Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
GIb - Geografia - informatika - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
9.2.1. - informatika
Garant:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. - podprogram informatika
Študijný odbor:
4.1.35. - geografia
Garant:
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. - podprogram geografia
 

Študijná časť
Povinné predmety Min. 152 Kreditov

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/PAZ1a/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 93P + 4C    Cmorik, Galčík, Gurský, Mlynárčik, Vaneková 
ÚINF/UIN2/07  Úvod do štúdia informatiky 32C    Krajči 
ÚINF/PRP2/03  Princípy počítačov 33C    Novotný, Schmotzer 
ÚINF/PAZ1b/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 72P + 4C ÚINF/PAZ1a/03   Andrejková, Galčík, Guniš, Katrenič 
ÚINF/OSY1/03  Operačné systémy 52P + 2C ÚINF/PAZ1a/03   Gallová, Schmotzer 
ÚINF/PAZ1c/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 54C ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Novotný, Vaneková 
ÚINF/DBS1a/03  Databázové systémy 52P + 2C    Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/PSE1/03  Počítačové siete 53P + 1C ÚINF/OSY1/03  *(2)   Gurský 
ÚINF/AFJ1a/03  Automaty a formálne jazyky 42P + 1C    Cmorik, Gajdoš, Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/SWI1/07  Softvérové inžinierstvo 33C    Semanišin 
ÚINF/BSI1a/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 
ÚMV/TVY1/03  Teória vypočítateľnosti 42P + 1C    Krajči, Pisková 
ZPa  Záverečná práca
   - ÚINF/ZPIRa/04  Záverečná práca 22C ÚINF/PBS/07   Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Krajči, Krivoš-Belluš, Mlynárčik, Repický, Schmotzer, Semanišin, Studenovský, Török, Zápotocký, Šnajder 
ÚINF/SLO1a/06  Symbolická logika 52P + 1C    Krajči, Krídlo 
ZPb  Záverečná práca
   - ÚINF/ZPIRb/04  Záverečná práca 64C    Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Mlynárčik, Schmotzer, Semanišin, Studenovský 
ÚMV/IMZa/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Bezegová, Hudák, Madaras 
ÚMV/KOUI/04  Kombinatorika pre učiteľov informatiky 42P + 1C    Jendroľ, Madaras, Semanišin 
ÚGE/GEP2/05  Geológia a petrografia 63P + 2C    Bónová, Gallay, Hochmuth 
ÚGE/PLG/07  Planetárna geografia 32C    Vargová 
ÚGE/UGE1/07  Úvod do geografie 32C    Csachová, Fogaš 
ÚGE/GEM2/05  Geomorfológia 73P + 2C ÚGE/GEP2/07  *(2)   Dzurovčin, Hochmuth, Petrvalská 
ÚGE/KAT1/05  Kartografia a topografia 73P + 2C ÚGE/UGE1/07   Barabas, Bónová 
ÚGE/GEX1/05  Geologická exkurzia 13dC ÚGE/GEP2/05   Bónová 
ÚGE/FYG1/03  Fyzická geografia 1 53P + 1C ÚGE/GEM2/05   Barabas, Petrvalská 
ÚGE/OBY2/03  Geografia obyvateľstva a sídel 42P + 1C ÚGE/UGE1/07  *(2)   Nestorová-Dická, Tomášiková 
ÚGE/FYG2/05  Fyzická geografia 2 53P + 1C ÚGE/FYG1/03   Hochmuth, Petrvalská 
ÚGE/HUG2a/05  Humánna geografia (výrobná sféra) 53P + 1C ÚGE/OBY2/03  *(2)   Kulla, Spišiak 
ÚGE/SMG/08  Štatistické metódy v geografii 22C ÚGE/UGE1/07   Nestorová-Dická 
ÚGE/EXFG/07  Exkurzia z fyzickej geografie 16dC ÚGE/FYG1/03   Fogaš, Petrvalská 
ÚGE/GSR1/05  Regionálna geografia Slovenska (fyzická geografia) 42P + 1C ÚGE/FYG2/05   Hochmuth, Petrvalská 
ÚGE/HUG/07  Humánna geografia (nevýrobná sféra) 33C ÚGE/HUG2a/05   Kulla 
ZPa  Záverečná práca
   - ÚGE/ZBGa/04  Záverečná práca 2 ÚGE/HUG2a/05   Barabas, Bónová, Csachová, Dzurovčin, Fogaš, Hochmuth, Hochmuthová, Košťálik, Kulla, Nestorová-Dická, Petrvalská, Spišiak, Tomášiková, Vargová 
ÚGE/MHG1/03  Mapovací kurz z humánnej geografie 14dC ÚGE/HUG2a/05  *(2)   Kulla, Nestorová-Dická, Spišiak, Tomášiková 
ÚGE/GSR2/05  Regionálna geografia Slovenska (humánna geografia) 43C ÚGE/GSR1/05   Csachová, Kulla, Nestorová-Dická 
ÚGE/KRS/08  Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta 32C ÚGE/GSR1/05  *(2)   Fogaš 
ZPb  Záverečná práca
   - ÚGE/ZBGb/04  Záverečná práca 6 ÚGE/ZBGa/04   Barabas, Bónová, Csachová, Dzurovčin, Fogaš, Hochmuth, Hochmuthová, Košťálik, Kulla, Nestorová-Dická, Petrvalská, Spišiak, Tomášiková, Vargová 
ÚGE/EXHG/07  Exkurzia z humánnej geografie 16dC ÚGE/GSR2/05   Csachová, Kulla, Nestorová-Dická, Spišiak 
IKT  Informačno-komunikačné technológie
   - Dek. PF UPJŠ/IKTD/08  Informačno-komunikačné technológie - dištančne 2     
   - Dek. PF UPJŠ/IKTP/08  Informačno-komunikačné technológie - prezenčne 22C    Sotáková 
CJ  Cudzí jazyk
   - KROKF/PFAJ4/07  Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy 22C PaS    Bednáriková 
   - KGER/OJPV1/07  Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1 22C    Medeová 
KFaDF/DF1/05  Dejiny filozofie a filozofie výchovy - kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti 42P + 1C PaS    Nezník, Tholt 

 
Povinne voliteľné predmety Min. 24 Kreditov

Blok - PV-I Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/UGR1/04  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/UNS1/04  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C ÚINF/PAZ1b/03   Andrejková 
ÚINF/UKR1/09  Úvod do kryptológie 63P + 1C ÚMV/ALG1a/03  *(4)   Jirásek 
ÚINF/FUN1/04  Funkcionálne programovanie 62P + 2C ÚINF/PAZ1c/03  *(3)   Repický 
ÚINF/PSW1/06  Programovanie webových stránok 22C 1, 2    Guniš, Šnajder 
ÚINF/DBS1b/03  Databázové systémy 62P + 2C ÚINF/DBS1a/03   Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/SPR1a/03  Systémové programovanie 31P + 2C ÚINF/PSE1/03  *(2)   Schmotzer 
ÚINF/PRJ1a/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/RPR1c/05  *(2)   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/SPR1b/03  Systémové programovanie 62P + 2C ÚINF/SPR1a/03   Schmotzer 
ÚINF/PRJ1b/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/PRJ1a/06   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/PSO1/03  Prezentačný software 22C 1, 2    Mlynárčik, Studenovský 
ÚINF/PBS/07  Prípravný seminár pre záverečnú prácu 11C    Gurský 
ÚINF/ASU1/06  Algoritmy a štruktúry údajov 43C    Cmorik, Gajdoš, Krivoš-Belluš 
ÚINF/BSI1b/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 
ÚMV/IMZb/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Madaras, Studenovská 
ÚINF/VKI/08  Vybrané kapitoly z informatiky a informačných technológií 62P + 2C    Studenovský 
PBS/07 je povinný pre tých, ktorí budú robiť záverečnú prácu z informatiky


Blok - Geografia Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚGE/HIG/06  Historická geografia 22C ÚGE/UGE1/07   Fogaš, Tajták 
ÚGE/PTM1/07  Počítačová tvorba máp v programe Corel 22C ÚGE/KAT1/05   Gallay, Petrvalská 
ÚGE/GEE2/07  Geoekológia 52P + 1C ÚGE/BIG/07  *(2)   Barabas, Petrvalská 
ÚGE/KVA/08  Krajina vo štvrtohorách 52P + 1C ÚGE/GEP2/05  *(2)   Hochmuth 
ÚBEV/OZP1/07  Ochrana životného prostredia 32P + 0C    Mošanský 
ÚGE/AFAU/05  Regionálna geografia Afriky a Austrálie 52P + 1C ÚGE/HUG/07   Fogaš 
ÚGE/RUR/08  Rurálna geografia 52P + 1C ÚGE/HUG2a/05  *(2)   Spišiak 


Blok - Spoločný
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/KK/07  Komunikácia, kooperácia 22C    Sarková 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 21P + 1C 2, 3    Paulíková, Salonna 
KPE/SL1/05  Školská legislatíva 22C    Orosová 
KPE/ZSKP/05  Základy školskej pedagogiky 21P + 1C    Bajtoš, Harčárová, Orosová 

 
Výberové predmety Min. 4 Kredity

Blok - VI-I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/SVK1/00  Študentská vedecká konferencia 4 2, 3     
ÚINF/PAI/09  Právne aspekty informatiky 20P + 2C    Husár, Semanišin 


Blok - Geografia
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚGE/NGS/06  Nemecký geografický seminár 22C    Petrvalská 
ÚGE/HYP/06  Hydrologické praktikum 22C ÚGE/KAT1/05  *(2)   Barabas 
ÚGE/EGP/06  Endogénne geologické procesy22C ÚGE/GEP2/05  *(2)   Bónová 
ÚGE/MET/05  Metódy geografického výskumu 32C ÚGE/GEM2/05  *(3)   Košťálik, Spišiak 
ÚGE/KAR/05  Základy karsológie a speleológie 22C ÚGE/GEM2/05   Hochmuth, Petrvalská 
ÚGE/ZVS/06  Základy verejnej správy 22C ÚGE/GSI1/07  *(2)   Csachová 
ÚGE/MGS/06  Maďarský geografický seminár 22C    Tajták 
ÚGE/SBP1/07  Seminár k bakalárskej práci 22C    Barabas, Csachová, Hochmuthová, Kulla, Nestorová-Dická, Tomášiková 
ÚGE/AGS/08  Anglický geografický seminár 22C    Csachová 
ÚGE/PVS/05  Populačný vývoj Slovenska 22C ÚGE/OBY2/03   Tomášiková 
ÚGE/SBP2/07  Seminár k bakalárskej práci 22C    Barabas, Fogaš, Hochmuthová, Nestorová-Dická, Tomášiková 
ÚGE/SVG/04  Študentská vedecká konferencia z geografie 4    Barabas, Bónová, Csachová, Dzurovčin, Fogaš, Hochmuth, Košťálik, Kulla, Nestorová-Dická, Petrvalská, Spišiak, Tomášiková 


Blok - Spoločenské vedy
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/RET/08  Rétorika 22C    Sarková 
KFaDF/FVp/04  Kapitoly z filozofie výchovy 22C    Tholt 
KFaDF/AFS/05  Antická filozofia a súčasnosť 22C    Tholt 
KFaDF/KDF/05  Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ) 22C    Tholt 
KFaDF/IH1/03  Idea humanitas 1 (všeobecný základ) 22C    Nezník 
KFaDF/VE/07  Veda a etika 22C    Tholt 


Blok - Rozvíjanie jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KROKF/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C     Bednáriková 
KGER/AN/07  Akademická nemčina 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C     Medeová, Orságová 


Blok - TV
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTV UPJŠ/TV1a/08  Telesná výchova I 22C     
ÚTV UPJŠ/TV1b/08  Telesná výchova II 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2a/08  Telesná výchova III 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2b/08  Telesná výchova IV 22C     
Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 180 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 4 kredity.

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/BUI/01  Základy informatiky   SS   ÚINF/OSY1/03  *(5)    
ÚINF/OZP/04  Obhajoba bakalárskej práce   OB   ÚINF/ZZPb/03  *(2)    
ÚGE/VGS/04  Všeobecná fyzická a humánna geografia a geografia Slovenska   SS   ÚGE/OBY2/03  *(6)    
ÚGE/OBP/07  Obhajoba bakalárskej práce   OB   ÚGE/ZBGa/04  *(4)    

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov