Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RPP1/00
Názov: Princípy počítačov
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 7
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, tri priebežné testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverčný test

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o histórii, klasifikácii a konštrukčných princípoch počítačov von Neumannovho typu. Ovládať binárne kódovanie celých a reálnych čísel, základné aritmetické a logické operácie s nimi. Vedieť ich realizovať pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Vedieť spôsoby realizácie pamätí, aritmeticko-logickej jednotky a časového riadenia strojového cyklu. Pochopiť význam mikroinštrukčného riadenia, kompletnej a redukovanej sady inštrukcií. Vedieť popísať postup spracovania jednotlivých typov strojových inštrukcií. Rozumieť spôsobu komunikácie procesora so vstupno-výstupnými zariadeniami, mechanizmu prerušenia a priameho prístupu do pamäte. Pochopiť funkciu radiča a ovládačov pri tejto komunikácii a porozumieť mechanizmu, umožňujúcemu prenositeľnosť programov.

Stručná osnova predmetu: 

Počítače von Neumannovho typu, história, súčasné technologické hranice. Kódovanie celých a reálnych čísel, aritmetické operácie. Realizácia základných funkčných a riadiacich prvkov počítača pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Pamäťová bunka, organizácia pamäťovej matice, typy pamätí. Architektúra procesora na úrovni digitálnej logiky, časová synchronizácia, strojový cyklus. Mikroinštrukcie, riadenie inštrukčného cyklu. Typy strojových inštrukcií, adresovacie režimy, postup pri ich spracovaní. Vstupno-výstupné brány, mechanizmus prerušenia, priamy prístup do pamäte. Funkcia radiča, ovládače a ich začlenenie do jadra operačného systému. Prenositeľnosť programov.

Literatúra: 

A. S. Tanenbaum: Structured Computer Organization, 4.ed., Prentice-Hall, 1999.

W. Stallings: Computer Organization and Architecture, 4.ed., Prentice-Hall, 1996.

J. Blieberger, G. H. Schildt, U. Schmid, S. Stoeckler: Informatik, Springer-Verlag, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ROS1/00
Názov: Operačné systémy
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 7
Podmieňujúce predmety: ÚINF/RPP1/00
Obsahová prerekvizita: 

Znalosť základov programovania.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

domáce zadania

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Získať znalosti o základnej architektúre operačného systému. Pochopiť algoritmy pre prideľovanie procesora viacerým procesom, medziprocesovú komunikáciu a prideľovanie pamäte. Vedieť uplatniť základné synchronizačné postupy a riešiť problémy prideľovania spoločných zdrojov pre vstupno-výstupné operácie. Rozumieť organizácii súborov a ich ochrane prístupovými právami. Vedieť prakticky využívať služby operačného systému typu Unix a Windows.

Stručná osnova predmetu: 

Štruktúra a funkcie operačného systému. Vytváranie obrazu úlohy a jej vykonanie. Charakteristiky druhov OS a ich historický vývoj. Multiprogramové prostredie, prepínanie kontextu, prerušenia, zdieľanie času, interaktivita. Proces, správa procesov, stratégie prideľovania, komunikácia medzi procesmi, klasické problémy konkurencie a ich riešenia (vzájomné vylúčenie, uviaznutie, vyhladovanie). Správa pamäte, relokácia, segmentácia, stránkovanie, virtualizácia pamäte. Riadenie vstupno-výstupných zariadení, systémové ovládače, prideľovanie zdrojov. Organizácia externých pamätí - so sekvenčným i s priamym prístupom. Súbor, súborový systém, základné funkcie systému pre prácu so súbormi, adresáre, bezpečnosť a ochrana prístupovými právami.

Sylabus predmetu: 

1. Vývoj OS. Čo je OS. Základné funkcie OS. Charakteristiky druhov OS a ich historický vývoj. Princíp dávkového spracovania úloh, spooling, multiprogramové prostredie, systémy zdieľania času, multiprocesororové systémy, distribuované systémy, systémy reálneho času. Migrácia funkcií OS.

2. Štruktúra počítača a OS. Mechanizmus prerušení. I/O prerušenia. Komponenty OS. Služby OS. Systémové volania. Systémové programy. Štruktúra OS. Virtuálne stroje.

3. Správa procesov. Koncept procesu. Stavy procesu a prechody medzi nimi, prepínanie kontextu. Rozvrhovanie procesov. Operácie na procesoch – vytváranie a ukončenie procesov. Plánovanie procesov. Kritériá plánovania. Plánovacie algoritmy. Vláknový model, prideľovanie procesora vláknam, paralelizácia výpočtu.

4. Kooperácia a komunikácia procesov. Ilustrácia konceptu kooperácie na probléme producent–konzument. Medziprocesová komunikácia priama a nepriama, rúry, bariéry. Komunikácia v klient–server systémoch.

5. Synchronizácia procesov. Problém kritickej sekcie. Synchronizačné algoritmy. Synchronizačný hardvér. Semafory. Ošetrenie kolízií s aktívnym a pasívnym čakaním.

6. Klasické problémy synchronizácie. Kritické regióny. Monitory. Synchronizácia v OS Solaris a Windows.

7. Uviaznutia procesov. Charakterizácia uviaznutia. Metódy spracovania uviaznutia: prevencia, zabránenie, detekcia a liečenie uviaznutia.

8. Správa pamäte. Vytváranie obrazu úlohy a jej vykonanie – prideľovanie adries. Logický a fyzický adresovací priestor. Dynamické zavádzanie a spájanie. Prekrývanie (overlay). Swapping.

9. Metódy prideľovania pamäte. Súvislé prideľovanie pamäte. Stránkovanie. Segmentácia. Segmentácia so stránkovaním. Stránkovanie na žiadosť. Virtualizácia pamäte. Viacúrovňové riadenie prideľovania stránok.

10. Správa súborov. Pamäťová hierarchia počítačového systému – význam externých pamätí. Koncept súboru. Organizácia systému súborov. Pojem a význam štrukturovania údajov v súboroch. Atribúty súborov a spôsoby ich použitia. Ukladanie atribútov v adresároch. Prístupové metódy k súborom. Adresárové štruktúry. Základné funkcie pre prácu so súbormi. Priebeh otvárania, zatvárania súborov, vytváranie a mazanie, zmena atribútov. Problémy konkurencie v prístupe k súboru, zamykanie, zdieľanie súboru, význam zamykania na zápis a čítanie. Bezpečnosť a ochrana súborového systému prístupovými právami. Špecifiká prístupových práv v sieťach Microsoft, Novell NetWare, NFS.

11. Štruktúra súborového systému. Implementácia súborového systému. Implementácia adresárov. Alokačné metódy – súvislá alokácia, zreťazená alokácia, indexovaná alokácia, viacúrovňové indexy, FAT, UFS – Unix File System.

12. Správa periférnych zariadení. Spôsoby komunikácie procesora s okolím. Radiče zariadení a komunikácia cez vstupno–výstupné porty. Mechanizmus hardwarového (asynchrónneho) prerušenia, priamy prístup do pamäte. Význam a funkcia ovládačov, začlenenie do systému, spôsoby použitia. Práca štandardných systémových zariadení – systémový čas, správa napájania, hardvérové testy. Štandardné sériové a paralelné rozhrania, znakové vstupno–výstupné zariadenia (klávesnica, myš, scanner, tlačiareň). BIOS, priebeh zavádzania operačného systému. Zdieľateľné zariadenia, problémy prideľovania nezdieľateľných zariadení ¬– uviaznutie.

13. Funkcie znakových terminálov, význam pre viacpoužívateľské systémy, terminálové siete. Grafické adaptéry – rastrová grafika, režimy zobrazovania. Blokové zariadenia s priamym a sekvenčným prístupom. Organizácia priestoru na disku – povrch, stopa (cylinder), sektor, mechanizmus prístupu k sektoru, formátovanie. Špecifiká pevných diskov, a pružných diskov, CD a DVD médií.

Literatúra: 

A. Silberschatz, G. Gagne, P. Baer: Operating System Concepts, Wiley, 2002

A.S. Tanenbaum: Modern Operating Systems, Prentice-Hall, 2001

F. Plášil, J. Staudek: Operační systémy, SNTL Praha, 1992

Systémová dokumentácia Linux, MS Windows.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RLP1/00
Názov: Logické programovanie
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: ÚINF/RPR1b/05
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie aktívnej účasti na cvičení a domácej prípravy, test z teoretických znalostí v priebehu semestra. Práca na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústná skúška.

Cieľ predmetu: 

Základné programovacie techniky a sémantika logického programovania: zdieľanie premenných, akumulátory, rekurzia reprezentácia údajov, priebeh výpočtu

Stručná osnova predmetu: 

Úvodná motivácia do logického programovania ako paradigmy deklaratívneho programovania pre umelú inteligenciu.

Jazyk Amzi! Prolog. Základné programovacie techniky: zdieľanie premenných, akumulátory, rekurzia. Vstavané a definované dátové štruktúry. Rôzne triediace algoritmy. Porgramovanie metódou "generuj a testuj". Algoritmus pre konštrukciu výpočtového stromu logického programu. Praktické programovanie.

Sylabus predmetu: 

Fakty a pravidlá v Prologu. Unifikácia termov (Robinsonov unifikačný algoritmus). Rekurzia a backtrack v Prologu. Výpočtový krok a výpočtový strom. Klasifikácia termov. Zoznamy. Funktory a operátory v zložených termoch. Predikáty pre vstup a výstup. Dynamická databáza. Cykly (repeat-fail, for). Predikáty ovplyvňujúce backtrack. Rez. Predikáty vyhodnocujúce aritmetické výrazy.

Literatúra: 

J. Csontó: Aplikácie jazyka Prolog v UI, Skripta TU Košice, 1992, (2. vydanie Elfa, Košice, 1994).

V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský: Umělá inteligencie 2, Academia, Praha, 1997.

J. Kelemen, M. Ftáčnik, I. Kalaš, P. Mikulecký: Základy umelej inteligencie, Alfa, Bratislava, 1992.

W. F. Clocksin and C. S. Mellish: Programming in Prolog, Third, revised and extended edition, Springer-Verlag, 1987

K. R. Apt: From logic programing to Prolog, Practice Hall International Series in Computer Science, 1996.

The Arity/Prolog language reference manual, Arity Corporation, 1988.

Amzi! Prolog language reference, 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RPS1/00
Názov: Počítačové siete
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: ÚINF/ROS1/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

domáce zadania

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Pochopiť vrstvový referenčný model ISO OSI pre sieťovú komunikáciu. Vedieť posúdiť parametre komunikačných kanálov, ovládať základné prístupové metódy, rozumieť funkcii prepájacích zariadení (opakovačov, mostov, smerovačov, brán). Rozumieť štruktúre IP paketov, adresácii a spôsobu prenášania paketov. Porozumieť zabezpečenému transportnému prenosu protokolom TCP. Vedieť využívať transportné rozhranie v komunikácii prostredníctvom schránok. Poznať základné aplikačné protokoly siete Internet a vedieť ich implementovať do programu. Ovládať spôsoby zabezpečenia siete pomocou bezpečnostných brán a zástupných serverov.

Stručná osnova predmetu: 

Vrstvový ISO OSI referenčný model. Charakteristiky prenosových kanálov, teoretické ohraničenia, prenosové techniky. Prístupové metódy CSMA/CD, Token Ring, vysokorýchlostné siete. Prepájanie sietí, opakovače, mosty, smerovače. Sieťová vrstva v sieťach TCP/IP, adresová štruktúra, ARP, ES-IS komunikácia. Protokol IP, ICMP riadenie, spojované a bezspojové transportné protokoly TCP a UDP. Aplikačné protokoly Telnet, FTP, SMTP, SNMP, systém doménových mien DNS, tvorba sieťových a distribuovaných aplikácií typu klient-server, agent-manažér. Ochrana počítačových sietí bezpečnostnými bránami a zástupnými servermi, zabepečené protokoly.

Literatúra: 

A.S. Tanenbaum: Computer Networks, Prentice Hall, 2002

W. Stallings: Local and Metropolitan Area Networks, Prentice Hall, 2000

E. Comer, R.E. Droms: Computer Networks and Internets, Prentice Hall, 2003

W.R. Stevens: TCP/IP Illustrated, Vol.1: The Protocols, Addison-Wesley, 1994

L. Dostálek, A. Kabelová: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RTP1/00
Názov: Technické princípy počítačov
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

V polovici semestra, kontrolný test s hodnotením započítaným k záverečnej skúške.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná záverečná skúška a ústna doplňujúca skúška.

Cieľ predmetu: 

Získať hlbšiu predstavu o činnosti jednotlivých komponentoch počítača za účelom diagnostiky a odhaľovania poruch počítača.

Stručná osnova predmetu: 

Počítače von Neumannovho typu, história, súčasné technologické hranice. Realizácia základných funkčných a riadiacich prvkov počítača pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Pamäťová bunka, organizácia pamäťovej matice, typy pamätí. Architektúra procesora na úrovni digitálnej logiky, časová synchronizácia, strojový cyklus. Funkcia radiča, ovládače a ich začlenenie do jadra operačného systému. Praktická konštrukcia počítača z komponentov.

Literatúra: 

Učebnica

HARDWARE Jaroslav Horák

POČÍTAČE Branislav Sobota

Doporučené internetové stránky v priebehu prednášok

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RAS1/00
Názov: Administrácia operačných systémov
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

praktické nastavovania služieb

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Prakticky nainštalovať Linux, rozdeliť disky, nainštalovať a nakonfigurovať niektoré sieťové služby.

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť inštaláciu a prácu s OS Linux. Zvládnuť inštaláciu a konfiguráciu používateľských programov.

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do OS Linux: História, komunikačné rozhrania, adresárová štruktúra, zariadenia reprezentované v /dev. Používatelia Linuxu, UID, GID, dôležité súbory.

Práca so súbormi, adresármi, linkami, prístupové práva, textové editory, bežné programy.

Inštalácia Linuxu. metódy inštalácie. Zavádzače malý LILO a univerálny GRUB. Poinštalačná konfigurácia.

Správa systému: Vytváranie oddielov (vrátane virtuálnych súborových systémov), tvorba a mapovanie súborových systémov, ich kontrola, stránkovací oddiel, stránkovací súbor.

Obnova zabudnutého hesla. Správa používateľov a skupín, porcesov, balíčkov, štartovanie systému a rôzne úrovne jeho behu, denníky, crontab. Zálohovanie.

Teoreticky a prakticky inštalácia a konfigurácia služieb: SSH, HTTP (Apache), FTP, SAMBA, NFS, NTP, postfix/sendmail, DHCP, DNS.

Sylabus predmetu: 

Úvod do OS Linux: História, komunikačné rozhrania, adresárová štruktúra, zariadenia reprezentované v /dev. Používatelia Linuxu, UID, GID, dôležité súbory.

Práca so súbormi, adresármi, linkami, prístupové práva, textové editory, bežné programy.

Inštalácia Linuxu. metódy inštalácie. Zavádzače malý LILO a univerálny GRUB. Poinštalačná konfigurácia.

Správa systému: Vytváranie oddielov (vrátane virtuálnych súborových systémov), tvorba a mapovanie súborových systémov, ich kontrola, stránkovací oddiel, stránkovací súbor.

Obnova zabudnutého hesla. Správa používateľov a skupín, porcesov, balíčkov, štartovanie systému a rôzne úrovne jeho behu, denníky, crontab. Zálohovanie.

Teoreticky a prakticky inštalácia a konfigurácia služieb: SSH, HTTP (Apache), FTP, SAMBA, NFS, NTP, postfix/sendmail, DHCP, DNS.

Literatúra: 

1. Prednášky kurzu Linuxu http://s.ics.upjs.sk/su2007/TS_SU_prednasky.html (e-book)

2. Linux dokumentační projekt (16 MB súbor pdf): http://knihy.cpress.cz/DataFiles/Book/00000675/Download/K0819.pdf (e-book)

3. Viacjazyčné stránky projektu The Linux Documentation Project http://www.tldp.org (e-books)

4. Linux, príručka používateľa a administrátora http://s.ics.upjs.sk/~schmotze/Sysadmin.html (e-book)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RSI1/00
Názov: Seminár zo stredoškolskej informatiky
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Ján Guniš, doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/ROP1/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie vystúpenia na seminári.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Spracovanie seminárnej práce tvorenej samostanými riešeniami troch úloh.

Cieľ predmetu: 

Cieľom seminára je riešenie úloh programátorskej olympiády a korešpondenčného seminára z programovania. Analýza riešenia je zároveň didaktickou prípravou na výučbu.

Stručná osnova predmetu: 

Riešenie príkladov Matematickej olympiády-kategórie P (programovanie), korešpondenčného seminára z programovania a príklady ďalších súťaží.

Literatúra: 

Zbierka úloh korešpondenčného seminára, Bratislava, 1990-99.

Zadania príkladov Matematickej olympiády kategória P z rokov 1990-2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RZP1/00
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 Za obdobie štúdia: 24s / 0
Počet kreditov: 10
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na záverečnú prácu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy. Naučiť sa spracovať riešenie v písomnej forme - východiská riešenia, dôvody výberu metód a dokumentáciu riešenia.

Stručná osnova predmetu: 

Zadanie záverečnej práce študenti dostanú v treťom semestri a pod vedením vedúceho učiteľa spracujú prácu v rozsahu didaktickej diplomovej práce. Tieto práce sú zamerané spravidla na spracovanie výučbových celkov niektorých predmetov na SŠ a ZŠ.

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RSO1/00
Názov: Pedagogický software
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 18s
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri počítačoch na viacerých čiastkových zadaniach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Študenti preukážu prehľad z oblasti typov, posudzovania a tvorby edukačného softvéru v didaktickom teste a odprezentujú a obhajujú vlastný kombinovaný edukačný multimediálny hypertext (obsahujúci motivačný výklad, zbierku úloh, slovník, autotesty) včítane metodickej príručky pre učiteľa.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o typoch edukačného softvéru, jeho posudzovaní a využití vo vzdelávaní. Vytvoriť vlastný kombinovaný edukačný hypertext s doprovodnou metodickou príručkou.

Stručná osnova predmetu: 

Typy edukačného softvéru. Kritéria kvality a posudzovanie edukačného softvéru. Životný cyklus pedagogického softvéru. Vývojové prostredia. Tvorba vlastného edukačného softvéru.

Sylabus predmetu: 

Klasifikácia edukačného softvéru. Využitie vybraných typov edukačného softvéru vo výučbe (didaktické počítačové hry, testovacie systémy, demonštračné, simulačné a modelovacie programy, matematické programy).

Kritériá kvality a posudzovanie edukačného softvéru.

Životný cyklus edukačného softvéru.

Vývojové prostredia edukačného softvéru.

Návrh a implementácia vlastného edukačného softvéru, tvorba metodickej príručky.

Literatúra: 

LACHS, V. Making Multimedia in the Classroom. London : RoutledgeFalemer, 2000. ISBN 0415216842.

GÖBEL, S. et al. Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment (LNCS 4326). Darmstadt : Springer, 2006. ISBN 3540499342.

SCHURMANN, E. M., PARDI, W. J. Dynamické HTML v akci. Praha : Computer Press, 2001. ISBN 807226401X.

KOSEK, J. Téměř vše o WWW. [online] Dostupné na internete: <http://www.kosek.cz>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RDI1a/00
Názov: Didaktika informatiky
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri počítačoch na viacerých čiastkových zadaniach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná previerka z problemaitky riešenia a metodiky riešenia algoritmických problémov pre zadaných vykonávateľov algoritmov a kresliacich a výpočtových úloh v prostredí Imagine LOGO.

Cieľ predmetu: 

Vedieť vyriešiť vybrané algoritmické problémy v prostredí vybraných vykonávateľov algoritmov alebo v prostredí Imagine LOGO s použitím rôznych zápisov a vizualizácii algoritmov. Osvojiť si metodiku výučby algoritmizácie a programovania v prostredí Imagine LOGO.

Stručná osnova predmetu: 

Metodika výučby algoritmizácie - vykonávatele algoritmov, miskoncepcie žiakov, zážitkové metódy rozvíjajúce algoritmické myslenie. Spôsoby zápisu a vizualizácie vybraných algoritmov, procesov a údajových štruktúr. Metodika výučby programovania v prostredí Imagine LOGO.

Sylabus predmetu: 

1. Vykonávatele algoriitmov (VA) - formálne vymedzenie, jazyk VA, typy chýb, zápis algoritmu, ladiace tabuľky, riešenie vybraných problémov.

2. Zážitkové metódy rozvíjajúce algoritmické myslenie. Spôsoby zápisu a vizualizácie vybraných algoritmov (triedenie, vyhľadávanie, kódovanie, šifrovanie, komprimácia, numerické výpočty), procesov (putovanie paketov po internete, procesy v OS, fungovanie automatov) a údajových štruktúr (zásobník, front, strom).

3. Metodika výučby programovania v prostredí Imagine LOGO.

3.1. Základy korytnačej grafiky.

3.2. Tvorba vlastných procedúr a operácií.

3.3. Vstup, výstup, priradenie.

3.4. Príkazy opakovania, vetvenia.

3.5. Rekurzia.

3.6. Viaceré korytnačky.

3.7. Zoznamy. Riešenie vybraných algoritmických problémov pomocou zoznamov.

3.8. Práca so súbormi.

3.9. Vizuálne komponenty.

3.10. Udalosti.

3.11. Multimédiá.

3.12. Siete.

3.13. OOP.

Literatúra: 

FELLOWS, M., Bell, T., Witten, I. Computer Science Unplugged. Computer Science Unplugged, 2002.

KALAŠ, I. et al. Informatika pre stredné školy, Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-10-00157-0.

BLAHO, A., KALAŠ, I. Tvorivá informatika – 1. zošit z programovania. Učebnica pre ZŠ. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 48 s. ISBN 80-10-00019-1.

VARGA, M. et al. Algoritmy s Logom – tematický zošit pre gymnáziá. Bratislava : SPN Mediatrade, 1999. ISBN 80-10-00534-7.

ŠNAJDER, Ľ. Vykonávatele (procesory) algoritmov. In Matematika Informatika Fyzika. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2003. ISSN 1335-7794. s. 35-41.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RDI1b/00
Názov: Didaktika informatiky
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

RDI1a Didaktika informatiky

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie referátov k moderným didaktickým metódam, didaktický test k výučbe programovania.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška, na ktorej študenti v písomnej časti preukážu prehľad teoretických poznatkov z oblasti vyučovania informatiky a v ústnej časti odprezentujú zbierku riešených úloh s didaktickým komentárom z vybranej témy programovania.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad v oblasti cieľov, obsahu, moderných didaktických prostriedkov v školskej informatike. Získať zručnosti pri stanovovaní učebných cieľov, tvorbe systémov úloh, zostavovaní didaktických testov. Oboznámiť sa s obsahom a metodikou výučby vybraných kapitol školskej informatiky (programovanie, informácie okolo nás, oblasti využitia informatiky).

Stručná osnova predmetu: 

Cieľ, obsah, didaktické prostriedky vyučovania školskej informatiky. Pojmotvorný proces v školskej informatike. Stanovovanie učebných cieľov. Postavenie úloh v školskej informatike, tvorba systémov úloh. Hodnotenie žiackych výkonov, didaktické testy. Tvorba didaktických projektov. Výučba štruktúrovaného a objektového programovania. Metodika výučby vybraných kapitol školskej informatiky.

Sylabus predmetu: 

1. Cieľ a obsah vyučovania školskej informatiky. Maturita z informatiky.

2. Didaktické prostriedky vyučovania školskej informatiky.

3. Pojmotvorný proces v školskej informatike.

4. Stanovovanie učebných cieľov v školskej informatike.

5. Postavenie úloh v školskej informatike, didaktické funkcie a formulácie úloh, tvorba systémov úloh. Didaktický projekt.

6. Hodnotenie žiackych výkonov, didaktické testy.

7. Výučba štruktúrovaného a objektového programovania. Aritmetika počítača. Matematické modelovanie a simulácie.

8. Metodika výučby tematických oblastí: Informácie okolo nás, Počítačové systémy, Informačná spoločnosť, Oblasti využitia informatiky (kancelársky balík, Internet, multimédiá).

Literatúra: 

KALAŠ, I. et al. Informatika pre stredné školy, Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-10-00157-0.

Roland Mittermeir (Ed.): Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers, International Conference in Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006, Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006, Proceedings. Springer 2006, ISBN 3-540-48218-0.

Didaktický časopis Matematika-fyzika-informatika. Praha : Nakladatelství Prometheus, s.r.o. ISSN 1210-1761.

Didaktický časopis Matematika Informatika Fyzika. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Prešov. ISSN 1335-7794.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RPR1a/05
Názov: Programovanie a algoritmy
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Studenovský, CSc., RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 

Algoritmický problém a jeho riešenie. Príklady konkrétnych algoritmov, zápis algoritmu v dohodnutom formalizme. Správnosť algoritmu a testovanie algoritmov. Vlastnosti programovacích jazykov vyššieho typu. Základné údajové a príkazové štruktúry programovacieho jazyka PASCAL. Procedúry, funkcie, knižnice procedúr a funkcií.

Literatúra: 

N. Wirth: Algorithms+Data Structures=Programs, Prentice-Hall, 1976, ex. slovenský preklad v roku 1987

G. Andrejková, M. Kucka: Zbierka úloh z programovania, Skriptum PF UPJŠ, Košice, 1991.

P. Toepfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha, 1995.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RPR1b/05
Názov: Programovanie a algoritmy
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 

Opakovanie typov, praca s cyklami, procedurami, funkciami, algoritmy

triedenia a vyhladavania v poli. Zlozene udajove struktury pole, zaznam. Praca so subormi, kniznicou. Zaklady grafiky. Rekurzia, dynamicke datove struktury (smerniky).

Prostredie Delphi. Zaklady objektoveho programovania v Delphi.

Literatúra: 

N. Wirth: Algorithms+Data Structures=Programs, Prentice-Hall, 1976, ex. slovenský preklad v roku 1987

G. Andrejková, M. Kucka: Programovanie, Skriptum PF UPJŠ, Košice, 2002.

P. Toepfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha, 1995.

Stranky: http://www.delphi.input.sk/

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RLO/05
Názov: Výpočtová logika
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 7
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Riešenie domácich úloh.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť základné pojmy výrokovej logiky - výrok, výroková schéma, dokázateľnosť, splniteľnosť.

Stručná osnova predmetu: 

Výrokový počet - syntax a sémantika, formálny systém, korektnosť a úplnosť.

Sylabus predmetu: 

Výrokový počet - syntax a sémantika, formálny systém, korektnosť a úplnosť.

Literatúra: 

<ul>

<li>Goldstern M., Judah H.: The Incompleteness Phenomenon, A New Course in Mathematical Logic, A K Peters, Wellesley, Massachusetts, 1995</li>

<li>http://cs.ics.upjs.sk/~krajci/skola/vyucba/ucebneTexty/logika/logika.pdf</li>

</ul>

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RAV1/05
Názov: Teória vypočítateľnosti
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Riešenie domácich úloh.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť základné pojmy teórie vypočítateľnosti - Turingov stroj, rekurzívna funkcia, ich vzájomný vzťah, halting problem.

Stručná osnova predmetu: 

Turingov stroj, rekurzívna funkcia, ich vzájomný vzťah, halting problem.

Sylabus predmetu: 

Turingov stroj, rekurzívna funkcia, ich vzájomný vzťah, halting problem.

Literatúra: 

<ul>

<li>Bukovský L.: Teória algoritmov, skriptum, UPJŠ Košice, 1999</li>

<li>http://cs.ics.upjs.sk/~krajci/skola/vyucba/ucebneTexty/vypocitatelnost/vypocitatelnost.pdf</li>

</ul>

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RPR1c/05
Názov: Programovanie a algoritmy
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 

Využitie objektovo-orientovaných techník, práca s databázou v Delphi

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RDS1/05
Názov: Databázové systémy
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Porozumieť princípom databázového modelovania. Osvojit si základy dopytovacích jazykov.

Stručná osnova predmetu: 

Relačný model databáz. Princípy SQL. Jazyky na definovanie a manipuláciu dát. Tabuľky, atribúty, záznamy a integritné obmedzenia. Dopyty: select, where, group by, agregačné a systémové funkcie. Viac tabuliek: join, union; primárny, cudzí kľúč; vnorené dopyty.

Literatúra: 

S.Krajčí, Databázové systémy, UPJŠ, 2005

J. Ullman: Principles of database and knowledge – base systems, Comp. Sci. Press., 1988

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RAI1/06
Názov: Aplikovaná informatika
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná skúška

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť základné informácie z vybraných oblastí modernej informatiky.

Stručná osnova predmetu: 

Klasické a kvantové výpočty - klasické zložitostné triedy, príklady polynomiálnych a exponenciálnych algoritmov, základy kvantového počítania, jednoduché kvantové algoritmy a ich aplikácie.

2. Spracovanie dát a získanie informácií

3. Neurónové siete

Literatúra: 

1. J. Gruska: Quantum Computing, McGraw-Hill 1999

2. J. Plesník, Grafové algoritmy, Veda Bratislava 1983

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RZA1/06
Názov: Zložitosť algoritmov
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Mgr. Peter Mlynárčik, prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná záverečná skúška.

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa so základnými princípmi konštrukcie efektívnych algoritmov, ako aj analýzy ich časovej zložitosti. Prezentácia základných algoritmov z oblasti triedenia a grafov.

Stručná osnova predmetu: 

Zložitosť konkrétnych algoritmov. Algoritmy triedenia a ich zložitosť: triedenie výberom, výmenou, vsúvaním, binárne vyhľadávanie, haldovanie a quicksort. Dolné odhady zložitostí v najhoršom prípade. Algoritmy na grafoch: reprezentácia grafov, algoritmy pre cesty v grafoch. Metódy systematického prehľadávania. Model RASP. Kategorizácia tried zložitostí. Úvod do problematiky NP problémov.

Literatúra: 

AHO, A., HOPCROFT, J., ULLMAN, J. The design and analysis of computer algorithms. Addison Wesley, 1974.

TOEPFER, P. Algoritmy a programovací techniky. Praha: Prometheus, 1995.

KNUTH, D.E. The art of computer programming, Vol.3: Sorting and Searching. Addison Wesley, 1973.

WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1989.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RIKT/06
Názov: Informačno-komunikačné technológie pre RŠI
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 7
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie samostatnej práce pri počítačoch na viacerých čiastkových zadaniach.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Semestrálna práca – vytvorenie a prezentácia multimediálnej aplikácie (napr. hypertext obsahujúci multimediálne prvky, interaktívna multimediálna aplikácia) zameranej na edukačné účely.

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov základné princípy a postupy pri tvorbe a spracovaní multimédií.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy a základné postupy digitálizácie a počítačového spracovania obrazu, zvuku, animácií, videa. Multimediálne programové a technické prostriedky. Získavanie, prenos a prezentovanie multimediálnych informácii prostredníctvom Internetu (Multimediálne informačné systémy, videokonferencie, instant messengers) Aspekty využitia multimediálnych informácií. Tvorba multimediálnej aplikácie.

Sylabus predmetu: 

Princípy a základné postupy digitálizácie a počítačového spracovania multimediálneho obsahu. Spracovanie statickej a animovanej grafiky. Bitmapová a vektorová grafika. Interaktívna grafika. Spracovanie zvuku a videa. Multimediálne programové a technické prostriedky. Získavanie, prenos a prezentovanie multimediálnych informácii prostredníctvom Internetu (Multimediálne informačné systémy, videokonferencie, instant messengers) Aspekty využitia multimediálnych informácií. Tvorba multimediálnej aplikácie.

Literatúra: 

LACHS, V. Making Multimedia in the Classroom. London : RoutledgeFalemer, 2000.

BAIN, Y. Multimedia Resources For Learning. Northern College, 1999. [online] Dostupné na internete: <http://www.oldnorcol.dundee.ac.uk/internal/courses/mrl/>.

BARANOVIČ, R. et al. Internet pre stredné školy - Učebnica Internetu. Praha : Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 80-251-0088-X.

KIREŠ, M., ŠNAJDER, Ľ., KALAKAY, R. Multimédiá pre učiteľa. Bratislava : Asociácia projektu Infovek, 2002. ISBN 80-7098-317-5.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RAJ1/07
Názov: Automaty a formálne jazyky
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 8
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základné pojmy z matematickej logiky -dôkaz sporom, dôkaz matematickou indukciou

Základné pojmy z teórie množín -prienik, zjednotenie, doplnok, kartézsky súčin, potenčná množina

Základné pojmy z teórie vyčísliteľnosti -rekurzívna funkcia, čiastočne rekurzívna funkcia, Turingov stroj, a ich vlastnosti

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

V polovici semestra test.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná závečná skúška. Do celkového hodnotenia sa zohľadňuje aj výsledok písomného testu počas semestra (30% váhou do váženého priemeru).

Cieľ predmetu: 

Získať základné poznatky z oblasti formálnych jazykov a gramatík.

Oboznámiť sa s problematikou regulárnych jazykov, naučiť sa konštruovať konečnostavové automaty a akceptory, ako aj ich transformáciu na optimálny tvar.

Oboznámiť sa s problematikou rozpoznávania bezkontextových jazykov.

Stručná osnova predmetu: 

Chomského hierachia jazykov a gramatík. Konečnostavový automat, regulárne zorazenia, konštrukcia redukovaného automatu. Konečnostavové akceptory, nedeterministické akceptory. Regulárne výrazy. Rozhodnuteľné problémy a uzáverové vlastnosti triedy regulárnych jazykov. Bezkontextové gramatiky, Chomského a Greibachovej normálny tvar.

Literatúra: 

J.E. Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman: Introduction to automata theory, languages, and computation, Addison-Wesley, 2001.

M.Chytil: Automaty a gramatiky, SNTL, 1984.

J.van Leeuwen (ed.): Handbook of theoretical science, North-Holland, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Prírodovedecká fakulta
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/RPP/07
Názov: Pedagogická prax
Študijný program:  RSI - Informatika (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PhDr. Silvia Kontírová, PhD., Mgr. Mária Sarková
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 24s
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Úroveň písomných príprav, výstupov a rozborov odučených vyučovacích hodín informatiky na SŠ resp. ZŠ - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Celková uroveň odbornej, metodickej a komunikačnej prípravy na vyučovanie predmetu informatika - zrealizuje sa v spolupráci s cvičným učiteľom. Študent odovzdá hodnotenie od cvičného učiteľa, správu, výkaz odučených hodín a hospitácií, kópiu jednej svojej prípravy na vyučovanie.

Cieľ predmetu: 

Získať a rozvíjať praktické pedagogické spôsobilostí pre výučbu informatiky.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogickú prax v určenom rozsahu študenti vykonávajú spravidla na cvičných základných a stredných školách podľa zaradenia.

Sylabus predmetu: 

Počas pedagogickej praxe na cvičnej škole študent realizuje vlastné výstupy na hodinách informatiky, zúčastňuje hospitácií a rozborov, porád a ďalších aktivít predmetovej komisie informatiky.

Hospitácie: 18 hodín.

Výstupy: 43 hodín.

Literatúra: 

BAJTOŠ, J. Teória a prax didaktiky. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2003. ISBN 80-8070-130-X.

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha : Nakladatelství Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele – cesty k lepšímu vyučování. Praha : Nakladatelství Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008