ŠVOČ 2009

Študentská vedecká odborná činnosť
v matematike a informatike

Súťaž študentov vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky


27. – 29. 5. 2009


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav matematických vied, Ústav informatiky
Jesenná 5, Košice


Pod záštitou rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.
Súťaž vyhlasuje:

Slovenská matematická spoločnosť (Jednota slovenských matematikov a fyzikov),

Česká matematická spoločnosť (Jednota českých matematikov a fyzikov) a

Slovenská informatická spoločnosť.