Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
Im - Informatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
9.2.1. - informatika
Garant:
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Garant:
RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety Min. 71 Kreditov

Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/MMA2a/01  Matematická analýza 52P + 2C ÚMV/MA1b/03   Haleš, Mihalíková 
ÚINF/PDSI1/04  Preddiplomový seminár z informatiky 22C    Jirásek, Šnajder 
ÚINF/VYZ1/04  Výpočtová zložitosť 42P ÚINF/AFJ1b/00   Geffert 
ÚINF/PPU1a/04  Prevádzková prax 22C    Andrejková 
ÚINF/DPITa/06  Diplomová práca z informatiky 44C    Geffert 
ÚINF/SDI1a/03  Diplomový seminár z informatiky 22C    Jirásek, Török 
ÚINF/APA1/09  Aproximačné algoritmy 52P + 1C    Geffert, Katrenič, Semanišin 
ÚINF/SMI1/08  Štatistické metódy v informatike 52P + 2C    Török 
ÚINF/SDI1b/00  Diplomový seminár z informatiky 22C    Gallová, Jirásek, Mlynárčik, Török 
ÚINF/DPITb/06  Diplomová práca z informatiky 66C    Geffert 
ÚINF/SDI1c/00  Diplomový seminár z informatiky 22C    Jirásek, Török 
ÚINF/DPITc/06  Diplomová práca z informatiky 2828sP    Geffert 
KFaDF/DF2p/03  Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ) 42P + 1C PaS    Mayerová, Stojka, Tholt 

 
Povinne voliteľné predmety Min. 37 Kreditov

Blok - Informačné a znalostné systémy Min. 30  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/AIS1/01  Architektúry informačných systémov 42P + 1C    Semanišin, Török 
ÚINF/PDS1/03  Paralelné a distribuované systémy42P + 1C 1, 2    Galčík 
ÚINF/UUI1/06  Úvod do umelej inteligencie 32P    Schmotzer 
ÚINF/LAD1/06  Logické aspekty databáz 42P    Krajči 
ÚINF/VYU1/03  Výpočtové učenie 52P + 1C    Andrejková 
ÚINF/ARP1/05  Architektúry počítačov42P + 1C 1, 2    Gallová, Jirásek 
ÚINF/SDM1a/07  Seminár o dolovaní v údajoch 22C    Horváth 
ÚINF/NEU1/03  Neurónové siete 52P + 1C 1, 2    Andrejková 
ÚINF/KKV1/06  Klasické a kvantové výpočty 63P + 1C 1, 2    Katrenič, Mikeš, Semanišin 
ÚINF/KPI1/01  Kódovanie a prenos informácií42P + 1C 1, 2    Jirásek, Krajči 
ÚINF/MPJ1/08  Moderné programovacie jazyky 41P + 2C 1, 2    Török 
ÚINF/KRP1/06  Kryptografické protokoly42P + 1C 1, 2    Jirásek 
ÚINF/ZNA1/06  Základy znalostných systémov 42P 1, 2    Horváth 
ÚINF/SPD1a/07  Seminár o princípoch tvorby databáz 22C 1, 2 ÚINF/DBS1b/03   Gurský 
ÚINF/OPS1/06  Bezpečnosť počítačových sietí52P + 2C 1, 2    Jirásek 
ÚINF/PPU1b/04  Prevádzková prax 33C    Andrejková 
ÚINF/SPG1/05  Seminár z počítačovej grafiky 32C    Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/VEP1/09  Formálne metódy verifikácie52P + 1C 1, 2    Andrejková 
ÚMV/KOA1/04  Kombinatorické algoritmy 53P 1, 2    Jendroľ 
ÚMV/ANP/03  Algoritmicky neriešiteľné problémy 42P 1, 2    Bukovský 
ÚMV/TIN1/03  Teória informácií 42P 1, 2    Bukovský 
ÚINF/ANO/07  Analýza obrazu 42P + 2C 1, 2    Tomori 
Predmety označené znamienkom sa konajú raz za dva roky. Znamienko - znamená, že sa konajú v danom akademickom roku, znamienko + znamená, že sa budú konať v ďalšom akademickom roku.


Blok - Semináre a diplomové práce Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/DSB1a/01  Seminár z bezpečnosti počítačových sietí 22C    Jirásek 
ÚINF/DST1a/01  Seminár z teoretickej informatiky 22C    Geffert 
ÚINF/DSA1a/06  Seminár z aplikovanej informatiky 22C ÚINF/DSA1a/06   Semanišin 
ÚINF/DSL1a/01  Seminár z logiky informačných systémov 22C    Gurský 
ÚINF/DSN1a/04  Seminár z neurónových sietí a stringológie 22C    Andrejková, Schmotzer 
ÚINF/DSL1b/01  Seminár z logiky informačných systémov 22C ÚINF/DSL1a/01   Gurský 
ÚINF/DSA1b/06  Seminár z aplikovanej informatiky 22C    Semanišin 
ÚINF/DSB1b/01  Seminár z bezpečnosti počítačových sietí 22C ÚINF/DSA1a/06   Jirásek 
ÚINF/DSN1b/04  Seminár z neurónových sietí a stringológie 22C ÚINF/DSN1a/04   Andrejková, Schmotzer 
ÚINF/DST1b/01  Seminár z teoretickej informatiky 22C ÚINF/DST1a/01   Geffert 


Blok - Medicínska informatika Min. 30  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/MIN1/06  Medicínska informatika I. 22C     
ÚFV/NOT1a/03  Netradičné optimalizačné techniky I 52P + 2C    Brutovský, Kočišová 
ÚFV/NOT1b/03  Netradičné optimalizačné techniky II 52P + 2C    Brutovský, Uličný 
ÚFV/KDO1/99  Metódy klinickej dozimetrie 32P    Matula 
ÚINF/MIN2/08  Medicínska informatika II 32P ÚINF/MIN1/06    
ÚFV/BIOE1/02  Bioenergetika 32P    Jancura, Miškovský 
ÚFV/BSIM1/03  Biomolekulové simulácie 62P + 2C    Uličný 
ÚINF/ZNA1/06  Základy znalostných systémov 42P 1, 2    Horváth 
ÚFV/BBF/08  Bunková biofyzika 32P 1, 2    Fabriciová, Miškovský 
ÚFV/LEK1/02  Fyzikálne princípy lekárskej techniky 22P 1, 2    Flachbart 

 
Výberové predmety Min. 12 Kreditov

Blok - III
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/UM/05  Úvod do Maple 22C 1, 2    Klein 
ÚINF/SAP1a/06  Základy technológie mySAP 22C    Schmotzer, Semanišin 
ÚINF/BPM1a/06  Automatizácia firemných procesov 21P + 1C    Semanišin 
ÚINF/TDB1/06  Tvorba webových databázových aplikácií 22C     
ÚMV/SKA1/99  Seminár z kombinatorických algoritmov 22C ÚMV/KOO/04  *(2)   Madaras 
ÚINF/SAP1b/06  Administrácia systému mySAP 22C ÚINF/SAP1a/06   Schmotzer, Semanišin 
ÚINF/SVK1/00  Študentská vedecká konferencia 4 1, 2     
ÚMV/DIS/04  Dane a informačné systémy 53P + 2C 1, 2    Soták 
ÚINF/ABA/08  Základy programovania v jazyku ABAP 22C     
ŠVK je možné absolvovať aj vo štvrtom aj v piatom ročníku.


Blok - Spoločenské vedy
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KFaDF/KDF/05  Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ) 22C    Tholt 
KFaDF/AFS/05  Antická filozofia a súčasnosť 22C    Tholt 
KPPaPZ/SPVKE/07  Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií 22C    Orosová, Salonna, Sedlák Vendelová 
KPPaPZ/UPR/03  Umenie pomáhať rozhovorom 22C    Linha, Orosová, Salonna 
KFaDF/IH2/03  Idea humanitas 2 (všeobecný základ)22C KFaDF/IH1/07   Nezník 
KPPaPZ/PAPZ/07  Psychologické aspekty prevencie drogových závislostí 22C    Orosová, Salonna 


Blok - TV
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTV UPJŠ/TV1b/08  Telesná výchova II 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV1a/08  Telesná výchova I 22C     
ÚTV UPJŠ/TV2a/08  Telesná výchova III 22C    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 
ÚTV UPJŠ/TV2b/08  Telesná výchova IV 22C     
Študent môže absolvovať všetky ponúkané predmety z bloku TV, ale do štandardného počtu 120 kreditov sa študentovi môžu započítať max. 2 kredity.

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/ODPA/01  Obhajoba diplomovej práce   OB   ÚINF/DPITc/06    
ÚINF/EIS/04  Formálne modely výpočtových procesov   SS   ÚINF/VYZ1/04  *(8)    

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Zameranie SZS
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/EIP/01  Počítačové systémy a siete   SS   ÚINF/OPS1/06  *(3)    
ÚINF/EIL/04  Informačné a znalostné systémy   SS   ÚMV/TIN1/03  *(5)    
ÚINF/EIN/04  Základy umelej inteligencie   SS   ÚINF/VYU1/03  *(3)    
ÚINF/EIT/06  Výpočtová zložitosť, výpočtové modely a simulácie   SS   ÚMV/KOA1/04  *(3)    
ÚINF/EIB/04  Bezpečnosť počítačových systémov   SS   ÚMV/TIN1/03  *(4)    
ÚINF/EIM/08  Medicínska informatika   SS   ÚINF/MIN2/08  *(3)    

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov