Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
IASPb - Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
9.2.9. - aplikovaná informatika
Garant:
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. - podprogram Informačné technológie
Garant:
doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc. - podprogram sociálna práca medziodbor
Študijný odbor:
3.1.14. - sociálna práca
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/PAZ1a/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 93P + 4C    Cmorik, Galčík, Gurský, Mlynárčik, Vaneková 
ÚINF/TSM1a/09  Tvorba a spracovanie multimédií 22C    Guniš, Šnajder 
ÚINF/UIN2/07  Úvod do štúdia informatiky 32C    Krajči 
ÚINF/SLO1a/06  Symbolická logika 52P + 1C    Krajči, Krídlo 
ÚINF/ITHR1/03  Podporné IT pre zdravotne hendikepovaných 62P + 2C     
ÚINF/PRP2/03  Princípy počítačov 33C    Novotný, Schmotzer 
ÚFV/SHR/04  Softvér pre hendikepovaných22C    Galajdová, Uličný 
ÚINF/OSY1/03  Operačné systémy 52P + 2C ÚINF/PAZ1a/03   Gallová, Schmotzer 
ÚMV/IMZa/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Bezegová, Hudák, Madaras 
ÚINF/PRJ1a/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/RPR1c/05  *(2)   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/PSE1/03  Počítačové siete 53P + 1C ÚINF/OSY1/03  *(2)   Gurský 
ÚINF/TSM1b/09  Tvorba a spracovanie multimédií 22C    Guniš, Šnajder 
ÚINF/SWI1a/04  Softvérové inžinierstvo 22C    Semanišin 
ÚINF/PRJ1b/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/PRJ1a/06   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/DBS1a/03  Databázové systémy 52P + 2C    Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚFV/HPP1a/04  Hardvérové princípy interfejsov pre hendikepovaných 22C    Füzer 
ÚINF/ZPIRa/04  Záverečná práca 22C ÚINF/PBS/07   Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Krajči, Krivoš-Belluš, Mlynárčik, Repický, Schmotzer, Semanišin, Studenovský, Török, Zápotocký, Šnajder 
ÚFV/MDT06/06  Moderná didaktická technika 32C    Kireš 
ÚINF/ZPIRb/04  Záverečná práca 64C    Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Mlynárčik, Schmotzer, Semanišin, Studenovský 
ÚINF/PSW1/06  Programovanie webových stránok 22C    Guniš, Šnajder 
ÚINF/DIR1/03  Didaktika informatiky 41P + 2C    Guniš, Šnajder 
KSP/ZPUP/08/08  Základy práva a ústavné právo 42P + 2C PaS    Sedláková 
KSP/HSP/08/08  História sociálnej práce 42P + 2C PaS    Fabian 
KPS/ZPSY/08  Základy psychológie 52P + 1C PaS    Laputková, Slavkovská, Vavricová, Žiaková 
KPE/ZP/05  Základy pedagogiky 62P + 2C PaS    Bajtoš, Harčárová, Orosová 
KSP/TSP/08/08  Teória sociálnej práce 42P + 2C PaS    Šiňanská, Šlosár 
KSP/OPSP/08/08  Občianske a rodinné právo 42P + 2C PaS KSP/ZPUP/08/08   Sedláková 
KPS/MPV1/08  Metodológia sociálneho a behaviorálneho výskumu 42P    Lovaš 
KSP/SOCSP/08  Sociológia pre sociálnu prácu 42P + 1C PaS    Kočišová 
KSP/MTSP1/07  Metódy a techniky sociálnej práce 1 62P + 2C PaS    Lovašová 
KSP/CMPV/09  Cvičenie z metodológie psychologického výskumu 22C    Šiňanská 
KSP/SPSP/08/08  Sociálna politika pre sociálnu prácu 42P + 1C PaS    Geffert 
KSP/SPZP/08/08  Sociálna práca so zdravotne znevýhodnenými 41P + 1C PaS    Rigda 
KSP/MESP/08/08  Manažment pre sociálnu prácu 62P + 2C PaS    Gavurová 
KSP/PPSP/08/08  Pracovné právo pre sociálnu prácu 42P + 1C PaS KSP/OPSP/08/08   Šlosár 
KSP/SPR/07  Správne právo 52P + 1C PaS KSP/OPSP/08/08   Sedláková 
KSP/PSZSP/08/08  Právo sociálneho zabezpečenia pre sociálnu prácu 42P + 2C PaS    Žofčinová 
KSP/SPA/08/08  Sociálna patológia 62P + 1C PaS KSP/SOCSP/08   Šlosár 
KSP/BP/07  Bakalárska práca 10     

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PV-I Min. 5  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/PAZ1b/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 72P + 4C 1, 2 ÚINF/PAZ1a/03   Andrejková, Galčík, Guniš, Katrenič 
ÚMV/IMZb/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Madaras, Studenovská 
ÚINF/UKR1/09  Úvod do kryptológie 63P + 1C 2, 3 ÚMV/ALG1a/03  *(4)   Jirásek 
ÚINF/UGR1/04  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C 2, 3 ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/UNS1/04  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C 2, 3 ÚINF/PAZ1b/03   Andrejková 
ÚMV/TVY1/03  Teória vypočítateľnosti 42P + 1C 2, 3    Krajči, Pisková 
ÚINF/DBS1b/03  Databázové systémy 62P + 2C ÚINF/DBS1a/03   Katrenič, Mlynárčik, Török 


Blok - SP
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KROKF/AJPSV1/07  Anglický jazyk právnych a sociálnych vied 1 32C    Havrila, Lacková 
KGER/NJPSV1/07  Nemecký jazyk právnych a sociálnych vied 1 32C    Zavatčanová 
KSP/SKA/09  Sociálna a kultúrna antropológia 42P + 1C    Dirgová 
KROKF/AJPSV2/07  Anglický jazyk právnych a sociálnych vied 2 52C PaS    Lacková 
KGER/NJPSV2/07  Nemecký jazyk právnych a sociálnych vied 2 52C PaS    Zavatčanová 
KPPaPZ/PSO/09  Psychológia osobnosti 62P + 2C PaS    Bavoľár, Benka, Orosová 
KSP/SPRS/08/08  Sociálna práca s rizikovými skupinami 42P + 2C PaS KSP/MTSP2/08/08   Lovašová 
KSP/SPZ/07  Sociálna práca v zdravotníctve 52P + 1C PaS KSP/TSP/08/08   Kalanin 
KSP/DMSP/08/08  Demografia pre sociálnu prácu 42P + 1C PaS    Paukovič 

 
Výberové predmety

Blok - III
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/PAI/09  Právne aspekty informatiky 20P + 2C 2, 3    Husár, Semanišin 
ÚINF/PRM1/09  Projektový manažment 42P + 1C 2, 3    Semanišin 


Blok - SP
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/PDZ/09  Prevencia drogových závislostí 42P + 1C PaS    Orosová, Salonna 

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - III
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/PPS/04  Programové a počítačové systémy   SS   ÚINF/PAZ1b/03  *(5)    
ÚINF/OZPR/06  Obhajoba bakalárskej práce   OB   ÚINF/ZPIRb/04    
KSP/OZPR/09  Obhajoba bakalárskej práce   OB       
KSP/TMSP/09  Teória a metódy sociálnej práce, Právo v sociálnej práci, Psychológia v sociálnej práci   SS       

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov