Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
RSI - Informatika - (Rozširujúce štúdium, iné N st., denná forma)
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
Garant:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. - podprogram učiteľstvo akademických predmetov - informatika
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - I1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/RPP1/00  Princípy počítačov 724sP    Schmotzer 
ÚINF/RPR1a/05  Programovanie a algoritmy 824sP    Gurský, Studenovský 
ÚINF/RIKT/06  Informačno-komunikačné technológie pre RŠI 724sP    Guniš, Šnajder 
ÚINF/RDS1/05  Databázové systémy 824sP    Török 
ÚINF/RLO/05  Výpočtová logika 724sP    Krajči 
ÚINF/RPR1b/05  Programovanie a algoritmy 824sP    Studenovský 
ÚINF/RZA1/06  Zložitosť algoritmov 824sP    Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/ROS1/00  Operačné systémy 724sP ÚINF/RPP1/00   Jirásek, Schmotzer, Studenovský 
ÚINF/RAV1/05  Teória vypočítateľnosti 824sP    Krajči 
ÚINF/RPS1/00  Počítačové siete 824sP ÚINF/ROS1/00   Jirásek 
ÚINF/RPR1c/05  Programovanie a algoritmy 824sP    Studenovský 
ÚINF/RDI1a/00  Didaktika informatiky 624sP    Guniš, Šnajder 
ÚINF/RDI1b/00  Didaktika informatiky 824sP    Guniš, Šnajder 
ÚINF/RPP/07  Pedagogická prax 624sC    Kontírová, Sarková, Šnajder 
ÚINF/RAI1/06  Aplikovaná informatika 824sP    Andrejková, Semanišin, Török 
ÚINF/RSI1/00  Seminár zo stredoškolskej informatiky 624sP ÚINF/ROP1/00   Andrejková, Guniš 
ÚINF/RSO1/00  Pedagogický software 618sP    Guniš, Šnajder 
ÚINF/RZP1/00  Záverečná práca 1024sP + 0C    Krajči, Šnajder 
ÚINF/RAS1/00  Administrácia operačných systémov 824sP    Schmotzer 
ÚINF/RAJ1/07  Automaty a formálne jazyky 824sP    Andrejková 

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - I2
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/RLP1/00  Logické programovanie 824sP ÚINF/RPR1b/05   Repický 
ÚINF/RTP1/00  Technické princípy počítačov 824sP    Schmotzer 

 
Výberové predmety
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Záverečná skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/RXE/02  Informatika a didaktika informatiky   SS   ÚINF/RAV1/05  *(6)    

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov