickej sféry, evolúciou, dynamikou a rytmikou fyzickogeografických komplexov.

Literatúra: 

Mičian, Ľ., Zatkalík, F. 1984: Náuka o krajine a starostlivosť o životné prostredie. UK Bratislava skriptá,137s.

Bedrna, Z., a kol., 1992: Analýza a čiastkové syntézy zložiek krajinnej štruktúry. Bratislava. Učebné texty.

Kolektív autorov 1992: Priestorové plánovacie procesy. Bratislava. Učebné texty.

Mičian Ľ., 1989: Pokus o novú definíciu krajinnej ekológie. Ekológia (ČSFR), 3,1,Veda, Bratislava

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UIN2/07
Názov: Úvod do štúdia informatiky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚINF/UIN1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce úlohy, písomná previerka.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotí sa úroveň zvládnutia preberaných pojmov.

Cieľ predmetu: 

Cieľom je oboznámiť študentov so základnými matematickými pojmami využívanými v ďalšom štúdiu informatiky, ako sú množiny, relácie, funkcie, mohutnosti či číselné sústavy.

Stručná osnova predmetu: 

Opakovanie: dôkazové úlohy a úlohy z logiky zo stredoškolskej matematiky. Základné dátové štruktúry používané v informatike: množiny, zoznamy a slová a základné operácie na nich. Rôzne reprerzentácie relácií, funkcií, čísiel a stromov. Ohodnotené stromy ako modely výpočtových procesov. Formálne modely v informatike.

Literatúra: 

J. Kolář, O. Štěpánková, M. Chytil. Logika, algebry a grafy, SNTL Praha 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/SBP1/07
Názov: Seminár k bakalárskej práci
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Valéria Hochmuthová, RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie prebieha aktívnou účasťou pri jednotlivých prednesených príspevkoch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe prednesenej bakalárskej práce sa udelí záverečné hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so zásadami písania bakalárskej práce. Seminár má napomôcť dotvorit bakalárske práce prípadne odstrániť metodické chyby.

Stručná osnova predmetu: 

Získanie základných metodických pokynov pre vypracovanie záverečnej práce. Priebežné referovanie o preštudovanosti literatúry, stave výskumu, terénnych prác a ich kartografickom a štatistickom spracovaní.

Literatúra: 

Eco, U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Šimonek, J., 1989: Diplomový seminár., UK Bratislava, 120s.

podľa témy bakalárskej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/SBP2/07
Názov: Seminár k bakalárskej práci
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Valéria Hochmuthová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická, RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie prebieha aktívnou účasťou pri jednotlivých prednesených príspevkoch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe prednesenej bakalárskej práce sa udelí záverečné hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so zásadami písania bakalárskej práce. Seminár má napomôcť dotvorit bakalárske práce prípadne odstrániť metodické chyby.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je zameraný na problematiku, ktorá bezprostredne súvisí s témami bakalárskych prác. Poslucháči v rámci seminára referujú o stave rozpracovanosti a štruktúre prác, pričom sú tiež podrobne preberané ich jednotlivé časti.

Literatúra: 

Eco, U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Šimonek, J., 1989: Diplomový seminár., UK Bratislava, 120s.

podľa témy bakalárskej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/KK/07
Názov: Komunikácia, kooperácia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

spoločný projekt skupiny

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu Komunikácia. Kooperácia. je utváranie a rozvoj jazykových a komunikačných spôsobilostí študentov prostredníctvom zážitkových aktivít

Stručná osnova predmetu: 

Komunikácia

o teória komunikácie

o neverbálna komunikácia a jej prostriedky

o verbálna komunikácia (základné zložky komunikácie, jazykové komunikačné prostriedky)

o aktívne načúvanie

o empatia

o krátky rozhovor a efektívna komunikácia (princípy a zásady efektívnej komunikácie)

Kooperácia

o základy kooperácie

o typy, znaky, druhy a faktory kooperácie

o charakteristika tímu (pozície v tíme)

o malá sociálna skupina (štruktúra, vývin, znaky malej sociálnej skupiny, pozícia jednotlivca v skupine)

o vodcovtsvo (charakteristika vodcu, vedenie, vodcovské štýly)

Sylabus predmetu: 

Komunikácia

teória komunikácie. neverbálna komunikácia. verbálna komunikácia

Kooperácia

základy kooperácie. tím. malá sociálna skupina. vodcovstvo

Literatúra: 

 Birkenbihlová, Vera F.: Umenie komunikácie alebo ... ako úspešne utvárať vzťahy k ľuďom. Bratislava: Aktuell 1999, 319 s., ISBN 80-88915-20-1

 DeVito, Joseph A.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing 2001, ISBN: 80-7169-988-8

 Janoušek, J.: Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada Publushing 2007, 176 s., ISBN 978-80-247-1594-0

 McLaganová, P.-Krembs, P.: Komunikace na úrovni. Praha: Management Press 1998

 Mesárošová, M.: Výcvik sociálnych a manažérskýňych spôsobilostí. UPJŠ Košice 2006, 200 s., ISBN 80-7097-622-5

 Mistrík, Jozef : Pohyb ako reč. Bratislava: Národné divadelné centrum 1998, 116 s.

 Naumann, Rank: Umění konverzace. Praha: Portál 2002.

 Oravcová, Jitka: Interpersonálna interakcia. Banská Bystrica: vydala Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bella 2002, 153 s.

 Pease, A.: Řeč těla. Praha: Portál 2001, 144 s., ISB 80-7178-582-2

 Sabol, J. a kol.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006, 255 s., ISBN 80-8068-398-0

 Scharlau, Ch.: Techniky vedení rozhovoru. Praha: Grada Publushing 2008, 208 s., ISBN 978-80-247-2234-4

 Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996, 178 s.

 Vybíral, Z.: Psychologie lidksé komunikace. Praha: Portál 2000, 264 s., ISBN 80-7178291-2

 Wolf W. Lasko: Krátky rozhovor a kariéra. S úspechom nadviazať kontakty. Košice: VSŽ Infoconsult 1998, 168 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/OJPV1/07
Názov: Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom je oboznámiť študentov so špecifickými znakmi odborného jazyka a osvojiť si základy odbornej terminológie.

Stručná osnova predmetu: 

Jazyková výučba odborného nemeckého jazyka sa tematicky sústreďuje na ponúkané predmety prírodovedných disciplín. Primárnym cieľom je oboznámiť sa so špecifickými znakmi odborného jazyka a osvojiť si základy odbornej terminológie podľa príslušných odborov na úrovni umožňujúcej porozumenie vedeckých textov v dostupnej odbornej literatúre. Dôraz sa kladie na rozbor odborných textov, precvičovanie osvojených lexikálnych jednotiek a štruktúr, rozvíjanie schopnosti definovať, vysvetľovať, reprodukovať prečítané alebo vypočuté informácie, porovnávať, popisovať, argumentovať, sumarizovať a vyvodzovať závery. Súčasťou výuky je aj oboznámenie sa so základnými charakteristikami ústnej prezentácie odbornej problematiky a jazykovými prostriedkami vedenia odbornej diskusie

Literatúra: 

interné materiály Katedry germanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJ4/07
Názov: Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Angličtina pre fyzikov - Mgr. Marek Havrila

žiadna

Angličtina pre informatikov - Mgr. Marek Havrila

žiadna

Angličtina pre geografov - Mgr. Miroslava Čumová

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Angličtina pre fyzikov - Mgr. Marek Havrila

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE

- 1x písomný test v 6. týždni

- krátka prezentácia na vybranú tému

- max. 2 absencie

Angličtina pre informatikov - Mgr. Marek Havrila

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE

- 1x písomný test v 6. týždni

- krátka prezentácia na vybranú tému

-max. 2 absencie

a)Priebežný test - 6. týždeň

Max. počet bodov: 20

Potrebný počet bodov: 11

b)Prezentácia:

Max. počet bodov: 10

Potrebný počet bodov:6

c)Aktívna účasť na seminároch: max 2 absencie

Angličtina pre chemikov - Mgr. Božena Velebná

- 1x písomný test v 7.týždni, max 30, min 16 bodov

- aktívna účasť na hodinách, max 3 absencie, neprinesenie si vlastných materiálov = absencia

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Angličtina pre fyzikov- Mgr. Marek Havrila

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za priebežný test, prezentáciu a záverečný test podľa nasledovnej

tabuľky:

Podmienka na skúšku:max. 2 absencie

záverečný písomný test (70%) + zhodnotenie prace počas semestra (30%)

Záverčný písomný test:

Max. počet bodov - 70b

Potrebný počet bodov -36b

STUPEŇ POČET BODOV

A 87 – 100

B 77 – 86

C 69 –76

D 61 – 68

E 51 – 60

FX 50 a menej

Angličtina pre informatikov - Mgr. Marek Havrila

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za priebežný test, prezentáciu a záverečný test podľa nasledovnej

tabuľky:

Podmienka na skúšku:max. 2 absencie

záverečný písomný test (70%) + zhodnotenie prace počas semestra (30%)

Záverčný písomný test:

Max. počet bodov - 70b

Potrebný počet bodov -36b

STUPEŇ POČET BODOV

A 87 – 100

B 77 – 86

C 69 –76

D 61 – 68

E 51 – 60

FX 50 a menej

Angličtina pre geografov- Mgr. Miroslava Čumová

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za priebežný test, prezentáciu a záverečný test podľa nasledovnej

tabuľky:

Podmienka na skúšku:max. 2 absencie

záverečný písomný test + zhodnotenie prace počas semestra

Záverčný písomný test:

Max. počet percent - 100

Potrebný počet percent - 56

STUPEŇ POČET BODOV

A 88 – 100

B 79 – 87

C 70 –78

D 61 – 69

E 56 – 60

FX 55 a menej

Angličtina pre chemikov - Mgr. Božena Velebná

Test - max 50, min 26 bodov

STUPEŇ %

A 90 – 100

B 79 – 89

C 68 –78

D 60 – 67

E 51 – 59

FX 50 a menej

English for psychologists, Mgr. Karin Oroszova

Priebežný test

Záverečný zápočtový test

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE :

100 – 87 % = A

86 - 77 % = B

76 - 69 % = C

68 – 61 % = D

60 - 51 % = E

50 a menej = FX

English for Mathematicians, Mgr. Karin Oroszova

Priebežný test

Záverečný zápočtový test

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE :

100 – 87 % = A

86 - 77 % = B

76 - 69 % = C

68 – 61 % = D

60 - 51 % = E

50 a menej = FX

Cieľ predmetu: 

Cieľom je oboznámiť študentov so špecifickými znakmi odborného jazyka a osvojiť si základy odbornej terminológie podľa príslušných odborov.

Angličtina pre fyzikov - Mgr. Marek Havrila

cieľom je sprostredkovať odbornú terminológiu a osvojiť si jazykové zručnosti

na stredne pokročilej úrovni.

Angličtina pre informatikov - Mgr. Marek Havrila

cieľom je sprostredkovať odbornú terminológiu a osvojiť si jazykové zručnosti

na stredne pokročilej úrovni.

Stručná osnova predmetu: 

Jazyková výučba odborného anglického jazyka sa tematicky sústreďuje na ponúkané predmety prírodovedných disciplín. Primárnym cieľom je oboznámiť sa so špecifickými znakmi odborného jazyka a osvojiť si základy odbornej terminológie podľa príslušných odborov na úrovni umožňujúcej porozumenie vedeckých textov v dostupnej odbornej literatúre. Dôraz sa kladie na rozbor odborných textov, precvičovanie osvojených lexikálnych jednotiek a štruktúr, rozvíjanie schopnosti definovať, vysvetľovať, reprodukovať prečítané alebo vypočuté informácie, porovnávať, popisovať, argumentovať, sumarizovať a vyvodzovať závery. Súčasťou výuky je aj oboznámenie sa so základnými charakteristikami ústnej prezentácie odbornej problematiky a jazykovými prostriedkami vedenia odbornej diskusie

Sylabus predmetu: 

Anglický jazyk pre fyzikov - Mgr. Marek Havrila

OSNOVA SEMINÁROV A CVIČENÍ

1. týždeň

- Úvodná hodina

2. týždeň

- What Skills do I Need to Study Physics?

- modal verbs

3. týždeň

- Science, Branches of Science

- word formation

4. týždeň

- What Is Physics?

- plural in English, Greek and Latin plural

5. týždeň

- Major Laws of Physics, Newton’s Laws of Motion

- revision of tenses

6. týždeň

- TEST

7. týždeň

- Matter, States of Matter

- passive voice

8. týždeň

- Space

9. týždeň

- Nobel Prize for Physics, Famous Physicists

10. týždeň

- Formal Correspondence

11. týždeň

- EXAM

12. a 13. týždeň

- HOLIDAYS

14. týždeň

- RE-TAKE

Anglický jazyk pre informatikov - Mgr. Marek Havrila

OBSAH SEMINÁROV A CVIČENÍ

Week 1:

Introductory lesson

Week 2:

Windows Vista

Week 3:

Gone phishing

Week 4:

Security

Week 5:

REVISION

Week 6:

Credit exam I

Week 7:

Junk mail

Week 8:

Blogging

Week 9:

Voice over IP6

Week 10:

SME business centre

Week 11:

Revision

Week 12

Credit exam II

Gramatické javy:

Verb tenses, articles, prefix/suffix word-formation (adjectives, adverbs, verbs, nouns), compound

adjectives, comparisons, conditionals, reported speech, indirect questions, relative clauses,

passive

Slovná zásoba: information technology

Anglický jazyk pre geografov - Mgr. Miroslava Čumová

OBSAH SEMINÁROV A CVIČENÍ

Week 1:

Introduction to the course

Week 2:

Environment (articles)

Week 3:

Continents, countries, nationalities, languages (adjectives, comparative and superlative form)

Week 4:

Africa (verb tenses 1)

Week 5:

Europe (verb tenses 2)

Week 6:

Credit exam I

Week 7:

Americas

Week 8:

Australia (conditionals)

Week 9:

UK and US

Week 10:

Slovakia

Week 11:

Revision

Week 12

Credit exam II

Angličtina pre chemikov, 3.ročník - Mgr. Božena Velebná

OBSAH SEMINÁROV A CVIČENÍ

Week 1: Introductory Lesson

Week 2: Unit 1. Science, Branches of Science

Week 3: Unit 2. Chemistry

Week 4: Unit 3. Laboratory

Week 5: Unit 4. Periodic Table, Chemical Elements

Week 6: Unit 5. Matter, States of Matter

Week 7: MID TERM TEST

Week 8: Unit 6. Inorganic Chemistry

Week 9: Unit 7. Inorganic Nomenclature

Week 10: Unit 8. Organic Chemistry

Week 11: Unit 9. Organic Nomenclature

Week 12: Unit 10. Environmental Chemistry

_________________

Week 14: Final Test

Angličtina pre chemikov, 2.ročník - Mgr. Božena Velebná

OBSAH SEMINÁROV A CVIČENÍ

Week 1: Introductory Lesson

Week 2: Unit 1. Science, Branches of Science

Week 3: Unit 2. Chemistry

Week 4: Unit 3. Laboratory

Week 5: Unit 4. Periodic Table, Chemical Elements

Week 6: Unit 5. Matter, States of Matter

Week 7: MID TERM TEST

Week 8: Unit 6. Inorganic Chemistry

Week 9: Unit 7. Inorganic Nomenclature

Week 10: Unit 8. Organic Chemistry

Week 11: Unit 9. Organic Nomenclature

Week 12: Unit 10. Environmental Chemistry

Week 13: Revision

Week 14: Final Test

English for psychologists

Week 1 – Introduction to the subject: English for Specific Purposes – Psychology.

Introducing one another.

Week 2 – Psychology and Cancer

Week 3 – Exercise and wellness

Week 4 – Physical change in Adolescence

Week 5 – Cognitive and Social development in adolescence , teenage suicide

Week 6 - Adulthood

Week 7 – Revision lesson – TEST l

Week 8 – What are you afraid of ?

Week 9 – A better life ?

Week 10 –People and relationships

Week 11 –Prejudice, stereotypes

Week 12- Revision lesson – TEST 2

Week 13 – Assessment week

English for Mathematicians :

Week 1

Introduction to the course

Week 2

Arithmetic I. Tenses I.

Week 3

Arithmetic II. Tenses II.

Week 4

Arithmetic III. Tenses III

Week 5

Algebra . Modals I

Week 6

Revision

Week 7

Geometry I. Modals II

Week 8

Geometry II. Passive I

Week 9

Sets. Passive II

Week 10

Graphs I. Word formation I

Week 11

Graphs II. Word formation II

Week 12

Revision

Week 13

Mathematical logic

Week 14

EXAM

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Angličtina pre fyzikov - Mgr. Marek Havrila

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, budu dodane na 1. hodine

Angličtina pre informatikov - Mgr. Marek Havrila

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ na webe www.upjs.sk:

FF UPJS > Organizačná štruktúra> Stránka KAA > English for Specific Puropses> ESP 2006/2007>Angličtina pre informatikov(Visokayová)

Angličtina pre geografov - Mgr. Miroslava Čumová

kópiu potrebných materiálov obdržia študenti od vyučujúceho týždeň vopred

Angličtina pre chemikov - Mr. Božena Velebná

Materiály na seminár dostupné na stránke http://kosice.upjs.sk/~ffweb/-> Katedra anglistiky a amerikanistiky –> Velebna –> angličtina pre chemikov

Každý študent je povinný mať na hodine svoje vlastné kópie materiálov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJAKA/07
Názov: Akademická angličtina
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zameriava na osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu (rozdiely medzi formálnou a neformálnou korešpondenciou, robenie si poznámok z prednášky, napísať zhrnutia, závery, krátke eseje v rozsahu 400-450 slov, správne citovať, písať s využitím porovnania a kontrastu, štruktúr príčin a dôsledkov, napísať esej v rozsahu 1000-1500 slov obsahujúcu citácie a bibliografiu), akademického čítania (porozumieť akademickým textom, vyhľadávať detaily a parafrázovať časti akademických textov, rozvíjať rychločítanie), akademického hovorenia a počúvania (rozvoj kritického myslenia a rozoznávania medzi názorom a faktom, účasť v diskusiách, vedenie diskusie na rôzne témy so spolužiakmi a vyučujúcimi). Študenti sú vedení k samostatnosti pri štúdiu a dokumentácii vlastného študijného pokroku a sebahodnotenia.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJKKA/07
Názov: Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný písomný test

Min.počet bodov: 56

Povolené max. 2 absencie počas semestra

Cieľ predmetu: 

Zvýšiť úroveň komunikatívnych kompetencií v anglickom jazyku

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom príležitosť na uplatnenie svojich teoretických vedomostí v praktických komunikačných situáciách. Výučba je zameraná na zdokonalenie jazykových vedomostí a zručností študenta, rečovej, pragmatickej a vecnej kompetencie. Študenti sa učia viesť komunikáciu, prijímať a formulovať výpovede, efektívne vyjadrovať svoje myšlienky ako aj orientovať sa v obsahovom pláne výpovede. Súčasťou výučby je precvičovanie rečových intencií kontaktných (napr. pozdravy, oslovenia, pozvanie, oslovenie), informatívnych (napr. získavanie a podávanie informácií, vyjadrenie priestorových a časových vzťahov), regulačných (napr. prosba, poďakovanie, zákaz, pochvala, súhlas, nesúhlas) a hodnotiacich (napr. vyjadrenie vlastného názoru, stanoviska, želania, emócií). Výsledkom budovania praktickej jazykovej kompetencie majú byť vedomosti a zručnosti zodpovedajúce požiadavkám a kritériám dokumentu Spoločný európsky referenčný rámec pre vyučovanie jazykov.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJGA/07
Názov: Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je identifikovať a odstrániť nafrekventovanejšie gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z morfológie a syntaxe angličtiny s cieľom ukázať súvislosti v gramatike ako celku. Predmet je určený študentom, ktorí často robia gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku. Prostredníctvom rozboru textov, audio nahrávok, testov, gramatických cvičení, monologických a dialogických prejavov študentov zameraných na špecifické gramatické štruktúry sa individuálne aj skupinovo riešia problematické prípady. Dôraz sa kladie na vyvážený rozvoj gramatického myslenia v procese komunikácie, čo v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju všetkých štyroch jazykových zručností.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJKK/07
Názov: Komunikatívne kompetencie v NJ
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJKG/07
Názov: Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je identifikovať a odstrániť najfrekventovanejšie gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z morfológie a syntaxe angličtiny s cieľom ukázať súvislosti v gramatike ako celku. Predmet je určený študentom, ktorí často robia gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku. Prostredníctvom rozboru textov, audio nahrávok, testov, gramatických cvičení, monologických a dialogických prejavov študentov zameraných na špecifické gramatické štruktúry sa individuálne aj skupinovo riešia problematické prípady. Dôraz sa kladie na vyvážený rozvoj gramatického myslenia v procese komunikácie, čo v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju všetkých štyroch jazykových zručností.

Literatúra: 

interné materály Katedry germanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/AN/07
Názov: Akademická nemčina
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zameriava na osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu (rozdiely medzi formálnou a neformálnou korešpondenciou, robenie si poznámok z prednášky, napísať zhrnutia, závery, krátke eseje v rozsahu 400-450 slov, správne citovať, písať s využitím porovnania a kontrastu, štruktúr príčin a dôsledkov, napísať esej v rozsahu 1000-1500 slov obsahujúcu citácie a bibliografiu), akademického čítania (porozumieť akademickým textom, vyhľadávať detaily a parafrázovať časti akademických textov, rozvíjať rychločítanie), akademického hovorenia a počúvania (rozvoj kritického myslenia a rozoznávania medzi názorom a faktom, účasť v diskusiách, vedenie diskusie na rôzne témy so spolužiakmi a vyučujúcimi). Študenti sú vedení k samostatnosti pri štúdiu a dokumentácii vlastného študijného pokroku a sebahodnotenia.

Literatúra: 

interné materiály Katedry germanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/VE/07
Názov: Veda a etika
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SWI1/07
Názov: Softvérové inžinierstvo
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚINF/SWI1a/04
Obsahová prerekvizita: 

Databázové systémy. Objektovo-orientované programovanie.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie čiastkových úloh na projekte

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

výsledné hodnotenie je udelené na základe kvality spracovaného projektu a záverečného písomného testu

Cieľ predmetu: 

Získať informácie o projektovom riadení vývoja softvéru. Osvojiť si teoretické základy a praktické skúsenosti z modelovania softvéru.

Stručná osnova predmetu: 

Systém, subsystém, softvérový systém. Softvérové procesy. Základy projektového riadenia. Zber požiadaviek. Modelovanie softvéru. Architektúra SW aplikácií. Metodológie vývoja softvéru. Verifikácia a validácia SW. Riadenie a kontrola zdrojov.

Literatúra: 

BERKUN, S. The Art Of Project Management. O Reilly, 2005.

BJORNER, D. Software engineering 1,2,3. Springer-Verlag Berlin, 2006.

PRINCE2. Dostupné na internete: <http://www.prince2.com>.

SOMMERVILLE, I. Software Engineering. Addison-Wesley, 2007.

UML. Dostupné na internete: <http://www.uml.org>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PBS/07
Názov: Prípravný seminár pre záverečnú prácu
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

V polovici semestra hodnotenie spracovania pripravovanej témy, pripravenej literatúry a prezentácie niektorých známych výsledkov potrebných pre záverečnú prácu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie spracovanej témy, pripravenej literatúry a prezentácie niektorých známych výsledkov potrebných pre záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Cieľom seminára je zorientovať študentov v oblastiach informatiky, v ktorých môžu vypracovať záverečnú prácu. Na konci semestra má študent vybranú tému záverečnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom seminára je príprava študentov k obhajobám záverečných prác. Počas prezentácií aktuálneho stavu záverečnej práce študent získa prezentačné zručnosti, vylepší si svoju rétoriku a dostane spätnú väzbu ohľadom svojej témy a stavu vypracovanosti záverečnej práce. Na seminári bude študovaná problematika perspektívna pre prípravu záverečných prác.

Literatúra: 

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

Základná literatúra z rôznych oblastí, ktorá pomôže študentovi zorientovať sa pri výbere záverečnej práce. Výber tejto literatúry závisí od ponúkaných tém záverečných prác.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/RUR/08
Názov: Rurálna geografia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚGE/HUG2a/05 alebo ÚGE/PPG/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1, Aktívna účasť na cvičeniach

2, Prezentácia zadaných projektov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

1,100% priebežného hodnotenia na cvičeniach

2,Zvládnutie záverečného testu minimálne na 51%

Cieľ predmetu: 

Úlohou predmetu je oboznámiť študentov s vývojom, pozíciou a zameraním rurálnej geografie, priblížiť im problematiku výskumu vidieckej krajiny, vidieckeho osídlenia a vidieckej populácie a vidieckych komunit na Slovensku a vo svete.

Stručná osnova predmetu: 

Rurálna geografia - teória, metodológia, vývoj. Postavenie rurálnej geografie v rámci geografie, príbuzné vedné disciplíny.Rurálna téma v geografii - regionálnej, sídelnej, ekonomickej. Vidiek ako objekt výskumu a charakteristika vidieckeho osídlenia. Vzťah vidieku a mesta - suburbanizácia, druhé domovy a pod. Kvalita života na vidieku. Marginálne rurálne regióny. Rurálne štruktúry na Slovensku do r.1989 a po r.1989. Transformácia rurálneho priestoru vybraných krajín strednej Európy. Rurálne oblastí vo svete.

Literatúra: 

Pacione, M., 1984: Rural Geography. Harper and Row, London and New York

Robinson, G.,M., 1998: Conflict and Change in the countryside. John Wiley & Sons. Chichester. 483 pp.

<b>Spišiak, P. , 2007: Základy geografie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Vyd.UK, I. vydan. Bratislava, 147 s.

Zubriczký, G. , 2003: Rurálna geografia. Mapa Slovakia, Škola, s r.o. Bratislava, pp. 64.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/SMG/08
Názov: Štatistické metódy v geografii
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Janetta Nestorová-Dická
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/UGE1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie pozostáva z pravidelnej práce na seminároch predmetu, ktorá je orientovaná na riešenie základných úloh z oblasti štatistických metód, ktoré študent samostatne vypracováva. Študent o výsledkoch riešenej úlohy ústne informuje svojich kolegov a vyučujúceho. Výsledky v písomnej forme riešených úloh odovzdáva študent v zápočtovom týždni vo forme prináležiacej vysokoškolskému vzdelávaniu. Priebežné hodnotenie pozostáva z 15% (5% účasť, 10% priebežné informovanie riešených úloh) zo 100%. 85% písomná i elektronická forma semestrálnej práce. Nesplnenie kritérií priebežného a záverečného hodnotenia (tj. 2 x nevedomosť výsledných informácii riešených úloh & neodovzdanie písomnej formy zadaných úloh v zápočtovom týždni vo forme prináležiacej vysokoškolskému vzdelávaniu & nesplnenie povinnej účasti na seminároch & minimálne 43% hodnotenie seminárnej práce ) nebude študentovi udelené hodnotenie.

Povinná účasť na seminárov. Ospravedlnenie len zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku UPJŠ v Košiciach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Udeľuje sa na základe priebežného hodnotenia a hodnotenia semestrálnej práce.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je zvládnutie základných štatistických metód, použivaných najmä v geografii, v rozsahu ktorý by mal poslucháčovi umožniť po ich zvládnutí samostatne spracúvať štatistické data a vyhodnocovať ich štatistickými prostriedkami v praxi.

Stručná osnova predmetu: 

Obsah predmetu je založený na základnom spoznaní triviálnych štatistických metód a ich využitie v geografickej praxi. U úvodnej časti sa študent oboznamuje so základným pojmovým aparátom predmetu. V druhej časti sú teórie i prax zamerané na stredné hodnoty ako priemer, medián a módus. Záverečná časť predmetu je zameraná na rôzne (triviálne) miery pomocou, ktorých študent získava schopnosti popisovať skúmaný štatistický súbor.

Sylabus predmetu: 

1. ÚVOD: Význam slova štatistika, definícia štatistiky, základné črty štatistiky.

2. ZÁKLADNÉ POJMY V ŠTATISTIKE: hromadný jav, hromadné pozorovanie, štatistická jednotka, štatistický súbor, štatistický znak. Základné štatistické (deskriptívne) vlastností;

3. ŠTATISTICKÉ SKÚMANIE: etapy štatistického skúmania, formy štatistického zisťovania, triedenie, tabuľka, grafy, pravidlá zaokrúhľovania

4. STREDNÉ HODNOTY I: Priemery (aritmetický, harmonický, geometrický),

5. STREDNÉ HODNOTY II: Stredné hodnoty polohy (medián, modus), vzájomná poloha mediánu, modus a aritmetického priemeru.

6. Riešenie praktických úloh

7. KVANTILY

8. MIERY VARIABILITY I: variačné rozpätie, kvantilové rozpätie, kvartilové rozpätie, kvartilová odchýlka, priemerná odchýlka,

9. MIERY VARIABILITY II: rozptyl, smerodajná odchýlka, pomerná priemerná odchýlka, variačný koeficient.

10. MIERY ŠIKMOSTI, ŠPICATOSTI A KONCENTRÁCIE: Pearsonova miera šikmosti, kvartilová miera šikmosti, koeficient šikmosti, koeficient špicatosti, Lorenzova krivka, koeficient koncentrácie, pomer koncentrácie

11. Riešenie praktických úloh

12. ŠTATISTICKÉ SKÚMANIE ZÁVISLOSTÍ: Korelačná závislosť, jednoduchá lineárna regresia, koeficient korelácie, koeficient determinácie.

13. HODNOTENIE

Literatúra: 

Bakytová, H. a kol., 1975: Základy štatistiky, Alfa Bratislava, 390s.

Cyhelský, L., Novák, I., 1967: Statistika I.Díl, SNTL Praha, 287s.

Cyhelský, L.,Kaňoková, J.,Novák, I., 1986: Teorie statistiky, SNTL Praha, 340s.

Cyhelský, L., 1967: Statistika v príkladech, SNTL Praha, 227s.

Chajdiak, J., 1997: Štatistické metódy v praxi,

Clauss, G., Erber, H.,1988: Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov,

Nováková, G., 2008: Základy štatistiky pre geografov, Geografika 218s

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/KVA/08
Názov: Krajina vo štvrtohorách
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GEP2/05 alebo ÚGE/DPGa/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktívna účasť na cvičeniach

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna skúška a na základe vypracovania správy o riešení čiastkových úloh.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť prehľad o problematike klimatických zmien a náväznej zmene krajinnej pokrývky v najmladšej geologickej epoche

Stručná osnova predmetu: 

Klimatické zmeny podmienili pôsobenie morfogenetických procesov a tým utváranie charakteristických typov krajiny. Štúdium týchto zmien a charakteru krajiny je obsahom tohto predmetu.

Kvartér sa vyznačuje striedaním studených období – glaciálov resp. štadiálov a teplých období – interglaciálov resp. interštadiálov. Výsledkom týchto zmien sú zmeny podnebných pásiem, rastlinných a zoologických formácií, paleopedologických pomerov resp. výskyt paleolitického človeka a na základe určenia archeologických artefaktov aj vývoj spoločenských formácií.

Literatúra: 

Frenzle, B., 1967: Die Klimaschwankungen des Eiszeitalters. Vieweg Braunschweig.

Lukniš, M., 1973: Reliéf Vysokých tatier s ich predpolia, SAV, Bratislava

Ložek, V., 1973: Příroda ve čtvrtohorách. Academia Praha.

Nilson, J., 1983: The pleistocene. Geology and Life in the Quartenary. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.

Starkel, L., 1960: Rozwój rzezby Karpat flisowych v holocene. Wydawnictwo geologiczne, Warszawa.

Woldstedt, P., 1965: Das Einszeitalter. Grundlinien einer Geologie des Quartärs. Bd 1-2-3 (1958, 1961, 1965) Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/KRS/08
Názov: Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GSR1/05 alebo ÚGE/KGR/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje formou pravidelných kontrol z orientácie na "slepých" mapách.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie prebieha formou písomného testu, kde sa kladie dôraz na vedomosti absorbované na prednáškach a na všeobecný prehľad študenta z danej problematiky.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky týkajúce sa komplexnej fyzickej a humánnej geografie vybranyých regiónov sveta, ako aj orientovanie sa v problematike predmetného regiónu(analýza geopolitickej situácie a pod.)

Stručná osnova predmetu: 

Geografická poloha, horizontálna a vertikálna členitosť, geologický vývoj a stavba, geomorfologické celky, klimatické, hydrografické, pedogeografické a biogeografické(fytogeografické a zoogeografické) pomery, ochrana prírody, súčasná krajina a jej premeny, historicko-politický vývoj, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, integračné zoskupenia vybraných regiónov sveta.

Sylabus predmetu: 

Geografická poloha, horizontálna a vertikálna členitosť, geologický vývoj a stavba, geomorfologické celky, klimatické, hydrografické, pedogeografické a biogeografické(fytogeografické a zoogeografické) pomery, ochrana prírody, súčasná krajina a jej premeny, historicko-politický vývoj, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, integračné zoskupenia vybraných regiónov sveta.

Literatúra: 

Bičík,I., Obermann,A., 1980: Ázia. Mladé letá, Bratislava.

Gajdoš,A., 2001: Socioekonomicko-geografická charakteristika SNŠ, 2.časť. UMB Banská Bystrica.

Kol., 1999: Lexikon Zemí 2000. Fortuna Print, Praha.

Kol., 2001: Vreckový atlas sveta. VKÚ, Harmanec.

Kol., 1987: Země světa 1, Evropa, SSSR, Asie. Svoboda, Praha.

Kovář,J., 1999: Asie-dynamický kontinent. Hlavní faktory a ohniska růstu. Karolinum, Praha.

Kunský,J., Málek,R., Vrána,O., a kol., 1965: Zeměpis světa,Asie bez asijské části SSSR. Orbis, Praha.

Mazúrek,J., 1997: Socioekonomická geografia Severnej Ameriky. UMB Banská Bystrica.

Obermann,A., Hrala,V., Chroboková,D., Kašpar,V., 1985: Amerika. Mladé letá, Bratislava.

Votýpka,J., Janoušová,J., 1987: Severní Amerika. SPN, Praha.

Kandert,J., 1984: Afrika. Mladá fronta, Praha.

Votrubec,C., 1973: Afrika,zeměpisný přehled kontinentu. SPN, Praha.

Král, V., 1999: Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha.

Kolektív, 1968: Evropa, Zeměpis světadílu. Orbis, Praha.

Kol., 1987: Země světa 2, Afrika, Amerika, Oceánie. Svoboda, Praha.

Kunský,J. a kolektív, 1964: Zeměpis světa – Austrálie a Oceánie, Orbis, Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/VKI/08
Názov: Vybrané kapitoly z informatiky a informačných technológií
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomná previerka

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústna skúška. Do celkového hodnotenia sa započítavajú aj výsledky priebežného hodnotenia.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť základy počítania na jednoduchých teoretických strojoch RAM a RASP. Naučiť vyhodnocovať programy pomocou počtu operácií a počtu použitých buniek.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium teoretických modelov počítačov, RAM, RASP, Turingov stroj z hľadiska algoritmov a ich zložitosti. Po preštudovaní základného modelu budú riešené úlohy a bude určovaná časová a pamäťová zložitosť.

Literatúra: 

AHO, A. V., HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. The design and analysis of computer programming. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1974.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/OZP1/07
Názov: Ochrana životného prostredia
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ladislav Mošanský, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 0 Za obdobie štúdia: 28 / 0
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

2 testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Získať základnú orientáciu v aktuálnej legislatíve a jej praktickej aplikácii na podmienky Slovneska. Antropogénne vplyvy a ich potencionálna eliminácia na základe legislatívnzch možností.

Stručná osnova predmetu: 

Prehľad dejinami, organizačnými a právnymi aspektami ochrany prírody. Klasifikácia prírodných zdrojov, ich zaťaženie ľudskou činnosťou a možnosti riešenia daného stavu. Dôraz je kladený najmä na ochranu fyto- a zoogenofondu a územnú ochranu.

Sylabus predmetu: 

Prehľad dejinami, organizačnými a právnymi aspektami ochrany prírody. Klasifikácia prírodných zdrojov, ich zaťaženie ľudskou činnosťou a možnosti riešenia daného stavu. Dôraz je kladený najmä na ochranu fyto- a zoogenofondu a územnú ochranu.

Literatúra: 

Zákony a vyhlášky o ochrane životného prostredia v SR

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/RET/08
Názov: Rétorika
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

osobná prezentácia na zvolenú tému

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu Rétorika je utváranie a zlepšovanie rečníckeho prejavu študentov

Stručná osnova predmetu: 

Moderná rétorika (vznik a história rétoriky)

Príprava rečníckeho prejavu I (čo musí rečník vedieť pred a počas prípravy rečníckeho prejavu, prezentačné desatoro, výber jazykových prostriedkov k jednotlivým druhom prezentácií, myšlienková mapa)

Príprava rečníckeho prejavu II (čo musí rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu, psychologické aspekty rétorických schopností, tréma a práca s ňou)

Druhy rečníckeho prejavu (výber a využitie jazykových prostriedkov pri príprave prejavu)

Základy spoločenského správania sa ( zásady dodržovania pravidiel slušného správania sa na verejnosti, zásady dodržovania pravidiel slušnosti pri verbálnej komunikácii a v písomnom a v elektronickom styku, zákon spoločenskej významnosti)

Sylabus predmetu: 

Moderná rétorika. Príprava rečníckeho prejavu I (čo musí rečník vedieť pred a počas prípravy rečníckeho prejavu). Príprava rečníckeho prejavu II (čo musí rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu). Druhy rečníckeho prejavu. Rečník.

Literatúra: 

 Bindasová, Silvia: Zdokonaľujme sa!, Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška 2000, 89 s.

 Buchtová, B.: Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006, 212 s., ISBN 80-247-0868-X

 Bradbury, Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Computer Press, Praha 2003

 Holič, Š.: Rétorika. Enigma, Nitra 2002

 Mistrík, J.-Škvareninová,O.:Štylistika a rétorika. UK Bratislava 1992

 Sabol, J. a kol.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006, 255 s., ISBN 80-8068-398-0

 Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996, 178 s.

 Špačková, Alena: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing 2003, 120 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: Dek. PF UPJŠ/IKTP/08
Názov: Informačno-komunikačné technológie - prezenčne
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Emília Sotáková
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
06.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: Dek. PF UPJŠ/IKTD/08
Názov: Informačno-komunikačné technológie - dištančne
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
06.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1a/08
Názov: Telesná výchova I
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1b/08
Názov: Telesná výchova II
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2a/08
Názov: Telesná výchova III
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2b/08
Názov: Telesná výchova IV
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UKR1/09
Názov: Úvod do kryptológie
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚMV/ALG1a/03 alebo ÚMV/IMZa/09 alebo ÚMV/IMAC1/03 alebo ÚMV/IMA1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si základné algoritmy symetrickej a asymetrickej kryptografie, vedieť ich implementovať a porozumieť možnostiam kryptoanalýzy. Vedieť aplikovať kryptografické systémy v autentizačných a identifikačných postupoch. Pochopiť metódy a bezpečnostné riziká generovania a distribúcie kryptografických kľúčov, vedieť posúdiť bezpečnosť komunikačných protokolov a implementovať a využívať certifikačné postupy.

Stručná osnova predmetu: 

Kryptografické modely, konvenčná symetrická kryptografia, metódy a možnosti kryptoanalýzy. Asymetrické kryptografické systémy, elementy teórie čísel, autentizácia, hašovacie funkcie a systémy elektronického podpisu. Generovanie a distribúcia kľúčov, autentizačné protokoly a ich zraniteľnosť. Certifikácia, bezpečné elektronické platobné systémy.

Literatúra: 

STINSON, D. R. Cryptography: Theory and Practie. CRC Press, 2005.

MAO, W. Modern Cryptography: Theory and Practice. Prentice Hall, 2003.

SCHNEIER, B. Applied Cryptography. Wiley, 1996.

MENEZES, A., OORSCHOT, P. van, VANSTONE, S. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/IMZa/09
Názov: Matematické základy informatiky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., Mgr. Dávid Hudák, Mgr. Ľudmila Bezegová
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Dva testy a vypracovanie individuálnych zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Udeľuje sa na základe priebežného hodnotenia a písomnej skúšky.

Cieľ predmetu: 

Získať základné matematické poznatky, naučiť sa používať metódy dôkazu a získané poznatky používať pri riešení úloh.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Celé čísla, deliteľnosť, kongruencie, zvyškové triedy. Polia, grupy. Sústavy lineárnych rovníc, matice, operácie s maticami, determinanty. Funkcie a ich vlastnosti, spojitosť, limita, derivácia. Priebeh funkcie.

Literatúra: 

Huťka, Benko, Ďurikovič: Matematika, Alfa, Bratislava 1991

D.Studenovská, T. Madaras, S. Mockovčiak: Zbierka úloh z matematiky pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

D.Studenovská, T. Madaras: Matematika pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

J. Ivan: Matematika 1, Alfa, Bratislava 1989

T. Katriňák a kol.: Algebra a teoretická aritmetika, Alfa, Bratislava 1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAI/09
Názov: Právne aspekty informatiky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim.prof.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

piebežné hodnotenie je realizované formou referátov a seminárnych prác

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné hodnotenie sa realizuje písomným testom, do záverečného hodnotenia sa započítavajú aj výsledky priebežného hodnotenia

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa so základnými právnikmi aspektmi tvorby softvéru a podnikania v informatike.

Stručná osnova predmetu: 

Autorské právo. Ochrana osobných informácií v informačných systémoch. Základy obchodného práva. Daňová sústava SR. Právne aspekty podnikania v informatike.

Literatúra: 

BABČÁK, V. Daňová správa a daňové konanie. Eurounion Bratislava, 1998.

SUCHOŽA, J. a kol., Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Eurounion Bratislava, 2007.

VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva. TypoPress Košice, 2004.

Zbierka zákonov SR. Dostupná na internete: <http://www.zbierka.sk>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
03.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/IMZb/09
Názov: Matematické základy informatiky
Študijný program:  GIb - Geografia - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Danica Studenovská, CSc., doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Dva testy a vypracovanie individuálnych zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Udeľuje sa na základe priebežného hodnotenia a písomnej skúšky.

Cieľ predmetu: 

Získané vedomosti z matematickej analýzy si rozšíriť o poznatky z integrálneho počtu, diferenciálnych rovníc a nekonečných radov.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Neurčitý integrál, určitý integrál a ich aplikácie. Diferenciálne rovnice. Číselné rady, kritériá konvergencie. Funkcionálne rady, Taylorov rozvoj. Periodické funkcie, trigonometrické rady, Fourierov rozvoj.

Literatúra: 

Huťka, Benko, Ďurikovič: Matematika, Alfa, Bratislava 1991

D.Studenovská, T. Madaras, S. Mockovčiak: Zbierka úloh z matematiky pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

D.Studenovská, T. Madaras: Matematika pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

J. Ivan: Matematika 2, Alfa, Bratislava 1989

T. Katriňák a kol.: Algebra a teoretická aritmetika, Alfa, Bratislava 1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008