Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
IPsb - Informatika - psychológia - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
9.2.1. - informatika
Garant:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. - podprogram informatika
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/PAZ1a/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 93P + 4C    Cmorik, Galčík, Gurský, Mlynárčik, Vaneková 
ÚINF/UIN2/07  Úvod do štúdia informatiky 32C    Krajči 
ÚINF/PRP2/03  Princípy počítačov 33C    Novotný, Schmotzer 
ÚINF/PAZ1b/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 72P + 4C ÚINF/PAZ1a/03   Andrejková, Galčík, Guniš, Katrenič 
ÚINF/OSY1/03  Operačné systémy 52P + 2C ÚINF/PAZ1a/03   Gallová, Schmotzer 
ÚINF/PAZ1c/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 54C ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Novotný, Vaneková 
ÚINF/DBS1a/03  Databázové systémy 52P + 2C    Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/PSE1/03  Počítačové siete 53P + 1C ÚINF/OSY1/03  *(2)   Gurský 
ÚINF/AFJ1a/03  Automaty a formálne jazyky 42P + 1C    Cmorik, Gajdoš, Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/SWI1/07  Softvérové inžinierstvo 33C    Semanišin 
ÚINF/BSI1a/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 
ÚMV/TVY1/03  Teória vypočítateľnosti 42P + 1C    Krajči, Pisková 
ZPa  Záverečná práca
   - ÚINF/ZPIRa/04  Záverečná práca 22C ÚINF/PBS/07   Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Krajči, Krivoš-Belluš, Mlynárčik, Repický, Schmotzer, Semanišin, Studenovský, Török, Zápotocký, Šnajder 
ÚINF/SLO1a/06  Symbolická logika 52P + 1C    Krajči, Krídlo 
ZPb  Záverečná práca
   - ÚINF/ZPIRb/04  Záverečná práca 64C    Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Mlynárčik, Schmotzer, Semanišin, Studenovský 
ÚMV/IMZa/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Bezegová, Hudák, Madaras 
ÚMV/KOUI/04  Kombinatorika pre učiteľov informatiky 42P + 1C    Jendroľ, Madaras, Semanišin 
IKT  Informačno-komunikačné technológie
   - Dek. PF UPJŠ/IKTD/08  Informačno-komunikačné technológie - dištančne 2     
   - Dek. PF UPJŠ/IKTP/08  Informačno-komunikačné technológie - prezenčne 22C    Sotáková 
KPPaPZ/ÚSP/08  Úvod do štúdia psychológie 32P    Orosová, Sedlák Vendelová 
KFaDF/DFPs/06  Dejiny filozofie (pre psychológov) 52P + 2C PaS    Bosáková, Leško 
KPS/KPS/05  Kognitívna psychológia 62P + 2C PaS    Lovaš 
KPS/MPV1/08  Metodológia sociálneho a behaviorálneho výskumu 42P    Lovaš 
KPS/NRA/05  Neuroanatómia 51P + 2C PaS    Dorko 
KPS/EMO/08  Psychológia emócií a motivácie 52P + 1C PaS    Mesárošová 
KPS/STA1/06  Štatistika I. 62P + 2C PaS KPS/USP/05   Bavoľár, Ferjenčík, Salonna 
KPS/VP1/05  Vývinová psychológia I. 62P + 2C PaS    Benka, Ráczová 
KPS/NF/06  Neurofyziológia 62P + 2C PaS KPS/NRA/05   Bračoková, Švorc 
KPS/SP1/06  Sociálna psychológia I. 62P + 2C PaS    Kováčová Holevová, Výrost 
KPPaPZ/PSO/09  Psychológia osobnosti 62P + 2C PaS    Bavoľár, Benka, Orosová 
KPS/TPP/06  Teória psychodiagnostiky a psychometria 62P + 2C PaS KPS/STA1/06   Benka, Ferjenčík 
ZPa  Záverečná práca
   - KPPaPZ/PSBc/06  Seminár k bakalárskej práci 22C    Bavoľár, Bačíková, Benka, Gajdošová, Kalina, Kováčová Holevová, Matejovská, Mesárošová, Orosová, Sedlák Vendelová 
KPS/PP/06  Poradenská psychológia 62P + 2C PaS KPS/VP2/06   Hvozdík 
ZPb  Záverečná práca
   - KPPaPZ/BP/08  Bakalárska práca 10     
CJ  Cudzí jazyk
   - KROKF/PFAJ4/07  Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy 22C PaS    Bednáriková 
   - KGER/OJPV1/07  Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1 22C    Medeová 
KFaDF/DF1/05  Dejiny filozofie a filozofie výchovy - kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti 42P + 1C PaS    Nezník, Tholt 
CJ  Cudzí jazyk
   - KROKF/PFAJ4/07  Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy 22C PaS    Bednáriková 
   - KGER/OJPV1/07  Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1 22C    Medeová 

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PV-I Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/UGR1/04  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/UNS1/04  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C ÚINF/PAZ1b/03   Andrejková 
ÚINF/UKR1/09  Úvod do kryptológie 63P + 1C ÚMV/ALG1a/03  *(4)   Jirásek 
ÚINF/FUN1/04  Funkcionálne programovanie 62P + 2C ÚINF/PAZ1c/03  *(3)   Repický 
ÚINF/PSW1/06  Programovanie webových stránok 22C 1, 2    Guniš, Šnajder 
ÚINF/DBS1b/03  Databázové systémy 62P + 2C ÚINF/DBS1a/03   Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/SPR1a/03  Systémové programovanie 31P + 2C ÚINF/PSE1/03  *(2)   Schmotzer 
ÚINF/PRJ1a/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/RPR1c/05  *(2)   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/SPR1b/03  Systémové programovanie 62P + 2C ÚINF/SPR1a/03   Schmotzer 
ÚINF/PRJ1b/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/PRJ1a/06   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/PSO1/03  Prezentačný software 22C 1, 2    Mlynárčik, Studenovský 
ÚINF/PBS/07  Prípravný seminár pre záverečnú prácu 11C    Gurský 
ÚINF/ASU1/06  Algoritmy a štruktúry údajov 43C    Cmorik, Gajdoš, Krivoš-Belluš 
ÚINF/BSI1b/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 
ÚMV/IMZb/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Madaras, Studenovská 
ÚINF/VKI/08  Vybrané kapitoly z informatiky a informačných technológií 62P + 2C    Studenovský 
PBS/07 je povinný pre tých, ktorí budú robiť záverečnú prácu z informatiky


Blok - IIIa Psychológia Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPS/PP1/08  Psychologické praktiká 1 32C    Šebeňa 
KPS/SYP/06  Systémy psychológie 62P + 2C PaS 1, 2 KPS/VP1/05   Benka, Hvozdík 
ÚBEV/ETOP/08  Etológia 62P + 2C 1, 2, 3    Majláth 
KGER/NJPS1/06  Nemecký jazyk pre psychológov I 22C 1, 2    Orságová 
KROKF/PFAJPSYCH1/07  Odborný anglický jazyk psychológie 1 22C 1, 2    Bednáriková 
KROKF/PFAJPSYCH2/07  Odborný anglický jazyk psychológie 2 22C 1, 2    Timková 
KPS/PDV/07  Poruchy detského vývinu 62P + 2C PaS 1, 2 KPS/VP2/06   Hvozdík 
KGER/NJPS2/06  Nemecký jazyk pre psychológov II 22C 1, 2    Orságová 
KPS/SP2/06  Sociálna psychológia II 62P + 2C PaS KPS/SP1/06   Kováčová Holevová, Výrost 
KPS/VP2/06  Vývinová psychológia II. 62P + 2C PaS KPS/VP1/05   Benka, Ráczová 
KPS/PP2/08  Psychologické praktiká 2 32C    Šebeňa 
KPS/MPV2/08  Metodológia psychologického výskumu 2 62P + 2C PaS 1, 2 KPS/MPV1/08   Lovaš 
KPS/ZPP/06  Základy pedagogickej psychológie 62P + 2C PaS 2, 3 KPS/VP2/06   Bobáková, Mesárošová 
KPS/ZKP/06  Základy klinickej psychológie 62P + 2C PaS 2, 3 KPS/VP2/06   Kovaničová, Matejovská 
KPPaPZ/PDZ/09  Prevencia drogových závislostí 42P + 1C PaS 2, 3    Orosová, Salonna 
KPS/ZPSP/06  Základy psychológie práce 62P + 2C PaS 2, 3 KPS/SP2/06   Čižmárik 
KPPaPZ/RP1/08  Ročníkový projekt (ŠVOČ) 6     
KPPaPZ/SV1/08  Sociálnopsychologický výcvik I 32C 1, 2    Gajdošová, Orosová, Salonna 
KPPaPZ/SV2/08  Sociálnopsychologický výcvik II 32C 2, 3    Gajdošová, Orosová, Salonna 
KPS/SOC/05  Sociológia 52P + 1C PaS    Kráľová 
KPPaPZ/MRP/06  Manažovanie výskumného projektu 32P    van Dijk 
KPPaPZ/PAN/07  Psychologické aspekty nezamestnanosti 22C 2, 3    Gajdošová 
KROKF/LJPS/07  Latinský jazyk pre psychológov 21P + 1C 1, 2    Kavečanská, Obyšovská, Šimon 
KPPaPZ/SI2/09  Štatistické metódy II 33C    Salonna 
KPPaPZ/SI2/09  Štatistické metódy II 33C    Salonna 


Blok - Spoločný
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/KK/07  Komunikácia, kooperácia 22C    Sarková 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 21P + 1C 2, 3    Paulíková, Salonna 
KPE/SL1/05  Školská legislatíva 22C    Orosová 
KPE/ZSKP/05  Základy školskej pedagogiky 21P + 1C    Bajtoš, Harčárová, Orosová 

 
Výberové predmety

Blok - VI-I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/SVK1/00  Študentská vedecká konferencia 4 2, 3     
ÚINF/PAI/09  Právne aspekty informatiky 20P + 2C    Husár, Semanišin 


Blok - Spoločenské vedy
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KPPaPZ/RET/08  Rétorika 22C    Sarková 
KFaDF/FVp/04  Kapitoly z filozofie výchovy 22C    Tholt 
KFaDF/AFS/05  Antická filozofia a súčasnosť 22C    Tholt 
KFaDF/KDF/05  Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ) 22C    Tholt 
KFaDF/IH1/03  Idea humanitas 1 (všeobecný základ) 22C    Nezník 
KFaDF/VE/07  Veda a etika 22C    Tholt 


Blok - Rozvíjanie jazykových kompetencií
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KROKF/PFAJAKA/07  Akademická angličtina 22C     Bednáriková 
KGER/AN/07  Akademická nemčina 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJGA/07  Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKG/07  Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku 22C     Medeová, Orságová 
KROKF/PFAJKKA/07  Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku 22C     Bednáriková 
KGER/NJKK/07  Komunikatívne kompetencie v NJ 22C     Medeová, Orságová 


Blok - TV
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTV UPJŠ/TV1a/08  Telesná výchova I 22C     
ÚTV UPJŠ/TV1b/08  Telesná výchova II 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2a/08  Telesná výchova III 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2b/08  Telesná výchova IV 22C     
Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 180 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 4 kredity.

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/BUI/01  Základy informatiky   SS   ÚINF/OSY1/03  *(5)    
ÚINF/OZP/04  Obhajoba bakalárskej práce   OB   ÚINF/ZZPb/03  *(2)    

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov