Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSB1b/01
Názov: Seminár z bezpečnosti počítačových sietí
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DSA1a/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblastí kryptológie a bezpečnosti počítačových sietí. Sledovať súčasný stav poznania štúdiom odborných časopisov a príspevkov z konferencií.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je venovaný individuálnej práci so študentami, ktorí majú tému diplomovej práce z oblasti bezpečnosti počítačových sietí.

Literatúra: 

Odborné časopisy, príspevky z vedeckých a odborných konferencií.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/UPR/03
Názov: Umenie pomáhať rozhovorom
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: Mgr. Ferdinand Salonna, PhDr. Marek Linha, doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Zadanie-40 b; poster, flip-chart papier, prezentácia na seminári

témy:

- sebareflexia možností pomáhania

- využitie metódy rozhovoru v mojej profesnej budúcnosti

• Aktívna účasť-50 b; aktivita v diskusii,zapájanie do modelových situácií

• Sebahodnotenie- 10b

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Podľa priebežnej kontroly.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom základné informácie o systemickom prístupe k pomáhaniu. Trénovať vedenie rozhovoru, ujasňovanie objednávok. Reflektovať možnosti pomáhania.

Stručná osnova predmetu: 

Psychologická príprava pre vedenie rozhovoru. Sebareflexia vlastných možností, schopností viesť rozhovor, pomáhať. Možnosti pomáhania rozhovorom z pohľadu vybraných psychologických prístupov.Systemický prístup k pomáhaniu. Rozhovor a profesionálne spôsoby pomáhania a kontroly. Objektivistický a konštruktivistický rámec rozhovoru v teórii a praxi. Je možné pomáhať kontrolou? Otvorenie rozhovoru, dojednávanie priebehu, priebeh, ukončenie rozhovor.Konštruktivistické otázky v rozhovore.Analýza jednotlivých fáz vedenia rozhovoru. Reflexný tím možnosti pomoci pri rozhovore.Modely reflexných tímov. Modelové situácie vedenia rozhovoru s jednotlivcom. Modelové situácie vedenia rozhovoru so skupinou.Profesionálne možnosti, výhody a úskalia riešenia problémov s jednotlivcom, so skupinou.

Sylabus predmetu: 

Témy seminárov:

prístupy rôznych psychologických škôl k rozhovoru ako metóde

pomoc a kontrola

neverbálna komunikácia a jej význam v rozhovore

typy rozhovoru, sociálne spôsobilosti uľahčujúce komunikáciu

fázy rozhovoru a typy otázok

pomáhajúce profesie a rozhovor

Literatúra: 

Yalom,I.: Chvála psychoterapie, Praha, Portál, 2003

Ulehla, I.: Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996

Ludewig, K.: Systemická terapie. Praha: Pallata 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/AFS/05
Názov: Antická filozofia a súčasnosť
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% - priebežné hodnotenie aktivity študentov na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poukazať na korene západnej civilizácie, ktoré siahajú ku Grékom, ako jednému z 3 pilierov Európskej kultúry. Práve zdôraznením previazanosti antickej filozofie a EPISTEME umožní lepšie pochopiť otázky formovania matematickej prírodovedy 17. storočia a niektoré závažné otázky dnešnej podoby vedy a kultúry

Stručná osnova predmetu: 

Edmund Husserl o podstate antickej filozofie. Mýtus a filozofia. Filozofia predsokratikov a F.Nietzsche. Predsokratici a M.Heidegger. Starogrécky atomizmus. Platón a jeho vplyv na vznik renesančnej a novovekej prírodovedy. Platónova "teória poznania". Aristotelova syntéza antického vedenia. Epikuros. Antická filozofia a rané kresťanstvo. Skepticizmus - problém agnosticizmu.

Literatúra: 

Patočka, J.: Aristoteles jeho předchůdci a dědicové. Praha. ČSAV l964.

Patočka, J.: Nejstarší řecká filosofie. Praha. Vyšehrad l996.

Höffding, H., Král, J.: Přehledné dějiny filosofie. Praha. Unie l947, s. 5 – 84.

Hussey, E.: Presokratici.Praha. Rezek 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/VEP1/09
Názov: Formálne metódy verifikácie
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie čiastkových zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písoimná a ústna časť skúšky.

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa so základnými metódami verifikácie programov, spoznať najčastejšie chyby v programoch, zlepšiť analytické a programátorské schopnosti.

Stručná osnova predmetu: 

Štruktúrovaný program, programová schéma, špecifikácia, špecifikačný jazyk. Konečnosť, čiastočná správnosť a totálna správnosť programu. Induktívne výrazy, Hoareova metóda.

Deliace body, invarianty, verifikačné podmienky, Floydova metóda. Čiastočne usporiadané množiny, dobre založené množiny.

Literatúra: 

Manna, Z.: Matematická teorie programů. SNTL, Praha, 1981.

Prívara, I.: Základy matematickej teórie programov. FMFI UK Bratislava. URL http://ii.fmph.uniba.sk/~guller/ztp/ZTP-2004-spr1.pdf

Kliman, J.: Verifikácia programov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/SKA1/99
Názov: Seminár z kombinatorických algoritmov
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: (ÚMV/KOO/04 alebo ÚMV/KOA1/04)
Obsahová prerekvizita: 

ÚMV/KOA1 alebo ÚMV/KOO

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Udeľuje sa na základe samostatného spracovania zvolenej témy (referátu).

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Udeľuje sa na základe priebežného hodnotenia a spracovaného zadania k zvolenej téme.

Cieľ predmetu: 

Prehĺbiť poznatky o kombinatorických algoritmoch, zložitosti riešenia kombinatorických problémov a rôznych prístupoch k NP-úplným problémom.

Stručná osnova predmetu: 

Kombinatorické algoritmy - časová a pamäťová zložitosť, NP-úplné problémy: heuristiky, aproximačné algoritmy, ďalšie príklady kombinatorických algoritmov

Literatúra: 

Papadimitriou-Steiglitz: Combinatorial Optimization, Prentice-Hall, 1984

Papadimitriou: Computational Complexity, Addison-Wesley, Longman, 2000

Christofides: Graph Theory–An Algoritmic Approach, Academic Press, 1975

Chartrand, Oellermann: Applied and Algorithmic Graph Theory, McGraw-Hill, 1993

Ahuja et al.: Network Flows-Theory, Algorithms and Applications, Prentice-Hall,1993

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/KDO1/99
Názov: Metódy klinickej dozimetrie
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Pavel Matula, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

samostatná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška

Cieľ predmetu: 

Oboznámenie sa s metódami merania dávok v klinickej dozimetrii a so zdrojmi ionizujúceho žiarenia používanými v rádioterapii.

Stručná osnova predmetu: 

Základné pojmy klinickej dozimetrie a jej aplikácie v rádioterapii. Popis používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia. Metódy merania dávky (ionizačná, termoluminiscenčná, filmová, polovodičová). Nové trendy v klinickej dozimetrii. Topometria a dozimetria zväzkov za podpory počítačovej techniky pre dozimetriu vo fantómoch a dozimetriu „in vivo„. Metódy simulácie rozloženia dávky so zohľadnením 3D-obrazov na podklade rezov z počítačového tomografu pri plánovaní rádioterapie.

Literatúra: 

Kovař Z. a kol.: Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Praha, 1994.

Attix F.: Radiation Dosimetry I-III, New York Verlag, 1985.

Šeda J. a kol.: Dozimetrie ionizujícího záření, SNTL, Praha, 1983

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SDI1b/00
Názov: Diplomový seminár z informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc., doc. RNDr. Csaba Török, CSc., Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

pasívna znalosť anglického jazyka v rozsahu potrebnom pre samostatné štúdium odborných a vedeckých textov z informatiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie výsledkov dosiahnutých výsledkov na diplomovej práci a hodnotenie ich prezentácie.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v diplomovej práci a ich prezentácie.

Cieľ predmetu: 

Prezentovať výsledky dosiahnuté na diplomovej práci.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár slúži na kontrolu, verejnú prezentáciu a obhajobu čiastkových výsledkov na DP. K udeleniu kreditov je v tomto semestri potrebné

spracovať písomne v rozsahu 30-40 strán dosiahnuté výsledky v teoretickej časti a návrh programového riešenia pre prípadnú praktickú časť.

Súčasne je potrebné prezentovať dosiahnuté výsledky na sieti a na vystúpení v rámci semináru, kde sa predpokladá prezentácia vlastných tvrdení

a hlavných myšlienok vypracovaných dôkazov, demonštrácia funkčných častí programov resp. častí vývojového prostredia

a názorné spracovanie výsledkov vrátane porovnania s existujúcimi riešeniami.

Literatúra: 

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SDI1c/00
Názov: Diplomový seminár z informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

pasívna znalosť anglického jazyka v rozsahu potrebnom pre samostatné štúdium odborných a vedeckých textov z informatiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie výsledkov dosiahnutých výsledkov na diplomovej práci a hodnotenie ich prezentácie.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v diplomovej práci a ich prezentácie.

Cieľ predmetu: 

Prezentovať výsledky dosiahnuté na diplomovej práci.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár slúži na kontrolu, verejnú prezentáciu a obhajobu výsledkov DP. K udeleniu kreditov je potrebné

absolvovať verejnú prezentáciu práce spojenú s diskusiou, spolu so záverečnou úpravou prezentácie na Internete.

Literatúra: 

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SVK1/00
Názov: Študentská vedecká konferencia
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Posúdenie vhodnosti témy a výsledkov na vystúpenie na ŠVK.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie sa uskutoční priamo na konferencii.

Cieľ predmetu: 

Prezentovať výsledky samostatnej práce na verejnom fóre.

Stručná osnova predmetu: 

Práca na samostatných úlohách, ktoré budú prezentované na študentskej vedeckej konferencii.

Literatúra: 

Podľa témy predloženej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSB1a/01
Názov: Seminár z bezpečnosti počítačových sietí
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚINF/DSL1a/01 , ÚINF/DSN1a/01 , ÚINF/DST1a/01
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblastí kryptológie a bezpečnosti počítačových sietí. Sledovať súčasný stav poznania štúdiom odborných časopisov a príspevkov z konferencií.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je venovaný individuálnej práci so študentami, ktorí majú tému diplomovej práce z oblasti bezpečnosti počítačových sietí.

Literatúra: 

Odborné časopisy, príspevky z odborných konferencií.

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSL1a/01
Názov: Seminár z logiky informačných systémov
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚINF/DSB1a/01 , ÚINF/DSN1a/01 , ÚINF/DST1a/01
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblasti logika informačných a znalostných systémov. Sledovať najznamešie časopisy z týchto oblastí.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je venovaný individuálnej práci so študentami, ktorí majú tému diplomovej práce z oblasti logiky informačných systémov.

Literatúra: 

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSL1b/01
Názov: Seminár z logiky informačných systémov
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DSL1a/01
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblasti logika informačných a znalostných systémov. Sledovať najznamešie časopisy z týchto oblastí.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je venovaný individuálnej práci so študentami, ktorí majú tému diplomovej práce z oblasti logiky informačných systémov.

Literatúra: 

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DST1a/01
Názov: Seminár z teoretickej informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚINF/DSB1a/01 , ÚINF/DSL1a/01 , ÚINF/DSN1a/01
Obsahová prerekvizita: 

Základné znalosti z teórie automatov a formálnych jazykov

Základné znalosti z teórie výpočtovej zložitosti

Pasívna znalosť anglického jazyka v rozsahu potrebnom pre samostatné štúdium odborných a vedeckých textov z informatiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblasti teoretickej informatiky. Sledovať najznamešie časopisy z tejto oblasti.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je venovaný individuálnej práci so študentami, ktorí majú tému diplomovej práce z oblasti teoretickej informatiky.

Literatúra: 

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DST1b/01
Názov: Seminár z teoretickej informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DST1a/01
Obsahová prerekvizita: 

Základné znalosti z teórie automatov a formálnych jazykov

Základné znalosti z teórie výpočtovej zložitosti

Pasívna znalosť anglického jazyka v rozsahu potrebnom pre samostatné štúdium odborných a vedeckých textov z informatiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblasti teoretickej informatiky. Sledovať najznamešie časopisy z tejto oblasti.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je venovaný individuálnej práci so študentami, ktorí majú tému diplomovej práce z oblasti teoretickej informatiky.

Literatúra: 

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/MMA2a/01
Názov: Matematická analýza
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Božena Mihalíková, CSc., RNDr. Jozef Haleš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚMV/MA1b/03
Obsahová prerekvizita: 

UMV/MA1b/01

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Udeľuje sa na základe výsledkov priebežného hodnotenia, písomnej a ústnej časti skúšky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Získať poznatky z diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie viac premenných a vedieť ich použiť v iných disciplínach.

Stručná osnova predmetu: 

Metrické priestory. Postupnosti bodov. Diferenciálny počet funkcie viac premenných, limita funkcie, parciálne derivácie, lokálne extrémy.

Integrálny počet funkcie viac premenných, integrál na intervale, integrál na množine.

Literatúra: 

I.Kluvánek,L.Mišík,M.Švec: Matematika I,II, SVTL Bratislava

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/AIS1/01
Názov: Architektúry informačných systémov
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Modelovanie pomocou UML. Objektovo-orientované programovanie.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežné hodnotenie spočíva v realizácií čiastkových projektov týkajúcich sa MDA

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

písomná a ústna časť skúšky, do celkového hodnotenia sa započítava aj priebežné hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť prehľad o metodológiách vývoja moderných informačných systémov. Oboznámiť sa s princípmi modelovo orientovaného vývoja.

Stručná osnova predmetu: 

Klasické metodológie vývoja informačných systémov. Základné pojmy MDA. Tvorba modelov. Metamodelovanie. Transformácie medzi modelmi. Návrh jazykov pre modelovanie. Vytváranie vykonávateľných modelov. Agilné MDA.

Literatúra: 

AMBLER,S.W., JEFFRIES, R. Agile Modeling: Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process. Wiley, 2002.

KLEPPE, A., BAST, W., WARMER, J.B. The Model Driven Architecture: Practice and Promise. Addison-Wesley, 2003.

MELLOR, S.J., SCOTT, K., UHL, A. , WEISE D. MDA Distilled. Addison-Wesley, 2004.

MDA Specifications. Dostupné na internete: <http://www.omg.org/mda/specs.htm>.

UML Infrastructure and superstructure specification. Dostupné na internete: <http://www.uml.org>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/KPI1/01
Názov: Kódovanie a prenos informácií
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základy teórie informácií a teórie zložitosti algoritmov

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Pochopiť uplatnenie základných viet teórie informácie v konkrétnych bezstratových kompresných algoritmoch. Spoznať výhody a nevýhody ich uplatnenia v praktickom programovaní. Porozumieť teoretickým základom stratových kompresných algoritmov. Vedieť uplatniť rôzne metódy kvantizácie, predikcie a diferenčné postupy v stratových algoritmoch kompresie obrazu a zvuku. Porozumieť používaným kompresným štandardom JPEG a MPEG.

Stručná osnova predmetu: 

Elementy teórie informácie, entropia, Markovov model. Komunikačné kanály a ich kapacita, Shannonova veta. Huffmanove kódy, adaptívne kódovanie, aplikácie. Aritmetické kódovanie a slovníkové techniky, možnosti využitia, porovnanie. Bezstratové metódy kompresie obrazu. Teoretické základy stratových kompresných algoritmov, metódy kvantizácie. Diferenciálne kódovanie, delta modulácia, wavelety, využitie pri kódovaní zvuku a obrazu. Transformačné metódy DFT, DCT a ich využitie (JPEG). Analyticko-syntetické metódy, fraktálová kompresia, kompresia video signálu (MPEG).

Prednáška sa koná raz za dva roky.

Literatúra: 

D. Hankersson, G. Harris, P. Johnson: Introduction to Information Theory and Data Compression, CRC Pr., 1998.

K. Sayood: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann, 2000.

J. Adámek: Kódování a teorie informace, ČVUT, Praha, 1994.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/LEK1/02
Názov: Fyzikálne princípy lekárskej techniky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov s princípmi modernej lekárskej techniky, hlavne diagnostiky, ukázať im, akým spôsobom sa možno neinvazívne pozrieť do vnútra organizmu, určiť poruchy / choroby resp. ich zárodky, a poukázať na to, ako je k tomu možno využiť fyziku.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet poskytne jasným a názorným a spôsobom informácie o fyzikálnych princípoch modernej lekárskej techniky. Podrobnejšie budú rozoberané hlavne: ultrazvuková diagnostika, transmisná počítačová tomografia, emisná počítačová tomografia, termografia, magnetická tomografia, princípy rádioterapie a využitie laserov v medicíne.

Sylabus predmetu: 

1. prednáška

Rozdelenie lekárskej techniky na diagnostickú a terapeutickú. Stručná história lekárskej techniky.

Ultrazvuková diagnostika (USG). Základné pojmy - využívané frekvencie, intenzita vlnenia, akustická impedancia, generovanie ultrazvuku, absorpcia ultrazvukového vlnenia, odraz a lom vlnenia, rozlišovacia schopnosť, fokusácia vlnenia. Typy ultrazvukového zobrazenia: zobrazenie typu A a B, vznik dynamického (real time) obrazu, časové zobrazenie (time motion).

Niektoré spôsoby spracovania signálu: digitalizácia, časovo závislé vyrovnávanie signálu, a pod.

2. prednáška

Ultrazvuková diagnostika založená na Dopplerovom jave. Systémy s ne-modulovanou a modulovanou nosnou vlnou, vyšetrovanie prúdenia krvi v organizme. Možnosti ultrazvukovej diagnostiky a jej výhody.

Interakcia ultrazvuku s tkanivami (aktívna a pasívna), princípy terapie pomocou ultrazvuku.

3. prednáška

Transmisná počítačová tomografia (CT). Absorpcia rtg žiarenia v tkanivách, vyhodnocovanie vzťahov medzi intenzitou dopadajúceho a intenzitou preniknutého žiarenia, konštrukcia obrazu. Konštrukcia CT zariadenia, zdroj rtg žiarenia, detekčný systém, vyhodnocovanie a spracovanie výsledkov. Typy (generácie) CT zariadení. Realizácia CT vyšetrenia a vyhodnocovanie obrazov.

4. prednáška

Emisná počítačová tomografia (ET). Jednofotónová emisná tomografia – výber vhodných rádionuklidov a vyhodnocovanie distribúcie rádionuklidov v organizme. Konštrukcia emisných tomografov, prínos a využitie emisnej tomografie.

Pozitrónová emisná tomografia (PET). Pozitrónové žiariče, pozitrón – elektrónová anihilácia, koincidenčná detekcia fotónov. Konštrukcia PET zariadení, prínos a využitie PET.

5. prednáška

Termografia – základné pojmy. Kontaktná termografia – vlastnosti kvapalných kryštálov, detekcia zmeny teploty povrchu organizmu.

Bezkontaktná termografia. Žiarenie telies, detekcia infračerveného žiarenia, rozdelenie a vlastnosti detektorov. Konštrukcia termografu, využitie termografie v medicíne a iných oblastiach.

6. a 7. prednáška

Magnetická tomografia (MT). Princíp jadrovej magnetickej rezonancie – magnetický moment jadra, pohyb magnetického momentu v magnetickom poli. Pozdĺžny a priečny relaxačný čas, príčiny ich zmeny. Spôsoby merania relaxačných časov.

Získavanie obrazovej informácie – využitie gradientov magnetického poľa, spôsoby ich vytvárania. Konštrukcia magnetického tomografu – základný magnet, vysokofrekvenčné cievky, tienená miestnosť, vyhodnocovací systém.

Možnosti a využitie MT, použitie kontrastných látok.

8. prednáška

Lasery v medicínskej technike. Princíp činnosti laserov, spontánna a indukovaná emisia, trojhladinový laser (tuholátkový, plynový), konštrukcia lasera. Vlastnosti laserového žiarenia a pôsobenie laserového lúča na biologické objekty (tkanivá). Využitie laserov v rôznych oblastiach medicíny.

9. prednáška

Princípy rádioterapie. Interakcia rôznych ionizujúcich častíc (fotóny, elektróny, neutróny, protóny) s prostredím. Biologický účinok ionizujúceho žiarenia, aplikovaná dávka, krivka prežitia. Nové spôsoby ožarovania, využitie Braggovho maxima pri ožarovaní hadrónmi, neutrónová záchytná terapia. Možnosti úpravy zväzku ionizujúceho žiarenia.

10. a 11. prednáška

Čas z týchto prednášok bude venovaný exkurzii do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach a praktickým ukážkam niektorých diagnostických metód (napr. USG, CT, MT).

Literatúra: 

Doporučená literatúra:

- Režňák I. a kol., Moderné zobrazovacie metódy v lekárskej diagnostike, Vyd. Osveta, Martin, 1992.

- Kolář J., Úvod do nových radiodiagnostických metod, Vyd. Avicenum, Praha, 1984.

- Jurga Ľ. a kol., Základy lekárskej rádiológie, Skriptum LF UPJŠ, Košice, 1990.

- Mc Ainsh T.F., Physics in Medicine and Biology, Pergamon Press, Oxford, 1987.

- Huda W., Slone R.M., Review of Radiologic Physics, Lippincot, London, 1995

- Bushberg J.T, et al., The essential physics of imaging, Lippincott Williams, Philadelphia, 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/BIOE1/02
Názov: Bioenergetika
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD., prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška

Cieľ predmetu: 

Oboznámenie študentov so základnými bioenergetickými dejmi prebiehajúcimi v biologických organizmoch. Dôraz je položený na štruktúru a funkciu biomakromolekúl podieľajúcich sa na procesoch oxidatívnej fosforylácie, ako aj na vysvetlenie princípov membránového transportu v biologických systémoch.

Stručná osnova predmetu: 

Energia v biosfére. Fenomenológia bioenergetických procesov. Kontrola a regulácia v bioenergetike. Kvantitatívna bioenergetika, oxidačno-redukčný potenciál, membránové elektrochemické potenciály.

Glykolýza a Krebsov cyklus. Chemiosmotická teória. Štruktúra a funkcia mitochondrií. Oxidatívna fosforylácia. Enzýmy dýchacieho reťazca. Štruktúra a funkcia NADH dehydrogenázy (komplex I), sukcinát dehydrogenázy (komplex II), cytochrómu bc1 (komplex III) a cytochróm c oxidázy (komplex IV). Tvorba protónového gradientu na mitochondriálnej membráne. ATP-syntáza a tvorba ATP.

Úloha mitochondrií pri iniciácii apoptózy, vzniku mitochondriálnych ochorení a starnutí.

Fotosyntéza - základné pojmy a mechanizmy. Svetlom aktivované iónové pumpy-baktérirodopsín, halorodopsín

Membránový transport. Termodynamika a kinetika mebránového transportu. Prenášače, pumpy a kanály v biologických membránach.

Literatúra: 

1. I. Scheffer, Mitochondria, John Wiley & Sons, Inc., 1999.

2. D. Harris, Bioenergetics at a glance, Blackwell Science Ltd., 1995.

3. D. Nicholls, S. Ferguson, Bioenergetics 3, Academic Press, Elsevier Science Ltd., 2002.

4. S. Papa, F. Guerrieri, J. Tager (Eds.), Frontiers of cellular bioenergetics, Kluwer Academic, 1999.

5. M. Wikstrom (Ed.), Biophysical and structural aspects of bioenergetics, The Royal Society of Chemistry, 2005.

6, A.D.N.J. de Grey, The mitochondrial free radical theory of aging, R.G. Landis Company, 1999.

7. J.A.M. Smeiting, R.C.A. Sengers and J.M.F. Trijbels, Oxidative phosphorylation in health and disease, Kluwer Academic/Plenum Publisher, 2004.

8. L.J. Van Winkle, Biomembrane transport, Academic Press, 1995.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/DF2p/03
Názov: Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ)
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD., Mgr. Katarína Mayerová, Mgr. Róbert Stojka
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40% (hodnotená aktivita na seminároch)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% (záverečný vedomostný test, ústna skúška)

Cieľ predmetu: 

Prehĺbenie poznatkov o vývoji duchovnej kultúry v európskom duchovnom priestore a poukázanie na najdôležitejšie zdroje tohto vývoja: (1)na antickú filozofiu a vedu, (2)na kresťanstvo ako druhý pilier Európy, (3) na renesanciu a na vznik novovekej vedy ako na tretí pilier európskeho vývinu. Rozvinutie schopnosti kritického myslenia, aktívnej pozície v odbornom (etika vedy), verejnom a súkromnom živote (etika zodpovednosti). Prekročenie úzko špecializovaných pohľadov na svet.

Stručná osnova predmetu: 

Pojem a podstata filozofie. Filozofia ako veda. Etika vedy a vedeckej práce. Súčasná filozofia a filozofické východiská dejín filozofie. Antika - kozmocentrizmus a antropocentrizmus. Stredovek - podstata teocentrizmu. Renesancia - návrat k antropocentrizmu. Novovek - neotický obrat vo vývine filozofie a vznik novovekej vedy. Zavŕšenie klasickej filozofie v nemeckej klasickej filozofii. Antropologizmus a scientizmus vo filozofii l9. a 20.storočia. Problém vedotechniky a kríza súčasnej kultúry. Filozofia a pluralita náhľadov na svet.

Literatúra: 

Anzenbacher,A.: Úvod do filozofie. Praha. SPN 1990.

Störig,H.J.:Malé dějiny filozofie. Praha. Zvon 1991.

Leško,V., Mihina, F. a kol.: Dejiny filozofie. Bratislava. Iris 1993

Antológia z diel filozofov I.-X. Bratislava, Epocha; Pravda 1968-1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/IH2/03
Názov: Idea humanitas 2 (všeobecný základ)
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KFaDF/IH1/07
Obsahová prerekvizita: 

DF1; (DF2); IH1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

100%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotený zápočet

Cieľ predmetu: 

Doplniť a rozšíriť záujem študentov prírodných vied o spoločenskovednú problematiku súvisiacu s otázkami vývoja filozofie, vedy a vedenia človeka, ktoré sa prejavujú v naliehavých problémoch dnešného sveta a spoločnosti. Zvláštny dôraz je kladený na formovanie humanistických ideí, ich vznik, transformáciu a možné úskalia a riziká. Okrem premýšľania nad vážnymi otázkami minulosti a súčasnosti je súčasťou aj uvažovanie o súčasnosti a súčasných kontextoch veľkých tém filozofie a západnej kultúry zvlášť. Preto ako praktický výstup je chápaná aj príprava a realizácia programu zameraného na spoluprácu s alternatívnymi smermi pedagogiky v podmienkach nášho transformujúceho sa školstva.

Stručná osnova predmetu: 

<b>Vek obrazu sveta. </b>Pochybnosť ako princíp filozofie. Vznik obrazu sveta (Weltbild);odlišnosti antickej theoria,stredovekej scientia,vznik matematickej prírodovedy. Veda ako prevádzka (Betrieb); inštitucionalizácia vedy.

<b>Filozofia, veda a moderný svet. </b> Pohyb života človeka: akceptácia, obrana, sloboda ako zápas, prihlásenie sa ku konečnosti

<b>Moderný svet a hľadanie zmyslu. </b> Byrokracia, odosobnenosť, prevaha technokratických prístupov. Únava ako novodobá hrozba Európe. Cesty k slobode vedú cez znovuobjavenie vlastného Ja. Základná podmienka výchovnosti každého vzdelávania je <i>starostlivosť o dušu</i>.

<b>Kríza európskeho ľudstva. </b> Antika. Filozofia-vznik zvláštnej pospolitosti ľudí, počiatky vzdelanosti <i>paideia</i>. Kľukatá cesta vedenia. Rodný list <i>kalkulujúceho myslenia. </i>

<b>Európa a doba poeurópska. </b> <i>Starostlivosť o dušu </i>- základná idea Patočkovej filozofie. Odlišnosť pozície Platóna a Demokrita v chápaní starostlivosti o dušu. Idea starostlivosti o dušu a Aristoteles.

Literatúra: 

Hegel, G. W. F.: Fenomenologie ducha. Praha. NČSAV 1960

Husserl, E.: Krize evropského lidství a filosofie. In: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha. Academie 1996

Patočka,J.: Péče o duši I. Praha. OIKOYMENH 1996

Patočka,J.: Péče o duši II. Praha. OIKOYMENH 1999

Wright von, G.H.: Humanizmus ako životný postoj. Bratislava, Kalligram 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/KDF/05
Názov: Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ)
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

DF1; resp. DF2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

100% - záverečný test

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom informácie a nadviazať na dejiny filozofie s cieľom poukázať na súvislosti filozofie 19. a 20.storočia, ako podstatné zlomy a smerovania západnej civilizácie a súvislosti s otázkami dnešných dní a možných smerovaní

Stručná osnova predmetu: 

Predmet filozofie v západnej filozofii l9. a 20. storočia. Filozofia I.Kanta ako východisko filozofie l9. a 2O.storočia. Filozofia života. Pragmatizmus a jeho hlavní predstavitelia. Existencializmus. Pozitivizmus ako hlavný smer scientistickej línie vo vývoji filozofie. Fenomenológia a fenomenologické hnutie. Súčasná náboženská filozofia.

Literatúra: 

Mihina, F., Leško, V. a kol.: Metamorfózy poklasickej filozofie. Bratislava. Iris l994.

Novosád, F.: Premeny buržoáznej filozofie. Bratislava. Archa l986.

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha. Zvon l99l.

Antológia z diel filozofov VIII.-X. Bratislava, Epocha; Pravda 1968-1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PDS1/03
Názov: Paralelné a distribuované systémy
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. František Galčík, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Pochopiť základné problémy a algoritmy paralelného programovania. Vedieť implementovať synchronizačné postupy a riadiť a využívať medziprocesovú komunikáciu. Chápať rozdiely medzi paralelným a distribuovaným výpočtovým modelom a poznať ich výhody a nevýhody. Ovládať základné distribuované algoritmy a vedieť ich implementovať. Porozumieť problémom tvorby distribuovaného systémového prostredia a vedieť ich riešiť. Vedieť využívať objektovo orientované distribuované nadstavby v praktických aplikáciách.

Stručná osnova predmetu: 

Paralelné architektúry, paralelný výpočtový model. Stratégie rozloženia záťaže, zreťazené výpočty, synchronizácia, detekcia ukončenia. Programovanie so zdieľanou pamäťou, vlákna. Distribuovaný výpočtový model, komunikačné protokoly, charakteristika distribuovaných systémov. Medzipočítačová komunikácia, mechanizmus RPC. Distribuované synchronizačné algoritmy, transakcie, detekcia ukončenia a uviaznutia. Procesy v distribuovanom prostredí, vlákna, migrácia, vyvažovanie záťaže, systémové chyby. Distribované súborové systémy, replikácia, správa mien. Problémy konzistencie pri distribuovanom zdieľaní pamäte. Objektovo orientované nadstavby a aplikačné prostredia. Ochrana a bezpečnosť distribuovanej komunikácie.

Prednáška sa koná raz za dva roky.

Literatúra: 

C. Hughes, T. Hughes: Parallel and Distributed Programming Using C++, Addison-Wesley, 2003

A.S. Tanenbaum, M. van Steen: Distributed Systems - Principles and Paradigms, Prentice Hall, 2002

G. Tell: Introduction to Distributed Algorithms, CUP, 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/BSIM1/03
Názov: Biomolekulové simulácie
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

vypracovanie a prednes referátu na zadanú aktuálnu tému.

vypracovanie programov podľa zadania na cvičení

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška

Cieľ predmetu: 

Uviesť poslucháčov do súčasného stavu problematiky biomolekulárnych simulácií.

Stručná osnova predmetu: 

Základné štrukturálne charakteristiky biologických polymérov. Pojem foldamérov. Centrálna dogma molekulovej biológie ako tok biologickej informácie. 3D štruktúra a funkcia foldamérov. Súčasné pohľady na mechanizmus fungovania enzýmov. Experimentálne metódy determinácie priestorovej štruktúry - obmedzenia jednotlivých metód. Empirické silové polia a postupy klasickej molekulárnej mechaniky. Molekulárna dynamika a metódy MC - algoritmy a metódy paralelizácie. Ab initio molekulárna dynamika a hybridné techniky. Výpočtové výzvy biomolekulárnych simulácii - popis reakcií, výpočty voĺných energií, proteín folding. Výpočtová zložitosť, netradičné optimalizačné techniky a heuristiky.

Literatúra: 

Aktuálne doporučená vyučujúcim

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/NOT1b/03
Názov: Netradičné optimalizačné techniky II
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., RNDr. Branislav Brutovský, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Odovzdanie projektu v písomnej forme podľa aktuálneho zadania.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška a diskusia k projektu.

Cieľ predmetu: 

Naučiť poslucháča na praktických príkladoch z oblasti biológie aplikáciu optimalizačných metód na štúdium a interpretáciu komplexných fenoménov. Oboznámiť poslucháčov s novými paradigmami

v oblasti systémovej biológie.

Stručná osnova predmetu: 

Zložité systémy, emergentné správanie. Evolučná teória a memetika. Aplikácia optimalizačných techník na zložité systémy. Použitie metód /genetické algoritmy, simulované žíhanie, tabu algoritmy/

na vybrané problémy biomolekulárnych simulácií. Molekulárna dynamika, protein folding. Populačná dynamika, metabolické siete a komplexita v bioinformatike.

Literatúra: 

Aktuálna časopisecká literatúra.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/NOT1a/03
Názov: Netradičné optimalizačné techniky I
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Branislav Brutovský, CSc., RNDr. Jana Kočišová
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Kontrola plnenia zadaného projektu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška spojená s prezentáciou projektu.

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť poslucháčov fyziky informatiky na existenciu univerzálnych výpočtových prístupov, ktoré umožňujú riešenie zložitých nelineárnych úloh. Na príkladoch známych optimalizačných heuristík rozvíjať kreativitu poslucháčov a podporiť ich programátorské zručnosti.

Stručná osnova predmetu: 

Klasifikácia optimalizačných metód. Optimalizačná funkcia, multi-optimalizácia, penalizačná funkcia, bariérová funkcia.

Stochastické a deterministické metódy. Gradientové optimalizačné metódy. Gradientová metóda - fyzikálna interpretácia - pohyb vo viskóznom prostredí. Slepé hľadanie a horolezecký algoritmus. Genetické algoritmy. Mnohočlenné evolučné stratégie a meta-optimalizácia. Optimalizácia a učenie neurónových sietí. Principal component analýza. Predikcia vývoja, lineárne filtrovanie. Monte Carlo techniky a simulované žíhanie. Optimalizácia a samoorganizácia, predstava atraktora. Samoorganizované Kohonenove siete, adaptívna rezonancia, neural gas siete. Diskrétne modely založené na celulárnych automatoch. Životu-podobné a agentové systémy. Stratégie a demografické hry na mriežke. Rojové optimalizačné výpočty.

Literatúra: 

L.Fausett: "Fundamentals of Neural networks architectures and applications", Prentice Hall, 1994

Aktuálna časopisecká literatúra spracovaná na webovskej stránke

http://158.197.33.240/~horvath/NOT1/nothtml/

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/NEU1/03
Názov: Neurónové siete
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy, samostatná práca so systémom SNNS.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška

Cieľ predmetu: 

Pochopiť a vedieť aplikovať základné paradigmy neurónových sietí.

Stručná osnova predmetu: 

Dopredné a rekurentné neurónové siete, back-propagation algoritmus pre adaptáciu sietí, schopnosť neurónových sietí byť univerzálnym aproximátorom. Hopfieldova neurónová sieť a riešenie optimalizáčnych úloh. Kohonenove neurónové siete. Neurónové siete vo vzťahu k iným výpočtovým modelom. Teoretické problémy v oblasti neurónovývh sietí.

Literatúra: 

J. Hertz, A.Krogh, R.G. Palmer: Introduction to the theory of neural computation, Addison Wesley, 1991.

V. Kvasnička a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS, Bratislava, 1997.

J. Šíma, R. Neruda: Teoretické otázky neurónových sítí. Matfyzpress,MFF UK, Praha, 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/VYU1/03
Názov: Výpočtové učenie
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná skúška a projekt zameraný na využitie algoritmov učenia sa formálnych modelov.

Cieľ predmetu: 

Naučiť princípy učenia sa formálnych modelov (automaty, neurónové siete, ai.). Aplikovať matematické poznatky v tejto oblasti.

Stručná osnova predmetu: 

Učiace algoritmy, koncepcie, hypotézy. Booleovské formuly a ich reprezentácia. Pravdepodobnostné učenie, konzistentné algoritmy a učenie, efektívne učenie, redukovatelnosť v PAC učení, učenie konečných automatov pomocou experimentov. Učenie v neurónových sieťach.

Literatúra: 

M. Anthony, N. Biggs: Computational Learning Theory, Cambridge University Press, 1991.

S.A. Goldman: Computational Learning Theory. Lecture Notes for CS 582, Washington University, 1991.

M.J. Kearns, U. V. Vazirani: An Introduction to Computational Learning Theory, MIT Press London, 1994.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SDI1a/03
Názov: Diplomový seminár z informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie výsledkov dosiahnutých výsledkov na diplomovej práci a hodnotenie ich prezentácie.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v diplomovej práci a ich prezentácie.

Cieľ predmetu: 

Prezentovať výsledky dosiahnuté na diplomovej práci.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár slúži na kontrolu, verejnú prezentáciu a obhajobu čiastkových výsledkov na DP. K udeleniu kreditov je v tomto semestri potrebné

úspešne absolvovať prezentáciu analýzy zadania a dosiahnutých výsledkov, vrátane návrhu kokrétnych krokov ďalšieho postupu riešenia,

aktualizovať prezentáciu diplomovej práce na sieti a písomne vypracovať analýzu a návrh riešenia zadaného problému v rozsahu 15-20 strán.

Literatúra: 

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/ANP/03
Názov: Algoritmicky neriešiteľné problémy
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚMV/ML2/08
Obsahová prerekvizita: 

Matematikcá logika, Teória vypočítateľnosti

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška

Cieľ predmetu: 

Zoznámiť poslucháča s najdôležitejšími matematickými výsledkami o neexistencii algoritmu na riešenie daného problému.

Stručná osnova predmetu: 

Axiomatické formalizované teórie prirodzených čísiel. Definovateľnosť rekurzívnych funkcií v týchto teóriách. Tarského veta o nedefinovateľnosti pojmu dokazateľnosť v aritmetike a príbuzných teóriách.Gödelova veta o neúplnosti aritmetiky.

Algoritmická neriešiteľnosť niektorých konkrétnych problémov matematiky. Neexistencia algoritmu pre existenciu koreňov diofantických rovníc.Vzájomná redukcia problémov a stupne neriešiteľnosti.

Literatúra: 

J. Barwise ed., Handbook of Mathematical Logic, North Holland 1977S. C. Kleene, Introduction to the Metamathematics, Van Nostrand 1952, ruský preklad Moskva 1957.

E. Mendelson, Introduction to Mathematical Logic, Van Nostrand 1963, ruský preklad Nauka Moskva 1976.

M. Davis, Hilbert's Tenth Problem is Unsolvable, Amer. Math. Monthly,1973, 233--269.

Ju.V. Matijasevič, Diofantovy Množestva, Usp. Mat. Nauk,<b> 27</b> (1972), 185--222

L. Bukovský, Algoritmicky neriešiteľné problémy, učebný text v elektronickej forma na sieti Novel, PF UPJŠ, Košice, 2003

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/TIN1/03
Názov: Teória informácií
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Zoznámiť študenta s matematickým prístupom k riešeniou niektorých problémov informatiky.

Stručná osnova predmetu: 

Miera informácie. Entrópia a jej vlastnosti. Shannonove vety o prenose informácie.

Kódovanie a základné typy kódov. Využitie algebraických štruktúr pri konštrukcii kódov.

Zložitosť textu v zmysle Kolmogorova. Základné vlastnosti a vzťah k pojmu náhodného čísla.

Literatúra: 

J.Adámek, Kódovaní a teorie informace, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994

J. Černý, Entrópia a informácia v kybernetike, Alfa 1981

M. Li and P. Vitanyi, Kolmogorov Complexity and its Applications, Handbook of Theoretical Computer Science, Elsevier, 1990, p. 188-252.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PDSI1/04
Názov: Preddiplomový seminár z informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátu študenta so zameraním na problematiku diplomovej práce.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov študenta počas semestra na diplomovej práci na základe jeho referátu aj vytvoreného diplomového webu.

Cieľ predmetu: 

Zorientovať študentov v oblastiach informatiky, v ktorých môžu vypracovať diplomovú prácu (DP), oboznámiť ich s typmi a štruktúrou DP a systéme tvorby DP. Na konci semestra má študent mať vybranú tému DP, spracované jej ciele a odporúčanú literatúru.

Stručná osnova predmetu: 

Typy a štruktúra diplomových prác (DP), systém tvorby DP. Problematika autorských práv a citovania informačných zdrojov. Prezentácia aktuálnej ponuky na témy DP. Počas semestra vystúpi každý študent s krátkym referátom tykajúcim sa problematiky súvisiacej s témou jeho témy DP. Na konci semestra vystúpi každý študent na celoústavnom seminári (CÚS) s referátom, ktorý trvá 10 minút so štruktúrou: názov práce, ciele práce, meno školiteľa, vymedzenie v čom tkvie problém práce, čo sa podarilo naštudovať zistiť, aký bude ďalší postup. Zároveň je povinnosťou študenta vytvoriť vlastný diplomový web obsahujúci: základné identifikačné údaje (meno študenta, téma práce, ciele práce, meno školiteľa, e-mailový kontakt na študenta aj školiteľa), upresnené ciele práce, vlastný časový harmonogram na celé obdobie realizácie DP (spolu s „check-listom“ - čo viem, čo sa potrebujem naučiť, naštudovať), hrubý prehľad skúmanej problematiky, zoznam informačných zdrojov.

Literatúra: 

1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

2. ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

3. ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

4. ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci, z taliančiny Come si fa una tesi di laures, Milano, 1977, Olomouc, Votobiax.

5. Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa diplomovej práce podľa odporúčania vedúceho diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PPU1a/04
Názov: Prevádzková prax
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie vykonaných prác pri spracovaní výučbových textov, príprave výučbového softvéru, a pod.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie vykonaných prác pri spracovaní výučbových textov, príprave výučbového softvéru, a pod.

Cieľ predmetu: 

Umožniť študentom sa zapájať do prevádzkových prác v Ústave informatiky - spracovávanie textov, príprava textov pre výučbu, pomoc pri príprave softvéru pre výučbu, a pod.

Stručná osnova predmetu: 

Vedenie praktík pre nižšie ročníky a služby v učebniach. Vedenie školení pre prácu s konkrétnym softwarom. Vytváranie rešerší voľne dostupných informácií.

Literatúra: 

Bez odporúčanej študijnej literatúry.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PPU1b/04
Názov: Prevádzková prax
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie vykonaných prác pri spracovaní výučbových textov, príprave výučbového softvéru, a pod.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie vykonaných prác pri spracovaní výučbových textov, príprave výučbového softvéru, a pod.

Cieľ predmetu: 

Umožniť študentom sa zapájať do prevádzkových prác v Ústave informatiky - spracovávanie textov, príprava textov pre výučbu, pomoc pri príprave softvéru pre výučbu, a pod.

Stručná osnova predmetu: 

Vedenie praktík pre nižšie ročníky a služby v učebniach. Vedenie školení pre prácu s konkrétnym softwarom. Vytváranie rešerší voľne dostupných informácií.

Literatúra: 

Bez odporúčanej študijnej literatúry.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSN1a/04
Názov: Seminár z neurónových sietí a stringológie
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblasti neurónových sietí a stringológie. Sledovať najznámejšie časopisy z týchto oblastí.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár nadväzuje na diplomovú prácu a je zameraný na problematiku z nasledujúcich oblastí:

1. Neurónové siete

2. Stringológia

3. Genetické a evolučné algoritmy

Literatúra: 

J. Hertz, A.Krogh, R.G. Palmer: Introduction to the theory of neural computation, Addison Wesley, 1991.

V. Kvasnička a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS, Bratislava, 1997.

J. Šíma, R. Neruda: Teoretické otázky neurónových sítí. Matfyzpress,MFF UK, Praha, 1996.

Crochemore, M., Rytter, W.: Text algorithms. Oxford University Press, New York, 1994.

Ďalšia literatúra sú najnovšie články v tejto oblasti.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSN1b/04
Názov: Seminár z neurónových sietí a stringológie
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DSN1a/04
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblasti neurónových sietí a stringológie. Sledovať najznámejšie časopisy z týchto oblastí.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je zameraný na problematiku z nasledujúcich oblastí:

1. Neurónové siete

2. Stringológia

3. Genetické a evolučné algoritmy

Literatúra: 

V. Kvasnička a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS, Bratislava, 1997.

J. Šíma, R. Neruda: Teoretické otázky neurónových sítí. Matfyzpress,MFF UK, Praha, 1996.

Crochemore, M., Rytter, W.: Text algorithms. Oxford University Press, New York, 1994.

Ďalšia literatúra sú najnovšie články v tejto oblasti.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/DIS/04
Názov: Dane a informačné systémy
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 2 Za obdobie štúdia: 42 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚMV/DIS/00
Obsahová prerekvizita: 

Vhodným doplnkom k predmetu sú predmety ÚINF/DBS1a/03 Databázové systémy (resp. jeho ekvivalenty) a ÚINF/SWI1a/04 Softvérové inžinierstvo (resp. jeho ekvivalenty).

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Spracovanie projektov zameraných na aplikáciu informačných a komunikačných technológií v bankovníctve a daňovej správe.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška pozostávajúca z písomnej a ústnej časti. Skúška je zameraná na preukázanie dobrej orientácie v preberaných zákonoch a schopnosti využitia matematických a informatických znalostí vo vybraných oblastiach bankovníctva a správy daní.

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s princípmi analýzy a tvorby informačných systémov. Oboznámiť sa s daňovými zákonmi a zákonom o elektronickom princípe. Aplikovať získané poznatky na návrh daňových a bankových informačných systémov.

Stručná osnova predmetu: 

Analýza a tvorba informačných systémov. Sústava daňových zákonov SR. Princípy jednotlivých daňových zákonov. Elektronický podpis - matematické základy a využitie. Elektronické bankovníctvo: homebanking, GSM banking, mobil-banking, Internetbanking, mailbanking. Využitie rôznych informačných technológií pri správe daní a v bankovníctve.

Literatúra: 

1. Booch G., Jacobson I., Rumbaugh J.: The Unified Modeling Language user Guide, Addison-Wesley Pub. Co. 1998, ISBN 0-20157168-4

2. Drbal P.: Objektově orientované metodiky a technológie, Vysoká škola ekonomická Praha 1997, ISBN 80-7079-740-1

3. http://www.Rational.com/uml/idex.jtmpl

4. Daňové zákony v roku 2003, mimoriadne vydanie Pravdy, Február 2003

5. http://www.dane.sk/

6. http://www.finance.gov.sk/

7. http://www.udr.sk

8. http://www.sk-dane.sk/

9.http://www.danovezakony.sk/ 1. Daňové zákony v roku 2003, mimoriadne vydanie Pravdy, Február 2003

10. P.Mihók, J.Bucko, Základy informačných systémov, EkF TU Košice,1999

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/KOA1/04
Názov: Kombinatorické algoritmy
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚMV/KOO/04
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť základné grafové algoritmy.

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do orientovaných i neorientovaných grafov. Úvod do algoritmov. Algoritmická zložitosť. Triediace algoritmy. Vyhľadávacie algoritmy. Pažravé algoritmy. NP-úplnosť. Stromy, kostry, koreňové stromy. Vyhľadanie všetkých kostier grafu. Úloha o minimálnej kostre. Vzdialenosť v grafoch. Úloha o najkratšej ceste. Úloha o najspoľahlivejšej ceste. Úloha o najširšej ceste. Úvod do sieťovej analýzy. Rozmiestňovacie úlohy. Úlohy o maximálnych tokoch. Úloha o najlacnejších tokoch. Párovacie a priraďovacie problémy. Úloha čínskeho poštára. Problém obchodného cestujúceho. Dopravné úlohy.

Literatúra: 

1. N. Christophides, Graph Theory: An Algorithmic approach, Academic Press, New York 1975 (ruský preklad z r. 1978)

2. J. Plesník, Grafové algoritmy, Veda, Bratislava 1983

3. G. Chartrand, O. R. Oellermann, Applied and Algorithmic Graph Theory, McGraw-Hill, Inc., New York 1993

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/VYZ1/04
Názov: Výpočtová zložitosť
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚINF/AFJ1b/00
Obsahová prerekvizita: 

Základné pojmy z teórie automatov a formálnych jazykov

Znalosť programovania a algoritmizácie (v ľubovoľnom programovacom jazyku)

Základné pojmy z teórie množín

Základné pojmy z teórie grafov

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná závečná skúška.

Cieľ predmetu: 

Získať základné poznatky z oblasti konštrukcie efektívnych algoritmov a teórie výpočtovej zložitosti.

Stručná osnova predmetu: 

Pojem nedeterministického algoritmu pracujúceho v polynomiálnom čase, NP-úplnosť. Deterministická simulácia nedeterministických Turingových strojov. Problém splniteľnosti boolovskej formuly. Ďalšie NP-úplné problémy (splniteľnosť boolovskej formuly v konjunktívnom normálnom tvare, 3-splniteľnosť, 3-zafarbiteľnosť grafu, 3-zafarbiteľnosť planárneho grafu, plnenie ruksaku, vyvažovanie ...) Pamäťovo ohraničené algoritmy, triedy LOG-space a P-space. Deterministická simulácia (Savitchova veta). Uzavretosť na komplement (Immerman-Szelepcsényiho veta). Úplné problémy pre triedy NLOG-space, P-time, a P-space.

Literatúra: 

L.A.Hemaspaandra, M.Ogihara: Complexity theory companion, EATCS series, texts in computer science, Springer-Verlag, 2002.

J.E. Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman: Introduction to automata theory, languages, and computation, Addison-Wesley, 2001.

G.Brassard, P.Bradley: Fundamentals of algorithmics, Prentice Hall, 1996.

A.V. Aho, J.D. Ullman: The design and analysis of coputer algorithms, Reading,MA, Addison-Wesley, 1974.

J. van Leeuwen (ed.) Handbook of Theoretical Computer Science, ELSEVIER, 1989.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ARP1/05
Názov: Architektúry počítačov
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Princípy počítačov UINF/PRP1,2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Rozšíriť a prehĺbiť vedomosti moderných architektúrach počítačov. Na praktických príkladoch ukázať základné princípy organizácie práce procesora a počítača.

Stručná osnova predmetu: 

Počítače von Neumannovho typu, história, súčasné technologické hranice. Kódovanie celých a reálnych čísel, aritmetické operácie. Realizácia základných funkčných a riadiacich prvkov počítača pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Pamäťová bunka, organizácia pamäťovej matice, typy pamätí. Architektúra procesora na úrovni digitálnej logiky, časová synchronizácia, strojový cyklus. Mikroinštrukcie, riadenie inštrukčného cyklu. Typy strojových inštrukcií, adresovacie režimy, postup pri ich spracovaní. Vstupno-výstupné brány, mechanizmus prerušenia, priamy prístup do pamäte. Funkcia radiča, ovládače a ich začlenenie do jadra operačného systému. Prenositeľnosť programov.

Literatúra: 

A.S. Tanenbaum: Structured Computer Organization, Prentice Hall, 2005

D.A. Patterson, J.L. Hennessy: Computer Organization and Design - The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann, 2004

W. Stallings: Computer Organization and Architecture, Prentice Hall, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SPG1/05
Názov: Seminár z počítačovej grafiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD., RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, referáty

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný praktický test

Cieľ predmetu: 

Formou seminárnych prác priblížiť súčasné techniky programovania v prostredí OpenGL.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár naväzuje na prednášku UGR Úvod do počítačovej grafiky. Formou referátov sa zaoberá aktuálnymi teoretickými aj implementačnými problémami s dôrazom na rýchle algoritmy počítačovej grafiky, geometrické modelovanie a realistické vykresľovanie scén. Predpokladajú sa vedomosti v rozsahu prednášky UGR a dobré programátorské skúsenosti.

Literatúra: 

D. Shreiner, M. Woo, J. Neider, T. Davis: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Addison-Wesley, 2007.

R. S. Wright, B. Lipchak, N. Haemel: OpenGL SuperBible: Comprehensive Tutorial and Reference, Addison-Wesley, 2007.

F. S. Hill, S. M. Kelley: Computer Graphics Using OpenGL, Prentice Hall, 2006.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/UM/05
Názov: Úvod do Maple
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Daniel Klein, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

projekt

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov s možnosťami, ktoré systém symbolických výpočtov Maple poskytuje a motivovať ich k jeho samostatnému používaniu.

Stručná osnova predmetu: 

Základný popis systému Maple, úprava matematických výrazov, riešenie rovníc a nerovníc, matematická analýza a lineárna algebra v systéme Maple, grafické možnosti systému Maple

Literatúra: 

1. Hřebíček, Pešl, Ráček: Úvod do Maplu 7, Brno 2002

2. materiály z internetu: <a href="http://umv.science.upjs.sk/fabrici/maple/maple.html"> MAPLE</a>

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/TDB1/06
Názov: Tvorba webových databázových aplikácií
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Databázové systémy. Softvérové inžinierstvo.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie čiastkových úloh v rámci riešeného projektu

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

prezentácia vypracovaného projektu, do celkového hodnotenia sa započítava aj priebežné hodnotenie získané počas semestra

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s modernými postupmi pre vývoj webových databázových aplikácií, databázový servrom ORACLE a programovanícimi technikami v jazyku JAVA.

Stručná osnova predmetu: 

Oracle SQL Data Manipulation Language. Oracle SQL Data Definition Language. Oracle PL/SQL. Java JDBC API Java Database Connectivity. Java JDBC API. Java JSP. JSTL.

Literatúra: 

Firemná literatúra ORACLE. Dostupná na internete <http://www.oracle.com>.

Firemná literatúra JAVA. Dostupná na internete. <http://www.java.com>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/KKV1/06
Názov: Klasické a kvantové výpočty
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Mgr. Ladislav Mikeš, RNDr. Ján Katrenič
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základy lineárnej algebry, teória grúp, teória pravdepodobnosti, teória algoritmov. Vhodným doplnkom je predmet Úvod do kvantových počítačov.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

písomná previerka v priebehu semestra

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška pozostávajúca z písomnej časti a ústnej časti

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s princípmi kvantových počítačov a kvantových výpočtov. Porovnať klasické a kvantové výpočtové modely a metódy.

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do klasickej teórie zložitosti. Turingove stroje. Boolovské okruhy. Pravdepodobnostné algoritmy. Základné princípy kvantového počítania. Elementárne kvantové algoritmy. Groverov algoritmus. Shorov algoritmus.

Literatúra: 

BERMAN,G.P., DOOLEN,G.D., MAINIERI, R., TSIFRINOVIC, V.I. Introduction to Quantum Computers. World Scientific, 2003.

GRUSKA, J. Quantum Computing. McGraw-Hill, 1999.

JOHNSON, G. Zkratka napříč časem. Argo a Dokořán Praha, 2004.

KITAEV, A.Y., SHEN, A.H., VYALYI, M.N. Classical and Quantum Computation. American Mathematical Society, 2002.

NIELSEN, M.A., CHUANG, I.L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/OPS1/06
Názov: Bezpečnosť počítačových sietí
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Chápať význam a možnosti zabezpečenia informačných systémov, systémové a sieťové bezpečnostné hrozby. Vedieť navrhnúť bezpečnostú politiku, analyzovať riziká, pochopiť princípy hodnotenia bezpečnosti informačných systémov. Vedieť odhaľovať bezpečnostné hrozby v implementácii siete Internet, vedieť konfigurovať a využívať bezpečnostné brány a zástupné servery. Pochopiť princíp a riziká bezpečnostných protokolov SSL, IPSec a vedieť ich použiť.

Stručná osnova predmetu: 

Mechanizmy zabezpečenia IS, systémové a sieťové bezpečnostné hrozby. Bezpečnostná politika, analýza rizík, kritériá hodnotenia bezpečnosti informačných systémov. Bezpečnostné hrozby v jednotlivých vrstvách siete Internet, bezpečnostné brány a zástupné servery. Riešenie bezpečnosti v sieti Internet, protokoly SSL, IPSec.

Literatúra: 

W. Stallings: Cryptography & Network Security, Prentice Hall, 2002

L. Dostálek: Velký průvodce protokoly TCP/IP - bezpečnost, Computer Press 2000

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, NIST, (http://csrc.nist.gov/cc)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
03.04.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/MIN1/06
Názov: Medicínska informatika I.
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základy softvérového inžinierstva.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna a písomná časť skušky

Cieľ predmetu: 

Poukázať na uplatnenie informatiky v medicínskej doméne so zohľadnením špecifík pre tzv. safety-relevant domain.

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do medicínskej informatiky. Clinical workflow. Healthcare services. SW projekty v medicínskej doméne. Vývojové metodiky v SW projektoch v medicínskej doméne. Agilné metódy v medicínskych projektoch, eXtreme programming, rýchle metódy versus robustné metódy. Vývojové nástroje, v SW projektoch v medicínskej doméne.

Literatúra: 

Firemná literatúra SIEMENS. Dostupná na internete: <http://www.siemens.com>

Firemná literatúra SYNGO. Dostupná na internete: <http://www.syngo.com>

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/BPM1a/06
Názov: Automatizácia firemných procesov
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Projektové riadenie. Základné metódy softvérového inžinierstva.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie čiastkových úloh v rámci práce na projekte

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie vytvoreného projektu

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s teoretickými základmi procesného riadenia. Získať základné praktické zručnosti z modelovania a automatizácie riadiacich procesov.

Stručná osnova predmetu: 

Teoretické základy modelovania procesov. Petriho siete a ich využitie. Modelovacie jazyky a základné princípy modelovania procesov.

Literatúra: 

1. Ehrig, H.; Juhas, G.; Padberg, J.; Rozenberg, G. (Eds.), Advances in Petri Nets, Lecture Notes in Computer Science , Vol. 2128 (2001)

2. Madison D., Process Mapping, Process Improvement and Process Management, Paton Press 2005

3. White S.A., Miers D., Fischer L., BPMN Modeling and Reference Guide, Future Strategies Inc., Lighthouse Pt 2008

4. Patterns: SOA with an Enterprise Service Bus in WebSphere Application Server V6, SG24-6494-00, Redbook 2005.

5. Managing Information Access to an Enterprise Information System Using J2EE and Services Oriented Architecture, SG24-6371-00, Redbook 2005.

6. BPEL4WS Business Processes with WebSphere Business Integration: Understanding, Modeling, Redbook 2004.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/KRP1/06
Názov: Kryptografické protokoly
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Orientovať sa v používaných kryptografických autentifikačných a certifikačných postupoch a spôsoboch ich kompromitáce. Spoznať možnosti využitia kryptografických techník v rôznych aplikačných oblastiach - podpisové schémy, elektronické bankovníctvo, uchovávanie autorských práv.

Stručná osnova predmetu: 

Autentifikácia a distribúcia kľúčov pomocou symetrickej a asymetrickej kryptografie, protokoly dohody na kľúči, konferenčné kľúče, protokoly bez prenosu tajomstva. Elektronický podpis, význam, spôsoby implementácie, problémy použitia, distribúcia dôvery. Elektornické bankovníctvo - protokoly SET, uplatnenie.

Prednáška sa koná raz za dva roky.

Literatúra: 

1. Colin Boyd, Anish Mathuria: Protocols for Authentication and Key Establishment, Springer, 2003

2. Douglas R. Stinson: Cryptography: Theory and Practice, Third Edition, Chapman & Hall/CRC, 2006

3. Bruce Schneier: Applied Cryptography, Second Edition, John Wiley & Sons Inc., 1996

4. Peter Ryan, Steve Schneider: Modeling and Analysis of Security Protocols, Addison-Wesley, 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ZNA1/06
Názov: Základy znalostných systémov
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Tomáš Horváth, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Test z teoretických znalostí v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Cieľom je naučiť študentov, pokročilé partie aplikácie logiky do informatiky, špeciálne v databázových a znalostných systémoch.

Stručná osnova predmetu: 

Metamatické základy - teória množín - ordinálne čísla a veta o konštrukcii transfinitnou indukciou. Základy teórie logického programovania. Unifikácia (substitúcie, rôzne unifikačné algoritmy). Procedurálna semantika logického programovania (programy-teórie, otázky, SLD-odvodenie, SLD-strom, stratégia prehľadávania). Deklaratívna semantika LP, korektnosť. Základy teórie zväzov, spojité operátory, Tarského veta o fixpointe. Úplnosť sémantiky logického programovania. Datalog a jeho vzťah k teórii logického programovania. Vzťah formálnych modelov relačných DBMS, SQL a logického programovania. Súhrn rôznych formálnych modelov výpočtových procesov, vzťahy medzi nimi a vzájomné preklady.

Gentzenovské systémy, sémantika a verifikácia programov, Formálne špecifikácie so Z, temporálne logiky - formuly, modely, tableaux.

Literatúra: 

M. Ben-Ari. Mathematical logic for Computer Science 2ed. Springer Verlag London 2001

J. Ullman. Principles of database and knowledge based systems. Comp. Sci. Press 1988

J. W. Lloyd. Foundations of logic programming. Springer Berlin 1987

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/LAD1/06
Názov: Logické aspekty databáz
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základné znalosti relačnej algebry, predikátového počtu a logického programovania.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Žiadne.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť a vedieť formalizovať vzájomné vzťahy databáz, predikátového počtu a logického programovania.

Stručná osnova predmetu: 

1. Základné pojmy logiky - symboly, termy, formuly 2. Základné pojmy logiky - interpretácia 3. Formalizácia tabulky a databázy 4. Konjunktívne dopyty 5. Rovnostno-konjunktívne dopyty 6. Konjunktívny kalkulus 7. Vztah konjunktívneho kalkulu a konjunktívnych dopytov 8. SPC (relacná) algebra 9. SPCJ (relacná) algebra 10. SPJR (relacná) algebra 11. Vztahy rôznych typov relacných algebier a konjunktívneho kalkulu.

Sylabus predmetu: 

1. Základné pojmy logiky - symboly, termy, formuly 2. Základné pojmy logiky - interpretácia 3. Formalizácia tabulky a databázy 4. Konjunktívne dopyty 5. Rovnostno-konjunktívne dopyty 6. Konjunktívny kalkulus 7. Vztah konjunktívneho kalkulu a konjunktívnych dopytov 8. SPC (relacná) algebra 9. SPCJ (relacná) algebra 10. SPJR (relacná) algebra 11. Vztahy rôznych typov relacných algebier a konjunktívneho kalkulu.

Literatúra: 

Serge Abiteboul, Richard Hull, Victor Vianu: Foundations of Databases. Addison-Wesley 1995, ISBN 0-201-53771-0

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPITa/06
Názov: Diplomová práca z informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie spracovaných materiálov z problematiky týkajúcej sa diplomovej práce. Detailnejšie hodnotenie je stanovené v požiadavkách na diplomovú prácu z informatiky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na diplomovú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

1. Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

2. Analýza problému

3. Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z taliančiny Come si fa una tesi di laures, Milano, 1977, Olomouc, Votobiax.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa diplomovej práce podľa odporúčania vedúceho diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPITb/06
Názov: Diplomová práca z informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 6 Za obdobie štúdia: 84
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie spracovaných materiálov z problematiky týkajúcej sa diplomovej práce. Detailnejšie hodnotenie je stanovené v požiadavkách na diplomovú prácu z informatiky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na diplomovú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

1. Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

2. Analýza problému

3. Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z taliančiny Come si fa una tesi di laures, Milano, 1977, Olomouc, Votobiax.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa diplomovej práce podľa odporúčania vedúceho diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DPITc/06
Názov: Diplomová práca z informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 28s
Počet kreditov: 28
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie spracovaných materiálov z problematiky týkajúcej sa záverečnej práce. Detailnejšie hodnotenie je stanovené v požiadavkách na diplomovú prácu z informatiky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na diplomovú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charaktéru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova predmetu: 

1. Štúdium problematiky, získavanie zdrojov

2. Analýza problému

3. Písomná prezentácia výsledkov riešenia zadaného problému

Literatúra: 

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z taliančiny Come si fa una tesi di laures, Milano, 1977, Olomouc, Votobiax.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa diplomovej práce podľa odporúčania vedúceho diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UUI1/06
Názov: Úvod do umelej inteligencie
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

domáce zadania, priebežné testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná skúška

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je získať základný prehľad o rozsiahlej problematike umelej inteligencie. Jednotlivé časti si poslucháč môže podľa potreby samostatne doplniť z literatúry.

Stručná osnova predmetu: 

Pojem a ciele umelej inteligencie, prirodzená inteligencia, inteligencia agenta stroja a jej hranice, reprezentácia vedomostí v UI (sémantické siete, rámce), uvažovanie. Riešenie úloh v stavovom priestore - neinformované verzus informované prehľadávanie do hĺbky, do šírky, riešenie problémov opísaných ako hra, algoritmy cyklického vylepšovania, riešenie problémov rozkladom. Plánovanie a rozvrhovanie, programovanie logických ohraničení, strojové učenie sa, počítačové videnie – rozpoznávanie obrazov (príznakové, štrukturálna analýza scény), predspracovanie obrazu, reprezentácia a popis obrazu, rozpoznávanie predmetov. Spracovanie prirodzeného jazyka, umelé neurónové siete, znalostné systémy (štruktúra, charakteristiky, dopredné a spätné reťazenie pri inferencii), genetické algoritmy a umelý život, distribuovaná umelá inteligencia a multiagentové systémy.

Literatúra: 

1. Russell S.J., Norvig P: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition), Prentice Hall, 2002, ISBN: 0137903952

2. Negnevitsky Michael: Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (2nd Edition), Addison Wesley, 2004, ISBN: 0321204662

3. Luger George: Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving (5th Edition), Addison Wesley, 2004, ISBN: 0321263189

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSA1a/06
Názov: Seminár z aplikovanej informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DSA1a/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblastí aplikovanej informatiky. Sledovať súčasný stav poznania štúdiom odborných časopisov a príspevkov z konferencií.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je venovaný individuálnej práci so študentami, ktorí majú tému diplomovej práce z oblasti aplikovanej informatiky (informačné systémy, databáyové systémy, aplikácie kombinatorických algoritmov a pod.).

Literatúra: 

Odborné časopisy, príspevky z odborných konferencií.

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DSA1b/06
Názov: Seminár z aplikovanej informatiky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou v polovici semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie prezentácie výsledkov vlastných a už známych, ktoré súvisia so záverečnou prácou.

Cieľ predmetu: 

Seminárnou formou sa oboznamovať s najnovšími poznatkami z oblastí aplikovanej informatiky. Sledovať súčasný stav poznania štúdiom odborných časopisov a príspevkov z konferencií.

Stručná osnova predmetu: 

Seminár je venovaný individuálnej práci so študentami, ktorí majú tému diplomovej práce z oblasti aplikovanej informatiky (informačné systémy, databáyové systémy, aplikácie kombinatorických algoritmov a pod.).

Literatúra: 

Podľa zadania diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SAP1a/06
Názov: Základy technológie mySAP
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie čiastkových zadaní

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný písomný test, do záverečného hodnotenia sa započítavajú i výsledky priebežného hodnotenia

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť základné informácie o systéme mySAP.

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do technológie mySAP, základné produkty a inovácie. Navigácia v systéme - prihlasovanie, dizajn formulárov, volanie funkcií. Jadro systému - klient/server architektúra, štruktúra systému SAP, procesy v systéme SAP. Komunikačné a integračné technológie - vzdialené volanie funkcií, internetovské technológie.

Literatúra: 

Elektronické zdroje a používateľské príručky SAP. Dostupné na internete: <http://www.sap.com>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SAP1b/06
Názov: Administrácia systému mySAP
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/SAP1a/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie čiastkových zadaní

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný písomný test, do záverečného hodnotenia sa započítavajú i výsledky priebežného hodnotenia

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť základné informácie o administrácií systému mySAP.

Stručná osnova predmetu: 

Základy administrácie - prihlasovanie do systému, konfigurácia, štart a zastavenie SAP databázy. Konfigurácia systému - parametre v SAP, databázové parametre. Úlohy bežiace na pozadí -rozvrhovanie úloh,monitorovanie úloh. Administrácia databázy - tabuľkové priestory.

Literatúra: 

Elektronické zdroje a používateľské príručky SAP. Dostupné na internete: <http://www.sap.com>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SPD1a/07
Názov: Seminár o princípoch tvorby databáz
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DBS1b/03
Obsahová prerekvizita: 

Požaduje sa aby študenti boli oboznámení s jazykom SQL.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Študenti by po absolvovaní predmetu mali rozumieť fungovaniu bežných databázových systémov. Sú chopní využiť získané poznatky pri riešení štandardných optimalizačných problémov pri práci s veľkými dátami.

Stručná osnova predmetu: 

ukladanie dát, spôsoby organizácie súborov, stromové indexovacie metódy, B stromy, R stromy, hašovacie metódy, perfektné a čiastočné hašovanie, hašovacie indexy, externé triedenie, výpočet relačných operátorov, top-k join, optimalizácia dopytov, transakčné spracovanie, paralelné a distribuované databázy, bezpečnosť, zotavenie z chýb, meranie výkonu, redukcia dát, objektové databázy, XML databázy

Literatúra: 

1. R. Ramakrishnan,J. Gehrke: Database Management Systems, McGraw Hill Higher Education, 2003

2. A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan: Database system concepts, McGraw Hill Higher Education, 2006

3. Jaroslav Pokorný: Základy implementace souborů a databází, Karolinum 1997

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SDM1a/07
Názov: Seminár o dolovaní v údajoch
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Tomáš Horváth, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Bez nadväznosti.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Na základe stavu vypracovanosti zadaného záverečného projektu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Zápočet na základe kvality záverečného projektu.

Cieľ predmetu: 

Cielom predmetu je získanie základných poznatkov z oblasti dolovania dát.

Stručná osnova predmetu: 

Základné poznatky o procese objavovania znalostí v databázach (knowledge discovery in databses), jeho metódach a princípoch. Hlavný dôraz sa kladie na dolovanie v dátach (data mining) a jeho rôzne modely.

Sylabus predmetu: 

Cieľom predmetu je získať základné poznatky o procese objavovania znalostí v databázach (knowledge discovery in databses), jeho metódach a princípoch, akými sú napr. predspracovanie a príprava dát (čistenie dát, odstánenie šumu, transformácia dát), dolovanie v dátach (data mining), použitie a verifikácia výsledkov. Hlavný dôraz sa kladie na oboznámenie sa s jednotlivými metódami dolovania v dátach podľa ich účelu, a to popisné dolovanie (regresia, zhlukovanie, asociačné pravidlá) a prediktívne dolovanie (klasifikačné a rozhodovacie stromy). Cieľom predmetu je aj oboznámenie sa s multi-relačným učením (induktívne logické programovanie) a jeho využitím pri komplexných dátových štruktúrach.

Literatúra: 

Ján Paralič: Objavovanie Znalostí v Databázach. Elfa, Košice, 2002, ISBN 80-89066-60-7, pp. 80.

Petr Berka: Dobývání znalostí z databází. Academia, Praha, 2003, ISBN 80-200-1062-9, pp. 366.

Sašo Džeroski, Nada Lavrač: Relational Data Mining. Springer-Verlag, 2001, ISBN 3-540-42289-7.

David Hand, Heikki Mannila, Phadraic Smyth: Principles of Data mining. The MIT Press, 2001, ISBN 0-262-08290-X.

Jiawei Han, Micheline Kamber: Data Mining:Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann Publishers, 2001, ISBN 1-55860-489-8.

Dorian Pyle: Data Preparation for Data Mining. Morgan Kaufmann Publishers, 1999, ISBN 1-55860-529-0.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/PAPZ/07
Názov: Psychologické aspekty prevencie drogových závislostí
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Práca vo výcvikovej skupine prevencie drogových závislostí a prezentácia osvojených vedomostí a spôsobilostí v modelovej situácii na záver výcvikového sústredenia.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie práce vo výcvikovej skupine PDZ a zvládnutie modelovej situácie.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť študentom informácie o etape intuície, teórie a výskumu v prevencii drogových závislostí. Rozvoj životných spôsobilostí.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Primárna, sekundárna, terciárna prevencia drogových závislostí, rizikové/protektívne faktory v prevencii užívania drog, zložky efektívnych programov prevencie drogových závislostí, rozvoj životných spôsobilostí v prevencii drogových závislostí, rovesnícke programy prevencie, spoluzávislosť.

Literatúra: 

Orosová, O. a kol.: Rizikové faktory užívania drog dospievajúcimi. Československá psychologie, 51, 2007, 1, 32-47 .

Orosová, O.:: Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí. Československá psychologie, 46,2002, 2, 138-149.

Orosová, O.: Prevencia-pomoc-rovesníci... Inovatívne metódy pomoci v prevencii drogových závislostí. Košice: UPJŠ 2002, ISBN 80-7097-502-4.

Orosová, O., Schnitzerová, E.: Prevencia drogových závislostí. Košice: ES UPJŠ, 2000.

Ondrejkovič P. – Poliaková E.: Protidrogová výchova. Bratislava: Veda 1999.

Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava: SPN 1992.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: KPPaPZ/SPVKE/07
Názov: Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna, Mgr. Natália Sedlák Vendelová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie / Prax
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. .samostatná práca: Stratégie zvládania situácií psychickej záťaže očami pozorovateľa.

2. .samostatná práca: Sociálno-psychologický výcvik vs. sebareflexia zvládania situácií psychickej záťaže.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie (Práca v skupine Sociálno-psychologického výcviku; vyhodnotenie prác priebežného hodnotenia.)

Cieľ predmetu: 

Rozvíjať stratégie zvládania záťažových životných situácií študentov teoretickou prípravou z vybraných kapitol psychológie a sociálno-psychologickým výcvikom. Rozvoj sociálnych spôsobilostí.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Analýza situácií psychickej záťaže (typy situácií, situácie psychickej záťaže v celoživotnom kontexte, dôsledky situácií psychickej záťaže, odolnosť na záťaž). Frustrujúce situácie a frustrácia, frustrácia a konflikt, vnútorné a vonkajšie konflikty, stratégie zvládania konfliktných situácií. Čo pomáha sebareflexii a posilňovaniu zvládacích zdrojov a zvyšovaniu odolnosti? Rozvoj schopnosti komunikovať a kooperovať. Riešenie problémov a kreativita. Samostatnosť a výkonnosť. Schopnosť prijímať zodpovednosť. Schopnosť premýšľať a učiť sa. Schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť.

Literatúra: 

Belz, H., Siegriest, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha. Portál 2001.

Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava. SPN 1992.

Bratská, M.: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava. Práca 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚFV/BBF/08
Názov: Bunková biofyzika
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD., prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Získanie vedomostí o mechanizmoch procesov, ktoré prebiehajú v živých organizmoch na bunkovej úrovni.

Stručná osnova predmetu: 

Štruktúra a vlastnosti membrán. Membránový transport. Metabolické signálne cesty.

Sylabus predmetu: 

Membránový transport: Štruktúra, vlastnosti a funkcie biologických membrán. Termodynamika a membránový transport. Klasifikácia a vlastnosti transportných membránových proteínov. Akčný potenciál. Prenos signálu cez synapsiu. Svalová kontrakcia. Mechanizmy regulácie vnútrobunkového pH.

Metabolické signálne cesty: Všeobecný popis signálnych ciest v bunke. Mimobunkové signálne molekuly a bunkové receptory. Vnútrobunkové signálne molekuly ( Ca2+, NO, cAMP, cGMP, G-proteíny) a ich úloha v signálnych procesoch. Proteín kinázy a proteín fosfatázy. Hormonálna regulácia.

Literatúra: 

1. C.Hidalgo: Physical Properties of Biological Membranes,Plenum Press, New York 1988

2. van Winkle I. J.: Biomembrane transport, Academic Press, San Diego 1999

3. Stein W. D.: Channels, carriers, and pumps, Academic Press, San Diego 1990

4. Glaser R.: Biophysics, Springer-Verlag, Heidelberg 1999

5. Pollard T. D., Earnshaw W. C.: Cell biology, Saunders, Philadelphia 2004

6. Alberts: Molecular biology of the cell, Garland Science, New York 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SMI1/08
Názov: Štatistické metódy v informatike
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test, zadanie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústna.

Cieľ predmetu: 

Porozumieť pravdepodobnostným a štatistickým pojmom a princípom. Osvojiť základné stochastické a štatistické metódy a techniky pre modelovanie a prácu s dátami.

Stručná osnova predmetu: 

Náhoda, pravdepodobnosť a podmienená pravdepodobnosť. Zákony rozdelenia pravdepodobností, charakteristiky polohy, variability a závislosti. Náhodný výber, odhady a testovanie hypotéz. Testy o parametroch rozdelení, miere závislostí a testy dobrej zhody. Modelovanie závislostí, šum a jeho typy. Bayesova teória rozhodovania. Pseudonáhodné veličiny a metódy Monte Carlo.

Sylabus predmetu: 

Náhoda, pravdepodobnosť a podmienená pravdepodobnosť. Zákony rozdelenia pravdepodobností, charakteristiky polohy, variability a závislosti. Náhodný výber, odhady a hypotézy. Testy o parametroch rozdelení, miere závislostí a testy dobrej zhody. Modelovanie závislostí, šum a jeho typy. Bayesova teória rozhodovania. Pseudonáhodné veličiny a metódy Monte Carlo.

Literatúra: 

Cs. Török: Úvod do teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Košice, 1992

E.Alpaydin: Introduction To Machine Learning, MIT Press, 2004

http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm

http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html

http://www.r-project.org/

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/MPJ1/08
Názov: Moderné programovacie jazyky
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test, zadanie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústna.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť prehľad o programovacích modeloch a technikách, existujúcich už buď ako priemyselné štandardy alebo ešte vo fáze výskumu, na zefektívnenie, urýchlenie a spôsob vytvorenia a znovupoužitie kódu.

Stručná osnova predmetu: 

OO programovanie. Generické prog. – parametrický polymorfizmus. Vektorové prog. – preťaženie operátor, indexer. Udalostné progr. – delegáty. Atribútové programovanie. Paralelné a viacvláknové prog. – procesy, threadpool. Funkcionálne prog. - lambda výrazy, LINQ. Zámerové programovanie.

Literatúra: 

A. Troelsen, C# a .NET 2.0 profesionálně, Zoner Press, 2006

http://research.microsoft.com/cambridge/

http://research.sun.com/jtech/

http://domino.research.ibm.com/comm/research.nsf/pages/d.compsci.html

http://intentsoft.com/

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/MIN2/08
Názov: Medicínska informatika II
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚINF/MIN1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna a písomná časť skúšky

Cieľ predmetu: 

Poukázať na uplatnenie informatiky v medicínskej doméne so zohľadnením špecifík pre tzv. safety-relevant domain.

Stručná osnova predmetu: 

Medicínske štandardy a protokoly. Integračné testovanie. Riadenie projektu v medicínskej doméne. Riadenie kvality v medicínskej doméne. CM – konfiguračný manažement. Organizácia a riadenie SW firmy.

Literatúra: 

Firemná literatúra SIEMENS. Dostupná na internete: <http://www.siemens.com>

Firemná literatúra SYNGO. Dostupná na internete: <http://www.syngo.com>

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ANO/07
Názov: Analýza obrazu
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Štúdium rôznych metód na spracovanie digitálnych obrazov.

Stručná osnova predmetu: 

Základné metódy spracovania obrazov. Textúrna analýza obrazov. Vlnková transformácia a Fourierova transformácia. Haarove a Daubechiesove vlnky. Rozklad obrazu. Komprimácia obrazu.

Aplikácie metód pri spracovaní medicínskych obrazov.

Literatúra: 

Tucerzan, M., Jain, A.K.: Texture analysis. The handbook of pattern recognition and computer vision. World Scientific Pub. Co., 1998.

Šonka, P., Hlaváč, V., Boyle: Image processing, Analysis and Machine Vision, 2nd edition, International Thomson Publishing Inc., 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1a/08
Názov: Telesná výchova I
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1b/08
Názov: Telesná výchova II
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2a/08
Názov: Telesná výchova III
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV2b/08
Názov: Telesná výchova IV
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/APA1/09
Názov: Aproximačné algoritmy
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Ján Katrenič
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Naučiť základné koncepcie pravdepodobnostných algoritmov a klasifikovať tieto algoritmy vzhľadom na pravdepodobnosť ich chyby.

Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 

Combinatorial Optimization, Randomization, Approximation, and Heuristics), Springer-Verlag 2000, 470p.

Hromkovič, J.: Communication Protocols - An Exemplary Study of the Power of Randomness. In: Handbook on Randomized Computing, P.Pardalos, S.Rajasekaran, J.Reif, J.Rolim, Eds., Kluwer Publ., 2001.

Hromkovič, J.: Einführung in die algorithmischen Konzepte der Informatik, Teubner, 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ABA/08
Názov: Základy programovania v jazyku ABAP
Študijný program:  Im - Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Garantuje:  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Zvládnytie štandardných programovacích techník v niektorom z programovacích jazykov.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie bude udelené na základe hodnotenia plnenia jednotlivých čiastkových uloh na projekte a na základe celkového hodnotenia projektu.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť základné informácie o technikách používaných pri vývoji zákazníckych rozšírení informačných systémov na báze SAP.

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do systému SAP - základné pojmy systému R/3, charkteristika jednotlivých modulov, SAP architektúra, prihlasovanie do prostredia SAP a opis prostredia, základné transakcie. Základy jazyka ABAP a prostriedky pre jednoduchú interakciu s používateľom – zabudované dátové typy, definícia vlastných typov, zabudované premenné, ABAP dictionary a práca s tabuľkami a pohľadmi nad nimi. Práca s tabuľkami v programe, selection-screen. List-processing, zabudované funkčné moduly a možnosti ich využitia. Dialogové programovanie, ALV grid. Úvod IS-U - masterdata a základné procesy.

Literatúra: 

1. Färber, G. - Kirchner, J. - ABAP Basics, dostupný on-line <http://www.sap-press.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID1530?GalileoSession=09638093A3.YRD.L2Gk>.

2. Keller, H. - The ABAP Quick Reference, dostupný on-line <http://www.sap-press.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID1091?GalileoSession=09638093A3.YRD.L2Gk>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
15.12.2008