Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2009/2010
Študijný program:
SjInfb - Slovenský jazyk a literatúra - informatika - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - SZ
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KFaDF/DF1/05  Dejiny filozofie a filozofie výchovy - kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti 42P + 1C PaS    Nezník, Tholt 


Blok - I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚMV/IMZa/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Bezegová, Hudák, Madaras 
ÚMV/KOUI/04  Kombinatorika pre učiteľov informatiky 42P + 1C    Jendroľ, Madaras, Semanišin 
ÚINF/PAZ1a/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 93P + 4C    Cmorik, Galčík, Gurský, Mlynárčik, Vaneková 
ÚINF/UIN2/07  Úvod do štúdia informatiky 32C    Krajči 
ÚINF/PRP2/03  Princípy počítačov 33C    Novotný, Schmotzer 
ÚINF/PAZ1b/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 72P + 4C ÚINF/PAZ1a/03   Andrejková, Galčík, Guniš, Katrenič 
ÚINF/OSY1/03  Operačné systémy 52P + 2C ÚINF/PAZ1a/03   Gallová, Schmotzer 
ÚINF/PAZ1c/03  Programovanie, algoritmy, zložitosť 54C ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Novotný, Vaneková 
ÚINF/DBS1a/03  Databázové systémy 52P + 2C    Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/PSE1/03  Počítačové siete 53P + 1C ÚINF/OSY1/03  *(2)   Gurský 
ÚINF/AFJ1a/03  Automaty a formálne jazyky 42P + 1C    Cmorik, Gajdoš, Geffert, Mlynárčik 
ÚINF/SWI1/07  Softvérové inžinierstvo 33C    Semanišin 
ÚINF/BSI1a/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 
ÚMV/TVY1/03  Teória vypočítateľnosti 42P + 1C    Krajči, Pisková 
ZPa  Záverečná práca
   - ÚINF/ZPIRa/04  Záverečná práca 22C ÚINF/PBS/07   Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Krajči, Krivoš-Belluš, Mlynárčik, Repický, Schmotzer, Semanišin, Studenovský, Török, Zápotocký, Šnajder 
ÚINF/SLO1a/06  Symbolická logika 52P + 1C    Krajči, Krídlo 
ZPb  Záverečná práca
   - ÚINF/ZPIRb/04  Záverečná práca 64C    Andrejková, Guniš, Gurský, Horváth, Jirásek, Mlynárčik, Schmotzer, Semanišin, Studenovský 


Blok - I - Sj
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSSFaK/UVJA/06  Úvod do štúdia jazyka 21P + 1C    Fruhaufová, Sabol 
KSSFaK/UTKI/06  Úvod do teórie komunikácie a informácie 22P    Zimmermann 
KSSFaK/FONF1/07  Fonetika a fonológia 1 21P + 1C    Bónová, Gregová, Sabol 
KSSFaK/ZSOC/07  Základy sociolingvistiky 21P + 1C    Odaloš 
KSSFaK/SLKR1/07  Slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu 1 21P + 1C    Sabolová, Šutor 
KSSFaK/UVLI/06  Úvod do štúdia literatúry 21P + 1C    Milčák 
KSSFaK/ORT/07  Ortografia a ortoepia 22C    Fruhaufová 
KSSFaK/SLEX/09  Súčasný slovenský jazyk - lexikológia 31P + 1C    Odaloš 
KSSFaK/ZASL/07  Základy slavistiky a staroslovienčiny 21P + 1C    Sedláková 
KSSFaK/SLKR2/09  Slovenská literatúra klasicizmu a romantizmu 2 31P + 1C KSSFaK/SLKR1/07   Sabolová 
KSSFaK/TELI1/06  Teória literatúry 1 21P + 1C    Andričík 
KSSFaK/FONF2/09  Fonetika a fonológia 2 31P + 1C KSSFaK/FONF1/07   Sabol 
KSSFaK/SLRES1/06  Slovenská literatúra realizmu a symbolizmu 1 21P + 1C    Gbúr 
KSSFaK/PGZJ/06  Porovnávacia gramatika západoslovanských jazykov 21P + 1C    Sedláková 
KSSFaK/MORF1/06  Súčasný slovenský jazyk - morfológia 1 21P + 1C    Sokolová 
KSSFaK/SYNT1/06  Súčasný slovenský jazyk - syntax 1 21P + 1C    Patráš 
ZPa  Záverečná práca
   - KSSFaK/SZP1/06  Seminár k záverečnej práci 1 22C    Andričík, Bónová, Fruhaufová, Gbúr, Hajdučeková, Horák, Milčák, Odaloš, Sabol, Sabolová, Sedláková 
KSSFaK/STYL1/06  Súčasný slovenský jazyk - štylistika 1 21P + 1C    Patráš 
ZPb  Záverečná práca
   - KSSFaK/SZP2/07  Seminár k záverečnej práci 2 22C KSSFaK/SZP1/06   Sabol 
KSSFaK/MVLI1/07  Slovenská medzivojnová literatúra 1 42P + 2C    Sabolová 
KSSFaK/TELI2/06  Teória literatúry 2 21P + 1C KSSFaK/TELI1/06   Andričík 
KSSFaK/SSL/06  Staršia slovenská literatúra 21P + 1C    Sabolová 
KSSFaK/MORF2/06  Súčasný slovenský jazyk - morfológia 2 21P + 1C KSSFaK/MORF1/06   Sokolová 
KSSFaK/SLRES2/06  Slovenská literatúra realizmu a symbolizmu 2 21P + 1C KSSFaK/SLRES1/06   Gbúr 
KSSFaK/SYNT2/06  Súčasný slovenský jazyk - syntax 2 21P + 1C KSSFaK/SYNT1/06   Patráš 
ZPc  záverečná práca
   - KSSFaK/ZPb/07  Záverečná práca 15     
KSSFaK/STYL2/06  Súčasný slovenský jazyk - štylistika 2 21P + 1C KSSFaK/STYL1/06   Patráš 
KSSFaK/L45/06  Slovenská literatúra po r. 1945 21P + 1C    Milčák 

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PV-I Min. 6  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/UGR1/04  Úvod do počítačovej grafiky 52P + 1C ÚINF/PAZ1a/03  *(2)   Jirásek, Krivoš-Belluš 
ÚINF/UNS1/04  Úvod do neurónových sietí 52P + 1C ÚINF/PAZ1b/03   Andrejková 
ÚINF/UKR1/09  Úvod do kryptológie 63P + 1C ÚMV/ALG1a/03  *(4)   Jirásek 
ÚINF/FUN1/04  Funkcionálne programovanie 62P + 2C ÚINF/PAZ1c/03  *(3)   Repický 
ÚINF/PSW1/06  Programovanie webových stránok 22C 1, 2    Guniš, Šnajder 
ÚINF/DBS1b/03  Databázové systémy 62P + 2C ÚINF/DBS1a/03   Katrenič, Mlynárčik, Török 
ÚINF/SPR1a/03  Systémové programovanie 31P + 2C ÚINF/PSE1/03  *(2)   Schmotzer 
ÚINF/PRJ1a/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/RPR1c/05  *(2)   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/SPR1b/03  Systémové programovanie 62P + 2C ÚINF/SPR1a/03   Schmotzer 
ÚINF/PRJ1b/06  Softvérový projekt 44C ÚINF/PRJ1a/06   Krivoš-Belluš, Novotný 
ÚINF/PSO1/03  Prezentačný software 22C 1, 2    Mlynárčik, Studenovský 
ÚINF/PBS/07  Prípravný seminár pre záverečnú prácu 11C    Gurský 
ÚINF/ASU1/06  Algoritmy a štruktúry údajov 43C    Cmorik, Gajdoš, Krivoš-Belluš 
ÚINF/BSI1b/04  Seminár z informatiky 22C    Andrejková 
ÚMV/IMZb/09  Matematické základy informatiky 62P + 2C    Madaras, Studenovská 
ÚINF/VKI/08  Vybrané kapitoly z informatiky a informačných technológií 62P + 2C    Studenovský 
PBS/07 je povinný pre tých, ktorí budú robiť záverečnú prácu z informatiky


Blok - II - Sj Min. 8  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSSFaK/JPISSV/09  Jazyky a písma sveta21P + 1C 1, 2, 3    Sabol 
KSSFaK/ZTPP/07  Základy teórie a praxe prekladu 21P + 1C 2, 3    Andričík 
KSSFaK/MORFN/07  Morfonológia21P + 1C    Sabol 
KSSFaK/SBT/06  Semiotika biblických textov21P + 1C 1, 2, 3 KSSFaK/SSJM1/08   Sabol 
KSSFaK/LUDS/07  Ľudová slovesnosť 22C 1, 2, 3    Lešová 
KSSFaK/SHLE/07  Slovenská historická lexikológia a etymológia22C 1, 2, 3    Sedláková 
KSSFaK/ZEF/07  Základy experimentálnej fonetiky 22C 2, 3    Zimmermann 
KSSFaK/VSLD/07  Vývin slovenskej drámy 21P + 1C 2, 3    Horák 
KSSFaK/ZNLIT/07  Znakovosť literatúry 22C 2, 3    Palaščák 
KSSFaK/LIZ/07  Lingvodidaktická interpretácia zvukovej roviny SJ22C    Fruhaufová 
KSSFaK/CMOR/07  Cvicenia zo slovenskej morfológie22C    Sokolová 
KSSFaK/DSM/07  Dynamika slovenskej morfológie22C 2, 3    Sokolová 
KSSFaK/LIG/08  Lingvodidaktická interpretácia gramatiky Sj20P + 2C    Fruhaufová 
KSSFaK/KHP/09  Kultúra hovoreného prejavu20P + 2C 1, 2, 3    Bónová 
KSSFaK/VKOM/09  Vektory komunikácie20P + 2C    Ondrejovič 
KSSFaK/LDM/07  Literatúra pre deti a mládež 22C 2, 3    Horák 
KSSFaK/INSTT/07  Interpretácia staroslovienskych textov 22C 2, 3    Sedláková 
KSSFaK/CSYN/09  Cvičenia zo syntaxe20P + 2C 2, 3    Patráš 
KSSFaK/CLEX/07  Cvičenia z lexikológie a frazeológie22C 2, 3    Bónová 
KSSFaK/KKR/07  Kapitoly zo slov. literatúry klasicizmu a romantizmu 21P + 1C 1, 2, 3    Sabol 
KSSFaK/PLM/07  Pedofonetické a logopedické minimum 22C 1, 2, 3    Bónová 
KSSFaK/SVPR1/09  Študentská vedecká práca 1 30P + 2C     
KSSFaK/OGR/08  Ortografické repetitórium20P + 2C 1, 2    Fruhaufová 
KSSFaK/KTL/07  Kapitoly z teórie literatúry 22C 1, 2    Andričík 
KSSFaK/TRP/07  Technika redakčnej práce22C 1, 2, 3    Bónová 
KSSFaK/LFT/07  Literatúra vo filme a televízii 22C 1, 2    Sabol 
KSSFaK/LKOM/07  Literárna a kultúrna komparatistika 22C 2, 3     
KSSFaK/TGT/08  Tvorivosť pri generovaní textu 20P + 2C     
KGER/NJFm1/06  Nemecký jazyk pre filológov I22C    Orságová 
KROKF/FRAN1m/06  Francúzsky jazyk pre filológov 122C    Borošová 
KROKF/LATm/07  Latinský jazyk pre filológov22C    Balegová, Šimon 
KROKF/SJAZ/07  Slovanský jazyk 22C    Berecká 
KSSFaK/SPIR/07  Spiritualita v umeleckom texte 22C    Hajdučeková 
KSSFaK/RETC/07  Rétorické cvičenia 22C     
KSSFaK/KML/07  Kapitoly zo slovenskej medzivojnovej literatúry 21P + 1C    Sabolová 


Blok - SZ Min. 2  Kredity
 V prípade, že IKT je v povinných predmetoch, nie je možné si ho vybrať z ponuky povinne voliteľných predmetov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
Dek. FF UPJŠ/IKT/06  Informačno-komunikačné technológie 22C    Sotáková 
ÚBEV/BDD/05  Biológia dieťaťa a dorastu 21P + 1C 2, 3    Paulíková, Salonna 
KPE/SL1/05  Školská legislatíva 22C 2, 3    Orosová 
KPE/ZSKP/05  Základy školskej pedagogiky 21P + 1C 2, 3    Bajtoš, Harčárová, Orosová 

 
Výberové predmety

Blok - VI-I
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/SVK1/00  Študentská vedecká konferencia 4 2, 3     
ÚINF/PAI/09  Právne aspekty informatiky 20P + 2C    Husár, Semanišin 


Blok - SZ
 maximálny možný počet kredit za Bc. štúdium je 4
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚTV UPJŠ/TV1a/08  Telesná výchova I 22C 1, 2, 3     
ÚTV UPJŠ/TV1b/08  Telesná výchova II 22C 1, 2, 3    Buková, Gajdošová, Sergienko, Staško, Šulc, Švický, Žigala 

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
ÚINF/BUI/01  Základy informatiky   SS   ÚINF/OSY1/03  *(5)    
ÚINF/OZP/04  Obhajoba bakalárskej práce   OB   ÚINF/ZZPb/03  *(2)    

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov