Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
Ide - Informatika - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
9.2.1. - informatika
Garant:
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Garant:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Garant:
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/SOS1a/04  Špeciálny odborný seminár 52C    Andrejková, Geffert 
ÚINF/SOS1b/04  Špeciálny odborný seminár 52C    Andrejková, Geffert 
ÚINF/SOS2a/04  Špeciálny odborný seminár 52C    Andrejková, Geffert 
ÚINF/SOS2b/04  Špeciálny odborný seminár 52C    Geffert 
ÚINF/SOS3a/04  Špeciálny odborný seminár 52C    Andrejková, Geffert 
ÚINF/SOS3b/04  Špeciálny odborný seminár 52C    Andrejková, Geffert 
ÚINF/SOS4a/04  Špeciálny odborný seminár 52C    Andrejková, Geffert 
ÚINF/SOS4b/04  Špeciálny odborný seminár 52C    Andrejková, Geffert 
KROKF/AJD1/07  Anglický odborný jazyk pre doktorandov 1 22C PaS    Bednáriková, Buráková, Lacková, Mitríková, Panocová, Petruňová, Timková 
KROKF/AJD2/07  Anglický jazyk pre doktorandov 2 32C PaS    Petruňová 

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - I Min. 20  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/KRYD/04  Kryptológia 92P + 0C     Jirásek, Semanišin 
ÚINF/VYMD/04  Výpočtová zložitosť a modely 92P     Geffert 
ÚINF/AFJD/04  Formálne jazyky a konečnostavové automaty 92P     Geffert 
ÚINF/TZLD/04  Algoritmicky neriešiteľné problémy 92P     Bukovský, Repický 
ÚINF/KRYD/04  Kryptológia 92P + 0C     Jirásek, Semanišin 
ÚINF/MNID/04  Modely nedokonalých informácií 92P     Vojtáš 
ÚINF/LOGD/04  Logika 92P     Krajči 
ÚINF/MUID/04  Metódy umelej inteligencie 92P     Andrejková 
ÚINF/TNSD/04  Teoretické otázky neurónových sietí 92P     Andrejková 
ÚINF/MBPD/04  Modelovanie a analýza bezpečnostných protokolov 92P     Jirásek, Semanišin 
ÚINF/NHAD/09  Náhodné, približné a heuristické algoritmy 82P + 0C     Miliczká, Török 
ÚINF/TMOD/09  Teória modelov 82P + 0C     Semanišin 
ÚINF/KVAD/09  Kvantové algoritmy 82P + 0C     Semanišin 

 
Výberové predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/SSOL/04  Samostatné štúdium odbornej literatúry 2      

 

Vedecká časť

Blok - Iné
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/PDS/05  Písomná práca k dizertačnej skúške 20     
ÚINF/DZP1a/04  Dizertačná práca 10     
ÚINF/DZP1b/04  Dizertačná práca 30     
ÚINF/NEM/04  Zavedenie novej experimentálnej metodiky 15      
ÚINF/IG/04  Získanie interného grantu 10 3, 4     
ÚINF/SMPR/04  Spoluriešiteľ medzinárodného projektu 15      
ÚINF/SDPR/04  Spoluriešiteľ domáceho projektu 2      
ÚINF/VYS/04  Vystúpenie na seminári 2      
ÚINF/PVS/04  Patenty, vynálezy, softvér 2      


Blok - Ohlasy
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/SCI/04  Citácia registrovaná v SCI 20      
ÚINF/CM/04  Citácia v monografii 20      
ÚINF/CZC/04  Citácia v zahraničnom vedeckom časopise 10      
ÚINF/CDC/04  Citácia v domácom vedeckom časopise 5      


Blok - Aktívna prezentácia výsledkov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/MK/04  Medzinárodná konferencia 6      
ÚINF/DKZU/04  Domáca konferencia so zahraničnou účasťou 4      
ÚINF/DK/04  Domáca konferencia 2      


Blok - Publikačná činnosť
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/ZKC/04  Zahraničný karentovaný časopis 20      
ÚINF/DKC/04  Domáci karentovaný časopis 15      
ÚINF/ZNC/04  Zahraničný nekarentovaný časopis 5      
ÚINF/DNC/04  Domáci nekarentovaný časopis 5      
ÚINF/RZ/04  Recenzovaný zahraničný alebo domáci zborník 10      
ÚINF/NZ/04  Nerecenzovaný zahraničný alebo domáci zborník 4      


Ďalšie aktivity

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/ODZP/04  Obhajoba dizertačnej práce   OB       
ÚINF/DZS/04  Dizertačná skúška   SS       

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov