Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/FONF2/09
Názov: Fonetika a fonológia 2
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: KSSFaK/FONF1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SVK1/00
Názov: Študentská vedecká konferencia
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Posúdenie vhodnosti témy a výsledkov na vystúpenie na ŠVK.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie sa uskutoční priamo na konferencii.

Cieľ predmetu: 

Prezentovať výsledky samostatnej práce na verejnom fóre.

Stručná osnova predmetu: 

Práca na samostatných úlohách, ktoré budú prezentované na študentskej vedeckej konferencii.

Literatúra: 

Podľa témy predloženej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KFaDF/DF1/05
Názov: Dejiny filozofie a filozofie výchovy - kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: m. prof. PhDr. Pavol Tholt, PhD., PhDr. Peter Nezník, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie so skúškou
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40%(hodnotená aktivita na seminároch)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60% (záverečný vedomostný test a ústna skúška)

Cieľ predmetu: 

Cieľom je sprostredkovanie poznatkov o vzniku a vývoji duchovnej kultúry v európskom duchovnom priestore a poukázanie na najdôležitejšie zdroje tohto vývoja: (1)na antickú filozofiu a vedu, (2) na kresťanstvo ako druhý pilier duchovnej Európy, (3) na renesanciu a na vznik novovekej vedy ako na tretí pilier európskeho vývinu. Cieľom je ukázať tradíciu filozofie najmä ako starostlivosti o dušu, a na peripetie spojené s plnením tejto úlohy vo výchove. Disciplína chce zároveň upozorniť na potrebu renesancie duchovnej kultúry v súčasnom období.

Stručná osnova predmetu: 

Pojem a podstata filozofie. Vznik filozofie. Filozofia a kultúra. Filozofia ako metodológia a ako unnum necesarium pedagogiky a vied o človeku a spoločnosti. Filozofia ako starostlivosť o dušu a antická paideia. Filozofia ako vediace nevedenie. Filozofia ako učenie o prírode a ako filozofická antropológia. Antika - kozmocentrizmus a antropocentrizmus (makrokozmos a mikrokozmos). Stredovek – podstata kresťanského teocentrizmu a kresťanské formy antropocentrizmu. Prerastanie kresťanského antropocentrizmu do personalizmu. Stredoveká univerzita. Renesancia ako návrat k prameňom antického antropocentrizmu. Novovek - noetický obrat vo vývine filozofie a vznik exaktných vied. Osvietenstvo – výchova a vzdelávanie. Zavŕšenie klasickej filozofie v nemeckej klasickej filozofii. Antropologizmus a scientizmus vo filozofii l9. a 20.storočia.

Literatúra: 

Antológia z diel filozofov I.-X. Bratislava. Epocha; Pravda 1968-1978.

Anzenbacher,A.: Úvod do filozofie. Praha. SPN 1990

Blížkovský,B.: Systémová pedagogika. (Celistvé a otevřené pojetí vzdelávaní a výchovy). Ostrava Amosium servis. 1997

Kučerová, S.: Člověk, hodnoty, výchova. (Kapitoly z filosofie výchovy). ManaCon Prešov, 1996

Leško, V.: Dejiny filozofie I. (Od Tálesa po Galileiho), Prešov 2004.

Leško,V., Mihina, F. a kol.: Dejiny filozofie. Bratislava. Iris 1993.

Störig,H.J.:Malé dějiny filozofie. Praha. Zvon 1991.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
12.03.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KPE/SL1/05
Názov: Školská legislatíva
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

vedomostný test

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vstupné informácie o type a obsahu základných právnych noriem, predpisov a dokumentov záväzných pre oblasť regionálneho školstva.

Stručná osnova predmetu: 

Základné právne predpisy. Organizačná štruktúra regionálneho školstva. Organizácia a realizácia vyučovacieho procesu a života školy. Odborná a pedagogická spôsobilosť, vzdelávanie a rozsah činností pedagogických pracovníkov. Financovanie regionálneho školstva. Špecifické oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu (žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hodnotenie žiakov). Štruktúra a obsah Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu.

Sylabus predmetu: 

Obsah cvičení zo Školskej legislatívy

1.téma Úvod do štúdia predmetu Školská legislatíva

obsah organizácia, obsah a priebeh výučby, študijná literatúra, formy a kritéria hodnotenia práce študenta

metóda informačno-receptívna, rozhovor

2.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah všeobecné ustanovenia (obsah zákona, základné pojmy); výchovno-vzdelávacie programy (ciele, formy, obsah, stupne vzdelania); povinná školská dochádzka (formy)

sústava škôl (+ Vyhláška MŠSR 320/2008 o ZŠ); formy organizácie výchovy a vzdelávania, hodnotenie a klasifikácia výchovy a vzdelávania; prijímanie na výchovu a vzdelávanie (podmienky, proces, rozhodovanie o prijatí); ukončovanie výchovy a vzdelávania v SŠ (formy, obsah, komisie)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

3.téma Školský zákon - 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

obsah špeciálne školstvo – nadaní žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (typy škôl, formy výchovno-vzdelávacieho procesu); školy pod správou štátnej správy; školské zariadenia (výchovno-vzdelávacie zariadenia, špeciálne výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie / Vyhláška MŠSR 325/2008), školské účelové zariadenia; spoločné ustanovenia (práva a povinnosti žiakov a jeho zákonných zástupcov, výmenné programy, štipendiá, školský poriadok, monitoring, registrácia žiakov)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

4.téma Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

obsah štátna správa a školská samospráva; riaditeľ (vymenúvanie, odvolanie, výberové konanie, kompetencie); pôsobnosť orgánov územnej samosprávy (mestá a obce, samosprávne kraje); pôsobnosť orgánov miestnej štátnej správy (KŠÚ) a orgánov štátnej správy (školská inšpekcia, MŠ SR); sieť škôl, školských zariadení (zaraďovanie a vyraďovanie do/zo siete, zriaďovanie a zrušovanie); školská samospráva (rada školy, obecná školská rada, územná školská rada, žiacka školská rada)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

5.téma Financovanie škôl (Z 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a škol.zar., NV 630/2008 podrobnosti rozpisu finnancií)

obsah financovanie škôl štátom (typy a spôsoby); zdroje financovania regionálneho školstva, štruktúra finančných prostriedkov; normatívy (mzdové, prevádzkové, na žiaka, pre špeciálne školy a školské zariadenia); vzdelávacie poukazy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

6.téma Pedagogickí pracovníci

Vyhláška 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti, Vyhláška 42/1996 o ďalšom vzdelávaní, NV 238/2004 o rozsahu vyučovacej činnosti

obsah odborná a pedagogická spôsobilosť, prax a vzdelanie podľa kategórií (prílohy 41/1996); kvalifikačné skúšky; formy ďalšieho vzdelávania; pracovné úväzky podľa funkcie a typu školy

metóda informačno-receptívna, rozhovor

7.téma Vzdelávacie programy

obsah štátny vzdelávací program pre 2.st. ZŠ a pre gymnáziá (štruktúra a obsah); školský vzdelávací program (štruktúra, obsah, metodika tvorby)

metóda informačno-receptívna, rozhovor

8.konzultačný týždeň

bez výuky

9.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

10.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

11.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

12.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

13.téma Metodické pokyny MŠ SR - seminárna práca

obsah prezentácia vybraných metodických pokynov MŠ SR a ich uplatnenie v praxi

metóda Individuálne riešenie zadanej úlohy. Diskusia.

14.téma Zhrnutie poznatkov štúdia predmetu "Školská legislatíva"

obsah záverečné zhrnutie, hodnotenie a uzavretie cvičení

metóda Záverečný test, Informačno-receptívna, rozhovor

Literatúra: 

1.Zákon 245/2008 Z.z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

2.Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

3.Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení

4.Vyhláška MŠSR 320/2008 Z.z. o základnej škole

5.Vyhláška MŠSR 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

6.Vyhláška MŠSR 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

7.Nariadenie vlády SR 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

8.Nariadenie vlády SR 630/2008 Z.z. rozpis financií pre školy a školské zariadenia

9.Rezortné predpisy, Metodické pokyny a usmernenia MŠSR (www.minedu.sk)

10.Štátny vzdelávací program a vzor Školského vzdelávacieho programu (www.minedu.sk)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KPE/ZSKP/05
Názov: Základy školskej pedagogiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., PaedDr. Renáta Orosová, PhD., Mgr. Jana Harčárová
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

40 % - seminárna práca + priebežný vedomostný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

60 % záverečný vedomostný test

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o teoretických základoch pedagogiky ako disciplíny zaoberajúcej sa výchovou v tej najvšeobecnejšej rovine. Aplikovať teoretickú bázu poznatkov z pedagogickej teórie do výchovnej praxe. Analyzovať podstatu edukačných javov na základe poznania všeobecnej pedagogiky a jej subdisciplín. Vytvoriť východiskové predpoklady pre štúdium následných psycho–didaktických disciplín.

Stručná osnova predmetu: 

Pedagogika, pojem a predmet pedagogiky, základné pedagogické kategórie. Vznik pedagogiky ako vedy. Význam pedagogiky. Sústava pedagogických vedných disciplín, charakteristika základných pedagogických disciplín, vzťah pedagogiky k iným vedám. Vonkajšie a vnútorné stránky výchovy a vzdelávania. Funkcie a zložky výchovy. Výchovné ciele. Výchova, proces výchovy, výchovné metódy.Pedagogické princípy. Výchovno–vzdelávací proces. Formy výchovy. Škola a jej funkcie. Pedagóg a vychovávaný jedinec v edukačnom procese. Humanizácia výchovy a vzdelávania.

Literatúra: 

Bajtoš, J., Honzíková, J., Orosová, R.: Učebnica základov pedagogiky. Equilibria, Košice 2008.

Baďuríková, Z., Bazalíková, J., Kompolt,P., Timková, B.: Školská pedagogika. UK, Bratislava 2001.

Jůva, J.: Úvod do pedagogiky. Paido, Brno 1999.

Kaiser, A., Kaiserová, R.: Učebnica pedagogiky. SPN, Bratislava 1992.

Konôpka, J. a kol.: Vybrané kapitoly z pedagogiky, UK, Bratislava 1995.

Lassahn, R.: Úvod do pedagogiky. SPN, Bratislava 1992.

Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Portál, Praha 2000.

Prucha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 1997.

Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. IRIS, Bratislava 1995.

Višňovský, Ľ., Kačáni, V.: Základy školskej pedagogiky. IRIS, Bratislava 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
10.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAZ1a/03
Názov: Programovanie, algoritmy, zložitosť
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. František Galčík, PhD., RNDr. Peter Gurský, PhD., RNDr. Veronika Vaneková, Mgr. Roland Cmorik, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 4 Za obdobie štúdia: 42 / 56
Počet kreditov: 9
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Bez nadväznosti.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy, samostatná práca pri tvorbe a ladení algoritmov a programov.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Systém priebežného hodnotenia vo forme domácich zadaní, písomiek overujúcich teoretické znalosti tvorby algoritmov a programov, a praktických testov overujúcich implementačné a ladiace schopnosti pri počítači. Časťou praktických testov je záverečný praktický test.

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť základy tvorby algoritmov a objektovo - orientovaného programovania v Jave.

Predmet je tiež zameraný na získanie základných poznatkov potrebných pri tvorbe algoritmov, preto cieľom je

a) naučiť študentov vytvárať algoritmy pre jednoduché a stredne obtiažné algoritmické problémy a vyhodnotiť ich,

b) naučiť študentov základným postupom pri testovaní a ladení programov,

c) získať praktické skúsenosti pri ladení programov,

d) naučiť študentov základy objektovo-orientovaného programovania.

Stručná osnova predmetu: 

Prednáška prináša nový prístup vo využití Javy, ako prvého programovacieho jazyka. Objektovo - orientovaný prístup podporený využitím korytnačej grafiky zohráva dôležitú úlohu v metodológii výučby programovania.

Čo je Java a prečo sa začíname učiť programovať v Jave. Práca v prostredí Eclipse, jednoduché programy formou GUI interakcie s objektami.

Premenné, zakladné príkazy, príkazy vetvenia, cykly. Funkcie, debugovania, práca s reťazcami. Polia, premenné referenčního typu. Výnimky, práca s textovými súbormi. Jednoduchý projekt.

Princípy OOP: trieda, objekt, konštruktor, metódy, dedenie, polymorfizmus, zapúzdrenie. Modifikátory viditelnosti, rozhrania, balíčky.

JCF, vlastné výnimky, binárne súbory.

Sylabus predmetu: 

Úvod do Javy v prostredí Eclipse. Prvé projekty korytnačej grafiky s využitím JPAZ frameworku.

Premenné primitivného typu, podmienky, cykly, rozsah platnosti premenných.

Metódy vo forme funkcie, príkaz return, ladenie programu, práca s reťazcami.

Instančná premenná, pole ako premenná referenčného typu, algoritmy nad poľom.

Výnimky, práca s textovými súbormi, 2-rozmerné pole.

Triedy a objekty, princípy objektovo-orientovaného programovania (zapúzdrenie, dedičnosť, ...).

Jednoduchý projekt. Abstraktné triedy. Modifikátory viditeľnosti, rozhranie, balíky.

Java Collection Framework.

Statické metódy, vlastné výnimky, binárne súbory.

Literatúra: 

S. J. Chapman: Začínáme programovat v jazyce Java, Computer Press, Brno, 2003

D. Flanagan: Programování v jazyce Java, Computer Press, Brno, 1997

K. Sierra, B. Bates: Head First Java, O’Reilly, Cambridge, 2003, 2005

G. Andrejková: Programovanie a algoritmy. Skriptum PF UPJŠ, Košice, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAZ1b/03
Názov: Programovanie, algoritmy, zložitosť
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. František Galčík, PhD., RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 4 Za obdobie štúdia: 28 / 56
Počet kreditov: 7
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy a samostané ladenie jednoduchých projektov.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška pozostávajúca z dvoch častí:

1. teoretické poznatky z objektovo-orientovaného programovania

2. praktické odladenie jednoduchého algoritmu.

Cieľ predmetu: 

Pokračovanie základného kurzu programovania pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia informatiky, matematiky a medziodborového štúdia s predmetom informatika. Výučba nadväzuje na predmet PAZ1a. Sú prednášané hlavne algoritmy a ich programová realizácia, postupy a techniky používané pri tvorbe programov. Sú rozvíjané tiež základy objektovo - orientovaného programovania a práca v súčasných vývojových prostrediach. Programuje sa v jazyku Java.

Stručná osnova predmetu: 

Princípy tvorby algoritmov, analýza zložitosti algoritmov, efektívna implementácia algoritmov.

Metóda backtrack a jej použitie pri riešení problémov, problém 8 dám, problém jazdca na šachovnici. Triediace algoritmy – Quicksort a jeho zložitosť.

Možnosti programovacieho jazyka Java, použitie kolekcií (kontajnerov).

Problém stabilného priradenia, základná analýza algoritmov. Riešenie daného problému použitím zásobníkov a radov.

Topologické triedenie, použitie orientovaných aj neorientovaných grafov a ich implementácia.

Greedy algoritmy, najkratšia cesta v grafe, minimálna kostra grafu.

Prehľadávanie textov. Metódy návrhu efektívnych algoritmov - rozdeľuj a panuj, dynamické programovanie.

Stromy a ich reprezentácia, binárne stromy.

Aritmetické výrazy, výpočet hodnoty aritmetického výrazu v rôznych notáciách. Odstráňovanie rekurzie a optimalizácia algoritmov.

Sylabus predmetu: 

1. Metóda backtrack a jej použitie pri riešení problémov, problém 8 dám, problém jazdca na šachovnici.

2. Ďalšie možnosti programovacieho jazyka Java, použitie kolekcií (kontajnerov).

3. Problém stabilného priradenia, základná analýza algoritmov. Riešenie daného problému použitím zásobníkov a radov.

4. Topologické triedenie, použitie orientovaných aj neorientovaných grafov a ich implementácia.

5. Greedy algoritmy, najkratšia cesta v grafe, minimálna kostra grafu.

6. Písomná skúška I.

7. Prehľadávanie textov.

8. Metódy návrhu efektívnych algoritmov - rozdeľuj a panuj, dynamické programovanie.

9. Stromy a ich reprezentácia, binárne stromy.

10. Aritmetické výrazy, výpočet hodnoty aritmetického výrazu v rôznych notáciách.

11. Odstráňovanie rekurzie a optimalizácia algoritmov.

12. Písomná skúška II.

13. Príprava na skúšku a rekapitulácia učiva

Literatúra: 

S. Zakhour a kol.: Java, výukový kurz, Computer Press, a.s., Brno, 2007

J. Keogh, M. Giannini: OOP bez předchozích znalostí, Computer Press, Brno, 2006

J. Kleinberg, E. Tardos: Algorithm Design, Cornell University, Addison Wesley, New York, 2006

P. Toepfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha, 1995

P. Wroblewski: Algoritmy, datové struktury a programovací techniky. Computer Press, Brno, 2004

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAZ1c/03
Názov: Programovanie, algoritmy, zložitosť
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Veronika Vaneková, RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03 , ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie práce na menších projektoch.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie semestrálneho projektu.

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov pracovať so zložitejšími štruktúrami údajov, objektami, vytvárať algoritmy založené na objektovo-orientovaných princípoch.

Stručná osnova predmetu: 

Objektovo-orientované programovanie v programovacom jazyku Java.

Procedurálne aspekty jazyka Java - podmienky, cykly. Použitie objektov v Jave. Triedy a inštancie. Stavové premenné a metódy. Balíčky. Zapúzdrenie. Špecifikácie viditeľnosti. Dedičnosť. Virtuálne metódy. Polymorfizmus. Kolekcie - vektory, dynamické polia, množiny. Vstupno-výstupné metódy v jazyku Java. Interfejsy a vnútorné triedy. Výnimky.

Tvorba samostatných projektov. Metodika tvorby a konkrétna tvorba projektov - analýza problému, návrh riešenia, diskusia o riešení z rôznych hľadísk, modifikácia a samotná implementácia. Zoznámenie sa s návrhovými vzormi (design patterns). Ich znalosť študent demonštruje jednak na jednom projekte, ktorý si sám vyberie, jednak na písomnom teste.

Literatúra: 

ECKEL, B. Myslíme v jazyku Java, Knihovna programátora. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-9010-6.

ECKEL, B. Myslíme v jazyku Java, Knihovna zkušeného programátora. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0027-1.

ECKEL, B. Thinking in Java, 3rd Edition. [online] Dostupné na internete: <http://mindview.net/Books/DownloadSites>

PECINOVSKÝ, R. Myslíme objektově v jazyku Java. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0941-4.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/AFJ1a/03
Názov: Automaty a formálne jazyky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., Mgr. Roland Cmorik, RNDr. Jozef Gajdoš, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Základné pojmy z matematickej logiky -dôkaz sporom, dôkaz matematickou indukciou

Základné pojmy z teórie množín -prienik, zjednotenie, doplnok, kartézsky súčin, potenčná množina

Základné pojmy z teórie vyčísliteľnosti -rekurzívna funkcia, čiastočne rekurzívna funkcia, Turingov stroj, a ich vlastnosti

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomný test zameraný na príklady z oblasti konštrukcie konečnostavovývh automatov a ich optimalizácie, počas cvičení v prebehu semestra.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná závečná skúška. Do celkového hodnotenia sa zohľadňuje aj výsledok písomného testu z cvičení počas semestra (30% váhou do váženého priemeru).

Cieľ predmetu: 

Získať základné poznatky z oblasti formálnych jazykov a gramatík.

Oboznámiť sa s problematikou regulárnych jazykov, naučiť sa konštruovať konečnostavové automaty a akceptory, ako aj ich transformáciu na optimálny tvar.

Naučiť sa využívať tieto poznatky na konštrukciu efektívnych algoritmov pre spracovávanie a vyhľadávanie textových informácií.

Stručná osnova predmetu: 

Základné pojmy - abeceda, jazyk, gramatika. Chomského hierachia jazykov a gramatík. Konečnostavový automat, regulárne zobrazenia, konštrukcia redukovaného automatu. Konečnostavové akceptory, nedeterministické akceptory a akceptory s epsilon-prechodmi. Regulárne výrazy. Uzáverové vlastnosti triedy regulárnych jazykov.

Literatúra: 

J.E. Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman: Introduction to automata theory, languages, and computation, Addison-Wesley, 2001.

M.Chytil: Automaty a gramatiky, SNTL, 1984.

J.van Leeuwen (ed.): Handbook of theoretical science, North-Holland, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/OSY1/03
Názov: Operačné systémy
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc., Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03
Obsahová prerekvizita: 

Znalosť základov programovania.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežné testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Získať znalosti o základnej architektúre operačného systému. Pochopiť algoritmy pre prideľovanie procesora viacerým procesom, medziprocesovú komunikáciu a prideľovanie pamäte. Vedieť uplatniť základné synchronizačné postupy a riešiť problémy prideľovania spoločných zdrojov pre vstupno-výstupné operácie. Rozumieť organizácii súborov a ich ochrane prístupovými právami. Vedieť prakticky využívať služby operačného systému typu Unix a Windows.

Stručná osnova predmetu: 

Štruktúra a funkcie operačného systému. Vytváranie obrazu úlohy a jej vykonanie. Charakteristiky druhov OS a ich historický vývoj. Multiprogramové prostredie, prepínanie kontextu, prerušenia, zdieľanie času, interaktivita. Proces, správa procesov, stratégie prideľovania, komunikácia medzi procesmi, klasické problémy konkurencie a ich riešenia (vzájomné vylúčenie, uviaznutie, vyhladovanie). Správa pamäte, relokácia, segmentácia, stránkovanie, virtualizácia pamäte. Riadenie vstupno-výstupných zariadení, systémové ovládače, prideľovanie zdrojov. Organizácia externých pamätí - so sekvenčným i s priamym prístupom. Súbor, súborový systém, základné funkcie systému pre prácu so súbormi, adresáre, bezpečnosť a ochrana prístupovými právami.

Sylabus predmetu: 

1. Vývoj OS. Čo je OS. Základné funkcie OS. Charakteristiky druhov OS a ich historický vývoj. Princíp dávkového spracovania úloh, spooling, multiprogramové prostredie, systémy zdieľania času, multiprocesororové systémy, distribuované systémy, systémy reálneho času. Migrácia funkcií OS.

2. Štruktúra počítača a OS. Mechanizmus prerušení. I/O prerušenia. Komponenty OS. Služby OS. Systémové volania. Systémové programy. Štruktúra OS. Virtuálne stroje.

3. Správa procesov. Koncept procesu. Stavy procesu a prechody medzi nimi, prepínanie kontextu. Rozvrhovanie procesov. Operácie na procesoch – vytváranie a ukončenie procesov. Plánovanie procesov. Kritériá plánovania. Plánovacie algoritmy. Vláknový model, prideľovanie procesora vláknam, paralelizácia výpočtu.

4. Kooperácia a komunikácia procesov. Ilustrácia konceptu kooperácie na probléme producent–konzument. Medziprocesová komunikácia priama a nepriama, rúry, bariéry. Komunikácia v klient–server systémoch.

5. Synchronizácia procesov. Problém kritickej sekcie. Synchronizačné algoritmy. Synchronizačný hardvér. Semafory. Ošetrenie kolízií s aktívnym a pasívnym čakaním.

6. Klasické problémy synchronizácie. Kritické regióny. Monitory. Synchronizácia v OS Solaris a Windows.

7. Uviaznutia procesov. Charakterizácia uviaznutia. Metódy spracovania uviaznutia: prevencia, zabránenie, detekcia a liečenie uviaznutia.

8. Správa pamäte. Vytváranie obrazu úlohy a jej vykonanie – prideľovanie adries. Logický a fyzický adresovací priestor. Dynamické zavádzanie a spájanie. Prekrývanie (overlay). Swapping.

9. Metódy prideľovania pamäte. Súvislé prideľovanie pamäte. Stránkovanie. Segmentácia. Segmentácia so stránkovaním. Stránkovanie na žiadosť. Virtualizácia pamäte. Viacúrovňové riadenie prideľovania stránok.

10. Správa súborov. Pamäťová hierarchia počítačového systému – význam externých pamätí. Koncept súboru. Organizácia systému súborov. Pojem a význam štrukturovania údajov v súboroch. Atribúty súborov a spôsoby ich použitia. Ukladanie atribútov v adresároch. Prístupové metódy k súborom. Adresárové štruktúry. Základné funkcie pre prácu so súbormi. Priebeh otvárania, zatvárania súborov, vytváranie a mazanie, zmena atribútov. Problémy konkurencie v prístupe k súboru, zamykanie, zdieľanie súboru, význam zamykania na zápis a čítanie. Bezpečnosť a ochrana súborového systému prístupovými právami. Špecifiká prístupových práv v sieťach Microsoft, Novell NetWare, NFS.

11. Štruktúra súborového systému. Implementácia súborového systému. Implementácia adresárov. Alokačné metódy – súvislá alokácia, zreťazená alokácia, indexovaná alokácia, viacúrovňové indexy, FAT, UFS – Unix File System.

12. Správa periférnych zariadení. Spôsoby komunikácie procesora s okolím. Radiče zariadení a komunikácia cez vstupno–výstupné porty. Mechanizmus hardwarového (asynchrónneho) prerušenia, priamy prístup do pamäte. Význam a funkcia ovládačov, začlenenie do systému, spôsoby použitia. Práca štandardných systémových zariadení – systémový čas, správa napájania, hardvérové testy. Štandardné sériové a paralelné rozhrania, znakové vstupno–výstupné zariadenia (klávesnica, myš, scanner, tlačiareň). BIOS, priebeh zavádzania operačného systému. Zdieľateľné zariadenia, problémy prideľovania nezdieľateľných zariadení ¬– uviaznutie.

13. Funkcie znakových terminálov, význam pre viacpoužívateľské systémy, terminálové siete. Grafické adaptéry – rastrová grafika, režimy zobrazovania. Blokové zariadenia s priamym a sekvenčným prístupom. Organizácia priestoru na disku – povrch, stopa (cylinder), sektor, mechanizmus prístupu k sektoru, formátovanie. Špecifiká pevných diskov, a pružných diskov, CD a DVD médií.

Literatúra: 

A. Silberschatz, G. Gagne, P. Baer: Operating System Concepts, Wiley, 2002

A.S. Tanenbaum: Modern Operating Systems, Prentice-Hall, 2001

F. Plášil, J. Staudek: Operační systémy, SNTL Praha, 1992

Systémová dokumentácia Linux, MS Windows

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PSE1/03
Názov: Počítačové siete
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/OSY1/03 alebo ÚINF/ROS1/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Pochopiť vrstvový referenčný model ISO OSI pre sieťovú komunikáciu. Vedieť posúdiť parametre komunikačných kanálov, ovládať základné prístupové metódy, rozumieť funkcii prepájacích zariadení (opakovačov, mostov, smerovačov, brán). Rozumieť štruktúre IP paketov, adresácii a spôsobu prenášania paketov. Porozumieť zabezpečenému transportnému prenosu protokolom TCP. Vedieť využívať transportné rozhranie v komunikácii prostredníctvom schránok. Poznať základné aplikačné protokoly siete Internet a vedieť ich implementovať do programu. Ovládať spôsoby zabezpečenia siete pomocou bezpečnostných brán a zástupných serverov.

Stručná osnova predmetu: 

Vrstvový ISO OSI referenčný model. Charakteristiky prenosových kanálov, teoretické ohraničenia, prenosové techniky. Prístupové metódy CSMA/CD, Token Ring, vysokorýchlostné siete. Prepájanie sietí, opakovače, mosty, smerovače. Sieťová vrstva v sieťach TCP/IP, adresová štruktúra, ARP, ES-IS komunikácia. Protokol IP, ICMP riadenie, spojované a bezspojové transportné protokoly TCP a UDP. Aplikačné protokoly Telnet, FTP, SMTP, SNMP, systém doménových mien DNS, tvorba sieťových a distribuovaných aplikácií typu klient-server, agent-manažér. Ochrana počítačových sietí bezpečnostnými bránami a zástupnými servermi, zabepečené protokoly.

Literatúra: 

A.S. Tanenbaum: Computer Networks, Prentice Hall, 2002

W. Stallings: Local and Metropolitan Area Networks, Prentice Hall, 2000

E. Comer, R.E. Droms: Computer Networks and Internets, Prentice Hall, 2003

W.R. Stevens: TCP/IP Illustrated, Vol.1: The Protocols, Addison-Wesley, 1994

L. Dostálek, A. Kabelová: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SPR1a/03
Názov: Systémové programovanie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PSE1/03 alebo ÚINF/RPS1/00
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Testy na znalosť použitia OS Linux, programovania v shelli a v jazyku C.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Pozostáva z dvoch častí:

1. Vytvorenie skriptu v jazyku bash (1h).

2. Vytvorenie systémového programu v jazyku C (3h).

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa ovládať operačný systém Linux na používateľskej úrovni. Zvládnuť jazyk C a služby jadra operačného systému.

Stručná osnova predmetu: 

Príkazy OS Linux. Tvorba skriptov. Jazyk C. Služby jadra operačného systému. Spúšťanie a klonovanie procesov. Signály.

Sylabus predmetu: 

Príkazy OS Linux. Tvorba skriptov. Jazyk C. Služby jadra operačného systému. Spúšťanie a klonovanie procesov. Signály.

Literatúra: 

B.W. Kernighan, D. Ritchie: C Programming Language, Prentice Hall, 1988

R. Stones, N. Mathew: Beginnig Linux Programming, Wrox Press, 1999

K. Haviland, M. Gray, B. Salama: UNIX System Programming, Addison-Wesley, 1998

W. Stallings: Operating Systems - Internals and Design Principles, Prentice Hall, 2000

A. Silberschatz, G. Gagne, P. Baer: Operating System Concepts, Wiley, 2002

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SPR1b/03
Názov: Systémové programovanie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/SPR1a/03
Obsahová prerekvizita: 

ÚINF/SPR1a/03

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Dva testy:

1. Medziprocesová komunikácia v jazyku C.

2. Vlákna a synchronizácia paralelných procesov v jazyku C.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška pozostáva z dvoch častí

1. Teoretické znalosti z prednášok (1h).

2. Naprogramovanie rozvetvených paralelných procesov v jazyku C (3h).

Cieľ predmetu: 

Zvládnuť paralelné programovanie a medziprocesovú komunikáciu na jednom počítači,

vlákna a ich synchronizáciu.

Stručná osnova predmetu: 

Teoretické problémy synchronizácie paralelných procesov: Algoritmy Deckerov,

pekára, problém producent-konzument a čitateľ-zapisovateľ. Využitie petriho

sietí na modelovanie synchronizačných problémov. Tvorba paralelných programov.

Teoretické a praktické programovanie medziprocesovej komunikácie v operačných

systémoch Unixového typu v jazyku C: Vlákna, semafory, rúry, pomenované rúry,

zdieľaná pamäť, fronty správ. Architektúra jadra operačného systému Unix/Windows.

Sylabus predmetu: 

Teoretické problémy synchronizácie paralelných procesov: Algoritmy Deckerov,

pekára, problém producent-konzument a čitateľ-zapisovateľ. Využitie petriho

sietí na modelovanie synchronizačných problémov. Tvorba paralelných programov.

Teoretické a praktické programovanie medziprocesovej komunikácie v operačných

systémoch Unixového typu v jazyku C: Vlákna, semafory, rúry, pomenované rúry,

zdieľaná pamäť, fronty správ. Architektúra jadra operačného systému Unix/Windows.

Literatúra: 

M.L. Mitchell, A. Samuel, J. Oldham: Advanced Linux Programming, SAMS, 2001

M.J. Bach: Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1986

D.P. Bovet, M. Cesati: Understanding the Linux Kernel, O'Reilly, 2000

N. Matthew, R. Stones: Professional Linux Programming, Wrox Press Inc., 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DBS1a/03
Názov: Databázové systémy
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Csaba Török, CSc., RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test, zadanie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Vedieť princípy databázového modelovania a osvojit si základy dopytovacích jazykov. Pochopiť formálne základy databázových systémov - databázovú logiku, relačnú algebru.

Stručná osnova predmetu: 

Modely dát. Jazyky na definovanie a manipuláciu dát (DDL, DML). Tabuľky, atribúty, záznamy a integritné obmedzenia. Dopyty: select, where, group by, agregačné a systémové funkcie. Viac tabuliek: join, union; primárny, cudzí kľúč; vnorené dopyty, pohľady. Relačná algebra: formalizácia tabuľky, databázová logika: termy, podmienky, Transformácia, projekcia stĺpcov, Cartesiansky súčin, selekcia riadkov.

Literatúra: 

S.Krajčí: Databázové systémy, UPJŠ, 2005

J.Ullman: Principles of database and knowledge – base systems, Comp. Sci. Press., 1988.

K.Henderson: The Guru's Guide to SQL Server Stored Procedures, XML, and HTML, Addison Wesley Professional, 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/DBS1b/03
Názov: Databázové systémy
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Csaba Török, CSc., RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/DBS1a/03
Obsahová prerekvizita: 

Databázové systémy 1a - DBS1a/03

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test, zadanie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Naučiť sa navrhnúť a normalizovať databázy. Získať informácie o fyzickej organizácii dát a indexoch. Vedieť uložené procedúry a triggery. Porozumieť transakciám. Pochopiť princípy distribuovaných a hierarchických databáz, XML a jeho dopytovacie jazyky.

Stručná osnova predmetu: 

Závislosti, normalizácia. Fyzická organizácia dát: B-stromy, hašované súbory. Pomocné tabuľky, rekurzia, kurzory. Uložené procedúry: vstupno-výstupné argumenty, systémové procedúry. Indexy a štatistiky: klastrové a neklastrové indexy, údržba indexov a štatistík. Triggery a integrita. Transakcie. Distribuované databázy. XML: prvky, atribúty, menné priestory; schéma: reštrikcie na hodnoty; jednoduché a zložité prvky, indikátory; XPath: uzly, osy, funkcie a operátory; XQuery: FLWOR, doc, vzťahy, predikáty.

Literatúra: 

S.Krajčí, Databázové systémy, UPJŠ, 2005

J. Ullman: Principles of database and knowledge – base systems, Comp. Sci. Press., 1988

K.Henderson: The Guru's Guide to Transact SQL, Addison Wesley Professional, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PRP2/03
Názov: Princípy počítačov
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Marián Novotný, Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o histórii, klasifikácii a konštrukčných princípoch počítačov von Neumannovho typu. Ovládať binárne kódovanie celých a reálnych čísel, základné aritmetické a logické operácie s nimi. Vedieť ich realizovať pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Vedieť spôsoby realizácie pamätí, aritmeticko-logickej jednotky a časového riadenia strojového cyklu. Pochopiť význam mikroinštrukčného riadenia, kompletnej a redukovanej sady inštrukcií. Vedieť popísať postup spracovania jednotlivých typov strojových inštrukcií. Rozumieť spôsobu komunikácie procesora so vstupno-výstupnými zariadeniami, mechanizmu prerušenia a priameho prístupu do pamäte. Pochopiť funkciu radiča a ovládačov pri tejto komunikácii a porozumieť mechanizmu, umožňujúcemu prenositeľnosť programov.

Stručná osnova predmetu: 

Počítače von Neumannovho typu, história, súčasné technologické hranice. Kódovanie celých a reálnych čísel, aritmetické operácie. Realizácia základných funkčných a riadiacich prvkov počítača pomocou kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Pamäťová bunka, organizácia pamäťovej matice, typy pamätí. Architektúra procesora na úrovni digitálnej logiky, časová synchronizácia, strojový cyklus. Mikroinštrukcie, riadenie inštrukčného cyklu. Typy strojových inštrukcií, adresovacie režimy, postup pri ich spracovaní. Vstupno-výstupné brány, mechanizmus prerušenia, priamy prístup do pamäte. Funkcia radiča, ovládače a ich začlenenie do jadra operačného systému. Prenositeľnosť programov. Základy jazyka assembler.

Literatúra: 

A. S. Tanenbaum: Structured Computer Organization, 4.ed., Prentice-Hall, 1999.

W. Stallings: Computer Organization and Architecture, 4.ed., Prentice-Hall, 1996.

J. Blieberger, G. H. Schildt, U. Schmid, S. Stoeckler: Informatik, Springer-Verlag, 1990.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PSO1/03
Názov: Prezentačný software
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Studenovský, CSc., Mgr. Peter Mlynárčik
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

projekt

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

projekt

Cieľ predmetu: 

Naučiť študentov čo najširšie používať možnosti prezentačného softvéru.

Stručná osnova predmetu: 

Základné druhy prezentácií a princípy ich tvorby. Program MS Power Point a jeho použitie. Sprievodcovia a šablóny - využívať ale nepreceňovať. Grafika, využitie dát a ich aplikácií (MS Word osnova, MS Excel,...). Podľa možností využitie animácií, zvukov, atď. Šírenie prezentácií.

Sylabus predmetu: 

1 – 2. Oboznámenie sa s prezentačným softvérom Power Point.

3 – 4. Prehliadka projektov z predchádzajúcich rokov.

5 – 9. Tvorba vlastných projektov.

10–12. Prehliadka a hodnotenie vlastných projektov.

Literatúra: 

Dokumentácia k PowerPoint podľa vlastného výberu.

Projekty študentov na stránke s.ics.upjs.sk/~studenovsky/PSO

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/TVY1/03
Názov: Teória vypočítateľnosti
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., Mgr. Lenka Pisková
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomné kontroly v súlade so študijným poriadkom PF UPJŠ

Hodnotenie aktivity na cvičeniach

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Pochopiť pojem algoritmu a miery zložitosti výpočtu v širšom kontexte.

Stručná osnova predmetu: 

Turingov stroj ako jedna z formalizácií pojmu algoritmus. Čiastočne rekurzívne funkcie. Ekvivalencia vypočítateľnosti Turingovým strojom, programom Pascal a čiastočnej rekurzivity. Algoritmická neriešiteľnosť problému zastavenia sa Turingovho stroja a programu Pascal. Elementárne vlastnosti rekurzívne očíslovateľných množín.

Základy invariantnej teórie vypočítateľnosti: univerzálny systém programov, jeho základné vlastnosti, vety o preklade a izomorfnosti.

Dynamická miera zložitosti a jej vlastnosti.

Literatúra: 

L. Bukovský, Teória algoritmov, ES UPJŠ, Košice 1999

O. Demuth, R. Kryl a A. Kučera, Teorie algoritmu I,II, SPN, Praha 1984

M. Machtey and P. Young, An Introduction to the General Theory of Algorithms, North--Holland, Amsterdam 1978

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UNS1/04
Názov: Úvod do neurónových sietí
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie projektov vytvorených pre aplikácie neurónových sietí.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška písomná a ústná.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť a vedieť aplikovať základné paradigmy neurónových sietí a genetických algoritmov. Naučiť sa pracovať so softwarom modelujúcim neurónové siete.

Stručná osnova predmetu: 

Základné modely neurónov (lineárne prahové jednotky, polynomiálne jednotky, perceptróny), ich výpočtové schopnosti, algoritmy adaptácie. Dopredné neurónové siete, back-propagation algoritmus pre adaptáciu sietí. Riešenie problémov predikcie pomocou neurónových sietí. Základy genetických a evolučných algoritmov. Aplikácie genetických algoritmov pri riešení niektorých problémov.

Literatúra: 

J. Hertz, A.Krogh, R.G. Palmer: Introduction to the theory of neural computation, Addison Wesley, 1991

V. Kvasnička a kol.: Úvod do teórie neurónových sietí, IRIS, Bratislava, 1997

P. Sinčák, G. Andrejková: Úvod do neurónových sietí, I. a II. diel, ELFA, Košice, 1996

V. Kvasnička a kol.: Evolučné algoritmy, IRIS, Bratislava, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/FUN1/04
Názov: Funkcionálne programovanie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1c/03 alebo ÚINF/RPR1c/05 alebo ÚFV/SDF1/99
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie aktívnej účasti na cvičení a domácej prípravy, test z teoretických znalostí v priebehu semestra. Práca na semestrálnom projekte.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústná skúška spolu s hodnotením z cvičení.

Cieľ predmetu: 

Základné programovacie techniky a sémantika programovania vo funkcionálnom jazyku..

Stručná osnova predmetu: 

Princípy funkcionálneho programovania. Lambda kalkulus z hľadiska funkcionálnych programovacích jazykov. Vlastnosti funkcionálnych programovacích jazykov. Programovací jazyk SCHEME: štruktúra jazyka a základné výpočtové‚ pravidlo, práca so symbolickými výrazmi, bloková štruktúra a statické vnáranie, funkcionálne objekty a makrá. Porovnávanie symbolických štruktúr a unifikácia. Pravidlový systém, logický systém, rámcový systém (porovnávanie a indexovanie).

Sylabus predmetu: 

Symbolické výrazy. Konštruktory a selektory symbolických výrazov. Klasifikácia dát. Kombinácie Špeciálne formy. Definícia procedúry. Volanie procedúry. Lambda výrazy. Lokálne premenné. Formy quote a quasiquote. Rámcový model a pojem prostredia. Vyhodnocovanie výrazov v rámcovom modeli. Makrá.

Literatúra: 

H. Abelson, G. J. Sussman, J. Sussman, Structure and interpretation of computer programs, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1985.

M. Felleisen, R. B. Findler, M. Flatt, S. Krishnamurthi, How to design programs, The MIT Press, 2001.

I. Kalaš, Iné programovanie. Stretnutie s jazykom Lisp, Alfa, Bratislava, 1990.

J. Kelemen, M. Ftáčnik, I. Kalaš, P. Mikulecký, Základy umelej inteligencie, Alfa, Bratislava, 1992.

R. Kelsey, W. Clinger, J. Rees, eds., Revised5 report on the algorithmic language Scheme, 1998.

B. J. MacLennan, Functional programming: practice and theory, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

Ľ. Molnár, P. Návrat, Programovanie v jazyku Lisp, Alfa, Bratislava, 1988.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/BSI1a/04
Názov: Seminár z informatiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie spracovaných zadaní, hodnotenie referátov, písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie je udelené na základe výsledkov získaných v rámci priebežného hodnotenia a záverečného testu

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti informatiky s výhľadom na využitie získaných poznatkov v záverečných prácach. Získať skúsenosti s riešením úloh z programátoských súťaží a seminárov.

Stručná osnova predmetu: 

Referáty o vybraných úlohách z korešpondečných programátorských seminárov a súťaží. Prezentácia referátov o súčasných trendoch v oblasti informatiky.

Literatúra: 

Korešpondenčný seminár z programovania. Dostupný na internete: <http://www.ksp.sk>.

Programátoská liaheň. Dostupná na internete: <https://liahen.ksp.sk>.

Programátorská súťaž PALMA. Dostupná na internete: <http://palma.strom.sk>.

Programátoská súťaž TOPCODER. Dostupná na internete: <http://www.topcoder.com>.

PLESNÍK,J. Grafové algoritmy. VEDA Bratislava, 1983.

SWAMY, M.N.S., THULASIRAMAN, K. Graphs, Networks, and Algorithms. Krieger Pub Co, 1980.

Wolfram Math World. Dostupný na internete: <http://mathworld.wolfram.com/topics/ComputerScience.html>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/BSI1b/04
Názov: Seminár z informatiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie spracovaných zadaní, hodnotenie referátov, písomný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie je udelené na základe výsledkov získaných v rámci priebežného hodnotenia a záverečného testu

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti informatiky s výhľadom na využitie získaných poznatkov v záverečných prácach. Získať skúsenosti s riešením úloh z programátoských súťaží a seminárov.

Stručná osnova predmetu: 

Referáty o vybraných úlohách z korešpondečných programátorských seminárov a súťaží. Prezentácia referátov o súčasných trendoch v oblasti informatiky.

Literatúra: 

Korešpondenčný seminár z programovania. Dostupný na internete: <http://www.ksp.sk>.

Programátoská liaheň. Dostupná na internete: <https://liahen.ksp.sk>.

Programátorská súťaž PALMA. Dostupná na internete: <http://palma.strom.sk>.

Programátoská súťaž TOPCODER. Dostupná na internete: <http://www.topcoder.com>.

PLESNÍK,J. Grafové algoritmy. VEDA Bratislava, 1983.

SWAMY, M.N.S., THULASIRAMAN, K. Graphs, Networks, and Algorithms. Krieger Pub Co, 1980.

Wolfram Math World. Dostupný na internete: <http://mathworld.wolfram.com/topics/ComputerScience.html>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ZPIRa/04
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., Mgr. Jozef Zápotocký, RNDr. Tomáš Horváth, PhD., RNDr. Jozef Studenovský, CSc., Mgr. Ján Guniš, Mgr. Peter Mlynárčik, doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. Peter Gurský, PhD., doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., Ing. Milan Schmotzer, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PBS/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie spracovaných materiálov z problematiky týkajúcej sa záverečnej práce. Detailnejšie hodnotenie je stanovené v požiadavkách na záverečnú prácu z informatiky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy. Naučiť sa spracovať riešenie v písomnej forme - východiská riešenia, dôvody výberu metód a dokumentáciu riešenia.

Stručná osnova predmetu: 

Upresnenie formulácie témy a návrh na riešenie úlohy

Overenie riešenia

Písomná prezentácia riešenia úlohy

Ústná prezentácia získaných výsledkov

Literatúra: 

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3.

ISO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ZPIRb/04
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: Ing. Milan Schmotzer, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., RNDr. Jozef Studenovský, CSc., RNDr. Tomáš Horváth, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., Mgr. Peter Mlynárčik, Mgr. Ján Guniš, doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie spracovaných materiálov z problematiky týkajúcej sa záverečnej práce. Detailnejšie hodnotenie je stanovené v požiadavkách na záverečnú prácu z informatiky.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v semestri podľa stanovených kritérií v interných požiadavkách na záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si metódy a postupy pri riešení rozsiahlejších úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy. Naučiť sa spracovať riešenie v písomnej forme - východiská riešenia, dôvody výberu metód a dokumentáciu riešenia.

Stručná osnova predmetu: 

1. Upresnenie formulácie témy a návrh na riešenie úlohy

2. Overenie riešenia

3. Písomná prezentácia riešenia úlohy

4. Ústná prezentácia získaných výsledkov

Literatúra: 

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

SO 690: 1987 Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

ISO 2145: 1978 Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Odborná a vedecká literatúra týkajúca sa záverečnej práce podľa odporúčania vedúceho záverečnej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UGR1/04
Názov: Úvod do počítačovej grafiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PAZ1a/03 alebo ÚINF/RPR1b/05
Obsahová prerekvizita: 

Základy analytickej geometrie v rovine a v priestore.

Základy programovania, agoritmizácie a odhady zložitosti.

Analyticko-geometrické vlastnosti kriviek.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test

Cieľ predmetu: 

ískať prehľad o činnosti vstupných a výstupných grafických zariadení. Vedieť implementovať jednoduché procedúry na vykreslenie úsečiek, kružníc, polynómov, vyplňovanie oblastí a orezávanie. Pochopiť význam homogénnych súradníc pre popis transformácií v rovine i priestore a možnosti premietania scény do roviny.

Stručná osnova predmetu: 

Technické prostriedky počítačovej grafiky, vstupné a výstupne zariadenia. Vnímanie farieb, palety, farebné modely. Rýchle prírastkové algoritmy pre kresbu úsečiek, kružníc, polynómov. Vyplňovanie oblastí, orezávanie. Modelovanie kriviek, Fergusonova interpolácia, spline krivky, Bézierove a B-spline krivky, modelovanie plôch. Homogénne súradnice, transformácie v rovine a priestore, stredové a rovnobežné premietanie. Určovanie viditeľnosti, osvetľovacie modely, tieňovanie. Realistické zobrazovanie, textúry, sledovanie lúča, vyžarovacia metóda. Reprezentácie údajov, popis scény, zobrazovací reťazec, postupy počítačovej animácie, virtuálna realita.

Literatúra: 

J.D. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, 2.ed., Addison-Wesley, 1996.

K. Agoston: Computer Graphics and Geometric Modelling: Implementation & Algorithms, Springer, 2005.

J. Žára, B. Beneš, P. Felkel: Moderní počítačová grafika, 2. vyd., Computer Press, 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/KOUI/04
Názov: Kombinatorika pre učiteľov informatiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚMV/KOI/03 , ÚMV/DM1a/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

2 semestrálne testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Priebežné hodnotenie a skúška (písomnou formou)

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov so základmi kombinatoriky a jej aplikáciami v informatike.

Stručná osnova predmetu: 

Princíp matematickej indukcie. Dirichletov princíp. Základy kombinatorického počítania. Pravidlo súčtu a súčinu. Permutácie, variácie, kombinácie. Výbery s opakovaním. Princíp inklúzie a exklúzie. Rekurentné vzťahy. Úvod do teórie grafov. Prehľadávacie algoritmy v grafoch. Stromy. Eulerovské a hamiltonovské grafy. Rovinné grafy. Farebnosť grafov, chromatické číslo.

Literatúra: 

S. Jendroľ, P. Mihók: Diskrétna matematika I., UPJŠ Košice 1992

J. Nešetřil, J. Matoušek: Kapitoly z diskrétni matematiky

http://umv.science.upjs.sk/madaras/DIM-text Hlineny.pdf

http://umv.science.upjs.sk/madaras/DiskretniMatematika Univerzita Olomouc.pdf

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚBEV/BDD/05
Názov: Biológia dieťaťa a dorastu
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc., Mgr. Ferdinand Salonna
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomný test.

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je dosiahnuť požadovanú úroveň vedomostí o ľudskom tele a jeho vývine nevyhnutnú pre pochopenie vývinovo viazaných biologických špecifík u detí a adolescentov.

Stručná osnova predmetu: 

Ontogenéza človeka. Vývin po narodení. Vekové osobitosti opornej a pohybovej, obehovej, dýchacej, tráviacej a močovej sústavy. Pohlavná sústava. Žľazy s vnútorným vylučovaním. Nervová sústava. Vekové špecifiká vzniku vybraných chorôb a závislostí na návykových látkach. Človek a životné prostredie.

Literatúra: 

Drobný I., Drobná M.: Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I. a II. Bratislava, PdF UK, 1994

Liptáková V.: Somatický a fyziologický vývoj dieťaťa. Osveta Bratislava, 198O

Malá H., Klementa J.: Biológia detí a dorastu. Bratislava, SPN, 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PSW1/06
Názov: Programovanie webových stránok
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

TWR1a/03 Tvorba www stránok

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Hodnotenie priebežných zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Vytvorenie bezpečnej dynamickej webovej aplikácie využítím JavaScript-u, PHP, MySQL.

Cieľ predmetu: 

Získať prehľad o moderných technológiách pre tvorbu dynamických webových stránok. Využívať technológie pre programovanie webových stránok na strane klienta (JavaScript) a na strane servera (PHP). Rozumieť a vedieť používať relačné databázy (MySQL) pri tvorbe aplikačných webových stránok. Poznať bezpečnostné riziká dynamických webových stránok a vedieť ich eliminovať.

Stručná osnova predmetu: 

Programovanie dynamických webových stránok. Programovanie na strane klienta - JavaScript. Jednoduché skripty pre dynamizáciu webových stránok. Programovanie na strane servera, jazyk PHP. Tvorba aplikácií založených na PHP. Systém správy relačných databáz - MySQL. Vzájomné prepojenie použitých technológií. Vybrané problémy riešiteľné technológiami na strane servera a technológiami na strane klienta. Bezpečnosť aplikácií založených na JavaScript-e, PHP a MySQL.

Sylabus predmetu: 

Dynamické webové stránky. Technológie na strane servera a technológie na strane klienta.

JavaScript. Práca s oknom, funkcie, udalosti. Spracovanie dát z formulára..

PHP. Inštalácia PHP a HTTP servera. Premenné. Programové konštrukcie. Spracovanie dát z formulára pomocou PHP. Práca so súbormi, prísupové práva. Vlastné funkcie.

MySQL, relačné databázy. Pripojenie k serveru. Práca s jednou a s viacerými tabuľkami. Použitie kľúčov. Normalizácia databázy.

PHP, MySQL a bezpečnosť. Bezpečnosť aplikácií založených na PHP a MySQL. Bezpečnostné riziká a možnosti ich eliminácie.

Literatúra: 

KOSEK, J. PHP. 1999. ISBN 80-7169-373-1.

ŠKULTÉTY, R. JavaScript. 2001. ISBN 80-7226-457-5.

ULLMAN, L. PHP a MySQL. 2005. ISBN 80-251-0397-8.

KOSEK, J. Vše o WWW. [online] Dostupné na internete: <http://www.kosek.cz>.

SVERRE, H. H. Zranitelný kód. 2006. ISBN 80-251-1180-6.

Grafika Publishing, s.r.o. Builder - Informační server o programování. [online] Dostupné na internete: <http://builder.cz>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/ASU1/06
Názov: Algoritmy a štruktúry údajov
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, Mgr. Roland Cmorik, RNDr. Jozef Gajdoš
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Pochopiť a naučiť sa pracovať s dátovými štruktúrami a algoritmami na nich. Analyzovať výpočtovú zložitosť na týchto algoritmoch.

Stručná osnova predmetu: 

Analýza algoritmov, Asymptotická notácia, Základné dátové štruktúry, Dátové typy a abstrakcia, Zásobníky a rady, Usporiadané a zotriedené zoznamy, Hašovanie a hašovacie tabuľky, Stromy, Vyhľadávacie stromy, Haldy, Množiny a partície, Dynamická alokácia priestoru, Triediace algoritmy, Grafy a grafové algoritmy

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PRJ1a/06
Názov: Softvérový projekt
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚINF/RPR1c/05 alebo ÚINF/PAZ1b/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Osvojiť si spôsob práce nad väčším softwarovým dielom vo všetkých fázach jeho životného cyklu. Vedieť analyzovať a explicitne vyjadrovať požiadavky používateľa, presne úlohu vyšpecifikovať, navrhnúť riešenie a vyhodnotiť alternatívy. Efektívne a korektne navrhnuté riešenie implementovať a otestovať. Naučiť sa viesť podrobnú dokumentáciu a prezentovať výsledky práce písomne i verejným vystúpením. Naučiť sa spolupracovať vo vývojovom kolektíve, efektívne si deliť prácu a vymieňať nápady.

Stručná osnova predmetu: 

Samostatná alebo tímová práca na projekte pod vedením vedúceho projektu. Kredity sa udeľujú na doporučenie vedúceho projektu za písomné spracovanie špecifikácií zadania, analýzy a návrhu riešenia. Študent si môže zapísať jeden zo seminárov k tematickým celkom SGB, SLI, SNS alebo STI.

Literatúra: 

. Sommerville: Software engineering, Addison Wesley, 2000

S. McConnell: Rapid Development, Microsoft Press, 1996

L. Král, J. Demner: Softwarové inženýrství, UK Praha, 1988

S. Russev, M. Adamec, J. Brdjar: Softvérové inžinierstvo a systémy case, EU Bratislava, 1993

Študijná literatúra, viazaná na vybraný projekt (podľa doporučenia zadávateľa).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PRJ1b/06
Názov: Softvérový projekt
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Róbert Novotný
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: ÚINF/PRJ1a/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Osvojiť si spôsob práce nad väčším softwarovým dielom vo všetkých fázach jeho životného cyklu. Vedieť analyzovať a explicitne vyjadrovať požiadavky používateľa, presne úlohu vyšpecifikovať, navrhnúť riešenie a vyhodnotiť alternatívy. Efektívne a korektne navrhnuté riešenie implementovať a otestovať. Naučiť sa viesť podrobnú dokumentáciu a prezentovať výsledky práce písomne i verejným vystúpením. Naučiť sa spolupracovať vo vývojovom kolektíve, efektívne si deliť prácu a vymieňať nápady.

Stručná osnova predmetu: 

Pokračovanie práce na projekte realizáciou navrhnutého riešenia, spracovanie podrobnej dokumentácie a verejná prezentácia výsledkov.

Literatúra: 

I. Sommerville: Software engineering, Addison Wesley, 2000

S. McConnell: Rapid Development, Microsoft Press, 1996

L. Král, J. Demner: Softwarové inženýrství, UK Praha, 1988

S. Russev, M. Adamec, J. Brdjar: Softvérové inžinierstvo a systémy case, EU Bratislava, 1993

Študijná literatúra, viazaná na vybraný projekt (podľa doporučenia zadávateľa).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SLO1a/06
Názov: Symbolická logika
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., RNDr. Ondrej Krídlo
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Znalosť základných matematických pojmov - množina, funkcia, relácia, ...

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce úlohy, písomná previerka.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Skúška.

Cieľ predmetu: 

Pochopiť základné pojmy výrokovej a predikátovej logiky - výrok, výroková schéma, dokázateľnosť, splniteľnosť, term, formula.

Stručná osnova predmetu: 

Základné pojmy výrokovej a predikátovej logiky - výrok, výroková schéma, dokázateľnosť, splniteľnosť, term, formula. Korektnosť a úplnosť výrokového počtu.

Literatúra: 

Goldstern M., Judah H.: The Incompleteness Phenomenon, A New Course in Mathematical Logic, A K Peters, Wellesley, Massachusetts, 1995

Krajči S., Symbolická logika - elektronické učebné texty dostupné na adrese <http://cs.ics.upjs.sk/~krajci/skola/vyucba/ucebneTexty/logika/logika.pdf>

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: Dek. FF UPJŠ/IKT/06
Názov: Informačno-komunikačné technológie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: Mgr. Emília Sotáková
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

Zvýšiť úroveň a štandardizovať informatickú gramotnosť absolventa na úrovni ECDL štandardov.

Stručná osnova predmetu: 

Výklad základných pojmov informatiky, pochopenie princípov činnosti a funkcií základných častí počítača, využívanie základných vlastností a funkcií operačného systému, uchovávanie a spracovávanie informácií, správa súborov, bezpečnosť údajov, základy spracovania grafických informácií, práca s textom v prostredí textového procesora, základné princípy a služby informačných sietí, vyhľadávanie informácií na Internete, základy spracovania údajov v tabuľkách, grafická interpretácia závislosti medzi údajmi, tvorba elektronických prezentácií obsahujúcich rôzne typy údajov.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.03.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/UTKI/06
Názov: Úvod do teórie komunikácie a informácie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test 40%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška 60%

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si poznatky o úlohe informácie v komunikačných systémoch, o kódovaní a prenose informácie a o kryptografii.

Stručná osnova predmetu: 

Jazykoveda, semiotika, teória komunikácie a teória informácie.

Komunikačné systémy.

Prenosové systémy, šírka pásma a šum, informačná kapacita prenosového kanála.

Transformácia informácie do kódu spoja. Vzorkovacia teoréma.

Kódovanie informácie.

Optimalizujúce kódy, Shannon-Fanov kód, Huffmanov kód.

Zabezpečujúce kódy, Hammingov kód.

Všeobecné poznámky o kódovaní.

Kryptografia. Symetrická kryptografia s tajným kľúčom, asymetrická kryptografia s verejným kľúčom.

Digitálny podpis, funkcia hash.

Literatúra: 

Povinná:

ONDRUŠ, Š. - SABOL, J.: Úvod do štúdia jazykov. 3. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987, s. 13-65.

VAŇKO, J.: Komunikácia a jazyk. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 1999.

Odporúčaná:

ČIŽMÁR, A.: Prenosové systémy. Bratislava, Alfa 1985.

ZIMMERMANN, J.: Komunikačné systémy. Prednášky na CD. Prešov 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/MORF1/06
Názov: Súčasný slovenský jazyk - morfológia 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

ZS: Komplexný morfologický rozbor viet podľa priloženého Postupu pri morfologickom rozbore, počet analyzovaných viet je zhodný s počtom seminárov (1 veta musí obsahovať najmenej 10 gramatických tvarov).

Odovzdať 2 týždne pred zápočtovým týždňom v zimnom semestri.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za priebežné hodnotenie v LS a za záverečnú skúšku podľa nasledovnej stupnice: A 87 – 100, B 77 – 86, C 69 – 76, D 61 – 68, E 56 – 60, FX 55 a menej

Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Zimný semester

1. blok

Morfematika a formálna morfológia. Gramatický tvar. Slovné druhy a ich využitie v texte. Gramatické kategórie.

2. blok

Substantíva a ich využitie v texte. Všeobecná charakteristika substantív. Gramatické kategórie: číslo, rod a životnosť a pád. Pojem a vymedzenia skloňovacieho typu a vzoru, kritériá na vyčleňovanie, varianty a frekvencia skloňovacích typov. Vzájomný vzťah skloňovacích typov, podobnosti a odlišnosti medzi nimi. Nový pohľad na deklinačný systém slovenčiny.

3. blok

Skloňovanie životných maskulín: charakteristika vzorov, variantnosť prípon, frekvencia a zdôvodnenie variantov.

4. blok

Skloňovanie neživotných maskulín: charakteristika vzorov, variantnosť prípon, frekvencia a zdôvodnenie variantov.

5. blok

Skloňovanie feminín: charakteristika vzorov, variantnosť prípon, frekvencia a zdôvodnenie variantov.

6. blok

Skloňovanie neutier: charakteristika vzorov, variantnosť prípon, frekvencia a zdôvodnenie variantov. Dvojtvary a kolísanie pri jednotlivých vzoroch – prejav dynamiky morfologického systému. Skloňovanie prevzatých substantív: nesklonné substantíva, osobitné skloňovanie, odchýlky pri jednotlivých vzoroch. Morfologická adaptácia prevzatých slov.

Zimný semester

1. blok

1. Organizačný seminár. Postup pri morfologickom rozbore.

Literatúra:

SOKOLOVÁ, M.: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov, Slovacontakt 1995, 178 s.

2. Slovné druhy, gramatické tvary a ich využitie v texte.

Literatúra:

FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004.

MISTRÍK, J.: Štylistika. 3. vyd. Bratislava : SPN, 1997.

SOKOLOVÁ, M.: Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. s. 178 - 236.

2. blok

3. Pragmaticko-morfologická charakteristika substantív.

Klasifikácia substantív, apelatíva a propriá, nepravé propriá. Životné a osobné maskulína. Feminatíva. Úloha splittingu v komunikácii. Príslovia a porekadlá z aspektu feministickej lingvistiky. Rozdiely v jazykoch z aspektu feministickej lingvistiky. Jazyk ako transportný prostriedok predsudkov.

Literatúra:

BUZÁSSYOVÁ, K.: Sociolingvistický pohľad na príčiny kolísania tvarov maskulín podľa životného neživotného skloňovania. Slovenská reč, 56, 1991, s. 262 – 276.

SOKOLOVÁ, M.: Jazyk ako zrkadlo sociálneho postavenia muža a ženy (na príklade slovenčiny). In: Sociálna práca - ľudské práva - vzdelanie dospelých. Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov. 24.-25.11.1998. Zborník referátov. Zost. A. Tokárová. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 1998, s. 436-447.

4. Pragmaticko-morfologická charakteristika gramatických kategórií substantív.

Gramatické kategórie: číslo, rod a životnosť a pád.

Skloňovanie substantív – všeobecná charakteristika. Pojem a vymedzenia skloňovacieho typu a vzoru. Kritériá na vyčleňovanie skloňovacích typov substantív, ich varianty.

Literatúra:

SOKOLOVÁ, M.: Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. s. 178 - 236.

SOKOLOVÁ, M.: Nové práce o vzťahu žena – jazyk – spoločnosť. Žena – jazyk – literatúra. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem 1996. In: Jazykovedný časopis, 50, 1999, s. 122 – 128.

3. blok

Problematika skloňovania substantív.

Životné maskulína – algoritmus č. 1 na zaraďovanie do deklinácie

a) Nom. pl. vzoru chlap, hrdina. Inštrumentál plurálu.

b) Skloňovanie prevzatých slov.

c) Osobitne skloňovanie zvieracích substantív.

4. blok

Neživotné maskulína – algoritmus č. 2 na zaraďovanie do deklinácie

a) Gen a lok. sg., lok sg., substantíva na -r, -l.

b) Inštrumentál plurálu.

c) Skloňovanie prevzatých slov.

5. blok

Feminína – algoritmus č. 3 na zaraďovanie do deklinácie

a) Variantnosť a frekvencia skloňovacích typov.

b) Dvojtvary v gen. pl.

6. blok

Neutrá – algoritmus č. 4 na zaraďovanie do deklinácie

h). Variantné formy pl. pri vzore dievča.

ch) Skloňovanie prevzatých slov.

Literatúra: 

Literatúra k 2. - 6. bloku:

DVONČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava, VEDA 1984, s. 7-43.

SABOL, J.: Variantnost skloňovacích typov podstatných mien v spisovnej slovenčine. Slovenská reč,, 45, 1980, č.2,s. 65-71.

ORAVEC, J.: Konkurencia prípon -a/-u v genitíve sg. vzoru dub. Kultúra slova, 14,1980, s. 205-210.

SOKOLOVÁ, M.: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov, Slovacontakt 1995, 178 s., s. 99 – 106.

Základná literatúra:

ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E. – FURDÍK, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984.

SOKOLOVÁ, M.: Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. s. 178 - 236.

Odporúčaná literatúra:

DOLNÍK, J.: Koncepcia novej morfológie spisovnej slovenčiny. Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 4, s. 193 – 210.

DVONČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava : Veda, 1984.

FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004.

MISTRÍK, J.: Štylistika. 3. vyd. Bratislava : SPN, 1997.

Morfológia slovenského jazyka.(kol.), l. vyd. Bratislava, Vyd. SAV, 1966.

SOKOLOVÁ, M.: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov, Slovacontakt 1995, 178 s.

SOKOLOVÁ, M.: Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. s. 178 - 236.

BENKO, V. – HAŠANOVÁ, J. – KOSTOLANSKÝ, E.: Počítačové spracovanie jazyka. Časť: Morfológia podstatných mien. Bratislava, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SLRES1/06
Názov: Slovenská literatúra realizmu a symbolizmu 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežná seminárna práca, pravidelná dochádzka na semináre, prezentovanie odborného referátu;

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Vypracovaný text seminárnej práce: maximálna hodnota bodov: 10.

prezentovanie výsledkov odborného referátu: 5 bodov

Podmienky pripustenia ku skúške: ospravedlnené dve neúčasti na seminárnych cvičeniach a odovzdanie seminárnej práce.

Skúška: Písomný test (maximálna hodnota bodov:60)

Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Úlohy, príklady:

Témy seminárnych prác:

1. Pavol Országh – dramatik (interpretácia jednej z drám: Vzhledanie, Pomsta, Otčim)

2. Premeny motívu lásky v poézii slovenského literárneho realizmu (interpretácia Banšellovej básne Oh, len ma ľúb)

3. Pokus o historickú epiku (interpretácia prózy Kolomana Banšella Atalanta)

4. Banšellova báseň Rozpomienka na Zemplín a jej Országhova kritika

5. Princípy sylabotónickej prozódie

6. Sonet v období slovenského literárneho realizmu (Hviezdoslav, Vajanský)

7. Postava v Kukučínovej próze Neprebudený

8. Vytváranie grotesky (M. Kukučín: Rysavá jalovica)

9. Budovanie paradoxu a irónie v Kukučínovej próze Keď báčik z Chochoľova umrie

10. Román-kronika (M. Kukučín: Dom v stráni)

11. Typizácia ako hlavný konštrukčný princíp budovania postáv (P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena)

12. K poetike vysokého štýlu a filozofii kresťanského kríža (P. O. Hviezdoslav: Sonety 1885)

13. Biblická poézia Hviezdoslava (interpretácie básne Ráchel)

14. Dráma schakespearovského typu (P. O. Hviezdoslav: Herodes a Herodias)

15. Interpretácia Vajanského básnického debutu Tatry a more

16. K autorskej metóde Vajanského (Letiace tiene)

17. Vajanského parnasizmus v básnickej zbierke Verše

18. Sujetová próza vajanskovského typu (E. M. Šoltésová: Proti prúdu)

19. Memoárová próza, resp. vecná próza spomienkoveho typu (E. M. Šoltésová: Moje deti)

20. Typológia cestopisu v období slovenského literárneho realizmu (T. Vansová: Pani Georgiadesová na cestách)

21. Moralizátorský román Terézie Vansovej Sirota Podhradských

22. Epigón starších realistov Ján Čaják a jeho román Rodina rovesných

23. K typológii literárnej kritiky v období slovenského literárneho realizmu (J. Vlček: Listy z Čiech, Orol 1879 – 1880)

24. Časopisecká produkcia v 80. rokoch 19. storočia (Slovenské pohľady)

Literatúra: 

Odporúčaná literatúra:

Bakoš, M.: Vývin slovenského verša od školy Štúrovej. Bratislava 1939

Čepan, O.: Stimuly realizmu. Bratislava 1984

Čepan, O.: Próza slovenského realizmu. Bratislava 2001.

Čepan, O.: Literárnoteoretické state. Bratislava 2003.

Čúzy, L. – Gbúr, J. – Kršáková, D. – Mikulová, M. – Roberts, D. – Zambor, J.: Panoráma slovenskej literatúry II., Bratislava 2005

Gbúr, J.: Hviezdoslav a česká poézia. Prešov 1998

Chmel, R.: Dejiny slovenskej literárnej kritiky. Bratislava 1991

Krausová, N.: Vývin slovenského sonetu. Bratislava 1976

Kusý, I.: Mladý Vajanský. Bratislava 1987

Liba, P.: Čitateľ a literárny proces. Bratislava 1987

Miko, F.: Hodnoty a literárny proces. Bratislava 1982

Mráz, A.: Literárne dielo Terézie Vansovej. Martin 1937

Mráz, A.: Literárny profil M. Š. Ferienčíka. Bratislava 1959

Noge, J.: Martin Kukučín tradicionalista a novátor. Život a dielo 1860 – 1907. Bratislava 1962

Pašteka, J.: Dramatika v epoche realizmu. Bratislava 1990

Števček, J.: Esej o slovenskom románe. Bratislava 1979

Šmatlák, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Kapitola Princípy novej básnickej estetiky. Bratislava 1979

Šmatlák, S.: Hviezdoslav. Zrod a vývin jeho lyriky. Bratislava 1961

Tomčík, M.: Básnické retrospektívy. Bratislava 1974

Turčány, V.: Rým v slovenskej poézii. Bratislava 1975

Kusý, I.: Zrelý Vajanský. Bratislava 1990.Mináriková, M.: Textologické a štylistické problémy Kukučínovho diela. Bratislava 1972

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/TELI2/06
Názov: Teória literatúry 2
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KSSFaK/TELI1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na seminároch, seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kombinovaná (test + ústna skúška) počet bodov 60 bodov 31

Cieľ predmetu: 

prehĺbiť vedomosti z teórie literatúry, základnej terminológie teórie literatúry, schopnosť aplikovať osvojené poznatky pri práci s konkrétnymi textami

Stručná osnova predmetu: 

1. Poetika básnického textu. Problematika básnickej obraznosti.

2. Verzológia. Prozódia, metrika, strofika, veršové systémy.

3. Poetika prozaického textu. Teória látky, témy, problému a tvaru.

4. Poetika dramatického textu

5. Základné otázky genológie

6. Žánrová povaha literárneho diela. Hlavné lyrické, epické a dramatické žánre.

6. Literárna komparatistika

7. Axiologické aspekty literatúry. Problematika literárneho kánonu.

Sylabus predmetu: 

OBSAH PREDNÁŠOK

1. Organizačné pokyny.

2. Poetika. Medzníky vývinu a rozličné chápania poetiky.

3. Poetika básnického textu. Básnická obraznosť. Podstata a štruktúra básnického obrazu. Obraznosť v modernej poézii.

4. Druhy básnického obrazu. Metafora, delenie metafor, metonymia a jej podoby, symbol, alegória, mýtus.

5. Verzológia. Základné pojmy, verš, metrum, rytmus, móra, takt, dieréza, cezúra, presah, strofa.

6. Veršové systémy I. Časomerný a sylabický veršový systém.

7. Veršové systémy II. Tonický a sylabotonický veršový systém.Podoby sylabotonizmu v slovenskej poézii. Voľný verš.

8. Rým, rýmovka, rýmové echo, druhy rýmov. Niektoré tradičné strofy.

9. Poetika prozaického textu. Rakúsova teória látky, témy, problému a tvaru.

10. Kompozícia, druhy kompozície. Rozprávač, typy rozprávača, formy rozprávania.

11. Základné otázky genológie. Hlavné lyrické, epické a dramatické žánre.

12. Literárna komparatistika, otázky medziliterárneho procesu.

13. Axiologické otázky literatúry. Aktuálna a vývinová hodnota literárneho diela. Problematika literárneho kánonu.

OBSAH SEMINÁROV A CVIČENÍ

1. Organizačné pokyny, oboznámenie študentov s témami seminárov, spôsobom práce a požiadavkami na udelenie kreditov.

2. Lyrika a verš. Princíp opakovania v lyrike. Lyrická redundancia.

3. Básnická obraznosť, spôsob narábania s metaforou

4. Časomerný veršový systém.

5. Sylabický veršový systém v slovenskej romantickej poézii

6. Podoby sylabotonického verša I. Jamb, trochej.

7. Podoby sylabotonického verša II. Daktyl, logaedické stopy (daktylotrochej). Amfibrach a anapest.

8. Voľný verš

9. Štruktúra a typy sonetu

10. Látka, téma, problém, tvar – teória Stanislava Rakúsa.

11. Fabula a sujet. Kompozičné osobitosti prózy.

12. Test.

13. Záverečný seminár, zhodnotenie semestra.

Tematicky budú semináre nadväzovať na prednášky, pričom sa v nich bude klásť dôraz na interpretáciu konkrétnych textov z našej i svetovej literatúry. Študenti budú mať k jednotlivým textom krátke interpretačné výstupy, ktoré budú slúžiť ako úvod do diskusie. Na záver semestra si svoje vedomosti preveria v teste z preberanej látky. Jeho zvládnutie bude spolu s interpretáciou a aktívnou účasťou na seminároch podmienkou udelenia kreditov.

DOMÁCE ZADANIA A PROJEKTY

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

PRIEBEZNE HODNOTENIE termín max. počet potrebný počet

(priebežný test, samostatná úloha, realizácie bodov bodov

aktivita na seminároch, seminárna práca Priebežne 40 21

ZA VERECNA SKUSKA

Forma skúšky: Maximálny Potrebný počet

kombinovaná (test + ústna skúška) počet bodov 60 bodov 31

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za semestrálne práce a záverečnú skúšku podľa nasledovnej tabuľky:

STUPEN POCET BODOV

A 87 - 100

B 77 - 86

C 69 -76

D 61 - 68

E 56 - 60

FX 55 á menej

Literatúra: 

Brukner, J. - Filip, J.: Poetický slovník. Mladá fronta, Praha 1997.

Ďurišin, D.: Teória medziliterárneho procesu I. ÚSL SAV, Bratislava 1995.

Harpáň, M.: Teória literatúry. ESA, Bratislava 1994.

Hrabák, J. - Štěpánek, V.: Úvod do teorie literatury. PNS, Praha 1987.

Hrabák, J.: Poetika. Československý spisovatel, Praha 1973.

Rakús, S.: Poetika prozaického textu. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1995.

Sabol, J.: Teória literatúry (Základy slovenskej verzológie). UPJŠ, Prešov 1983.

Šklovskij, V.: Teória prózy. Tatran, Bratislava 1971.

Timofejev, L. I. - Turajev, S. V.: Slovník literárnovedných termínov. Slovenský spisovateľ,

Bratislava 1981.

Valček, P: Slovník literárnej teórie. A-J. VSSS, Bratislava 2000.

Vlašín, Š. a kol.: Slovník literární teorie. Československý spisovatel, Praha 1977.

Wellek, R. - Warren, A.: Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Žilka, T.: Poetický slovník. Bratislava. Tatran, Bratislava 1984.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/PGZJ/06
Názov: Porovnávacia gramatika západoslovanských jazykov
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

DOMÁCE ZADANIA A PROJEKTY

ZS: Porovnanie 30riadkového textu z česko-slovenských prekladov a 30riadkového textu poľsko-slovenských prekladov. Odovzdať najneskôr2 týždne pred zápočtovým týždňom v zimnom semestri.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za priebežné hodnotenie a záverečnú skúšku podľa nasledovnej stupnice: A 87 – 100, B 77 – 86, C 69 – 76, D 61 – 68, E 56 – 60, FX 55 a menej.

Priebežné hodnotenie Termín realizácie Max. počet bodov Potrebný počet bodov

ZS:

Test z teoretických znalostí z prednášok

Domáce zadanie (porovnanie prekladov textov)

9. týždeň

11. týždeň

(40 b.)

20 b.

(20-19 A, 18-17 B,

16-15 C, 14-13 D,

12-11 E 10-0 FX)

20 b.

(20-19 A, 18-17 B,

16-15 C, 14-13 D,

12-11 E 10-0 FX)

12 b.

12 b.

Cieľ predmetu: 

Prehĺbenie poznatkov zo slavistiky a staroslovienčiny.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Rozvrh tém prednášok:

1. Základná informácia o cieľoch a metódach výučby disciplíny, o základnej a doplnkovej literatúre. Cieľom celého cyklu prednášok je začleniť lingvistickú charakteristiku slovenčiny do rámca západoslovanských jazykov (ZSJ). Fonologická typológia slovanských jazykov. Fonologický systém západoslovanských jazykov.

2. Ortografický a ortoepický systém západoslovanských jazykov.

3. Morfonologický systém západoslovanských jazykov.

4. Kontrastívna gramatika západoslovanských jazykov systematicky.

5. Vybrané morfologické problémy z porovnania všetkých slovanských jazykov.

6. Porovnanie substantívnej deklinácie. Unifikácie v rámci maskulín, v pluráli, stieranie rozdielov medzi tvrdým a mäkkým skloňovaním, tvarový synkretizmus. Kategória životnostli a personickosti. Strata, resp. zachovanie vokatívu.

7. Diferenciácia v rámci adjektív. Paradigmatika adjektív. Menné a zložené tvary, tvrdé a mäkké skloňovanie. Rodové rozdiely v pluráli. Tvarový synkretizmus. Posesívne adjektíva. Stupňovanie adjektív.

8. Diferenciácia ZSJ v rámci verb. Kategória osoby, systém časov, vzťah kategórie času a vidu, modálny systém. Predikačná kategória spôsobu a času. Zvratnosť slovies.

9. Verbálny aspekt a actio verbi. Pasívne konštrukcie v západoslovanských jazykoch. Systém slovesných tvarov, ich morfematická stavba. Časovanie slovies. Neurčité slovesné tvary.

10. Diferenciácia ZSJ v rámci numerálií. Kategória čísla a číslovky.

11. Diferenciácia ZSJ v rámci pronomín, Deklinácia osobných zámen. Tvarový synkretizmus, systém ukazovacích, posesívnych, opytovacích, neurčitých a relatívnych zámen. Kategória personickosti a zámená.

12. Adverbiá. Gramatická forma a morfematická stavba prísloviek. Nadstavbové slovné druhy – prepozície, konjunkcie a subjunkcie, partikuly. Vetotvorný slovný druh – interjekcie. Syntaktické a derivačné rozdiely ZSJ. Interlingválna homonymia v západoslovanských jazykoch

Rozvrh tém seminárov:

1. Lingvistická charakteristika slovenčiny v rámci slovanských, osobitne západoslovanských jazykov (L: č.1, 13.)

2. Fonologický systém západoslovanských jazykov (L: č.1, 13.).

3. Ortografický a ortoepický systém západoslovanských jazykov (L: č.1).

4. Morfonologický systém západoslovanských jazykov. Alternácie (L: č.1, 14).

5. Kontrastívna gramatika západoslovanských jazykov systematicky (L: č.1, 4).

6. Vybrané problémy z porovnania všetkých slovanských jazykov (L: č.1, 9, 10 11).

7. Porovnanie substantívnej deklinácie ZSJ. Unifikácie v rámci maskulín, v pluráli, stieranie rozdielov medzi tvrdým a mäkkým skloňovaním, tvarový synkretizmus. Kategória životnostli a personickosti. Strata, resp. zachovanie vokatívu (L: č.1, 4).

8. Diferenciácia ZSJ v rámci adjektív. Paradigmatika adjektív. Menné a zložené tvary, tvrdé a mäkké skloňovanie. Rodové rozdiely v pluráli. Tvarový synkretizmus. Posesívne adjektíva. Stupňovanie adjektív(L: č.1, 4).

9. Systém slovesných tvarov, ich morfematická stavba. Časovanie slovies. Neurčité slovesné tvary. Pasívne konštrukcie v západoslovanských jazykoch (L: č. 1, 15, 17)

10. Diferenciácia ZSJ v rámci numerálií. Kategória čísla a číslovky (L: č.1, 2,).

11. Diferenciácia ZSJ v rámci pronomín, Deklinácia osobných zámen. Tvarový synkretizmus, systém ukazovacích, posesívnych, opytovacích, neurčitých a relatívnych zámen. Kategória personickosti a zámená (L: č. 1, 2).

12. Adverbiá. Gramatická forma a morfematická stavba prísloviek. Nadstavbové slovné druhy – prepozície, konjunkcie a subjunkcie, partikuly. Vetotvorný slovný druh – interjekcie (L: č. 1, 2).

13. Syntaktické a derivačné rozdiely ZSJ. Interlingválna homonymia v západoslovanských jazykoch (L: č. 1, 16)

Literatúra: 

Literatúra (základná):

1. SOKOLOVÁ, M. – MUSILOVÁ, K. – SLANČOVÁ, D.: Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Bratislava: Stimul 2005

2. SOKOLOVÁ, M.: Český jazyk (Diferenčné javy a cvičenia). l. vydanie. Košice, Univerzita P.J. Šafárika l99l. l26 s.

3. SOKOLOVÁ, M. – MUSILOVÁ, K. – MIROSŁAWSKA, W.: Porovnanie západoslovanských jazykov. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Rkp

Literatúra (odporúčaná):

4. BĚLIČOVÁ, H.: Nástin porovnávací morfológie spisovných jazyku. Praha, Karolinum, Nakladatelství Univerzity Karlovy 1998. s. 217. (71 – 77)

5. DUKIEWICZ, L. – SAWICKA, I.: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia. Kraków, Instytut języka polskiego PAN 1995. 193 s.

6. GRZEGORCZYKOWA, R. – LASKOWSKI, R. – WRÓBEL, H.: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa Instytut języka polskiego PAN 1984. 556 s.

7. Mluvnice češtiny. I. Red. J. Petr. Praha, Academia 1986. 539 s.

8. Mluvnice češtiny II. Tvarosloví. Praha, Academia 1986, 536 s.

9. OHNHEISER, I. – ŠRÁMEK, R. et Kolařová, I. Komárek, K., Obrovská, J. Kneselová, H.: Základy české gramatiky s texty a cvičeními. Kompendium určené jazykovým kurzům a k samostatnému studiu. Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen. Ein Kompendium für Sprachkurse und zum Selbststudium. Innsbruck – Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2003. 350 s.

10. OHNHEISER, Ingeborg – SOKOLOVÁ, Miloslava, et NIŽNÍKOVÁ, Jolana, MANCUSO, Sebastian: Základy slovenskej gramatiky s textami a cvičeniami. Kompendium určené jazykovým kurzom a na samostatné štúdium. Grundlagen der slowakischen Grammatik mit Texten und Übungen. Ein Kompendium für Sprachkurse und zum Selbststudium. Prešov: PU 2006. 384 s.

11. OHNHEISER, Ingeborg – GAJDA, Stanisław et KRZEMPEK, Monika, LECH, Danuta, MAKUCHOWSKA, Marzena: Podstawy gramatiky polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej – Grundlagen der polnischen Grammatik mit Texten und Übungen. Ein Kompendium für Sprachkurse und zum Selbststudium. Innsbruck: UFL 2007. 362 s.

12. Příruční mluvnice češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996.

13. SOKOLOVÁ, Miloslava (2002): Hláskoslovné špecifiká v západoslovanských jazykoch. In: Fónické javy v slovanských jazykoch. XII. medzinárodná konferencia Medzinárodnej komisie pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Prešov 17. – 19. septembra 1996. Red. J. Sabol. Prešov: Náuka, s. 33 – 44.

14. SOKOLOVÁ, M.: Alternácie v spisovnej slovenčine. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava, Veda 2000. s. 417 – 444.

15. SOKOLOVÁ, M.: Funkcie pasíva v slovenčine (v porovnaní s češtinou, poľštinou a nemčinou). Slavica Slovaca, 28, Veda l993, s.235-242.

16. SOKOLOVÁ, Miloslava (1991b): Komunikatívna efektívnosť českých kontaktových javov v súčasnej slovenčine. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 2. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, s. 232 – 242.

17. MIROSŁAWSKA, W. – SOKOLOVÁ, M.: K problematike poľského a slovenského slovesa. Syntaktické funkcie infinitívu v poľštine a slovenčine. In: VARIA V. Red. M. Nábělková. Bratislava, SJS pri SAV 1996, s. 59 – 64.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/MORF2/06
Názov: Súčasný slovenský jazyk - morfológia 2
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KSSFaK/MORF1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

LS: Seminárna práca (rozsah minimálne 6 strán).

Odovzdať 2 týždne pred zápočtovým týždňom v letnom semestri.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za priebežné hodnotenie v LS a za záverečnú skúšku podľa nasledovnej stupnice: A 87 – 100, B 77 – 86, C 69 – 76, D 61 – 68, E 56 – 60, FX 55 a menej

Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Letný semester

1. blok

Slovesá (verbá) a ich využitie v texte. Teória morfologických, lexikálno-gramatických a funkčno-sémantických kategórií. Valencia a intencia. Verbálny aspekt a actio verbi.

2. blok

Aktualizačné kategórie: slovesný spôsob (modus), čas, osoba. Osobné a neosobné slovesá, neosobné tvary osobných slovies. Systém časov, vzťah kategórie času a vidu, modálny systém. Zvratnosť slovies. Slovesný rod, tvorenie a používanie pasívnych tvarov v slovenčine. Systém slovesných tvarov, ich využitie v texte. Časovanie slovies. Neurčité slovesné tvary.

3. blok

Prídavné mená (adjektíva) a ich využitie v texte. Paradigmatika adjektív a adjektiválií. Karegórie adjektív: kongruencia a stupňovanie.

Príslovky (adverbiá) a ich využitie v texte. Gramatická forma a morfematická stavba prísloviek.

4. blok

Nadstavbové slovné druhy a ich využitie v texte.

Číslovky (numeráliá). Používanie a skloňovanie.

Zámená (pronominá). Používanie a skloňovanie.

5. blok

Nesamostatné slovné druhy a ich využitie v texte.

Predložky a spojky: definícia, osobitosť ich gramatickej funkcie.

Predložky (prepozície) Sekundárne predložky.

Spojky (konjunkcie) Konjunkcie a subjunkcie.

Častice (partikuly) – vzťah k iným slovným druhom.

Citoslovcia.

6. blok

Dynamika slovenskej morfológie. Korpusový výskum variantov.

Letný semester

1. blok

1. Organizačný seminár.

Slovesá (verbá) a ich využitie v texte.

2. Lexikálno-gramatické kategórie: valencia a intencia, verbálny aspekt a actio verbi, negácia.

a) Problematika slovesnej intencie a valencie, sémantika a valenčné typy.

b) Slovesný vid: definícia, funkcia, kritériá na rozpoznanie dokonavých a nedokonavých slovies

c) Perfektíva tantum, imperfektíva tantum.

d) Sekundárne imperfektíva a perfektíva.

Literatúra:

KAČALA, J.: Sloveso a sémantická štruktúra vety, 1. vyd. Bratislava, Veda 1989, s. 39-49, 66-73, 29-30.

NIŽNÍKOVÁ, J. – SOKOLOVÁ, M. a kol.: Valenčný slovník slovenských slovies. 1. vyd. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 1998. 272 s.

SEKANINOVÁ, E.: Sémantická analýza predponového slovesa v ruštine a v slovenčine. 1. vyd. Bratislava, Veda 1980 (kapitola o slovesnom vide).

SOKOLOVÁ, M.: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov, Slovacontakt 1995, 178 s., s. 23 – 77.

SOKOLOVÁ, M: Aspektológia v Regensburgu. Jazykovedný časopis, 52, 2001, č. 2, s. 101 – 119.

2. blok

3. Gramatické kategórie. Kategória osoby, systém časov, vzťah kategórie času a vidu, modálny systém. Zvratnosť slovies. Genus verbi. Pasívne konštrukcie.

a) Kategória slovesnej osoby. Tvorenie osobných foriem. Využitie slovesnej osoby v komunikácii.

b) Predikačná kategória spôsobu a času. Vzťah kategórie spôsobu a času. Čas a vid. Tvorenie časových a spôsobových foriem. Používanie slovesného času a spôsobu v slovenčine.

c) Gramatická kategória slovesného rodu. Formy pasíva v slovenčine a ich použitie. Zvratnosť slovies v slovenčine. Identifikácia zvratných tvarov.

Literatúra:

HORÁK, G.: Slovesné kategórie osoby, spôsobu a ich využitie. Bratislava, Veda 1993. 174 s.

RUŽIČKA, J.: Kategória osoby. Jazykovedný časopis, 18, 1967, č. 1, s. 61-63.

Morfológia slovenského jazyka.(kol.), l. vyd. Bratislava, Vyd. SAV, 1966, s.504-525.

SOKOLOVÁ, M.: Sémantika slovesa a slovesný rod.1. vyd. Bratislava, Veda, 1993, 120 s.

SOKOLOVÁ, M.: Sémantika slovesa a genus verbi. Jazykovedný časopis, 43, 1992, s. 99-115.

SOKOLOVÁ, M.: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov, Slovacontakt 1995, 178 s., s. 78 – 94.

4. Problematika triedenia slovies v slovenčine. Tvorenie a využívanie verbálnych tvarov.

a) Slovesné vzory a slovesné triedy.

b) Neurčité slovesné tvary v slovenčine. Tvorenie a využitie neurčitých slovesných tvarov.

Literatúra:

DVONČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava, Veda 1984, s. 100-103.

JACKO, J.:Slovenská morfológia v škole. Bratislava, SPN 1974, s. 158-166.

Morfológia slovenského jazyka.(kol.), l. vyd. Bratislava, Vyd. SAV, 1966, s.484-495, 558-562.

SABOL, J.: Vymedzenie časovacieho typu. In: Studia Academica Slovaca. 9. Bratislava, Alfa 1980, s. 340-352.

SOKOLOVÁ, M.: Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. s. 178 - 236.

3. blok

6. Využívanie adjektív v texte.

a) Deklinácia adjektív. Posesívne adjektíva.

b) Kategória gradácie. Zásady stupňovania prídavných mien v slovenčine.

c) Kategória kongruencie – v rode, čísle a páde. Adjektíva a adjektiváliá.

Literatúra:

BUZÁSSYOVÁ, K.: Príspevok k vymedzeniu neutralizácie v kategórii stupňovania. Jazykovedný časopis, 30, 1979, č.1, s. 6-17.

ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E. – FURDÍK, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1984. 227 s., s. 75-95.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Vzťahové adjektíva v slovenčine. Bratislava, Veda 1993.

SOKOLOVÁ, J.: Sémantika kvalifikačných adjektív. Nitra, FF UKF 2004. 100 p.

7. Príslovky (adverbiá) v slovenčine.

a) Morfologická charakteristika a syntaktické funkcie adverbií.

b) Problematika tzv. predikatívnych (obsahových, vetných) prísloviek.

c) Adverbium a adverbiále.

Literatúra:

MIKO, F.: K problematike prísloviek. Jazykovedný časopis, 12, 1961, č. 1, s. 10-24.

ŠIKRA, J.: Sémantika slovenských prísloviek. 1. vyd. Bratislava, Veda 1991,. 212 s.

ŠIMKOVÁ, M: Slovnodruhová príslušnosť vetných prísloviek. In: Slovenská reč, 67, 2002, s. 193 – 210.

4. blok

8. Číslovky (numerále – numeráliá). Využívanie v texte.

a) Morfologická charakteristika čísloviek.

b) Vzťah čísloviek k iným slovným druhom.

c) Gramatické vlastnosti čísloviek.

Literatúra:

ONDRUS, P.: Kapitoly zo slovenskej morfológie. 1. vyd. Bratislava, SPN 1978, s. 21-32.

SABOL, J.: Fonologický rozbor zámenných a číslovkových relačných morfém. Jazykovedný časopis, 25, 1974, č. 2,s. 117-127.

9. Miesto zámen v morfologickom systéme slovenčiny (pronomen – pronominá). Využívanie v texte.

a) Deiktická funkcia zámen. Textová a komunikatívna funkcia.

b) Morfologická charakteristika zámen.

c) Vzťah zámen k iným slovným druhom.

Literatúra:

ŠIKRA, J.- FURDÍK, J.: Príspevok k vymedzeniu a klasifikácie zámen z konfrontačného hľadiska ( na materiáli angličtiny a slovenčiny). Jazykovedný časopis, 33, 1982, č. 2, s. 132-143.

BAJZÍKOVÁ, E.: Neurčité zámená v texte. SAS 12. K funkcii a sémantike deiktík času a miesta. SAS 13. s. 12-22.

KESSELOVÁ, J.: O funkcii zámen v dialogickej komunikácii. Slovenská reč, 64, 1999, s. 193 – 201.

5. blok

10. Hlavné názory na systém predložiek (prepozícií) v slovenčine. Využívanie v texte.

a) Gramatická funkcia predložiek.

b) Morfologická charakteristika predložiek.

c) Sekundárne prepozície.

Literatúra:

ORAVEC, J.: Významová štruktúra prvotných predložiek. Jazykovedný časopis, 19, 1968, s. 41 n.

HORÁK, E.: Predložkový systém súčasnej slovenčiny. Slovenská reč. 37, 1972, č. 6. s. 341-354.

11. Z problematiky spojok (konjunkcií), častíc (partikúl), citosloviec (interjekcií).

a) Gramatická funkcia spojok a ich klasifikácia.

b) Kritériá na rozlíšenie parataktických a hypotaktických spojok (konjunkcie – subjunkcie).

c) Morfologická charakteristika častíc.

d) Vzťah častíc k iným slovným druhom. Funkcia častíc vo vete.

e) Morfologická charakteristika citosloviec.

f) Interjekcie a onomatopoje. Sekundárne funkcie citosloviec.

Literatúra:

ĎUROVIČ, Ľ.: Modálnosť. Lexikálno-syntaktické vyjadrovanie modálnych a hodnotiacich vzťahov v slovenčine a ruštine. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1956. 219 s.

FINDRA, J.: Polarita kladu a záporu vo vete a v texte. Konkurencia častíc aj – ani. Kultúra slova, 21, 1987, č. 6, s, 198-206.

ŠIMKOVÁ, M: Fungovanie častíc na osi pozitívne – negatívne. In: Slovenská reč, 63, 1998, s. 80 – 87.

VONDRÁČEK, M.: Citoslovce a částice – hranice slovního druhu. Naše řeč, 81, 1998, s. 29 – 37.

ŠIMKOVÁ, M: Homonymia v korpuse: častice. In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca. 3. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1997, s. 326 – 336.

ŠIMKOVÁ, M: Slovnodruhová príslušnosť výrazov maximálne/maximum a minimálne/minimum. In: Slovenská reč, 62, 1997, s. 274 – 282.

ŠIMKOVÁ, M: Z gramatiky a lexikografie tzv. malých slovných druhov. In: Lexicographica '99. Ed. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava: Veda 2001, s. 189 – 202.

6. blok

12. Dynamika slovenskej morfológie. Korpusový výskum variantov. Záverečné hodnotenie.

Literatúra:

DOLNÍK, J.: Vývin morfológie súčasnej spisovnej slovenčiny. SAS, Bratislava, Stimul 2000. s. 277 – 287.

DVONČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava : Veda, 1984.

Literatúra: 

Základná literatúra:

ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E. – FURDÍK, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984.

SOKOLOVÁ, M.: Morfematika vo vyučovaní slovenského jazyka na vysokých školách. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. s. 178 - 236.

Odporúčaná literatúra:

DOLNÍK, J.: Koncepcia novej morfológie spisovnej slovenčiny. Slovenská reč, 2005, roč. 70, č. 4, s. 193 – 210.

DVONČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava : Veda, 1984.

FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004.

MISTRÍK, J.: Štylistika. 3. vyd. Bratislava : SPN, 1997.

Morfológia slovenského jazyka.(kol.), l. vyd. Bratislava, Vyd. SAV, 1966.

SOKOLOVÁ, M.: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov, Slovacontakt 1995, 178 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SYNT1/06
Názov: Súčasný slovenský jazyk - syntax 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

 2 priebežné testy, zvládnutie cvičení a odborných rozpráv

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

 finálny test

Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

1. STRETNUTIE

 Syntax a jej miesto v jazyku a (slovenskej) jazykovede

 Členenie syntaxe a vzťahy medzi úrovňami

 Základné syntaktické štruktúry – syntagma, veta a výpoveď

 Syntagmatika: vzťahy a spôsoby spájania prvkov do celkov a ich zobrazovanie

2. STRETNUTIE

 Vetné členy: hlavné, vedľajšie (rozvíjajúce) a ich využitie

 Vetná syntax: podstata, modálna stránka viet

 Polovetné konštrukcie

 Príznakové a nepravidelné vetné štruktúry a ich využitie 1. test

3. STRETNUTIE

 Súvetná syntax: súvetie, typy súvetí

 Zložené súvetie v slovenčine – štruktúry, typy, variácie

 Súvetie a text

 Finále predmetu 2. test

Literatúra: 

a) základná

DANEŠ, F.: Věta a text. Praha : Academia, 1985.

FINDRA, J.: Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004.

FINDRA, J. a kol.: Slovenský jazyk a sloh. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984 (2. vyd. 1986).

GREPL, M. – KARLÍK, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986.

In: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. M. Šimková. Bratislava : VEDA, 2005.

KAČALA, J.: Syntaktický systém jazyka. Pezinok : Formát, 1998.

KAČALA, J.: Doplnok v slovenčine. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1971.

KOČIŠ, F.: Zložené súvetie v slovenčine. Bratislava : vydavateľstvo SAV, 1973.

KOL.: Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha : Academia, 1987.

ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986.

PATÁKOVÁ, M.: Ako rozoberať vety. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982.

MISTRÍK, J.: Slovosled a vetosled v slovenčine. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1966.

MOŠKO, G.: Príručka vetného rozboru. Prešov : Náuka, 1997.

NIŽNÍKOVÁ, J.: Vetné modely v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001.

b) odporúčaná

BAJZÍKOVÁ, E.: Úvod do textovej syntaxe. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979.

CMOREJ, P.: Úvod do logickej syntaxe a sémantiky. Bratislava : IRIS, 2001.

ČECHOVÁ, M. – OLIVA, K.: Hrátky s češtinou. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1993.

FUHRHOP/ová, N.: Zwischen Wort und Syntagma. Tübingen : Niemeyer, 2007.

GREIN/ová, Marion: Kommunikative Grammatik im Sprachvergleich. Tübingen : Niemeyer, 2007.

CHOMSKY, N.: Syntaktické struktury. Praha : Academia, 1966.

In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Ed. J. Pleskalová – M. Krčmová – R. Večerka – P. Karlík. Praha : Academia, 2007.

In: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk. Red. J. Bosák. Opole : Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, 1998.

MÜLLEROVÁ, O.: Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha : Academia, 1994.

NIŽNÍKOVÁ, J.: Praktická príručka slovenskej syntaxe. Prešov : Slovacontact, 1994.

NIŽNÍKOVÁ, J. – SOKOLOVÁ, M. a kol.: Valenčný slovník slovenských slovies. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1998.

PAULINY, E.: Krátka gramatika slovenská. Bratislava : Národné literárne centrum, 1997.

RÁCOVÁ, A. – HORECKÝ, J.: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny. Bratislava : IRIS, 2007.

c) internet

 www.juls.savba.sk … Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

 http://www.juls.savba.sk/ebooks.html ... lingvistické zdroje online

 http://www.juls.savba.sk/ediela/aoss2005/aoss.pdf ... Aktuálne otázky slovenskej syntaxe

 http://www.juls.savba.sk/slovenski_jazykovedci/1976-1985/Oravec,%20Jan.html → profil autora a syntaktické zdroje

 http://korpus.juls.savba.sk/publications/block2/2006-gajdosova-syntakticka%20anotacia/2006-gajdosova-syntakticka%20anotacia.pdf … korpusové spracúvanie syntaktických charakteristík

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SLRES2/06
Názov: Slovenská literatúra realizmu a symbolizmu 2
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KSSFaK/SLRES1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na seminároch, seminárna práca, prezentácia seminárnej práce;

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška formou testu

Cieľ predmetu: 

Prehĺbiť vedomosti z dejín slovenskej literatúry obdobia realizmu a moderny.

Stručná osnova predmetu: 

Stručná osnova predmetu: 1. Vymedzenie pojmu literárna moderna

2. Vymedzenie a teoretická reflexia pojmu slovenská literárna moderna

3. Poézia slovenskej literárnej moderny

4. Literárny portrét Ivana Kraska

5. Literatúra tzv. medzigenerácie

6. Próza druhej vlny literárneho realizmu

7. Próza slovenskej literárnej moderny

6. Literárne portréty J. Jesenského, B. S. Timravy, J. G. Tajovského

Sylabus predmetu: 

Stručná osnova predmetu: 1. Vymedzenie pojmu literárna moderna

2. Vymedzenie a teoretická reflexia pojmu slovenská literárna moderna

3. Poézia slovenskej literárnej moderny

4. Literárny portrét Ivana Kraska

5. Literatúra tzv. medzigenerácie

6. Próza druhej vlny literárneho realizmu

7. Próza slovenskej literárnej moderny

6. Literárne portréty J. Jesenského, B. S. Timravy, J. G. Tajovského

Témy seminárnych prác:

1. Žalm a žalmickosť u Ivana Kraska (interpretácia jeho básní Solitudo, Jehovah)

2. Rytmická organizácia poézie slovenského symbolizmu (na príklade poézie Ivana Kraska, resp. Vladimíra Roya)

3. Typ Kraskovej metafory (Nox et Solitudo – 1909, Verše – 1912)

4. Pokus o lyrickú prózu (Ivan Krasko: Svadba, v podtitule Z poznámok mladého človeka I)

5. Civilizmus kontra lyrizmus (Ivan Krasko: Almužna, v podtitule Z poznámok mladého človeka II)

6. Jesenského básnická zbierka Verše v kontexte slovenskej básnickej moderny

7. Malomestské rozprávky Janka Jesenského (10 krátkych próz, ktoré „otriasli“ zdevastovanou morálkou malomesta)

8. Asujetový typ modernistickej prózy (Janko Jesenský: Bozk)

9. Kompozičná osobitosť Jesenského prózy Štvorylka

10. Novoromantická a symbolistická poetika v Royovej básnickej zbierke Rosou a tŕním.

11. Tajovského próza so starootcovskou tematikou (Tajní boháči, 1904)

12. Mamka Pôstková – Tajovského mýtus večnej ženskosti

13. Koncepcia postavy v Tajovského próze Maco Mlieč

14. Tragikomický vojnový príbeh (Jozef Gregor Tajovský: Hlucháň)

15. Paródia na lásku, alebo autobiografický rozmer Timravinej novelistiky (Bez hrdosti)

16. Ťapákovci – neskororealistická novela Boženy Slančíkovej Timravy

17. Timravina polemika s literárnou a národnou koncepciou Svetozára Hurbana Vajanského (Všetko za národ)

18. Medzi realizmom a modernou (Ľudmila Podjavorinská: Z vesny života)

19. Typológia postavy v próze slovenského realizmu (Martin Kukučín – Neprebudený, Ľudmila Podjavorinská – Ondráš)

20. K poetike prózy Ivana Galla (súbor krátkych próz Odkaz)

21. Modernistické postupy v novele Ľudmily Groeblovej On

22. Myšlienkový apriorizmus v románe Jana Čajáka Rodina Rovesných

23. František Votruba ako teoretik literárnej moderny (Z novej literatúry, 1909)

24. Mystická osudovosť v próze Štefana Kosorkina (Sama Cambela) Zlomená duša

Čitateľské minimum

1. I. Krasko: Nox et Solitudo, Verše, Svadba, v podtitule Z poznámok mladého človeka I, Almužna, v podtitule Z poznámok mladého človeka II

2. J. Jesenský: Verše, Malomestské rozprávky, Bozk,

3. V. Roy: Rosou a tŕním

4. J. G. Tajovský: Mamka Pôstková, Maco Mlieč, Hlucháň, Statky-zmätky

5. B. S. Timrava: Za koho ísť?, Bez hrdosti, Ťapákovci, Hrdinovia, Skon Paľa Ročku, Všetko za národ

6. Ľ. Podjavorinská: Z vesny života, Ondráš

7. I. Gall: Odkaz (súbor krátkych próz)

8. Ľ. Groeblová: On

9. J. Čaják: Rodina Rovesných

10. F. Votruba: Z novej literatúry

11. Š. Kosorkin (Samo Cambel): Zlomená duša

Literatúra: 

Literatúra:

Bakoš, M.: Vývin slovenského verša od školy Štúrovej. Bratislava 1949.

Brezina, J.: Ivan Krasko. Bratislava 1946.

Brezina, J.: Básnik Vladimít Roy. Bratislava 1961.

Brtáň, R.: Poézia Ivana Krasku. Literárno-estetická štúdia. Martin: Matica slovenská 1933.

Čepan, O.: Stimuly realizmu. Bratislava 1984.

Gáfrik, M.: Poézia slovenskej moderny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1965.

Gáfrik, M.: Próza Slovenskej moderny. Bratislava 1993.

Gáfrik, M.: Martin Rázus I. Literárne informačné centrum 1998.

Gáfrik, M.: Martin Rázus II. Literárne informačné centrum 2000.

Gáfrik, M.: Básnik Janko Jesenský. Slovenský spisovateľ 2006.

Gáfrik, M.: Antológia prózy slovenskej moderny. Matica slovenská 2007.

Jozef Gregor Tajovský: prózy. Knižnica slovenskej literatúry. Bratislava: Kalligram 2005.

Kolektív: Panoráma slovenskej literatúry II. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2005.

Krasko, I.: Básnické dielo. Knižnica slovenskej literatúry. Bratislava: Kalligram 2005.

Krausová, N.: Kraskova poézia a žánrová forma. In: Litteraria XX. – XXI. Ivan Krasko 1876 – 1976. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, s. 86 – 93.

Krausová, N.: Vývin slovenského sonetu. Bratislava: Tatran 1976.

Kusý, I. – Šmatlák, S.: Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia. Bratislava: Veda 1975.

Mikula, V.: Hľadanie systému obraznosti. Bratislava: Smena1987.

Mikulová, M.: Próza Timravy medzi realizmom a modernou. Bratislava 1993.

Mikulová, M.: Tajovského obrodenecká moderna. Bratislava 2005.

Petrus, P.: Janko Jesenský. Nepokojný smiech a vrásky sveta. Bratislava: Osveta 1982.

Súborné dielo Ivana Krasku. Zväzok prvý .(Poézia) Na vydanie pripravil a komentár napísal Michal Gáfrik. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1966.

Šimkovič, A.: Dielo Jána Čajáka. Bratislava: SAV 1964.

Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava 19

Šmatlák, S.: Vývin a tvar Kraskovej lyriky. Bratislava 1976.

Šmatlák, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava 1979.

Turčány, V.: Rým v slovenskej poézii. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1975.

Turčány, V.: Kraskova metafora. In: Slovenská literatúra, roč. 11, 1964, č. 2, s. 105 – 128.

Zambor, J.: Ivan Krasko a poézia českej moderny. Bratislava: Tatran, 1981.

Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Ed.: Eva Maliti. Bratislava: Ústav svetovej literatúry 1999.

Zambor, J.: Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia. Bratislava: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2005, s. 11- 44.

Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava: Kalligram 2006. (I. Krasko: Nox et Solitudo, Verše, s. 205 - 210)

Čitateľské minimum:

1. I. Krasko: Nox et Solitudo, Verše, Svadba, v podtitule Z poznámok mladého človeka I, Almužna, v podtitule Z poznámok mladého človeka II

2. J. Jesenský: Verše, Malomestské rozprávky, Bozk,

3. V. Roy: Rosou a tŕním

4. J. G. Tajovský: Mamka Pôstková, Maco Mlieč, Hlucháň, Statky-zmätky

5. B. S. Timrava: Za koho ísť?, Bez hrdosti, Ťapákovci, Hrdinovia, Skon Paľa Ročku, Všetko za národ

6. Ľ. Podjavorinská: Z vesny života, Ondráš

7. I. Gall: Odkaz (súbor krátkych próz)

8. Ľ. Groeblová: On

9. J. Čaják: Rodina Rovesných

10. F. Votruba: Z novej literatúry

11. Š. Kosorkin (Samo Cambel): Zlomená duša

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SSL/06
Názov: Staršia slovenská literatúra
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomná previerka z prečítanej literatúry a odovzdanie seminárnej práce (dodržané kritériá odborného referátu)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Požiadavky na skúšku

Podmienkou prihlásenia sa na skúšku je pravidelná aktívna účasť na

seminároch, príprava interpretácií vybraných umeleckých textov na semináre,

referát, práca s odbornou literatúrou a splnenie kritérií testu.

Na skúške je potrebné preukázať znalosť problematiky príslušnej disciplíny.

Východiskom na individuálne štúdium je uvedená odborná literatúra, prednášky,

semináre ako aj umelecká literatúra v rozsahu čitateľského minima.

Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Tematická náplň prednášok

1. K problematike periodizácie staršej slovenskej literatúry.

2. Spoločenské a politické podmienky vzniku Veľkej Moravy.

Charakter a význam účinkovania Konštantína a Metoda na Veľkej Morave.

3. Stredoveká literatúra očami dnešnej literárnej vedy. Myšlienkový a umelecký

základ stredovekej literatúry (románskej a gotickej). Poetika.

4. Objektívne a subjektívne príčiny vzniku uhorského štátu.

5. Slovenská etnicita v stredovekých legendách, charakter stredovekých legiend

a prvé pokusy o laicizáciu literárneho prejavu, motivická a žánrová pestrosť.

6. Východiská slovenského humanizmu a renesancie, špecifiká, členenie.

7. Literárny hrdina humanizmu a renesancie (historické piesne 16. a 17. storočia).

8. Poetika baroka, antitéza a jej kompozičná realizácia.

9. Vývin duchovnej poézie od stredoveku po barok.

10. Vzťah náboženskej a svetskej poézie. Duchovná pieseň a ľúbostná poézia.

11. Historická podmienenosť náukovej spisby, predstavitelia, národné obrany.

12. Charakter dramatickej tvorby od stredoveku po barok.

Témy seminárnych prác

1. Kultúra na Veľkej Morave a počiatky slovanského písma.

Veľkomoravské legendy a povesti; čas a priestor. Štýl autora Život Konštantína

Filozofia a typ hrdinu Moravsko-panónskych legiend. Štýl autora Život Metoda.

Lit.: Minárik, J.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava: SPN 1985.

Minárik, J.: Stredoveká literatúra svetová, česká, slovenská. Bratislava: SPN 1980.

Tibenský, J.: Veľká Morava a naša doba. Bratislava 1963 a iné.

2. Žáner legenda - stredoveké obdobie: poetika, typ hrdinu (O sv. Svoradovi a

Benediktovi a Svätoštefanské legendy).

Filozofia Přemyslovských a Svätoštefanských legiend.

Lit.: Mišianik, J.: Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava: SAV 1974.

Minárik,J.: Stredoveká literatúra svetová, česká, slovenská. Bratislava: SPN 1980.

Kútnik, J.: O pôvode pustovníka Svorada. Nové obzory 11. 1969.

Hrabák, J.: Starší česká literatura. Praha 1964.

3. Kritika spoločnosti v diele Martina Rakovského a posolstvo J. Jakobea.

Lit.: Minárik, J.: Renesančná a humanistická literatúra svetová, česká,

slovenská. Bratislava: SPN 1985 a iné.

4. Duchovná poézia v kontexte humanistickej a renesančnej literatúry.

Subjektívnosť poézie Jána Silvána.

Lit.: Minárik, J.: Renesančná a humanistická literatúra svetová, česká, slovenská.

Bratislava: SPN 1985 a iné.

Čaplovič, J.: Literárne začiatky Jána Silvána. SL 2, 1955.

Čaplovič, J.: Dve vydania Silvánových piesní. SL 4, 1957 a iné.

5. Tematické zdroje, jazyková pestrosť, kompozícia historických piesní.

Lit.: Brtáň, R: Historické piesne. Bratislava 1978.

Minárik, J.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava: SPN 1985.

Minárik, J.: Renesančná a humanistická literatúra svetová, česká, slovenská.

Bratislava: SPN 1985 a iné.

6. Charakter ľúbostnej poézie v období humanizmu.

Lit.: Mišianik, J.: Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava: SAV 1974.

Minárik, J.: Renesančná a humanistická literatúra svetová, česká,

slovenská. Bratislava: SPN 1985.

Minárik, J.: K vývinu slovenskej duchovnej poézie. SL 2, 1955.

7. Človek a príroda v Slovenských veršoch Petra Benického.

Tematické zdroje a filozofia Gavlovičovej Valaskej školy.

Lit.: Bobek, Vl.: Dvaja slovenskí veršovci: Peter Benický a Hugolín Pavlovič.

Slov. literárnovedeckého odboru SSV. Trnava 1935.

Lepáček, C.: Didaktické názory H. Gavloviča vo Valaskej škole. Slov. ped. zbor. 7.

1940. a iné.

8. Motívy, historické podnety, hrdina v memoárovej a cestopisnej literatúre.

Dokumentárnosť práce Sors Pilarikiana.

Lit.: Minárik, J.: In: Väzenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho

druha Tobiáša Masníka (úvodná štúdia). Bratislava 1981.

Viktory, G.: Život a dielo Daniela Krmana. In: Cestovný denník. Bratislava: Tatran

1975.

Minárik, J.: Doterajšie hodnotenie Štefana Pilárika. SL 4, 1957.

9 . Baroková náuková spisba. Prešovská škola.

Lit.: Minárik, J.: Baroková literatúra svetová, česká, slovenská. Bratislava:

SPN 1984.

Minárik, J,: Starý literárny Prešov. Prešovské kolégium v slovenských

dejinách. Košice 1967.

Repčák, J.: Život a dielo Jána Vebera. Prešov 1964.

10. Maginova obrana slovenskej národnosti. Rozvoj histórie a jazykovedy.

Lit.: Vyvíjalová, M.: O politickom, filozofickom a konfesionálnom

charaktere Apológie. HČ 25, 1977.

Minárik, J.: Baroková literatúra svetová, česká , slovenská. Bratislava: SPN 1985.

11. Tibenského portrét A. F. Kollára, M. Bel.

Lit.: Vyvíjalová, M.: Osvietenský program A. F. Kollára. Literárnomúzejný

letopis 16, 1981.

Tibenský, J.: Svetonázorový a vedecký profil Mateja Bela. Bratislava:

SAS 13,1984.

Tibenský, J.: Veľká ozdoba Uhorska (M.Bel). Bratislava 1984.

Urbancová, V. - Tibenský, J.: Matej Bel a slovenský ľud. Slov. národopis

32, 1984.

12. Baroková poloľudová poézia. Jarmočná poézia.

Čas a priestor v baladách s protitureckou tematikou.

Lit.: Palas,: Pololidové básnictví barokní a kancionálná píseň. Sb. statí:.

O barokní kultuře. Brno 1968.

Minárik, J.: Baroková literatúra svetová, česká, slovenská. Bratislava:SPN

1984.

Horák, J.: Slovenské ľudové balady. Bratislava: SVKL 1956.

Seminárne práce sa uložia na prvom seminári a budú sa postupne prednášať podľa tematického zamerania seminárov v ich prvej časti. Práca s textom na seminároch

(individuálna a skupinová).

Čitateľské minimum

l. Stanislav, J.: Osudy Cyrila a Metoda

2. Zúbek, Ľ.: Ríša Svätoplukova

3. Vragaš, Š.: Život Konštantína Cyrila a Metoda

4. Ferko, V.: Veľkomoravské záhady

5. Kučera, M.: Slovensko v dobách stredovekých

6. V šírom poli studienočka (výber zo slov. ľúbostnej a sociálnej lyriky.

Zostavil Melicherčík, A.)

7. Horváth, P.: Rabovali Turci (výber z kroník a listov zo l6. a l7. storočia)

8. Benický,P.: Slovenské verše

9. Historické piesne ( R.Brtáň a A. Melicherčík)

l0. Krman, D.: Itinenarium

ll. Gavlovič, H.: Valaská škola mravov stodola

l2. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva l, 2, 3 (zostavil J. Minárik)

- 5 ukážok z každej časti okrem už hore uvedených diel.

l3. Dvořák, P.: Odkryté dejiny I. (Legenda menom Dovina)

l4. Tibenský, J.: Chvály a obrany slovenského národa (5 prác)

l5. Zrubec, L.: Osobnosti našej minulosti od najstarších čias po l6. storočie

l6. Zrubec, L.: Prvý známy bol Pribina

Text naspamäť

Proglas - úryvok v staroslovienčine aj v slovenčine.

Literatúra: 

Študijná literatúra

Povinná:

Minárik, J.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava: SPN 1985.

Mišianik, J. - Minárik, J.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: SAV 1959.

Odporúčaná literatúra:

Minárik, J.: Stredoveká literatúra svetová, česká, slovenská. Bratislava: SPN 1980.

Minárik, J.: Renesančná a humanistická literatúra svetová, česká, slovenská.

Bratislava: SPN 1985.

Minárik, J.: Baroková literatúra svetová, česká, slovenská. Bratislava: SPN 1984.

Mišianik: Pohľady do staršej slovenskj literatúry. Bratislava: SAV 1974.

Kákošová, Z.: Kapitoly zo slovenskej literatúry (9. – 18. storočie). Bratislava: UK 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SYNT2/06
Názov: Súčasný slovenský jazyk - syntax 2
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KSSFaK/SYNT1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

systematicky vypracúvané a skupinovo hodnotené cvičenia; hodnotenie odborných diskusií

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška

Cieľ predmetu: 

Komplexná charakteristika výrazovo-významovej stránky a komunikačného profilu jazykových jednotiek v texte. Vybudovanie a usúvzťažnenie nosného pojmového aparátu potrebného na pochopenie a zvládnutie sémantickej štruktúry vety. Pochopenie vzťahu medzi sémantickou a gramatickou štruktúrou vety. Sledovanie sémantickej štruktúry a obsahu vety.

Stručná osnova predmetu: 

Základné terminologické inštrumentárium: elementárna textová jednotka (ETJ) – výpoveď – veta – vetná výpoveď – text. Kognitívne významové súčasti sémantickej stránky vety – aktualizované a neaktualizované propozície; sémantické súčasti, predikátová štruktúra, intencia. Komunikatívno-pragmatické súčasti sémantickej stránky vety – aktualizačné, špecifikačné prvky; funkčná perspektíva vety. Syntagma a veta; vetné členy. Vetné štruktúry – sémantická a gramatická stavba vetnej štruktúry. Textová syntax: text, komunikačný akt, textový vzorec.

Literatúra: 

Literatúra:

BAJZÍKOVÁ, E.: Slovenský jazyk. Textová syntax. Bratislava : Stimul, 1985.

DANEŠ, F.: Věta a text. Praha : Academia, 1985.

DANEŠ, F. – HLAVSA, Z.: Větné vzorce v češtině. Praha : Academia, 1981.

HAJIČOVÁ, E.: Negace a presupozice ve významové stavbě věty. Praha : Academia, 1975.

KAČALA, J.: Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava : Veda, 1989.

MISTRÍK, J.: Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine. Bratislava : Veda, 1985.

ONDREJOVIČ, S.: Medzi slovesom a vetou. Bratislava : Veda, 1989.

PATÁKOVÁ, M.: Ako rozoberať vety. Bratislava : SPN, 1982.

PEREGRIN, J.: Úvod do teoretické sémantiky. Praha : Karolinum, 1998.

NIŽNÍKOVÁ, J.: Vetné modely v slovenčine. Prešov : FF PU, 2001.

SGALL, P.: Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha : Academia, 1986.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/STYL1/06
Názov: Súčasný slovenský jazyk - štylistika 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

fonetika a fonológiaI, II - syntax, teória komunikácie

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

1. Štylistická interpretácia jednostranového ľubovoľného východiskového textu (odovzdať najneskôr do konca 8. týždňa).

2. Priebežné hodnotenie odborných diskusií na seminároch.

3. pravidelne vypracúvané a skupinovo hodnotené mikrotesty;

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečný zápočtový test z poznatkov získaných v priebehu 5. semestra šk. roka 2008/09 .

Cieľ predmetu: 

Usúvzťažnenie nadobudnutých čiastkových poznatkov z oblasti jazykového systému, ich všestranné funkčné uplatnenie a zhodnotenie v priestore aktuálnych textov (komunikátov) z lingvistickej aj z didaktickej stránky. Rozvíjanie predpokladov a schopností budúceho pedagóga – slovakistu na efektívnu recepciu, kvalifikovanú analýzu a hodnotnú tvorbu vecných a umeleckých textov.

Stručná osnova predmetu: 

Predmet, existenčný priestor, úlohy a zmysel štylistiky v jazyku, jazykovede a komunikácii. Štýlová aktivizácia jazykovo-systémových prvkov, prostriedkov a postupov. Štyléma – podstata, členenie a dynamika jej štylistiky. Štýlotvorné činitele a ich pôsobenie/účinky v texte (komunikáte). Štylistické využitie stavebných prostriedkov z tzv. nižších jazykových rovín. Kompozičné prostriedky vo funkcii štylém. Odsek, kapitola a rámcové zložky prejavu vo vecnom a v umeleckom texte.

Sylabus predmetu: 

1. Úvodný seminár.

2. Štylistika v systéme jazykovedných disciplín. Predmet a ciele štylistky. Text. Štýl. Štyléma. Subjektívne a objektívne štýlotvorné činitele.

3. Metódy štylistickej analýzy. Kvalifikácia funkčných štýlov a ich základná charakteristika

4. Mikova sústava výrazových kategórií.

5. Výrazové prostriedky textu a štýlu. Lexikálne štylémy.

6. Štylistické využitie fónických segmentálnych a suprasegmentálnych výrazových prostriedkov v hovorovom a v umeleckom štýle.

7. Štylistické využitie morfologických prostriedkov (ich frekvencia a funkčná charakteristika).

8. Syntaktické prostriedky a ich štylistické využitie.

9. Kompozičné prostriedky a ich štylistické využitie.

10. Neverbálne štylémy.

11. Pragmaštylistika. Princípy a zásady efektívnej komunikácie.

12. Základy praktickej štylistiky.

13. Záverečný zápočtový test.

Literatúra: 

Literatúra:

ČECHOVÁ, M. a kol.: Současná česká stylistika. Praha : Institut sociálních vztahů, 2002.

FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004.

FINDRA, Ján: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin : Osveta, 2005.

HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a... Praha : Trizonia, 1997.

CHLOUPEK, J. a kol.: Stylistika češtiny. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991.

MISTRÍK, J.: Štylistika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997.

PATRÁŠ, V.: Interdisciplinárne kooperácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002.

SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov : Slovacontact, 1994 (2. vyd. 1996).

http://psychcentral.com/psypsych/Stylistics_(linguistics) ... lingvistika – štylistika (Grohol)

www.websign.sk/li/Linguistics.html ... uvádzacia stránka do lingvistiky – vstup do štylistiky

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SZP1/06
Názov: Seminár k záverečnej práci 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Iveta Bónová, PhD., doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof., prof. PhDr. Karol Horák, CSc., Mgr. Eva Fruhaufová, PhD., PhDr. Marianna Sedláková, PhD., Marián Milčák, PhD., doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrola štúdia odbornej literatúry

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 

získanie zručností s prácou s odbornou literatúrou; excerpcie textov, citácie, parafráza

Stručná osnova predmetu: 

Úvod do metodológie vied. Vzťah medzi metódou a predmetom vedy. Analytické postupy. Syntéza vo vedeckom bádaní. Induktívne a deduktívne postupy.

Literatúra: 

Filkorn, V.: Úvod do metodológie vied. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1960.

Katuščák, D.: Ako písať záverečné a klasifikačné práce. Bratislava, Enigma 2004.

Meško, D. – Katuščák, D. a kol.: Akademická príručka. Martin, Osveta 2004.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/STYL2/06
Názov: Súčasný slovenský jazyk - štylistika 2
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KSSFaK/STYL1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

systematicky vypracúvané a skupinovo hodnotené cvičenia; hodnotenie odborných diskusií

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška

Cieľ predmetu: 

Komplexná charakteristika výrazovo-významovej stránky a komunikačného profilu jazykových jednotiek v texte. Vybudovanie a usúvzťažnenie nosného pojmového aparátu potrebného na pochopenie a zvládnutie sémantickej štruktúry vety. Pochopenie vzťahu medzi sémantickou a gramatickou štruktúrou vety. Sledovanie sémantickej štruktúry a obsahu vety.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Základné terminologické inštrumentárium: elementárna textová jednotka (ETJ) – výpoveď – veta – vetná výpoveď – text. Kognitívne významové súčasti sémantickej stránky vety – aktualizované a neaktualizované propozície; sémantické súčasti, predikátová štruktúra, intencia. Komunikatívno-pragmatické súčasti sémantickej stránky vety – aktualizačné, špecifikačné prvky; funkčná perspektíva vety. Syntagma a veta; vetné členy. Vetné štruktúry – sémantická a gramatická stavba vetnej štruktúry. Textová syntax: text, komunikačný akt, textový vzorec.

Literatúra: 

Literatúra:

BAJZÍKOVÁ, E.: Slovenský jazyk. Textová syntax. Bratislava : Stimul, 1985.

DANEŠ, F.: Věta a text. Praha : Academia, 1985.

DANEŠ, F. – HLAVSA, Z.: Větné vzorce v češtině. Praha : Academia, 1981.

HAJIČOVÁ, E.: Negace a presupozice ve významové stavbě věty. Praha : Academia, 1975.

KAČALA, J.: Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava : Veda, 1989.

MISTRÍK, J.: Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine. Bratislava : Veda, 1985.

ONDREJOVIČ, S.: Medzi slovesom a vetou. Bratislava : Veda, 1989.

PATÁKOVÁ, M.: Ako rozoberať vety. Bratislava : SPN, 1982.

PEREGRIN, J.: Úvod do teoretické sémantiky. Praha : Karolinum, 1998.

NIŽNÍKOVÁ, J.: Vetné modely v slovenčine. Prešov : FF PU, 2001.

SGALL, P.: Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha : Academia, 1986.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/L45/06
Názov: Slovenská literatúra po r. 1945
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Marián Milčák, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

12. týždeň, seminárna práca, 14. týždeň vyhodnotenie interpretačných výstupov.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška na základe splnenia priebežného dvojfázového hodnotenia

Cieľ predmetu: 

Kvalitatívny prehľad o dejinách slovenskej literatúry po r. 1945. Schopnosť orientácie v literárnej situácii vzhľadom na periodizačnú krivku. Lyrika, epika, dráma - ich podoba v generačných profiloch. Základy teoretického myslenia a schopnosti interpretácie v dotyku s autorskou produkciou po r. 1945.

Stručná osnova predmetu: 

Problém periodizácie súčasnej literatúry. Literárna situácia po r. 1945. Schematizmus a socialistický realizmus - 50.roky. Mladá tvorba a jej vplyv na podobu lit. po r. 1945. Emigrantská a (disidentská) literatúra.Lyrika. Nadrealizmus po vojne. 60. roky a ich impulzy. Milan Rúfus, Miroslav Válek. Konkretisti, prvá a druhá vlna. Ján Buzássy. Osamelí bežci. Univerzitná skupina. Zaujímavé básnické iniciatívy (Kamil Peteraj a iní). Solitéri a outsideri. 70. roky v poézii. 80. roky (Kolenič, Urban). Tzv. barbarská generácia. Prelom a príprava literárnej situácie v poézii po r. 1989. Próza a Mladá tvorba. 60. roky tradičné a netradičné formy rozprávania. V. Šikula. R. Sloboda. Narcis. Románová tvorba v desaťročných cykloch. V. Ballek. (R.Sloboda). P. Pišťanek. Reprezentatívne prózy literatúry po r. 1945 (tvorba P. Vilikovského, S. Rakúsa, K. Horáka a ďalších). Podoba a profil slovenskej drámypo r. 1945. Vrcholní predstavitelia slovenskej literárnej vedy. Vplyv svetovej literatúry a prekladu.

Sylabus predmetu: 

1. Poetika krátkej prózy Dušana Dušeka. Poloha pri srdci. Smena 1982.

2. Pokus o interpretáciu básnickej zbierky Jána Stachu Dvojramenné čisté telo. Slovenský spisovateľ 1964.

3. Pokus o esej na prózu Ivana Habaja V tieni moruše. Bratislava 1978.

4. Interpretácia básnickej zbierky Ivana Štrpku Krátke detstvo kopijníkov. Bratislava 1968.

5. Poetika krátkej prózy Dušana Mitanu. Psie dni. Smena 1969.

6. Interpretácia básnickej zbierky Petra Repku Sliepka v katedrále. Bratislava 1969.

7. Úvaha o poetike prózy R.Slobodu Pánsky flám. Bratislava 1966.

8. Interpretácia básnickej zbierky R.Juroleka Putovanie Jakuba z Rána... Námestovo 1966.

9. Rozprávačské postupy v novele S. Rakúsa Žobráci. Smena 1981.

10. Interpretácia básnickej zbierky Daniela Pastirčáka Tehilim. Levoča 1997.

11. Poetika krátkej prózy Vincenta Šikulu S Rozarkou. Smena 1984.

12. Poetika Ivana Kupca. Kniha tieňov. SS 1990.

13. Poetika krátkej prózy Petra Jaroša Parádny výlet. Smena 1982.

14. Interpretácia básnickej zbierky Jána Buzássyho Pláň, hory. Bratislava 1987.

15. Poetika krátkej prózy Milana Zelinku. Divý holub. Rieka Cirocha. In: Antológia súčasnej poviedky. Tatran 1982.

16. Interpretácia básnickej zbierky Jozefa Urbana Malý zúrivý Robinson. SS 1985.

17. Teoretické východiská v knihe S. Rakúsa Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou. Výklad. Levoča 1993.

18. Rozprávačské postupy v prózach S.Rakúsa Pieseň o studničnej vode. Smena 1981.

19. Filozofické a literárne paralely postmodernizmu. Výklad. Lyotard, F.-J.: O postmodernismu. Praha 1993.

20. Dejiny ako látka postmoderných textov. Otčenáš, I.: Keby. Rýchle dejiny budúcnosti Slovenska. LCA 1998.

21. Problém interpretácie. Výklad. Hoffmanová, J.: Interpretace literárního textu. Romboid 2, 3/1997. Eco, U.: Interpretácia a nadinterpretácia. Archa 1995. Výklad.

22. Interpretácia prózy Rudolfa Slobodu Uru alebo Dobrý deň lotor Amont. Dni radosti Smena 1982.

Literatúra: 

Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava 2004.

Biele miesta v slovenskej literatúre. Bratislava 1991.

Marčok, V.: Počiatky slovenskej novodobej prózy.

Petrík, V.: Proces a tvorba, SS, B 1990,

Hodnoty a podnety, SS, B 1980.

Šútovec, M.: Rekapitulácia nekapitulácie. SS, B 1990.

Mikula, V.: Od baroka k postmodernizmu.

Kadlečík, I.: Vlastný hororskop, SS, B 1991.

Števček, J.: Súčasný slovenský román. Bratislava 1987.

Rakús, S.: Próza a skutočnosť. Bratislava 1982.

Poetika prózy. Bratislava 2001.

Sulík, I.: Nenáhodné istoty, smena, Bratislava 1980

Kapitoly o súčasnej próze, SS, B 1985.

Dejiny slovenskej literatúry.

Staiger, E.: Základní pojmy poetiky.

Wehrli, M.: Základy modernej teórie literatúry.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UIN2/07
Názov: Úvod do štúdia informatiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚINF/UIN1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce úlohy, písomná previerka.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotí sa úroveň zvládnutia preberaných pojmov.

Cieľ predmetu: 

Cieľom je oboznámiť študentov so základnými matematickými pojmami využívanými v ďalšom štúdiu informatiky, ako sú množiny, relácie, funkcie, mohutnosti či číselné sústavy.

Stručná osnova predmetu: 

Opakovanie: dôkazové úlohy a úlohy z logiky zo stredoškolskej matematiky. Základné dátové štruktúry používané v informatike: množiny, zoznamy a slová a základné operácie na nich. Rôzne reprerzentácie relácií, funkcií, čísiel a stromov. Ohodnotené stromy ako modely výpočtových procesov. Formálne modely v informatike.

Literatúra: 

J. Kolář, O. Štěpánková, M. Chytil. Logika, algebry a grafy, SNTL Praha 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SBT/06
Názov: Semiotika biblických textov
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4, 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KSSFaK/SSJM1/08
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie: test z analýzy biblických textov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenia: písomná práca (esej)

Cieľ predmetu: 

Zvládnutie špecifík biblických textov na pozadí ikonicko-symbolického a arbitrárneho semiotického princípu.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Stručná osnova predmetu: l. Vývinová kontinuita ikonicko-symbolického a arbitrárneho semiotického princípu. – 2. Preskupovanie obidvoch základných semiotických podstát cez štruktúrovanie biblických textov (príbeh o babylonskej veži a zmätení jazykov, Ježišove podobenstvá, „obrazné“ – „otvorené“ vyjadrenie, obraz „ohnivých jazykov“ v Skutkoch apoštolov). – 3. Signály „premeny“ ikonicko-symbolických znakov na arbitrárne v biblických textoch. – 4. Semiotická podstata podobenstva. – 5. Semiotické črty spiritualémy. – 6. Semióza modlitby.

Literatúra: 

Literatúra:

HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických vied. Bratislava: Don Bosco 1998.

MARTÍNEZ, P.: Modlitba. Bratislava: Porta libri 2005.

Modlitba v umení. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB 2007.

Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů 1996.

O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 1997.

Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Bratislava: Veda 2001.

Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 1996.

Text a kontext v náboženskej komunikácii. Prešov: FHPV PU 2001.

- štúdie J. Sabola o semiotike biblických textov a o spiritualéme

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/FRAN1m/06
Názov: Francúzsky jazyk pre filológov 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Eva Borošová
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
16.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KGER/NJFm1/06
Názov: Nemecký jazyk pre filológov I
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Emília Orságová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

2 kontrolné písomné práce počas semestra

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

kontrolná písomá práca

Cieľ predmetu: 

Schopnosť odbornej jazykovej komunikácie v písomnej aj ústnej forme na úrovni pokročilých jazykových znalostí a zručností.

Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 

Dittelová,E./Zavatčanová,M.: Einfuhrung in das Studium der deutschen Fachsprache. KOšice: ES UPJŠ , 2000

Hoppnerová,V.: Moderná učebnica nemčiny. Bratislava 2000.

Dreyer/Schmitt: Lehr-und Ubungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Max Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland 2008.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/UVJA/06
Názov: Úvod do štúdia jazyka
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., Mgr. Eva Fruhaufová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

skúška

Cieľ predmetu: 

Základná charakteristika východiskových pojmov všeobecnej jazykovedy (jazyk – reč, jazykové funkcie, znaková podstata jazyka, jazykové roviny, obsah a forma v jazyku, jednotlivé a všeobecné v jazykových jednotkách) na interdisciplinárnom pozadí a s aplikáciou na slovenčinu ako národný jazyk.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

1. Lingvistika a filológia. Jazyk a reč. Funkcia jazyka. Systémová povaha jazyka.

Jazykový znak. Členenie jazykovej sústavy.

2. - 3. Zvuková (výrazová) rovina jazyka. Fonetika a fonológia. Fonéma. Dištinktívne

príznaky. Alofóny. Klasifikácia foném. Prozodické (suprasegmentálne) javy. Fonologický systém slovenčiny v porovnaní s češtinou a ruštinou. Vzťah zvukovej a grafickej sústavy. Pravopisné princípy.

4. - 5. Významová (obsahová rovina) jazyka. Lexikálna a gramatická sémantika. Druhy

morfém. Morféma. Klasifikácia morfém spisovnej slovenčiny. Základné údaje zo sémantickej a paradigmatickej morfológie. Špecifiká slovenskej morfológie.

6. - 7. Lexikológia. Pojem slova. Významové komponenty slova. Slovo a pojem.

Apelatíva a propriá. Druhy slov podľa morfematickej stavby. Polysémia, homonymia, synonymia, antonymia. Frazeológia. Spôsoby obohacovania slovnej zásoby. Lexikografia. Druhy slovníkov. Osobitosti slovenského lexikálneho systému.

8. - 9. Syntax. Syntaktické vzťahy. Syntagma, veta, súvetie. Hierarchia vetných

členov. Veta a výpoveď. Povrchová a hĺbková štruktúra vety. Transformácia. Nadvetná syntax. Špecifické znaky slovenskej syntaxe.

10. - 11. Štýl. Štýlotvorné činitele. Klasifikácia štýlov. Štylistické prostriedky. Text. Sústava štýlov spisovnej slovenčiny.

12. Slovenčina ako národný jazyk. Spisovný jazyk, interdialekty, nárečie. Slang a argot.

Špecifické a spoločné črty spisovného jazyka a nespisovných útvarov.

13. Teória spisovného jazyka. Znaky a kritériá spisovnosti jazykových prostriedkov.

Norma, kodifikácia, úzus.

14. Klasifikácia jazykov (genetická, typologická, areálna). Genetické začlenenie

slovenčiny a slovanských jazykov. Indoeurópska jazyková rodina. Uralské, altajské, semitohamitské jazyky. Typologická charakteristika slovenčiny.

15. Základné obdobia v dejinách jazykovedy. Opisná a filozofická jazykoveda

v staroveku a stredoveku. Vznik historického a porovnávacieho skúmania jazykov. Bibliografia slovenskej jazykovedy.

OBSAH SEMINÁROV

1. Základné jazykovedné termíny. Jazykové roviny. Zvuková stavba jazyka. Protiklad

fóny a fonémy. Fonetika a fonológia.

2. Metódy na skúmanie zvukovej stavby reči. Základy experimentálnej fonetiky.

3. Aktuálne otázky slovenskej spisovnej výslovnosti.

4. Vzťah grafickej a zvukovej roviny. Pravopisné princípy v slovenčine.

5. Vzťah zvukových a významových prvkov v jazyku. Podstata jazykového znaku.

6. Morfematická štruktúra slovenčiny I (základy morfematickej analýzy, pojem

morfémy, submorfémy, morfy a submorfy).

7. Morfematická štruktúra slovenčiny II (typy morfém a morf spisovnej slovenčiny).

8. Morfematická analýza slovenčiny. Rozbor konkrétnych textov. Vzťah garfickej,

zvukovej a významovej zložky v jazyku.

9. Morfologická typológia.Morfologická charakteristika slovenčiny.

10. Syntaktická typológia. Základné údaje zo syntaxe spisovnej slovenčiny.

11. Dynamika slovnej zásoby spisovnej slovenčiny.

12. Štylistická charakteristika spisovnej slovenčiny.

13. Diferenciácia jazykových prvkov v rámci slovenčiny ako národného jazyka.

14. Sociolingvistické aspekty výskumu jazyka. Znaky spisovnosti jazykových

prostriedkov. Norma, kodifikácia, úzus. Jazyková kultúra a jazyková výchova.

Literatúra: 

Základná literatúra:

Ondruš, Š. – Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov. 3. vyd. Bratislava, SPN 1987. 343s.

Palek, B. : Základy obecné jazykovědy. Praha, SPN 1989. 285 s.

Horecký, J.: Morfematická štruktúra slovenčiny. Bratislava, SAV 1964, s. 21 – 84.

Kráľ, Á: Pravidlá slovenskej výslovnosti. 3. vyd. Bratislava, SPN 1996. 632. s. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 1998, 573 s.

Mistrík, J. a kol.: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava, Obzor 1993. 513 s.

Sokolová, M. – Moško, G. – Šimon, F. – Benko, V.: Morfematický slovník slovenčiny. Prešov, Náuka 1999, s. 9 – 53.

Odporúčaná literatúra:

Dolník, J.: Základy lingvistiky. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1999.

228 s.

Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Praha, Karlova univerzita, Nakladatelství Karolinum 2001. 341 s.

Erhart, A: Základy jazykovědy. Praha, SPN 1984. 186 s. (vybrané kapitoly).

Horecký, J. – Rácová, A.: Slovník jazykovedných termínov. Bratislava, SPN 1979.

Jedlička, A. a kol.: Slovník slovanské lingvistické terminológie. Praha, Academia 1977.

Paulíny, E. : Slovenská gramatika (Opis jazykového systému). Bratislava, SPN 1981 (vybrané kapitoly).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/UVLI/06
Názov: Úvod do štúdia literatúry
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Marián Milčák, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca a interpretácia umeleckých textov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Získanie poznatkov o druhovej a žánrovej „podobe“ umeleckého textu, poetike a kompozícii. Aplikácia literárnovedných poznatkov pri analýze umeleckých textov.

Stručná osnova predmetu: 

Stručná osnova predmetu:

- Podstata literárnej komunikácie.

- Filozoficko-semiotické aspekty literárneho textu.

- Zložky literárnej vedy (literárna história, literárna teória, literárna kritika).

- Žáner ako výsledok napodobňovania a zároveň prekonávania typických

postupov staršej tvorby.

- Proporcionalita etického a estetického v umeleckom texte ako jedno z kritérií

umeleckosti literárneho diela.

- Vzťah ontológie skutočnosti a ontológie umeleckého diela.

Sylabus predmetu: 

Obsah disciplíny v základných témach:

Študijná literatúra, vydavateľstvá, časopisecká literatúra a jej využívanie pri individuálnom štúdiu.

Literatúra a jej špecifiká v kontexte umení. Funkcie literatúry. Znakový charakter literárneho diela.

Literárna veda a jej súčasti. Aktuálne problémy literárnej vedy a jej metodológia.

Literárna komunikácia, pojmy. Metakomunikácia. Entropia a redundancia.

Problematika čítania a interpretácia umeleckých diel v didaktickej praxi. Tvar

a sémantika umeleckého diela.

Genológia – problematika literárnych druhov a žánrov. Poetika lyriky. Východiská

teórie básnického textu.

Epické literárne žánre.

Dramatické žánre.

Literárna komparatistika.

Periodizácia dejín slovenskej literatúry.

Literárne vzdelanie, tradícia, čitateľský vkus, osobnosť autora, osobnosť učiteľa, edičná činnosť.

Estetika slovesnej tvorby. Gýč a jeho podoby.

Technika literárnovednej práce. Citácie. Bibliografia, vydavateľská prax. Diplomová práca.

Ako písať diplomovú prácu.

Seminár (témy):

Úvaha na tému: poézia a (dobové) udalosti. Pokus o interpretáciu básnického textu

Zbigniew Herberta : Výsluch anjela.

Interpretácia textov a úvaha na tému Jestvuje v lyrike ženský aspekt? Tvorba Ewy Lipskej.

Úvaha o téme v próze Vladimíra Ballu Atlét a Alef.

Interpretácia prózy Petra Juščáka Návod na likvidáciu vlasu.

Rozprávač v novele Daniely Kapitáňovej Druhá kniha o cintoríne.

Interpretácia prózy Moniky Kompaníkovej Biele miesta.

Charakteristika postavy v Kopcsayovej poviedke. Márius Kopcsay: Zložitý farebný príbeh.

Próza ako hra a experiment. Peter Krištúfek: Muž, ktorý si dal čistiť topánky.

Interpretácia prózy Rada Olosa Leopoldov a späť.

Interpretácia prózy Igora Otčenáša Balada o kolektíve.

Prozaický svet Václava Pankovčína. Václav Pankovčín: Dnes sa ti nesnívam.

Úvaha o próze Petra Pišťanka Jednej dlhočiznej zimy.

Úvaha o próze Pavla Rankova Námestím prechádza nahá žena.

Literatúra: 

Literatúra:

Hrabák,J.: Úvod do studia literatury. 1. vyd. Praha: SPN 1977. 151 s.

Hrabák, J.: Poetika. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel 1977. 368 s.

Hrabák J., Štěpánek, V.: Úvod do teorie literatury. 1. vyd. Praha: SPN 1987. 272 s.

Liba, P.: Čitateľ a literárny proces. Bratislava: Tatran 1987. 392 s.

Sabolová, O.: Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy. 1. vyd. Prešov:

Náuka 1999. 131 s.

Gašparík, M.-Minárik, J.: Úvod do štúdia slovenskej literatúry. Bratislava, SPN 1982.

Hrabák, J.: Úvod do studia literatury. Praha, SPN 1977.

Kol.: Slovník literární teorie. Praha, Čsl.spisovatel 1977.

Findra, J., Gombala, E., Plintovič, I.: Slovník literárnovedných termínov. Bratislava, SPN 1987.

Rakús, S.: Poetika prozaického textu. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1995.

Sabol, J.: Teória literatúry (Základy slovenskej verzológie). UPJŠ, Prešov 1983.

Šklovskij, V. a kol.: Teória literatúry (výber z formálnej metódy). Pravda, BA 1971.

Harpáň, M.: Teória literatúry. ESA, Bratislava 1994.

Štěpánek, V.: Teorie literatury (učebnice pro pedagogické fakulty). SPN, Praha 1966.

Valček, Peter: Slovník literárnej teórie. A-J. VSSS, Bratislava 2000.

Vlašín, Š. a kol.: Slovník literární teorie. Československý spisovatel, Praha 1977.

Wellek, R. - Warren, A.: Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Žilka, T.: - Poetický slovník. Bratislava. Tatran, Bratislava 1984.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/TELI1/06
Názov: Teória literatúry 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

samostatné interpretačné výstupy, seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test

Cieľ predmetu: 

ovládanie základnej terminológie teórie literatúry, zoznámenie sa so základmi poetiky textu, schopnosť zaujať teoretický postoj k literárnemu dielu na základe práce s vybranými textami

Stručná osnova predmetu: 

1. Miesto teórie literatúry v literárnej vede, interdisciplinárne vzťahy teórie literatúry.

2. Prehľad hlavných literárnovedných orientácií (filologický prístup, hermeneutika, pozitivizmus, ruská formálna škola, Nová kritika, interpretačná metóda, psychoanalytická metóda, štrukturalizmus, postštrukturalizmus, dekonštrukcia)

3. Špecifikum umeleckej literatúry. Semiotický charakter literárneho diela.

4. Otázky literárnej komunikácie a metakomunikácie, kódovanie a dekódovanie textu.

5. Štruktúra literárneho diela.

6. Štýl z hľadiska komunikačnej štylistiky. Mikova výrazová sústava literárneho diela

7. Jazykovo-štylistický plán textu. Syntax umeleckého diela a štylistické výrazové prostriedky.

Sylabus predmetu: 

OBSAH PREDNÁŠOK

1. Názov prednášky (téma)

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy)

1. Organizačné pokyny.

2. Miesto a postavenie teórie literatúry v systéme literárnej vedy. Predmet výskumu a súčasti teórie literatúry. Vzťah TL k iným vedným disciplínam.

3. Podstata literatúry a jej skúmanie. Literatúra ako umenie.

4.Vzťah medzi všeobecným a jedinečným v literatúre. Vzťah literatúry k ostatným umeniam.

5. Literárna komunikácia. Charakteristika a jednotlivé súčasti literárnej komunikácie.

6. Literárna metakomunikácia a jej podoby.

7. Semiotický charakter literárneho diela. Dielo ako odraz a znak.

8.Prehľad hlavných literárnovedných orientácií od staroveku do konca 19. storočia (Platón, Aristoteles, sklasická filológia, hermeneutika, pozitivizumus v lietrárnej vede)

9. Prehľad hlavných literárnovedných orientácií 20. storočia I. (ruská formálna metóda, nová kritika, interpretačná metóda, psychoanalytická metóda, archetypálna kritika)

10. Prehľad hlavných literárnovedných orientácií 20. storočia II. (štrukturaliuzmus, postštrukturalizmus, dekonštrukcia, recepčná teória, americký nový historizmus, marxistická kritika, feministická kritika, postkoloniálna kritika)

11. Jazykovo-štylistický plán diela. Štýl z hľadiska komunikačnej štylistiky. Mikova výrazová sústava literárneho diela. Ikonickosť a operatívnosť.

12. Syntax umeleckého diela a štylistické výrazové prostriedky. Odchýlka od normy ako problém.

13. Štylistické figúry. Podstata a delenie.

OBSAH SEMINÁROV A CVIČENÍ

1. Téma

Stručný popis obsahu a aktivít, požiadaviek

1. Organizačné pokyny, oboznámenie študentov s témami seminárov, spôsobom práce a požiadavkami na udelenie kreditov.

2. Podstata a funkcie lyriky

3. Lyrický subjekt, jeho funkcia a premeny

4. Vzťah básne k skutočnosti. Pravdivosť poézie.

5. Problém významu v literatúre

6. Literárne dielo a jeho kontexty.

7. Kategória rozprávača v prozaickom texte

8. Postmoderné prvky v prozaickom texte. Intertextualita.

9. Reálne, fantastické, magické

10. Kompozícia poviedky

11. Montážová skladba v poézii, pásmo

12. Test.

13. Záverečný seminár, zhodnotenie semestra, udelenie kreditov

Tematicky budú semináre nadväzovať na prednášky, pričom sa v nich bude klásť dôraz na interpretáciu konkrétnych textov z našej i svetovej literatúry. Študenti budú mať k jednotlivým textom krátke interpretačné výstupy, ktoré budú slúžiť ako úvod do diskusie. Na záver semestra si svoje vedomosti preveria v teste z preberanej látky. Jeho zvládnutie bude spolu s interpretáciou a aktívnou účasťou na seminároch podmienkou udelenia kreditov.

DOMÁCE ZADANIA A PROJEKTY

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

PRIEBEZNE HODNOTENIE termín max. počet potrebný počet

realizácie bodov bodov

aktivita na seminároch, seminárna práca, test priebežne 100 55

ZA VERECNA SKUSKA

Forma skúšky: Maximálny Potrebný počet

počet bodov bodov

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za semestrálne práce a záverečnú skúšku podľa nasledovnej tabuľky:

STUPEN POCET BODOV

A 87 - 100

B 77 - 86

C 69 -76

D 61 - 68

E 56 - 60

FX 55 á menej

Literatúra: 

Brukner, J. - Filip, J.: Poetický slovník. Mladá fronta, Praha 1997.

Compagnon, Antoine: Démon teórie. Kalligram, Bratislava 2006.

Ďurišin, D.: Teória medziliterárneho procesu I. ÚSL SAV, Bratislava 1995.

Harpáň, M.: Teória literatúry. ESA, Bratislava 1994.

Hrabák, J. - Štěpánek, V.: Úvod do teorie literatury. PNS, Praha 1987.

Hrabák, J.: Poetika. Československý spisovatel, Praha 1973.

Rakús, S.: Poetika prozaického textu. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1995.

Sabol, J.: Teória literatúry (Základy slovenskej verzológie). UPJŠ, Prešov 1983.

Štochl, Miroslav: Teorie literární komunikace. Akropolis, Praha 2005.

Timofejev, L. I. - Turajev, S. V.: Slovník literárnovedných termínov. Slovenský spisovateľ,

Bratislava 1981.

Valček, P: Slovník literárnej teórie. A-J. VSSS, Bratislava 2000.

Vlašín, Š. a kol.: Slovník literární teorie. Československý spisovatel, Praha 1977.

Wellek, R. - Warren, A.: Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Žilka, T.: Poetický slovník. Bratislava. Tatran, Bratislava 1984.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/CLEX/07
Názov: Cvičenia z lexikológie a frazeológie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3, 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/LIZ/07
Názov: Lingvodidaktická interpretácia zvukovej roviny SJ
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Eva Fruhaufová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca, didaktické výstupy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie

Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 

1. Jazykové javy zvukovej roviny a ich didaktická realizácia v procese edukácie.

2. Didaktická transformácia javov zvukovej roviny do školskej praxe.

3. Neutralizácia znelosti a neznelosti a jej vplyv na ortografiu.

4. Štýly slovenskej výslovnosti.

5. Spisovná výslovnosť a jej reálny stav v základných a stredných školách.

6. Spisovná výslovnosť v súlade s ortoepickou normou.

7. Správny nácvik výslovnosti v spätosti s lingvodidaltickou interpretáciou.

8. Odchýlky od slovenskej ortofónie a ortoepie (sigmatizmus, rotacizmus, lambdacizmus) a ich funkčné odstraňovanie u žiakov mladšieho a staršieho školského veku.

9. Vplyv domáceho prostredia - prienik zvukových nárečových prvkov do spisovnej slovenčiny. Dychové, rezonančné a artikulačné cvičenia na odstránenie nedostatkov.

10. Zvuková rovina jazyka v učebných osnovách základných a stredných škôl.

11. Fonetika a fonológia v učebniciach slovenského jazyka

12. Osvojovanie suprasegmentálnej úrovne reči.

Sylabus predmetu: 

OBSAH PREDNÁŠOK

Prednášky nie sú predpísané v tomto predmete.

OBSAH SEMINÁROV A CVIČENÍ

1. Jazykové javy zvukovej roviny a ich didaktická realizácia v procese edukácie. Zvuková (výrazová)

rovina jazyka. Ortoepia. Dištinktívne príznaky. Klasifikácia hlások,

2. Didaktická transformácia javov zvukovej roviny v školskej praxi. Metódy a formy práce využívané pri

transformácii javov zvukovej roviny.

3. Neutralizácia znelosti a neznelosti a jej vplyv na ortografiu. Systematika znelostnej neutralizácie a jej aplikácia v škole pri neutralizácii konsonantov a skupín konsonatov. Problémy pri pravopise pod vplyvom znelostnej neutralizácie.

4. Štýly slovenskej výslovnosti.

5. Spisovná výslovnosť a jej reálny stav v základných a stredných školách. Analýza ústnych rečových prejavov žiakov základnej školy zo zvukových záznamov.

6. Spisovná výslovnosť v súlade s ortoepickou normou. Fonetická a ortoepická charakteristika súvislej reči.

7. Správny nácvik výslovnosti v spätosti s jeho lingvodidaktickou interpretáciou.

8. Odchýlky od slovenskej ortofónie a ortoepie (sigmatizmus, rotacizmus, lambdacizmus) a ich funkčné odstraňovanie u žiakov mladšieho a staršieho školského veku.

9. Vplyv domáceho prostredia - prienik zvukových nárečových prvkov do spisovnej slovenčiny. Dychové, rezonančné a artikulačné cvičenia na ich odstránenie.

10. Zvuková rovina jazyka v učebných osnovách základných a stredných škôl.

11. Fonetika a fonológia v učebniciach slovenského jazyka. Analýza javov zvukovej roviny v učebniciach slovenského jazyka pre žiakov základných škôl, pre študentov stredných škôl a pre študentov gymnázií.

12. – 14. Osvojovanie suprasegmentálnej úrovne reči. Časová modulácia súvislej reči (kvantita, pauza, tempo, rytmus), silová modulácia súvislej reči (intenzita hlasu, prízvuk, dôraz, emfáza), tónová modulácia súvislej reči (hlasový register, melódia).

Študijná literatúra

Ondruš, Š. – Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov. 3. vyd. Bratislava, SPN 1987. 343s.

Kráľ, Á: Pravidlá slovenskej výslovnosti. 3. vyd. Bratislava, SPN 1996. 632. s. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 1998, 573 s.

Mistrík, J. a kol.: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava, Obzor 1993. 513 s.

Kráľ, Á. - Sabol, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava. SPN 1989, 158 s.

Hála, B.: Fonetika v teórii a v praxi. s. 7-20.

Sabol, J.: Sústava suprasegmentálnych javov spisovnej slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca (ďalej SAS). Bratislava 1975, s. 373-393 (aj k bodom 9 a 10).

Lechta, V. a kol.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Bratislava, Osveta 1995.

Učebné osnovy a učebnice slovenského jazyka

OBSAH KONZULTÁCIÍ NA EXTERNOM ŠTÚDIU

Rozsah a forma externého štúdia nie je určená.

DOMÁCE ZADANIA A PROJEKTY

1. Seminárna práca - analýza vlastných zvukových záznamov reči detí a mládeže zo základných a stredných škôl

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE Termín realizácie Max. počet bodov Potrebný počet bodov

Didaktické výstupy raz za semester 24 12

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA Max. počet bodov Potrebný počet bodov

Písomný test 76 44

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za semestrálne práce a záverečnú skúšku podľa nasledovnej tabuľky:

STUPEŇ POČET BODOV

A 87 – 100

B 77 – 86

C 69 – 76

D 61 – 68

E 56 – 60

FX 55 a menej

Literatúra: 

Kráľ, Á. - Sabol, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava. SPN 1989, 158 s.

Hála, B.: Fonetika v teórii a v praxi. s. 7-20.

Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava, SPN 198, s. .

Sabol, J.: Sústava suprasegmentálnych javov spisovnej slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca (ďalej SAS).

Bratislava 1975, s. 373-393 (aj k bodom 9 a 10).

Lechta, V. a kol.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Bratislava, Osveta 1995.

Učebné osnovy a učebnice slovenského jazyka

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/KKR/07
Názov: Kapitoly zo slov. literatúry klasicizmu a romantizmu
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Ján Sabol, PhD.,ArtD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3, 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/CMOR/07
Názov: Cvicenia zo slovenskej morfológie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/ZEF/07
Názov: Základy experimentálnej fonetiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3, 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

test 40%

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test 60%

Cieľ predmetu: 

Získať teoretické a praktické vedomosti pre samostatnú prípravu experimentu, akvizíciu údajov, ich počítačové spracovanie a vyhodnotenie výsledkov experimentu.

Stručná osnova predmetu: 

1. Definovanie úlohy.

2. Záznam rečového signálu a jeho archivovanie. Určenie parametrov kódovania a digitalizácia zvukového materiálu.

3. Akustická skladba reči v rovine segmentálnej a suprasegmentálnej.

4. Princíp Fourierovej analýzy periodického a neperiodického signálu.

5. Analýza v časovej a frekvenčnej doméne.

6. Spektrálna skladba a formanty.

7. Meranie prozodických vlastností súvislej reči.

8. Analýza silovej, časovej a tónovej modulácie signálu.

9. Sonagramy širokopásmové a úzkopásmové.

10. Matematické spracovanie nameraných výsledkov a ich štatistická interpretácia.

11. Aplikačné oblasti využitia experimentálnej fonetiky. Jazykoveda, komunikačné systémy, logopédia.

Literatúra: 

Povinná:

ZIMMERMANN, J.: Akustika hlások. Akustika slabík. Akustika suprasegmentov. Skriptá - Experimentálne analýzy.

Odporúčaná:

ZIMMERMANN, J.: Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu. Prešov, Náuka 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/DSM/07
Názov: Dynamika slovenskej morfológie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3, 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/LDM/07
Názov: Literatúra pre deti a mládež
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

- samostatná práca – interpretácia a analýza literárnych textov

- vypracovanie odborného referátu

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Orientovať študentov odboru v problematike špecifického subsystému LPDM

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

1. Literatúra pre deti a mládež – ako subsystém literatúry. 2. Periodizácia slovenskej literatúry pre deti a mládež. 3. Literatúra určená deťom a mládeži v 19. storočí. 4. Prekonávanie utilitárnych tendencií v literatúre pre deti a mládež v prvej polovici 20. storočia. 5. Medzivojnová literatúra a významný predstavitelia novodobej spisby pre deti a mládež (Podjavorinská, Hronský). 6. Literatúra v znamení ideologických postulátov socialistického realizmu. 7. Detský aspekt a jeho emancipácia v slovenskej literatúre pre deti a mládež v období od 60. rokov 20. storočia. 8. Konštanty a premenné v súčasnej LPDM.

Literatúra: 

1. Kopál, J.: Literatúra a detský aspekt. Bratislava: SPN 1995.

2. Sliacký, O.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

3. Obert, V.: Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. Bratislava: Litera 1998.

4. Sliacký, O. – Stanislavová, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945 – 1997. Prešov: Náuka 1998.

5. Miko, F.: Hra a poznanie v detskej próze. Bratislava: Mladé letá 1980

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/SJAZ/07
Názov: Slovanský jazyk
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Silvia Berecká
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrolný diktát 3. - 12. týždeň

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

diktát a písomný test

Cieľ predmetu: 

Osvojenie si azbuky, ortografie a výslovnosti v ruskom jazyku. Získanie vybraných vedomostí o jazyku a nadobudnutie jazykových zručností podľa osnovy na úrovni začiatočníkov. Schopnosť porovnať prebraté gramatické javy so slovenčinou. Získanie prehľadu o najvýznamnejších reáliách rusky hovoriacich krajín.

Stručná osnova predmetu: 

Fonetika:

Základné pravidlá ruskej výslovnosti. Prízvuk, redukcia samohlások, spodobovanie. Intonácia a vybrané intonačné konštrukcie.

Ortografia:

Azbuka – osvojenie si jej tlačenej i písanej podoby.

Základné pravidlá ortografie, interpunkcie, písania veľkých písmen.

Morfológia:

Substantíva – skloňovanie, vybrané rozdiely v rode a čísle v porovnaní so slovenčinou.

Zámená – skloňovanie a používanie vybraných zámen.

Číslovky – základné.

Slovesá – tvorba a použitie minulého a budúceho času.

Syntax:

Vyjadrovanie slovies byť a mať. Vetný zápor.

Reálie:

Národné ruské a slovenské jedlá – posedenie pri samovare.

Sylabus predmetu: 

1. Oboznámenie sa s predmetom, požiadavkami.

2. Začlenenie a klasifikácia ruského jazyka. Základné charakteristiky ruštiny. Základné pravidlá ruskej výslovnosti. Prízvuk, redukcia samohlások, spodobovanie. Intonácia.

3. 1. lekcia: A, K, M, O, T, П, Ф, Э, Р, С, У.

4. Deklinácia vybraných substantív. Písaná azbuka.

5. 2. lekcia: Б, Г, Д, З, Й, Ы, В, Н, Х, Ц, Ж, Ш.

6. 3. lekcia: E, И, Ю, Я, ь po spoluhláskach.

7. Skloňovanie osobných, ukazovacích a privlastňovacích zámen. Reálie: boršč, šči.

8. 4. lekcia: Л. Minulý čas slovies 1. a 2. časovania a slovesa byť. K. D. Baľmont

9. 5. lekcia: E, И, Ю, Я na začiatku slova a po samohláskach K. Čukovskij. Reálie: SNŠ, Rusko.

10. 6. lekcia: Prídavné meno v prísudku. Hláskové spojenia v porovnaní so slovenčinou.

11. 7. lekcia: Poradie písmen azbuky. S. Jesenin: Breza

12. Záverečné opakovanie.

13. Test

Literatúra: 

Literatúra

Nekolová, Věra et al.: Ruština pro samouky, Praha: Leda, 2002

Fozikoš, Andrej, Reiterová, Taťjana: Reálie rusky mluvících zemí, Plzeň: Fraus, 1998

Balcar Milan: Ruská gramatika v kostce, Praha: Leda, 1999

Mistrová, Veronika, Oganesjanová Danuše, Tregubová, Jelena: Cvičebnice ruské gramatiky, Praha: Polyglot, 2004

Baláž, Gerhard, Čabala, Michal, Svetlík, Ján: Gramatika ruštiny, Bratislava: SPN, 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/PLM/07
Názov: Pedofonetické a logopedické minimum
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4, 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Rozbor zvukovej nahrávky detskej reči a jeho prezentácia.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Celkové hodnotenie je dané súčtom bodov za rozbor nahrávky a záverečný test.

Cieľ predmetu: 

Objasniť súvzťažnosť vplyvov pôsobiacich na vývin komunikačnej schopnosti, predovšetkým na rozvoj foneticko-fonologickej roviny jazyka. Na pozadí poznania ontogenézy reči intaktného dieťaťa vedieť identifikovať narušenú komunikačnú schopnosť.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

1. Pedofonetika a jej predmet výskumu. Filozoficko-metodologické prístupy k skúmaniu

ontogenézy reči. Vývin reči.

2. Determinanty ontogenézy reči (kognícia, motorika, senzorická a sociálna sféra).

3. Nonverbálne formy komunikačnej schopnosti – krik, džavot, napodobňovanie.

4. Vlastný rečový vývin. Jazykové roviny v ontogenéze reči.

5. Zvuková rovina – osvojovanie segmentálnej a suprasegmentálnej úrovne (melódia a rytmus v

detskej reči). Priemerná fonologická dĺžka výpovede.

6. Základy logopedickej diagnostiky. Narušená komunikačná schopnosť.

7. Analýza audio-vizuálnych nahrávok detskej reči.

Literatúra: 

1. Lechta, V.: Logopedické repetitórium. Bratislava, SPN 1990. 278 s.

2. Ohnesorg, K.: Fonetika pro logopédy. Praha, Univerzita Karlova 1974. 115 s.

Odporúčaná:

3. Lechta, V. a kol.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Bratislava, Osveta 1995.

4. Lechta, V. a kol.: Logopaedica VIII. Vydavateľstvo Liečreh Gúth, Bratislava 2005. 135 s..

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/TRP/07
Názov: Technika redakčnej práce
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3, 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/LKOM/07
Názov: Literárna a kultúrna komparatistika
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 3, 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Samostatná práca - individuálne porovnávanie a analýza pôvodných textov

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie: interpretácia porovnávacieho problému (referát)

Cieľ predmetu: 

Poukázať na súvislosti vo vývoji národných literatúr na základe jazykovej a kultúrnej príbuznosti, resp. podľa geografického hľadiska. Charakteristika literárneho procesu v nadnárodnom kontexte, súvislosti a podobnosti v tvorivej a autorskej metóde.

Stručná osnova predmetu: 

Komparatistika – stav, teoretické východiská.

Ďurišinova koncepcia komparatistiky a pohľadu na svetovú literatúru.

Lyrický subjekt v európskom priestore.

Vplyv magického realizmu na súčasnú literatúru, jeho genéza a podoby.

Vývojové podobnosti v stredoeurópskej dráme XX. storočia.

Umenie súčasného Poľska.

Sylabus predmetu: 

Program seminárov:

Komparatistika. Základné pojmy a teoretické východiská: predmet a cieľ skúmania, miesto v literárnej vede.

Formy medziliterárneho procesu.

Typologické súvislosti.

Problémy komparatívnej analýzy.

Elementárna problematika prekladu a jeho význam.

Podoby lyrického subjektu v európskom priestore.

Magický realizmus – návrat do Európy?

Vplyv magického realizmu na európske a slovanské literatúry.

Vývojové podobnosti a odlišnosti v v stredoeurópskej dramatickej tvorbe.

Umelecké (neliterárne) a kultúrne dominanty súčasného Poľska.

Hudobné prestupy a vplyvy s odlišnou kultúrnou tradíciou (v poľskom kultúrnom priestore).

Súčasná filmová tvorba – príbuznosti a odlišnosti.

Literatúra: 

Ďurišin, D.: Teória literárnej komparatistiky. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1985.

Černý, V.: Kapitoly ze světové literatury. Čeoslovenský spisovatel, Praha 1969.

Popovič, A.: Poetika umeleckého prekladu. Tatran, Bratislava 1971.

Ďurišin, D.: Čo je svetová literatúra. Obzor, Bratislava 1992.

Ďurišin, D.: Teória medziliterárneho procesu I. ÚSL SAV, Bratislava 1995.

Malitti, E. a kol.: Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. ÚSL SAV, Bratislava 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/KML/07
Názov: Kapitoly zo slovenskej medzivojnovej literatúry
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/RETC/07
Názov: Rétorické cvičenia
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie

Cieľ predmetu: 

osvojenie si a rozvíjanie základných komunikačných zručností v procese rétorickej komunikácie

Stručná osnova predmetu: 

1. Rétorika ako veda. Rétorika ako praktická činnosť.

2. Analýza základných zložiek rečníckej komunikácie (rečník – publikum –

kom. prostriedky – komunikačná situácia).

3. Obsahová a kompozičná zložka rečníckeho prejavu.

4. Výrazová zložka rečníckeho prejavu a jeho štylizácia.

5. Typy rečníckych prejavov.

6. Poslucháč v rečníckej komunikácii.

7. Prednesy rečníckych prejavov a ich hodnotenie.

Literatúra: 

1. GALLO, J.: Rétorika v teórii a praxi. Prešov, Dominanta 1996.

2. KRÁĽ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo

1988.

3. MISTRÍK, J.: Rétorika. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987.

4. SLANČOVÁ, D.: Základy praktickej rétoriky. Prešov, Náuka 2001.

5. ŠKVARENINOVÁ, O.: Rečová komunikácia. Bratislava, Slovenské pedagogické

nakladateľstvo 1994.

6. VAŇKO, J.: Komunikácia a jazyk. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická

fakulta 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/ZSOC/07
Názov: Základy sociolingvistiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

seminárna práca, hodnotenie

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

písomná práca, hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Prehĺbiť vedomosti z o sociálnej lingvistiky a predstaviť v rámci slovenskej lingvistiky „alternatívny“ pohľad na jazyk, pri ktorom sa berie do úvahy nielen jazykový systém, ale aj jeho (sociálne) okolie.

Stručná osnova predmetu: 

1. Vznik sociolingvistiky

2. Postavenie jazyka v ohrození. Malé jazyky kontra veľké jazyky

3. Postoje k jazyku (jazyková lojalita, prestížnosť/neprestížnost jednotlivých útvarov)

4. Jazyková politika a jazykové plánovanie, jazykový manažment, jazyk politiky

5. Sociolingvistické premenné (jazyk a vek, jazyk a pohlavie, jazyk a profesia)

6. Stratifikácia jazyka, spisovný jazyk, nespisovné útvary.

7. Jazyková situácia a jej typy

8. Viacjazyčnosť a diglosia

9. Štandardizácia jazykov

10. Jazyk mesta versus jazyk vidieka

11. Konverzačná analýza, kvantitatívne a kvalitatívne smery v sociolingvistike

12. Teritoriálne a sociálne nárečia (sociolingvistika a dialektológia)

Sylabus predmetu: 

Stručná osnova predmetu:

1. Vznik a rozvoj sociolingvistiky

2. Postavenie jazyka v ohrození. Malé jazyky versus veľké jazyky

3. Postoje k jazyku (jazyková lojalita, pestížnosť/neprestížnost jednotlivých útvarov)

4. Jazyková politika a jazykové plánovanie, jazykový manažment, jazyk politiky

5. Sociolingvistické premenné (jazyk a vek, jazyk a pohlavie, jazyk a profesia)

6. Stratifikácia jazyka, spisovný jazyk, nespisovné útvary

7. Jazyková situácia a jej typy. Jazyková situácia na Slovensku

8. Viacjazyčnosť a diglosia

9. Štandardizácia jazykov

10. Jazyk mesta versus jazyk vidieka

11. Teritoriálne a sociálne nárečia (sociolingvistika a dialektológia)

12. Jazyk a identita

13. Konverzačná analýza, kvantitatívne a kvalitatívne smery v sociolingvistike

Literatúra: 

Sociolinguistica Slovaca I. – V. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1995 – 2000.

ONDREJOVIČ, S.: Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava, Veda 2008. 304 s.

ODALOŠ,P.: Sociolekty v basketbalovom a penitenciárnom prostredí. B.Bystrica: UMB, 1987.

Sociolinguistics – Soziolinguistik. I. II. Berlin – New York, Walter de Gruyter 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/FONF1/07
Názov: Fonetika a fonológia 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., Mgr. Renáta Gregová, PhD., PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Podmienkou na udelenie hodnotenia na konci zimného semestra sú písomne vypracované prípravy na každú preberanú tému.

ÚČASŤ

Účasť na seminárnych cvičeniach je povinná. Študenti, ktorí budú mať tri a viac absencií bez udania relevantného dôvodu, budú automaticky hodnotení známkou FX – nevyhovel(a).

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

1. písomne vypracované prípravy na každú preberanú tému,

2. test z fonetických znalostí a ortoepických noriem – plánovaný čas realizácie – 12. - 13. týždeň

- potrebná je minimálne 60 % úspešnosť. V prípade neúspechu (menej ako 60 % ) nie je možný opravný termín.

A 93 – 100, B 92 – 86, C 85 – 78, D 77 – 68, E 67 – 60, FX 59 a menej bodov

Cieľ predmetu: 

Poznanie zvukovej sústavy slovenčiny v jej segmentálnej a suprasegmentálnej zložke na úrovni 1. (fonetického) stupňa abstrakcie s priemetom do ortoepickej praxe.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Zimný semester - prednášky

1. Zvukový prejav v sústave jazykovej komunikácie. Vzťah zvuku a významu.

2. Syntetická fonologická teória. Vzťah variantného a invariantného. Fóna, fonéma, morfofonéma. Vzťah fonetiky, fonológie a morfonológie.

Úroveň fóny:

3. Fonetika ako veda o zvukovej štruktúre reči. Predmet a metódy jej skúmania. Z dejín fonetiky. Fonetika a ortoepia.

4. Komunikácia ako reflexný dej. Základné poznatky o hlase. Charakteristika, opis a funkcia rečových orgánov.

5. Fóna (hláska) ako najmenšia artikulačná, akustická a percepčná jednotka zvukovej reči. Základné rozdelenie fón. Fonetická sústava slovenských vokálov, diftongov a konsonantov.

6. Slabika ako základná jednotka súvislej zvukovej reči. Jej podstata, zloženie, hranice a percepčná charakteristika.

7. Časová modulácia súvislej reči. Kvantita, pauza, tempo, rytmus.

8. Silová modulácia súvislej reči. Intenzita hlasu, prízvuk, dôraz, emfáza.

9. Tónová modulácia súvislej reči. Hlasový register, melódia.

10. Fonetická a ortoepická charakteristika súvislej reči.

11. Takt a rytmus. Typy, varianty, subvarianty taktov v spisovnej slovenčine.

12. Fonetická teória a jazyková prax.

13. Vzťah zvukovej a ortografickej normy spisovnej slovenčiny.

Zimný semester - obsah seminárov:

1. Fonetika ako lingvistická disciplína. Predmet jej skúmania. Fonetická transkripcia.

2. Komunikácia ako reflexný dej. Opis a funkcia rečových orgánov.

Kráľ, Á. - Sabol, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava. SPN 1989, s. 34-37, 82-91, 107-132, 158.

Hála, B.: Fonetika v teórii a v praxi. s. 7-20.

Hála, B. - Sovák, M.: Hlas, řeč, sluch. 4. vyd. Praha, Nakl. ČSAV 1962, s. 9-26.

3. Fonetika a ortoepia.

4. Ortoepická kodifikácia slovenčiny.

5. Experimentálny výskum zvukovej reči. Fonetické metódy.

Kráľ, Á. - Sabol, J.: Op. cit., s. 195-198, 79-82.

Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava, SPN 198, s. 13-35.

Hála, B.: Op. cit., s. 75-108.

Kráľ, Á.: Východiská ortoepickej kodifikácie slovenčiny. Slovenská reč, 37, 1972, s. 193-204.

6. Inventár vokalických fón spisovnej slovenčiny.

7. Inventár konsonantických fón spisovnej slovenčiny.

Kráľ, Á. - Sabol, J.: Op. cit., s. 200-258.

Kráľ, Á.: Fonetická systematika slovenských samohlások a dvojhlások. Slovenská reč, 33, 1968, s. 271-280.

Dvončová - Jenča - Kráľ: Op. cit., s. 73-100.

Sabol, J.: Poznámky o výslovnosti spoluhlásky v. Kultúra slova, 2, 1968, s. 298-300.

8. Prozodické javy v zvukovom systéme slovenčiny. Časová modulácia artikulačného prúdu. Kvantita, pauza, tempo, rytmus.

Sabol, J.: Sústava suprasegmentálnych javov spisovnej slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca (ďalej SAS). 4. Bratislava 1975, s. 373-393 (aj k bodom 9 a 10).

Sabol, J.: Kvantita v spisovnej slovenčine. In: SAS. 13. Bratislava, ALFA 1984, s. 511-533.

Sabol, J.: O časovej modulácii súvislej reči. Kultúra slova, 6, 1972, s. 97-100.

Sabol, J.: Metamorfózy kvantity v spisovnej slovenčine. In: SAS. 33. Bratislava, STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2004, s. 183-203.

9. Silová modulácia artikulačného prúdu. Prízvuk, dôraz, emfáza, intenzita hlasu. Problematika slovenského prízvuku.

pozri bod 8

Sabol, J.: Prízvuk v slovenčine. In: SAS. 15. Bratislava. Alfa 1986, s. 391-412.

Sabol, J. - Zimmermann, J.: Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Spoločenskovedný zošit 10 (AFPh UŠ 56). Prešov, Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika 1994. 91 s.

Sabol, J.: O silovej modulácii súvislej reči. Kultúra slova, 6, 1972, s. 129-133.

10. Tónová a kvalitatívna modulácia artikulačného prúdu. Melódia, hlasový register, farba hlasu. Melodicko-intonačná štruktúra slovenskej vety.

11. Zvuková stavba súvislej reči. Slabika. Hranice slabiky.

Kráľ, Á. - Sabol, J.: Op. cit., s. 59-63, 153-155.

pozri bod 8

Hála, B.: Op. cit., s. 218-239.

Sabol, J.: O tónovej modulácii súvislej reči. Kultúra slova, 6, 1972, s. 193-196.

Sabol, J.: Slovenská slabika (Náčrt problematiky). In: Studia Academica Slovaca. 23. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, STIMUL - Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1994, s. 214-224.

Sabol, J. – Bónová, I.: Štruktúra slabiky a morfémy v slovenčine, češtine a poľštine (Metodologické východiská výskumu). In: XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava, Slavistický kabinet SAV 2003, s. 101-109.

12. Takt a taktové skupiny v slovenčine. Taktové typy, varianty, subvarianty. Frázovanie v slovenčine.

13. Vedecký a praktický význam fonetiky.

Sabol, J.: Rytmický ráz slovenčiny. Kultúra slova, 13, 1979, s. 193-196.

Miko, F.: Frázovanie v slovenčine. Jazykovedný časopis, 19, 1968, s. 117-133.

Literatúra: 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

Základná literatúra:

Kráľ, Á. - Sabol, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava, SPN 1989. 388 s.

Pauliny, E.: Slovenská fonológia. Bratislava. SPN 1979. s. 11 - 161.

Sabol, J.: Fonetika a fonológia. Metódy fonologického rozboru. 2.vyd. Košice, Rektorát UPJŠ 1986. 103 s.

Sabol, J.: Syntetická fonologická teória. Bratislava, Veda 1989. 253 s.

Sabol, J. - Zimmermann, J.: Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Spoločenskovedný zošit 10 (AFPh UŠ. 56). Prešov, Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika 1994. 91 s.

Odporúčaná literatúra:

Dvončová, J. - Jenča, G. - Kráľ, Á.: Atlas slovenských hlások. Bratislava. Vyd. SAV 1969, s. 7 - 102.

Hála, B. : Fonetika v teórii a v praxi. Praha, SPN 1975, s. 7 - 108, 218 - 239.

Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. 3. vyd. Bratislava, SPN 1996. 632 s.

Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach. Ed. M. Považaj. Bratislava, Veda, vyd. SAV 2005. 179 s.

Romportl, M.: Základy fonetiky. Praha, SPN 1973, s. 108 - 120.

Sabol, J.: Prozodická sústava slovenčiny. Bratislava 1977. 88 s.

Sabol, J. – Zimmermann, J.: Akustický signál – semióza – komunikácia. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia. 51. (AFPh UP. 99/181.) Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2002. 141 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SLKR1/07
Názov: Slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof., PhDr. Lukáš Šutor
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

individuálna písomná interpretácia textu, seminárna práca, test,

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodonotemie: seminárna práca, individuálna interpretácia umeleckých textov, test

Cieľ predmetu: 

Metodologické otázky výskumu slovenskej literatúry v období národného obrodenia. Etické posolstvo umeleckej literatúry. Národný a nadnárodný kontext slovenskej literatúry klasicizmu a romantizmu.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Tematická náplň prednášok:

1. Základné metodologické problémy výskumu literatúry klasicizmu a romantizmu;

slovenské národné obrodenie. Spoločenské a kultúrne pomery.

2. Osvietenecké myšlienky a národnobuditeľské snahy slovenskej inteligencie v období

národného obrodenia

3. Rozvoj slovenskej literárnej tvorby v duchu osvieteneckých myšlienok (J. I. Bajza;

jazykovedné dielo A. Bernoláka).

4. Sociálny a mravný aspekt ľudovýchovnej a umeleckej tvorby J. Fándlyho.

5. Klasicizmus vo svetovej literatúre. Špecifické črty v slovenskej literatúre.

6. Myšlienka slovanskej vzájomnosti a jej realizácia (J. Kollár, P. J. Šafárik).

7. Vplyv preromantizmu na tvorbu J. Chalupku a K. Kuzmányho.

8. Invariantné a variantné „črty“ romantizmu vo svetovej literatúre.

9. Špecifiká slovenského romantizmu v konexte spoločenských a politických pomerov.

10. Čas a priestor v tvorbe štúrovcov.

11. Ľudové prvky v tvorbe štúrovcov a ostatných romantických básnikov.

Témy seminárov:

1. Barokové prvky v Bajzovom románe Príhody a skúsenosti mládenca Reného.

Lit.: Kotvan, I.: Literárne dielo Jozefa Ignáca Bajzu

Mazák, P. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II a iné.

2. – 3. Miesto a poslanie Juraja Palkoviča v histórii bratislavského lýcea. Vplyv klasizmu na tvorbu Bohuslava Tablica a Juraja Palkoviča.

Lit.: Béder, J.: Spoločnosť česko-slovenská a Slovanský ústav v Bratislave

v r. 1835 – 1840 (Zborník prác. Bl. 1957).

Butvin, J.: Slovenské národnozjednocovacie hnutie (1780 – 1848). Bl. 1965. a i.

4. – 5. P. J. Šafárik – vedec a umelec (básnik).

Lit.: P. J. Šafárik: Tatranská múza s lýrou slovanskou

Hrabák, J.: P. J. Šafárik a starší česká literatura. Litteraria 4, l96l.

Minárik, J.: P. J. Šafárik a slovanská literatúra. Litteraria 4, l96l. a iné.

6. Človek a príroda, etika a estetika v diele Jána Kollára.

Lit.: Turčány, V.: Časomiera Jána Kollára. SL 20, l974.

Šmatlák, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Bl. l957 a iné.

7. Funkcia prírody v Hollého Selankách. Preromantické črty Svatopluka v rovnomennom

epose.

Lit.: Vyvíjalová, M.: Mladý Ján Hollý. Bratislava l975.

Šmatlák, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Kap. Lyrizmus Hollého Selaniek.

Bl.1957.

Jiráni, O.: Antické vlivy v lyrice J. Hollého a iné.

8. Chalupkova slovenská donkichotiáda a rozvoj slovenskej dramatickej tvorby.

Lit.: Ormis, J.: Zo života J. Chalupku. SP l956, l972 a iné.

9. Preromantický hrdina Karola Kuzmányho.

Lit.: Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry. Bl. Tatran 1988 a iné.

11. – 12. Historizmus v tvorbe štúrovcov. Estetické aspekty tvorby.Ľ. Štúra.

Lit.: Klátik, Z.: Slovenský a slovanský romantizmus. Bratislava l977.

Juríček, J.: Ľ. Štúr. Bl. l977 Litteraria XVII 1973 a iné

13. Ľudovosť v tvorbe Sama Chalupku.

Lit.: Kochol, V.: Poézia štúrovcov.Bl. l955. Litteraria XVII l973.

Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry. Bl. Tatran l988 a iné.

14. Česko- slovenské vzťahy na prelome l8. a l9. storočia a v prvej polovici l9. storočia.

Lit.: Mazák, P. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bl. SPN l984.

Rosenbaum, K.: Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 2O. storočia

Čitateľské minimum

Ľ. Zúbek: Skrytý prameň

J. I. Bajza: Príhody a skúsenosti mládenca Reného

J. Fándly: Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom …

J. Hollý: Svatopluk, Selanky

J. Kollár: Slavy dcera

P. J. Šafárik: Tatranská múza s lýrou slovanskou (2 básne podľa vlastného výberu),

Slovanské starožitnosti (úvod)

K. Kuzmány: Ladislav

J. Chalupka: Kocúrkovo

Ľ. Štúr: Reči a state (2 rečnícke vystúpenia a 2 básne podľa vlastného výberu)

S. Chalupka: Mor ho!, Likavský väzeň a 3 básne podľa vlastného výberu

A. Sládkovič: Marína, Detvan a 3 básne podľa vlastného výberu

J. Kráľ: Výber z básnického diela (5 básní podľa vlastného výberu, 2 balady

podľa vlastného výberu a Zakliata panna vo Váhu)

J. Botto: Smrť Jánošíkova, Žltá ľalija, 3 lyrické básne a 2 balady podľa

vlastného výberu

J. M. Hurban: Od Silvestra do Troch kráľov, Olejkár

J. Kalinčiak: Reštavrácia, Mládenec slovenský

P. Dobšinský: Prostonárodné slovenské povesti (Zlatá podkova, zlaté pero,

zlatý vlas a 3 rozprávky podľa vlastného výberu)

S. B. Hroboň - 3 básne podľa vlastného výberu

J. Matúška - 1 báseň podľa vlastného výberu a Zhoda liptovská

S. Tomášik: Hladomra alebo Malkotenti

J. Francisci - 2 básne podľa vlastného výberu

J. Záborský: Dva dni v Chujave a l satirická práca podľa vlastného výberu

Ľ. Kubáni: Mendík, Valgatha

J. Palárik: Drotár, Dobrodružstvo pri obžinkoch

G. K. Z. Laskomerský: Lipovianska maša a 1 krátka próza podľa vlastného výberu

Úryvky naspamäť:

J. Kollár: Slavy dcera (Předspěv - úryvok )

J. Hollý: Svatopluk (úryvok podľa vlastného výberu)

S. Chalupka: Mor ho! (úryvok)

J. Botto: Smrť Jánošíkova (úryvok), Žltá ľalija (úryvok)

A. Sládkovič: Marína (úryvok), Detvan (úryvok)

J. Kráľ: Šahy (úryvok), Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (úryvok)

J. Francisci: Svojim vrstovníkom

Ľ. Štúr: Reč na uhorskom sneme (podľa vlastného výberu - úryvok)

S. B. Hroboň - podľa vlastného výberu

Literatúra: 

Mazák, P. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava: SPN 1988.

Pišút, M. – Rosenbaum, K. – Kochol, V.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava:

Vydavateľstvo SAV 1960. 492 s.

Čepan, O. – Kusý, I. – Šmatlák, S. – Noge, J.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava:

Vydavateľstvo SAV 1965. 782 s.

Odporúčaná literatúra:

Kochol, V.: Poézia štúrovcov. Bratislava, SAV l955.

Vongrej, P.: Zlomky z romantizmu. Bratislava, Tatran l982.

Bakoš, M: Literárna história a historická poetika, l975.

Šmatlák, S.:150 rokov slovenskej lyriky. Bratislava, Tatran 1971.

Litteraria XVI. Literárny romantizmus. Bratislava, VEDA 1974.

Kraus, C.: Slovenský literárny romantizmus. Martin, Vydavateľstvo MS 1999.

Sabol, S., J.: Teleologický a estetický status slovenského klasicizmu a romantizmu. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2007.

Vojtech, M.: Klasicizmus. In: Panoráma slovenskej literatúry I. (Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu). SPN Bratislava 2004, s. 64 – 89.

Vojtech, M.: Preromantizmus. In: Panoráma slovenskej literatúry I (Literárne dejiny od

stredoveku po koniec romantizmu). SPN Bratislava 2004, s. 90 – 108.

Považan, J.: Bernolák a bernolákovci. Martin: Osveta 1990. 302 s. a iné.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/ZASL/07
Názov: Základy slavistiky a staroslovienčiny
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

priebežné - aktivita na seminári;

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné – test,

písomná seminárna práca (preklad a rozbor staroslovienskeho cyrilského textu) – hodnotenie

Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Rozvrh tém prednášok

1. Predmet a úlohy slavistiky. Vývin slavistiky a jej poprední predstavitelia. (Miesto disciplíny v systéme vysokoškolského štúdia slovenského jazyka.) Staroslovienčina v dejinách slovanských jazykov. (2h)

2. Historicko-porovnávacia jazykovedná metóda. Aktuálne a historické delenie indoeurópskych (ide) jazykov. Rekonštruovaná podoba ide jazyka. Kentumové a satemové jazyky. (1h)

3. Baltoslovanská jazyková jednota. Spoločné fonologické, morfologické a lexikálne prvky v baltských a slovanských jazykoch. (1h)

4. Fonologická sústava praslovančiny (konsonantizmus a vokalizmus: vznik jerov nosoviek, zákon otvorených slabík; metatéza likvíd, zmeny or, ol na začiatku a v strede slova; praslovanské palatalizácie) a jej vývin do 10. storočia. (1h)

5. Základy praslovanského tvaroslovia s osobitým dôrazom na staroslovienčinu. Praslovanské mená (podstatné, prídavné, zámená). Praslovanské sloveso. (4h)

6. Praslovanská slovná zásoba a jej vzťah k neslovanskej lexike. (1h)

7. Charakteristika západoslovanských jazykov. (1h)

8. Charakteristika východoslovanských jazykov. (1h)

9. Charakteristika južnoslovanských jazykov. (1h)

Rozvrh tém seminárov

1. Plán práce v seminárnej skupine, požiadavky na udelenie zápočtu, študijná literatúra a práca s ňou.

2. Vznik a predmet slavistiky. (Čaplovič, D.: Doslov k Slovanským starožitnostiam 1. In Spisy P. J. Šafárika 2, Košice, 1999, s. 361 – 382. Šafárik, P. J.: Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Spisy P. J. Šafárika 1, Košice 1992, s. 17 – 55.)

3. Schleicherova rekonštrukcia indoeurópskeho jazyka. (Ondruš, Š.: Jazykovedný časopis, 34, 1983, s. 14 – 25)

4. Staroslovienske písmo. Čítanie staroslovienskeho cyrilského textu. (Kurz, 1977)

5. Analýza stsl. textov so zameraním na hláskoslovie staroslovienčiny. (Kurz 1977; Stanislav 1 – 1978).

6. Analýza stsl. textov so zameraním na morfológiu mien. (Kurz, 1977; Stanislav 2 – 1987, s. 27 – 114).

7. Analýza stsl. textov so zameraním na sloveso (Kurz 1977, Stanislav 2 – 1987, s 117 – 251).

8. Analýza stsl. textov so zameraním na lexiku. (Kurz, 1977; Etymologický slovník slovanských jazyků 1, 2, Praha: Academia 1973, 1980. Machek, V.: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Academia 1967).

9. Porovnávanie a preklad textov južnoslovanských jazykov. (Šafárik, Slovanský národopis; zvukové nahrávky.)

10. Porovnávanie a preklad textov východoslovanských jazykov. (Šafárik, Slovanský národopis; zvukové nahrávky.)

11. Porovnávanie a preklad textov západoslovanských jazykov. (Šafárik, Slovanský národopis; zvukové nahrávky.)

12. Záverečný test.

13. Hodnotenie a zápočty.

Literatúra: 

Literatúra:

(základná – povinná)

ONDRUŠ, Š.: Úvod do slavistiky. Bratislava 1955.

HORÁLEK, K.: Úvod do studia slovanských jazyků. 2. vyd. Praha 1962.

PETR, J.: Základy slavistiky. Praha 1986.

KROŠLÁKOVÁ, E. - HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Základy slavistiky a staroslovienčina. Nitra 1955.

MATEJKA, J.: Fragmenty zo základov slavistiky. Banská Bystrica 1978.

KURZ a kol.: Čítanka staroslověnských textů se slovníkem. Praha 1977.

STANISLAV, J.: Starosloviensky jazyk 1. a 2. Bratislava 1978 a 1987.

(odporúčaná)

ŠAFÁRIK, P. J.:Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Spisy P. J. Šafárika 1. Košice: Východoslaovenské vydavateľstvo Košice pre UPJŠ v Košiciach 1992.

ŠAFÁRIK, P. J.: Slovanský národopis. Spisy P. J. Šafárika 4. Košice: Vydavateľstvo Oriens Košice pre UPJŠ v Košiciach 1995.

ŠAFÁRIK, P. J.: Slovanské starožitnosti 1. . Spisy P. J. Šafárika 2.Vydavateľstvo Oriens Košice pre UPJŠ v Košiciach 1999.

KRAJČOVIČ, R.: Slovenčina a slovanské jazyky. Bratislava 1974.

KRAJČOVIČ, R.: Slovenčina a slovanské jazyky II. Bratislava , Univerzita Komenského 2003.

ŠTEC, M.: Cirkevná slovančina. Prešov. PBFPU 2005.

HABOVŠTIAKOVÁ, K. – KROŠLÁKOVÁ, E.: Základy slavistiky a staroslovenčina. Textová príručka. Nitra. VSP 1994.

KRUPA, V. - GENZOR, J. - DROZDÍK, L.: Jazyky sveta. Bratislava 1983.

ERHART, A.: Indoevropské jazyky. Srovnávací fonologie a morfologie. Praha 1982.

LAMPRECT, A.: Praslovanština. Universita J. E. Purkyně Brno 1987.

MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha 1967.

BĚLIČOVÁ, H.: Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha 1998.

HABOVŠTIAK, A.: Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov (so zreteľom na lingvistickú geografiu). Bratislava, Veda 1993.

ONDRUŠ, Š.: Odtajnené trezory slov 1 – 3. Martin, Matica slovenská 2000, 2002, 2004.

HAVRÁNEK, B.: Etymologický slovník slovanských jazyků I., II. Praha, Academia 1973, 1980.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/ORT/07
Názov: Ortografia a ortoepia
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Eva Fruhaufová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktívna práca na seminári, týždenné seminárne testy, pravopisné cvičenia a spisovná výslovnosť, seminárna práca, krátky monologický (dialogický) výstup, na ktorom študent preukáže zvládnutie slovenskej ortoepickej normy.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test, skúška

Cieľ predmetu: 

Praktický zvládnuť slovenskú ortoepickú a ortografickú normu v ústnych a písomných komunikátoch. Orientovať sa v kodifikačných príručkách, získať zručnosť v bibliografickej a citačnej norme. Pripraviť študenta na normatívne ovládanie písomnej komunikácie na základe súčasných ortografických pravidiel.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

1. Vzťah zvukovej a grafickej stránky jazyka. Ortografia, ortoepia – ortografické a

ortoepický normy.

Slovenský pravopis. Kodifikácie slovenského pravopisu; Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1991; druhé a tretie vydanie PSP, zmeny a doplnky upravujúce pravopisnú normu. Krátky slovník slovenského jazyka z r. 1997. Kodifikačné príručky.

Slovenská výslovnosť. Kodifikácia slovenskej výslovnosti.Kodifikačné príručky.

2. Základné zásady pravopisného systému, opis písomných, resp. grafických

prostriedkov, ktorými sa zachováva ústna, resp. hlásková podoba spisovnej slovenčiny.

3. Slovenská ortografická norma, kodifikačné príručky. Prepis z iných grafických sústav

(cyrilské písmo, azbuka). Písanie slov cudzieho pôvodu, problematika prepisu z iných grafických sústav do slovenčiny.

4. Pravopis a jeho princípy (fonematický princíp), morfematický princíp, gramatický

princíp, etymologický princíp), morfologický pravopis. Etymologický pravopisný princíp, písanie slov cudzieho pôvodu. Domáce a cudzie ženské priezviská. Písanie historických vlastných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Zápis

neslovenských mien a priezvisk (napr. do matrík).

5. Písanie slov osobitne a dovedna; zložené slová, príslovkové zložky. Pomlčka,

spojovník a ich funkcie vo vete/slove.

6. Pravidlá o písaní veľkých písmen. Pravopisný a gramatický slovník a súpis obcí na

Slovensku v Pravidlách slovenského pravopisu.

7. Morfematické a slabičné rozdeľovanie slov, sémantické a mechanické pravidlo;

interpunkcia, funkcia jednotlivých interpunkčných znamienok v slovách a vetách v slovenčine. Spôsob citovania a parafrázovania textov. Bibliografická a citačná norma.

8. Interpunkčné znamienka v slovenčine s osobitným zreteľom na písanie čiarky a jej

funkcie vo vete a súvetí. Korektorské značky. Morfologický pravopis. Ťažšie morfologické javy, výnimky z pravopisných pravidiel.

9. Základné zásady spisovnej výslovnosti. Segmentálny podsystém vokalický

a konsonantický. Suprasegmentálny podsystém.

10. Písanie párových spoluhlások, ortoepia a ortografia, vplyv fonologických zmien na

slovenský pravopis.

11. Zvuková štylistika, praktický nácvik komunikačných zručností (jazykových i mimojazykových: mimika, gestikulácia, proxemika,...)

12. Záverečný test a hodnotenie práce na seminároch.

Literatúra: 

Literatúra:

Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda 1997.

Pravidlá slovenského pravopisu. 1. vydanie. Bratislava: Veda 1991.

Pravidlá slovenského pravopisu. 3. vydanie. Bratislava: Veda 2000.

KRÁĽ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava, SPN 1984; 1988. 632 s.

SABOL, J.- SLANČOVÁ, D. - SOKOLOVÁ, M.: Kultúra hovoreného slova. Prešov, FF UPJŠ 1989.

Kráľ, Á. – RÝZKOVÁ, A: Základy jazykovej kultúry. Bratislava: SPN 1990.

Časopisy a relácie: Kultúra slova; rozhlasové relácie typu jazykových poradní

Kráľ, Á. – RÝZKOVÁ, A: Základy jazykovej kultúry. Bratislava: SPN 1990.

Časopisy a relácie: Kultúra slova; rozhlasové relácie typu jazykových poradní

DVONČOVÁ, J. - JENČA, G. - KRÁĽ, Á.: Atlas slovenských hlások. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1969. 109s. + 62 obr. tab.

STN ISO 690/01 019: Dokumentácia – bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.

STN 01 6910: Pravidlá písania a úpravy písomností

Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/MVLI1/07
Názov: Slovenská medzivojnová literatúra 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.
Obdobie štúdia predmetu: 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 4
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie

(test, semestrálna práca)

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie

ústna skúška

Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 

Tematická náplň prednášok

1. – 2. Medzivojnová slovenská literatúra v kontexte európskej medzivojnovej literatúry.

3. – 4. Neosymbolizmus a vitalistické koncepcie v slovenskej básnickej tvorbe

medzivojnového obdobia.

5. – 6. Dynamika pohybu v tvorbe J. Smreka. Poetika V. Beniaka.

7. – 8. Experimentátorstvo L. Novomeského.

9. – 10. Vplyv českého surrealizmu na slovenský nadrealizmus.

11. – 12. Kompozícia a sémantika umeleckého textu. Katolícka moderna.

13. – 14. Slovenská medzivojnová dráma. Slovenská spoločnosť očami I. Stodolu.

15. – 16. K typológii slovenskej medzivojnovej prózy. Avantgardné videnie sveta.

17. – 18. Subjekt a objekt prózy M. Urbana.

19. – 20. Etický a estetický rozmer novelistickej tvorby J. Hrušovského (Pompiliova

Madona).

21. – 22. Pestrosť kompozície umeleckej tvorby J. C. Hronského.

23. – 24. Metamorfózy naturizmu. Funkcia prírody a obraz mesta v slovenskej

medzivojnovej próze.

25. – 26. Svet Chrobákovho hrdinu. Dedinský kolektív očami autorov 30.-tych a 40.-

tych rokov).

27. – 28. Krédo domova a lásky (M. Fibuli, F. Švantner).

Témy seminárnych prác

l. – 2. Dynamizmus poézie M. Rázusa a Š. Krčméryho.

3. – 4. Filozofia domova E. B. Lukáča. Senzuálny lyrizmus J. Smreka ( Iba oči, Zrno …).

5. – 6. Beniakova poézia domova. Lyrická „tvár“ M. Haľamovej.

7. – 8. Svet v obrazoch L. Novomeského.

9. – 10. Poetika R. Fábryho a Š. Žáryho.

11. – 12. Noetika a poetika poézie J. Silana a P. Ušáka Olivu. Motívy katolíckej moderny.

13. – 14. Slovenská dráma medzivojnového obdobia. P. Zvon. Experimentátorstvo J. Barča

Ivana.

15. – 16. Tematická pestrosť prózy L. Nádašiho-Jégého, prvky naturalizmu.

Priestor a čas v slovenskom medzivojnovom románe G. Vámoša Atomy boha.

17. – 18. Kompozičná pestrosť stvárnenia motívu prvej svetovej vojny v umeleckom diele

(P. Jilemnický, J. Hrušovský a D. Chrobák).

19. – 20. Kompozičná pestrosť stvárnenia motívu prvej svetovej vojny v románe M.

Urbana. Problémovosť v krátkej próze M. Urbana (Staroba...). Farebný princíp

v Červeňovej próze.

21. – 22. Hronského svet v románe Jozef Mak, Proroctvo doktora Stankovského a i.

23. – 24. Experimentátorstvo I. Horvátha.

Motivický svet v tvorbe J. Alexyho a T. J. Gašpara

25. – 26. Rámcové komponémy, príroda v diele M. Figuli (Rubári, Tri gaštanové

kone...). Ľ. Ondrejov a svet detí.

27. – 28. Švantnerova rozprávkovosť a mýtickosť (Nevesta hôľ, Aťka).

Sylabus predmetu: 

Tematická náplň prednášok

1. – 2. Medzivojnová slovenská literatúra v kontexte európskej medzivojnovej literatúry.

3. – 4. Neosymbolizmus a vitalistické koncepcie v slovenskej básnickej tvorbe

medzivojnového obdobia.

5. – 6. Dynamika pohybu v tvorbe J. Smreka. Poetika V. Beniaka.

7. – 8. Experimentátorstvo L. Novomeského.

9. – 10. Vplyv českého surrealizmu na slovenský nadrealizmus.

11. – 12. Kompozícia a sémantika umeleckého textu. Katolícka moderna.

13. – 14. Slovenská medzivojnová dráma. Slovenská spoločnosť očami I. Stodolu.

15. – 16. K typológii slovenskej medzivojnovej prózy. Avantgardné videnie sveta.

17. – 18. Subjekt a objekt prózy M. Urbana.

19. – 20. Etický a estetický rozmer novelistickej tvorby J. Hrušovského (Pompiliova

Madona).

21. – 22. Pestrosť kompozície umeleckej tvorby J. C. Hronského.

23. – 24. Metamorfózy naturizmu. Funkcia prírody a obraz mesta v slovenskej

medzivojnovej próze.

25. – 26. Svet Chrobákovho hrdinu. Dedinský kolektív očami autorov 30.-tych a 40.-

tych rokov).

27. – 28. Krédo domova a lásky (M. Fibuli, F. Švantner).

Témy seminárov:

l. – 2. Dynamizmus poézie M. Rázusa a Š. Krčméryho.

3. – 4. Filozofia domova E. B. Lukáča. Senzuálny lyrizmus J. Smreka ( Iba oči, Zrno …).

5. – 6. Beniakova poézia domova. Lyrická „tvár“ M. Haľamovej.

7. – 8. Svet v obrazoch L. Novomeského.

9. – 10. Poetika R. Fábryho a Š. Žáryho.

11. – 12. Noetika a poetika poézie J. Silana a P. Ušáka Olivu. Motívy katolíckej moderny.

13. – 14. Slovenská dráma medzivojnového obdobia. P. Zvon. Experimentátorstvo J. Barča

Ivana.

15. – 16. Tematická pestrosť prózy L. Nádašiho-Jégého, prvky naturalizmu.

Priestor a čas v slovenskom medzivojnovom románe G. Vámoša Atomy boha.

17. – 18. Kompozičná pestrosť stvárnenia motívu prvej svetovej vojny v umeleckom diele

(P. Jilemnický, J. Hrušovský a D. Chrobák).

19. – 20. Kompozičná pestrosť stvárnenia motívu prvej svetovej vojny v románe M.

Urbana. Problémovosť v krátkej próze M. Urbana (Staroba...). Farebný princíp

v Červeňovej próze.

21. – 22. Hronského svet v románe Jozef Mak, Proroctvo doktora Stankovského a i.

23. – 24. Experimentátorstvo I. Horvátha.

Motivický svet v tvorbe J. Alexyho a T. J. Gašpara

25. – 26. Rámcové komponémy, príroda v diele M. Figuli (Rubári, Tri gaštanové

kone...). Ľ. Ondrejov a svet detí.

27. – 28. Švantnerova rozprávkovosť a mýtickosť (Nevesta hôľ, Aťka).

Literatúra: 

Čitateľské minimum

1. M. Rázus: 3 básne podľa vlastného výberu.

2. Š. Krčméry: 3 básne podľa vlastného výberu.

3. J. Jesenský: 3 básne podľa vlastného výberu.

4. E. B.Lukáč: Dunaj a Seina a 2 básne podľa vlastného výberu

5. V. Beniak: 5 básní podľa vlastného výberu

6. L. Novomeský: 2 básnické zbierky podľa vlastného výberu

7. R. Fábry: 5 básní podľa vlastného výberu

8. Š. Žáry: 5 básní podľa vlastného výberu

9. J. Silan: 3 básne podľa vlastného výberu

10. Pavol Ušak-Oliva: 3 básne podľa vlastného výberu

l1. Po 2 básne od 3 ostatných predstaviteľov katolíckej moderny (podľa vlastného výberu)

12. L. N. Jégé: Alina Orságová

13. J. Hrušovský: Pompiliova Madona, Muž s protézou

14. P. Jilemnický: Víťazný pád

15. M. Urban: Za Vyšným mlynom, Živý bič

16. J. C. Hronský: Osud Matúša Čupaja Čierneho, Jozef Mak

17. G. Vámoš: 1 dielo podľa vlastného výberu

18. I. Horváth: 1 dielo podľa vlastného výberu

19. J. Červeň: Modrá katedrála

20. T. J. Gašpar: 1 dielo podľa vlastného výberu

21. J. Alexy: 1 dielo podľa vlastného výberu

22. Ľ. Ondrejov: Zbojnícka mladosť

23. M. Figuli: Horali a Tri gaštanové kone

24. D. Chrobák: Návrat Ondreja Baláža, Drak sa vracia

25. F. Švantner: Malka, Nevesta hôľ

26. I. Stodola: Bačova žena a 1 spoločenská satira podľa vlastného výberu

27. J. Barč-Ivan: 1 dramatická práca podľa vlastného výberu

Úryvky naspamäť:

Po jednej básni podľa vlastného výberu z diel autorov: M. Rázus, Š. Krčméry,

J. Jesenský, E. B. Lukáč, J. Smrek, V. Beniak, L. Novomeský, R. Fábry, J. Silan

Študijná literatúra

Povinná:

l. Hvišč, J., Marčok,V., Bátorová, M., Petrík,V.: Biele miesta v slovenskej

literatúre. Bratislava, SPN l99l.

2. Kasáč, Z., Bagin, A.: Dejiny slovenskej literatúry 3. Bratislava, SPN l986.

3. Miko, F.: Od epiky k lyrike. Štylistické prierezy literatúrou. Bratislava, Tatran 1973.

4. Števček, J.: Dejiny slovenského románu. Bratislava, Tatran 1989.

5. Sabolová, O.: Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy. Prešov, Náuka

1999.

6. Sabol, J., Ruščák, F., Sabolová, O.: Interpretačné variácie umeleckého textu. AFPHUP

Prešovská univerzita. Filozofická fakulta Prešov 2005.

Odporúčaná:

Števček, J.: Baladická próza F. Švantnera. Bratislava, SSP l962.

Nové skice. Bratislava, SSP l982.

Skúsenosti. Bratislava, Smena l989.

Lyrizovaná próza. Bratislava, Tatran l973.

Noge, J.: Podoby realizmu v medzivojnovej próze. Bratislava, SSP l983.

Miko, F.: Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie. Bratislava, Smena 1970.

Od epiky k lyrike. Štylistické prierezy literatúrou. Bratislava, Tatran 1973.

Rakús, S.: Epické postoje, Bratislava, Smena l988.

Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava, Literárne informačné centrum 2001.

Všetička, F.: Kompoziciána. O kompozičnej výstavbe prozaického diela. Bratislava

SSP l986.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SZP2/07
Názov: Seminár k záverečnej práci 2
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: KSSFaK/SZP1/06
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

kontrola koncipovania teoreticko-metodologickej kapitoly práce

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Získanie zručností s generovaním odborného textu na základe excerpcie materiálu, jeho triedenia a hodnotenia. Systemizácia poznatkov.

Spracovanie záverečnej práce ako samostatného tvorivého bakalárskeho „výkonu“.

Stručná osnova predmetu: 

Generovanie odborného textu. Excerpcia materiálu, jeho klasifikácia a systemizácia. Dominanty a subdominanty pri odbornom poznávaní problému.

Analýza a interpretácia.

Komplexné jazykovo-štylistické a kompozičné generovanie výsledku kognitívneho odrazu skúmanej problematiky.

Literatúra: 

Filkorn, V.: Úvod do metodológie vied. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1960.

Katuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Bratislava, Enigma 2004.

Meško, D. – Katuščák, D. a kol.: Akademická príručka. Martin, Osveta 2004.

Miko, F.: Text a štýl. Bratislava, Smena 1970.

Mistrík, J.: Kapitolky zo štylistiky. Bratislava, Obzor 1977.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KROKF/LATm/07
Názov: Latinský jazyk pre filológov
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. František Šimon, CSc., Mgr. Jana Balegová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
16.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/ZPb/07
Názov: Záverečná práca
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: 
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 15
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/MORFN/07
Názov: Morfonológia
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie: test z analýzy neutralizácií fonologických protikladov a alternácií

foném

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenia: rozbor fónickej štruktúry morfémy v slovenčine na diferencovaných úrovniach vzťahu jednotlivého a všeobecného podľa syntetickej fonologickej teórie

Cieľ predmetu: 

Osvojenie si teoretického a metodického aparátu na analýzu fónickej štruktúry morfém v slovenčine (v porovnaní s niektorými ďalšími slovanskými jazykmi).

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Stručná osnova predmetu: l. Východiská morfematickej analýzy slovenčiny a príbuzných slovanských jazykov. – 2. Uplatnenie postupov analýzy zvukového zloženia morfém podľa syntetickej fonologickej teórie J. Sabola. – 3. Vzťah jednotlivého a všeobecného pri zvukových jednotkách. – 4. Relácia fóny, fonémy a morfofonémy a ich „podoby“ a funkcie v štruktúrovaní morfém a morf spisovnej slovenčiny. – 5. Podstata neutralizačných a alternačných javov v morfologických a derivačných procesoch. – 6. Typy vokalických a konsonantických neutralizácií v slovenčine vo výstavbe morfém. – 7. Vokalické a konsonantické alternácie v slovenčine a ich priemet do štruktúry morfém a morf. – 8. Morfonologická typológia slovenčiny a slovanských jazykov.

Literatúra: 

Literatúra:

ARONSON, G.: Morfonologija bolgarskogo slovoizmenenija. Moskva: Progress 1974.

ĎUROVIČ, Ľ.: Paradigmatika spisovnej ruštiny. Bratislava: SPN 1964.

HORECKÝ, J.: Morfematická štruktúra slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1964.

KOWALIK, K.: Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny. Kraków: 1997.

SABOL, J.: Syntetická fonologická teória. Bratislava: JÚĽŠ SAV 1989.

SOKOLOVÁ, M. et al.: Morfematický slovník slovenčiny. Prešov: Náuka 1999.

- štúdie J. Sabola z fonológie a morfonológie

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/LUDS/07
Názov: Ľudová slovesnosť
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Daniela Lešová
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4, 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Stručná osnova predmetu:

- Ľudová slovesnosť a folklór.

- Žánre ľudovej slovesnosti.

- Folkloristika ako interdisciplinárna veda.

- Vzťah ľudovej slovesnosti k umeleckej literatúre.

- Umenie, tradícia, folklór, členenie.

- Motivické špecifiká jednotlivých vývinových období ľudovej slovesnosti.

- Interpretácie textov.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Samostatná a aktívna práca s umeleckými artefaktami, vypracovanie odborného referátu, test;

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

1. Záverečná práca – rozbor poetiky a sémantiky vybraného žánru ľudovej slovesnosti;

2. Test

Cieľ predmetu: 

Objasniť vzťah literatúry a folklóru. Definovať metódy výskumu, špecifiká žánrov a poetiky ľudovej slovesnosti a poukázať na variantnosť a invariantnosť v ľudovej slovesnosti. Charakteristika obradového a kalendárového cyklu (zvykoslovie) na Slovensku. Interpretácia a analýza textov ľudovej slovesnosti. Synkretizmus ľudového umenia.

Stručná osnova predmetu: 

Stručná osnova predmetu:

- Ľudová slovesnosť a folklór.

- Žánre ľudovej slovesnosti.

- Folkloristika ako interdisciplinárna veda.

- Vzťah ľudovej slovesnosti k umeleckej literatúre.

- Umenie, tradícia, folklór, členenie.

- Motivické špecifiká jednotlivých vývinových období ľudovej slovesnosti.

- Interpretácie textov.

Sylabus predmetu: 

01. Úvodný seminár (rozdelenie seminárnych prác, forma spracovávania odborných referátov, povinná a odporúčaná literatúra);

02. Základné pojmy – umenie, tradícia folklór; folkloristika, folklór a ľudová slovesnosť; Vzťah ľudovej a umelej literatúry;

03. Členenie ľudovej slovesnosti; motivicko-tematické špecifiká vývinu období ľudovej slovesnosti;

04. Žánre ľudovej slovesnosti (prehľad), vzťah variantného a invariantného v ľudovej slovesnosti (povesť, legenda, rozprávka);

05. Kalendárový obradový cyklus (vynášanie Moreny, stavanie májov, jánske zvyky, dožinky, na Ondreja, Luciu a i.);

06. Ľudové divadlo (obradové, vianočné a martýrske hry);

07. Rodinný kalendárový cyklus (narodenie, krstiny, pohreb);

08. Rodinný kalendárový cyklus (svadba)

09. - 10. Analýza vybraných artefaktov ľudovej slovesnosti (prednesenie odborných referátov a diskusia);

11. - 12. Terénny záznam artefaktov ľudovej slovesnosti (prednesenie odoborných referátov a diskusia);

13. - 14. Záverečné hodnotenie aktivít. Konzultácie.

Literatúra: 

Povinná literatúra:

Horák, J.: Slovenské ľudové balady. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1958.

Leščák, J. - Sirovatka, O.: Folklór a folkloristika. Bratislava: Smena 1982.

Liba, P.: Literatúra a folklór. Príspevok k literárnemu folklorizmu. Nitra: Pedagogická

Fakulta v Nitre 1991.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SPIR/07
Názov: Spiritualita v umeleckom texte
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

individuálna interpretácia umeleckých textov, referát z odbornej literatúry;

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

seminárna práca, hodnotenie aktivity, pravidelná dochádzka na semináre;

Cieľ predmetu: 

Základným cieľom predmetu je objasniť pojem spiritualita v interdisciplinárnom kontexte (filozofickom, psychologickom, literárnom), literárnovedný termín spiritualéma v sémanticko – semiotických súvislostiach literárnej komunikácie. Rozvinúť interpretačné kompetencie percipienta o duchovný rozmer umeleckého textu.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

01. téma: Úvodné informácie

Obsahová náplň seminárov. Rozdelenie tém referátov z odbornej literatúry. Spôsob priebežného a záverečného hodnotenia. Pokyny k vypracovaniu seminárnych prác.

02. téma: Interpretácia umeleckého textu.

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy): Interpretácia a nadinterpretácia v umeleckom texte, interpretačné kompetencie;

Text: M. Haľamová – b. Dar

Referát:

Eco, U.: Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava, 1995.

Ruščák, F.: Interpretácia textu. In: Interpretačné variácie umeleckého textu. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 2005, s. 11 – 48.

Liba, P.: Čitateľ a literárny proces. Bratislava, Tatran 1987, 392 s.

Odporúčaná literatúra:

Gibellini, R: Hermeneutická teológia. In: Teológia XX. storočia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, s. 47 – 57.

Miko, F.: Umenie lyriky. Od obrazu k zmyslu. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1988, 284 s.

03. – 04. téma: Spiritualita

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy): filozofické a psychologické vymedzenie pojmu spiritualita Spiritualita a lyrický subjekt.

Text (výber):

Krasko, I.: Vesper dominicae

Rúfus, M.: Zuzanka

Stacho, J.: Obrad s plameňom

Referát:

Plašienková, Z.: Duchovnosť človeka v kontexte filozofických reflexií. In: Duchovný rozmer osobnosti: Interdisciplinárny prístup. Michal Stríženec (Ed.), Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, SAV, 1997, s. 1 – 14.

Komorovský, J.: Psychologický typ „homo religiosus“. In: Duchovný rozmer osobnosti: Interdisciplinárny prístup. Michal Stríženec (Ed.), Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, SAV, 1997, s. 1 – 14.

Stríženec, M.: Spiritualita a jej zisťovanie. www.saske.sk/cas (internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, roč. 8, č. 1, 2005)

Komárik, E.: Spiritualita ako najvyššia regulačná sústava osobnosti. In: Duchovný rozmer osobnosti: Interdisciplinárny prístup. Michal Stríženec (Ed.), Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, SAV, 1997, s. 45 - 53.

Odporúčaná literatúra:

Sabol, J.: Slovo a veta v poézii Ivana Krasku. Interpretačné variácie umeleckého textu. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 2005, s. 109 – 114.

Sabol, J.: O konfigurácii suprasegmentov v Stachovej básni Obrad s plameňom. Interpretačné variácie umeleckého textu. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 2005, s. 155 – 164.

05. téma: Spiritualita v poézii autorov katolíckej moderny

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy): spiritualita;

Text: Výber z poézie P. Ušáka – Olivu (M. Šprinca, J. Silana, S. Veigla, G. Zvonického a i.)

Referát:

Kováč, D.: Kultivácia osobnosti spiritualitou. In: Košč, L. – Stríženec, M.: Kresťanstvo a psychológia. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2003, S. 87 – 103.

Bátorová, M.: Moderná katolícka spirituálna tvorba. Verbum, 4, 1993, s. 71 – 77.

Bátorová, M.: Katolícka moderna. In: Biela miesta v slovenskej literatúre. Bratislava, SPN 1991, s. 43 – 60.

Odporúčaná literatúra:

Bátorová, M.: Roky úzkosti a vzopätia. Bratislava 1992

Sabol, J.: Jazykovo-štylistické a motivické predpolie poetickej metódy Paľa Olivu. In: Interpretačné variácie umeleckého textu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 144 – 154.

Liba, P.: Poézia duchovnej istoty. In: Dostredivé priestory literatúry. Nitra, Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1995, 240 s.

Liba, P.: K poetike poézie Mikuláša Šprinca. Dostredivé priestory literatúry. Nitra, Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1995, 240 s.

Gáfrik, M.: Poézia slovenskej moderny. Bratislava, 1962.

Svetloslav Veigl: O každého človeka bojuje Boh i diabol. Slovo, 2001, 51 – 52. www.noveslovo.sk

06. – 07. téma: Spiritualita a protiklad sakrálno – profánno v umeleckej literatúre

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy):

Text (výber):

Sabol, J.: Láska na modro

Rúfus, M. – Kompánek, V.: Po čom to chodíme

Rúfus, M.: Báseň a čas (výber)

Referát:

Eliade, M.: Posvátné a profánní. Praha, Česká křesťanská akademie 1994. 157 s.

Liba, P.: „Sakrálno“ a „profánno“ v kultúre a literatúre (Náčrt niektorých otázok). In: Dostredivé priestory literatúry. Nitra, Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1995, s. 172 – 210.

Šabík, V.: Krajina pamäti. In: Rúfus, M. – Kompánek, V.: Po čom to chodíme. Bratislava, Belimex 2001, 79 s.

08. – 09. téma: Spiritualéma

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy): literárno-vedné vymedzenie spirituálnosti v umeleckom texte;

Text:

Referát:

10. téma: Spirituálny rozmer prozaického textu

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy): analýza a interpretácia prozaického textu, spiritualita v kreovaní postáv a sujetu;

Text (výber):

Chrobák, D.: Návrat Ondreja Baláža, Duo Charlie

Referát:

Šútovec, M.: Romány a mýty. Bratislava, Tatran 1982, 97 – 121 s.

Števček, J.: Baladická próza. Bratislava, s. 73 – 79.

Odporúčaná literatúra:

Bagin, A.: Kategória času v Švantnerovej novele Piargy. In: Vitalita slovesnej tvorby. Bratislava, Tatran, 1982, s. 161 – 169.

11. téma: Záverečný seminár

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy): Vyhodnotenie semestrálnej práce. Diskusia. Odovzdanie seminárnej práce.

Literatúra: 

Stríženec, M.: Duchovný rozmer osobnosti: Interdisciplinárny prístup. Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied, 1997, 115 s.

Stríženec, M.: Spiritualita a jej zisťovanie. www.saske.sk/cas (internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, roč. 8, č. 1, 2005)

Liba, P.: Dostredivé priestory literatúry. Nitra, Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1995, 240 s.

Halama, P. a kol.: Religiozita, spiritualita a osobnosť. Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva. Bratislava, ˇUstav experimentálnej psychológie SAV 2006, s. 103

Nepovinná literatúra

Sabol, J.: Z problematiky znakovosti biblického textu. In: O preklade Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Ed. J. Doruľa. Bratislava, Slavistický kabinet SAV, 1997, s. 123 – 134.

Sabol, J.: Lingvisticko-semiotické pohľady na biblické texty. In: Studia Academica Slovaca. 31. Prednášky 38. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul 2002, s. 198 – 207.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/ZTPP/07
Názov: Základy teórie a praxe prekladu
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3, 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

riešenie tvorivých úloh formou samostatných prác

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie samostatného prekladu básnického a prozaického textu

Cieľ predmetu: 

získať základné poznatky z teórie umeleckého prekladu a skĺbiť ich s praktickou činnosťou – prácou na prekladoch konkrétnych vybraných textov predovšetkým z anglického jazyka

Stručná osnova predmetu: 

1. Stručné dejiny umeleckého prekladu

2. Moderné teórie prekladu (lingvistické – Catford, komunikačné – Nida, Levý, Popovič, skopos – Vermeer)

3. Posun v preklade, typológia posunov

4. Naturalizácia a exotizácia, historizácia a modernizácia v preklade

5. Problematika prekladu básnického textu. Rým, rytmus, metafora.

6. Problematika prekladu prozaického textu. Otázka prekladu reálií.

7. Praxeologické otázky prekladu

Sylabus predmetu: 

OBSAH PREDNÁŠOK

1. Organizačné pokyny.

2. Stručné dejiny umeleckého prekladu a jeho teoretickej reflexie.

3. Preklad a komunikácia. Komunikačné teórie prekladu.

4. Naturalizácia a exotizácia, historizácia a modernizácia v preklade, cudzie a domáce.

5. Prenášanie významu a preklad. Prekladateľský posun.

6. Preklad rytmickej zložky básnického textu. O preklade niektorých zriedkavejších metier.

7. Rým ako prekladateľský problém.

8. Preklad metafory a metonymie.

9. Preklad prozaického textu. Hranice prekladateľskej iniciatívy vo vzťahu k štýlu autora a jeho prístupu k látkovej skutočnosti.

10. Dvojdomosť a umelecký preklad.

11. K niektorým aspektom prekladu detskej literatúry.

12. Praxeológia prekladu. Otázky prekladateľskej etiky.

OBSAH SEMINÁROV A CVIČENÍ

1. Organizačné pokyny, oboznámenie študentov s témami seminárov, spôsobom práce a požiadavkami na udelenie kreditov.

2. – 3. Analýza slovenského a českého prekladu poviedky A. C. Doyla Škandál v Čechách s dôrazom na negatívne posuny.

4. – 5. Analýza slovenského a českého prekladu úryvku z novely R. Bacha Jonathan Livingston Seagull s dôrazom na jazykovo-štylistické operácie prekladateľa.

6. Prezentácia pokusov o vlastný preklad poviedky J. Joycea Araby.

7. – 8. Analýza slovenských a českých prekladov básne E. A Poa Havran s dôrazom na vzťah sémantickej a prozodickej roviny textu.

9. – 10. Analýza slovenských a českých prekladov sonetu W. Shakeaspeara s dôrazom na čas a priestor v preklade.

11. Prezentácia pokusov o vlastný preklad básnického textu – W. Blake: Tiger, S. Plath: Lady Lazarus.

12. Práca prekladateľa s referenčnou literatúrou – slovníky, príručky, CD-ROM, internet

13. Záverečný seminár, zhodnotenie semestra, udelenie kreditov.

Seminár bude zameraný na umelecký preklad z anglického jazyka. Dôraz sa bude klásť na prácu s textom – najskôr analýzu a komparáciu viacerých slovenských a českých prekladov konkrétnych diel a potom na preklad zadaného prozaického a básnického textu. Súčasťou seminára bude diskusia nad prezentovanými riešeniami študentov a hľadanie optimálneho variantu.

Alternatívny variant pre študentov bez znalosti anglického jazyka:

1. Rekonštrukčný preklad – Sapfo - *** (Niektorí nás ohovárajú)

2. Vnútroliterárny preklad – P. O. Hviezdoslav: Studničko moja, J. Kollár: Předzpěv

3. Intersemiotický preklad –eskimácka poézia

4. Intersemiotický spätný preklad –eskimácka poézia

5. Preklad z podstročnika – J. Keats: sonet

6. Preklad frazeologických jednotiek do vedeckého jazyka

7. Preklad z češtiny – J. Žáček: Úřad poezie

DOMÁCE ZADANIA A PROJEKTY

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

PRIEBEZNE HODNOTENIE termín max. počet potrebný počet

realizácie bodov bodov

aktivita na seminároch, samostatné úlohy, preklad vybraného textu priebežne 100 55

ZAVERECNA SKUSKA

Forma skúšky: Maximálny počet bodov Potrebný počet

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za semestrálne práce a záverečnú skúšku podľa nasledovnej tabuľky:

STUPEN POCET BODOV

A 87 - 100

B 77 - 86

C 69 -76

D 61 - 68

E 56 - 60

FX 55 á menej

Literatúra: 

Andričík, M.: K poetike umeleckého prekladu. Modrý Peter, Levoča 2004.

Feldek, Ľ.: Z reči do reči. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1977.

Ferenčík, J.: Kontexty prekladu. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1982.

Hečko, B.: Preklad ako dobrodružstvo. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1991.

Hochel, B.: Preklad a komunikácia. Bratislava 1990.

Horálek, K.: Příspěvky k teorii překladu. Praha 1966.

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1963.

Mounin, G.: Teoretické problémy překladu. Univerzita Karlova, Praha 1999.

Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava 1975.

Šimon, L.: Úvod do teórie a praxe prekladu. Náuka, Prešov 2005.

Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1984.

Zambor, J.: Preklad ako umenie. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/VSLD/07
Názov: Vývin slovenskej drámy
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3, 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie:

- samostatná práca – interpretácia a analýza dramatických textov, odborný referát

- absolvovanie divadelných inscenácií a videoprojekcií predovšetkým slovenských divadelných diel typu,

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť študentov so špecifickou podobou vývinu slovenskej drámy predovšetkým v 20. storočí.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Stručná osnova predmetu: 1. Vývinové premeny slovenskej drámy a divadla do roku 1945. 2. Doznievanie medzivojnového pluralizmu v rokoch 1945 – 48. 3. Dráma v službách komunistickej ideológie a výstavby socializmu (1949 – 56). 4. Dráma zložitej situácii boja proti kultu osobnosti a obhajoby výdobytkov socializmu (1957 – 1971). 5. Dráma a divadlo v období normalizácie. (1972 – 1975). 6. Nové otváranie sa drámy voči pluralite (1976 – 1988). 7. Dráma a divadlo v období postmoderny (po 1989).

Literatúra: 

Literatúra:

1. Mistrík, M.: Slovenské divadlo v 20. storočí. Bratislava: VEDA 1999.

2. Čahojová, B.: Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny. Bratislava: Divadelný ústav 2003.

3. Beňová, J. – Šimko, J.: Katalóg súčasných slovenských dramatikov. Bratislava: Divadelný ústav 2006.

4. Marčok, V.: Dejiny slovenskej literatúry, III. Bratislava: LIC 2006.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/INSTT/07
Názov: Interpretácia staroslovienskych textov
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3, 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Domáce zadania a projekty:

Seminárnu prácu (preklad a rozbor cyrilského staroslovienskeho textu) začnú študenti vypracovávať v konzultačnom týždni, odovzdajú ju v priebehu 2. polovice semestra (najneskôr v 13. týždni – 17.12). Práca bude pozostávať z kópie pôvodného textu, jej fonetického prepisu (v latinke), doslovného a voľného prekladu a komplexného rozboru jednotlivých slov a tvarov. Texty na rozbor zabezpečí vyučujúci.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

samostatná seminárna práca

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je voviesť študentov do problematiky fungovania staroslovienčiny v kultúrnom prostredí západných Slovanov, teda aj starých Slovákov. Predpoklady základnej orientácie v uvedenej problematike získali študenti v predchádzajúcom ročníku (LS). Na základe schopnosti rozlišovať filologicky 3 skupiny slovanských jazykov (trichotómia) študenti môžu interpretovať staroslovienske texty, zisťovať, ako sa v nich odráža domáci jazyk ( napr. aj západoslovanská slovenčina z 9. storočia). V samostatných seminárnych prácach si študenti utvrdia vedomosti o existencii a fungovaní kultúrneho jazyka západných Slovanov a teda aj Slovákov v predveľkomoravskom, predcyrilometodskom období.

Po domácej príprave sa na seminároch sústredíme na jazykovú interpretáciu prameňov z predcyrilometodského obdobia a z cyrilometodského obdobia - v žánrových skupinách (pôv. tvorba Konštantína a Metoda, prekladová tvorba – biblické, liturgické, právnické texty a literatúra o živote Cyrila a Metoda, o význame cyrilometodskej kultúrnej činnosti).

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Rozvrh tém seminárov:

1. Jazyková interpretácia pramennej literatúry z predcyrilometodského obdobia. Traktát mnícha Chrabra O písmenách; jazyk starých pohanských kultových tradícií – zariekania, ľudová slovesnosť.

2. Jazyková interpretácia pramennej literatúry z predcyrilometodského obdobia. Základné kresťanské modlitby – západoslovanské Krédo, západoslovanský Otčenáš, spovedné formuly, onomastický materiál v Cividalskom evanjeliári.

3. Jazyková interpretácia staroslovienskej literatúry. Pôvodná tvorba Konštantína a Metoda. Proglas – predhovor k svätému evanjeliu. preklad cyrilského textu a jeho interpretácia. Porovnanie cyriliky a hlaholiky na texte Proglasu.

4. Konštantínova Rozprava o prekladaní, Dišputa o pravej viere a Modlitba (pred smrťou).

5. Metodovo napomenutie k vladárom. Napomenutie k pokániu.

6. Jazyková interpretácia staroslovienskej literatúry. Prekladová tvorba Konštantína a Metoda. Porovnanie textu evanjelia (Lukáš 15, 11. – 15.) z viacerých zachovaných staroslovienskych pamiatok.

7. Preklad Starého zákona (Kniha o Jóbovi) a Žaltára.

8. Preklad liturgie, Kyjevské listy, Epifaniova homília.

9. Preklad Civilného zákonníka a Nomokánon.

10. Jazyková interpretácia staroslovienskych textov o živote a činnosti Konštantína a Metoda. Život Konštantína.

11. Život Metoda.

12. Kliment: Pochvala Cyrilovi Filozofovi, Nestorova kronika.

13. Záverečný test. Hodnotenie a zápočty.

Literatúra: 

Literatúra (základná):

1.Krošláková, E. – Habovštiaková, K.: Základy slavistiky a staroslovienčina. Nitra VŠP 1994.

2. Stanislav, J.: Starosloviensky jazyk. Bratislava SPN 1978.

3 Dostál, A.: Staroslověnské texty. Praha: SPN 1955.

(odporúčaná):

1. Pauliny, E.: Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy. Bratislava: SVKL 1964.

2. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. ZV. Slovensko očami cudzincov. Bratislava: Národné literárne centrum 1997.

3. Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969.

4. Kučera, Matúš: Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava: PERFEKT 2005

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SHLE/07
Názov: Slovenská historická lexikológia a etymológia
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4, 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

samostatná práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie (skúška, záverečná práca...): test

Cieľ predmetu: 

: Cieľom predmetu je na praktickom základe a oboznámením sa s proble-matikou uplatňovania diachrónneho prístupu k lexikálnemu systému slovenčiny, osvetliť procesy vývinu jazyka a ich príčiny (jazykové i mimojazykové) v lexikálnej rovine a sledovať tak komplexne vývinové tendencie slovenčiny. Porovnávaním lexikálneho systému predspisovnej slovenčiny od najstarších čias so súčasným stavom v jazyku pochopia študenti dynamiku vývinu a zmien v jazyku aj v nedávnej minulosti ( napr. zánik lexémy, vznik novej lexémy v súčasnej slovenčine má často rovnaké jazykové i mimojazykové príčiny ako v minulosti). Pochopia odlišný spôsob spracovania slovnej zásoby slovenčiny v historickom, etymologickom, nárečovom slovníku. Porovnaním opisu lexikálnej sústavy slovenčiny v troch slovníkoch spisovnej slovenčiny (SSJ, KSSJ a v najnovšom slovníku súčasného slovenského jazyka) možno ukázať dynamiku vývinu a zmien v lexikálnom systéme slovenčiny.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Stručná osnova predmetu:

Etymologický výskum – jeho metódy, ciele a výsledky. Práca s etymologickým slovníkom.

Historický výskum slovnej zásoby. Metódy a ciele. Práca s Historickým slovníkom slovenského jazyka (6. zv.). Súčasný výskum slovnej zásoby slovenčiny a ich opisy v slovníkovej literatúre. Práca so slovníkom spisovných a nespisovných útvarov slovenčiny. Sledovanie rozdielneho lexikografického spracovania lexikálneho systému slovenčiny v nich. Chápanie štruktúrneho prístupu k systému v slovnej zásobe. Iné pramene poznania historickej slovnej zásoby (onomastický materiál, etymologický výskum a jeho význam pre správne zaradenie slova do lexikálneho systému slovenčiny, poznanie územne diferencovanej a nespisovnej lexiky slovenčiny).

Literatúra: 

Literatúra

Povinná:

1.Ondruš, Š.: Odtajnené trezory slov. I. II. III. zv. Bratislava 2000, 2002, 2004.

2. Majtán, M.: Z lexiky slovenskej toponymie. Veda, Bratislava 1996.

3. Doruľa J.: Tri kapitoly zo života slov. Bratislava, Veda 1993.

Odporúčaná:

1. Blanár, V.: Lexikálno-sémantická rekonštrukcia. Bratislava, Veda 1984.

2. Krajčovič, R.: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava LIC 2005.

3. Pramene k dejinám slovenčiny. Kol.autorov. Red. M. Majtán . Bratislava ,Veda 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/ZNLIT/07
Názov: Znakovosť literatúry
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Jozef Palaščák
Obdobie štúdia predmetu: 3, 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

- úvod do štúdia literatúry

- slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu I

- teória literatúry I

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie:

Účasť a aktivita na seminároch, interpretácie umeleckého textu, spracovanie referátu,

práca s odbornou literatúrou.

Maximálny počet bodov: Minimálny počet bodov:

25 14

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie:

písomná previerka

Maximálny počet bodov: Minimálny počet bodov:

75 40

Výsledné hodnotenie je dané súčtom bodov za priebežné a záverečné hodnotenie.

Cieľ predmetu: 

Získanie poznatkov o druhovej a žánrovej „podobe“ umeleckého textu, poetike a kompozícii. Aplikácia literárnovedných poznatkov pri analýze umeleckých textov.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Tematická náplň seminárov:

1. – 2. Úvodný seminár. (Literárnovedná terminológia).

3. – 4. Filozoficko-semiotické aspekty literárneho textu. Interpretácia literárneho textu.

5. – 6. Umelecké literárne dielo – znaková, semiotická estetická štruktúra; analýza

literárneho diela.

7. – 8. Spoločný priestor umenia a vedy. Metafora - znak. Interpretácia literárneho textu.

9. – 10. Tvar umeleckej výpovede. Ikonickosť a arbitrárnosť kompozície.

11. – 12. Aplikácia literárnovedných poznatkov pri analýze umeleckého textu.

13. – 14. Poetologické a axiologické aspekty umeleckej literatúry; analýza

umeleckého diela.

15. – 16. Ikonickosť a zážitkovosť v umeleckom diele. Analýza.

17. – 18. Variantnosť a invariantnosť kompozície umeleckých žánrov; interpretácia

19. – 20. Vzťah ontológie a gnozeológie v umeleckom literatúre.

21. – 22. Gnómickosť a aktuálnosť etického a estetického v umeleckom diele.

Interpretácia.

23. – 24. Záverečný seminár. Vyhodnotenie semestrálnej práce.

Čitateľské minimum.

Ballek, L.: Južná pošta. ( novela Kraj za vinicami a 1 novela podľa vlastného výberu).

Kukučín, M.: Neprebudený.

Rakús, S.: Jasanica. In: Pieseň o studničnej vode.

Laučík, I., Štrpka, I. – po 1 ukážky podľa vlastného výberu.

Literatúra: 

Bachtin, M.: Estetika slovesnej tvorby. Bratislava: Tatran 1988.

Čepan, O.: Literárnoteoretické state. Bratislava: VEDA vyd. SAV 2003.

Eco, U.: O literatuře. Praha 3: Argo 2004.

Krupa, V.: Metafora na rozhraní vedeckých disciplín. Bratislava: Tatran 1990.

Miko, F.: Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie. Bratislava: Smena 1970.

František Miko, Zoltán Rampák, Nora Krausová, Ján Škamla, Peter Zajac, Milan

Šútovec, Dušan Slobodník: Súradnice literárneho diela. Bratislava: Tatran 1986.

Ján Sabol – František Ruščák – Oľga Sabolová: Interpretačné variácie umeleckého textu.

Prešovská univerzita v Prešove. Filozofická fakulta. Prešov 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/SWI1/07
Názov: Softvérové inžinierstvo
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Vylučujúce predmety: ÚINF/SWI1a/04
Obsahová prerekvizita: 

Databázové systémy. Objektovo-orientované programovanie.

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

hodnotenie čiastkových úloh na projekte

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

výsledné hodnotenie je udelené na základe kvality spracovaného projektu a záverečného písomného testu

Cieľ predmetu: 

Získať informácie o projektovom riadení vývoja softvéru. Osvojiť si teoretické základy a praktické skúsenosti z modelovania softvéru.

Stručná osnova predmetu: 

Systém, subsystém, softvérový systém. Softvérové procesy. Základy projektového riadenia. Zber požiadaviek. Modelovanie softvéru. Architektúra SW aplikácií. Metodológie vývoja softvéru. Verifikácia a validácia SW. Riadenie a kontrola zdrojov.

Literatúra: 

BERKUN, S. The Art Of Project Management. O Reilly, 2005.

BJORNER, D. Software engineering 1,2,3. Springer-Verlag Berlin, 2006.

PRINCE2. Dostupné na internete: <http://www.prince2.com>.

SOMMERVILLE, I. Software Engineering. Addison-Wesley, 2007.

UML. Dostupné na internete: <http://www.uml.org>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PBS/07
Názov: Prípravný seminár pre záverečnú prácu
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Počet kreditov: 1
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

V polovici semestra hodnotenie spracovania pripravovanej témy, pripravenej literatúry a prezentácie niektorých známych výsledkov potrebných pre záverečnú prácu.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Hodnotenie spracovanej témy, pripravenej literatúry a prezentácie niektorých známych výsledkov potrebných pre záverečnú prácu.

Cieľ predmetu: 

Cieľom seminára je zorientovať študentov v oblastiach informatiky, v ktorých môžu vypracovať záverečnú prácu. Na konci semestra má študent vybranú tému záverečnej práce.

Stručná osnova predmetu: 

Cieľom seminára je príprava študentov k obhajobám záverečných prác. Počas prezentácií aktuálneho stavu záverečnej práce študent získa prezentačné zručnosti, vylepší si svoju rétoriku a dostane spätnú väzbu ohľadom svojej témy a stavu vypracovanosti záverečnej práce. Na seminári bude študovaná problematika perspektívna pre prípravu záverečných prác.

Literatúra: 

Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 2. vydanie Bratislava, 1998

Základná literatúra z rôznych oblastí, ktorá pomôže študentovi zorientovať sa pri výbere záverečnej práce. Výber tejto literatúry závisí od ponúkaných tém záverečných prác.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
14.04.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/LFT/07
Názov: Literatúra vo filme a televízii
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Ján Sabol, PhD.,ArtD.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Záverečné hodnotenie: interpretácia (referát) adaptácie literárneho diela

Cieľ predmetu: 

komparatistika umeleckých priestorov literatúry, filmu a divadla

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

01. – 02. Téma:

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy):

Literatúra, film, divadlo: paralely, rozdiely

03. – 04. Téma:

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy):

Špecifiká filmovej narácie

05. Téma:

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy):

Problematika mizanscény vo filme a divadle

06. – 07. Téma:

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy):

Problém adaptácie literárneho diela

08. – 09. Téma:

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy):

Postavenie postavy, hrdinu v literatúre a vo filme

10. – 11. Téma:

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy):

Čas a priestor v literatúre a vo filme

12. Téma:

Stručný obsah (kľúčové otázky, pojmy):

Maska v divadle a vo filme

Literatúra: 

Literatúra

Povinná:

P. Mihálik: Kapitoly z filmovej teórie. Bratislava, 1983

J. Pašteka: Estetické paralely umenia, Bratislava, 1977

Odporúčaná:

J. Boček: Kapitoly o filmu. Praha, 1968

J. Škvorecký: Všichmi ti bystří mladí muži a ženy. Praha, 1991

V.Macek, J.Paštéková: Dejiny slovenskej kinematografie. Bratislava, 1997

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/KTL/07
Názov: Kapitoly z teórie literatúry
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

úvod do štúdia literatúry

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test

Cieľ predmetu: 

rozšírenie a prehĺbenie odbornej terminológie, schopnosť zaujať teoretický postoj k literárnemu dielu i k literárnoteoretickej štúdii, interpretácia vybraných textov

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

SYLABUS PREDMETU

Kód: KSK KAPITOLY Z TEÓRIE LITERATÚRY (PV)

Študijný odbor: 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra

Garantuje: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim. prof. UPJŠ

Zabezpečuje: PhDr. Marián Andričík, PhD.

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný: 0/2 Za obdobie štúdia: 26

Podmieňujúce predmety: úvod do štúdia literatúry

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: test

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenia:

Cieľ predmetu:rozšírenie a prehĺbenie odbornej terminológie, schopnosť zaujať teoretický postoj k literárnemu dielu i k literárnoteoretickej štúdii, interpretácia vybraných textov

Stručná osnova predmetu:

- semiotická podstata literatúry

- vzťah diela a skutočnosti

- poézia a hudba

- vzťah lyriky a textov populárnej piesne

- poetika poviedky

- vzťah látky a témy v prozaickom diele

- literatúra a humor

- otázky literárneho gýča

- špecifiká rozhlasovej hry

- komplexná literárna interpretácia

Obsah seminárov a cvičení:

1. Semiotická podstata literatúry. Báseň a skutočnosť

2. Poézia a hudba. Text populárne piesne

3. Poetika poviedky. Vzťah látky a témy v prozaickom diele

4. Literatúra a humor

5. Otázky literárneho gýča

6. Rozprávač a postava

7. Špecifiká rozhlasovej hry

8.- 9. Komplexná literárna interpretácia poviedky Jevhena Hucalu Súmrak

10.-11. Komplexná literárna interpretácia poviedky Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode

12. Komplexná literárna interpretácia poviedky Franza Kafku Premena

Povinná literatúra

1. Harpáň, M.: Teória literatúry. ESA, Bratislava 1994.

2. Hrabák, J.: Poetika. Československý spisovatel, Praha 1973.

3. Rakús, S.: Poetika prozaického textu. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1995.

4. Sabol, J.: Teória literatúry (Základy slovenskej verzológie). UPJŠ, Prešov 1983.

5. Wellek, R. - Warren, A.: Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Nepovinná literatúra

1. Brukner, J. - Filip, J.: Poetický slovník. Mladá fronta, Praha 1997.

2. Compagnon, Antoine: Démon teórie. Kalligram, Bratislava 2006.

3. Ďurišin, D.: Teória medziliterárneho procesu I. ÚSL SAV, Bratislava 1995.

4. Hrabák, J. - Štěpánek, V.: Úvod do teorie literatury. PNS, Praha 1987.

5. Štochl, Miroslav: Teorie literární komunikace. Akropolis, Praha 2005.

6. Timofejev, L. I. - Turajev, S. V.: Slovník literárnovedných termínov. Slovenský spisovateľ,

Bratislava 1981.

7. Valček, P: Slovník literárnej teórie. A-J. VSSS, Bratislava 2000.

8. Vlašín, Š. a kol.: Slovník literární teorie. Československý spisovatel, Praha 1977.

9. Žilka, T.: Poetický slovník. Bratislava. Tatran, Bratislava 1984.

Domáce zadania a projekty

Referáty zo odbornej literatúry k daným témam a samostatné interpretačné výstupy.

Hodnotenie a klasifikácia

Priebežné hodnotenie: test Termín realizácie (týždeň) Max. počet bodov Potrebný počet bodov

12. 100 60

Výsledné hodnotenie:

Stupeň Počet bodov

A 87 – 100

B 77 – 86

C 69 – 76

D 61 – 68

E 56 – 60

FX 55 a menej

Literatúra: 

Povinná literatúra

1. Harpáň, M.: Teória literatúry. ESA, Bratislava 1994.

2. Hrabák, J.: Poetika. Československý spisovatel, Praha 1973.

3. Rakús, S.: Poetika prozaického textu. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1995.

4. Sabol, J.: Teória literatúry (Základy slovenskej verzológie). UPJŠ, Prešov 1983.

5. Wellek, R. - Warren, A.: Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Nepovinná literatúra

1. Brukner, J. - Filip, J.: Poetický slovník. Mladá fronta, Praha 1997.

2. Compagnon, Antoine: Démon teórie. Kalligram, Bratislava 2006.

3. Ďurišin, D.: Teória medziliterárneho procesu I. ÚSL SAV, Bratislava 1995.

4. Hrabák, J. - Štěpánek, V.: Úvod do teorie literatury. PNS, Praha 1987.

5. Štochl, Miroslav: Teorie literární komunikace. Akropolis, Praha 2005.

6. Timofejev, L. I. - Turajev, S. V.: Slovník literárnovedných termínov. Slovenský spisovateľ,

Bratislava 1981.

7. Valček, P: Slovník literárnej teórie. A-J. VSSS, Bratislava 2000.

8. Vlašín, Š. a kol.: Slovník literární teorie. Československý spisovatel, Praha 1977.

9. Žilka, T.: Poetický slovník. Bratislava. Tatran, Bratislava 1984.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/VKI/08
Názov: Vybrané kapitoly z informatiky a informačných technológií
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Obsahová prerekvizita: 

Žiadna

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Písomná previerka

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Písomná a ústna skúška. Do celkového hodnotenia sa započítavajú aj výsledky priebežného hodnotenia.

Cieľ predmetu: 

Poskytnúť základy počítania na jednoduchých teoretických strojoch RAM a RASP. Naučiť vyhodnocovať programy pomocou počtu operácií a počtu použitých buniek.

Stručná osnova predmetu: 

Štúdium teoretických modelov počítačov, RAM, RASP, Turingov stroj z hľadiska algoritmov a ich zložitosti. Po preštudovaní základného modelu budú riešené úlohy a bude určovaná časová a pamäťová zložitosť.

Literatúra: 

AHO, A. V., HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. The design and analysis of computer programming. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1974.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/OGR/08
Názov: Ortografické repetitórium
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Eva Fruhaufová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

týždenné seminárne testy, pravopisné cvičenia a seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

test, hodnotenie

Cieľ predmetu: 

Prakticky zvládnuť slovenskú ortografickú normu v ústnych a písomných komunikátoch. Orientovať sa v kodifikačných príručkách, získať zručnosť v bibliografickej a citačnej norme.

Stručná osnova predmetu: 

- Praktická aplikácia poznatkov z oblasti ortografických noriem spisovného jazyka.

- Algoritmizácia ortografických postupov.

- Vývin, zmeny a súčasný stav v ortografii slovenčiny.

- Pravidlá slovenského pravopisu z rokov 1991.

- Štandardizácia pravopisnej úrovne ovládania slovenského jazyka.

- Morfologický pravopis.

- Pravidlá písania a úpravy písomností.

- Písanie slov cudzieho pôvodu.

- Vyčleňovacia, pripájacia a odčleňovacia funkcia čiarky.

- Pravopis akademických a vedecko-akademických titulov.

- Korektúra textov (korektorské značky).

Sylabus predmetu: 

OBSAH PREDNÁŠOK

Prednášky nie sú predpísané v tomto predmete.

OBSAH SEMINÁROV A CVIČENÍ

1. Praktická aplikácia poznatkov z oblasti ortografických noriem spisovného jazyka. Pravidlá písania veľkých písmen. Rozkolísanie ortografickej normy pri písaní veľkých písmen pod vplyvom cudzích jazykov.

2. Algoritmizácia ortografických postupov. Algoritmus písania i/y v koreni domácich slov, v pádových

príponách podstatných a prídavných mien, zámen, čísloviek, pravopis niektorých vybraných slov cudzieho

pôvodu.

3. Vývin, zmeny a súčasný stav v ortografii slovenčiny. Vznik a vývin písma. Kodifikácie pravopisu

v spisovnom období. Kodifikácie pravopisu po vzniku Česko-Slovenska.

4. Pravidlá slovenského pravopisu z rokov 1991. Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1991a z roku

2000. Zmeny a doplnky upravujúce pravopisnú normu. Krátky slovník slovenského jazyka z r. 1997.

Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1991 a pravopisné zmeny v oblasti písania vlastných mien, písania

čiarok a rytmického krátenia. Posledné zmeny pravopisu z roku 2000.

5. Štandardizácia pravopisnej úrovne ovládania slovenského jazyka. Veľké písmená na znak úcty. Veľké

písmená v skratkách a ustálených spojeniach. Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých

slov alebo častí jazykového prejavu.

1. Morfologický pravopis. Praktická aplikácia poznatkov získaných v morfologickej rovine. Ovládanie

morfologického pravopisu na základe zaraďovania do paradigiem.

7. Pravidlá písania a úpravy písomností. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Ako písať

seminárne a ročníkové práce, práce študentskej a vedeckej odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 a pre klasické a elektronické zdroje.

8. Písanie slov cudzieho pôvodu. Písanie prevzatých apelatív. Písanie cudzích vlastných mien. Písanie osobných mien z uhorského obdobia.

9. Vyčleňovacia, pripájacia a odčleňovacia funkcia čiarky. Čiarka v jednoducej vete. Čiarka v priraďovacom, podraďovacom a zloženom súvetí.

10. Pravopis akademických a vedecko-akademických titulov. Záväzná podoba v zhode s platným znením

vysokoškolského zákona. Oficiálne skratky súčasných a v minulosti udeľovaných vedecko-pedagogických

hodností alebo akademických titulov.

1. Korektúra textov (korektorské značky). Práca s textom.

2. Záverečný test a hodnotenie práce na seminároch

OBSAH KONZULTÁCIÍ NA EXTERNOM ŠTÚDIU

Rozsah a forma externého štúdia nie je určená.

DOMÁCE ZADANIA A PROJEKTY

1. Písomná príprava jazykovej poradne na problémové pravopisné javy vyskytujúce sa v slovenských médiách.

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE Termín realizácie Max. počet bodov Potrebný počet bodov

Pravopisné diktáty každý týždeň 24 12

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA Max. počet bodov Potrebný počet bodov

Písomný test 76 44

Výsledné hodnotenie:

Je dané súčtom bodov za semestrálne práce a záverečnú skúšku podľa nasledovnej tabuľky:

STUPEŇ POČET BODOV

A 87 – 100

B 77 – 86

C 69 – 76

D 61 – 68

E 56 – 60

FX 55 a menej

Literatúra: 

Povinná literatúra:

Slovník súčasného slovenského jazyka: Bratislava: Veda 2006.

Krátky slovník slovenského jazyka: Bratislava: Veda 1997.

Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : Veda, 2000. (dopl. vyd. 2003)

Pravidlá slovenského pravopisu. 1. vydanie. Bratislava: Veda 1991.

Pravidlá slovenského pravopisu. 3. vydanie. Bratislava: Veda 2000.

Pravidlá slovenského pravopisu. 3. vydanie. Bratislava: Veda 2000.

CALTÍKOVÁ, Milada – TARÁBEK, Ján: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. Bratislava : Didaktis, 1998.

KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava : Stimul, 1998.

MEŠKO, Dušan a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004.

STN ISO 690/01 019: Dokumentácia – bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.

STN 01 6910: Pravidlá písania a úpravy písomností

Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/TGT/08
Názov: Tvorivosť pri generovaní textu
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

13. týždeň, seminárna práca

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečná práca (pôvodná tvorba)

Cieľ predmetu: 

Cieľ predmetu: zdokonaliť štylistické schopnosti študentov, prehĺbiť schopnosť identifikovať v literárnych fenoménoch problém, naučiť ich efektívne využívať literárno-teoretické vedomosti, príprava na diplomovú prácu, pokus o tvorbu pôvodného umeleckého textu, teória a prax eseje.schopnosť identifikácie autorskej poetiky, dispozícia na charakteristiku a diferenciáciu tvorivých a ozvláštňujúcich postupov, schopnosť aplikovať viaceré postupy v textotvornom procese, iniciácia tvorivosti a kreativity pri tvorbe pôvodného textu

Stručná osnova predmetu: 

1.Pozorné čítanie. Čítanie ako predpoklad i prekážka tvorivej perspektívy. Čo je tvorivé písanie? Kompozícia textu. 2. Asociačné cvičenia. vytvorenie textu na základe niekoľkých náhodne zvolených slov - hra na dada. 3. Tvorenie otázok. Vytvorenie krátkeho textu, štruktúry - na ďalšiu prácu. Mikrokompozícia. 4. Opis objektu - cvičenie. 5. Synonymické cvičenia. Práca s odborným textom, vysvetľovanie, pochopenie, intrpretácia. 6. Odborný text - cvičenia. práca s terminológiou. 7. Pokus o vytvorenie odborného textu na základe domácej prípravy (štúdium lit., vytvorenie zákl. štruktúry textu, určenie cieľa textu. 8. Minikonferencia. 9. Básnický text - pokus o tvorbu - obraz, metafora. Poučené čítanie. Cieľ predmetu: zdokonaliť štylistické schopnosti študentov, prehĺbiť schopnosť identifikovať v literárnych fenoménoch problém, naučiť ich efektívne využívať literárno-teoretické vedomosti, príprava na diplomovú prácu, pokus o tvorbu pôvodného umeleckého textu, teória a prax eseje.

Sylabus predmetu: 

Štýlové potencie jazyka, pozorné čítanie, interpretácia a analýza umeleckého textu, aktuálnosť témy, kódovanie textu, subjektívnosť eseje, citácie, esej ako forma myslenia, štýl v eseji, parametre básnického textu, poetika, tvorba rozličných typov textu, metódy a formy tvorivých riešení pri tvorbe textu. Poetika, jej východiská, biblický a homérovský text. Mýtus a archetyp (archetypálny obraz) v súčasnom (básnickom) texte. Čítanie ako predpoklad tvorby textu. Interpretácia textu so zameraním na poetologickú diferenciáciu. Práca s textom – imitácia a problém autenticity. Generovanie a tvorba textu podľa vzorov. Princíp náhody a objavovanie systému v autorskej poetike. Hľadanie témy a motívu. Od podobnosti k originalite a inakosti. Pokus o významový elaborát. Konštrukcia a dekonštrukcia. Myslenie a básnický obraz. Text a kontext. Opätovné čítanie a zásady redukcie textu. Percepcia pôvodných študentských textov a formovanie kritických postojov.

Literatúra: 

Martínez – Goméz, L., J.: Teória eseje. Archa, Bratislava 1996. Urban, J.: Utrpenie mladého poeta. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999.

Zelina, M.: Ako sa stať tvorivým. Fontana, Šamorín 1997.

Realizácie textu I. – V. Levoča, Modrý Peter 1994 – 1998. Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.

Fišer, Z.: Tvurčí psaní. Brno 2001. Katuščák, D.: Ako písať záverečné a klasifikačné práce. Bratislava 1998.

Auerbach, E.: Mimesis. Mladá fronta, Praha 1998.

Urban, J.: Utrpenie mladého poeta. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999.

Borges, L., J.: Borges ústne. Kalligram, Bratislava 2005.

Brukner, J. - Filip, J.: Poetický slovník. Mladá fronta, Praha 1997.

Petrů, E.: Úvod do studia literární vědy. Rubico, Olomouc 2000.

Hrabák, J.: Poetika. Československý spisovatel, Praha 1973.

Rakús, S.: Poetika prozaického textu. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1995.

Sabol, J.: Teória literatúry (Základy slovenskej verzológie). UPJŠ, Prešov 1983.

Susini-Anastopoulosová, F.: Fragmentárne písanie. Kalligram, Bratislava 2005.

Friedrich, H.: Struktura moderní lyriky. Host, Brno 2005.

Eco, U.: Meze interpretace. Karolinum, Praha 2004.

Adorno, W., T.: Estetická teorie. Panglos, Praha 1997.

Štochl, M.: Teorie literární komunikace. Akropolis, Praha 2005.

Wellek, R. - Warren, A.: Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Compagnon, Antoine: Démon teórie. Kalligram, Bratislava 2006.

Valček, P: Slovník literárnej teórie. A-J. VSSS, Bratislava 2000.

Prietrasinski, Zbigniew: Tvorivé myslenie. Bratislava: Obzor, 1972.

Votruba, Ladislav: Výchova studentů k tvurčí práci. Praha: Academia, 1984.

Boroš, Július: Základy psychológie. Bratislava: SPN, 1987.

Bourdie, P.: Reguły sztuky. Universitas, Kraków 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/LIG/08
Názov: Lingvodidaktická interpretácia gramatiky Sj
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: Mgr. Eva Fruhaufová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

testy

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

prezentácia projektu vyučovacej hodiny v seminárnej skupine

Cieľ predmetu: 

Prehĺbiť poznatky z vybraných kapitol morfológie súčasnej spisovnej slovenčiny a

z ontogenézy morfológie v detskej reči s orientáciou na využiteľnosť poznatkov vo vyučovaní morfológie.

Stručná osnova predmetu: 

- Didaktické princípy triedenia slov na slovné druhy. Plnovýznamové a neplnovýznamové slová.

- Konverzia slovných druhov.

- Gramatické kategórie mien a slovies, ich funkcia a štylistické využitie.

- Tvaroslovné varianty ako prejav dynamiky normy aj ako prostriedok štylistickej diferenciácie

- Didaktické princípy určovania gramaticke stavby jednoduchej vety a súvetia.

- Základné syntaktické jednotky (konštrukcie).

- Výstavba jazykového prejavu; nadvetné útvary – odsek, kapitola.

- Odraz uvedených princípov a vzťahov v gerafickej podobe vety a textu.

- Morfologické a syntaktické cvičenia.

Literatúra: 

Literatúra:

DVONČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava, Veda 1984. 120 s.

HORECKÝ, J. – BUZÁSSYOVÁ, K. – BOSÁK, J.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava, Veda. 430 s.

KAČALA, J.: Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava: Veda 1989. 250 s.

KESSELOVÁ, J.: Morfológia v komunikácii detí. Prešov, Vydavateľstvo Anna Nagyová 2003. 149 s.

MIKO, F.: Rod, číslo a pád podstatných mien. Bratislava, Vydavateľstvo SAV. 256 s.

MOŠKO, G.: Príručka vetného rozboru. Prešov, Náuka 1997.

MOŠKO, G. – Nižníková, J. – Sabol, J.: Súčasný slovenský jazyk. Cvičenia zo syntaxe. Košice, FF UPJŠ 1993.

ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E. – FURDÍK, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava, SPN 1988. 227 s.

ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E.: Súčasný slovenský spisovný jazyk.Syntax. Bratislava, SPN 1982. 261 s.

RUŽIČKA, J. a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966. 895 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1a/08
Názov: Telesná výchova I
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3, 5Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚTV UPJŠ/TV1b/08
Názov: Telesná výchova II
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  Zabezpečuje: PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Alena Buková, PhD., doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., doc. Viktor Sergienko, CSc., PaedDr. Imrich Staško, PaedDr. Rastislav Švický, Mgr. Marián Žigala
Obdobie štúdia predmetu: 2, 4, 6Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

zápočet na základe 80 % aktívnej účasti

Cieľ predmetu: 

Telesná výchova vo všetkých svojich formách pripravuje vysokoškolákov na ich ďalší profesionálny a osobný život. Aktívne pôsobí na zvyšovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti. Špecializáciou vo výučbe TV sa posilňuje vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a zdokonaľuje sa v nej.

Stručná osnova predmetu: 

Primárnou úlohou ÚTV je vzbudiť u študentov záujem o pohybovú aktivitu a poskytnúť dostatok možností pre rozvíjanie ich záujmov v športovej oblasti. V rámci výberového predmetu telesná výchova ponúka ÚTV pre študentov tieto športové aktivity: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, nohejbal, plávanie, posilňovanie, sálový futbal, sebaobrana, stolný tenis, telesná výchova zdravotne oslabených, tenis a volejbal. Okrem týchto športov ponúkame pre záujemcov zimné a letné telovýchovné kurzy s atraktívnym programom, organizujeme rôzne súťaže či už na pôde fakulty, univerzity, či dokonca súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou. Najlepší športovci – študenti reprezentujú univerzitu a fakulty na súťažiach akademikov na Slovensku i v zahraničí.

Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
13.06.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/UKR1/09
Názov: Úvod do kryptológie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 3Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: ÚMV/ALG1a/03 alebo ÚMV/IMZa/09 alebo ÚMV/IMAC1/03 alebo ÚMV/IMA1/03
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

aktivita na cvičeniach, domáce zadania, priebežný test

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečný test, ústna skúška

Cieľ predmetu: 

Osvojiť si základné algoritmy symetrickej a asymetrickej kryptografie, vedieť ich implementovať a porozumieť možnostiam kryptoanalýzy. Vedieť aplikovať kryptografické systémy v autentizačných a identifikačných postupoch. Pochopiť metódy a bezpečnostné riziká generovania a distribúcie kryptografických kľúčov, vedieť posúdiť bezpečnosť komunikačných protokolov a implementovať a využívať certifikačné postupy.

Stručná osnova predmetu: 

Kryptografické modely, konvenčná symetrická kryptografia, metódy a možnosti kryptoanalýzy. Asymetrické kryptografické systémy, elementy teórie čísel, autentizácia, hašovacie funkcie a systémy elektronického podpisu. Generovanie a distribúcia kľúčov, autentizačné protokoly a ich zraniteľnosť. Certifikácia, bezpečné elektronické platobné systémy.

Literatúra: 

STINSON, D. R. Cryptography: Theory and Practie. CRC Press, 2005.

MAO, W. Modern Cryptography: Theory and Practice. Prentice Hall, 2003.

SCHNEIER, B. Applied Cryptography. Wiley, 1996.

MENEZES, A., OORSCHOT, P. van, VANSTONE, S. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
anglický, slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/IMZa/09
Názov: Matematické základy informatiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., Mgr. Dávid Hudák, Mgr. Ľudmila Bezegová
Obdobie štúdia predmetu: 1Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Dva testy a vypracovanie individuálnych zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Udeľuje sa na základe priebežného hodnotenia a písomnej skúšky.

Cieľ predmetu: 

Získať základné matematické poznatky, naučiť sa používať metódy dôkazu a získané poznatky používať pri riešení úloh.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Celé čísla, deliteľnosť, kongruencie, zvyškové triedy. Polia, grupy. Sústavy lineárnych rovníc, matice, operácie s maticami, determinanty. Funkcie a ich vlastnosti, spojitosť, limita, derivácia. Priebeh funkcie.

Literatúra: 

Huťka, Benko, Ďurikovič: Matematika, Alfa, Bratislava 1991

D.Studenovská, T. Madaras, S. Mockovčiak: Zbierka úloh z matematiky pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

D.Studenovská, T. Madaras: Matematika pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

J. Ivan: Matematika 1, Alfa, Bratislava 1989

T. Katriňák a kol.: Algebra a teoretická aritmetika, Alfa, Bratislava 1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
02.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚINF/PAI/09
Názov: Právne aspekty informatiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim.prof.
Obdobie štúdia predmetu: 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

piebežné hodnotenie je realizované formou referátov a seminárnych prác

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

záverečné hodnotenie sa realizuje písomným testom, do záverečného hodnotenia sa započítavajú aj výsledky priebežného hodnotenia

Cieľ predmetu: 

Oboznámiť sa so základnými právnikmi aspektmi tvorby softvéru a podnikania v informatike.

Stručná osnova predmetu: 

Autorské právo. Ochrana osobných informácií v informačných systémoch. Základy obchodného práva. Daňová sústava SR. Právne aspekty podnikania v informatike.

Literatúra: 

BABČÁK, V. Daňová správa a daňové konanie. Eurounion Bratislava, 1998.

SUCHOŽA, J. a kol., Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Eurounion Bratislava, 2007.

VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva. TypoPress Košice, 2004.

Zbierka zákonov SR. Dostupná na internete: <http://www.zbierka.sk>.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
03.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: ÚMV/IMZb/09
Názov: Matematické základy informatiky
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Zabezpečuje: doc. RNDr. Danica Studenovská, CSc., doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Počet kreditov: 6
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 

Dva testy a vypracovanie individuálnych zadaní.

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 

Udeľuje sa na základe priebežného hodnotenia a písomnej skúšky.

Cieľ predmetu: 

Získané vedomosti z matematickej analýzy si rozšíriť o poznatky z integrálneho počtu, diferenciálnych rovníc a nekonečných radov.

Stručná osnova predmetu: 
Sylabus predmetu: 

Neurčitý integrál, určitý integrál a ich aplikácie. Diferenciálne rovnice. Číselné rady, kritériá konvergencie. Funkcionálne rady, Taylorov rozvoj. Periodické funkcie, trigonometrické rady, Fourierov rozvoj.

Literatúra: 

Huťka, Benko, Ďurikovič: Matematika, Alfa, Bratislava 1991

D.Studenovská, T. Madaras, S. Mockovčiak: Zbierka úloh z matematiky pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

D.Studenovská, T. Madaras: Matematika pre nematematické odbory, UPJŠ 2006

J. Ivan: Matematika 2, Alfa, Bratislava 1989

T. Katriňák a kol.: Algebra a teoretická aritmetika, Alfa, Bratislava 1986

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
05.05.2008

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/JPISSV/09
Názov: Jazyky a písma sveta
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3, 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/KHP/09
Názov: Kultúra hovoreného prejavu
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: 1, 3, 5Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/VKOM/09
Názov: Vektory komunikácie
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/CSYN/09
Názov: Cvičenia zo syntaxe
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 4, 6Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SVPR1/09
Názov: Študentská vedecká práca 1
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: 
Obdobie štúdia predmetu: 4Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SLKR2/09
Názov: Slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu 2
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: KSSFaK/SLKR1/07
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita P.J.Šafárika - Filozofická fakulta UPJŠ
Informačný list predmetu
Kód: KSSFaK/SLEX/09
Názov: Súčasný slovenský jazyk - lexikológia
Študijný program:  SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Garantuje:  doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc., mim.prof.Zabezpečuje: prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Obdobie štúdia predmetu: 2Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): 
Cieľ predmetu: 
Stručná osnova predmetu: 
Literatúra: 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
11.02.2009