Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/UPR/03
Názov: Umenie pomáhať rozhovorom
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Ferdinand Salonna, PhDr. Marek Linha, doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Zadanie-40 b; poster, flip-chart papier, prezentácia na seminári

témy:

- sebareflexia možností pomáhania

- využitie metódy rozhovoru v mojej profesnej budúcnosti

• Aktívna účasť-50 b; aktivita v diskusii,zapájanie do modelových situácií

• Sebahodnotenie- 10b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa priebežnej kontroly.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie o systemickom prístupe k pomáhaniu. Trénovať vedenie rozhovoru, ujasňovanie objednávok. Reflektovať možnosti pomáhania.

Stručná osnova predmetu: 

Psychologická príprava pre vedenie rozhovoru. Sebareflexia vlastných možností, schopností viesť rozhovor, pomáhať. Možnosti pomáhania rozhovorom z pohľadu vybraných psychologických prístupov.Systemický prístup k pomáhaniu. Rozhovor a profesionálne spôsoby pomáhania a kontroly. Objektivistický a konštruktivistický rámec rozhovoru v teórii a praxi. Je možné pomáhať kontrolou? Otvorenie rozhovoru, dojednávanie priebehu, priebeh, ukončenie rozhovor.Konštruktivistické otázky v rozhovore.Analýza jednotlivých fáz vedenia rozhovoru. Reflexný tím možnosti pomoci pri rozhovore.Modely reflexných tímov. Modelové situácie vedenia rozhovoru s jednotlivcom. Modelové situácie vedenia rozhovoru so skupinou.Profesionálne možnosti, výhody a úskalia riešenia problémov s jednotlivcom, so skupinou.

Sylabus predmetu: 

Témy seminárov:

prístupy rôznych psychologických škôl k rozhovoru ako metóde

pomoc a kontrola

neverbálna komunikácia a jej význam v rozhovore

typy rozhovoru, sociálne spôsobilosti uľahčujúce komunikáciu

fázy rozhovoru a typy otázok

pomáhajúce profesie a rozhovor

Literatúra: 

Yalom,I.: Chvála psychoterapie, Praha, Portál, 2003

Ulehla, I.: Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996

Ludewig, K.: Systemická terapie. Praha: Pallata 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/AFS/05
Názov: Antická filozofia a súčasnosť
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% - priebežné hodnotenie aktivity študentov na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poukazať na korene západnej civilizácie, ktoré siahajú ku Grékom, ako jednému z 3 pilierov Európskej kultúry. Práve zdôraznením previazanosti antickej filozofie a EPISTEME umožní lepšie pochopiť otázky formovania matematickej prírodovedy 17. storočia a niektoré závažné otázky dnešnej podoby vedy a kultúry

Stručná osnova predmetu: 

Edmund Husserl o podstate antickej filozofie. Mýtus a filozofia. Filozofia predsokratikov a F.Nietzsche. Predsokratici a M.Heidegger. Starogrécky atomizmus. Platón a jeho vplyv na vznik renesančnej a novovekej prírodovedy. Platónova "teória poznania". Aristotelova syntéza antického vedenia. Epikuros. Antická filozofia a rané kresťanstvo. Skepticizmus - problém agnosticizmu.

Literatúra: 

Patočka, J.: Aristoteles jeho předchůdci a dědicové. Praha. ČSAV l964.

Patočka, J.: Nejstarší řecká filosofie. Praha. Vyšehrad l996.

Höffding, H., Král, J.: Přehledné dějiny filosofie. Praha. Unie l947, s. 5 – 84.

Hussey, E.: Presokratici.Praha. Rezek 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/AGS/08
Názov: Anglický geografický seminár
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrola portfólia

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je rozvíjať a prehĺbiť jazykové kompetencie s orientáciou na jazyk geografie v ústnom a písomnom prejave. Prezentovať odborné poznatky humánnogeografického a ekonomickogeografického charakteru na vybranom území, ktorým je svetadiel Európa.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je anglickým ekvivalentom predmetu Humánna geografia Európy. Študenti v ňom aktívne participujú na zadaných témach ako geografické vymedzenie Európy, obyvateľstvo a sídelné systémy Európy, hlavné trendy súčasnej ekonomiky Európy, charakteristika subregiónov Európy s dôrazom na vybraný modelový štát.

Sylabus predmetu: 

1. Europe – location, Europe - different realms, historical, political, cultural understanding of Europe

2. Population in Europe (national stereotypes, multicultural society)

3. Settlement systems in Europe (urban versus rural areas, global cities, conurbations)

4. European Union, euromyths

5. Regional policy of EU, NUTS classification

6. Industry in the EU countries

7. Agriculture in the EU countries

8. Transport of the EU countries

9. Discovering Norway

10. Discovering the Netherlands

11. Discovering Russia

12. Discovering the Czech Republic

Literatúra: 

Cihová, J. a kol., 2005: English for Students of Public Administration, Regional Development, European Integration. Bratislava: Geografika. ISBN 80-969338-2-5.

Clark, A. N., 1998: Dictionary of Geography. Second edition. Penguin Books. ISBN 0-14-051388-4

Jordan, R.R., 1980: Academic Writing Course. London: Collins ELT. ISBN 0-00-370004-6

Swan, M., 2006: Practical English Usage. Oxford: OUP. ISBN 9780194420983

materiály poskytnuté vyučujúcim

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/IH1/03
Názov: Idea humanitas 1 (všeobecný základ)
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; (DF2)

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné hodnotenie na základe spracovania samostatného projektu

Cieľ predmetu: 

Priviesť študenta prostredníctvom sokratovskúho dialógu k angažovanému spôsobu života, rozvinutiu schopnosti kritického myslenia, aktívnej pozícii v odbornom, verejnom a súkromnom živote. Podstatným cieľom je prekročenie úzko špecializovaných pohľadov na svet, ako aj ochotu a schopnosť pomôcť druhému človeku nezištným spôsobom.

Stručná osnova predmetu: 

<b>Jazyk ako rozmer ľudskej existencie. </b>Čo je filozofia. Záhada jedného slova - <i>LOGOS</i> Späť ku Grékom - láska, zápas, rivalita.

<b>Idea "humanitas" ako kľúčový termín renesancie. </b> Demiurgijná múdrosť, <i>epistéme poietiké</i>. Človek ako pán a vlastník prírody. Bláznivosť a pochabosť.

<b>Mocenský vzťah ku svetu </b>- zrod optimistického pohľadu na svet, projektívnosť myslenia; experiment a projekty šťastia. Vzťah panstva a podriadenosti. Moc a technika moci. Animalita proti racionalite.

<b>Idea človeka. </b> List o humanizme. Princíp <i>starostlivosti o dušu </i>versus <i>jasnosť a zreteľnosť</i>. Pravda a absurd - dilema cesty. Problém zvaný <i>rozum</i>. Múdrosť a chytrosť.

Sylabus predmetu: 

Štúdiom filozofických textov - Platon - Politeia - študent hlbšie preniknúť k otázkam, ktoré zamestnávajú filozofické myslenie aj dnes. Spravodlivosť, múdrosť, výchova, vedenie, starostlivosť o dušu - to všetko sú témy, ktoré okrem toho, že sú filozofickými problémami zamestnávajú myslenie aj bežného človeka (a mladého človeka, ktorý hľadá orientáciu svojho života zvlášť). Antika, stredovek, renesancia, novovek - novoveká veda (vznik matematickej prírodovedy), panský vzťah ku svetu. Príroda a svet ako objekt podmaňujúcej moci človeka - jediného a zvrchovaného pána sveta. Boh- duša- svet na ceste človeka za šťastím, slasťou a utrpením. Človek v súradniciach moci. Gadamer: Späť ku Grékom. Heidegger: List o humanizme. Niekoľko slov k jednému problému: Čo je človek? Čo je humanizmus? Čo je myslenie? Čo zostáva za hrizontom nášho pýtania sa?

Literatúra: 

1.Antológia z diel filozofov. Bratislava. Epocha; Pravda 1968 – 1978; I. – X. zv.

2. Welsch, W.(1996): Naše postmoderní moderna, Praha

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
08.07.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/IH2/03
Názov: Idea humanitas 2 (všeobecný základ)
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KFaDF/IH1/07
Obsahová prerekvizita: 

DF1; (DF2); IH1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotený zápočet

Cieľ predmetu: 

Doplniť a rozšíriť záujem študentov prírodných vied o spoločenskovednú problematiku súvisiacu s otázkami vývoja filozofie, vedy a vedenia človeka, ktoré sa prejavujú v naliehavých problémoch dnešného sveta a spoločnosti. Zvláštny dôraz je kladený na formovanie humanistických ideí, ich vznik, transformáciu a možné úskalia a riziká. Okrem premýšľania nad vážnymi otázkami minulosti a súčasnosti je súčasťou aj uvažovanie o súčasnosti a súčasných kontextoch veľkých tém filozofie a západnej kultúry zvlášť. Preto ako praktický výstup je chápaná aj príprava a realizácia programu zameraného na spoluprácu s alternatívnymi smermi pedagogiky v podmienkach nášho transformujúceho sa školstva.

Stručná osnova predmetu: 

<b>Vek obrazu sveta. </b>Pochybnosť ako princíp filozofie. Vznik obrazu sveta (Weltbild);odlišnosti antickej theoria,stredovekej scientia,vznik matematickej prírodovedy. Veda ako prevádzka (Betrieb); inštitucionalizácia vedy.

<b>Filozofia, veda a moderný svet. </b> Pohyb života človeka: akceptácia, obrana, sloboda ako zápas, prihlásenie sa ku konečnosti

<b>Moderný svet a hľadanie zmyslu. </b> Byrokracia, odosobnenosť, prevaha technokratických prístupov. Únava ako novodobá hrozba Európe. Cesty k slobode vedú cez znovuobjavenie vlastného Ja. Základná podmienka výchovnosti každého vzdelávania je <i>starostlivosť o dušu</i>.

<b>Kríza európskeho ľudstva. </b> Antika. Filozofia-vznik zvláštnej pospolitosti ľudí, počiatky vzdelanosti <i>paideia</i>. Kľukatá cesta vedenia. Rodný list <i>kalkulujúceho myslenia. </i>

<b>Európa a doba poeurópska. </b> <i>Starostlivosť o dušu </i>- základná idea Patočkovej filozofie. Odlišnosť pozície Platóna a Demokrita v chápaní starostlivosti o dušu. Idea starostlivosti o dušu a Aristoteles.

Literatúra: 

Hegel, G. W. F.: Fenomenologie ducha. Praha. NČSAV 1960

Husserl, E.: Krize evropského lidství a filosofie. In: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha. Academie 1996

Patočka,J.: Péče o duši I. Praha. OIKOYMENH 1996

Patočka,J.: Péče o duši II. Praha. OIKOYMENH 1999

Wright von, G.H.: Humanizmus ako životný postoj. Bratislava, Kalligram 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/RSEI/03
Názov: Rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. samostatná práca: Činitele efektívnej komunikácie a kooperácie.

(4. cvičenie), 2. samostatná práca Narácia: "...nemáme zraňovať city druhých, lepšie je zraniť seba???" (8. cvičenie)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe priebežnej kontroly.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie z vybraných kapitol psychológie. Pracovať so sociálno-osobnostným prístupom k sociálnej inteligencii na teoretickej a výcvikovej úrovni. Rozvíjať percepčno-kognitívne a behaviorálne zložky modelu emocionálnej inteligencie.

Stručná osnova predmetu: 

Emocionálna inteligencia, sebareflexia a možnosti rozvoja (prežívanie, uvedomovanie si a zvládanie vlastného citového života, reflexia, vnímavosť voči citovému prežívaniu iných ľudí, empatia), sociálna inteligencia, zvládanie sociálnych problémov v medziľudských vzťahoch, (sociálne a životné spôsobilosti, sebareflexia a možnosti ich rozvoja, umenie vyhľadávania, prijímania a poskytovania citovej a sociálnej opory), tréning priamej komunikácie, vzájomne rešpektujúcej komunikácie.

Literatúra: 

Goleman, D.: Emoční inteligencie. Praha. Columbus 1997.

Englanderová – Goldenová, P., Golden, D. E.: Povedz to priamo (Say it straight – S.I.S.) Tréning priamej komunikácie. Bratislava. CPPS pre jedinca, pár a rodinu 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KAE/KAp/03
Názov: Kultúrna antropológia
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD., Ing. ThDr. Jozef Palaščak
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF 1; resp.DF 2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%- priebežné hodnotenie aktivity študentov, (záverečná samostatná práca študenta)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Poskytnúť prehľad ľudskej aktivity v súčasnosti a v dejinách, a to vo vede i umení, v politike i v spoločenskom živote, tak, aby v praktickom živote vytváralo komplexnú a zmysluplnú humánnu jednotu.

Stručná osnova predmetu: 

Ľudská existencia v aspekte kultúrnej antropológie. Z dejín myslenia o človeku. Podstata kultúry: identifikačné hodnoty. Kultúrne epochy-motivácia zmeny. Humanizujúce hodnoty-tolerancia, dialóg, demokracia. Kultúra práce-zmysel sebarozvoja a pokrok ľudstva.

Sylabus predmetu: 

KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA

Počet kreditov: 2 Rozsah výučby: 2 hod. týždenne

Zabezpečuje: Ing. ThDr. Jozef Palaščák

ANOTÁCIA: Ľudská existencia v kontexte kultúrnej antropológie. Z dejín myslenia o človeku. Podtstat kultúry: identifikačné hodnoty. Kultúrne epochy - motivácia zmeny. Humanizujúce hodnoty. Kultúra práce - zmysel sebarozvoja a pokrok ľudstva.

CIEĽ: Poskytnúť prehľad ľudskej aktivity v súčasnosti a dejinách, a to vo vede i umení, v politike i spoločenskom živote, tak aby v praktickom živote vytváralo komplexnú a zmysluplnú humánnu jednotu.

HODNOTENIE: 100% priebežné hodnotenie aktivity študentov a záverečná samostatná práca študenta.

• Kultúra a civilizácia. Podstata kultúry a jej vymedzenie. Kultúrne epochy .

• Kultúrnosť a kultúra. Vedecký pokrok - perspektíva kultúrnosti

• Antropológia a kultúra. Kultúra vyučujúceho procesu - druhy poznania.

• Hľadanie ideovej totožnosti - svetonázorová orientácia. Obsah a tvorba svetonázorov.

• Moderný človek a kultúra. Ústredne postavenie osoby. Pramene sebarealizácie.

• Kultúra práce. Dimenzie ľudskej práce. Formy práce a ich význam. Ciele ľudskej práce. Práca a mzda.

• Dôstojnosť práce. Komparácia modelov práce. Zmysel práce. Kultúra voľného času.

• Miesto človeka v prírode. Ekológia a kultúra.

• Filozofia slobody. Možnosti sebarealizácie človeka v slobode. Pluralizmus a jednota ..

• Úloha komunikácie - pravdivosť. Sociálna dimenzia pravdy. Demokracia a pravda.

• Vznik svetového spoločenstva. Prosociálnosť v globálnej dimenzii. Kultúrny styk medzi národmi.

• Evolúcia vedy ako súčasť kultúrnej evolúcie.

• Ciele náuky kultúrnej antropológie i smer jej rozvoja. Veda v službe globalizmu.

• Workshop k jednotlivým uvedeným paradigmárn kultúrnej antropológie.

Hanus, L. Človeka kultúra. Bratislava 1997

Krupiec, A. U základov chápania kultúry. Lublin 1991

Kolektív. Príroda a kultúra. 1990

Coreth, E. Co je člověk. Praha 1994

Schweitzer, A. Kultúra a etika. Bratislava 1986.

Literatúra: 

Hanus,L.: Človek a kultúra, Bratislava 1997

Krupiec,A.: U základov chápania kultúry. Lublin 1991

Kolektív: Príroda a kultúra. Praha 1990

Coreth,E.: Co je člověk. Praha 1994

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/VPD/03
Názov: Všeobecná pedagogika a didaktika
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Jana Harčárová
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základy školskej pedagogiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Študent na základe priebežného hodnotenia získa maximálny počet 50 bodov. Priebežné hodnotenie sa realizuje na seminároch, a to hodnotením seminárnej práce, hodnotením výstupu v rámci mikrovyučovania a hodnotením priebežného vedomostného testu . Za seminárnu prácu môže študent získať body v rozpätí 0 - 15 bodov, požadované minimum je 8 bodov. V prípade nedosiahnutia 8 - ich bodov za seminárnu prácu, bude študentovi poskytnutá možnosť spracovať seminárnu prácu na náhradnú tému.

Za výstup v rámci mikrovyučovania študent môže získať body v rozpätí 0 – 20 bodov, požadované minimum je 10 bodov. V prípade nedosiahnutia 10 - ich bodov za výstup, bude študentovi poskytnutá možnosť realizovať výstup v náhradnom termíne určenom vyučujúcim. Za priebežný vedomostný test môže študent získať maximálne 15 bodov, požadované minimum je 8 bodov. V prípade nezískania minimálnej hranice úspešnosti testu, t.j. 8 - ich bodov, bude vedomostný test riešiť v náhradnom termíne určenom vyučujúcim.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Študent na základe výsledkov práce na seminároch môže získať maximálne 50 bodov, požadované minimum je 26 bodov a pristúpiť k realizácii ústnej skúšky.

Študent na základe výsledku ústnej skúšky môže získať maximálne 50 bodov, požadované minimum je 25 bodov.

Celkové (sumatívne) hodnotenie (pozostáva zo súčtu priebežného a záverečného hodnotenia) je prevodom získaných bodov podľa nasledovného transformačného kľúča:

A - výborne: 91 - 100 bodov; B - veľmi dobre: 81 - 90 bodov; C - dobre: 71 - 80 bodov; D - uspokojivo: 61 - 70 bodov; E - dostatočne: 51 - 60 bodov; FX - nedostatočne: 0 - 50 bodov.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o teoretických základoch pedagogiky ako disciplíny potrebnej pre prácu budúcich učiteľov, a to v náväznosti na predmet Základy školskej pedagogiky. Analyzovať podstatu edukačných javov na základe poznania pedagogiky a jej subdisciplín. Teoreticky analyzovať obsah didaktiky, kriticky hodnotiť a aplikovaťvšeobecnú didaktiku vo svojej učiteľskej praxi. Špecifikovať edukačné postupy učiteľa v tvorivej výučbe. Rozvíjať edukačné zručnosti budúcich učiteľov. Vytvoriť východiskové predpoklady pre štúdium následných psycho–didaktických disciplín.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogika, pojem a predmet pedagogiky, základné pedagogické kategórie. Vznik pedagogiky ako vedy. Sústava pedagogických vedných disciplín, charakteristika základných pedagogických disciplín, vzťah pedagogiky k iným vedám. Vonkajšie a vnútorné stránky výchovy a vzdelávania. Humanizácia výchovy a vzdelávania..Proces výchovy, ciele, metódy a zásady výchovy.

Didaktika, pojem a predmet didaktiky, súčasné východiská didaktiky. Vznik didaktiky ako vedy. Vzťah všeobecnej didaktiky a predmetových didaktík. Perspektívy a problémy rozvoja didaktiky. Didaktické zásady vyučovacieho procesu. Didaktická klasifikácia učiva, vzdelávacie štandardy. Základné pedagogické dokumenty. Tematický plán. Učebnica. Ciele školskej edukácie, ich funkcia a klasifikácia. Vyučovacie metódy, klasifikácia, funkcie a výber vyučovacích metód. Súčasné koncepcie vyučovacieho procesu. Organizačné formy vyučovania, klasifikácia a charakteristika jednotlivých organizačných foriem. Vyučovacia hodina ako základná organizačná forma, etapy vyučovacej hodiny, typy vyučovacích hodín. Preverovanie a hodnotenie v školskej edukácii. Plánovanie práce učiteľa. Tvorivé vyučovanie.

Sylabus predmetu: 

OBSAH PREDNÁŠOK

1. Všeobecná didaktika. Vymedzenie pojmu didaktika, jej historické východiská a súčasnosť. Predmet didaktiky. Druhy didaktík. Systém didaktiky. Miesto didaktiky v pedagogických vedách. Základné problémy didaktiky. Vyučovací proces.

2. Ciele vyučovacieho procesu. Vymedzenie základných pojmov. Hierarchia cieľov. Požiadavky na ciele vyučovania. Taxonómie cieľov. Postup pri formulovaní cieľov. Práca učiteľa s cieľmi vyučovacieho procesu. Zhodnotenie problematiky cieľov vyučovania.

3. Didaktické testy.Charakteristika, klasifikácia a vlastnosti didaktických testov. Formy úloh didaktických testov. Konštrukcia didaktických testov. Klasifikácia a vyhodnocovanie didaktických testov. Využitie didaktických testov v školskej praxi.

4. Obsah vzdelávania. Vymedzenie základných pojmov. Prvky a zložky učiva. Didaktická analýza učiva. Základné pedagogické dokumenty. Učebnice. Vzdelávacie štandardy. Kľúčové kompetencie.

5. Plánovacia činnosť učiteľa. Projektovanie a modelovanie vyučovacieho procesu. Požiadavky na plánovaciu činnosť. Príprava učiteľa na vyučovací proces. Tematický plán, písomná príprava.

6. Vyučovacie metódy. Základné pojmy a klasifikácia vyučovacích metód. Faktory ovplyvňujúce výber metód. Všeobecno-didaktické metódy. Metódy konkretizácie všeobecno-didaktických metód. Metódy rozvoja tvorivého myslenia. Metódy rozvoja kritického myslenia.

7. Moderné koncepcie vyučovacieho procesu. Kooperatívne vyučovanie. Projektové vyučovanie. Programové vyučovanie. Globálna výchova. Otvorené a dištančné vzdelávanie. Konštruktivizmus. Autentické vyučovanie.

8. Organizačné formy vyučovania. Vymedzenie základných pojmov. Sociálne formy práce žiakov. Vyučovacia hodina ako základná organizačná forma. Ďalšie organizačné formy vyučovacieho procesu.

9. Preverovanie a hodnotenie výkonov žiakov. Základné pojmy spojené s preverovaním a hodnotením výsledkov žiakov. Funkcie kontroly výsledkov vyučovacieho procesu. Metódy a formy pedagogickej kontroly. Nedostatky preverovania a hodnotenia. Súčasné trendy v preverovaní a hodnotení.

10. Didaktické zásady. Vymedzenie základných pojmov. Prehľad didaktických zásad.

11. Úvod do pedagogiky. Pojem a predmet pedagogiky, vznik pedagogiky ako vedy, sústava pedagogických vedných disciplín, vzťah pedagogiky k iným vedám. Význam pedagogiky, východiská pedagogických vied.

12. Kompendium pedagogiky. Pojem výchova, charakteristika činiteľov výchovy (vnútorné a vonkajšie činitele), všeobecné rysy výchovy, základné funkcie výchovy. Činitele výchovy.

13. Kompendium pedagogiky. Prostriedky a metódy výchovy. Tvorivo-humanistická koncepcia výchovy a vzdelávania, humanizácia výchovy.

OBSAH SEMINÁROV

cvič. č.1 Úvod do štúdia predmetu „Všeobecná pedagogika a didaktika“.

obsah

cvičenia Organizácia, obsah a priebeh výučby predmetu „Všeobecná pedagogika a didaktika“, študijná literatúra, formy a kritériá hodnotenia práce študenta. Požiadavky na prácu študenta.

metóda Informačno-receptívna, rozhovor.

cvič. č.2 Domáce zadania a projekty

obsah

cvičenia Zadanie a výber domácich zadaní a projektov. Návod na spracovanie domácich zadaní a projektov. Požadované podklady k spracovaniu domácich zadaní a projektov.

metóda Inštruktáž, diskusia v skupine.

cvič. č.3 Ciele vyučovacieho procesu.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Návrh cieľov vyučovania pre vybranú tému.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.4 Didaktické testy.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Návrh priebežného didaktického testu.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.5 Didaktické testy.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Vyhodnotenie a klasifikácia priebežného didaktického testu.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.6 Písomná príprava na vyučovanie.

obsah

cvičenia Seminárna práca: Návrh písomnej prípravy na vyučovanie pre vybranú tému.

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy, diskusia v skupine.

cvič. č.7 Kontrolný priebežný test.

obsah

cvičenia Riešenie priebežného testu a jeho vyhodnotenie.

metóda Písomný test.

cvič. č.8 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.9 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.10 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.11 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cvič. č.12 Mikrovyučovanie.

obsah

cvičenia Výstupy študentov zamerané na nácvik konkrétnej didaktickej zručnosti.

metóda Individuálny výstup študentov, individuálne hodnotenie študentov, diskusia v skupine.

cv. č.13 Zhrnutie poznatkov štúdia predmetu „Všeobecná pedagogika a didaktika“.

obsah

cvičenia Hodnotenie mikrovyučovania.

Vyhodnotenie práce na seminároch, záverečné vyhodnotenie výstupov a písomného priebežného testu.

metóda Dotazník, diagnostické metódy.

Literatúra: 

Bajtoš, J.: Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. Equilibria, Košice 2007.

Bajtoš, J.: Teória a prax didaktiky. ŽU, Žilina 2003.

Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Equilibria, Košice 2008.

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzelávání. Portál, Praha 1998.

Černotová,M. a kol.: Kapitoly z pedagogiky pre študentov učiteľstva. FHPV PU, Prešov 1997.

Dargová, J.: Tvorivé kompetencie učiteľa. Privat Press, Prešov 2001.

Havran, J.: Pedagogika. Košice, PdF 1992.

Kominarec, I. a kol.: Základy pedagogiky. Vybrané pedagogické problémy. PU Prešov 1997.

Kurelová, M. a kol.: Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího procesu. PF OU Ostrava, 1990.

Kyriacou, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 1996.

Maňák, J.: Nárys didaktiky. MU, Brno 1990.

Petersen W.H.: Učebnica všeobecnej didaktiky. SPN, Bratislava 1993.

Petlák, E.: Všeobecná didaktika. IRIS, Bratislava 1997.

Petty,G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996.

Prucha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.

Skalková, J.: Obecná didaktika. ISV, Praha 1999.

Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. IRIS, Bratislava 1995.

Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. MC, Bratislava 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/FVp/04
Názov: Kapitoly z filozofie výchovy
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% - priebežné hodnotenie aktivity na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Doplniť a rozšíriť filozofickú, metodologickú a svetonázorovú bázu ako východiska a oporného piliera v rámci pedagogickej prípravy budúcich učiteľov. Významné je aj oboznamovanie študentov s alternatívnymi formami pedagogiky.

Stručná osnova predmetu: 

Celkové zameranie seminára vychádza z presvedčenia, že základom každej koncepcie pedagogiky, každého cieľavedomého výchovného pôsobenia je určitý koncept filozofie, predovšetkým koncept filozofie človeka, resp. filozofickej antropológie. Cieľom disciplíny je priblížiť budúcim pedagógom filozofické základy pedagogiky, najmä výchovy k humanizmu, základy axiológie, východiská etickej a estetickej výchovy, výchovy k tvorivosti, ako aj vzťahu kultúry a výchovy.

Literatúra: 

Anzenbacher,A.: Úvod do filosofie. SPN Praha 1990

Blížkovský,B.: Systémová pedagogika. (Celistvé a otevřené pojetí vzdelávaní a výchovy). Ostrava Amosium servis. 1997

Kučerová, S.: Člověk, hodnoty, výchova. (Kapitoly z filosofie výchovy). ManaCon Prešov, 1996

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PPGS/04
Názov: Psychológia a pedagogická psychológia
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Informácie zverejnené prostredníctvom Elektronickej nástenky AIS.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si základy psychologického uvažovania, poznatkového systému všeobecnej, sociálnej, vývinovej psychológie, vybraných kapitol pedagogickej psychológie, ako predpokladu pre psychologickú komunikáciu a aplikáciu psychologických poznatkov do školskej praxe.

Stručná osnova predmetu: 

1. Psychológia a prax. Predmet psychológie. Otázky Pedagogickej a Školskej psychológie; Pozitívnej psychológie a Psychológie zdravia; otázky Poradenskej psychológie. Poradenský proces. Krízová intervencia.

2. Zdravie a nemoc; rizikové/protektívne faktory so zdravým súvisiaceho rizikového správania sa; programy prevencie rizikového správania sa.

3. Psychologické koncepcie osobnosti I. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily (Klasická a súčasná psychoanalytická teória, Analytická psychológia, Individuálna psychológia I).

4. Psychologické koncepcie osobnosti II. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily a zamerania na prežívajúceho človeka (Individuálna psychológia II, Humanistická psychológia, Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy; Kognitivizmus a Teória osobných konštruktov).

5. Psychologické koncepcie osobnosti III. Prežívanie a správanie z pohľadu konštitučných a genetických názorov, zamerania na učenie a prostredie, socializácia).

6. Psychologické aspekty ľudskej činnosti a ich rozbor Poznávacie/kognitívne procesy; Druhy učenia; Motivácia, sociálna motivácia, emócie a vôľové procesy).

7. Kognitívny a psychosociálny vývin jednotlivca.

8. Sociálne poznávanie, sociálna komunikácia, sociálna inteligencia a kompetencia, agresia a prosociálne správanie. Bolesť šikanovania.

9. Malé sociálne skupiny, rozvoj skupiny. Sociálny/skupinový vplyv. Sociálna opora, druhy sociálnej opory.

10. Záťažové situácie, psychická záťaž a vulnerabilita osobnosti. Stratégie zvládania záťaže. Syndróm vyhorenia.

Sylabus predmetu: 

1. Psychológia a prax. Predmet psychológie. Otázky Pedagogickej a Školskej psychológie; Pozitívnej psychológie a Psychológie zdravia; otázky Poradenskej psychológie. Poradenský proces. Krízová intervencia v škole.

2. Zdravie a nemoc; rizikové/protektívne faktory so zdravým súvisiaceho rizikového správania sa žiakov; programy prevencie rizikového správania sa v školskej praxi.

3. Psychologické koncepcie osobnosti a perspektíva edukáce I. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily (Klasická a súčasná psychoanalytická teória, Analytická psychológia, Individuálna psychológia I).

4. Psychologické koncepcie osobnosti a perspektíva edukáce II. Prežívanie a správanie z pohľadu zamerania na psychodynamické sily a zamerania na prežívajúceho človeka (Individuálna psychológia II, Humanistická psychológia, Koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy; Kognitivizmus a Teória osobných konštruktov).

5. Psychologické koncepcie osobnosti a perspektíva edukáce III. Prežívanie a správanie z pohľadu konštitučných a genetických názorov, zamerania na učenie a prostredie, socializácia).

6. Psychologické aspekty ľudskej činnosti a ich rozbor Poznávacie/kognitívne procesy; Druhy učenia; Motivácia, sociálna motivácia, emócie a vôľové procesy).

7. Kognitívny a psychosociálny vývin jednotlivca.

8. Sociálne poznávanie, sociálna komunikácia, sociálna inteligencia a kompetencia, agresia a prosociálne správanie. Bolesť šikanovania.

9. Malé sociálne skupiny, rozvoj skupiny. Sociálny/skupinový vplyv. Sociálna opora, druhy sociálnej opory.

10. Záťažové situácie, psychická záťaž a vulnerabilita osobnosti. Stratégie zvládania záťaže. Syndróm vyhorenia.

Literatúra: 

Prednášky

Orosová, O.a kol: Psychológia a pedagogická psychológia 1. Košice: UPJŠ, 2005.

Orosová, O.: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 2002, 46, 2, 138 – 149.

Schnitzerová, E.: Učiteľská psychológia 2. Košice: UPJŠ 2002.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál 2002.

Fontana, D. : Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 1997.

Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava, Iris: 1996.

Vágnerová, M.: Vývojová psychológie. Praha: Portál 2000.

Výrost, J., Salměník, I.: Sociální psychológie. Praha: Grada 2008.

Výrost, J., Salměník, I.: Aplikovaná sociální psychológie I. Praha: Portál 1998.

Křivohlavý, J.: Pozitívni psychologie. Praha: Portál 2004.

Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál 2003.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/KDF/05
Názov: Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ)
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

100% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom informácie a nadviazať na dejiny filozofie s cieľom poukázať na súvislosti filozofie 19. a 20.storočia, ako podstatné zlomy a smerovania západnej civilizácie a súvislosti s otázkami dnešných dní a možných smerovaní

Stručná osnova predmetu: 

Predmet filozofie v západnej filozofii l9. a 20. storočia. Filozofia I.Kanta ako východisko filozofie l9. a 2O.storočia. Filozofia života. Pragmatizmus a jeho hlavní predstavitelia. Existencializmus. Pozitivizmus ako hlavný smer scientistickej línie vo vývoji filozofie. Fenomenológia a fenomenologické hnutie. Súčasná náboženská filozofia.

Literatúra: 

Mihina, F., Leško, V. a kol.: Metamorfózy poklasickej filozofie. Bratislava. Iris l994.

Novosád, F.: Premeny buržoáznej filozofie. Bratislava. Archa l986.

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha. Zvon l99l.

Antológia z diel filozofov VIII.-X. Bratislava, Epocha; Pravda 1968-1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/ZMPPV/05
Názov: Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Bačíková, PhD., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie z oblasti metodológie výskumu a štatistiky (základné pojmy metodológie vedeckej práce, metódy a plány výskumu, prehľad štatistických metód vyhodnocovania dát). Naučiť študentov získavať, spracovávať a prezentovať vedecké poznatky. Práca s databázami, štatistickými programami, odbornou literatúrou. Formy prezentovania výsledkov (vedecký článok, prezentácia, poster).

Stručná osnova predmetu: 

Ciele vedy (popísanie, porozumenie, vysvetlenie, predikcia, kontrola). Etické aspekty vedeckého bádania. Hlavné fázy a základné kroky výskumného procesu. Výber a definovanie výskumných problémov. Definovanie pojmu premenná (kategorizácia a typy premenných). Vnútorná a vonkajšia validita experimentu (nežiaduce premenné, základné spôsoby kontroly nežiaducich premenných: použitie kontrolných skupín, znárodňovanie, vyrovnávanie, opakovanie). Hypotézy (typológia, charakteristiky, formulovanie a testovanie hypotéz). Definícia, princípy a ciele výskumného plánu. Experimenty, kváziexperimenty, neexperimentálne výskumné plány. Teória výberov (reprezentatívny/nereprezentatívny, náhodný/zámerný. Prehľad základných výskumných metód (pozorovanie, rozhovor, posudzovacie škály, dotazníkové metódy). Kritériá na výber a hodnotenie meracích nástrojov (validita, reliabilita, položková analýza). Analýza dát. Deskriptívna štatistika (frekvencie, miery centrálnej tendencie, univariátne/bivariátne rozdelenia), inferenciálna štatistika (testovanie hypotéz, t-testy, korelácie, regresné analýzy). Parametrická vs. neparametrická štatistika. Komunikácia vo výskumnom procese (vedecký článok, prezentácia, poster).

Literatúra: 

Claus G., Ebner H.: Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988

Ferjenčík J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha 2000

Kerlinger F.: Základy výskumu chování. Akademie, Praha 1972

Maršálová a kol.: Metodológia a metódy psychologického výskumu. SPN, Bratislava

Polit D. F., Hungler B. P.: Nursing Research: Principles and Methods. J. B. Lippincott Company, Philadelphia 1991

1990

Říčan P.: Základy psychometrie. Psychodiagnostické testy, Bratislava 1980

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/SL1/05
Názov: Školská legislatíva
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

vedomostný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vstupné informácie o type a obsahu základných právnych noriem, predpisov a dokumentov záväzných pre oblasť regionálneho školstva.

Stručná osnova predmetu: 

Základné právne predpisy. Organizačná štruktúra regionálneho školstva. Organizácia a realizácia vyučovacieho procesu a života školy. Odborná a pedagogická spôsobilosť, vzdelávanie a rozsah činností pedagogických pracovníkov. Financovanie regionálneho školstva. Špecifické oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hodnotenie žiakov). Štruktúra a obsah Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu.

Sylabus predmetu: 

Obsah cvičení zo Školskej legislatívy

1.téma Úvod do štúdia predmetu Školská legislatíva

obsah organizácia, obsah a priebeh výučby, študijná literatúra, formy a kritéria hodnotenia práce študenta

metóda informačno-receptívna, rozhovor

2.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah všeobecné ustanovenia (obsah zákona, základné pojmy); výchovno-vzdelávacie programy (ciele, formy, obsah, stupne vzdelania); povinná školská dochádzka (formy)

sústava škôl (+ Vyhláška MŠSR 320/2008 o ZŠ); formy organizácie výchovy a vzdelávania, hodnotenie a klasifikácia výchovy a vzdelávania; prijímanie na výchovu a vzdelávanie (podmienky, proces, rozhodovanie o prijatí); ukončovanie výchovy a vzdelávania v SŠ (formy, obsah, komisie)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

3.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah špeciálne školstvo – nadaní žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (typy škôl, formy výchovno-vzdelávacieho procesu); školy pod správou štátnej správy; školské zariadenia (výchovno-vzdelávacie zariadenia, špeciálne výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie / Vyhláška MŠSR 325/2008), školské účelové zariadenia; spoločné ustanovenia (práva a povinnosti žiakov a jeho zákonných zástupcov, výmenné programy, štipendiá, školský poriadok, monitoring, registrácia žiakov)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

4.téma Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

obsah štátna správa a školská samospráva; riaditeľ (vymenúvanie, odvolanie, výberové konanie, kompetencie); pôsobnosť orgánov územnej samosprávy (mestá a obce, samosprávne kraje); pôsobnosť orgánov miestnej štátnej správy (KŠÚ) a orgánov štátnej správy (školská inšpekcia, MŠ SR); sieť škôl, školských zariadení (zaraďovanie a vyraďovanie do/zo siete, zriaďovanie a zrušovanie); školská samospráva (rada školy, obecná školská rada, územná školská rada, žiacka školská rada)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

5.téma Financovanie škôl (Z 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a škol.zar., NV 630/2008 podrobnosti rozpisu finnancií)

obsah financovanie škôl štátom (typy a spôsoby); zdroje financovania regionálneho školstva, štruktúra finančných prostriedkov; normatívy (mzdové, prevádzkové, na žiaka, pre špeciálne školy a školské zariadenia); vzdelávacie poukazy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

6.téma Pedagogickí pracovníci

Vyhláška 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti, Vyhláška 42/1996 o ďalšom vzdelávaní, NV 238/2004 o rozsahu vyučovacej činnosti

obsah odborná a pedagogická spôsobilosť, prax a vzdelanie podľa kategórií (prílohy 41/1996); kvalifikačné skúšky; formy ďalšieho vzdelávania; pracovné úväzky podľa funkcie a typu školy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

7.téma Vzdelávacie programy

obsah štátny vzdelávací program pre 2.st. ZŠ a pre gymnáziá (štruktúra a obsah); školský vzdelávací program (štruktúra, obsah, metodika tvorby)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

8.konzultačný týždeň

bez výuky

9.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

10.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

11.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

12.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

13.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

14.téma Zhrnutie poznatkov štúdia predmetu "Školská legislatíva"

obsah záverečné zhrnutie, hodnotenie a uzavretie cvičení

metóda Záverečný test, Informačno-receptívna, rozhovor

Literatúra: 

1.Zákon 245/2008 Z.z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

2.Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

3.Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení

4.Vyhláška MŠSR 320/2008 Z.z. o základnej škole

5.Vyhláška MŠSR 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

6.Vyhláška MŠSR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

7.Nariadenie vlády SR 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

8.Nariadenie vlády SR 630/2008 Z.z. rozpis financií pre školy a školské zariadenia

9.Rezortné predpisy, Metodické pokyny a usmernenia MŠSR (www.minedu.sk)

10.Štátny vzdelávací program a vzor Školského vzdelávacieho programu (www.minedu.sk)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/ALP/06
Názov: Alternatívna pedagogika
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práci

Cieľ predmetu: 

Poznať príčiny vzniku reformných pedagogických smerov.

Vymedziť pojem alternatívna škola a poznať klasifikáciu alternatívnych škôl.

Charakterizovať alternatívne školy prvej polovice a druhej polovice 20.storočia.

Porovnať a zhodnotiť alternatívne školy.

Poznať moderné koncepcia alternatívnych škôl a spôsoby vyučovania a výchovy vo svete.

Stručná osnova predmetu: 

Tradície a príčiny vzniku reformného pedagogického hnutia vo svete. Pojem alternatívnych škôl.

Rozdelenie reformných pedagogických smerov a ich charakteristika. Pedagogické východiská alternatívnych škôl.

Alternatívne školy prvej polovice 20.storočia.

Alternatívne školy druhej polovice 20.storočia.

Organizácia vyučovania v alternatívnych školách.

Porovnanie a hodnotenie alternatívnych škôl.

Alternatívne školstvo na Slovensku.

Pedagogické inovácie.

Literatúra: 

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzelávání. Portál, Praha 1998.

Hrdličková, D.: Alternatívní pedagogické koncepce. České Budějovice 1994.

Lukáč, E.: Reformné pedagogické hnutie v ČSR – zdroj inšpirácií pre súčasnú školu. MC, Prešov 2000.

Průcha, J.: Alternatívni školy. Portál, Praha 1996.

Rýdl, K.: Alternatívní pedagogické hnutí v současné společnosti. M.Zeman, Brno 1994.

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: 1992.

Václavík, V.: Cesta ke svobodné škole. Lip, Hradec Králové, 1997.

Zelina, M.: Alternatívne školstvo. IRIS, Bratislava 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DIN1b/03
Názov: Didaktika informatiky
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DIN1a Didaktika informatiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátov k moderným didaktickým metódam, didaktický test k výučbe programovania.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška, na ktorej študenti v písomnej časti preukážu prehľad teoretických poznatkov z oblasti vyučovania informatiky a v ústnej časti odprezentujú vlastný didaktický projekt k vybranej téme školskej informatiky (obsahujúci ciele, okomentovaný a vyriešený systém gradovaných úloh a didaktický test).

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad v oblasti cieľov, obsahu, moderných didaktických prostriedkov v školskej informatike. Získať zručnosti pri stanovovaní učebných cieľov, tvorbe systémov úloh, zostavovaní didaktických testov. Oboznámiť sa s obsahom a metodikou výučby vybraných kapitol školskej informatiky (programovanie, informácie okolo nás, oblasti využitia informatiky).

Stručná osnova predmetu: 

Cieľ, obsah, didaktické prostriedky vyučovania školskej informatiky. Pojmotvorný proces v školskej informatike. Stanovovanie učebných cieľov. Postavenie úloh v školskej informatike, tvorba systémov úloh. Hodnotenie žiackych výkonov, didaktické testy. Tvorba didaktických projektov. Výučba štruktúrovaného a objektového programovania. Metodika výučby vybraných kapitol školskej informatiky.

Sylabus predmetu: 

1. Cieľ a obsah vyučovania školskej informatiky. Maturita z informatiky.

2. Didaktické prostriedky vyučovania školskej informatiky.

3. Pojmotvorný proces v školskej informatike.

4. Stanovovanie učebných cieľov v školskej informatike.

5. Postavenie úloh v školskej informatike, didaktické funkcie a formulácie úloh, tvorba systémov úloh. Didaktický projekt.

6. Hodnotenie žiackych výkonov, didaktické testy.

7. Výučba štruktúrovaného a objektového programovania. Aritmetika počítača. Matematické modelovanie a simulácie.

8. Metodika výučby tematických oblastí: Informácie okolo nás, Počítačové systémy, Informačná spoločnosť, Oblasti využitia informatiky (kancelársky balík, Internet, multimédiá).

Literatúra: 

KALAŠ, I. et al. Informatika pre stredné školy, Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-10-00157-0.

Roland Mittermeir (Ed.): Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers, International Conference in Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006, Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006, Proceedings. Springer 2006, ISBN 3-540-48218-0.

Didaktický časopis Matematika-fyzika-informatika. Praha : Nakladatelství Prometheus, s.r.o. ISSN 1210-1761.

Didaktický časopis Matematika Informatika Fyzika. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Prešov. ISSN 1335-7794.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/SDG/03
Názov: Seminár z didaktiky geografie
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Valéria Hochmuthová
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/DIG/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Podľa aktivity na seminári

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe hodnotenia "vzorovej hodiny"

Cieľ predmetu: 

Cieľom semináru je po metociej stránke aplikovať teoretické vedomosti za pomoci aktuálnych učebníc, metód a foriem.

Stručná osnova predmetu: 

Oboznámenie sa s učivom základných a stredných škôl, metódami a formami práce, prístupom k žiakom, teoretické vedomosti z geografie prispôsobené veku žiaka, využitie jednotlivých odborov geografie, medzipredmetové vzťahy. Didaktika základných geografických disciplín fyzickej, socioekonomickej a regionálnej geografie.

Literatúra: 

Likavský, P., 2006: Všeobecná didaktika geografie. Univerzita Komenského Bratislava, 80s.

Machyček, J., Fričová, H. Papík, M., 1985: Základy didaktiky geografie. SPN Bratislava

Papík, M., 1973: Náčrty vo vyučovaní zemepisu. SPN Bratislava, 262s.

Učebnica zemepisu pre 5.ročník , I. a II. časť. Litera Bratislava 1995

Učebnica zemepisu pre 6.ročník, I. a II. časť. Litera Bratislava 1993

Učebnica zemepisu pre 7.ročník, I. a II. časť. Litera Bratislava 2001

Učebnica zemepisu pre 8.ročník. Litera Bratislava 2002

Učebnica zemepisu pre 9.ročník. Litera 1999

Učebnica geografie pre I. ročník gymnázia. SPN Bratislava 1993

Učebnica geografie pre II. ročník gymnázia. SPN Bratislava 1996

Učebnica geografie pre IV. Ročník gymnázia. SPN Bratislava 1994

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/DPGa/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Eva Vargová, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., RNDr. Ladislav Dzurovčin, CSc., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc., doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na konzultáciách s vedúcim diplomovej práce

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa splnenia cieľov v príslušnom semestri

Cieľ predmetu: 

Preukázať schopnosť samostatného výskumu a interpretácie literárnych a iných pramenných údajov, ich kartografické a štatistické spracovanie.

Stručná osnova predmetu: 

Definovanie cieľa práce, oboznámenie sa s problematikou písania záverečnej práce, oboznámenie sa s doposiaľ dosiahnutými výsledkami v problematike, štúdium kartografických a štatistických materiálov, konzultácie na inštitúciách vlastniacich archívne materiály. Základná rekognoskácia terénu (pri prácach terénneho zamerania), zostavenie koncepcie práce, štúdium a rešeršovanie literatúry.

Literatúra: 

Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H., 1998: Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa UKF Nitra č. 41 (1998) 34 s.

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

Eco U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Podľa špecifík konkrétnej témy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/DPGb/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Eva Vargová, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., RNDr. Ladislav Dzurovčin, CSc., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc., doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/DPGa/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na konzultáciách s vedúcim diplomovej práce

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa splnenia cieľov v príslušnom semestri

Cieľ predmetu: 

Vytvorenie koncepcie diplomovaj práce, získavanie terénnych a štatistických materiálov

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium kartografických a štatistických materiálov, konzultácie na inštitúciách vlastniacich archívne materiály. Základná rekognoskácia terénu (pri prácach terénneho zamerania), zostavenie koncepcie práce, štúdium a rešeršovanie literatúry.

Literatúra: 

Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H., 1998: Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa UKF Nitra č. 41 (1998) 34 s.

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

Eco U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Podľa špecifík konkrétnej témy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/KSR/03
Názov: Komplexná socioekonomická regionalizácia
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Marián Kulla, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/PTH/08 alebo ÚGE/EUG/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

zhodnotenie vybranej geografickej literatúry s vypracovaním rešerší 40%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

formou krátkeho testu z nadobudnutých vedomostí 60%

Cieľ predmetu: 

Predmet sa zameriava na komplexné hodnotenie predmetu socioekonickej geografie, na jej metódy, metodológiu, postavenie v systéme geografických vied a na rôzne teoretické a metodické východiská ekonomicko-geografických syntéz. Rozoberá regionálne členenie Slovenskej republiky z hľadiska jej racionálneho rozvoja, ako i regionálne typy sociálno-priestorovej štruktúry vybraného územia.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zameriava na komplexné hodnotenie predmetu socioekonickej geografie, na jej metódy, metodológiu, postavenie v systéme geografických vied a na rôzne teoretické a metodické východiská ekonomicko-geografických syntéz. Rozoberá regionálne členenie Slovenskej republiky z hľadiska jej racionálneho rozvoja, ako i regionálne typy sociálno-priestorovej štruktúry vybraného územia.

Literatúra: 

Hampl, M., Ježek, J., Kűhnl, K., 1983: Sociální demogeografická regionalizace ČSR. Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova, Praha.

Hampl, M., Gardavský, V., Kűhnl, K., 1987: Regionální struktura a vývoj osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha.

Ivanička, K. 1971: Úvod do ekonomicko-geografického výskumu. SAV, Bratislava, s. 303 – 342.

Korec, P., 1994: Humánna geografia II, UK Bratislava

Mládek, J., 1990: Teritoriálne priemyslené útvary Slovenska. Vydala Univerzita Komenského v Bratislave pre Prídovedeckú fakultu UK, s.292.

Mládek, J. a kol., 1992: Región Poprad, geografické štruktúry socioekonomických aktivít. Univerzita Komenského, Bratislava. 204 s.

Mládek, J., 2002: Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, 2002.

Toušek, V. a kol., 2008: Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, 2008, 411 s.

Atlas Slovenskej socialistickej republiky. SAV, SÚGK, Bratislava, 1980.

Vybrané state z odborných časopisov

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/DPGc/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Eva Vargová, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., RNDr. Ladislav Dzurovčin, CSc., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc., doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/DPGb/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na konzultáciách s vedúcim diplomovej práce

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa splnenia cieľov v príslušnom semestri

Cieľ predmetu: 

Získavanie terénnych a literárnych údajov, ich základné spracovávanie

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium a rešeršovanie literatúry, pri prácach terénneho zamerania terénny výskum, pri iných typoch prác zhromažďovanie, triedenie a základné spracovávanie materiálov, prvé kartografické (resp. grafické a štatistické) výstupy.

Literatúra: 

Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H., 1998: Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa UKF Nitra č. 41 (1998) 34 s.

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

Eco U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Podľa špecifík konkrétnej témy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/DPGd/03
Názov: Diplomová práca
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Eva Vargová, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., RNDr. Ladislav Dzurovčin, CSc., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc., doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 24
Podmieňujúce predmety: ÚGE/DPGc/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na konzultáciách s vedúcim diplomovej práce

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa splnenia cieľov v príslušnom semestri

Cieľ predmetu: 

Finalizácia diplomovej práce

Stručná osnova predmetu: 

Sumarizácia výsledkov terénneho výskumu, spracovanie štatistických materiálov do definitívnej podoby, spracovanie písomnej časti, uzavretie zoznamu literatúry a vytlačenie grafických podkladov a finalizácia práce.

Literatúra: 

Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H., 1998: Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa UKF Nitra č. 41 (1998) 34 s.

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

Eco U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Podľa špecifík konkrétnej témy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSU1a/03
Názov: Diplomový seminár z informatiky pre XI
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/PDSI1/04 Preddiplomový seminár

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátu študenta s priebežnými výsledkami diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov študenta počas semestra na diplomovej práci na základe jeho referátu aj vytvoreného diplomového webu. Základnými kritériami hodnotenia sú: úroveň predbežných výsledkov, plnenie harmonogramu, miera vyriešenia daných problémov, predstava o činnosti v ďalšom období.

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa priebežne pracovať na svojej diplomovej práci, prezentovať čiastkové výsledky svojej odbornej resp. pedagogickej výskumnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogický výskum v oblasti vyučovania informatiky. Prehľad výskumných metód, štúdium oficiálnych pedagogických dokumentov, pozorovanie, škálovanie. dotazníková metóda. Každý študent vystúpi aspoň raz so svojim referátom počas semestra a raz spoločne na celoústavnom seminári (CÚS) na konci semestra. Zároveň je povinnosťou študenta upresniť a doplniť vlastný diplomový web o dosiahnuté čiastkové výsledky (podľa charakteru práce ide o niektorý alebo viacero z nasledovných výsledkov: zbierku úloh, učebné texty, scenár pedagogického softvéru, zozipovanú prvú funkčnú verziu programovej aplikácie, prvú verziu kompilátu). Referát každého študenta na CÚS trvá 10 minút, obsahujúci: názov práce, ciele práce, meno školiteľa, vymedzenie v čom tkvie problém práce, čo sa podarilo doposiaľ urobiť - prezentácia predbežných výsledkov, aké sú problémy, predstava o ďalšom postupe na diplomovej práci. Študentovi sa priradí podľa zamerania práce vhodný oponent diplomovej práce.

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSU1b/03
Názov: Diplomový seminár z informatiky pre XI
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DSU1a/03
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DSU1a/03 Diplomový seminár z informatiky pre IX

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátu študenta s priebežnými výsledkami diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov študenta počas semestra na diplomovej práci na základe jeho referátu aj vytvoreného diplomového webu. Základnými kritériami hodnotenia sú: miera naplnenia cieľov diplomovej práce, miera jej dokončenosti, kvalita a prínos práce, jej použiteľnosť v praxi.

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa priebežne pracovať na svojej diplomovej práci, prezentovať čiastkové výsledky svojej odbornej resp. pedagogickej výskumnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Návrh a realizácia pedagogického experimentu, didaktické testy, matematicko-štatistické postupy vyhodnotenia výsledkov experimentu. Každý študent vystúpi aspoň raz so svojim referátom počas semestra a raz spoločne na celoústavnom seminári (CÚS) na konci semestra. Zároveň je povinnosťou študenta upresniť a doplniť vlastný diplomový web o dosiahnuté čiastkové výsledky (podľa charakteru práce ide o niektorý alebo viacero z nasledovných výsledkov: informácie o priebehu pedagogického experimentu, prípravy a rozbory vyučovacích hodín, zozipovaná funkčná verzia programovej aplikácie, záznam o overení edukačného softvéru na cieľovej skupine, metodická príručka k používaniu softvéru, druhú takmer finálnu verziu kompilátu). Referát každého študenta na CÚS trvá 10 minút, obsahujúci: názov práce, ciele práce, meno školiteľa, vymedzenie v čom tkvie problém práce, čo sa podarilo doposiaľ urobiť – prezentácia hrubých výsledkov práce (študent tu by mal byť v štádiu tesne pred započatím spisovania textu diplomovej práce), sebareflexia, vlastný prínos výsledkov diplomovej práce).

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/MPPb/03
Názov: Súvislá pedagogická prax I
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3t
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: ÚGE/DIG/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

na základe kontroly pedagogickej praxe a referencií uvádzajúceho učiteľa

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe vyhodnotenia praxe a správy cvičného učiteľa

Cieľ predmetu: 

Získať praktické skúsenosti s vyučovaním predmetu geografia na danom type školy (ZŠ, G, SOŠ, SOU), oboznámiť sa so životom školy, mimotriednou a mimoškolskou činnosťou školy.

Stručná osnova predmetu: 

Študent absolvuje v priebehu 3 týždňov 8 hodín hospitácií na vyučovacích hodinách uvádzacieho učiteľa a 10 vlastných výstupov z predmetu geografia. Študent si vedie hospitačné záznamy a vypracúva písomnú prípravu na každú VH, ktorú konzultuje s uvádzajúcim učiteľom. Študent sa zúčastňuje na poradách predmetovej komisie a pomáha uvádzaciemu učiteľovi v kabinete, pri pedagogickom dozore a pri plnení úloh vyplývajúcich z vnútorného poriadku školy.

Literatúra: 

Likavský, P., 2006: Všeobecná didaktika geografie. Univerzita Komenského Bratislava, 80s.

Čižmárová, K., 2000: Didaktika geografie. Vysokoškolské skriptá, Fakulta prírodných vied Banská Bystrica, 166 s.

Machyček, J., Fričová, H., Papík, M., 1985: Základy didaktiky geografie. SPN, Bratislava, 344s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/MPPc/03
Názov: Súvislá pedagogická prax II
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 4t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/MPPb/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

na základe kontroly pedagogickej praxe a referencií uvádzajúceho učiteľa

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe vyhodnotenia praxe a správy cvičného učiteľa

Cieľ predmetu: 

Získať praktické skúsenosti s vyučovaním predmetu geografia na inom type školy, oboznámiť sa so životom školy, mimotriednou a mimoškolskou činnosťou školy.

Stručná osnova predmetu: 

Študent absolvuje 4 týždne na inom type školy ako súvislú pedagogickú prax I. V rámci toho vykoná 6 hospitácií na vyučovacích hodinách uvádzacieho učiteľa a 18 vlastných výstupov z predmetu geografia. Študent si vedie hospitačné záznamy a vypracúva písomnú prípravu na každú VH, ktorú konzultuje s uvádzajúcim učiteľom. Študent sa zúčastňuje na poradách predmetovej komisie a pomáha uvádzaciemu učiteľovi v kabinete, pri pedagogickom dozore a pri plnení úloh vyplývajúcich z vnútorného poriadku školy.

Literatúra: 

Likavský, P., 2006: Všeobecná didaktika geografie. Univerzita Komenského Bratislava, 80s.

Čižmárová, K., 2000: Didaktika geografie. Vysokoškolské skriptá, Fakulta prírodných vied Banská Bystrica, 166 s.

Machyček, J., Fričová, H., Papík, M., 1985: Základy didaktiky geografie. SPN, Bratislava, 344s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UNS1/04
Názov: Úvod do neurónových sietí
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie projektov vytvorených pre aplikácie neurónových sietí.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť a vedieť aplikovať základné paradigmy neurónových sietí a genetických algoritmov. Naučiť sa pracovať so softwarom modelujúcim neurónové siete.

Stručná osnova predmetu: 

Základné modely neurónov (lineárne prahové jednotky, polynomiálne jednotky, perceptróny), ich výpočtové schopnosti, algoritmy adaptácie. Dopredné neurónové siete, back-propagation algoritmus pre adaptáciu sietí. Riešenie problémov predikcie pomocou neurónových sietí. Základy genetických a evolučných algoritmov. Aplikácie genetických algoritmov pri riešení niektorých problémov.

Literatúra: 

J. Hertz, A.Krogh, R.G. Palmer: Introduction to the theory of neural computation, Addison Wesley, 1991

V. Kvasnička a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS, Bratislava, 1997

P. Sinčák, G. Andrejková: Úvod do neurónových sietí, I. a II. diel, ELFA, Košice, 1996

V. Kvasnička a kol.: Evolučné algoritmy, IRIS, Bratislava, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/LOP1/04
Názov: Logické programovanie
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie aktívnej účasti na cvičení a domácej prípravy, test z teoretických znalostí v priebehu semestra. Práca na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústná skúška spolu s hodnotením z cvičení.

Cieľ predmetu: 

Základné programovacie techniky a sémantika logického programovania: zdieľanie premenných, akumulátory, rekurzia reprezentácia údajov, priebeh výpočtu

Stručná osnova predmetu: 

Úvodná motivácia do logického programovania ako paradigmy deklaratívneho programovania pre umelú inteligenciu.

Jazyk Amzi! Prolog. Základné programovacie techniky: zdieľanie premenných, akumulátory, rekurzia. Vstavané a definované dátové štruktúry. Rôzne triediace algoritmy. Porgramovanie metódou "generuj a testuj". Algoritmus pre konštrukciu výpočtového stromu logického programu. Praktické programovanie.

Sylabus predmetu: 

Fakty a pravidlá v Prologu. Unifikácia termov (Robinsonov unifikačný algoritmus). Rekurzia a backtrack v Prologu. Výpočtový krok a výpočtový strom. Klasifikácia termov. Zoznamy. Funktory a operátory v zložených termoch. Predikáty pre vstup a výstup. Dynamická databáza. Cykly (repeat-fail, for). Predikáty ovplyvňujúce backtrack. Rez. Predikáty vyhodnocujúce aritmetické výrazy.

Literatúra: 

J. Csontó: Aplikácie jazyka Prolog v UI, Skripta TU Košice, 1992, (2. vydanie Elfa, Košice, 1994).

V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský: Umělá inteligencie 2, Academia, Praha, 1997.

J. Kelemen, M. Ftáčnik, I. Kalaš, P. Mikulecký: Základy umelej inteligencie, Alfa, Bratislava, 1992.

W. F. Clocksin and C. S. Mellish: Programming in Prolog, Third, revised and extended edition, Springer-Verlag, 1987

K. R. Apt: From logic programing to Prolog, Practice Hall International Series in Computer Science, 1996.

The Arity/Prolog language reference manual, Arity Corporation, 1988.

Amzi! Prolog language reference, 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/OOP1/04
Názov: Objektovo-orientované programovanie
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Test z teoretických znalostí v polovici semestra.

Hodnotenie práce na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Programovanie v konkrétnom objektovo-orientovanom jazyku. Naučiť študentov vytvárať zložitejšie systémy objektovo-orientované.

Stručná osnova predmetu: 

Triedy a objekty, podtriedy a dedičnosť. Inštančné a triedové premenné a metódy. Predefinovanie metód, skrytie a zapúzdrenie dát. Abstraktné triedy a rozhrania. Polymorfizmus a jeho použitie. Spracovanie výnimiek. Applety a aplikácie. Grafické používateľské rozhranie. Sieťové programovanie. Programovanie vláken. Programovanie multimédií. Programovanie v konkrétnom objektovo-orientovanom jazyku.

Literatúra: 

M. Chan, S. Griffith, A, Iasi: 1001 tipů JAVA, Unis, 1997.

B. Eckel: Thinking in Java, Prentice Hall, 1996.(www.bruce-eckel.com)

D. Flanagan: Programování v jazyce Java, Computer Press, 1997.

JavaSoft: Java Tutorial, (www.javasoft.com)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/VIV1/04
Názov: Využitie internetu vo vzdelávaní
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri riešení priebežných zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška, na ktorej študenti v písomnej časti preukážu prehľad z oblasti využitia internetu vo vzdelávaní a v ústnej časti odprezentujú a obhajujú svoju semestrálnu prácu.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o možnostiach využitia internetu vo vzdelávaní, prehĺbiť zručnosti spojené s vyhľadávaním, získavaním, výmenou a prezentovaním informácií prostredníctvom internetu, navrhnúť, vytvoriť a v školskej praxi overiť vybranú internetovú aktivitu (teleprojekt, on-line súťaž, webquest, e-learningový kurz, videokonferenčnú prednášku).

Stručná osnova predmetu: 

Vyhľadávanie edukačných zdrojov na Internete. Realizácia interaktívnych edukačných aktivít pomocou videokonferenčných programov. Metodika návrhu, realizácie a vyhodnotenia e-learningových kurzov a edukačných teleprojektov. On-line súťaže a teleexperimenty vo vzdelávaní. Sociálne, zdravotné, etické a právne aspekty využívania internetu

Sylabus predmetu: 

1. Prehľad možnosti využitia internetu vo vzdelávaní.

2. Edukačné weby a vyhľadávacie servery.

3. Tvorba, realizácia a vyhodnotenie e-learningových kurzov (LMS Moodle).

4. Edukačné teleprojekty, on-line súťaže, teleexperimenty.

5. Komunikácia pomocou internetu (VOIP, diskusné fóra, blogy, videokonferencie).

6. Sociálne, zdravotné, etické a právne aspekty využívania internetu

Literatúra: 

MANN, B. L. Selected Styles in Web-based Educational. Information Science Pub, 2005. ISBN 15-9140-732-X.

BARANOVIČ, R. et al. Internet pre stredné školy - Učebnica Internetu. Praha : Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 80-251-0088-X.

ŠNAJDER, Ľ. et al. Edukačné teleprojekty. Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2000. ISBN 80-7097-450-8.

webové stránky organizácii a projektov: ESPA, I*EARN, Kidlink, European Schoolnet, Global SchoolHouse, ThinkQuest.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PES1/04
Názov: Pedagogický softvér
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri počítačoch na viacerých čiastkových zadaniach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Študenti preukážu prehľad z oblasti typov, posudzovania a tvorby edukačného softvéru v didaktickom teste a odprezentujú a obhajujú vlastný kombinovaný edukačný multimediálny hypertext (obsahujúci motivačný výklad, zbierku úloh, slovník, autotesty) včítane metodickej príručky pre učiteľa.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o typoch edukačného softvéru, jeho posudzovaní a využití vo vzdelávaní. Vytvoriť vlastný kombinovaný edukačný hypertext s doprovodnou metodickou príručkou.

Stručná osnova predmetu: 

Typy edukačného softvéru. Kritéria kvality a posudzovanie edukačného softvéru. Životný cyklus pedagogického softvéru. Vývojové prostredia. Tvorba vlastného edukačného softvéru.

Sylabus predmetu: 

1. Klasifikácia edukačného softvéru. Využitie vybraných typov edukačného softvéru vo výučbe (didaktické počítačové hry, testovacie systémy, demonštračné, simulačné a modelovacie programy, matematické programy).

2. Kritériá kvality a posudzovanie edukačného softvéru.

3. Životný cyklus edukačného softvéru.

4. Vývojové prostredia edukačného softvéru.

5. Návrh a implementácia vlastného edukačného softvéru, tvorba metodickej príručky.

Literatúra: 

LACHS, V. Making Multimedia in the Classroom. London : RoutledgeFalemer, 2000. ISBN 0415216842.

GÖBEL, S. et al. Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment (LNCS 4326). Darmstadt : Springer, 2006. ISBN 3540499342.

SCHURMANN, E. M., PARDI, W. J. Dynamické HTML v akci. Praha : Computer Press, 2001. ISBN 807226401X.

KOSEK, J. Téměř vše o WWW. [online] Dostupné na internete: <http://www.kosek.cz>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DIN1a/04
Názov: Didaktika informatiky
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚHV/VPD Všeobecná pedagogika a didaktika

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri počítačoch na viacerých čiastkových zadaniach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná previerka z problematiky riešenia algoritmických problémov pre zadaných vykonávateľov algoritmov a kresliacich a výpočtových úloh v prostredí Imagine LOGO.

Cieľ predmetu: 

Vedieť vyriešiť vybrané algoritmické problémy v prostredí vybraných vykonávateľov algoritmov alebo v prostredí Imagine LOGO s použitím rôznych zápisov a vizualizácii algoritmov. Naučiť sa programovať v prostredí Imagine LOGO (vytvoriť edukačnú aplikáciu), osvojiť si metodiku výučby algoritmizácie a programovania v prostredí Imagine LOGO.

Stručná osnova predmetu: 

Metodika výučby algoritmizácie - vykonávatele algoritmov, miskoncepcie žiakov, zážitkové metódy rozvíjajúce algoritmické myslenie. Spôsoby zápisu a vizualizácie vybraných algoritmov, procesov a údajových štruktúr. Metodika výučby programovania v prostredí Imagine LOGO.

Sylabus predmetu: 

1. Vykonávatele algoritmov (VA) - formálne vymedzenie, jazyk VA, typy chýb, zápis algoritmu, ladiace tabuľky, riešenie vybraných problémov.

2. Zážitkové metódy rozvíjajúce algoritmické myslenie. Spôsoby zápisu a vizualizácie vybraných algoritmov (triedenie, vyhľadávanie, kódovanie, šifrovanie, komprimácia, numerické výpočty), procesov (putovanie paketov po internete, procesy v OS, fungovanie automatov) a údajových štruktúr (zásobník, front, strom).

3. Metodika výučby programovania v prostredí Imagine LOGO.

3.1. Základy korytnačej grafiky.

3.2. Tvorba vlastných procedúr a operácií.

3.3. Vstup, výstup, priradenie.

3.4. Príkazy opakovania, vetvenia.

3.5. Rekurzia.

3.6. Viaceré korytnačky.

3.7. Zoznamy. Riešenie vybraných algoritmických problémov pomocou zoznamov.

3.8. Práca so súbormi.

3.9. Vizuálne komponenty.

3.10. Udalosti.

3.11. Multimédiá.

3.12. Siete.

3.13. OOP.

Literatúra: 

FELLOWS, M., Bell, T., Witten, I. Computer Science Unplugged. Computer Science Unplugged, 2002.

KALAŠ, I. et al. Informatika pre stredné školy, Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-10-00157-0.

BLAHO, A., KALAŠ, I. Tvorivá informatika – 1. zošit z programovania. Učebnica pre ZŠ. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 48 s. ISBN 80-10-00019-1.

VARGA, M. et al. Algoritmy s Logom – tematický zošit pre gymnáziá. Bratislava : SPN Mediatrade, 1999. ISBN 80-10-00534-7.

ŠNAJDER, Ľ. Vykonávatele (procesory) algoritmov. In Matematika Informatika Fyzika. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2003. ISSN 1335-7794. s. 35-41.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPIUb/04
Názov: Diplomová práca z informatiky U
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DPIUa/04

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci počas semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci na konci semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

Analýza problému

Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPIUc/04
Názov: Diplomová práca z informatiky U
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 24
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/DPIUb/04

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci počas semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci na konci semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

Analýza problému

Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPIUa/04
Názov: Diplomová práca z informatiky U
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/PDSI1/04

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci počas semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie priebežných výsledkov študenta na diplomovej práci na konci semestra podľa kritérií upresnenými školiteľom diplomovej práce.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

Analýza problému

Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 278 s. ISBN 80-7098-173-7.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UGR1/04
Názov: Úvod do počítačovej grafiky
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03 alebo ÚINF/RPR1b/05
Obsahová prerekvizita: 

Základy analytickej geometrie v rovine a v priestore.

Základy programovania, agoritmizácie a odhady zložitosti.

Analyticko-geometrické vlastnosti kriviek.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

ískať prehľad o činnosti vstupných a výstupných grafických zariadení. Vedieť implementovať jednoduché procedúry na vykreslenie úsečiek, kružníc, polynómov, vyplňovanie oblastí a orezávanie. Pochopiť význam homogénnych súradníc pre popis transformácií v rovine i priestore a možnosti premietania scény do roviny.

Stručná osnova predmetu: 

Technické prostriedky počítačovej grafiky, vstupné a výstupne zariadenia. Vnímanie farieb, palety, farebné modely. Rýchle prírastkové algoritmy pre kresbu úsečiek, kružníc, polynómov. Vyplňovanie oblastí, orezávanie. Modelovanie kriviek, Fergusonova interpolácia, spline krivky, Bézierove a B-spline krivky, modelovanie plôch. Homogénne súradnice, transformácie v rovine a priestore, stredové a rovnobežné premietanie. Určovanie viditeľnosti, osvetľovacie modely, tieňovanie. Realistické zobrazovanie, textúry, sledovanie lúča, vyžarovacia metóda. Reprezentácie údajov, popis scény, zobrazovací reťazec, postupy počítačovej animácie, virtuálna realita.

Literatúra: 

J.D. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, 2.ed., Addison-Wesley, 1996.

K. Agoston: Computer Graphics and Geometric Modelling: Implementation & Algorithms, Springer, 2005.

J. Žára, B. Beneš, P. Felkel: Moderní počítačová grafika, 2. vyd., Computer Press, 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/SVG/04
Názov: Študentská vedecká konferencia z geografie
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Alena Petrvalská, prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., RNDr. Ladislav Dzurovčin, CSc., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Anton Fogaš, Ing. Katarína Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na základe aktivity počas konzultácií s vedúcim príslušnej témy ŠVK

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa úrovne vystúpenia a kvality práce predloženej na ŠVK

Cieľ predmetu: 

Získať skúsenosti s riešením vedeckého problému menšieho rozsahu a jeho verejnej prezentácie

Stručná osnova predmetu: 

Definovanie dielčioeho vedeckého problému alebo problematiky v niektorej dielčej geografickej disciplíne podľa tém vypísaných školiteľmi alebo po vzájmnej konzultácii s vedúcim. Získanie skúsenosti s riešením takéhoto problému a jeho interpretácii a príprave k vystúpeniu na konferencii.

Literatúra: 

Dubcová, A., Chrastina, P., Kramáreková, H., 1998: Vademecum literárnej a vedeckej činnosti geografa UKF Nitra č. 41 (1998) 34 s.

Ďalšia literatúra sa doplní podľa príslušnej témy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/VMV1/04
Názov: Využitie multimédií vo vzdelávaní
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

9 modulov 45 bodov

záverečný projekt 30 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test 25 bodov

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o súčasných možnostiach využívania multimédií vo vzdelávaní a základné zručnosti pri príprave digitálneho edukačného obsahu aprobačného predmetu.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je prezentovať súčasné technické možnosti a metodiku využívania multimédií vo vzdelávaní, poukázať na výhody a prínos informačno-komunikačných technológií v oblasti skvalitňovania vyučovacieho procesu. V rámci prednášky je prezentovaná široká škála dostupných edukačných produktov. Dôraz je kladený na využívanie metódy aktívneho osvojovania poznatkov žiakmi s využitím moderných technológií.

Cieľom cvičení nadväzujúcich na prednášku je poskytnúť priestor pre získanie praktických zručnosti pri práci s multimédiami a s tvorbou edukačných produktov pre vyučovanie vybraného akademického predmetu.

Sylabus predmetu: 

1. Získavanie grafických súborov

1.1.Prečo potrebujeme používať grafiku v pedagogických dokumentoch?

1.2.Princípy digitalizácie obrazu.

1.3.Prehľad najpoužívanejších grafických formátov

1.4.Prehliadače grafických súborov

1.4.1. Základy práce s IrfanView

1.4.2. Základy práce s ACDSee

1.5.Získavanie grafiky

1.5.1. Grafika vo vlastnom PC – cliparty

1.5.2. Grafika na Internete – kopírovanie, galérie obrázkov

1.5.3. Grafika na multimediálnych CD

1.5.4. Grafika z obrazovky – Print Screen

1.6.Skenery a skenovanie

1.6.1.Skenujeme s HP Scan Jet

1.6.2.Desk Scan – softvér na skenovanie

1.7.Získavanie grafiky pomocou „televíznej“ karty

1.8.Webová kamera a príprava statických obrázkov

2. Úprava a tvorba grafických súborov na počítači

2.0.Prečo potrebujeme upravovať a vytvárať obrázky na počítači?

2.1.Bitmapová grafika, maľujeme na počítači

2.1.1. Maľovanie

2.1.2. MS PhotoDraw

2.1.3. Prečo prejsť od rastrovej k vektorovej grafike?

2.2.Vektorová grafika v prostredí MS Office

2.2.1 Automatické tvary

2.2.2 Galéria clipartov

2.2.3 WordArt

2.3.Vektorová grafika, základy práce v Zoner Callisto

2.4.Základy práce v Corel Draw

3. Tvorba počítačových animácií

3.1.Animácia a jej použitie vo vzdelávaní

3.2.Formáty súborov obsahujúcich 2D animáciu

3.3.Prezeranie animácií

3.4.Nástroje a postupy pri tvorbe bitmapovej 2D animácie

3.4.1. Tvorba animácií v LogoMotion

3.4.2. Tvorba animácií v Jacs Animation Shop 3

3.5.Nástroje a postupy pri tvorbe vektorovej 2D animácie

3.5.1 Macromedia Flash

3.6.Základné prvky 3D animácie

4. Digitálne spracovanie zvuku na počítači

4.1 Od analógového zvuku k digitálnemu, charakteristiky zvuku

4.2 Princíp uloženia zvuku na disk, vzorkovanie, zvukové formáty

4.3 Nastavenia, záznam a prehrávanie zvukov

4.4 Jednoduché použitie zvukov

4.5 Vytvorenie vlastného zvukového súboru

4.6. Odstránenie nežiaducich zvukov a šumu zo zvukovej vzorky, úprava amplitúdy

4.7. Aplikácia zvukových efektov, generovanie zvukov, export do súboru

4.8. Audacity

5. Spracovanie digitálneho videa

5.1. Možnosti získavania digitálneho videa

5.2. Parametre a formáty súborov digitálneho videa

5.3. Vyhľadávanie a prehrávanie videosúborov

5.4. Prečo potrebujeme vlastné videosúbory?

5.5. Zásady tvorby vlastných video súborov

5.6. Základy editácie digitálneho videa

5.7. Úprava digitálneho videa Windows Movie Maker

6. Využitie multimediálnych CD vo vzdelávaní

6.1. Základné prvky multimediálnych CD

6.2. Prehľad multimediálnych produktov

6.3. Opis vybraných CD

7. Multimédiá na Internete

7.1. Multimédia na webových stránkach

7.2. Multimediálna komunikácia

7.3. VRVS/EVO

8. Počítačom podporované školské laboratórium

8.1. Prehľad a charakteristika softvérových produktov

8.2. Prehľad a charakteristika hardvérových produktov

8.3. Modelovanie vybraných javov na počítači

8.4. Meranie a spracovanie údajov na počítači

8.5. Videomerania a ich analýza

9. Tvorba multimediálnej prezentácie

9.1. Možnosti využitia prezentácií

9.2. Požiadavky na multimediálnu prezentáciu

9.3. Postup pri vytváraní multimediálnej prezentácie

9.4. Multimediálna prezentácia v MS PowerPoint

10. Tvorba záverečného projektu

10.1.Požiadavky na záverečný projekt

10.2.Prvky projektu

10.2.Zásady prezentácie projektu

Literatúra: 

1.Kireš, M.., Šnajder Ľ., Kalakay, R.: Multimédiá pre učiteľa, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, 96 strán, 400 ks, ISBN 80-7098-317-5

2.Kireš, M. a kol.: IKT pre učiteľa fyziky, Asociácia projektu Infovek, UIPŠ Bratislava 2002, 79 strán, 400 ks, ISBN 80-7098-316-7

3.http://physedu.science.upjs.sk

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/FO1/04
Názov: Formálne jazyky a automaty
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Roland Cmorik, RNDr. Jozef Gajdoš, prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/AFJ1a/03
Obsahová prerekvizita: 

Základné pojmy z matematickej logiky -dôkaz sporom, dôkaz matematickou indukciou

Základné pojmy z teórie množín -prienik, zjednotenie, doplnok, kartézsky súčin, potenčná množina

Základné pojmy z teórie vyčísliteľnosti -rekurzívna funkcia, čiastočne rekurzívna funkcia, Turingov stroj, a ich vlastnosti

Základné pojmy z teórie formálnych jazykov -regulárny jazyk, konečnostavový automat (deterministický, nedeterministický),

regulárny výraz, základné definície Chomského hierarie gramatík

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomný test zameraný na príklady z oblasti regulárnych výrazov, bezkontextových gramatík, a zásobníkových automatov, počas cvičení v prebehu semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná závečná skúška. Do celkového hodnotenia sa zohľadňuje aj výsledok písomného testu z cvičení počas semestra (30% váhou do váženého priemeru).

Cieľ predmetu: 

Získať základné poznatky z oblasti formálnych jazykov a gramatík.

Oboznámiť sa s problematikou efektívneho rozpoznávania deterministických bezkontextových jazykov, ako aj problematikou kontextových a rekurzívne očíslovateľných jazykov. Nadobudnúť základné poznatky o algoritmicky nerozhodnuteľných problémoch súvisiacich s rozpoznávaním textu.

Stručná osnova predmetu: 

Chomského a Greibachovej normálne tvary bezkontextových gramatík. Deterministické zásobníkové automaty. Pumping lema. Uzáverové vlastnosti bezkontextových a deterministických bezkontextových jazykov. Kontextové gramatiky a lineárne ohraničené Turingove stroje. Deterministické lineárne ohraničené Turingove stroje. Pojem priestorovo ohraničeného Turingovho stroja. Frázové gramatiky a Turingove stroje. Nerozhodnuteľnosť problému zastavenia Turingovho stroja. Postov korešpondenčný problém. Algoritmicky nerozhodnuteľné problémy z oblasti teórie jazykov.

Literatúra: 

J.E. Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman: Introduction to automata theory, languages, and computation, Addison-Wesley, 2001.

M.Chytil: Automaty a gramatiky, SNTL, 1984.

J.van Leeuwen (ed.): Handbook of theoretical science, North-Holland, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/DSEI/05
Názov: Diplomový seminár I
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická, RNDr. Dušan Barabas, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie prebieha aktívnou účasťou pri jednotlivých prednesených príspevkoch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

na základe prezentácie spracovávanej diplomovej práce

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so zásadami písania diplomovej práce. Seminár má napomôcť študentom dotvorit diplomovú prácu prípadne odstrániť metodické chyby.

Stručná osnova predmetu: 

Získanie základných metodických pokynov pre vypracovanie záverečnej práce. Priebežné referovanie o preštudovanosti literatúry, stave výskumu, terénnych prác a ich kartografickom a štatistickom spracovaní.

Literatúra: 

Eco, U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Šimonek, J., 1989: Diplomový seminár., UK Bratislava, 120s.

podľa témy diplomovej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/DSEII/05
Názov: Diplomový seminár II
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Valéria Hochmuthová, Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická, RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie prebieha aktívnou účasťou pri jednotlivých prednesených príspevkoch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

na základe prezentácie spracovávanej diplomovej práce

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so zásadami písania diplomovej práce. Seminár má napomôcť študentom dotvorit diplomovú prácu prípadne odstrániť metodické chyby.

Stručná osnova predmetu: 

Získanie základných metodických pokynov pre vypracovanie záverečnej práce. Priebežné referovanie o preštudovanosti literatúry, stave výskumu, terénnych prác a ich kartografickom a štatistickom spracovaní.

Literatúra: 

Eco, U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Šimonek, J., 1989: Diplomový seminár., UK Bratislava, 120s.

podľa témy diplomovej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/MPPc/05
Názov: Súvislá pedagogická prax II
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Ján Guniš, Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 2t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/MPPb Súvislá pedagogická prax I

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Úroveň písomných príprav, výstupov a rozborov odučených vyučovacích hodín informatiky na SŠ resp. ZŠ - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Celková uroveň odbornej, metodickej a komunikačnej prípravy na vyučovanie predmetu informatika - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom. Študent odovzdá hodnotenie od cvičného učiteľa, správu, výkaz odučených hodín a hospitácií, kópiu jednej svojej prípravy na vyučovanie.

Cieľ predmetu: 

Získať a rozvíjať praktické pedagogické spôsobilostí pre výučbu informatiky.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogickú prax v určenom rozsahu študenti vykonávajú spravidla na cvičných základných a stredných školách podľa zaradenia.

Sylabus predmetu: 

Počas pedagogickej praxe na cvičnej škole študent realizuje vlastné výstupy na hodinách informatiky, zúčastňuje hospitácií a rozborov, porád a ďalších aktivít predmetovej komisie informatiky.

Hospitácie: 6 hodín.

Výstupy: 18 hodín.

Literatúra: 

BAJTOŠ, J. Teória a prax didaktiky. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2003. ISBN 80-8070-130-X.

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Nakladatelství Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele – cesty k lepšímu vyučování. Praha : Nakladatelství Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/MPPd/05
Názov: Súvislá pedagogická prax III
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Ján Guniš, Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/MPPc Súvislá pedagogická prax II

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Úroveň písomných príprav, výstupov a rozborov odučených vyučovacích hodín informatiky na SŠ resp. ZŠ - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Celková uroveň odbornej, metodickej a komunikačnej prípravy na vyučovanie predmetu informatika - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom. Študent odovzdá hodnotenie od cvičného učiteľa, správu, výkaz odučených hodín a hospitácií, kópiu jednej svojej prípravy na vyučovanie.

Cieľ predmetu: 

Získať a rozvíjať praktické pedagogické spôsobilostí pre výučbu informatiky.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogickú prax v určenom rozsahu študenti vykonávajú spravidla na cvičných základných a stredných školách podľa zaradenia.

Sylabus predmetu: 

Počas pedagogickej praxe na cvičnej škole študent realizuje vlastné výstupy na hodinách informatiky, zúčastňuje hospitácií a rozborov, porád a ďalších aktivít predmetovej komisie informatiky.

Hospitácie: 4 hodiny.

Výstupy: 15 hodín.

Literatúra: 

BAJTOŠ, J. Teória a prax didaktiky. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2003. ISBN 80-8070-130-X.

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Nakladatelství Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele – cesty k lepšímu vyučování. Praha : Nakladatelství Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/BDD/05
Názov: Biológia dieťaťa a dorastu
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomný test.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je dosiahnuť požadovanú úroveň vedomostí o ľudskom tele a jeho vývine nevyhnutnú pre pochopenie vývinovo viazaných biologických špecifík u detí a adolescentov.

Stručná osnova predmetu: 

Ontogenéza človeka. Vývin po narodení. Vekové osobitosti opornej a pohybovej, obehovej, dýchacej, tráviacej a močovej sústavy. Pohlavná sústava. Žľazy s vnútorným vylučovaním. Nervová sústava. Vekové špecifiká vzniku vybraných chorôb a závislostí na návykových látkach. Človek a životné prostredie.

Literatúra: 

Drobný I., Drobná M.: Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I. a II. Bratislava, PdF UK, 1994

Liptáková V.: Somatický a fyziologický vývoj dieťaťa. Osveta Bratislava, 198O

Malá H., Klementa J.: Biológia detí a dorastu. Bratislava, SPN, 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/MPPd/05
Názov: Súvislá pedagogická prax III
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 3t
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/MPPc/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na základe kontroly pedagogickej praxe a referencií uvádzajúceho učiteľa.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe vyhodnotenia praxe a správy cvičného učiteľa.

Cieľ predmetu: 

Získať praktické skúsenosti s vyučovaním predmetu geografia na inom type školy, oboznámiť sa so životom školy, mimotriednou a mimoškolskou činnosťou školy.

Stručná osnova predmetu: 

Študent absolvuje 3 týždne na inom type školy ako súvislú pedagogickú prax I, II. V rámci toho vykoná 4 hospitácie na vyučovacích hodinách uvádzacieho učiteľa a 15 vlastných výstupov z predmetu geografia. Študent si vedie hospitačné záznamy a vypracúva písomnú prípravu na každú VH, ktorú konzultuje s uvádzajúcim učiteľom. Študent sa zúčastňuje na poradách predmetovej komisie a pomáha uvádzaciemu učiteľovi v kabinete, pri pedagogickom dozore a pri plnení úloh vyplývajúcich z vnútorného poriadku školy.

Literatúra: 

Likavský, P., 2006: Všeobecná didaktika geografie. Univerzita Komenského Bratislava, 80s.

Čižmárová, K., 2000: Didaktika geografie. Vysokoškolské skriptá, Fakulta prírodných vied Banská Bystrica, 166 s.

Machyček, J., Fričová, H., Papík, M., 1985: Základy didaktiky geografie. SPN, Bratislava, 344s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/ZAE1/05
Názov: Zahraničná exkurzia
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 7d
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: ÚGE/EUG/08 alebo ÚGE/DPGa/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe účasti na exkurzii, aktivity a úrovne spracovania záverečnej správy

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov z krajinnými typmi, ktoré nie sú zastúpené na území Slovenskej republiky.

Stručná osnova predmetu: 

Typy horskej krajiny, glaciálny reliéf, krasový reliéf, problematika využívania krajiny a turizmu v horských oblastiach. Prímorská krajina – typy pobreží, hospodárstvo. Návšteva veľkej sídelnej aglomerácie, problematika suburbárnych zón. Návšteva zahraničnej vysokoškoslej inštitúcie.

Sylabus predmetu: 

Typy horskej krajiny, glaciálny reliéf, krasový reliéf, problematika využívania krajiny a turizmu v horských oblastiach. Prímorská krajina – typy pobreží, hospodárstvo. Návšteva veľkej sídelnej aglomerácie, problematika suburbárnych zón. Návšteva zahraničnej vysokoškoslej inštitúcie.

Literatúra: 

Král, V., 1999: Fyzická geografie Evropy, Academia Praha,

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/AMG/05
Názov: Regionálna geografia Ameriky
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚGE/AZG1/08
Vylučujúce predmety: ÚGE/ZRGS/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje formou pravidelných kontrol z orientácie na "slepých" mapách.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie prebieha formou ústnej skúšky, kde sa kladie dôraz na vedomosti absorbované na prednáškach a na komplexný všeobecný prehľad študenta z daného regiónu s prihliadnutím na priebežné hodnotenie a opätovným preskúšaním z orientácie na "slepej" mape.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky týkajúce sa komplexnej fyzickej a humánnej geografie Ameriky ako aj orientovanie sa v problematike predmetného regiónu(analýza geopolitickej situácie a pod.)

Stručná osnova predmetu: 

Geografická poloha, horizontálna a vertikálna členitosť Ameriky.Geologický vývoj a stavba, geomorfologické celky, klimatické, hydrografické, pedogeografické a biogeografické(fytogeografické a zoogeografické) pomery Ameriky. Ochrana prírody, súčasná krajina a jej premeny. Historicko-politický vývoj. Obyvateľstvo a sídla.Hospodárstvo. Integračné zoskupenia Ameriky.Regionalizácia Ameriky. Komplexná fyzickogeografická a humánno-geografická charakteristika štátov Ameriky s dôrazom na ekonomicky najsilnejšie a najprosperujúcejšie oblasti.

Sylabus predmetu: 

Geografická poloha, horizontálna a vertikálna členitosť Ameriky.Geologický vývoj a stavba, geomorfologické celky, klimatické, hydrografické, pedogeografické a biogeografické(fytogeografické a zoogeografické) pomery Ameriky. Ochrana prírody, súčasná krajina a jej premeny. Historicko-politický vývoj. Obyvateľstvo a sídla.Hospodárstvo. Integračné zoskupenia Ameriky.Regionalizácia Ameriky. Komplexná fyzickogeografická a humánno-geografická charakteristika štátov Ameriky s dôrazom na ekonomicky najsilnejšie a najprosperujúcejšie oblasti.

Literatúra: 

Bateman,G., Eganová,V., 1994: Encyklopedie Zeměpisu světa. Columbus, Praha.

Kol., 1999: Lexikon Zemí 2000. Fortuna Print, Praha.

Kol., 2001: Vreckový atlas sveta. VKÚ, Harmanec.

Kol., 1987: Země světa 2, Afrika, Amerika, Oceánie. Svoboda, Praha.

Mazúrek,J., 1997: Socioekonomická geografia Severnej Ameriky. UMB Banská Bystrica.

Obermann,A., Hrala,V., Chroboková,D., Kašpar,V., 1985: Amerika. Mladé letá, Bratislava.

Votýpka,J., Janoušová,J., 1987: Severní Amerika. SPN, Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/KKV1/06
Názov: Klasické a kvantové výpočty
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Mgr. Ladislav Mikeš, RNDr. Ján Katrenič
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základy lineárnej algebry, teória grúp, teória pravdepodobnosti, teória algoritmov. Vhodným doplnkom je predmet Úvod do kvantových počítačov.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

písomná previerka v priebehu semestra

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška pozostávajúca z písomnej časti a ústnej časti

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s princípmi kvantových počítačov a kvantových výpočtov. Porovnať klasické a kvantové výpočtové modely a metódy.

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do klasickej teórie zložitosti. Turingove stroje. Boolovské okruhy. Pravdepodobnostné algoritmy. Základné princípy kvantového počítania. Elementárne kvantové algoritmy. Groverov algoritmus. Shorov algoritmus.

Literatúra: 

BERMAN,G.P., DOOLEN,G.D., MAINIERI, R., TSIFRINOVIC, V.I. Introduction to Quantum Computers. World Scientific, 2003.

GRUSKA, J. Quantum Computing. McGraw-Hill, 1999.

JOHNSON, G. Zkratka napříč časem. Argo a Dokořán Praha, 2004.

KITAEV, A.Y., SHEN, A.H., VYALYI, M.N. Classical and Quantum Computation. American Mathematical Society, 2002.

NIELSEN, M.A., CHUANG, I.L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/PVS2/06
Názov: Populačný vývoj sveta
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/GOB1/07 alebo ÚGE/OBY2/03 alebo ÚGE/DPGa/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

príspevok do diskusie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je ponúknuť študentom obraz o trendoch vo vývoji svetového obyvateľstva v širšom celospoločenskom kontexte: vývoj pôrodnosti, úmrtnosti, formovanie populačných štruktúr, poznanie charakteristických znakov priestorovej diferenciácie svetovej populácie. Popri týchto témach sa rozvinú diskusie o globálnych problémoch ľudstva a špecifiká v jednotlivých makroregiónoch sveta.

Stručná osnova predmetu: 

Hlavnou náplňou tohto predmetu bude oboznámenie študentov so širším kontextom populačných procesov v celosvetovej mierke. Analyzované budú trendy svetového populačného vývoja (pôrodnosť, úmrtnosť, sobásnoť, rozvodovosť, migrácia) v náväznosti na globálne problémy ľudstva, ich sociálne (chudoba, hlad, postavenie ženy, genderová problematika), ekonomické (surovinové a energetické zdroje) a politické (postavenie krajiny v medzinárodnom spoločenstve) aspekty.

Sylabus predmetu: 

1.Úvod, požiadavky na zápočet, študijná literatúra

2.Svetová populácia a svetový populačný vývoj (populačné trendy, populačné hodiny, preľudnenosť)

3.Vybrané demografické charakteristiky obyvateľstva sveta v celosvetovej mierke (pôrodnosť, úmrtnosť, migračné smery)

4.Globálne problémy ľudstva - špecifikácia najzávažnejších celosvetových problémov - spotreba, chudoba a bohatstvo

5.Sociálne problémy ľudstva - chudoba, hlad

6.Plánovanie rodiny, politika jedného dieťaťa, kríza rodiny, rozvody

7.Genderová problematika, gramotnosť a postavenie ženy vo svete

8.Environmentálne problémy ľudstva – znečistenie životného prostredia, koncept udržateľného vývoja

9.Ekonomické problémy ľudstva – surovinové a energetické problémy sveta

10.Budúcnosť človeka ako globálny problém.

11.Záverečný test

12.Zhrnutie, udeľovanie zápočtov

Literatúra: 

Blažek, M., Rochovská, A., 2006: Feministické geografie, Bratislava: Geografika, 188 s. ISBN 80-969338-7-6

Jeníček, V., Foltýn, J., 2003: Globální problémy a světová ekonomika., Praha: C. H. Beck, 270 s. ISBN 80-7179-797-1.

Murray, W. E., 2006: Geographies of Globalisation, London: Routledge, 392 p. ISBN 0-415-31800-9

výročné správy Populačného fondu OSN (UNFPA)

World Population Data Sheet 2007

www.rozvojovevzdelavanie.sk

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/NGS/06
Názov: Nemecký geografický seminár
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Alena Petrvalská
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na základe aktívnej účasti na cvičeniach

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie na základe účasti na cvičeniach a na vypracovaní a prezentácii zadaných úloh

Cieľ predmetu: 

Cieľom daného predmetu je zdokonalenie sa v odbornom nemeckom jazyku, rozšírenie slovnej zásoby, získanie prehľadu v nemeckej odbornej literatúre a geografii Nemecka.

Stručná osnova predmetu: 

Odborná nemecká geografická terminológia po jednotlivých parciálnych disciplínach fyzickej aj humánnej geografie (geológia, geomorfológia, klimatológia, hydrografia, pedogeografia, biogeografia atď). Osobnosti geografických disciplín v Nemecku v minulosti a dnes. Systém vysokoškolského štúdia. Nemecké geografické periodiká, monografie. Geografia Nemecka

Vypracovanie anotácií vybraných časopisov a referátov na vybrané témy. Prednes a diskusia v nemeckom jazyku.

Sylabus predmetu: 

1. Predstavenie našej partnerskej katedry geografie v Kolíne nad Rýnom, Nemecko

2. Systém štúdia v Nemecku, prezentácia webovej stránky UNI zu Koeln

3. Nemecká geografická terminológia po jednotlivých parciálnych disciplínach – geológia, geomorfológia

4. Nemecká geografická terminológia po jednotlivých parciálnych disciplínach - klimatológia, hydrografia

5. Nemecká geografická terminológia po jednotlivých parciálnych disciplínach - pedogeografia, biogeografia.

6. Osobnosti geografických disciplín v Nemecku v minulosti a dnes

7. Nemecké geografické periodiká, monografie.

8. Vypracovanie anotácií vybraných časopisov.

9. Vypracovanie referátov na vybrané témy a ich predmet v nemeckom jazyku.

Literatúra: 

Bauer, J., Englert, W., Meier, U., Morgeneyer, F., Waldeck, W., 2002: Physische Geographie kompakt. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg. s. 192.

Hollerbach, E., Ness, N., 2002: Rhein- von Mainz bis Koeln. Rahmel - Verlag GmbH, Pulheim. s. 96.

Kolektiv, 2004: Deutschland. Verlag Karl Baedecker Ostfildern. s. 1182.

Kuballa, S., 2001: Unbekanntes Deutschland. ADAC Verlag GmbH Munchen. s. 432.

Strahler, H.A., Strahler, N.A., 1999: Physische Geographie. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. s.294.

Zepp, H., Müller, M.J., 1999: Landschaftsökologie Erfassungsstandards. Flensburg. s.312.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/MDT06/06
Názov: Moderná didaktická technika
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

nie je

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Odovzdané všetky priebežné zadania k jednotlivým témam predmetu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Aktívna účasť na 80 % cvičení a uznané všetky odovzdané zadania podľa stanovených kritérií.

Cieľ predmetu: 

študent pri absolvovaní predmetu získa:

- prehľad o aktuálne dostupnej didaktickej technike a jej tehnických parametroch,

- základné zručnosti pri využívaní modernej didaktickej techniky vo vyučovaní prírodovedných predmetov svojej aprobácie,

- dokáže navrhnúť a realizovať vzdelávacie aktivity s aktívnym využívaním modernej didaktickej techniky,

Stručná osnova predmetu: 

Študenti v rámci predmetu získajú prehľad o dostupných didaktických prostriedkoch a možnostiach ich využitia vo vzdelávaní, osvoja si základné postupy pri práci s modernou didaktickou technikou a získajú základné zručnosti pri tvorbe didaktických materiálov.

Sylabus predmetu: 

1. Vybavenie učebne prírodovedného predmetu modernou didaktickou technikou

• klasifikácia didaktickej techniky,

• výrobcovia (webové stránky, katalógy, CD),

• zariadenie odbornej učebne prírodovedného predmetu.

Aktivity:

- vyhľadať na internete webové stránky výrobcov DT (Phywe, Leybold, Pasco, NTL),

Zadanie:

Vyhľadajte učebnú pomôcku, ktorú by ste iste chceli mať vo výbave vášho kabinetu a stručne opíšte aktivity, ktoré by ste pomocou nej so študentmi realizovali.

2. Základné vybavenie didaktickou technikou

• klasická didaktická technika (meotar, diaprojektor, episkop, TV okruh),

• základné meracie prístroje (ampérmeter, voltmeter, osciloskop, hlukomer, luxmeter),

Aktivity:

- oboznámiť sa s ovládaním klasickej DT,

- realizovať meranie veličín pomocou dostupných prístrojov,

Zadanie:

Navrhnite nákup didaktickej techniky pre kabinet prírodovedného predmetu. Uvažujte o jednorazovom nákupe v cene do 150 tis. Sk a o troch nákupoch po 30 tis. Sk. Odôvodnite výber požadovanej DT.

3. VHS a DVD prehrávač

• technické možnosti VHS rekordéra,

• technické možnosti DVD prehrávača,

• možnosti pripojenia na TV, dataprojektor,

• možnosti využitia VHS a DVD prehrávačov v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si zapojenie videorekordéra a DVD prehrávača na TV a dataprojektor,

- zvládnuť prehrávanie, nahrávanie a časované nahrávanie vybraného programu,

Zadanie:

Na dostupných televíznych kanáloch vyhľadať v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov vzdelávacie programy na podporu výučby prírodovedného predmetu. Zoznam s číselnými kódmi programov pripraviť v podobe materiálu na nástenku (webovú stránku).

Na internete vyhľadať dostupné DVD pre využitie vo vyučovaní prírodovedného predmetu. Anotáciu DVD pripraviť v podobe materiálu na nástenku (webovú stránku).

4. Digitálny fotoaparát

• technické prvky digitálneho fotoaparátu,

• zásady fotografovania,

• softvér na spracovanie a dodatočné úpravy digitálnych fotografií,

• digitálna obrazová galéria,

• možnosti využitia digitálneho fotoaparátu v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si nastavenie parametrov digitálneho fotoaparátu,

- pripraviť vhodnú kompozíciu pre digitálnu fotografiu,

- zvládnuť základy digitálneho spracovania fotografie na počítači,

Zadanie:

Pre vybraný pojem z digitálnej obrazovej galérie vyhľadajte na internete fotografie a minimálnym rozlíšením 1600x1200 bodov.

5. Digitálna videokamera

• technické možnosti digitálnej videokamery,

• zásady tvorby výučbového videozáznamu,

• možnosti prepojenia kamery a počítača,

• spracovanie digitálneho videa na počítači,

• možnosti využitia výučbového videozáznamu v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si základy práce s digitálnou videokamerou,

- pripraviť krátky videozáznam použiteľný pri tvorbe digitálneho edukačného obsahu,

- zvládnuť základy strihu digitálneho videa na počítači,

Zadanie:

Upravte krátku videosekvenciu do podoby výučbového videozáznamu.

6. Digitálny záznam zvuku

• technické možnosti digitálneho záznamu zvuku (minidisk, MP3 prehrávač, zvuková karta, videokamera - záznamník),

• softvérové možnosti spracovania a tvorby zvukových záznamov,

• možnosti využitia digitálneho zvukového záznamu v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- osvojiť si základy práce pri nahrávaní zvuku pomocou digitálnych médií,

- pripraviť krátku zvukovú nahrávku vhodnú na zaradenie do vyučovania,

- upraviť zvukovú vzorku,

Zadanie:

Na pripravenej zvukovej vzorke realizujte frekvenčnú analýzu. Vytvorte hudobný tón zložením základného tónu a vyšších harmonických tónov.

7. Webová kamera

• technické parametre webových kamier,

• druhy a možnosti využitia webových kamier (video spojenie, konferencia, VRVS),

• prepojenie webovej kamery a počítača,

• spracovanie obrazu (zvuku) z webovej kamery,

• možnosti využitia webovej kamery v prírodovednom vzdelávaní,

Aktivity:

- zvládnutie pripojenie a nastavenie webovej kamery,

- získať zručnosti pri použití webovej kamery vo vybraných aplikáciách (Skype, MSN Messenger, VRVS, EVO),

Zadanie:

Vyhľadať na internete on-line kamery s tematikou využiteľnou v prírodovednom vzdelávaní. Spracovať krátku anotáciu portálu s on-line kamerou, získať obrázky a pripraviť ich do podoby materiálu na nástenku (webovú stránku).

8. AD/DA prevodník a meracie sondy

• technické možnosti pri získavaní experimentálnych údajov v digitálnej forme,

• Coach, ISES – meracia konzola a sondy na snímanie veličín,

• spracovanie s prezentácia nameraných veličín,

• realizácia počítačom podporovaného prírodovedného vzdelávania,

Aktivity:

- oboznámiť sa so základnými možnosťami práce v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu,

- realizovať jednoduché meranie, namerané veličiny graficky zobraziť,

Zadanie:

Vyhľadať na internete realizácie vybavenia počítačom podporovaného prírodovedného laboratória.

9. Lego Dacta

• technické možnosti stavebnice Lego Dacta využiteľné v prírodovednom vzdelávaní,

• zaradenie stavebnice Lego Dacta do výučby v prírodovednom laboratóriu,

Aktivity:

- oboznámiť sa s pripravenými vzdelávacími aktivitami so stavebnicou Lego Dacta,

- realizovať jednoduché meranie v rámci pripravenej vzdelávacej aktivity,

Zadanie:

Vyhľadať na internete technické údaje o možnostiach merania a spracovania experimentálnych údajov pre potreby prírodovedného vzdelávania.

10. Interaktívna tabuľa eBeam a hlasovacie zariadenie Interwriter

• technické možnosti interaktívnej tabule e-Beam využiteľné v prírodovednom vzdelávaní,

• nácvik výučbových aktivít s interaktívnou tabuľou,

• opis prostredia pre tvorbu a administrovanie spätnoväzbových aktivít Interwriter,

• ukážka práce s hlasovacím zariadením,

• tvorba spätnoväzbových prvkov,

Aktivity:

- oboznámiť sa s inštaláciou, nastavením, ovládaním a jednotlivými režimami práce s interaktívnou tabuľou,

- realizovať základné vzdelávacej aktivity s použitím interaktívnej tabule a záznam práce uložiť a distribuovať v elektronickej podobe,

- získať skúsenosť s tvorbou postojových dotazníkov a didaktických testov v prostreí Interwriter,

- zúčastniť sa na interaktívnej výučbe s okamžitou spätnou väzbou pomocou diaľkového hlasovacieho zariadenia,

Zadanie:

Pripravte metodický materiál pre realizáciu vyučovacej jednotky so zaradením interaktívnej tabule.

Zostavte tri testové otázky s voľbou odpovede pre použite elektronického hlasovacieho zariadenia.

Literatúra: 

1. aktuálne informácie z webovývh stránok výrobcov didaktickej techniky a učebných pomôcok,

2. katalógy učebných pomôcok od renomovaných výrobcov učebných pomôcok,

3. aktuálne didaktické publikácie k využívaniu modernej didaktickej techniky vo výučbe prírodovedných predmetov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/FEP1/07
Názov: Počítačom podporované prírodovedné laboratórium
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežná previerka 30 bodov

aktivita na cvičení 10 bodov

realizácia projektu (matematické modely+videomeranie+fyzikálny experiment) 60 bodov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie sa udeľuje na základe čiastkových výsledkov:

priebežná previerka 30 bodov

aktivita na cvičení 10 bodov

realizácia a prezentácia projektu (matematické modely+videomeranie+fyzikálny experiment) 60 bodov

Hodnotenie:

A 100-90 B 89-80 C 79-70 D 69-60 E 59-50 F 49-0

Cieľ predmetu: 

V rámci predmetu má študent získať prehľad o možnostiach využitia počítača pri školských fyzikálnych, biologických a chemických experimentoch, pri realizovaní videomeraní a pri matematickom modelovaní javov na počítači a nadobudnúť základné zručnosti pri tvorbe modelov, príprave a realizácii počítačom podporovaných experimentov a videomeraní.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom prednášky je poukázať na možnosti využitia počítača vo vyučovaní fyziky, chémie a biológie v oblasti modelovania zberu a spracovania experimentálnych dát počítačom a v oblasti videomeraní. Súčasťou prednášky je praktická realizácia počítačom podporovaných experimentov z vybraných tematických celkov učiva fyziky strednej školy (mechanika, elektrina, magnetizmus, termika, tepelné deje v plynoch, optika, akustika), chémie a biológie v systéme COACH.

Sylabus predmetu: 

1.týždeň:

Úvod. Podmienky hodnotenia predmetu.

Postavenie počítača vo vyučovaní prírodných vied, možnosti využitia, systém COACH.

2.týždeň:

Modelovanie javov na počítači, metóda dynamického modelovania

3.týždeň:

Modelovanie javov na počítači – prezentácia hotových a tvorba nových modelov

4.týždeň:

Videomerania v prostredí COACH, iné prostredia určené k videoanalýze

5.týždeň:

Počítačom podporovaný experiment v systéme COACH, ISES.

6.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

7.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

8.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

9.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

10.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

11.týždeň:

Praktická realizácia experimentov v počítačom podporovanom laboratóriu.

Fyzikálne, biologické a chemické experimenty

12.týždeň:

Práca na projekte

13-týždeň:

Prezentovanie výsledkov projektu.. Hodnotenie predmetu.

Literatúra: 

[1]Koubek, V., Pecen, I.: Fyzikálne experimenty a modely v školskom mikropočítačom podporovanom laboratóriu, Univerzita Komenského, Bratislava, 1999

[2]Príručka IP COACH, Famulus, ISES

[3]http://physedu.science.upjs.sk/sis/fyzika/experimenty/index.htm

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/AIKT/07
Názov: Aplikácie IKT do vyučovania prírodovedných predmetov
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stanislav Lukáč, PhD., RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Vladimíra Tomášiková, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., PaedDr. Andrea Lešková, PhD., RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

vypracovanie námetov na aplikácie IKT do výučby prírodovedných predmetov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

vypracovanie a prezentácia záverečného projektu

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je nadviazať na štandardné informatické vedomosti a zručnosti získané v predmete IKT a rozvíjať hodnotiace a tvorivé schopnosti študentov umožňujúce aplikáciu moderných technológií do prírodovedného vzdelávania. Naučiť študentov tvoriť interaktívne učebné materiály a pomôcky pre podporu jednotlivých etáp vzdelávacieho procesu, pre zaznamenanie a vyhodnocovanie učebných výsledkov.

Stručná osnova predmetu: 

Technologická podpora prírodovedného vzdelávania, internet a vzdelávanie, využitie IKT pri hodnotení učebných výsledkov, tvorba a využívanie modelov umožňujúcich riešenie problémov z rôznych prírodovedných disciplín a z reálneho života, inovácia didaktických metód a foriem vyučovania prírodovedných predmetov pomocou IKT.

Literatúra: 

1. Černochová, M. a kol.: Využití počítače při vyučování. Portál, Praha, 1998.

2. Lukáč, S., Šveda, D., Semanišinová, I., Jodas, V.: IKT vo vyučovaní matematiky. Asociácia projektu Infovek, 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/POL/07
Názov: Politická geografia a geopolitika
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚGE/EUG1/08 alebo ÚGE/KGR/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie sa realizuje formou prednesenia referátov na témy zadané na začiatku semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie sa realizuje formou ústneho preskúšania študentov z tém preberaných počas semestra.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámenie študentov s teoretickými základmi politickej geografie a gepolitiky a ich aplikovanie na konkrétnych príkladoch vo svetovej politike a medzinárodných vzťahoch.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet oboznámi študentov s vednými disciplínami politická geografia a geopolitika, s ich hlavnými smermi a školami,s vývojom politickej mapy sveta, s delením štátov podľa hlavných politol. kritérií, s hlavnými znakmi štátov, s politickými kritériami regionalizácie štátov.Predmet obsahuje analýzu hlavných etnických a politických konfliktov vo svete a návrhy optimálnych riešení, priblíži štruktúru a význam najdôležitejších medzinárodných organizácií.

Sylabus predmetu: 

Predmet oboznámi študentov s vednými disciplínami politická geografia a geopolitika, s ich hlavnými smermi a školami,s vývojom politickej mapy sveta, s delením štátov podľa hlavných politol. kritérií, s hlavnými znakmi štátov, s politickými kritériami regionalizácie štátov.Predmet obsahuje analýzu hlavných etnických a politických konfliktov vo svete a návrhy optimálnych riešení, priblíži štruktúru a význam najdôležitejších medzinárodných organizácií.

Literatúra: 

Baar, V., Rumpel, P., Šindler, B., 1996: Politická geografie, PrF Ostrava.

Gurňák, D., Blažík, T., Lauko, V., 2005: Úvod do politickej a regionálnej geografie. Bratislava: Univerzita Komenského.

Hnízdo, B.1995: Mezinárodní perspektivy politických regionů, Praha.

Honzák, F.-Pečenka, M.1999: Státy a jejich představitelé, Libri Praha.

Ištok, R., 1997: Štát na politickej mape sveta, FHaPV Prešov.

Ištok, R., 2004: Politická geografia a geopolitika, FHaPV Prešov.

Krejčí, O.1997: Mezinárodní politika, Praha.

Pečenka, M., Luňák, P., 1999: Encyklopedie moderní historie, Libri Praha.

Žaloudek, K., 1999: Encyklopedie politiky, Libri Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GCR/07
Názov: Geografia Českej republiky
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚGE/EUG/08 alebo ÚGE/KRS/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Seminárna práca so zameraním na vytvorenie komplexnej geografickej charakteristiky vybraného regiónu, orientácia na slepej mape ČR so zameraním na polohu geomorfologických celkov, ich stavbu, zloženie a štruktúru riečnej siete, územnosprávneho členenia ČR

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečný test zložený z dvoch častí:

1. zo slepej mapy geomorfologických celkov a riečnej siete a územnosprávneho členenia

2. z vedomostí nadobudnutých na prednáškach a štúdiom príslušnej literatúry

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov s jednotlivými fyzickogeografickými zložkami krajiny v Českej republike(geológia, reliéf, klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo)a zároveň so základnými humánnogeografickými charakteristikami s aplikáciou na jednotlivé regióny Českej republiky s poukázaním na problémové regióny.

Stručná osnova predmetu: 

Geologická stavba Českej republiky, základné jednotky v zmysle najnovšej koncepcie. Geomorfologické pomery a vývoj reliéfu, geomorfologické jednotky na úroveň celkov. Klimatické pomery, hydrografia Českej republiky, podzemné a minerálne vody. Pôdne pomery, fytogeografia a zoogeografia, typy súčasnej krajiny.Podmienky osídlenia Českej republiky a jej historický vývoj. Národnostná, lingvistická a religijná štruktúra. Typy mestských sídel, typy vidieckych sídel. Administratívne členenie SR a jeho historický vývoj. Hospodárske odvetvia – ťažba a spracovanie surovín, poľnohospodárstvo, priemysel doprava, školstvo, turistika a cestovný ruch Českej republiky.

Literatúra: 

Ludvík Mištera a kol., 1985: Geografie ČSSR, SPN, Praha

Klomínský, J., 1994: Geologický atlas České republiky, Stratigrafie, ČGÚ, Praha

Kol. autorov, 1968: Československá vlastivěda díl I-Příroda, Orbis, Praha

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/PTM2/07
Názov: Počítačová tvorba máp využitím GIS
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Vladimíra Tomášiková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚGE/DPGb/08
Vylučujúce predmety: ÚGE/GIS/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktívna účasť na cvičeniach

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Praktická skúška formou vytvorenia vlastnej digitálnej tematickej mapy prostredníctvom dostupných nástrojov programu ArcGIS.

Cieľ predmetu: 

Cieľ predmetu spočíva v tvorbe správnych a korektných tematických mapách v digitálnej podobe pomocou dostupných nástrojov a desktop GIS produktov.

Stručná osnova predmetu: 

Študent si absolvovaním predmetu osvojí princípy kompozície tematických máp, grafických metód pre znázornenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov do mapy,delenia stupníc, využitia farieb v tematických mapách pre kvalitatívne a kvantitatívne rozlíšenie javov. Zároveň študent pochopí a osvojí si princípy práce s nástrojmi na tvorbu tematických máp, vektorizácie, transformácie v ArcGIS 9.0.

Sylabus predmetu: 

1.Pracovné prostredie ArcGIS 9 a jeho modulov ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox (3 prístupy GISu pri práci s geografickými informáciami – geodatabázový, geovizualizačný, geoprocesný)

2.Práca s existujúcimi a vlastnými mapami, oboznamovanie sa s mapou, prehliadanie dát, prepojenie s vlastnými dátami,

3.Pridávanie vrstiev do mapy, pridávanie prvkov z existujúcej a vlastnej databázy,

4.Zmeny zobrazenia prvkov, pridanie popisov do mapy, práca s mapovým výstupom, uloženie mapy, zostavovanie databázy, prezeranie dát v ArcCatalog, skúšanie dát v ArcMap,

5.Organizovanie databázy, pridávanie dát, čistenie databázy, príprava dát pre analýzy

6.Definovanie súradnicových systémov, exportovanie, vektorizácia, triedenie, prevádzanie analýz a prezentovanie výsledkov , dopytovanie sa na databázu, priestorové analýzy,

7.Vektorizácia mapových podkladov

8.Dizajn mapových výstupov, pridávanie mapových prvkov, uloženie mapy a prípadná tlač

9.Pracovné prostredie ArcGIS 9 a jeho modulov ArcScene a ArcGlobe

10.Práca s existujúcimi a vlastnými dátami, oboznamovanie sa s nástrojmi ArcScene, využívanie 3D nástrojov (tvorba a modifikácia TIN, interpolácie, analýzy na prácu s povrchom, reklasifikácia)

11.Oboznamovanie sa s nástrojmi ArcGlobe.

Literatúra: 

Cartwright, W., Peterson, M., P., Gartner, G., F., 1999: Multimedia Cartography. Springer-Verlag Telos, 343s.

ESRI, 2004: ArcGIS 9. Getting started with ArcGIS. New York, USA.

ESRI, 2004: ArcGIS 9. What is ArcGIS?. New York, USA.

Kaňok, J., 1999: Tematická kartografie. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava, 318s.

Pravda, J., Kusendová, D., 2004: Počítačová tvorba tematických máp. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava, 264 s.

Voženílek, V., 2005: Cartography in GIS. Geovisualization and Map Communication. Univerzita Palackého, Olomouc, 142s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/DSEIII/07
Názov: Diplomový seminár
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická, RNDr. Dušan Barabas, CSc., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie prebieha aktívnou účasťou pri jednotlivých prednesených príspevkoch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe prednesenej diplomovej práce sa udelí záverečné hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so zásadami písania diplomovej práce. Seminár má napomôcť študentom dotvorit diplomovú prácu prípadne odstrániť metodické chyby.

Stručná osnova predmetu: 

Získanie základných metodických pokynov pre vypracovanie záverečnej práce. Priebežné referovanie o preštudovanosti literatúry, stave výskumu, terénnych prác a ich kartografickom a štatistickom spracovaní.

Literatúra: 

Eco, U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Šimonek, J., 1989: Diplomový seminár., UK Bratislava, 120s.

podľa témy diplomovej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/DSEIV/07
Názov: Diplomový seminár
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Vladimíra Tomášiková, RNDr. Janetta Nestorová-Dická, RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie prebieha aktívnou účasťou pri jednotlivých prednesených príspevkoch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Na základe prednesenej diplomovej práce sa udelí záverečné hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so zásadami písania diplomovej práce. Seminár má napomôcť študentom dotvorit diplomovú prácu prípadne odstrániť metodické chyby.

Stručná osnova predmetu: 

Získanie základných metodických pokynov pre vypracovanie záverečnej práce. Priebežné referovanie o preštudovanosti literatúry, stave výskumu, terénnych prác a ich kartografickom a štatistickom spracovaní.

Literatúra: 

Eco, U.,1997: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc, 271s.

Šimonek, J., 1989: Diplomový seminár., UK Bratislava, 120s.

podľa témy diplomovej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/KK/07
Názov: Komunikácia, kooperácia
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

spoločný projekt skupiny

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu Komunikácia. Kooperácia. je utváranie a rozvoj jazykových a komunikačných spôsobilostí študentov prostredníctvom zážitkových aktivít

Stručná osnova predmetu: 

Komunikácia

o teória komunikácie

o neverbálna komunikácia a jej prostriedky

o verbálna komunikácia (základné zložky komunikácie, jazykové komunikačné prostriedky)

o aktívne načúvanie

o empatia

o krátky rozhovor a efektívna komunikácia (princípy a zásady efektívnej komunikácie)

Kooperácia

o základy kooperácie

o typy, znaky, druhy a faktory kooperácie

o charakteristika tímu (pozície v tíme)

o malá sociálna skupina (štruktúra, vývin, znaky malej sociálnej skupiny, pozícia jednotlivca v skupine)

o vodcovtsvo (charakteristika vodcu, vedenie, vodcovské štýly)

Sylabus predmetu: 

Komunikácia

teória komunikácie. neverbálna komunikácia. verbálna komunikácia

Kooperácia

základy kooperácie. tím. malá sociálna skupina. vodcovstvo

Literatúra: 

 Birkenbihlová, Vera F.: Umenie komunikácie alebo ... ako úspešne utvárať vzťahy k ľuďom. Bratislava: Aktuell 1999, 319 s., ISBN 80-88915-20-1

 DeVito, Joseph A.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing 2001, ISBN: 80-7169-988-8

 Janoušek, J.: Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada Publushing 2007, 176 s., ISBN 978-80-247-1594-0

 McLaganová, P.-Krembs, P.: Komunikace na úrovni. Praha: Management Press 1998

 Mesárošová, M.: Výcvik sociálnych a manažérskýňych spôsobilostí. UPJŠ Košice 2006, 200 s., ISBN 80-7097-622-5

 Mistrík, Jozef : Pohyb ako reč. Bratislava: Národné divadelné centrum 1998, 116 s.

 Naumann, Rank: Umění konverzace. Praha: Portál 2002.

 Oravcová, Jitka: Interpersonálna interakcia. Banská Bystrica: vydala Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bella 2002, 153 s.

 Pease, A.: Řeč těla. Praha: Portál 2001, 144 s., ISB 80-7178-582-2

 Sabol, J. a kol.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006, 255 s., ISBN 80-8068-398-0

 Scharlau, Ch.: Techniky vedení rozhovoru. Praha: Grada Publushing 2008, 208 s., ISBN 978-80-247-2234-4

 Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996, 178 s.

 Vybíral, Z.: Psychologie lidksé komunikace. Praha: Portál 2000, 264 s., ISBN 80-7178291-2

 Wolf W. Lasko: Krátky rozhovor a kariéra. S úspechom nadviazať kontakty. Košice: VSŽ Infoconsult 1998, 168 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PAPZ/07
Názov: Psychologické aspekty prevencie drogových závislostí
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Práca vo výcvikovej skupine prevencie drogových závislostí a prezentácia osvojených vedomostí a spôsobilostí v modelovej situácii na záver výcvikového sústredenia.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie práce vo výcvikovej skupine PDZ a zvládnutie modelovej situácie.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom informácie o etape intuície, teórie a výskumu v prevencii drogových závislostí. Rozvoj životných spôsobilostí.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, rizikové/protektívne faktory v prevencii užívania drog, zložky efektívnych programov prevencie drogových závislostí, rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, rovesnícke programy prevencie, spoluzávislosť.

Literatúra: 

Orosová, O. a kol.: Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi. Československá psychologie, 51, 2007, 1, 32-47 .

Orosová, O.:: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 46,2002, 2, 138-149.

Orosová, O.: Prevencia-pomoc-rovesníci... Inovatívne metódy pomoci v prevencii drogových závislostí. Košice: UPJŠ 2002, ISBN 80-7097-502-4.

Orosová, O., Schnitzerová, E.: Prevencia drogových závislostí. Košice: ES UPJŠ, 2000.

Ondrejkovič P. – Poliaková E.: Protidrogová výchova. Bratislava: Veda 1999.

Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava: SPN 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/SPVKE/07
Názov: Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna, Mgr. Natália Sedlák Vendelová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. .samostatná práca: Stratégie zvládania situácií psychickej záťaže očami pozorovateľa.

2. .samostatná práca: Sociálno-psychologický výcvik vs. sebareflexia zvládania situácií psychickej záťaže.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie (Práca v skupine Sociálno-psychologického výcviku; vyhodnotenie prác priebežného hodnotenia.)

Cieľ predmetu: 

Rozvíjať stratégie zvládania záťažových životných situácií študentov teoretickou prípravou z vybraných kapitol psychológie a sociálno-psychologickým výcvikom. Rozvoj sociálnych spôsobilostí.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Analýza situácií psychickej záťaže (typy situácií, situácie psychickej záťaže v celoživotnom kontexte, dôsledky situácií psychickej záťaže, odolnosť na záťaž). Frustrujúce situácie a frustrácia, frustrácia a konflikt, vnútorné a vonkajšie konflikty, stratégie zvládania konfliktných situácií. Čo pomáha sebareflexii a posilňovaniu zvládacích zdrojov a zvyšovaniu odolnosti? Rozvoj schopnosti komunikovať a kooperovať. Riešenie problémov a kreativita. Samostatnosť a výkonnosť. Schopnosť prijímať zodpovednosť. Schopnosť premýšľať a učiť sa. Schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť.

Literatúra: 

Belz, H., Siegriest, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha. Portál 2001.

Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava. SPN 1992.

Bratská, M.: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava. Práca 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KAE/ZET2/07
Názov: Základy etiky 2
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Ing. ThDr. Jozef Palaščak
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: KAE/ZE1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100% - priebežné hodnotenie aktivity študentov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečná samostatná práca študentov

Cieľ predmetu: 

Analýza aktuálnych etických otázok, s ktorými sa dnes stretávame pri ochrane životného prostredia, počítačových a masmediálnych informácií, ako aj v hospodárstve a ekonomike

Stručná osnova predmetu: 

Disciplína bezprostredne nadväzuje na Základy etiky 1 a obsahovo rieši problém vzájomného prepojenia každodenného života s rôznymi sofistikovanými formami ľudského vedomia - v technike, v medicíne, ekonómii, pri získavaní a odovzdávaní informácií, ako aj pri ochrane a tvorbe životného prostredia

Sylabus predmetu: 

• Etika a právo. Základné ľudské práva. Ochrana ľudských práv.

• Nove etické hodnoty: Tolerancia, dialóg, konsezus a demokracia.

• Miesto etiky v postmoderne. Problém mnohosti právd. Etika nového typu.

• Metaetika a etika. Základné tézy metaetiky. Diskurz o jazyku.

• B) Metaetika a etika. Fakty a hodnoty. Rozlišovanie medzi hodnotiacim postojom a hodnotou. Hodnotový realizmus.

• Analýza individualizmu, pozitivizmu, emotivizmu a preskriptivizmu.

• Otázky.viny a previnenia. Kriminálna vina, morálna vina, politická vina a metafyzická vina.

• Ekologická etika. Komponenty ekosystému. Trofické zložky ekosystému. Stabilita ekosystému.

• Ekoetika. Rôzne východiska a varianty ekoetiky . Definícia životného prostredia.

• Prirodzené práva prírody. Homeostáza ako autoregulačný mechanizmus prírody.

• Pluralistická koncepcia ekoetiky. Zdokonaľovanie poznania - človek a príroda.

• Workshop k etickému rozhodovaniu rozborom dilematických situácii v praxi ..

• Diskurz študentov k zložitým etickým problémom z ich prírodovedeckej praxe.

Literatúra: 

Leškanin 1.: Človek - veda - etika. Košice. TU 1992

Lévinas E.: Etika a nekonečno. Praha. Oikumené 1994

Frolov l. - Ludin B.: Etika vedy. Bratislava. Pravda 1989

Rich A.: Etika hospodárstva. Praha. Oikumené 1994

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJAKA/07
Názov: Akademická angličtina
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zameriava na osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu (rozdiely medzi formálnou a neformálnou korešpondenciou, robenie si poznámok z prednášky, napísať zhrnutia, závery, krátke eseje v rozsahu 400-450 slov, správne citovať, písať s využitím porovnania a kontrastu, štruktúr príčin a dôsledkov, napísať esej v rozsahu 1000-1500 slov obsahujúcu citácie a bibliografiu), akademického čítania (porozumieť akademickým textom, vyhľadávať detaily a parafrázovať časti akademických textov, rozvíjať rychločítanie), akademického hovorenia a počúvania (rozvoj kritického myslenia a rozoznávania medzi názorom a faktom, účasť v diskusiách, vedenie diskusie na rôzne témy so spolužiakmi a vyučujúcimi). Študenti sú vedení k samostatnosti pri štúdiu a dokumentácii vlastného študijného pokroku a sebahodnotenia.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJKKA/07
Názov: Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný písomný test

Min.počet bodov: 56

Povolené max. 2 absencie počas semestra

Cieľ predmetu: 

Zvýšiť úroveň komunikatívnych kompetencií v anglickom jazyku

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom príležitosť na uplatnenie svojich teoretických vedomostí v praktických komunikačných situáciách. Výučba je zameraná na zdokonalenie jazykových vedomostí a zručností študenta, rečovej, pragmatickej a vecnej kompetencie. Študenti sa učia viesť komunikáciu, prijímať a formulovať výpovede, efektívne vyjadrovať svoje myšlienky ako aj orientovať sa v obsahovom pláne výpovede. Súčasťou výučby je precvičovanie rečových intencií kontaktných (napr. pozdravy, oslovenia, pozvanie, oslovenie), informatívnych (napr. získavanie a podávanie informácií, vyjadrenie priestorových a časových vzťahov), regulačných (napr. prosba, poďakovanie, zákaz, pochvala, súhlas, nesúhlas) a hodnotiacich (napr. vyjadrenie vlastného názoru, stanoviska, želania, emócií). Výsledkom budovania praktickej jazykovej kompetencie majú byť vedomosti a zručnosti zodpovedajúce požiadavkám a kritériám dokumentu Spoločný európsky referenčný rámec pre vyučovanie jazykov.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/PFAJGA/07
Názov: Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Gabriela Bednáriková
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je identifikovať a odstrániť nafrekventovanejšie gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z morfológie a syntaxe angličtiny s cieľom ukázať súvislosti v gramatike ako celku. Predmet je určený študentom, ktorí často robia gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku. Prostredníctvom rozboru textov, audio nahrávok, testov, gramatických cvičení, monologických a dialogických prejavov študentov zameraných na špecifické gramatické štruktúry sa individuálne aj skupinovo riešia problematické prípady. Dôraz sa kladie na vyvážený rozvoj gramatického myslenia v procese komunikácie, čo v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju všetkých štyroch jazykových zručností.

Literatúra: 

interné materiály Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
09.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJKK/07
Názov: Komunikatívne kompetencie v NJ
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJKG/07
Názov: Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je identifikovať a odstrániť najfrekventovanejšie gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z morfológie a syntaxe angličtiny s cieľom ukázať súvislosti v gramatike ako celku. Predmet je určený študentom, ktorí často robia gramatické chyby v ústnom prejave ako aj v písomnom styku. Prostredníctvom rozboru textov, audio nahrávok, testov, gramatických cvičení, monologických a dialogických prejavov študentov zameraných na špecifické gramatické štruktúry sa individuálne aj skupinovo riešia problematické prípady. Dôraz sa kladie na vyvážený rozvoj gramatického myslenia v procese komunikácie, čo v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju všetkých štyroch jazykových zručností.

Literatúra: 

interné materály Katedry germanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KGER/AN/07
Názov: Akademická nemčina
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc., PhDr. Helena Medeová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolná písomná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná písomná práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu

Stručná osnova predmetu: 

Predmet sa zameriava na osvojenie si užitočných techník akademického písomného prejavu (rozdiely medzi formálnou a neformálnou korešpondenciou, robenie si poznámok z prednášky, napísať zhrnutia, závery, krátke eseje v rozsahu 400-450 slov, správne citovať, písať s využitím porovnania a kontrastu, štruktúr príčin a dôsledkov, napísať esej v rozsahu 1000-1500 slov obsahujúcu citácie a bibliografiu), akademického čítania (porozumieť akademickým textom, vyhľadávať detaily a parafrázovať časti akademických textov, rozvíjať rychločítanie), akademického hovorenia a počúvania (rozvoj kritického myslenia a rozoznávania medzi názorom a faktom, účasť v diskusiách, vedenie diskusie na rôzne témy so spolužiakmi a vyučujúcimi). Študenti sú vedení k samostatnosti pri štúdiu a dokumentácii vlastného študijného pokroku a sebahodnotenia.

Literatúra: 

interné materiály Katedry germanistiky FF UPJŠ

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GKC/08
Názov: Geografia kultúr a civilizácií
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚGE/EUG/08 alebo ÚGE/EUG/05
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie prebieha na základe aktivity jednotlivých študentov na hodine. Táto sa zohľadní pri záverečnom hodnotení.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie prebieha formou odvzdania písomne vypracovnej seminárnej práce týkajúcej sa problematiky svetových kultúrnych a civilizačných centier.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom geografie poznatky týkajúce sa svetových kultúrnych a civilizačných centier, ich vzniku, histórie a súčasnosti, dialógu medzi civilizáciami ako aj analýza globálnych problémov ľudstva vyplývajúca z kontextu svetových udalostí.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet oboznámi študentov so vznikom hlavných svetových kultúrnych a civilizačných centier, ich vývojom a súčasnosťou. Predmet obsahuje analýzu názorov politológov, historikov a ekonómov na konflikt civilizácií resp. na dialóg medzi kultúrami a civilizáciami a s tým súvisiacich hlavných etnických a politických konfliktov vo svete a návrhy optimálnych riešení.

Sylabus predmetu: 

Predmet oboznámi študentov so vznikom hlavných svetových kultúrnych a civilizačných centier, ich vývojom a súčasnosťou. Predmet obsahuje analýzu názorov politológov, historikov a ekonómov na konflikt civilizácií resp. na dialóg medzi kultúrami a civilizáciami a s tým súvisiacich hlavných etnických a politických konfliktov vo svete a návrhy optimálnych riešení.

Literatúra: 

Avdijev, V.I. 1955: Dějiny starověkého východu. Praha.

Bardtke, H. 1988: Přiběhy ze starověké Palestiny. Tradice, archeologie, dějiny. Vyšehrad Praha.

Bič, M. 1979: Stopami dávných věků. Mezi Nilem a Tigridem. Vyšehrad Praha.

Bič,M. 1990: Při řekách babylonských. Dějiny a kultura starověkých říši Předního Orientu. Vyšehrad Praha.

Fairbank, J.F. 1998: Dějiny Číny. Lidové noviny Praha.

Huntington, S.P. 2001: Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Rybla Publishers Praha.

Kandert, J. 1984: Afrika. Mladá Fronta Praha.

Katz, F. 1989: Staré americké civilizace. Odeon Praha.

Kol. 1991: Zaniklé světy. Velký atlas archeologie. Baset Praha.

Kondratov, A.M. 1980: Zaniknuté civilizácie. Smena Bratislava.

Kosidowski, Z. 1988: Příběhy Mrtvého moře. Práce Praha.

Krejčí, J. 2002: Postižitelné proudy dějin. Slon Praha.

Kropáček, L. 2002: Islám a Západ. Historická paměť a současná krize. Vyšehrad Praha.

Lewis, B. 1985: Dějiny Blízkého východu. Lidové noviny Praha.

Moscati, S. 1969: Staré semitské civilizace. Odeon Praha.

Nandrásky, K. 1994: Dejiny biblického Izraela. ECM Bratislava.

Pavlincová, H. a kol. 1994: Slovník-judaismus, křesťanství, islám. Mladá fronta Praha.

Rácz, J. 1982: Blízky východ. Obzor Bratislava.

Strnad, J.- Filipský, J.- Holman, J.-Vavroušková, S. 2003: Dějiny Indie. Lidové noviny Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GME/08
Názov: Geografia mesta
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Janetta Nestorová-Dická
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚGE/OBY2/03 alebo ÚGE/GSI1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie pozostáva z pravidelnej práce na seminároch predmetu, ktorá je orientovaná na riešenie zadaných úloh. Študent o výsledkoch riešenej úlohy ústne informuje svojich kolegov a vyučujúceho. Výsledky v písomnej forme riešených úloh odovzdáva študent v zápočtovom týždni vo forme prináležiacej vysokoškolskému vzdelávaniu. Priebežné hodnotenie pozostáva z 30% (5% účasť, 10% priebežné informovanie riešených úloh, 15% semestrálna práca) zo 100%. Nesplnenie kritérií priebežného hodnotenia (tj. nevedomosť výsledných informácii riešených úloh & neodovzdanie písomnej formy zadaných úloh v zápočtovom týždni vo forme prináležiacej vysokoškolskému vzdelávaniu & nesplnenie povinnej účasti na seminároch) neoprávňuje študenta prihlásiť sa na skúšku.

Povinná účasť na výučbe seminárov. Ospravedlnenie len zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku UPJŠ v Košiciach.

Účasť na prednáškach predmetu je odporúčaná!

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie – skúška – pozostáva z písomného testu (40%) a ústneho skúšania (30%).

Cieľ predmetu: 

Geografia mesta je jednou z dielčích geografických disciplín. Cieľom tohto predmetu je priblížiť študentom obsahové zameranie tejto geografickej disciplíny so základnými charakteristikami mesta, jeho vývoj, vnútornú štruktúru a jej premeny v období transformácie spoločnosti.

Stručná osnova predmetu: 

Geografia mesta, resp. Urbánna geografia patrí k v súčasnosti k atraktívnym rozvíjajúcim subdisciplínam vedného odboru geografia. Svojím teoreticko-metodologickým základom napomáha k správnemu pochopeniu a riadeniu mestského organizmu , urbánnej stratérii a markentingu.

Sylabus predmetu: 

1. Úvod do štúdia Geografie mesta, zmienka už nadobudnutých poznatkov z geografie sídiel;

2. Vývoj disciplíny Geografie mesta – Urban Geography, štúdium mesta v kontexte sociálnej geografie, objekt a predmet Geografie mesta, smery výskumu;

3. Rast mesta; Etapy vývoja mesta; industriálne mesto, socialistické mesto, post-socialistické mesto, mesto fordizmu, mesto post-fordizmu;

4. Priestorová intraurbánna štruktúra mesta; parciálne intraurbánne štruktúry mesta;

5. Transformácia priestorovej štruktúry mesta, klasifikácia zmien, resp. transformačných procesov mesta;

6. Sociálne dimenzie modernej urbanizácie; urbánny život v západo-kultúrnom regióne, urbanizmus a sociálne teórie;

7. Urbánna ekológia; sociálny priestor, prírodný priestor mesta, redistribúcia obyvateľstva, faktorová ekológia

8. Svetové/Globálne mestá;

9. Urbanizácia; vývojové etapy, faktory ovplyvňujúce urbanizáciu, urbanizácia – Svet, EU, SR,

10. Urbánna geografia – Košice I: Geografická poloha mesta, vývoj – pre-industiálna etapa, industriálna etapa a vznik socialistického mesta, post-socialistická etapa;

11. Urbánna geografia – Košice I: Demogeografické aspekty mesta, Sociálno-priestorová diferenciácia mesta;

12. Komparácia urbánnej sídelnej siete Slovenska s vybranými susednými štátmi;

13. Komparácia miest Košice, Prešov,Bratislava, Praha, Brno, Miskolc...

Literatúra: 

BEZÁK, A. (1987) Sociálno-priestorová štruktúra Bratislavy v kontexte faktorovej ekológie. Geografický časopis 39 (3), s. 272-292.

BEZÁK, A. (1988) Regionálne typy sociálno-priestorovej štruktúry Bratislavy. Geografický časopis 40 (4), s. 311-328.

MATLOVIČ, R. (1998) Geografia priestorovej štruktúry mesta Prešov. Kapitola 3. Morfologická intraurbánna štruktúra Prešova, s. 61-122. Geografické práce, roč. VII, č. 1. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.

MURDIE, R.M. (1971) The social geography of the city. In: Bourne, L.S., ed., Internal Structure of the City: Readings on Space and Environment, s. 279. Oxford University Press.

SÝKORA, L. (2000) Geografie města. Texty k přednáškám na internetové stránce Geografie města

SÝKORA, L. (2000) Klasifikace změn v prostorové struktuře postkomunistických měst. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis - Folia Geographica XXXII (3)

http://www.slideshare.net/lwolberg/cities-11-urban-geography-111

http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/gentrification.htm

http://geography.about.com/library/weekly/aa060997.htm

http://books.google.com

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/EUG1/08
Názov: Regionálna geografia Európy
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚGE/EUG/08
Vylučujúce predmety: ÚGE/EUG2/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

humánnogeografický profil regiónu podľa zadania, príspevok do diskusie, orientácia na "slepých" mapách

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

orientácia na mape, písomka a ústne doskúšanie

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom humánnogeografickú charakterisitku Európy, pod ktorou sa rozumie historický vývoj Európy, demografia a sídla Európy, hospodárstvo a doprava v Európe, integračné zoskupenia s dôrazom na Eurósku úniu. Nasledovať bude analýza regiónov Európy a jej modelových štátov so syntetickým zovšeobecnením celého regiónu.

Stručná osnova predmetu: 

Študenti sa oboznámia s humánnogeografickým potenciálom Európy na pozadí jej historického a politického vývoja. Dôraz sa kladie na štruktúru obyvateľstva v humánnogeografických ukazovateľoch, integračné zoskupenia v tomto priestore a hlavné trendy ekonomického vývoja Európy. Nasledovať bude geografická charakteristika modelových štátov regiónu severnej Európy, regiónu západnej Európy – Britské ostrovy a kontinentálna západná Európa, regiónu južnej Európy – západné a stredné Stredomorie, regiónu južnej Európy - Balkán a východné Stredomorie, regiónu strednej Európy – nemeckojazyčná stredná Európa, regiónu strednej Európy a Pobaltie - Stredovýchodná Európa a Pobaltie a regiónu východnej Európy.

Sylabus predmetu: 

Obsah prednášok:

1. Poloha, hranice a politické rozdelenie Európy

2. Národnostná, jazyková a religiózna štruktúra obyvateľov Európy

3. Vývoj politickej mapy Európy

4. Európska únia – história, súčasnosť, orgány EÚ

5. Regionálna politika Európskej únie

6. Región severnej Európy

7. Región západnej Európy – Britské ostrovy a kontinentálna západná Európa

8. Región južnej Európy – západné a stredné Stredomorie

9. Región južnej Európy - Balkán a východné Stredomorie

10. Región strednej Európy – nemeckojazyčná stredná Európa

11. Región strednej Európy a Pobaltie - Stredovýchodná Európa a Pobaltie

12. Región východnej Európy

Literatúra: 

Blouet, B. E., 2008: The EU & Neighbors. A Geography of Europe in the Modern World. John Wiley & Son, Inc., ISBN 978-0-471-65554-1

de Blij, H. J., Muller, P. O. 2007: The World Today. Concepts and Regions in Geography, third edition. John Wiley and Sons, ISBN 0-470-04681-3

Gajdoš, A., Mazúrek, J., 2004: Geografia štátov Európskej únie. 1. časť, Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, 186 s. ISBN 80-8055-997-X

Skokan, L., 2005: Rusko.Geografický přehled. Ústí nad Labem, 215 s. ISBN 80-7044-647-1

Viturka, M., Řehák, S., Vančura, M., 2004: Regionální geografie Evropy a ČR, Brno: Masarykova univerzita v Brne. 126 s. ISBN 80-210-3504-8

Kapesní atlas světových dějin, Geodetický a kartografický podnik Praha, 1977. ISBN 80-7011-011-2

kol. autorov, 2004: Lexikón štátov a území sveta. 279 s. ISBN 80-8067-097-8

Eurostat regional yearbook 2009, European Commission, 159 s.

časopisy Geografia, Geografické rozhledy, Země světa a i.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/EUG/08
Názov: Regionálna geografia Európy (fyzická geografia)
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚGE/EUG/05
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomný test realizovaný formou slepých máp.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie prebieha formou ústnej skúšky, kde sa kladie dôraz na vedomosti absorbované na prednáškach a na všeobecný prehľad študenta z daného regiónu s prihliadnutím na priebežné hodnotenie a opätovným preskúšaním z orientácie na "slepej" mape.

Cieľ predmetu: 

Získať základnú orientáciu v geologickej stavbe a geomorfologických pomeroch jednotlivých fyzicko geografických oblastí, získať hydrogeografické, klimageografické, pôdne a biogeografické poznatky o Európe.

Stručná osnova predmetu: 

Geologická stavba Európy, (Paleoeurópa, Mezoeurópa, Neoeurópa), základné členenie povrchu Európy – nížiny, pohoria. Klimatické oblasti v Európe. Pobrežná členitosť, hydrológia tečúcich vôd a jazier, pôdna mapa Európy. Biogeografia Európy - vývoj vegetácie a fauny, súčasné vegetačné a zoogeografické pomery. Typy súčasnej krajiny.

Sylabus predmetu: 

Geologická stavba Európy, (Paleoeurópa, Mezoeurópa, Neoeurópa), základné členenie povrchu Európy – nížiny, pohoria. Klimatické oblasti v Európe. Pobrežná členitosť, hydrológia tečúcich vôd a jazier, pôdna mapa Európy. Biogeografia Európy - vývoj vegetácie a fauny, súčasné vegetačné a zoogeografické pomery. Typy súčasnej krajiny.

Literatúra: 

Král, V., 1999: Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha.

Kolektív, 1968: Evropa, Zeměpis světadílu. Orbis, Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/DIG/08
Názov: Didaktika geografie
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Valéria Hochmuthová
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Formou konzultácií a cvičných didaktických úloh.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Zvládnutie didaktiky geografie v procese transformácie vedného systému geografických vied do konkrétneho vyučovaného predmetu.

Stručná osnova predmetu: 

Základné pojmy, poznatky, fakty, pochopenie vzťahov medzi geografickými javmi, schopnosť reprodukovať poznatky, zručnosť pri práci s mapou, schopnosť aplikovať získané poznatky v krajine, kultivovanosť prejavu. Moderné chápanie procesu výchovy a vzdelávania, didaktické prostriedky vyučovania geografie, organizačné formy geografie, tvorivá činnosť učiteľa.

Literatúra: 

Likavský, P., 2006: Všeobecná didaktika geografie. Univerzita Komenského Bratislava, 80s.

Čižmárová, K., 2000: Didaktika geografie. Vysokoškolské skriptá, Fakulta prírodných vied Banská Bystrica, 166 s.

Machyček, J., Fričová, H., Papík, M., 1985: Základy didaktiky geografie. SPN, Bratislava, 344s.

Mázorová, H., Likavský, P., 2001: Integrácia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní geografie. Asociácia projektu Infovek Slovensko, Bratislava, 71 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GSA/08
Názov: Geografické systémy nevýrobných aktivít
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Marián Kulla, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚGE/EUG1/08 alebo ÚGE/VCR/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1, Aktívna účasť na cvičeniach

2, Prezentácia zadaných projektov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

1,100% priebežného hodnotenia na cvičeniach

2,Zvládnutie záverečného testu minimálne na 51%

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s nevýrobnou sférou (službami) a jej pozíciou v systéme parciálnych humánnogeografických disciplín. Poukázať na základné geografické aspekty vybraných verejných služieb a činností (zdravotníctvo, školstvo, veda a výskum, tretí sektor...)a vybraných komerčných služieb a činností (finančníctvo a bankovníctvo, reklama, médiá, informačné odvetvia a technológie...).

Stručná osnova predmetu: 

Úvodom do problematiky je rozdelenie nevýrobnej sféry na terciárnu a kvartérnu sféru a zachytenie základných kritérií a dôvodov tejto klasifikácie. Terciárna a kvartérna sféra - definície, klasifikácia, základné znaky, vývoj. Pozícia terciéru a kvartéru v systéme humánnogeografických vied. Pozícia a podiel terciéru a kvartéru na svetovom hospodárstve.Funkcia a význam nevýrobnej sféry, lokalizačné činitele, priestorová diferenciácia, príp. stupeň koncentrácie, resp. diverzifikácie, porovnanie stavu odvetvia v SR a vo svete.Globálne koncepcie terciéru a kvartéru.

Literatúra: 

Čuka, P. (2004): Stručný prehľad problematiky geografie nevýrobnej sféry, UMB Banská Bystrica, 57 s.

Michalová, V.(1995): Služby v modernej ekonomike. Bratislava, Edičné stredisko EU, 166 s.

Michalová, V., Šuterová, V. (1999): Služby a cestovný ruch (I. časť: Služby), Bratislava, SPRINT vfra, 249 s.

Szczyrba, Z. (2006): Geografie obchodu - se zaměřením na současné trendy v maloobchodě, PF Univerzita Palackého v Olomouci, 90 s.

Toušek, V. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, 2008, 411 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/AZG1/08
Názov: Regionálna geografia Ázie
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Anton Fogaš
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚGE/ZRGS/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje formou pravidelných kontrol z orientácie na "slepých" mapách.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie prebieha formou ústnej skúšky, kde sa kladie dôraz na vedomosti absorbované na prednáškach a na všeobecný prehľad študenta z daného regiónu s prihliadnutím na priebežné hodnotenie a opätovným preskúšaním z orientácie na "slepej" mape.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky týkajúce sa komplexnej fyzickej a humánnej geografie Ázie ako aj orientovanie sa v problematike predmetného regiónu(analýza geopolitickej situácie a pod.)

Stručná osnova predmetu: 

Geografická poloha, horizontálna a vertikálna členitosť Ázie.Geologický vývoj a stavba, geomorfologické celky, klimatické, hydrografické, pedogeografické a biogeografické(fytogeografické a zoogeografické) pomery Ázie. Ochrana prírody, súčasná krajina a jej premeny. Historicko-politický vývoj. Obyvateľstvo a sídla.Hospodárstvo. Integračné zoskupenia Ázie.Regióny Ázie-juhozápadná, stredná, južná, juhovýchodná, východná Ázia. Komplexná fyzickogeografická a humánno-geografická charakteristika štátov Ázie.

Sylabus predmetu: 

Geografická poloha, horizontálna a vertikálna členitosť Ázie.Geologický vývoj a stavba, geomorfologické celky, klimatické, hydrografické, pedogeografické a biogeografické(fytogeografické a zoogeografické) pomery Ázie. Ochrana prírody, súčasná krajina a jej premeny. Historicko-politický vývoj. Obyvateľstvo a sídla.Hospodárstvo. Integračné zoskupenia Ázie.Regióny Ázie-juhozápadná, stredná, južná, juhovýchodná, východná Ázia. Komplexná fyzickogeografická a humánno-geografická charakteristika štátov Ázie.

Literatúra: 

Bičík,I., Obermann,A., 1980: Ázia. Mladé letá, Bratislava.

Gajdoš,A., 2001: Socioekonomicko-geografická charakteristika SNŠ, 2.časť. UMB Banská Bystrica.

Kol., 1999: Lexikon Zemí 2000. Fortuna Print, Praha.

Kol., 2001: Vreckový atlas sveta. VKÚ, Harmanec.

Kol., 1987: Země světa 1, Evropa, SSSR, Asie. Svoboda, Praha.

Kovář,J., 1999: Asie-dynamický kontinent. Hlavní faktory a ohniska růstu. Karolinum, Praha.

Kunský,J., Málek,R., Vrána,O., a kol., 1965: Zeměpis světa,Asie bez asijské části SSSR. Orbis, Praha.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/PŠS/08
Názov: Priestorovo-politická štruktúra sveta
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

príspevok do diskusie, kontrola portfólia

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test vybraných tém seminárov

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov soí základnými problémami priestorovo-politickej štruktúry sveta, štátu na politickej mape sveta, pozície štátu v medzinárodnom spoločenstve a medzinárodného práva verejného.

Stručná osnova predmetu: 

V rámci tohto predmetu sa študenti oboznámia s obsiahlymi témami globálnej priestorovo-politickej štruktúry sveta a problematiky štátu na politickej mape. Pozornosť bude zameraná na tému monarchií a domínií, závislých území, problematika hraníc a špecifických hraničných území, analyzované bude medzinárodné právo mora a medzinárodné rieky, medzinárodnoprávne aspekty vzdušného a kozmického priestoru, Antarktídy, problematika hlavného mesta - multiple capitals.

Sylabus predmetu: 

1. Úvod, požiadavky na zápočet

2. Politická mapa sveta, štát ako politický štát, možnosti jeho vzniku, atribúty štátu, tvar štátneho územia, renaming, states that no longer exist

3. Typológia štátov, pozícia hlavného mesta, umelé hlavné mestá, multiple capitals

4. Uznané, polouznané, recesistické a súkromné štáty na politickej mape sveta

5. Závislé územia, domíniá, monarchie

6. Hranice, špecifické hraničné situácie – exkláva, enkláva, poloenkláva a koridor

7. Politickogeografické a medzinárodnoprávne aspekty vzdušného a kozmického priestoru, astropolitika

8. Medzinárodné právo mora, medzinárodné rieky, slovenské morské dno

9. Politickogeografické a medzinárodnoprávne aspekty Antarktídy

10. Globálna priestorová štruktúra sveta

11. Stret civilizácií podľa Huntingtona

12. Novodobé pirátstvo

13. Záverečné hodnotenie, udeľovanie zápočtov

Literatúra: 

Gurňák, D., Blažík, T., Lauko, V., 2005: Úvod do politickej a regionálnej geografie. Bratislava: Univerzita Komenského. 109 s.

Honzák, F., Pečenka, M., 1998: Státy a jejich představitelé. Praha: Libri, 449 s., ISBN 80-85983-45-1

Ištok, R., 1997: Štát na politickej mape sveta. Politickogeografické a geopolitické aspekty. Prešov, Prešovská univerzita: Fakulta humanitných a prírodných vied, 170 s.

Ištok, R., 2004: Politická geografia a geopolitika, Prešovská univerzita: Fakulta humanitných a prírodných vied, 392 s. ISBN 80-8068-313-1

Jeníček, V., Foltýn, J., 2003: Globální problémy a světová ekonomika. 1. vydání. Praha : C. H. Beck 2003, 269 s., ISBN 80-7179-795-2

časopisy Medzinárodní politika, Mezinárodní vztahy, Politologická revue, Acta politologica

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚGE/GPV4/08
Názov: Geografické poznávanie krajín Vyšehrádskej štvorky
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Stela Csachová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrola portfólia

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Prehĺbiť geografické poznatky študentov o krajinách Vyšehrádskej štvorky v zmysle jeho interpretácie ako jedného geografického regiónu.

Stručná osnova predmetu: 

Obsahom predmetu sú nasledujúce témy: Integračné zoskupenie krajín V 4 – história, súčasnosť a budúcnosť. Spoločné a odlišné črty demografických a sídelnogeografických špecifík – minority, migračné toky, aglomerácie a konurbácie, polarizácia priestoru. Ekonomickogeografické aspekty krajín V 4 – regionálne disparity, nezamestnanosť, euroregióny a cezhraničná spolupráca. Kultúrnogeografické osobitosti a národné stereotypy krajín V4.

Sylabus predmetu: 

1. Úvod, požiadavky na zápočet, študijná literatúra.

2. V 4 - príklad úspešnej integrácie. Politické a geografické aspekty.

3. V 4 - príklad úspešnej integrácie. Sociálne a kultúrne aspekty.

4. Obyvateľstvo v krajinách V 4. Identifikácia najzávažnejších problémov - minority, Rómske obyvateľstvo, nezamestnanosť.

5. Sídla v krajinách V 4. Urbánnorurálne diskrepancie, fragmentovaná versus konsolidovaná sídlená štruktúra, reforma verejnej správy v krajinách V4.

6. Socioekonomické problémy krajín V4. Regionálne disparity vo vnútri a v rámci krajín, silné a slabé stránky ekonomiky, cezhraničná kooperácia.

7. Doprava v krajinách V 4. Prepojenie a vzájomná dopravná konektivita.

8. Cestovanie a turizmus v krajinách V4.

9. Hosť

10. Prezentácia študentských prác.

11. Geografické pracoviská v krajinách V 4. Medzinárodný višegrádsky fond.

12. Záverečný test

Literatúra: 

Blouet, B. E., 2008: The EU & Neighbors. A Geography of Europe in the Modern World. John Wiley & Son, Inc., ISBN 978-0-471-65554-1

de Blij, H. J., Muller, P. O. 2007: The World Today. Concepts and Regions in Geography, third edition. John Wiley and Sons, ISBN 0-470-04681-3

Bilčík, V., Strážay, J., 2006: Fungovanie Vyšehrádskej štvorky pred a po vstupe jej členov do Európskej únie, Výskumné centrum Spoločnosti pre zahraničnú politiku. Bratislava, 33 s.

Jagodziński, A., (ed.). 2006: The Visegrad Group. A Central European Constellation, Visegrad International Fund, Bratislava, 256 s.

Korec, P., 2005: Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989 – 2004 : Identifikácia menej rozvinutých regiónov Slovenska, Geografika: Bratislava, 228 s.

Časopisy Geografia, Geografické rozhledy, Země Světa

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/RET/08
Názov: Rétorika
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

osobná prezentácia na zvolenú tému

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu Rétorika je utváranie a zlepšovanie rečníckeho prejavu študentov

Stručná osnova predmetu: 

Moderná rétorika (vznik a história rétoriky)

Príprava rečníckeho prejavu I (čo musí rečník vedieť pred a počas prípravy rečníckeho prejavu, prezentačné desatoro, výber jazykových prostriedkov k jednotlivým druhom prezentácií, myšlienková mapa)

Príprava rečníckeho prejavu II (čo musí rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu, psychologické aspekty rétorických schopností, tréma a práca s ňou)

Druhy rečníckeho prejavu (výber a využitie jazykových prostriedkov pri príprave prejavu)

Základy spoločenského správania sa ( zásady dodržovania pravidiel slušného správania sa na verejnosti, zásady dodržovania pravidiel slušnosti pri verbálnej komunikácii a v písomnom a v elektronickom styku, zákon spoločenskej významnosti)

Sylabus predmetu: 

Moderná rétorika. Príprava rečníckeho prejavu I (čo musí rečník vedieť pred a počas prípravy rečníckeho prejavu). Príprava rečníckeho prejavu II (čo musí rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu). Druhy rečníckeho prejavu. Rečník.

Literatúra: 

 Bindasová, Silvia: Zdokonaľujme sa!, Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška 2000, 89 s.

 Buchtová, B.: Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006, 212 s., ISBN 80-247-0868-X

 Bradbury, Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Computer Press, Praha 2003

 Holič, Š.: Rétorika. Enigma, Nitra 2002

 Mistrík, J.-Škvareninová,O.:Štylistika a rétorika. UK Bratislava 1992

 Sabol, J. a kol.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2006, 255 s., ISBN 80-8068-398-0

 Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996, 178 s.

 Špačková, Alena: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing 2003, 120 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1a/08
Názov: Telesná výchova I
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1b/08
Názov: Telesná výchova II
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2a/08
Názov: Telesná výchova III
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2b/08
Názov: Telesná výchova IV
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/MPPa/08
Názov: Priebežná pedagogicko-psychologická prax
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PhDr. Silvia Kontírová, PhD., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 36 Za obdobie štúdia: 504
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UKR1/09
Názov: Úvod do kryptológie
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚMV/ALG1a/03 alebo ÚMV/IMZa/09 alebo ÚMV/IMAC1/03 alebo ÚMV/IMA1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si základné algoritmy symetrickej a asymetrickej kryptografie, vedieť ich implementovať a porozumieť možnostiam kryptoanalýzy. Vedieť aplikovať kryptografické systémy v autentizačných a identifikačných postupoch. Pochopiť metódy a bezpečnostné riziká generovania a distribúcie kryptografických kľúčov, vedieť posúdiť bezpečnosť komunikačných protokolov a implementovať a využívať certifikačné postupy.

Stručná osnova predmetu: 

Kryptografické modely, konvenčná symetrická kryptografia, metódy a možnosti kryptoanalýzy. Asymetrické kryptografické systémy, elementy teórie čísel, autentizácia, hašovacie funkcie a systémy elektronického podpisu. Generovanie a distribúcia kľúčov, autentizačné protokoly a ich zraniteľnosť. Certifikácia, bezpečné elektronické platobné systémy.

Literatúra: 

STINSON, D. R. Cryptography: Theory and Practie. CRC Press, 2005.

MAO, W. Modern Cryptography: Theory and Practice. Prentice Hall, 2003.

SCHNEIER, B. Applied Cryptography. Wiley, 1996.

MENEZES, A., OORSCHOT, P. van, VANSTONE, S. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/TSM1a/09
Názov: Tvorba a spracovanie multimédií
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečný multimediálny projekt

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov základné princípy a postupy pri tvorbe a spracovaní multimédií.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy tvorby a spracovania bitmapovej grafiky, bitmapovej animácie, vektorovej grafiky, vektorovej animácie, zvuku a videa.

Sylabus predmetu: 

Tvorba a spracovanie bitmapovej grafiky, bitmapovej animácie, vektorovej grafiky, vektorovej animácie, zvukov a videa.

Literatúra: 

CHALUPA, R. Fotografie, hudba a video ve Windows XP. 2005. ISBN 8072269313.

KŘÍŽ, M. Zvuk na PC. 2002. ISBN 8086593061.

RUBIN, M. Digitální video pro úplné začátečníky. 2003. ISBN 8025100316.

REBENSCHIED, S. Macromedia Flash 8 Professional. 2007. ISBN 80-251-1696-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/TSM1b/09
Názov: Tvorba a spracovanie multimédií
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

TSM1a/09 Tvorba a spracovanie multimédií

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečný projekt obsahujúci naprogramované multimédiá.

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov základné princípy a postupy pri programovaní multimédií.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy programovania bitmapovej grafiky, bitmapovej animácie, vektorovej grafiky, vektorovej animácie, zvuku a videa.

Sylabus predmetu: 

Programovanie rastrovej grafiky (napr. Imagine LOGO), zvuku (napr. Imagine LOGO, AudaCity), videa a animácií (napr. Action Script v Adobe Flash).

Literatúra: 

DUNN, J. R. Digitální video. 2003. ISBN 8025100383.

Audacity: Programování v Nyquistu. [online] Dostupné na internete: <http://audacity.sourceforge.net/help/nyquist2>.

ARMSTRONG, J., DEHAAN, J. Macromedia Flash 8 - výukový průvodce. 2006. ISBN 8025103358.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/FUZ1/09
Názov: Fuzzy množiny a fuzzy logika
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce úlohy, písomná previerka.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť základné pojmy teórie fuzzy množín a fuzzy logiky a vzťahy medzi nimi.

Stručná osnova predmetu: 

Motivácia pojmu fuzzy množiny, definícia fuzzy množiny, reziduálny zväz, viachodnotová predikátová logika, lingvistická logika.

Sylabus predmetu: 

Motivácia pojmu fuzzy množiny, definícia fuzzy množiny, reziduálny zväz, viachodnotová predikátová logika, lingvistická logika.

Literatúra: 

Novák V.: Fuzzy množiny a jejich aplikace, SNTL? Praha, 1990

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PDZ/09
Názov: Prevencia drogových závislostí
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Požiadavky na skúšku:

Vzhľadom na zvláštnosť predmetu Prevencia drogových závislostí, ktorý pozostáva z procesu konštruovania a rozvoja poznatkového systému a výcvikovej časti, budú požiadavky na skúšku formulované nasledovne:

0-50 bodov získaných aktívnou prácou počas výcvikovej časti predmetu s blokmi prednášok.

Skúška: Esej v rozsahu priblizne 1000 slov. Téma eseje bude zadaná na skúške.

Hodnotenie:

A 94 – 100 bodov

B 93 – 87

C 86 – 80

D 79 – 73

E 72 – 66

FX 65 – 0

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Požiadavky na skúšku:

Vzhľadom na zvláštnosť predmetu Prevencia drogových závislostí, ktorý pozostáva z procesu konštruovania a rozvoja poznatkového systému a výcvikovej časti, budú požiadavky na skúšku formulované nasledovne:

0-50 bodov získaných aktívnou prácou počas výcvikovej časti predmetu s blokmi prednášok.

Skúška: Esej v rozsahu priblizne 1000 slov. Téma eseje bude zadaná na skúške.

Hodnotenie:

A 94 – 100 bodov

B 93 – 87

C 86 – 80

D 79 – 73

E 72 – 66

FX 65 – 0

Cieľ predmetu: 

Prezentovať účinné stratégie prevencie drogových závislostí. Rozvíjať sociálne, kognitívne a emocionálne spôsobilosti.

Stručná osnova predmetu: 

Sylabus blokovo realizovaných prednášok a cvičení/výcvikových častí:

Prednášky: Rizikové / protektívne faktory užívania drog (Individuálne, interpersonálne, environmentálne/rodina, škola, rovesnícke skupiny, spoločnosť). Intuícia v prevencii drogových závislostí, osobné príbehy „drogovej kariéry“ v prevencii. Teória v prevencii drogových závislostí (Psychoanalýzy, Individuálna psychológia, Logoterapia, Teória sociálneho učenia v prevencii drogových závislostí). Výskum v prevencii drogových závislostí, kritéria účinnosti programov prevencie drogových závislostí. Záťažové životné situácie a stratégie ich zvládania. Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, univerzálna, selektívna a indikovaná prevencia. Programy prevencie behaviorálnych a sociálnych problémov. Stratégie prevenčnej práce. Stratégia šírenia informácií, afektívne vzdelávanie, stratégia sociálneho vplyvu (Rovesnícke programy prevencie drogových závislostí, normatívne očakávania, rozvoj asertívnych spôsobilostí, spôsobilostí odmietania v prevencii drogových závislostí), stratégia rozvoja životných spôsobilostí (sociálnych, kogitívnych, afektívnych, behaviorálnych), trénovanie životných spôsobilostí. Aktivita/podujatia primárnej prevencie drogových závislostí v SR.

Cvičenia: Rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, ukážky rozvoja sociálnych osobnostných a didaktických spôsobilostí v prevencii drogových závislostí.

Sylabus predmetu: 

Sylabus blokovo realizovaných prednášok a cvičení/výcvikových častí:

Prednášky: Rizikové / protektívne faktory užívania drog (Individuálne, interpersonálne, environmentálne/rodina, škola, rovesnícke skupiny, spoločnosť). Intuícia v prevencii drogových závislostí, osobné príbehy „drogovej kariéry“ v prevencii. Teória v prevencii drogových závislostí (Psychoanalýzy, Individuálna psychológia, Logoterapia, Teória sociálneho učenia v prevencii drogových závislostí). Výskum v prevencii drogových závislostí, kritéria účinnosti programov prevencie drogových závislostí. Záťažové životné situácie a stratégie ich zvládania. Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, univerzálna, selektívna a indikovaná prevencia. Programy prevencie behaviorálnych a sociálnych problémov. Stratégie prevenčnej práce. Stratégia šírenia informácií, afektívne vzdelávanie, stratégia sociálneho vplyvu (Rovesnícke programy prevencie drogových závislostí, normatívne očakávania, rozvoj asertívnych spôsobilostí, spôsobilostí odmietania v prevencii drogových závislostí), stratégia rozvoja životných spôsobilostí (sociálnych, kogitívnych, afektívnych, behaviorálnych), trénovanie životných spôsobilostí. Aktivita/podujatia primárnej prevencie drogových závislostí v SR.

Cvičenia: Rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, ukážky rozvoja sociálnych osobnostných a didaktických spôsobilostí v prevencii drogových závislostí.

Literatúra: 

Orosová, O. a kol.: Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi . Československá psychologie, 51, 2007, 1, 32-47 .

Orosová, O.: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 46, 2002, 2, 138-149.

Ondrejkovič, O., Poliaková, E.: Protidrogová výchova. Bratislava: Veda, 1999, s. 168 – 197.

Orosová, O.: Prevencia-pomoc-rovesníci... Inovatívne metódy pomoci v prevencii drogových závislostí. Košice: UPJŠ 2002, ISBN 80-7097-502-4, 185 s.

Orosová, O., Schnitzerová, E.: Prevencia drogových závislostí, Košice: ES UPJŠ, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
19.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/SDaM/09
Názov: Sociológia detí a mládeže
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/MT/09
Názov: Manažment triedy
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práci

Cieľ predmetu: 

Orientovať sa v problematike triedneho učiteľa ako dôležitého činiteľa v práci školy. Diagnostikovať žiaka a školskú triedu, formulovať objektívnu pedagogickú diagnózu a prognózu žiaka a školskej triedy, plánovať výchovnú činnosť v triede, aplikovať jednotlivé metódy a organizačné formy výchovnej práce, rešpektovať výchovné zásady v praktickej činnosti. Koordinovať výchovno-vzdelávacie pôsobenie rôznych učiteľov vo zverenej triede, viesť pedagogickú dokumentáciu triedneho učiteľa, upevňovať a rozvíjať zdravie žiakov zverenej triedy, spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov a ďalšími výchovnými činiteľmi (výchovným poradcom školy ap.).

Stručná osnova predmetu: 

Postavenie triedneho učiteľa na základnej a strednej škole. Funkcia a úlohy triedneho učiteľa. Diagnostická, projekčná a realizačná zložka v práci triedneho učiteľa. Výchovná práca triedneho učiteľa. Triedny učiteľ vo vzdelávacom procese, v procese výchovy mimo vyučovania. Triedny učiteľ pri riešení a prevencii výchovných problémov. Spolupráca triedneho učiteľa so zákonnými zástupcami žiaka a ostatnými výchovnými činiteľmi. Administratívna práca triedneho učiteľa.

Literatúra: 

Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Košice: EQUILIBRIA s.r.o., 2008. 1. vyd. s. 202. ISBN 978-80-89284-14-

Bolžidár,J., Štecová, G.: Príručka pre triedneho učiteľa na strednej škole. Prešov: Metodické centrum, 1996.

Gajdošová, L., Šatánek, J.: Otázky poznávania osobnosti žiaka a školskej triedy. Banská Bystrica: UMB, 1996.

Neuman, J. et al.: Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000.

Pávková a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003.

Říčan, P.: Agresivita a šikanovanie medzi deťmi. Bratislava: Educatio, 1998.

Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej republike. MV SR. Bratislava 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/PVC/09
Názov: Pedagogika voľného času
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práci

Cieľ predmetu: 

Rozšíriť základné vedomosti z pedagogiky o oblasť voľného času, jeho efektívneho využitia na výchovu, vzdelanie, oddych a zábavu ako súčasť všestranného formovania osobnosti. Poukázať na špecifiká práce s deťmi a mládežou v rámci voliteľných krúžkov v Centrách voľného času a na školách mimo vyučovania.

Stručná osnova predmetu: 

Záujmy detí a mládeže a ich klasifikácia. Životný štýl, duševná hygiena a podpora duševného zdravia. Voľný čas a pedagogické aspekty jeho tvorby a prežívania. Výchova mimo vyučovania a jej dimenzie. Vzťah a komunikácia v rámci výchovy mimo vyučovania. Organizácia, prístupy, formy a metódy práce pri výchove mimo vyučovania. Klasifikácia záujmovej činnosti vo výchove mimo vyučovania. Osobnosť pedagóga vo výchove mimo vyučovania. Inštitúcie pre výchovu mimo vyučovania. Voľný čas a výchova mimo vyučovania v medzinárodnom kontexte. Perspektívy výchovy mimo vyučovania do budúcnosti.

Literatúra: 

Povinná:

Kratochvílová, E.: Pedagogika voľného času: výchova v čase mimo vyučovania v pedagogické teorii a v praxi. Bratislava: UK 2004.

Kominarec, I.: Úvod do pedagogiky voľného času. Prešov: Privatpress 2003.

Odporúčaná:

Pávková,J. a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál 2002.

Spousta,V. a kol.: Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno: Masarykova univerzita, 1996

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/APV/09
Názov: Akčný pedagogický výskum
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kolokvium k seminárnej práce

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť v rámci akčného pedagogického výskumu informácie zo základných metód akčného pedagogického výskumu v podmienkach školy a získať zručnosti s realizáciou akčného pedagogického výskumu.

Stručná osnova predmetu: 

Vysvetlenie pojmov – vedecká metodológia, vedecký výskum, akčný pedagogický výskum, vedecká metóda. Analýza jednotlivých krokov v pedagogickom výskume. Charakteristika metódy pozorovania. Charakteristika dotazníkovej metódy. Charakteristika metódy experiment. Charakteristika metódy interview. Charakteristika metódy sociometria. Analýza textových dokumentov. Empirická mikroanalýza. Projektová metóda. Metóda kauzistiky.

Literatúra: 

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava, UK 1999.

Maňák, J. a kol. : Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno, Masarykova univerzita 1996.

Skalková, J. a kol. : Úvod do metodologie a metód pedagogického výzkumu. Praha, SPN, 1983.

Švec, Š. a kol. : Metodológia vied o výchove. Bratislava, Iris 1998.

Turek, I. : K základom pedagogického výskumu. Prešov, KPÚ 1991.

Turek, I. : Učiteľ a pedagogický výskum. Bratislava, Metodické centrum 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPE/KSP/09
Názov: Kapitoly zo špeciálnej pedagogiky
Študijný program:  GImu - Geografia - informatika (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD., prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné poznatky zo špeciálnej pedagogiky potrebné pre primerané zvládnutie integrovaného vzdelávania žiakov s postihnutím a narušením v bežných základných školách.

Stručná osnova predmetu: 

Špeciálna pedagogika – terminológia, systém, jej miesto v sústave vied

Norma a normalita v špeciálnej pedagogike

Základy pedagogiky mentálne postihnutých, pedagogiky zrakovo postihnutých, pedagogiky sluchovo postihnutých, pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených, logopédie, pedagogiky emocionálne a sociálne narušených, pedagogiky viacnásobne postihnutých, pedagogiky nadaných a talentovaných a problematika špecifických vývinových poruch učenia.

Literatúra: 

Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky, Sapientia, Bratislava 2003, 2007

Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika – terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN 1994, 1995

Vančová, A.: Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava, Sapientia 2001

Periodiká: Efeta, Speciální pedagogika

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
25.02.2009